Jaarverslag GV Centric 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag GV Centric 2007"

Transcriptie

1 Jaarverslag GV Centric 2007 Voorwoord Vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Cor de Vos aangekondigd dat hij in ieder geval tijdelijk een stapje terug ging doen wat betreft het voorzitterschap van de GV Centric. Reden daarvoor was het vermijden van elke vorm van belangenverstrengeling tussen het voorzitterschap GV en zijn rol als voorzitter van de Stichting Egem, toen Centric een juridisch geschil met Govunited via de rechter liet beslissen. Daar was destijds Egem ook zijdelings bij betrokken. Cor heeft mij toen gevraagd om in ieder geval tijdelijk het voorzitterschap waar te nemen. De keuze van Cor of hij een verlenging van zijn rol als voorzitter in een volgende termijn zou ambiëren bleef daarmee ook nog open. Inmiddels is bekend dat Cor zijn rol als voorzitter ter beschikking heeft gesteld. Het Algemeen bestuur zal ter vergadering van 1 december a.s. een voordracht aan de leden doen ter opvolging van Cor. Als ik in de rol van waarnemend voorzitter terugkijk op 2007 dan wil ik die periode kenmerken met de volgende woorden: inspirerend, zoekend, nodig en nuttig. Laat ik ze kort toelichten. De GV Centric is voor mij zeer inspirerend geweest. Ik wist (en weet) weinig van ICT en stel u gerust, dat is nog zo. Maar, wat ik inmiddels wel weet is dat het thema ICT een onmisbare ondersteunende schakel is in het realiseren van de ambitieuze plannen rond de Elektronische Overheid en Dienstverlening die onze bestuurders in Den Haag (en colleges en raden) ontwikkelen. Dat heeft mij in Woerden zeer geïnspireerd in het nadenken over realisatie van de E- Overheid. De GV is zoekend! Onder leiding van Maarten Hillenaar heeft het Dagelijks Bestuur zich intensief bezig gehouden met de vraag: Heeft de GV toekomst en zo ja, hoe zou die er uit moeten zien. Dat proces is in 2007 opgestart en zal met instemming van het AB in december a.s. met de leden worden besproken. Gegeven de toekomst van E-Overheid en de visies van Centric zal het een boeiend onderwerp zijn. Op basis van bezoeken die de ambtelijk secretaris bij de leden, individueel en regionaal brengt, constateren wij dat de GV ook nodig is. Uit oogpunt van belangenbehartiging en krachtenbundeling is er zondermeer een rol voor de GV (en de onder haar naam bijna 130!! actieve klantoverleggen met Centric). Maar die rol heeft periodiek een verfbeurt nodig. Het bestuur zal zich op afzienbare termijn moeten bezinnen op die verfbeurt, moeten we bijstippen of moeten we grondig schuren en een nieuwe kleur? En tenslotte nuttig. Ik constateer dat wij als GV (en daarbij ook niet te vergeten Centric) een nuttige rol spelen. We kunnen doen en laten en besluiten wat we willen, zowel vanuit Den Haag of vanuit de individuele gemeenten/provincies/waterschappen enz., zonder de levering van kwalitatief goede producten van Centric tegen een redelijke prijs, zijn wij binnen de kortste tijd vleugellam. Het inpassen van wettelijke afspraken en technologische aanpassingen zullen direct stilvallen als Centric en wij als klanten niet tijdig en constructief afstemmen hoe en wanneer wij die wijzigingen verwerken. Dus een GV is zeer nuttig en draagt bij aan de continuïteit die Centric ons vervolgens kan bieden met haar producten en diensten. Ik kijk terug op een succesvol 2007 (en daarbij ook voorzichtig al op 2008) en reken er op dat de leden ook in de toekomst de GV actief blijven steunen. Wim Groeneweg, Waarnemend voorzitter GV Centric Leden Per 31 december 2007 telt de Gebruikersvereniging Centric in totaal 222 leden. In 2007 zijn er twee lidmaatschappen opgezegd, de gemeente Baarle-Nassau en de gemeente Gorinchem. In 2007 heeft één nieuw lid zich aangemeld, Samenwerkingsverband Hefpunt. Daarmee is het ledental ook in 2007 heel stabiel gebleven. Dit ondanks alle herindelingen en/of samenwerkingsinitiatieven. De financiële huishouding heeft mede hierdoor een stabiel karakter.

2 Datum Aantal leden 1 januari januari januari januari januari januari januari januari januari januari Speerpunten 2007 In 2007 hebben we ons ingespannen voor de specifieke belangen van de leden van de Gebruikersvereniging Centric. Samen met Centric zijn een aantal concrete en haalbare doelstellingen vastgesteld, de Speerpunten Er zijn twee soorten speerpunten: De Speerpunten van de Gebruikersvereniging met Centric. Met o.a. als doel kwaliteitsverbetering en klanttevredenheid. De Speerpunten van de Gebruikersvereniging voor haar leden. Met als doel het verbeteren van de ledentevredenheid. Speerpunten van de Gebruikersvereniging Centric 2007 Klanttevredenheidsonderzoek In 2007 is besloten om het jaarlijks onderzoek uit te stellen naar voorjaar Reden daarvoor was vooral de gewenste verschuiving in de planning van het onderzoek. Nu kunnen de resultaten en adviezen uit het onderzoek nog direct verwerkt worden in de plannen van Centric en de GV voor het volgende jaar. Modelcontracten en Inkoopvoorwaarden Het doel is tot een overeenstemming komen tussen de Gebruikersvereniging Centric en Centric. Op basis van deze overeenstemming worden er afspraken gemaakt over het proces en de planning tot actualisatie van het modelcontract. In 2006 met doorloop naar 2007 heeft een onderzoek plaatsgevonden door Aranea. Op basis van de adviezen uit dat onderzoek zijn gesprekken met Centric gestart en heeft de GV een vervolgactie uitbesteedt aan Karels Advies. De uitkomsten van deze externe advisering worden inmiddels in 2008 omgezet tot concrete afspraken met Centric. Escrow Het doel is te komen tot een eenduidige Escrow-voorziening. De Gebruikersvereniging participeert in het bestuur van de Stichting. In 2007 is er helaas geen beoogd resultaat gerealiseerd. Dit punt is qua doel en afspraak met Centric doorgeschoven naar egem Met de stichting Egem wordt op gepaste wijze samengewerkt. Ook steunt de GV de initiatieven die Egem heeft opgezet in het kader van de NORA-architecturen. Tevens steunen wij de intenties van Egem en Centric om wederzijds te werken aan realisatie van de voorgenomen plannen. Dat dit wel eens wat lastiger in de praktijk blijkt dan men in Den Haag soms in theorie bedenkt zal geen verbazing wekken. Het doel is en blijft om realistische normen, standaarden en toetsing op haalbaarheid in relatie tot de producten van Centric te blijven steunen.

3 Speerpunten Gebruikersvereniging Centric en Centric 2007 Testen Het doel was en is te komen tot een verbetering van kwaliteit van uitleveringen. In 2007 heeft een analyse plaatsgevonden met Centric over de testinspanningen die bij softwareontwikkeling plaatsvinden. Dit heeft geresulteerd in een procesbeschrijving testen. Aan de hand van die beschrijving zal in 2008 worden geïnventariseerd in hoeverre de afzonderlijke businessunits binnen Centric deze procedures toepassen. Vervolgens worden er ook in 2008 prestatieafspraken gemaakt over de controle op de toepassing van het testen. Productbeleidboek Als GV pleiten wij er voor dat GV-leden en klanten een goed inzicht hebben of krijgen in de toekomstige productontwikkeling van Centric. Via het Productbeleidboek krijgt dat inmiddels elk jaar vorm. Het is een prima integraal overzicht van datgene wat Centric het komende jaar en verder wil realiseren in termen van producten en diensten. In het PBB is ook een indicatie van de financiële kosten opgenomen. Om die reden zijn wij met de directie van Centric in gesprek om de verschijningsdatum van het PBB te vervroegen. In 2007 (en 2008) is dat door diverse oorzaken helaas nog niet gelukt. Maar we hopen met de volgende uitgaven een versnelde procedure in gang te zetten. Kwaliteit release-uitleveringen Het doel is verder te komen tot kwaliteitsverbetering van uitleveringen. Door het maken van concrete prestatie indicatoren en bijbehorende normen vast te stellen. ITIL Het doel is het verder standaardiseren en optimaliseren van de processen van de service organisatie van Centric. De klant heeft beter en actueel inzicht in de behandeling en/of afhandeling van zijn melding. Actualiteit/volledigheid administratieve gegevens In 2007 hebben we de eerste stap met elkaar in de goede richting gezet. We zijn er nog lang niet daarom worden deze speerpunten doorgezet in Communicatie met de leden van de GV Centric In 2007 heeft de Gebruikersvereniging Centric zich ingezet om de communicatie met haar leden te verbeteren en te bevorderen. In 2007 zijn er een aantal regiobezoeken geweest in het land. Er zijn 3 Nieuwsbrieven verspreidt en één uitgebreide Informatiebrochure 2007 uitgegeven. Via de website worden de leden op de hoogte houden van de recente ontwikkelingen rondom de Gebruikersvereniging Centric. Regiobezoeken In 2007 zijn door de heer Cor de Vos en de heer Wim Groeneweg regiobezoeken in het land gebracht. Deze bezoeken staan vooral in het teken van de actuele thema s rond e-overheid en kennis te laten maken met de mogelijkheden die het lidmaatschap van de GV hen biedt. De ervaring is dat er vanuit deze bezoeken de bestuurders en managers zich nog meer bewust worden van de noodzaak om aandacht aan de komst van e-overheid te geven. Nieuwsbrieven De Nieuwsbrieven en de Informatiebrochure van de Gebruikersvereniging Centric zijn in 2007 een belangrijk middel geweest om de leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de belangen van de leden. De uitgaven van de Nieuwsbrieven werden per mail naar de leden verzonden.

4 Website GV Centric De Gebruikersvereniging Centric heeft een website waar de meest relevante informatie van de vereniging te vinden zijn. Alle nieuwsbrieven van het lopende jaar zijn er te lezen en het laatste nieuws van het bestuur. Ook het jaarverslag en informatie over actuele thema s zijn opgenomen. Via de kunnen leden vragen stellen en reageren. Vanaf de start van de website hebben de platformen I&A en Welzijn een eigen besloten deel gehad. Daar werden onderling documenten en informatie uitgewisseld. Aangezien ook Centric inmiddels voor alle platformen, inclusief I&A en Welzijn een prima ondersteuningssite heeft ingericht is door het bestuur (in overleg met de betrokken klantplatformen) besloten om het besloten deel vanaf 1 januari 2008 ook onder te brengen in de productondersteuningssite van Centric. Strategische Conferentie 2007 Op 29 november vond de jaarlijkse gezamenlijke Strategische Conferentie van Gebruikersvereniging Centric en het bestuur van Centric plaats. Deze vorm van overleg biedt een uitstekend platform om voortgang van de wederzijdse afspraken te toetsen, evenals om afspraken te maken voor het volgend kalenderjaar. Tijdens deze Strategische Conferentie zijn de resultaten van de Speerpunten gepresenteerd. Tijdens de conferentie is tussen bestuur GV en directie Centric de Overeenkomst Testen getekend. Tijdens deze conferentie kwamen de ontwikkelingen van de e-overheid aan bod en werd door dhr. R. Pans (dir. VNG) het (concept) Nationaal Urgentie Programma van Commissie Wallage/Postema gepresenteerd. Het Bestuur De samenstelling van het bestuur is in 2007 ongewijzigd gebleven. De heer Cor de Vos heeft medio 2007 het voorzitterschap tijdelijk overgedragen aan de plaatsvervangende voorzitter de heer Wim Groeneweg. De heer Wim Groeneweg heeft de taak van waarnemend voorzitter op zich genomen. In het Algemene Leden Vergadering van november 2007 is door de leden ingestemd met de formele benoeming van de heer Jeroen Blok en de herbenoeming van de heer H. van Dijkhuizen en de heer M. Hartendorp in het Algemene Bestuur. Het Algemeen Bestuur was per 31 december 2007 als volgt samengesteld: Portefeuille Naam Organisatie Communicatie Dhr. W. Groeneweg Gemeente Woerden waarnemend Voorzitter Contracten Dhr. L. Belder Gemeente Ridderkerk Secretaris Financiën Dhr. R. Vos Gemeente Amstelveen Penningmeester I&A-coördinatoren Dhr. J. Blok Gemeente Almere Personen Dhr. H. van Dijkhuizen Gemeente Utrecht Heffingen Dhr. P. Bervoets Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Personeel&Salarissen Dhr. H. Nap Gemeente Amersfoort Lid Welzijn Dhr. F. Siemer ISD Bollenstreek Ambtelijk secretaris Dhr. W. Venema VNG Algemene Zaken en Dhr. C.M. de Vos Gemeente Nieuwegein Representatie VGS Dhr. Wj. Licht Gemeente Hengelo I&A-coördinatoren Dhr. M. Hartendorp Gemeente Zaanstad Het Dagelijks Bestuur was per 31 december 2007 als volgt samengesteld: Naam Organisatie Dhr. C.M. de Vos Gemeente Nieuwegein Lid Dhr. W. Groeneweg Gemeente Woerden Waarnemend Voorzitter Dhr. L. Belder Gemeente Ridderkerk Secretaris

5 Dhr. R. Vos Penningmeester Dhr. W. Venema Ambtelijk secretaris Gemeente Amstelveen VNG In 2007 is het Algemeen Bestuur 4 keer bijeen geweest (incl. de Strategische Conferentie met het management/de directie van Centric). Het DB heeft in 2007, naast de AB vergaderingen, 5 keer vergaderd. De leden van de Gebruikersvereniging Centric zijn in 2007 één keer in Algemene Ledenvergadering op 5 november 2007 bij elkaar geweest. Tijdens de ledenvergadering is Jeroen Blok formeel benoemd en zijn Henk van Dijkhuizen en Martin Hartendorp herbenoemd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de speerpunten voor 2008 vastgesteld en goedgekeurd. Naast deze algemene ledenbijeenkomst zijn er in 2007 een groot aantal ontmoetingsmomenten van leden geweest in de vorm van strategische, tactische, regionale en andere overleggen. Het aantal keren is niet geteld of bijgehouden maar loopt over het hele jaar en voor alle applicaties die Centric aan de overheidsmarkt biedt, in de honderden. Samenvattend 2007 was een actief jaar voor de Gebruikersvereniging Centric waar belangenbehartiging en duidelijke communicatie over de activiteiten van de GV centraal stonden. De Gebruikersvereniging Centric ziet positieve verbeteringen maar ziet voor 2008 goede mogelijkheden om verbetering van dienstverlening en daarmee het verhogen van de klanttevredenheid mogelijk te maken. Uiteraard houden wij onze leden via mail, website en Nieuwsbrieven op de hoogte van onze inzet. Voor nadere detaillering zie bijlagen 3 en 9. Namens het Bestuur, L. Belder, secretaris W. Venema, ambtelijk secretaris.

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Vereniging Hogescholen T.a.v. het bestuur Prinsessegracht 21 2514 AP Den Haag Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Geachte bestuursleden van de

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop De klant voorop Inhoudsopgave Bestuursverslag 2010 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 8 3 Verslag Raad van Commissarissen 9 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.2 Juridische

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2008 2009 GGD Amsterdam

Kwaliteitsverslag 2008 2009 GGD Amsterdam Kwaliteitsverslag 2008 2009 GGD Amsterdam Uitgave Versie 6, juni 2010 Auteur Kwaliteitsadviseur A.G. Noordam Afgestemd met Kwaliteitsgroep, Directie en OR Het kwaliteitsverslag wordt op aanvraag aan geïnteresseerden

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad. REAKT Groep 2011

Jaarverslag ondernemingsraad. REAKT Groep 2011 Jaarverslag ondernemingsraad REAKT Groep 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad van de REAKT Groep. Zoals u wellicht weet is de nieuwe OR in 2011 van start gegaan. Het

Nadere informatie

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden INHOUD Blz. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Transvorm

Reglement raad van toezicht Transvorm Tilburg, 20 april 2009 Inhoud Inleiding Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Verkeer met de raad van bestuur Samenstelling Werkwijze en besluitvorming Integriteit en onafhankelijkheid Informatie en communicatie

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN

DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Het concept Bestuurstafel 3 Betekenis van de oogst 4 De doorbraken 4.1 Leveranciers Manifest Open Standaarden

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2011 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 2.1. ArbeidsToeleiding en Coaching

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Aanbevelingen van de onderzoekscommissie ECI en onderzoeksrapport Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 1 Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 2 Colofon: Samenstelling

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Vereniging van Gemeentesecretarissen

Jaarverslag 2011. Vereniging van Gemeentesecretarissen Jaarverslag 2011 Vereniging van Gemeentesecretarissen 14 juni 2012 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke en financiële zaken 1.1 Bestuursbesluiten en stellige bestuurlijke voornemens 1.2 Begroting 2011 1.3 Beleid

Nadere informatie