IGO. arrondissement. Interleuven Dienst Ruimtelijke Ordening Bindende sociale objectieven Oud-Heverlee 3 september 2009 Pieter Weckhuysen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IGO. arrondissement. Interleuven Dienst Ruimtelijke Ordening Bindende sociale objectieven Oud-Heverlee 3 september 2009 Pieter Weckhuysen"

Transcriptie

1 IGO arrondissement L E U V E N Interleuven Dienst Ruimtelijke Ordening 3 september 2009 Pieter Weckhuysen

2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen Overzicht berekening sociaal objectief Doorlopen berekeningswijze bindend sociaal objectief Bindend sociaal objectief Gemeentelijk objectief... 3 Opmerking Specifieke inhaalbeweging... 4 Opmerking Gemeentelijk objectieven voor sociale koopwoningen en kavels Provinciale objectieven Decretale verankering... 6 Sociale koopwoningen... 6 Sociale kavels Gemeentelijke objectieven Belangrijke decretale bepalingen... 8 Gemeentelijk objectief voor sociale koopwoningen... 8 Gemeentelijk objectief voor sociale kavels Bestaande aanbod aan sociale koopwoningen en kavels... 8 Totaal woningaanbod... 8 Aanbod aan sociale koopwoningen... 9 Aanbod aan sociale kavels Geplande sociale woonprojecten...10 Sociaal huisvestingsproject Winkelveld te Oud Sociaal huisvestingsproject Overwegstraat te St.-Joris-Weert...11 Sociaal huisvestingsproject in het woonuitbreidingsgebied Centrum te Haasrode Raming bouwpotentieel...11 Inventaris onbebouwde percelen in eigendom van (semi-)publieke besturen...11 Lijst van leegstaande, verwaarloosde en onbewoonbaar verklaarde woningen Behoefteraming sociale koopwoningen en kavels...13 Behoefteraming op basis van bestaande wachtlijsten...13 Behoefteraming op basis van het aantal gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale koopwoning of kavel...15 Behoefteraming op basis van gezinsprognoses Voorstel gemeentelijke objectieven...20 Sociale koopwoningen...20 Sociale kavels Bijlage /33

3 2 Gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen 2.1 Overzicht berekening sociaal objectief Berekening bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen volgens artikel van het decreet Grond- en Pandenbeleid: Oud- 1 Privé huishoudens op 1/01/ Sociale huurwoningen volgens nulmeting (31/12/07) 25 3 SVK-woningen (31/12/07) 2 4 % sociale huurwoningen volgens nulmetingen 0,66% 5 >=9% 6 Aftopping tot 9% door art , 3 7 Bindend sociaal objectief Inhaalbeweging 3% sociale huurwoningen (art , 2) Ja 9 Inhaalbeweging Totaal te realiseren Aandeel sociale huurwoningen in 2025 t.a.v. huishoudens 1/01/08 2,93% 12 Prognose huishoudens 2025 (zwakke verdunning) Aandeel sociale huurwoningen in 2025 t.a.v. huishoudens prognose ,57% (zwakke prognose) Tabel 1: overzicht berekening bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen 2.2 Doorlopen berekeningswijze bindend sociaal objectief Bindend sociaal objectief Gemeentelijk objectief Het aandeel sociale huurwoningen op 31/12/2007 is kleiner dan 9% (0,66%) met als gevolg dat in Oud- een bijkomend aanbod aan sociale huurwoningen van 1,66% t.o.v. het aantal huishoudens moet gerealiseerd worden. Berekening 1,66 % van huishoudens (op 1/01/2008) 68 woningen In de periode moeten 68 bijkomende sociale huurwoningen gerealiseerd worden. Opmerking In artikel 4.1.4, 1, derde lid van het decreet grond- en pandenbeleid d.d. 27/03/2009 wordt een mogelijkheid tot uitstel voor een periode van ten hoogste vijf jaar voorzien. Dit artikel luidt als volgt: 3/33

4 Indien een gemeente op grond van een wetenschappelijk onderbouwd dossier aantoont dat het gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen omwille van manifeste ruimtelijke beperkingen niet volledig kan worden verwezenlijkt binnen de periode waarvoor het objectief geldt, kan de Vlaamse Regering een uitstel van ten hoogste vijf jaar verlenen. Vraagstelling Wenst de gemeente een uitstel van ten hoogste 5 jaar aan te vragen? Specifieke inhaalbeweging Het aandeel sociale huurwoningen op 31/12/2007 is kleiner dan 3% (0,66%) met als gevolg dat er een specifieke inhaalbeweging dient te gebeuren in de periode (art , 2, eerste lid van het decreet grond- en pandenbeleid d.d. 27/03/2009). Concreet moet in Oud- in het kader van deze specifieke inhaalbeweging een bijkomend sociaal huuraanbod van 0,66% voorzien worden. Berekening 0,66% van huishoudens (op 1/01/2008) 27 woningen In de periode moet er dus tevens een specifieke inhaalbeweging van 27 bijkomende sociale huurwoningen gerealiseerd worden. Opmerking Artikel 4.1.4, 2, derde lid van het decreet grond- en pandenbeleid d.d. 27/03/2009 voorziet een mogelijkheid tot vrijstelling met betrekking tot deze specifieke inhaalbeweging. Dit artikel luidt als volgt: De Vlaamse Regering kan een gemeente vrijstellen van de specifieke inhaalbeweging, vermeld in het eerste lid, indien de gemeente in een wetenschappelijk onderbouwd dossier aantoont dat voldaan is aan ten minste één van volgende criteria: 1 de specifieke inhaalbeweging kan niet of niet volledig worden gerealiseerd omwille van manifeste ruimtelijke beperkingen, en deze beperkingen kunnen niet of onvoldoende worden opgevangen door middel van de verhuring van private woningen via sociale verhuurkantoren; 2 de cumulatie van de inspanning ten behoeve van het gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen en de specifieke inhaalbeweging leidt ertoe dat jaarlijks een aantal nieuwe sociale huurwoningen moet worden vergund dat hoger is dan 25 procent van het gemiddeld aantal vergunde woningen op jaarbasis, berekend op grond van de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen in de voorbije vijf jaar, met dien verstande dat een vrijstellingsverzoek op basis van dit criterium eerst kan worden ingediend: a) in 2013, op voorwaarde dat 30 procent van de reguliere inspanning, vermeld in 1, verwezenlijkt is; b) in 2016, op voorwaarde dat 60 procent van de reguliere inspanning, vermeld in 1, verwezenlijkt is; 4/33

5 c) in 2019, op voorwaarde dat 90 procent van de reguliere inspanning, vermeld in 1, verwezenlijkt is; 3 de gemeente levert reeds belangrijke inspanningen op het vlak van de opvang van woonbehoeftige doelgroepen, door middel van de aanwezigheid van één of meer van volgende voorzieningen: a) woningen die bestemd zijn voor het begeleid wonen van jongeren en opvangtehuizen voor daklozen, ex-gedetineerden, ex-psychiatrische patiënten; b) open en gesloten asielcentra; c) doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners; d) vergelijkbare door de Vlaamse Regering aangewezen (semi-)residentiële voorzieningen; 4 de gemeente beschikt over huurwoningen binnen één of meer van volgende categorieën: a) huurwoningen die middels een betoelaging door het Vlaamse Gewest zijn verwezenlijkt door initiatiefnemers, vermeld in artikel 33, 1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, met uitzondering van sociale huisvestingsmaatschappijen, op voorwaarde dat deze woningen onder de marktprijs worden aangeboden aan woonbehoeftigen, en met dien verstande dat zij niet in rekening worden gebracht voor het bereiken van het bindend sociaal objectief; b) huurwoningen die zijn verwezenlijkt met middelen van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, vermeld in artikel 16 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting Vraagstelling Wenst de gemeente een vrijstelling aan te vragen m.b.t. de specifieke inhaalbeweging? 5/33

6 3 Gemeentelijk objectieven voor sociale koopwoningen en kavels 3.1 Provinciale objectieven Decretale verankering Sociale koopwoningen In het decreet Grond- en Pandenbeleid wordt voor de provincie Vlaams-Brabant het sociaal objectief voor sociale koopwoningen dat binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (2020) tenminste moet verwezenlijkt worden, vastgesteld op woningen. Tevens voorziet het decreet de opmaak van een verdelingsschema door de deputatie op grond van het gemeentelijk voorstel, waarbij rekening moet gehouden worden met: - de verhouding die door het RSV is bepaald voor de ruimtelijke verdeling van bijkomende woongelegenheden in het stedelijk gebied versus het buitengebied; - de verhoudingen die in de Vlaamse Wooncode worden bepaald voor de verwezenlijking van sociale koopwoningen door enerzijds initiatiefnemers, vermeld in artikel 33, 1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, alsook in artikel van dit decreet, en anderzijds overige actoren. Voor de provincie Vlaams-Brabant moeten ten minste sociale koopwoningen gerealiseerd worden door de initiatiefnemers, vermeld in artikel 33, 1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, alsook in artikel van dit decreet. Opmerking De initiatiefnemers vermeld in artikel 33, 1, eerste lid van het decreet houdende de Vlaamse Wooncode dd. 15/07/1997 zijn de volgende: sociale woonorganisatie, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW s en verenigingen als vermeld in artikel 118 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Artikel 118 van deze laatstgenoemde wet luidt als volgt: Een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan, [om één van de opdrachten uit te voeren die aan de centra zijn toevertrouwd][ en voor leidinggevende, staf- experts- en managementfuncties], een vereniging oprichten ofwel met als enig lid het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zelf, ofwel met één of meer andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen en/of met rechtspersonen andere dan die welke winstoogmerken hebben.] [In de gevallen waarin het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geheel of gedeeltelijk een erkenning, vergunning of subsidiëring kan verkrijgen, worden de verenigingen bedoeld in dit hoofdstuk voor het verkrijgen van deze erkenning, vergunning of subsidiëring met een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gelijkgesteld.] (D art. 7 - B.S ) (D art. 2 en 3 - B.S ) [Wanneer een vereniging wordt opgericht met het oog op het exploiteren van een ziekenhuis of van een gedeelte van een ziekenhuis, draagt deze, in afwijking van artikel 121bis, naast de benaming de vermelding 'autonome verzorgingsinstelling' of de initialen A.V. ].] (D art B.S ) 6/33

7 Van de sociale koopwoningen die binnen de tijdshorizon van het RSV tenminste moeten gerealiseerd worden, dient bijgevolg 81% te worden ontwikkeld door bovenvermelde actoren. Sociale kavels Voor de provincie Vlaams-Brabant wordt in het decreet Grond- en Pandenbeleid het sociaal objectief voor sociale kavels dat binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (2020) tenminste moet verwezenlijkt worden, vastgesteld op 167 kavels. In het geval van sociale kavels wordt in het decreet eveneens de opmaak van een verdelingsschema door de deputatie voorzien, waarbij rekening wordt gehouden met: - de verhouding die door het RSV is bepaald voor de ruimtelijke verdeling van bijkomende woongelegenheden in het stedelijk gebied versus het buitengebied; - de verhoudingen die in de Vlaamse Wooncode worden bepaald voor de verwezenlijking van sociale koopwoningen door enerzijds initiatiefnemers, vermeld in artikel 33, 1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, alsook in artikel van dit decreet, en anderzijds overige actoren, met dien verstande dat voor de eerste vaststelling van het verdelingsschema het minimaal aantal sociale kavels, te realiseren door initiatiefnemers, vermeld in artikel 33, 1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, alsook in artikel van dit decreet, gelijk is aan de cijfers, vermeld in 1, tweede lid, zijnde 167 kavels. 7/33

8 3.2 Gemeentelijke objectieven Belangrijke decretale bepalingen Gemeentelijk objectief voor sociale koopwoningen Volgens het decreet dient het bekomen aantal op provinciaal niveau verder te worden uitgesplitst over de diverse gemeenten binnen de provincie (artikel 4.1.5, 2, 1 van het decreet grond- en pandenbeleid d.d. 27/03/2009). In deze context moet elke gemeente een gemotiveerd voorstel formuleren op basis waarvan de provincie uiteindelijk een verdelingsschema dient op te maken. Artikel 4.1.5, 2, 1 van het decreet grond- en pandenbeleid d.d. 27/03/2009 luidt als volgt: 1 elke gemeenteraad formuleert op grond van een advies van het gemeentelijk woonoverleg in de zin van artikel 28 van de Vlaamse Wooncode, een gemotiveerd voorstel, rekening houdend met de sociale woonbehoefte, sociale contextfactoren en de bestaande en de geplande ruimtelijke structuur; Gemeentelijk objectief voor sociale kavels In het geval van sociale kavels dient volgens het decreet het bekomen aantal op provinciaal niveau eveneens verder te worden uitgesplitst over de verschillende gemeenten binnen de provincie, zoals bepaald in artikel 4.1.6, 2, 1 van het decreet grond- en pandenbeleid d.d. 27/03/2009). Artikel 4.1.6, 2, 1 van het decreet grond- en pandenbeleid d.d. 27/03/2009 luidt als volgt: 1 elke gemeenteraad formuleert op grond van een advies van het gemeentelijk woonoverleg in de zin van artikel 28 van de Vlaamse Wooncode, een gemotiveerd voorstel, rekening houdend met de sociale woonbehoefte, sociale contextfactoren en de bestaande en de geplande ruimtelijke structuur; Bestaande aanbod aan sociale koopwoningen en kavels Totaal woningaanbod Op 1 januari 2008 telde Oud gezinnen. In principe zouden we dit getal gelijk kunnen stellen aan het totaal aantal bewoonde woningen in Oud- op hetzelfde moment. Daarnaast zijn er ook de woningen die tijdelijk leegstaan vanwege verhuizing, verbouwing of omdat ze recent op de koop- of huurmarkt werden aangeboden. Dit wordt de zogenaamde frictieleegstand genoemd. Bij de raming van het bestaand aanbod wordt echter voorlopig geen rekening gehouden met dit type leegstand. Dit percentage valt voor het bestaande aanbod immers moeilijk te ramen. Het is dan ook pas bij de prognose van het toekomstige woningaanbod dat een percentage aan frictieleegstand zal worden verrekend. 8/33

9 Aanbod aan sociale koopwoningen Binnen de gemeente Oud- realiseerde het toenmalige intergemeentelijke samenwerkingsverband HUGRAL in projecten met in totaal 125 sociale koopwoningen. Na 1971 ontwikkelde de SHM Dijledal (toemalige SHM Heuvelhof) nog 3 projecten met sociale koopwoningen, verspreid over de fusiegemeente Oud-. Het ging in totaal om 130 woningen. Tot slot werden in 1996 nog 20 sociale koopwoningen gerealiseerd in de Holleweg/Eekhoornlaan te Sint-Joris-Weert door het OCMW Oud-. Deelgemeente Ligging project Realisatiejaar Initiatiefnemer Aantal woningen Oud- Bogaardenstraat, Berkenlaan en Olmenstraat 1971 HUGRAL 45 Haasrode Kerkeveld 1971 HUGRAL 80 Blanden De Kouter 1977 Dijledal (vroeger SHM Heuvelhof) Oud- Esdoornlaan 1982 Dijledal (vroeger SHM Heuvelhof) Blanden Bierbeekstraat 1980 Dijledal (vroeger St.-Joris-Weert Hollestraat, Eekhoornlaan SHM Heuvelhof) 1996 OCMW Oud- Totaal 275 Tabel 2: huidige aanbod aan sociale koopwoningen (bron: gemeente) Alles tezamen werden er in Oud- dus 275 sociale koopwoningen gerealiseerd. Wanneer we ervan uitgaan dat er zich op 1/01/2008 in totaal bewoonde woningen bevonden in Oud-, dan komt dit overeen met 6,7% van dit totale woningaanbod. Binnen de nulmeting, zoals bepaald in het decreet Grond- en Pandenbeleid, mogen echter enkel projecten opgenomen worden die de laatste 20 jaar zijn gerealiseerd. Bijgevolg komt enkel het project van het OCMW Oud- in de Hollestraat/Eekhoornlaan met in totaal 20 sociale koopwoningen uit 1996 in aanmerking. Ingevolge de nulmeting komt dit overeen met 0,49% van het totale woningaanbod. De kopers die zich in het verleden kandidaat stelden voor bovenvermelde sociale bouwprojecten dienden te voldoen aan twee bijzondere verkoopvoorwaarden: ze mochten niet reeds over een onroerende eigendom beschikken en hun gezamenlijk belastbaar inkomen mocht niet hoger zijn dan bepaalde barema s. Aanbod aan sociale huurwoningen In Oud- bevinden zich momenteel 25 sociale huurwoningen, die allemaal in beheer zijn van de SHM Dijledal. Dit komt overeen met 0,66% van de totale woningmarkt in Oud-. 9/33

10 Daarnaast zijn er nog 2 sociale huurwoningen in beheer van het sociale verhuurkantoor vzw Het Spit. Verhouding sociale koop- en huurwoningen Rekening houdend met de nulmeting bedraagt het percentage aan sociale koop- en huurwoningen in Oud- respectievelijk 0,49% en 0,66%. Aanbod aan sociale kavels Deelgemeente Ligging project Realisatiejaar Initiatiefnemer Aantal Blanden Interleuvenstr., Burg. L. Janssensstr., Partizanenstr., Bierbeekstr., Kouterstraat kavels 1976 Interleuven 40 Totaal 40 Tabel 3: huidige aanbod aan sociale kavels (bron: Interleuven) Tot op heden werden binnen de gemeente Oud- in totaal 40 sociale kavels gerealiseerd. Deze kavels maken allen deel uit van verkaveling De Kouter. Deze verkaveling, waarvoor een vergunning werd verleend op 20/11/1975, werd gerealiseerd in De voornaamste bijzondere verkoopsvoorwaarden waaraan de kopers die zich in het verleden kandidaat stelden voor de reeds gerealiseerde delen van de betreffende verkaveling dienden te voldoen, hadden betrekking op het feit dat ze niet reeds over een onroerende eigendom mochten beschikken, hun gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger mocht zijn dan bepaalde barema s en ze de volle leeftijd van 21 jaar dienden te hebben bereikt. Tevens dienden ze het perceel te bebouwen binnen de gestelde termijn en mochten, moesten ze de woning zelf bewonen en mochten ze dit perceel niet verder verkopen binnen de gestelde termijn. Voor alle duidelijkheid: de barema s met betrekking tot het gezamenlijk belastbaar inkomen zijn dezelfde als deze die worden gehanteerd door de sociale bouwmaatschappijen. Rekening houdend met het feit dat binnen de nulmeting enkel de verkavelingsprojecten mogen opgenomen worden die de laatste 20 jaar zijn gerealiseerd, komen de kavels van bovenvermelde verkaveling niet meer in aanmerking. Bijgevolg bedraagt de nulmeting voor sociale kavels 0% Geplande sociale woonprojecten Sociaal huisvestingsproject Winkelveld te Oud- Het project omvat de realisatie van 15 à 16 sociale woningen door het OCMW Oud- en de gemeente. Om deze woningen te kunnen realiseren, dient echter eerste het bestaande BPA Winkelveld voor het deel van het gebied dat bestemd is voor dit sociaal woonproject te worden herzien. De aanvang van de procedure tot herziening is voorzien voor het najaar van /33

11 Sociaal huisvestingsproject Overwegstraat te St.-Joris-Weert In dit project voorziet SWaL de bouw van 8 sociale woningen in de Overwegstraat. Dit project bevindt zich momenteel in de fase van het voorontwerp. De gronden moeten echter momenteel nog verworven worden door SWaL. Het betreft dan ook een lange termijn project. Sociaal huisvestingsproject in het woonuitbreidingsgebied Centrum te Haasrode In het kader van de aansnijding van het woonuitbreidingsgebied te Haasrode voorziet de SHM SWaL de ontwikkeling van een sociaal woonproject, bestaande uit 16 sociale huur- en 14 sociale koopwoningen. Dit project zal ontwikkeld worden op basis van een PPS-formule met de private partner. SWaL dient de betreffende gronden echter nog te verwerven. Bovendien is er nog geen ontwerper aangesteld voor de uitwerking van het ontwerp. Dit betreft eveneens een lange termijn project Raming bouwpotentieel Inventaris onbebouwde percelen in eigendom van (semi-)publieke besturen Belangrijke decretale bepalingen Artikel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid d.d. 27/03/2009 luidt als volgt: Bij elke algehele herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen berekent elke gemeente, voor haar grondgebied, de gezamenlijke oppervlakte van de onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen, met uitzondering van: 1 de gronden die voldoen aan één of meer van de bijzondere karakteristieken, vermeld in artikel 3.2.1,1 ; 2 de gronden die in eigendom zijn van sociale woonorganisaties, respectievelijk het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid Vlaams-Brabant, vermeld in artikel 16 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting Door middel van haar regiefunctie, vermeld in artikel 28 van de Vlaamse Wooncode, waakt de gemeente er over dat de diverse Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen geconcerteerde acties ondernemen opdat, binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, ten minste een kwart van deze gezamenlijke oppervlakte aangewend wordt voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod. De gemeenteraad stelt ter zake een actieprogramma voor. Artikel 3.2.1, 1 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid d.d. 27/03/2009 luidt als volgt: 1 zij zijn op het grondgebied van die gemeente eigenaar van onbebouwde bouwgronden of kavels die niet beantwoorden aan één of meer van volgende bijzondere karakateristieken: 11/33

12 a) zij zijn kennelijk rechtstreeks dienstig voor de uitoefening van de taak van de betrokken rechtspersoon; b) zij zijn ingericht als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden; c) zij zijn het voorwerp van een recht van erfpacht, van opstal, van vruchtgebruik of van gebruik; d) zij worden verpacht ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van de pacht door alle middelen rechtens mag worden geleverd; e) zij zijn in het kalenderjaar voorafgaand aan het heffingsjaar geregistreerd in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem; f) zij zijn onderworpen aan een bouwverbod of aan enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw onmogelijk maakt; g) de onmogelijkheid om woningen op te richten vloeit voort uit een vreemde oorzaak die het Vlaamse bestuur niet kan worden toegerekend, zoals de beperkte omvang van de bouwgronden of kavels, of hun ligging, vorm of fysieke toestand; h) zij zullen blijkens een ten minste reeds voorlopig vastgesteld of voorlopig aangenomen ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg een met wonen onverenigbare bestemming krijgen; Situatie voor Oud- Momenteel zijn er op het grondgebied van de gemeente Oud- volgens de gegevens van tabel 4 in totaal 22 onbebouwde percelen (situering percelen: zie kaarten in bijlage) in eigendom van publieke en semi-publieke besturen die effectief gelegen zijn in woongebied in de ruime zin volgens het gewestplan, de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen en die voldoen aan de bepalingen van artikel 4.1.7, eerste alinea van het Decreet Grond- en Pandenbeleid d.d. 27/03/2009. Ingevolge artikel 4.1.7, tweede alinea van bovenvermeld decreet moet ten minste een kwart van de gezamenlijke oppervlakte van deze gronden worden aangewend voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod. De betreffende percelen hebben een totale oppervlakte van ongeveer 5 ha 75 are en 98 ca. Rekening houdend met de bepalingen van artikel 4.1.7, tweede alinea betekent dit dat ten minste 1 ha 44 are 00 ca hiervan moet aangewend worden voor het sociale woonaanbod. Wanneer een gemiddelde woningdichtheid van 25 à 35 wo/ha zou toegepast worden, komt dit overeen met 36 à 50 sociale wooneenheden. Deelgemeente Oud- Oud OCMW Oud- Oud- Ligging Afd. Sect. Kad. nummer Ligging gewestplan Waversebaan 1 A 31 V deels woongebied Winkelveld 1 A 166 A deels woongebied, deels WUG Opp. (m²) Eigenaar OCMW Oud- Bogaardenstr. 1 B 125 E woongebied kerkfabriek van paroch. St.-Anna en 12/33

13 Oud- Oud- Korbeekdamstr./Groenstr. St. Maria M. 1 B 238 B woongebied OCMW Oud- Ophemstraat 1 C 64 D woongebied OCMW Oud- Haasrode Dassenstraat 4 A 212 B deels woongebied met land. kar. Haasrode Herpendaalstr. 4 A 220 A deels woongebied met land. kar OCMW Leuven OCMW Oud- Haasrode Milsestraat 4 C 230 W woongebied gemeente Oud- St.-Joris- Weert Weert St.-Joris- Weert St.-Joris- Weert Weert St.-Joris- St.-Joris- Weert St.-Joris- Weert Weert St.-Joris- St.-Joris- Weert St.-Joris- Weert Pastoor Tilemansstr. 5 B 54 woongebied kerkfabriek van paroch. St.-Joris Overwegstraat 5 B 67 D woongebied gemeente IJzerenwegstr. 5 B 75 T woongebied met cult., hist. en/of Groot Neerveld esthetische waarde St.-Joris- Oud gemeente Oud- 5 B 114 N woongebied 120 kerkfabriek van paroch. St.-Joris Neerveldstr. 5 B 127 woongebied 400 kerkfabriek Groot Neerveld Groot Neerveld Groot Neerveld Groot Neerveld van paroch. St.-Joris 5 B 131 woongebied kerkfabriek van paroch. St.-Joris 5 B 132 A woongebied 695 kerkfabriek van paroch. St.-Joris 5 B 132 B woongebied 695 kerkfabriek van paroch. St.-Joris 5 B 133 woongebied 850 kerkfabriek van paroch. St.-Joris Kauwereelstr. 5 B 134 A woongebied kerkfabriek van paroch. St.-Joris St.-Joris- Pastoor 5 A 179 woongebied kerkfabriek 13/33

14 Weert Tilemansstr. van paroch. St.-Joris St.-Joris- Weert Weert St.-Joris- Weert Polderstraat 5 B 290 L deels woongebied Hollestraat 5 B 361 C3 woongebied 312 gemeente gemeente Oud- St.-Joris- Oud- Hollestraat 5 B 361 D3 woongebied 320 gemeente Oud- Totale oppervlakte (m²) Tabel 4: inventaris onbebouwde percelen die voldoen aan artikel 4.1.7, eerste alinea van het decreet Lijst van leegstaande, verwaarloosde en onbewoonbaar verklaarde woningen Op de lijst van de leegstaande, verwaarloosde en onbewoonbaar verklaarde woningen bevonden zich op 28 januari 2009 slechts 2 woningen die reeds sinds geruime tijd leegstaan en hetzij technisch, hetzij qua comfort niet meer voldoen aan de huidige eisen. Deze langdurige leegstand kan in een aantal gevallen ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld erfeniskwesties. Gezien de lange leegstandstermijnen en het verwaarloosd karakter van deze woningen, kunnen we dan ook spreken van structurele leegstand Behoefteraming sociale koopwoningen en kavels Voor de raming van de toekomstige behoefte aan sociale koopwoningen en kavels binnen de gemeente wordt in eerste instantie uitgegaan van de bestaande wachtlijsten van kandidaatkopers bij de verschillende sociale woonactoren (SHM s, OCMW, intergemeentelijke vereniging, ). Deze wachtlijsten dienen echter met de nodige omzichtigheid benaderd te worden; ze geven enkel een eerste indruk van wat de behoefte aan sociale koopwoningen en kavels op dit moment binnen de gemeente zou kunnen zijn. Als het gaat over sociale koopwoningen dient bovendien rekening te worden gehouden met het fenomeen dat een aantal kandidaten op de wachtlijst van een bepaalde gemeente zich tevens op wachtlijsten van andere gemeenten in de directe omgeving kunnen bevinden, waardoor dus rekening dient gehouden te worden met een enigszins vertekend beeld. Dit geldt eveneens voor projecten rond sociale kavels; kandidaatkopers voor een bepaald sociaal verkavelingsproject kunnen zich ook ingeschreven hebben voor andere projecten elders buiten de gemeente. Behoefteraming op basis van bestaande wachtlijsten Wachtlijsten kandidaatkopers voor sociale koopwoningen Binnen de gemeente Oud- is momenteel enkel de Sociale Woonmaatschappij arrondissement Leuven werkzaam in de sector van de sociale koopwoningen. Bijgevolg beschikt enkel deze sociale bouwmaatschappij over een wachtlijst. Op deze wachtlijst 14/33

15 bevinden zich voor Oud- momenteel 20 kandidaten. Indien we ervan uit zouden gaan dat deze kandidaten reeds in de gemeente wonen wat vermoedelijk niet het geval is en we zouden dit cijfer in verhouding stellen tot het totaal aantal gezinnen in Oud- op 1 januari 2008, zijnde 4.100, dan zou dit nog geen 1% uitmaken van dit totaal aantal. Wachtlijsten kandidaatkopers voor sociale kavels Met betrekking tot de sociale kavels bestaat er voor Oud- momenteel geen wachtlijst. Bijgevolg kan de prognose van de behoefteraming van sociale kavels voor Oud- niet bekeken worden op basis van bestaande wachtlijsten. Behoefteraming op basis van het aantal gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale koopwoning of kavel De concrete raming van het aantal gezinnen binnen de gemeente die potentieel gezien in aanmerking komen voor een sociale koopwoning of kavel vormt een tweede vertrekbasis om de behoefte aan sociale koopwoningen te ramen. Voor dit onderzoek werden de voornaamste bijzondere voorwaarden gehanteerd die van toepassing zijn op de potentiële kandidaten van een sociale koopwoning of kavel. Criterium 1: gezamenlijk belastbaar netto-inkomen Ten eerste wordt vertrokken van het gezamenlijk belastbaar netto-inkomen per jaar en per gezin. Het gezamenlijk belastbaar netto-inkomen van de kandidaatkoper(s) mag immers niet minder bedragen dan 7.750,00 en niet meer dan: ,00 voor een alleenstaande ,00 voor een gezin (= minimum 2 personen) ,00 voor een alleenstaande met één persoon ten laste, te verhogen met 3.100,00 per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste. Deze bedragen mogen verhoogd worden met 3.100,00 per persoon ten laste. Tabel 5 geeft een overzicht van het aantal gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale koopwoning of kavel op basis van het gezamenlijk belastbaar netto-inkomen. Voor het inkomstenjaar 2006 werden in totaal aangiften gedaan aan het belastingswezen. Hiervan komen volgens tabel gezinnen in aanmerking of 74,5%. Van deze gezinnen zijn er meerpersoonsgezinnen die in aanmerking komen en alleenstaanden, of respectievelijk 67,6% en 32,4%. type gezin aantal gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale koopwoning of kavel volgens aangifte aan het belastingswezen alleenstaanden gezinnen (fiscaal) totaal Tabel 5: aantal gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale koopwoning of kavel volgens aangifte in aanslagjaar 2007 inkomstenjaar 2006 in Oud- opdeling naar gezinstype 15/33

16 In Oud- waren er in 2006, wettelijk gezien, meerpersoonsgezinnen. Uit het voorgaande kan afgeleid worden dat 43,6% van dit totale aantal, fiscaal gezien, in aanmerking komt voor een sociale koopwoning of kavel. Voor de alleenstaanden is de situatie enigszins genuanceerder: Fiscaal gezien zijn er voor de alleenstaanden in principe verschillende huishoudsituaties mogelijk. In eerste instantie zijn er de mensen die effectief als alleenstaande staan gedomicilieerd. Vervolgens zijn er van deze alleenstaanden een deel die feitelijk samenwonen, maar dus niet wettelijk samenwonen. Tot slot zijn er de (jonge) mensen die na hun studies nog bij hun ouders zijn gedomicilieerd, maar bijvoorbeeld reeds feitelijk samenwonen. Volgens de studiedienst van de Vlaamse regering maakte het totaal aantal alleenstaanden in Oud- in 2006 slechts 19,8% uit van het totaal aantal gezinnen of 789 alleenstaanden op een totaal van gezinnen. Meteen valt het aanzienlijk verschil op tussen het aantal alleenstaanden volgens het bevolkingsregister en het aantal alleenstaanden die volgens hun aangiften aan het belastingswezen in aanmerking zouden komen voor een sociale koopwoning of kavel, respectievelijk 789 en personen. Dit valt voor het overgrote deel te verklaren door de grote groep van (jonge) mensen die na hun studies nog bij hun ouders staan gedomicilieerd en dus volgens het bevolkingsregister nog deel uitmaken van het ouderlijk gezin. Aansluitend moet bij de berekening ook rekening worden gehouden met de feitelijk samenwonenden die nog als alleenstaanden staan gedomicilieerd en bijgevolg dubbel zijn geteld en/of misschien een gezamenlijk belastbaar netto-inkomen hebben dat hoger ligt dan het toegelaten maximum van ,00 voor een meerpersoonsgezin om in aanmerking te komen voor een sociale koopwoning of kavel. Om deze reden dient van het bekomen aantal alleenstaanden in tabel 5 een bepaald percentage te worden afgetrokken. Het exacte percentage valt momenteel echter moeilijk te achterhalen. Daarom wordt eerder uitgegaan van een veronderstelling. Indien we zouden aannemen dat inderdaad circa 20% van de alleenstaanden die zijn opgenomen in tabel 5 feitelijk samenwonen in Oud-, dan kan het bekomen aantal uit deze tabel gecorrigeerd worden naar eenpersoonsgezinnen. Dit zou het totaal aantal gezinnen in Oud- die fiscaal gezien in aanmerking zouden komen voor een sociale koopwoning of kavel op brengen. Criterium 2: geen eigenaar van een bebouwd of bebouwbaar onroerend goed Ten tweede mogen de kandidaatkopers geen eigenaar zijn van een bebouwd of een bebouwbaar onroerend goed om in aanmerking te kunnen komen. Bij de volkstelling van 2001 werd onderzoek gedaan naar de verhouding tussen het aandeel eigenaars en het aandeel huurders op gemeentelijk niveau. Net als bij vele andere landelijke gemeenten vinden we in Oud- een vrij hoog aandeel eigenaars terug. Zo telde Oud- in ,4% eigenaars van een woning en bijgevolg 13,6% huurders. Recentere cijfers zijn hierover evenwel niet beschikbaar. Wanneer we er echter van uit zouden gaan dat deze verhouding tussen eigenaars en huurders kan doorgetrokken worden naar 2006, dan kan gesteld worden dat heel wat kandidaatkopers, die weliswaar voldoen aan de criteria 16/33

17 omtrent hun netto-belastbaar inkomen, toch niet in aanmerking zouden komen voor een sociale koopwoning of kavel, omdat zij reeds over een eigen onroerend goed beschikken. Uiteraard zal het aantal huurders binnen de categorie van de alleenstaanden hoger liggen dan in de categorie van de meerpersoonsgezinnen en zullen veel minder jonge mensen over een eigen woning of grond beschikken dan de ouderen. Bij de projectie van het percentage aan huurders op het totaal aantal gezinnen die fiscaal gezien in aanmerking zouden komen voor een sociale koopwoning of kavel, wordt om deze reden een hoger percentage huurders toegepast, zijnde 25%. Bij de huurders moet immers ook nog de groep van (jonge) mensen die na hun studies nog bij hun ouders staan gedomicilieerd, worden opgeteld. Conclusie Rekening houdend met bovenvermelde criteria, brengt dit het totaal aantal gezinnen die in 2006 in aanmerking kwamen voor een sociale koopwoning of kavel op Uiteraard zijn er nog andere criteria waaraan dient voldaan te zijn om in aanmerking te komen, waardoor dit aantal in realiteit nog lager zal liggen. Bovendien vraagt niet iedereen die recht heeft op een sociale koopwoning of kavel effectief één van beide aan. Ter vergelijking: in 2006 stond 0,4% van het totaal aantal gezinnen in het arrondissement Leuven op een wachtlijst voor een sociale koopwoning. Behoefteraming op basis van gezinsprognoses Omzendbrief RO/2002/03 Volgens de omzendbrief RO/2002/03 in verband met de opmaak van een gemeentelijke woonbehoeftestudie en het ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden met of zonder woonbehoeftestudie van 25 oktober 2002 moet bij de behoefteraming in eerste instantie uitgegaan worden van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden ten gevolge van de aangroei van gezinnen. De behoefte aan bijkomende woongelegenheden in een bepaalde periode dient volgens deze omzendbrief berekend te worden door het verschil te nemen tussen het geraamde aantal huishoudens op het einde van de periode, vermenigvuldigd met de gewenste frictieleegstand, en het aantal gezinnen in het begin van de periode. Hierbij wordt de frictieleegstand gedefinieerd als de leegstand die noodzakelijk is om de woningmarkt naar behoren te doen functioneren. De noodzakelijke frictieleegstand wordt geschat op 2,5 à 3,5% afhankelijk van de migratiedruk. Volgens de omzendbrief dient de gemeente bij het bepalen van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden uit te gaan van de ontwikkeling van de eigen behoefte, de zgn. gesloten bevolkingsprognose. Prognose van het aantal gezinnen tot 2025 In tabel 6 worden de huishoudprojecties tot 2025 weergegeven voor de gemeente Oud-. Hierbij stelt de Studiedienst van de Vlaamse regering 2 scenario s voorop: een scenario sterke verdunning en een scenario zwakke verdunning. De namen sterke en zwakke gezinsverdunning die aan de scenario s werden gegeven, komen voort uit de observatie dat in de laatste decennia het aantal huishoudens sterk is toe- 17/33

18 genomen. Zo waren huishoudens bestaande uit 1 of 2 personen in 1997 goed voor 58,4% van alle private huishoudens. In 2004 was dit reeds opgelopen tot 62,5%. Omdat in het eerste scenario wordt uitgegaan van eenzelfde veranderingssnelheid in de nabije toekomst, zal die toename van het aantal huishoudens zich ook verder doorzetten. Concreet wordt in dit scenario de lineaire verandering van de huishoudparticipatiegraden uit de periode doorgetrokken van 2005 t.e.m Om de evolutie die zich in de jaren heeft voorgedaan niet voor de gehele projectieperiode in het vooruitzicht te stellen, wordt het tempo vanaf 2016 t.e.m afgezwakt door de jaarlijkse lineaire toe- of afname te halveren. In het tweede scenario daarentegen wordt vanaf het eerste projectiejaar de jaarlijkse lineaire toe- of afname gehalveerd. Om bovenvermelde redenen kreeg het eerste scenario de naam sterke en het tweede scenario de naam zwakke gezinsverdunning. Bij de behoefteraming op basis van de gezinsprognose wordt uitgegaan van het eerste scenario, zijnde het scenario sterke verdunning. We gaan er bijgevolg van uit dat de toename van het aantal huishouding tussen zich verder zal doorzetten in de nabije toekomst. Indien we immers de gezinsprognose van het scenario sterke verdunning voor 2008, zijnde gezinnen, vergelijken met het reële aantal voor datzelfde jaar, zijnde gezinnen, dan ligt het geraamde aantal volgens deze prognose reeds 33 gezinnen onder dit reëel aantal. Projectiejaar aantal huishoudens (scenario zwakke verdunning) aantal huishoudens (scenario sterke verdunning) Tabel 6: prognose van het aantal gezinnen tot 2025 (bron: SVR) 18/33

19 aantal gezinnen scenario zwakke verdunning scenaria sterke verdunning jaar Grafiek 1: grafische weergave prognose van het aantal gezinnen tot 2025 (bron: SVR, eigen verwerking) Behoefteraming van het totaal aantal woningen tegen 2020 Volgens tabel 6 voorziet het scenario sterke verdunning op 1 januari 2020 in totaal gezinnen. Zoals reeds eerder vermeld, zou dit getal in principe gelijk kunnen gesteld worden aan het noodzakelijk aantal bewoonde woningen in Oud- op hetzelfde moment. Om onder meer de interne verhuizingen binnen de gemeente te kunnen opvangen moet bij het totaal aantal geraamde woningen nog een percentage frictieleegstand bijgeteld worden. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, Deel 1B, Prognoses informatief gedeelte, p. 249) stelt voor dit type leegstand een basispercentage voorop van 3%. In functie van de migratiedruk wordt dit percentage verhoogd of verlaagd. Rekening houdend met de migratiedruk vanuit het stedelijk gebied Leuven wordt voor Oud- uitgegaan van een frictieleegstand van 3% of 139 woningen in Dit brengt het totaal aantal woningen tegen 2020 op Wanneer we er zouden van uit gaan dat er in Oud- op 1 januari woningen (raming aantal huishoudens volgens sterke verdunning) bewoond zijn, dan betekent dit dat in de periode minstens 646 bijkomende woningen zullen moeten gerealiseerd worden om de toekomstige bevolking te kunnen opvangen of 59 woningen per jaar. Behoefteraming van het totaal aantal sociale koopwoningen en kavels tegen 2020 Voor de behoefteraming van het totaal aantal sociale koopwoningen en kavels tegen 2020 op basis van gezinsprognoses wordt concreet verwezen naar de ramingen onder punt voorstel gemeentelijke objectieven. 19/33

20 3.2.6 Voorstel gemeentelijke objectieven Van de 646 bijkomende woningen die in de periode moeten gerealiseerd worden, dienen volgens het bindend sociaal objectief ongeveer 87 woningen ( ) als sociale huurwoningen te worden gebouwd of 13,5% van het totaal aantal extra te realiseren woningen in deze periode. Hierbij kan gesteld worden dat dit aantal te realiseren sociale huurwoningen verhoudingsgewijs aan de hoge kant ligt. In deze context wordt verwezen naar de verdeling van de behoefte aan bijkomende woningen volgens de gewenste nederzettingsstructuur van het Provinciaal Structuurplan Vlaams- Brabant (PRS Vlaams-Brabant, p. 245), waarbij als uitgangspunt binnen de buitengebiedgemeenten wordt gesteld dat minimum 5% van de bijkomende woningen een sociale huurwoning is. Tevens mag het aantal huurwoningen in de buitengebiedgemeenten van het arrondissement Leuven niet meer dan 8% van het totaal aantal gezinnen bedragen. Dit streefcijfer zal een vertaling krijgen in een effectieve ruimtebehoefte die hiervoor dient vrijgehouden te worden. Tot slot pleit de provincie in dit kader voor gemengde projecten waar sociale huur- en koopwoningen gezamenlijk met andere woningen worden ontwikkeld. Wanneer we de maximumgrens voor het percentage aan sociale huurwoningen, opgelegd ingevolge het PRS Vlaams-Brabant, zouden vertalen naar Oud- dan betekent dit dat er tegen 2020 niet meer dan 370 sociale huurwoningen (8% van 4.623) mogen ontwikkeld worden. Sociale koopwoningen Indien voor het gemeentelijk objectief sociale koopwoningen binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen hetzelfde principe zou worden gehanteerd als in het decreet Grond- en Pandenbeleid wordt toegepast voor het gemeentelijk objectief sociale huurwoningen, dan kan volgende prognose worden vooropgesteld: Eenheden Definitie Aantallen Provinciaal objectief sociale koopwoningen (MACRO Koopw prov) HH Prov HH Gem Gemeentelijk objectief sociale koopwoningen Het provinciaal objectief voor sociale koopwoningen voor de provincie Vlaams-Brabant kwam tot stand door de toepassing van volgende formule: MACRO Koopw x (HH Prov / HH Gew) Het aantal huishoudens op het niveau van de provincie (toestand 1/01/2008) Het aantal huishoudens op het niveau van de gemeente (toestand 1/01/2008) MACRO Koopw prov x (HH Gem / HH Prov) 33 Tabel 7: gemeentelijk objectief sociale koopwoningen (bron: eigen verwerking) Concreet betekent dit dat er in de periode binnen de gemeente Oud- 33 sociale koopwoningen moeten gerealiseerd worden. Dit komt overeen met 5,1% van het totaal aantal te realiseren woningen in deze periode (646 eenheden) volgens de bevolkingsprognose. 20/33

21 Vervolgens is het aangewezen om rekening te houden met het feit dat er binnen Oud- de laatste 20 jaar reeds inspanningen zijn geleverd met betrekking tot de uitbouw van het aanbod aan sociale koopwoningen. Concreet gaat het om de 20 bestaande sociale koopwoningen van het project in de Hollestraat/Eekhoornlaan (1996). Hierdoor wordt het gemeentelijk objectief voor sociale koopwoningen tegen 2020 op 13 gebracht. Tot slot kan gesteld worden dat net zoals bij het provinciaal objectief 81% van deze woningen zouden moeten gerealiseerd worden door de initiatiefnemers vermeld in artikel 33 1, eerste lid van het decreet houdende de Vlaamse Wooncode dd. 15/07/1997 (sociale woonorganisaties, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW s en verenigingen als vermeld in artikel 118 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn). Sociale kavels Op het bovenlokaal woonoverleg dd. 2/09/2009 werd besloten om vanuit de gemeente geen voorstel tot gemeentelijk objectief inzake sociale kavels te formuleren en de provincie te verzoeken om dit objectief alsnog te bepalen op basis van het verdelingsschema dat door haar zal worden opgemaakt Bijlage 21/33

22 Figuur 1: situering gronden uit tabel 4 Waversebaan te Oud- 22/33

23 Figuur 2: situering gronden uit tabel 4 Winkelveld te Oud- 23/33

24 Figuur 3: situering gronden uit tabel 4 Bogaardenstraat te Oud- 24/33

25 Figuur 4: situering gronden uit tabel 4 Korbeekdamstraat/Groenstraat te Oud- 25/33

26 Figuur 5: situering gronden uit tabel 4 Ophemstraat te Oud- 26/33

27 Figuur 6: situering gronden uit tabel 4 Herpendaalstraat/Dassenstraat te Haasrode 27/33

28 Figuur 7: situering gronden uit tabel 4 Milsestraat te Haasrode 28/33

29 Figuur 8: situering gronden uit tabel 4 Pastoor Tilemansstraat/Overwegstraat te St.-Joris-Weert 29/33

30 Figuur 9: situering gronden uit tabel 4 IJzerenwegstraat te St.-Joris-Weert 30/33

31 Figuur 10: situering gronden uit tabel 4 Groot Neerveld te St.-Joris-Weert 31/33

32 Figuur 11: situering gronden uit tabel 4 Polderstraat te St.-Joris-Weert 32/33

33 Figuur 12: situering gronden uit tabel 4 Hollestraat te St.-Joris-Weert 33/33

Procentuele omvang van het bijkomend sociaal huuraanbod in het kader van de specifieke inhaalbeweging

Procentuele omvang van het bijkomend sociaal huuraanbod in het kader van de specifieke inhaalbeweging waarvoor het objectief geldt, kan de Vlaamse Regering een uitstel van ten hoogste vijf jaar verlenen. 2. Indien de procentuele verhouding van het sociaal huuraanbod ten opzichte van het aantal huishoudens

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Actieprogramma INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding. 2 Waar dient het actieprogramma voor

Actieprogramma INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding. 2 Waar dient het actieprogramma voor Actieprogramma -In het Decreet Grond- en Pandenbeleid versie 20 augustus (wijzigingen ten opzichte van de vorige versie in rood aangeduid) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1 Inleiding... 1 2 Waar dient

Nadere informatie

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen VVSG-MAGAZINE VOOR GEMEENTE EN OCMW Halfmaandelijks magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw - Paviljoenstraat 9-1030 Brussel verschijnt 20 x per jaar Afgiftekantoor Gent X P2A9746

Nadere informatie

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 Woonprogrammatie Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 1 Inhoud 1. Algemene methodiek (herziening PRS) 2. Berekenen bruto-taakstelling 3. Confrontatie met aanbod 2 Algemene methodiek

Nadere informatie

Wijziging decreten m.b.t. grond- en pandenbeleid. Toelichting voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden 22 februari 2011

Wijziging decreten m.b.t. grond- en pandenbeleid. Toelichting voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden 22 februari 2011 Wijziging decreten m.b.t. grond- en pandenbeleid Toelichting voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden 22 februari 2011 I. Situering A. Lijst technische knelpunten, opgemaakt door administratie Wonen, april

Nadere informatie

Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd (hierna Vlaamse Wooncode);

Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd (hierna Vlaamse Wooncode); Gemeenteraad Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd (hierna Vlaamse Wooncode); Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd (hierna Gemeentedecreet);

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

VR DOC.0694/1

VR DOC.0694/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling

Nadere informatie

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel.

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel. ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN KAVELS EN BELASTING OP BRAAKLIGGENDE INDUSTRIEGRONDEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 jaarlijks een

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

Module Grond- en pandenbeleid

Module Grond- en pandenbeleid Module Grond- en pandenbeleid Voor het onderdeel grond-en pandenbeleid over het sociaal wonen in de gemeente zijn er administratieve data beschikbaar en deze zullen hier dus niet bevraagd worden. De vragen

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststelling gemeenteraad:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 juni 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 juni 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de specifieke inhaalbeweging, vermeld in artikel 4.1.4, 2, derde lid, van het decreet

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 4.1.4, 2, vierde lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 4.1.4, 2, vierde lid; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de specifieke inhaalbeweging, vermeld in artikel 4.1.4, 2, derde lid, van het decreet

Nadere informatie

Voorstel van Decreet wijziging Decreet Grond- en pandenbeleid

Voorstel van Decreet wijziging Decreet Grond- en pandenbeleid Voorstel van Decreet wijziging Decreet Grond- en pandenbeleid Standpunt 1. Inleiding Via een parlementair initiatief wordt een wijziging van het Decreet Grond- en Pandenbeleid voorbereid. Deze wijzigingen

Nadere informatie

ADVIES OVER DE VRIJSTELLING VAN DE SPECIFIEKE INHAALBEWEGING VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

ADVIES OVER DE VRIJSTELLING VAN DE SPECIFIEKE INHAALBEWEGING VOOR SOCIALE HUURWONINGEN ADVIES OVER DE VRIJSTELLING VAN DE SPECIFIEKE INHAALBEWEGING VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Advies 2016/14 8.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud van het ontwerpbesluit...

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen

Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen Basiscursus lokaal woonbeleid 2015 Jeroen Van Pottelberge Proloog: sociaal wonen voor wie? Sociale huur: Geen eigen woning Inkomensgrens 2015 (netto belastbaar

Nadere informatie

Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen. Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Jeroen Van Pottelberge

Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen. Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Jeroen Van Pottelberge Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Jeroen Van Pottelberge 10 mei 2016 Proloog: sociaal wonen voor wie? Sociale huur: Geen eigen woning Inkomensgrens

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 22 september 2011 Aanwezig : MM. Johan Deleu, raadslid voorzitter; Mevr. Lutgard Van Biesen Van der Borght, burgemeester;

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem

Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem Op basis van het decreet grond- en pandenbeleid is de stad verplicht een overzicht op te stellen van alle gronden die in eigendom zijn van (semi-)

Nadere informatie

Infobrochure Activeringsheffing 2017

Infobrochure Activeringsheffing 2017 Infobrochure Activeringsheffing 2017 Inhoud Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? c. Begrip eigenaar d. Hoe wordt een onbebouwd perceel

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

TOELICHTING WOONPROGRAMMATIE OKTOBER De gemeente als regisseur

TOELICHTING WOONPROGRAMMATIE OKTOBER De gemeente als regisseur TOELICHTING WOONPROGRAMMATIE OKTOBER 2016 De gemeente als regisseur De Vlaamse overheid kent de gemeenten een spilfunctie toe in het lokaal woonbeleid. De sturing van het lokaal woonbeleid ligt bij de

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Monitoring van het sociaal woonaanbod De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Structuur toelichting 1. Definitie sociaal woonaanbod 2. Monitoring van het sociaal woonaanbod 3. Toename

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.007/3 van 24 maart 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

INHOUD. Bindend sociaal objectief: Profielanalyse 2014: Hoeveel woningen? Welke woningen?

INHOUD. Bindend sociaal objectief: Profielanalyse 2014: Hoeveel woningen? Welke woningen? INHOUD Bindend sociaal objectief: Hoeveel woningen? Profielanalyse 2014: Welke woningen? BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF Hoeveel woningen? Wat hebben we nog voor de boeg? BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF Wat? Gemeentelijke

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie.

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie. ACTIVERINGSHEFFING INHOUD Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen. a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? C. Begrip eigenaar. d. Hoe wordt een onbebouwd perceel vastgesteld?

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000)

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 20/12/2012 op woningen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGLEMENT VOOR DE OPMAAK VAN HET LEEGSTANDREGISTER

VASTSTELLEN REGLEMENT VOOR DE OPMAAK VAN HET LEEGSTANDREGISTER VASTSTELLEN REGLEMENT VOOR DE OPMAAK VAN HET LEEGSTANDREGISTER Art. 1. 1. De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet zijn toepasselijk, evenals de andere definities van artikel

Nadere informatie

BONDIGE HANDLEIDING INZAKE SOCIALE LASTEN EN LASTEN BESCHEIDEN WOONAANBOD - GERICHT NAAR VERKAVELAARS OF BOUWHEREN -

BONDIGE HANDLEIDING INZAKE SOCIALE LASTEN EN LASTEN BESCHEIDEN WOONAANBOD - GERICHT NAAR VERKAVELAARS OF BOUWHEREN - BONDIGE HANDLEIDING INZAKE SOCIALE LASTEN EN LASTEN BESCHEIDEN WOONAANBOD - GERICHT NAAR VERKAVELAARS OF BOUWHEREN - versie 2010 10 07 Deze handleiding omvat een aantal praktische richtlijnen voor de uitvoering

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Totale oppervlakte Nieuwpoort Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte Nieuwpoort Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche NIEUWPOORT Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p. p.5 p.6

Nadere informatie

houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid stuk ingediend op 542 (2009-2010) Nr. 1 12 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de dames Michèle Hostekint en Liesbeth Homans, de heren Dirk de Kort, Bart Martens, Eric Van Rompuy en Wilfried

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

Totale oppervlakte Koksijde Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte Koksijde Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche KOKSIJDE Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p. p.5 p.6 B

Nadere informatie

Bredene ,1 291,6 3144,3. Bredene. Totaal Totaal Totaal. Index Bredene

Bredene ,1 291,6 3144,3. Bredene. Totaal Totaal Totaal. Index Bredene Woonfiche BREDENE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint Zitting 2006-2007 27 juni 2007 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint houdende wijziging van artikel 85

Nadere informatie

Imagine the result. Woningbehoeftestudie gemeente ESSEN Planperiodes: 2007-2012-2017-2022

Imagine the result. Woningbehoeftestudie gemeente ESSEN Planperiodes: 2007-2012-2017-2022 Imagine the result Woningbehoeftestudie gemeente ESSEN Planperiodes: 2007-2012-2017-2022 Projectnummer 04/005918 Versie D mei 2010 2/68 04/005918 OPDRACHTGEVER Gemeente Essen Heuvelplein 23 2910 ESSEN

Nadere informatie

Brugge ,4 661,3 3144,3. Brugge. Index Brugge. Index Arrondissement Brugge

Brugge ,4 661,3 3144,3. Brugge. Index Brugge. Index Arrondissement Brugge Woonfiche BRUGGE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Waregem. Kortrijk ,3 402,9 3144,3. Waregem. Index Waregem. Index

Arrondissement Waregem. Kortrijk ,3 402,9 3144,3. Waregem. Index Waregem. Index Woonfiche WAREGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Izegem. Roeselare ,5 271,5 3144,3. Izegem. Totaal Totaal Totaal 12,5 49% 75,6 28% 657,9 21% 12,9 51% 78,4 29% 679,3 22%

Arrondissement Izegem. Roeselare ,5 271,5 3144,3. Izegem. Totaal Totaal Totaal 12,5 49% 75,6 28% 657,9 21% 12,9 51% 78,4 29% 679,3 22% Woonfiche IZEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Ledegem. Roeselare ,8 271,5 3144,3. Ledegem. Index Ledegem

Arrondissement Ledegem. Roeselare ,8 271,5 3144,3. Ledegem. Index Ledegem Woonfiche LEDEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning

Nadere informatie

BOEK 5. - WONEN IN EIGEN STREEK. TITEL 1. - Monitoring

BOEK 5. - WONEN IN EIGEN STREEK. TITEL 1. - Monitoring 2. De Vlaamse Regering bepaalt de minimale specificaties waaraan de kruispuntdatabank Betaalbaar Wonen moet voldoen. Zij kan de wijze bepalen waarop de kruispuntdatabank Betaalbaar Wonen technisch en inhoudelijk

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk. Kortrijk ,0 402,9 3144,3. Kortrijk. Index Kortrijk. Index

Arrondissement Kortrijk. Kortrijk ,0 402,9 3144,3. Kortrijk. Index Kortrijk. Index Woonfiche KORTRIJK B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Oostende. Oostende ,7 291,6 3144,3. Arrondissement Oostende. Oostende

Arrondissement Oostende. Oostende ,7 291,6 3144,3. Arrondissement Oostende. Oostende Woonfiche OOSTENDE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Ieper ,6 549,6 3144,3. Ieper. Index Ieper. Index Arrondissement Ieper

Ieper ,6 549,6 3144,3. Ieper. Index Ieper. Index Arrondissement Ieper Woonfiche IEPER B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M G

Nadere informatie

Arrondissement Diksmuide. Diksmuide ,4 362,4 3144,3. Arrondissement Diksmuide. Diksmuide. Totaal Totaal Totaal

Arrondissement Diksmuide. Diksmuide ,4 362,4 3144,3. Arrondissement Diksmuide. Diksmuide. Totaal Totaal Totaal Woonfiche DIKSMUIDE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Houthulst ,9 362,4 3144,3. Houthulst. Totaal Totaal Totaal. Index Houthulst

Houthulst ,9 362,4 3144,3. Houthulst. Totaal Totaal Totaal. Index Houthulst Woonfiche HOUTHULST B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Deerlijk. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Deerlijk. Index Deerlijk. Index

Arrondissement Deerlijk. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Deerlijk. Index Deerlijk. Index Woonfiche DEERLIJK B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Zwevegem. Kortrijk ,2 402,9 3144,3. Zwevegem. Index Zwevegem. Index

Arrondissement Zwevegem. Kortrijk ,2 402,9 3144,3. Zwevegem. Index Zwevegem. Index Woonfiche ZWEVEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Dentergem. Tielt ,9 329,8 3144,3. Dentergem. Index Dentergem. Index

Arrondissement Dentergem. Tielt ,9 329,8 3144,3. Dentergem. Index Dentergem. Index Woonfiche DENTERGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Oostkamp ,6 661,3 3144,3. Oostkamp. Totaal Totaal Totaal 16,6 21% 164,8 25% 657,9 21% 17,2 22% 169,3 26% 679,3 22% Index

Oostkamp ,6 661,3 3144,3. Oostkamp. Totaal Totaal Totaal 16,6 21% 164,8 25% 657,9 21% 17,2 22% 169,3 26% 679,3 22% Index Woonfiche OOSTKAMP B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Woonfiche MIDDELKERKE

Woonfiche MIDDELKERKE Woonfiche MIDDELKERKE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D

Nadere informatie

Woonfiche HEUVELLAND. Arrondissement Ieper. Woonfiche Heuvelland p.1 p.2 p.3 p.4 p.5

Woonfiche HEUVELLAND. Arrondissement Ieper. Woonfiche Heuvelland p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Woonfiche HEUVELLAND B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 1 Woonfiche

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED.

GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED. GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED. DE GEMEENTERAAD; Art. 1. Er wordt ten behoeve van de gemeente

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen die worden beschouwd als onbewoonbaar of ongeschikt voor de aanslagjaren

Belastingreglement op woningen die worden beschouwd als onbewoonbaar of ongeschikt voor de aanslagjaren Belastingreglement op woningen die worden beschouwd als onbewoonbaar of ongeschikt voor de aanslagjaren 2017-2019 Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 20/03/2017 op woningen die worden beschouwd als onbewoonbaar

Nadere informatie

Wonen in multifunctionele woonkernen

Wonen in multifunctionele woonkernen Herziening RSL2 Ontwerp 7 maart 2017 Wonen in multifunctionele woonkernen Inleiding Kernnota Thema s Stadsdelen & Deelruimten Prioritaire Projecten 99 Wonen in multifunctionele woonkernen B. Bestaande

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Wonen in Vlaanderen Editie Ardooie Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Meulebeke Moorslede Oostrozebeke Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Inhoud

Nadere informatie

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Totale oppervlakte De Panne Arrondissement West-Vlaanderen ,9 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte De Panne Arrondissement West-Vlaanderen ,9 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche DE PANNE Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B

Nadere informatie

Voor de verkoop van onroerende goederen is geen onderzoek de commodo et incommodo meer vereist.

Voor de verkoop van onroerende goederen is geen onderzoek de commodo et incommodo meer vereist. Verkoop landbouwgrond, bouwgrond en woning informatie versie juni 2017 Dossierbehandeling Betreft: de verkoop van onroerende goederen door de lokale besturen 1. Wettelijke regeling De beslissingen van

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING AARDGAS

SOCIALE VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 SOCIALE

Nadere informatie

Woonfiche KNOKKE-HEIST

Woonfiche KNOKKE-HEIST Woonfiche KNOKKE-HEIST B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O

Nadere informatie

WOONMARKT. 23 juni 2012

WOONMARKT. 23 juni 2012 WOONMARKT 23 juni 2012 Voorwaarden voor het huren van een sociale woning inkomensvoorwaarde voorwaarde van meerderjarigheid eigendomsvoorwaarde voorwaarde van taalbereidheid voorwaarde van inburgeringsbereidheid

Nadere informatie

Arrondissement Wevelgem. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Wevelgem. Index Wevelgem. Index

Arrondissement Wevelgem. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Wevelgem. Index Wevelgem. Index Woonfiche WEVELGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 1. Actualisatie van de geschatte marktwaarde De schattingen van de huurwaarde van sociale woningen moeten voor toepassing in het jaar

Nadere informatie

De Haan ,2 291,6 3144,3. De Haan. Totaal Totaal Totaal. Index De Haan

De Haan ,2 291,6 3144,3. De Haan. Totaal Totaal Totaal. Index De Haan Woonfiche DE HAAN B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse publieke (en semi-publieke) rechtspersonen.

Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse publieke (en semi-publieke) rechtspersonen. Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse publieke (en semi-publieke) rechtspersonen. 1. Algemene context Vanuit het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (DGP)

Nadere informatie

Module Bevraging Procedurebesluit Wonen

Module Bevraging Procedurebesluit Wonen Module Bevraging Procedurebesluit Wonen Het Procedurebesluit Wonen regelt de planning en programmatie van sociale woonprojecten. De vragenlijst is zo opgevat dat u in eerste instantie moet aanduiden of

Nadere informatie

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities:

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities: Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie Art. 1.- Definities: dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; hemelwater: verzamelnaam voor regen,

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit bij het nieuwe Procedurebesluit

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie