Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014. Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen"

Transcriptie

1 Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014 Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen

2 KIESGROEPPROGRAMMA MINISTERIE VAN FINANCIEN JAARVERSLAG 2014 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 worden, voorlopig voor 3 jaar, de middelen voor kiesgroepsteun door het Ministerie van Buitenlandse Zaken overgeheveld naar het Ministerie van Financiën. Deze middelen worden gebruikt voor het verlenen van Technische Assistentie (TA) in landen die behoren tot de Nederlandse kiesgroepen bij IMF, Wereldbank en de EBRD. Directie BFB is budgethouder van dit kiesgroepbudget geworden. De overheveling van het kiesgroepbudget naar Financiën is een logische stap. Het Ministerie van Financiën verleent al jaren Technische Assistentie op haar beleidsterrein in het buitenland. Het hiervoor beschikbare, bescheiden budget werd de afgelopen jaren al steeds meer ingezet voor de ondersteuning van de Ministeries van Financiën in onze kiesgroeplanden bij IMF, Wereldbank en EBRD 1. De relevante kennis voor deze TA heeft Financiën doorgaans zelf in huis. Verder kent Financiën de instellingen goed die voor de TA-activiteiten kunnen worden ingezet. Met het budget en de uitvoering van de kiesgroepsteun in één hand kan nu meer focus worden aangebracht en is er sprake van meer gerichte actie en profilering richting de kiesgroeplanden. Nieuwe opzet kiesgroepprogramma Nog voor de overheveling van het kiesgroepbudget heeft Financiën de opzet van het bestaande kiesgroepprogramma tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Er is opnieuw gekeken naar doelen, criteria, de activiteiten en de partners waarmee we werken. In binnen- en buitenland zijn hierover gesprekken gevoerd. Dit alles heeft geleid tot een plan van aanpak dat in november 2013 door directeur BFB werd goedgekeurd. In de nieuwe opzet is er sprake van één programma, maar draaien het al bestaande, kleinere Financiën budget voor TA en het nieuwe budget wel gescheiden van elkaar. Dit heeft niet alleen te maken met het verschillende karakter van de twee budgetten (permanent en tijdelijk), maar ook met het feit dat het budget afkomstig van Buitenlandse Zaken niet open staat voor kiesgroeplanden die al lid zijn van de EU. In de praktijk betekent dit dat wij het door Buitenlandse Zaken overgehevelde budget gebruiken voor activiteiten in kiesgroeplanden buiten de EU en het kleinere budget voor activiteiten in EU-kiesgroeplanden. Deze knip in het kiesgroepprogramma heeft wel tot administratieve uitdagingen geleid. Voor het vernieuwde kiesgroepprogramma zijn de volgende doelen en beoordelingscriteria geformuleerd: Doelen: o! Overkoepelende doelstelling is het verder verstevigen van de relatie met de kiesgroeplanden. Deze relatie is van groot belang voor de toekomstbestendigheid van onze 1 Voor de volledigheid dient vermeld te worden dat er in de afgelopen jaren ook TA is verleend aan kiesgroeplanden gefinancierd uit andere bronnen (EU-Twinning, Matra door Buitenlandse Zaken)

3 kiesgroepen bij IMF, WB en EBRD en daarmee voor het verzekeren van de Nederlandse invloed in deze instellingen en erbuiten. o! De expertise die Financiën kan bieden is verder van belang voor het helpen van de betrokken landen bij het bereiken van adequate (EU)-standaarden op het gebied van transparante en effectieve openbare financiën. Deze standaarden spelen vaak een rol in het EU-toetredingsproces of in Associatieovereenkomsten met de EU. o! In de overhevelingbrief van Buitenlandse Zaken wordt nog benadrukt dat de positieve effecten van de TA op de landen zelf ook in het voordeel zijn van Nederlandse exporteurs en investeerders en het ook de stabiliteit van het internationale financiële systeem ten goede komt en witwassen wordt tegengegaan. Beoordelingscriteria: Er zijn duidelijke (maar onvermijdelijk subjectieve) criteria voor projecten geformuleerd die richting geven aan ons werk. Criteria voor de activiteiten die uit het kiesgroepbudget gefinancierd kunnen worden zijn: o! Relatie: activiteiten komen ten goede aan de relatie met de kiesgroeplanden, zorgen voor meer binding met en coherentie in de kiesgroep; o! Vraaggestuurd: er moet een duidelijke behoefte bestaan bij de kiesgroeplanden aan expertise / assistentie van het Ministerie van Financiën die aansluit bij de beleidsprioriteiten / hervormingen van het land. Informatie over deze behoefte wordt verzameld middels verkenningsmissies in de landen zelf, contacten met IFI s en andere relevante instellingen en donoren, Ambassades, kiesgroepkantoren etc. o! Vraag - Aanbod: we kunnen de expertise om aan die vraag te voldoen ook daadwerkelijk leveren (beschikbaarheid van mensen). o! Zichtbaarheid: het moet duidelijk zijn dat Nederland, in het bijzonder het Ministerie van Financiën, de activiteit mogelijk heeft gemaakt. o! Additioneel: de activiteiten zouden zoveel mogelijk moeten aansluiten bij het werk van andere partijen (IFI s, EU, andere donoren). o! Kennisoverdracht: we willen de TA zoveel mogelijk richten op effectieve kennisoverdracht. Deze keuze wordt mede ingegeven door lessen uit het verleden toen BuZa het budget nog beheerde. We leveren bij voorkeur géén hardware (ICT-systemen) vanwege douane- en aanbestedingsformaliteiten, tenzij het echt iets toevoegt, bijvoorbeeld een CDROM die bij de cursus hoort etc. Ook investeren in gebouwen (bv opleidingscentra) doen we niet. o! Laag strijkstokgehalte : overhead moet zoveel mogelijk beperkt worden. De bekende kleine missies blijven een belangrijk onderdeel van het kiesgroepprogramma. Het gaat om experts die in de landen zelf assistentie verrichten, of de ontvangst van delegaties in Nederland voor een studiebezoek. Deze kleinere missies zijn in het verleden zeer nuttig gebleken: het gaat om concrete hulp op wat kleinere schaal die IFI s en grote donoren vaak niet aanbieden, de missies zijn zichtbaar en zorgen voor veel goodwill bij onze kiesgroeppartners. Daarnaast richten we de aandacht nu ook op grotere, langduriger trajecten die meer impact hebben in de landen zelf en meer profiel geven aan onze rol als leider van de kiesgroep. Op deze manier blijven we langer betrokken bij de hervormingsprocessen in onze kiesgroeplanden. Voorbeelden in 2014 zijn de programma s in Oekraïne en Moldavië die worden uitgevoerd door de Rijksacademie. Bij deze langlopende trajecten maken we gebruik van het netwerk dat we in de afgelopen jaren al in de landen hebben opgebouwd. Zoals gezegd verleent Financiën de steun in de context van de kiesgroepen bij IMF, Wereldbank en de EBRD. We willen dan ook nadrukkelijk de samenwerking met deze IFI s zoeken, maar ook met andere internationale instellingen, (bilaterale) donoren en trainingsinstituten die actief zijn in de regio, zoals het Centre of Excellence in Finance (CEF) in Slovenië. De activiteiten worden vastgelegd in zgn. Bilateral Cooperation Programmes (BCP) die elk jaar met de landen worden afgesloten. Basis hiervoor zijn de Memoranda of Understanding (MoU) waarin het kader van de samenwerking wordt geschetst. Omdat de activiteiten geleidelijk een langere doorlooptijd krijgen streven we ernaar om met meerjarige BCP s te gaan werken.

4 Partners en landen In 2014 hebben wij met diverse partners samengewerkt om de TA in de kiesgroeplanden daadwerkelijk te kunnen leveren. De belangrijkste partners worden hieronder genoemd: De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB): BFB heeft een overeenkomst gesloten waarmee het in 2014 een deel van het budget bij RAFEB heeft inbesteed. Hiervoor heeft RAFEB in de meeste kiesgroeplanden activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten richten zich op concrete ondersteuning bij het verbeteren van het begrotingsproces (voorbereiding, uitvoering, verantwoording), aspecten van begrotingsbeleid en met name het verbeteren van internal control (financieel management en internal audit) bij Ministeries en locale overheden. Belastingdienst (inclusief FIOD, Douane): In 2014 gaat het om de voortzetting van kleinere missies in een aantal kiesgroeplanden (bijv. FIOD in Georgië) en inzet van experts van de Belastingdienst voor workshops van CEF. In sommige landen is het programma dat de Belastingdienst voor BFB uitvoert groter, zoals in Kroatië, als follow up van een EU-Twinning. Omdat het door BuZa overgehevelde budget niet open staat voor EU-kiesgroeplanden worden de activiteiten in Kroatië uit het bestaande, kleinere TA-budget van Financiën gefinancierd. Auditdienst Rijk (ADR): De experts van de ADR hebben in 2014 een aantal kleine missies uitgevoerd (Montenegro), werken mee aan workshops van CEF en worden ingezet in het programma dat RAFEB voor BFB uitvoert (m.n. in Oekraïne en Moldavië). Andere onderdelen van het Ministerie van Financiën die in 2014 betrokken waren bij het kiesgroepprogramma zijn o.a. Directie Begrotingszaken, Inspectie Rijksfinanciën, DG Fiscale Zaken, DG Belastingdienst, Directie Financiële Markten, het Agentschap, Directie Bedrijfsvoering en BFB zelf. Andere departementen: hebben in 2014 ondersteuning verleend via het programma van RAFEB (bijv. experts vanuit de Directies FEZ van BuZa, OCW, BZK), of zijn betrokken bij studiebezoeken (zoals SZW bij de workshop voor Montenegro over pensioenen, en BZK en ABD bij de workshop voor Armenië over HRM). CEF: In 2014 is vanuit het kiesgroepprogramma, naast de inzet van experts, ook een deel van de kosten voor deelname van kiesgroeplanden aan workshops van CEF betaald. Deze workshops worden door Nederlandse experts van m.n. de Belastingdienst en ADR gegeven. DNB/DSF: In 2014 is nog één keer het Central Bankers and Regulators Workshop van de Duisenberg School of Finance gefinancierd. Na de evaluatie is geconcludeerd dat we dit evenement in de toekomst niet meer financieren. We zijn in gesprek met DNB over andere vormen van samenwerking. Verder heeft DNB in 2014 medewerking verleend aan een studiebezoek over pensioenen voor Montenegro. AFM, Pensioenfederatie: hebben in 2014 hun medewerking verleend aan een studiebezoek over pensioenen voor Montenegro. Ambassades: We hebben veel ondersteuning gekregen van de Ambassades in de kiesgroeplanden bij verkennende missies, bij het opstellen van de bilaterale programma s en bij de uitvoering daarvan. Ambassades dragen ook actief ideeën aan voor TA. Voor de Ambassades is het kiesgroepprogramma ook interessant, want het opent voor hen nieuwe deuren bij de Ministeries van Financiën in hun land. Kiesgroepkantoren: De Bewindvoerders en advisors op de kiesgroepkantoren bij IMF, Wereldbank en EBRD denken mee over het kiesgroepprogramma en informeren ons over actuele ontwikkelingen en mogelijkheden voor samenwerking met de instellingen. Donoren (IFI s, EU, GIZ, USAID): Bij verkennende missies in de kiesgroeplanden worden altijd gesprekken gevoerd met de aanwezige vertegenwoordigingen van deze instellingen. Doel is informatieuitwisseling en het op elkaar afstemmen van activiteiten. In 2014 zijn we in verreweg de meeste kiesgroeplanden met TA actief geweest, behalve in Bosnië- Herzegovina, Roemenië en Bulgarije. Uit deze landen zijn in 2014 geen TA verzoeken gekomen. Daardoor hadden we momenteel geen bilateraal programma met deze landen. We werken immers vraaggestuurd. Eind 2013 lag er wel een plan voor een project in Bosnië-Herzegovina. Samen met IMF en CEF zou een workshop worden georganiseerd voor alle bestuurlijke entiteiten in Bosnië-

5 Herzegovina over financial reporting. Dit project bleek echter veel overlap te vertonen met een traject dat de EU had opgestart. Voor zowel IMF als voor Financiën was dit aanleiding om het plan niet door te zetten. Bosnië-Herzegovina profiteerde in 2014 wel van onze regeling met CEF voor deelname aan workshops die door experts van Financiën werden gegeven. Ook waren er deelnemers uit dat land aanwezig bij de Summercourse van de Rijksacademie. Activiteiten in 2014 In de bijlage wordt per land een overzicht gegeven van de activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van het kiesgroepprogramma van Financiën. Het gaat enerzijds om de niet EU kiesgroeplanden die in aanmerking komen voor financiering uit het door Buitenlandse Zaken overgehevelde kiesgroepbudget. Anderzijds gaat het om de activiteiten in Kroatië die uit het bestaande, kleinere TA budget zijn gefinancierd. Verder worden in dit overzicht ook andere, multilaterale activiteiten genoemd die in het kader van het kiesgroepprogramma zijn uitgevoerd. Vooruitblik 2015 Er liggen voor 2015 veel plannen klaar. Een aantal langlopende trajecten met bestaande partners wordt verder doorgetrokken. Het gaat hierbij enerzijds om werkzaamheden van RAFEB in de meeste van onze kiesgroeplanden. Anderzijds gaat het om de geïntensiveerde samenwerking met CEF, in het kader van audit workshops en het nieuwe belastingprogramma van CEF dat we samen met IMF en het Adetef (ontwikkelingsagentschap van Franse overheid) uitvoeren. Verder zijn er interessante nieuwe contacten ontstaan, zoals met de State Financial Monitoring Service / Financial Intelligence Unit in Kiev, die van april 2015 voor een studiebezoek in Nederland waren. Centraal in dat bezoek stond de samenwerking tussen alle betrokken organisaties op het gebied van de bestrijding van witwassen. Samen met directie FM en anderen betrokkenen zal bezien worden hoe dit studiebezoek een vervolg kan krijgen. Verder hebben BFB en directie Financieringen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een module over Public Private Partnerships, n.a.v. verzoeken uit landen als Moldavië en Macedonië. Tenslotte wordt samen met het kiesgroepkantoor bij de Wereldbank gewerkt aan een programma voor kennisuitwisseling ten behoeve van de Treasury van het Georgische Ministerie van Financiën, gericht op het verbeteren van hun debt management.

6 BIJLAGE : ACTIVITEITEN IN 2014 Oekraïne Het programma in Oekraïne kwam in 2014 geheel voor rekening van de Rijksacademie. De activiteiten werden uitgevoerd bij de Financiële Inspectie en de Academy voor Financieel Management van het Ministerie van Financiën in Kiev. De nadruk in het programma in Oekraïne ligt op Public Internal Financial Control (PIFC). RAFEB heeft veel expertise op dit terrein. De experts op dit terrein worden in diverse landen ingezet. Box PIFC Public Internal Financial Control (PIFC) is het model dat de EU hanteert ter invulling van het EU- Acquis Chapter 32, Financial Control. Ook in het kader van de Associatieakkoorden met de EU dringt de EC aan op voortgang op dit terrein. Er is geen EU-wetgeving omtrent PIFC, het gaat om het aannemen van internationale standaarden en EU best practices. Doel van PIFC is het bevorderen van efficiency en effectiviteit bij de besteding van belastingmiddelen door het vergroten van de verantwoordelijkheid van het management voor de uitvoering van de begroting, programma s en activiteiten in het publieke domein. De drie pijlers van PIFC zijn: Managerial accountability door een gezond Financieel Management en Control (FMC) systeem: Kern is dat de verantwoordelijkheid voor de begroting op het niveau wordt neergelegd waar de beleidsverantwoordelijkheid ligt. Hierdoor is er een prikkel voor een beheerste en afgewogen uitvoering van begroting en beleid. Vanuit dit principe wordt het FMC-systeem ingericht met implementatie van regelgeving, code of ethics, rulebook, manuals voor interne audit, trainingen en certificatie van auditors die door CHU worden ontwikkeld (zie hieronder) etc. Onafhankelijke interne audit: een gedecentraliseerde en functioneel onafhankelijke interne audit dienst (vgl met ADR in NL). Hiermee wordt de audit functie als aparte unit in de organisatie zelf geïncorporeerd i.p.v. het oude top down systeem van een financiële inspectie die toeziet op transacties, sanctioneert etc. Centrale harmonisatie: de rol van aanjager en harmonisatie binnen het Ministerie van Financiën via een zogenaamde CHU, de Central Harmonisation Unit. Deze is te vergelijken met de directie Begrotingszaken van het Ministerie van Financiën in Nederland. CHU maakt standaarden en methoden t.b.v. de andere twee pijlers (zie hierboven), waaronder ook het ontwerp dan wel wijziging van de zogenaamde organic budget law (vgl. met de comptabiliteitswetgeving in Nederland). Financiële Inspectie De Rijksacademie heeft in 2014 een omvangrijk programma uitgevoerd bij de Financiële Inspectie (FI) in Kiev, en wel bij de CHU van de FI. De CHU staat nu nog op afstand van het Ministerie van Financiën, maar valt wel onder de Ministeriële verantwoordelijkheid. Uiterlijk in 2017 gaat de CHU volledig over naar het Ministerie van Financiën, een ontwikkeling die wij toejuichen. PIFC staat in de kinderschoenen in Oekraïne, er moet nog veel gebeuren. EU en OECD hebben zich afgelopen jaren gericht op strategievorming op dit terrein, maar tot voor kort ontbrak de politieke wil voor hervormingen. De bestaande PIFC-strategie voor , waarbij OECD/SIGMA namens de EU betrokken zijn geweest, wordt dan ook als zwak beschouwd. De Rijksacademie heeft in 2010 t/m 2013, toen nog gefinancierd uit de middelen van Buitenlandse Zaken, activiteiten uitgevoerd bij de CHU. Hierbij werd de nadruk gelegd op praktische

7 verbeteringen op het gebied van PIFC tegen de achtergrond van de door de EU gevraagde hervormingen. In 2014 hebben wij hierop voortgebouwd met activiteiten in diverse componenten van PIFC, zoals: Seminars voor managers om het concept van managerial accountability te verhelderen (awareness raising); Trainingen van auditors; Trainingen van trainers (zodat men op termijn zelf de mensen kan gaan trainen); Het ontwikkelen van materiaal zoals handleidingen; Het uitvoeren van een eerste pilot voor de introductie van PIFC bij vakdepartementen (Ministerie van Justitie); Seminars over het beheer van EU-fondsen; Door de ontwikkelingen op Maidan en later in het Oosten van Oekraïne zijn de oorspronkelijk geplande activiteiten in de regio s geschrapt. De activiteiten zijn goed afgestemd met de EU en andere donoren, zoals GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). GIZ is de ontwikkelingsorganisatie van de Duitse overheid die ook actief is op het terrein van Public Finance Management (PFM) waar PIFC onderdeel van is. Het Nederlandse Ministerie van Financiën / RAFEB was ook aanwezig bij donorbijeenkomsten op het gebied van PFM. Met het tekenen van de Associatieovereenkomst met de EU en door het IMF-programma en het MFA (Macro-Financial Assistance) van de EU moet Oekraïne verbeteringen in haar openbare financiën laten zien, ook op het gebied van PIFC. Hierdoor zal PIFC hoger op het prioriteitenlijstje van de regering komen te staan. Wij zijn goed gepositioneerd om een bijdrage te leveren aan de gewenste hervormingen op dit gebied. Uit onze activiteiten, gericht op praktische verbeteringen, kunnen ook lessen worden getrokken die een goede basis vormen voor discussies over strategievorming, certificering (trainingen) en het voldoen aan EU-standaarden, onderwerpen waar wij bij betrokken willen zijn. Over deze zaken blijven wij in gesprek met de betrokken donoren. Academy for Financial Management De Academy for Financial Management (AFM) is het trainings- en onderzoeksinstituut van het Ministerie van Financiën in Kiev op het gebied van financieel management. Ook bij AFM werd in 2014 voortgebouwd op eerdere activiteiten van de Rijksacademie, toen nog gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat daarbij om de ondersteuning van trainingen en opleidingen van ambtenaren van het Ministerie van Financiën en haar diensten (basiscursus financieel specialisten, begrotingsbeleid, fiscale decentralisatie) en ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe lesmethoden, zoals distant learning. Dit lijkt bij uitstek een manier om ambtenaren in de regio s te kunnen blijven bereiken en trainen. Rijksacademie deelt de kennis en ervaring die zij zelf heeft opgebouwd op het gebied van distant learning met AFM. In oktober 2014 heeft, tijdens een studiebezoek aan Nederland, een eerste inventarisatie plaatsgevonden met het Oekraïense Ministerie van Financiën, FI en AFM met het oog op het programma voor Moldavië In 2014 werd een groot deel van het kiesgroepprogramma verzorgd door de Rijksacademie. Hierbij werd voortgebouwd op eerdere activiteiten gefinancierd uit het bestaande, kleinere TA-budget van het Ministerie van Financiën, alsmede op de EU-Twinning die in door Nederland (Rijksacademie) samen met Zweden werd uitgevoerd op het gebied van PIFC. PIFC staat in Moldavië nog in de kinderschoenen, maar men is al iets verder dan in Oekraïne. Bij de uitrol van PIFC heeft CHU in Chisinau nadrukkelijk gekozen voor de aanpak die voortvloeit uit de Twinning die met Nederlandse experts werd uitgevoerd. Dezelfde experts zijn betrokken bij de vervolgactiviteiten in Dit zorgt voor continuïteit en vergroot de kans op structurele

8 verankering van een goede financiële controle binnen de overheid. Dit is precies wat wij beogen met de nieuwe opzet van TA: meerjarige, duurzame activiteiten. De CHU van het Ministerie van Financiën in Moldavië is een kleine unit met zeer gedreven mensen. Politiek is er steun voor hervormingen op dit gebied. Het associatieakkoord met de EU heeft voor meer dynamiek gezorgd. De vraag naar onze assistentie nam hierdoor ook toe, waardoor wij het programma voor Moldavië gedurende het jaar hebben uitgebreid. In 2014 zijn, ter ondersteuning van CHU in Chisinau, activiteiten uitgevoerd zoals: Assistentie bij het opstellen van de wet voor FEZ-directies, in overleg met CHU en de vakdepartementen. In 2015 gaan we hiermee door (implementatie, opzet van de FEZdirecties). Bijeenkomst voor auditors en managers van het Ministerie van Financiën over het concept van managerial accountability, good governance (awareness raising). Workshop met het Ministerie van Financiën waarin kennis en ervaring werd gedeeld over fiscale decentralisatie. In Moldavië zijn er veel locale entiteiten die weinig expertise in huis hebben. Fiscale decentralisatie vereist een goede centrale controle en kennisoverdracht / communicatie. Bijeenkomst voor locale overheden over het opzetten van een interne audit functie. Pilots voor het verbeteren van FMC systemen bij twee vakdepartementen. De resultaten hiervan worden verwerkt in een handleiding die bij andere entiteiten kan worden gebruikt. Trainingen van auditors. In 2014 heeft de Belastingdienst op kleine schaal activiteiten verricht op het gebied van invordering (arrears and insolvency management). Armenië De relatie met het Ministerie van Financiën van Armenië moest weer helemaal worden opgebouwd. In de jaren ervoor was er nl. geen bilateraal programma met Armenië geweest (er waren geen concrete TA-verzoeken). Vanuit het kiesgroepbudget had het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de afgelopen jaren alleen een project met de Armeense Rekenkamer gedaan. In november 2013 heeft daarom een verkenningsmissie naar Yerevan plaatsgevonden voor gesprekken bij het Ministerie van Financiën, de Revenue Service (Belastingdienst) en donoren. Hieruit is een bescheiden bilateraal programma voor 2014 voortgekomen met o.a. : Studiebezoek van een delegatie van het Ministerie van Financiën op het gebied van Human Resources Management. Het Ministerie van Financiën in Yerevan zit middenin de opbouw van haar HRM-beleid (heeft interdepartementaal het voortouw op dit gebied) en is op zoek naar best practices. Financiën heeft dit programma verzorgd, samen met BZK, ABD en RAFEB. Een eerste verkenning door RAFEB op het gebied van program based budgetting (resultaat gericht begroten, tegenwoordig noemen we het verantwoord begroten) en eventuele samenwerking met GIZ op dit terrein. Georgië In november 2013 heeft een verkenningsmissie in Tbilisi plaatsgevonden voor gesprekken bij het Ministerie van Financiën, de Academie van het Ministerie van Financiën, de Revenue Service en donoren. Hieruit is een programma voor 2014 voortgekomen met o.a.: Diverse seminars, uitgevoerd door de FIOD, bij de Investigating Service in Tbilisi op het gebied van de bestrijding van witwassen en de aanpak van BTW fraude; PIFC (door RAFEB): assisteren van de CHU bij de opzet van een nieuwe PIFC-strategie en bij het opstellen van FMC rules and procedures. Studiebezoek van Ministerie van Financiën en het nieuwe management van de Academy van MoF om te spreken over de prioriteiten voor 2015 en de mogelijkheden voor samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring tussen de Academy en de Rijksacademie.

9 Macedonië In 2013 werden activiteiten uitgevoerd op het gebied van IFI s (door BFB) en Debt Management (door Agentschap). De verkenning in maart 2014 leverde niet direct TA-verzoeken op. De lijst met verzoeken voor TA hebben we pas later dat jaar ontvangen. Op basis van deze verzoeken wordt gewerkt aan een programma voor Wat opviel tijdens de verkenning was dat de dynamiek en drive in Macedonië lijkt te zijn afgenomen. Er lijkt weinig tempo te worden gemaakt met verdere hervormingen, bijvoorbeeld en de publieke sector. Montenegro Tijdens een verkenningsmissie in maart 2014 werd duidelijk dat het toetredingsproces tot de EU in Montenegro voor een enorme dynamiek heeft gezorgd. Op vele terreinen binnen het Ministerie van Financiën wordt actie ondernomen. De verkenningsmissie leverde veel input op voor het bilaterale TA-programma waarop werd besloten er direct een meerjarig programma van te maken. In het bilaterale programma voor 2014/2015 werd o.a. opgenomen: Programma van RAFEB gericht op het implementeren van resultaatgericht begroten ( program based budgeting, performance management ) in de Montenegrijnse openbare financiën, zowel op centraal als op decentraal niveau. Eerder heeft Montenegro een start hiermee gemaakt, maar vanwege de financiële crisis kwam dit stil te liggen. Met behulp van de inzet van Nederlandse experts kan het Ministerie van Financiën in Montenegro de basis op dit terrein weer versterken. Dit is nodig met het oog op een IPA-project (pre-accessie) dat de Europese Commissie eind 2015/begin 2016 op dit terrein wil starten. Workshop Audit EU fondsen (door ADR), april 2014: Doel is het inzicht van auditors bij het Ministerie van Financiën te vergroten waarbij een risicogerichte controle aanpak voorop staat bij het doorlopen van het gehele EU-subsidieproces; Studiebezoek in september 2014 aan Nederland van het Ministerie van Financiën en toezichthouder in Montenegro op het gebied van pensioenen, en wel de implementatie van de IORP-richtlijn (aanvullende pensioenen). Centrale vraag was hoe je een EU-richtlijn op dit gebied implementeert terwijl er geen tweede pensioenpijler bestaat. Andere vraag was of de introductie van een tweede pijler noodzakelijk / wenselijk is. Het Ministerie van Financiën heeft dit studiebezoek georganiseerd samen met SZW, DNB, AFM, en de Pensioenfederatie. Mongolië In 2014 werd, door medewerkers van Directie Begrotingszaken, een workshop gegeven bij het Ministerie van Financiën in Ulaanbaatar over de principes van het Nederlandse begrotingsbeleid, de jaarlijkse begrotingscyclus, rol van Financiën/vakdepartementen in dit proces, verantwoord begroten (performance based budgetting) en de begrotingsverantwoording. Daarbij werden ook simulaties uitgevoerd. Verder werd er een aparte sessie gewijd aan het fenomeen Dutch disease en de rol van sovereign wealth funds. Nederland kan ervaringen en best practices met Mongolië delen. Kroatië In navolging van een EU-Twinning heeft de Belastingdienst met de Kroatische counterpart (CTA) activiteiten opgestart op het gebied van de bestrijding van BTW-fraude. Zo ondersteunt de Belastingdienst de CTA bij het opzetten van een anti-fraude unit. Verder is er voor CTA ondersteuning door medewerkers van de Belastingdienst op het gebied van communicatie en management development. De RAFEB en de ADR zijn in Kroatië actief op gebied van PIFC, de verbetering van begrotingsprocessen en internal audit. Tenslotte heeft er eind 2014 een studiebezoek plaatsgevonden van de Kroatische EU-unit van het Ministerie van Financiën om door BFB en BuZa te worden bijgepraat over EU-coördinatie en het Europees Semester. DNB/DSF DNB heeft in 2014 medewerking verleend aan een studiebezoek over pensioenen voor Montenegro. Verder is in 2014 nog één keer het Central Bankers and Regulators Workshop van de Duisenberg

10 School of Finance gefinancierd. Bij de evaluatie is geconcludeerd dat dit evenement niet meer past in de nieuwe opzet van het kiesgroepprogramma waarbij we ons vooral vraaggestuurd willen richten op ondersteuning bij trajecten in de landen zelf (hervormingsprogramma s, behalen van cruciale standaarden) en de daarbij behorende kennisoverdracht. Besloten is dit evenement in de toekomst niet meer te financieren. We zijn in gesprek met DNB over andere vormen van samenwerking, bij voorkeur gericht op gebieden waar zowel de Ministeries van Financiën als centrale banken betrokken zijn (o.a. pensioenen en het bestrijden van witwassen). CEF In 2014 werd een overeenkomst met CEF gesloten om voor zes workshops op het gebied van audit en belastingen, die door Nederlandse experts worden gegeven, een deel van de kosten van deelnemers uit kiesgroeplanden te vergoeden. Belangrijkste reden om dit te doen is dat het, vanwege budgettaire redenen, voor de collega s bij de Ministeries van Financiën in de kiesgroeplanden steeds moeilijker wordt om opleidingen te volgen, terwijl de behoefte aan kennis groot is vanwege de hervormingen die doorgevoerd moeten worden (EU-toetreding en associatie). SBO Meeting CESEE regio SBO (Senior Budget Officials Network) van OECD is een regionaal netwerk van directeuren Begrotingszaken, in dit geval uit Centraal, Oost en Zuidoost Europa (CESEE), waaronder veel kiesgroeplanden. In 2014 was er een SBO-bijeenkomst in Nederland, geopend door Minister Dijsselbloem. Doel van het netwerk is uitwisseling van informatie over relevante beleidsontwikkelingen op het gebied van de begroting, initiatieven van instellingen als OECD, PEMPAL (Wereldbank), het IMF etc. Centraal bij de conferentie stonden de ervaringen met begrotingshervormingen in de afgelopen 10 jaar (o.a. budget reviews van OECD, governance, verantwoording/discussie met Parlement) en werd vooruitgekeken naar de toekomst (prioriteiten). BFB heeft vanuit het kiesgroepbudget een deel van de financiering voor haar rekening genomen i.v.m. het belang hiervan voor de kiesgroeplanden en de profilering van Nederland als kiesgroepleider. PEMPAL PEMPAL (Public Expenditure Management Peer Assisted Learning) is een multilateraal initiatief waarin de Wereldbank een grote rol speelt. Het is een netwerk van professionals op het gebied van Public Expenditure Management van overheden in Centraal en Oost Europa en Centraal Azië, waaronder veel kiesgroeplanden. Experts uit ontwikkelde landen kunnen ook een inbreng hebben in PEMPAL. Doel is het delen van kennis en ervaring en elkaar ondersteunen bij capaciteitsontwikkeling. PEMPAL is oorspronkelijk gestart door de Wereldbank en DFID, andere deelnemende partijen zijn o.a. OECD/SIGMA, GIZ, Zwitserland (Staatsecretariaat voor Economische Zaken) en het Russische Ministerie van Financiën. CEF voert het secretariaat. PEMPAL werkt vraaggestuurd. Er zijn 3 zogenaamde Communities of Practice (CoP). Nederland / ADR is actief in de CoP voor internal audit. Door deelname aan PEMPAL doen wij aan kennisoverdracht, bouwen we aan ons netwerk en krijgen we uit eerste hand informatie over hervormingsprocessen in onze kiesgroeplanden, wat ook nuttig is voor ons TA-programma. In 2014 heeft een expert van ADR enkele keren deelgenomen aan een bijeenkomst van de CoP internal audit. We hebben, na consultatie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afgezien van deelname aan de bijeenkomst in Moskou (eind mei 2014). Summercourse In juli 2014 heeft de jaarlijkse Summercourse van de Rijksacademie plaatsgevonden. Per kiesgroepland worden 4 personen uitgenodigd, 2 vanuit de begrotingshoek en 2 uit de belastinghoek van het Ministerie van Financiën en de Revenue Service. Het programma werd in 2014 aangevuld met een onderdeel over debt management, verzorgd door medewerkers van het Agentschap van het Ministerie van Financiën.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1998 Nr. 55 BRIEF VAN

Nadere informatie

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen Drug Prevention and Information Programme DPIP 2007-2013 Financieel Perspectief 2007-2013 DPIP wetgeving :Decision No 1150/2007/EC Uitgevoerd door: Directoraat Generaal Justitie Totaal budget: 21 M EUR

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2 Leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 12 juli 2006 (13.07) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11603/06 LIMITE YU 3 COWEB 159

PUBLIC. Brussel, 12 juli 2006 (13.07) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11603/06 LIMITE YU 3 COWEB 159 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juli 2006 (13.07) (OR. en) 11603/06 LIMITE PUBLIC YU 3 COWEB 159 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.05.2001 COM(2001) 289 definitief MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten

Nadere informatie

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Aanbevelingen toekomst Code Banken 22 maart 2013 Inleiding De Monitoring Commissie Code Banken heeft sinds haar instelling vier rapportages uitgebracht. Zij heeft daarin

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Cardano Development

Beleidsplan Stichting Cardano Development Beleidsplan Stichting Cardano Development Versie december 2013 Status: Voorgelegd aan bestuur Inleiding Dit document is het beleidsplan van Stichting Cardano Development. Een van de doelstellingen van

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1233 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

MoP Foundation training

MoP Foundation training MoP Foundation training Tijdens onze MoP Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met MoP en leert u MoP toepassen op uw eigen portfolio. Onder leiding van onze expert trainers wordt het

Nadere informatie

Bijlage 2. Terms of Reference. Evaluatie van het programma Matra Training voor Europese Samenwerking (MTES)

Bijlage 2. Terms of Reference. Evaluatie van het programma Matra Training voor Europese Samenwerking (MTES) Bijlage 2. Terms of Reference Evaluatie van het programma Matra Training voor Europese Samenwerking (MTES) 1. Introductie Deze terms of reference zijn opgesteld voor een tussentijdse evaluatie van het

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

SBOV B-project september SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid» 1

SBOV B-project september SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid» 1 SBOV B-project 2010 Slagkrachtige Overheid 21 september 2010 Projectcoördinator: Projectuitvoering: Prof. Dr. Geert Bouckaert Jesse Stroobants SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige

Nadere informatie

SLACHTOFFERROL VAN NEDERLAND IN EU

SLACHTOFFERROL VAN NEDERLAND IN EU SLACHTOFFERROL VAN NEDERLAND IN EU Alex Brenninkmeijer, Lid Europese Rekenkamer, De Staat van Nederland Amsterdam 22 September 2014 Troonrede 2014 Eerlijk werk in Europa vraagt om gelijk loon voor gelijk

Nadere informatie

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Normalisatiepakket: mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees

Nadere informatie

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence The European Network for Lifelong Competence Development

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer"

Opleidingsfiche voor Traject - Certified Compliance Officer Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer" Doelstellingen Het KB 12.03.2012 bepaalt dat binnen de financiële instelling minimaal 1 erkende compliance officer is aangesteld, die over

Nadere informatie

Actuele EU-procedures in de commissies

Actuele EU-procedures in de commissies Den Haag, 1 september Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 5, 6, 8 EZ i.v.m. agendapunt 5 FIN i.v.m. agendapunt 5, 7, 9 I&M i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

De modernisering van de controlepiramide vanuit internationaal perspectief

De modernisering van de controlepiramide vanuit internationaal perspectief De modernisering van de controlepiramide vanuit internationaal perspectief prof. dr. Geert Bouckaert Brussel, 12 mei 2005 INSTITUUT VOOR DE OVERHEID 1 Structuur van de presentatie 1. Inleiding 2. Externe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 Financieel jaarverslag van het Rijk 2016 Nr. 21 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 juni 2017 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Dienstverlening Directie Europa VNG uw kenmerk ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 bijlage(n) datum

Nadere informatie

2016D05361 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D05361 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D05361 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken bestond bij enkele fracties de behoefte de Minister van Buitenlandse Zaken enkele vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03.

Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03. Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03. Algemeen Deze notitie is bedoeld om inzicht te verschaffen in de stand van zaken

Nadere informatie

Dienst Stadsontwikkeling In DT Nee. Ambtenaar Bas Kranenborg In college

Dienst Stadsontwikkeling In DT Nee. Ambtenaar Bas Kranenborg In college Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer Datum Zaaknummer Datum 04-04-2012 Portefeuillehouder Leisink Vertrouwelijk nee Dienst Stadsontwikkeling In DT Ambtenaar Bas Kranenborg In college

Nadere informatie

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Den Haag, 13 juni 2013 Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking BuHa-OS i.v.m. agendapunt 11 BuZa i.v.m. agendapunt 5, 6, 7, 13, 14, 16 EU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal:

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 127 Financiële verantwoordingen over het jaar 1999 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

vaste commissie voor Europese Zaken

vaste commissie voor Europese Zaken Den Haag, 29 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 6, 8, 9 EZ i.v.m. agendapunt 12 FIN i.v.m. agendapunt 12 RU i.v.m. agendapunt 11, 12 SZW i.v.m.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Actuele EU-procedures in de commissies

Actuele EU-procedures in de commissies Den Haag, 7 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 5, 6, 8 EZ i.v.m. agendapunt 5 FIN i.v.m. agendapunt 5, 7, 9 I&M i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Initiatief. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE. Geachte heer Kamp,

Initiatief. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE. Geachte heer Kamp, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE KENMERK: B/12/6073/MH DATUM: 11 april 2012 ONDERW ERP: Code en Monitoringcommissie Geachte

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma 16/17. 3 november 2016

Ontwikkelprogramma 16/17. 3 november 2016 Ontwikkelprogramma 16/17 3 november 2016 1 Inhoud Naar een professioneel en zichtbaar Procesmodel Organisatiemodel Programma Status: concept 2 Ontwikkelprogramma Naar een professioneel en zichtbaar 3 Procesmodel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 935 Beleidsdoorlichting Financiën Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13691 24 mei 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Workshop Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Tweede Editie

Workshop Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Tweede Editie Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen Workshop Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Tweede Editie Evoluties in resultaatgericht financieel management in Canada en Nederland

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

IIA Nederland Commissie Vaktechniek(CPP) Jaarplan Commissie Vaktechniek 2008

IIA Nederland Commissie Vaktechniek(CPP) Jaarplan Commissie Vaktechniek 2008 1 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Verantwoordelijkheden en doelstellingen 4. Werkwijze 5. Activiteiten 2008 6. Begroting 2008 2 3 1. Inleiding Dit jaarplan geeft de samenstelling, de

Nadere informatie

International Public Sector Standards (IPSAS)

International Public Sector Standards (IPSAS) NIEUW Basiscursus I P S A S International Public Sector Standards (IPSAS) Donderdag 30 april in Rotterdam 1 2 International Public Sector Standards (IPSAS) Deze basiscursus omvat de volgende componenten:

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

De toekomst van de toezichthouder

De toekomst van de toezichthouder De toekomst van de toezichthouder Prof dr Arnold Schilder RA De Nederlandsche Bank Seminar Nauta Dutilh Noordwijk, 14 oktober 2004 1 Inleiding Volgens IMF is toezicht op de financiële sector in Nederland

Nadere informatie

Verzilveren perspectief op groene groei Voortzetting, aanscherping en opschaling Green Deal aanpak

Verzilveren perspectief op groene groei Voortzetting, aanscherping en opschaling Green Deal aanpak Verzilveren perspectief op groene groei Voortzetting, aanscherping en opschaling Green Deal aanpak Utrecht, 7 juni 2016 Van: Green Deal Board Aan: Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp Minister

Nadere informatie

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden.

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden. Autoriteit Financiële Markten Willemstad, 23 januari 2013 Uw kenmerk : Ons kenmerk : Onderwerp : side letter bij MOU CBCS - AFM Geachte heer Gerritse, Tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid.

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. SBOV workshop Mark Vandersmissen, manager-auditor Interne Audit 31 januari 2005 1 Opbouw presentatie Situering

Nadere informatie

Bijeenkomst 22 juni 2017

Bijeenkomst 22 juni 2017 Notitie Rekenkamercommissie AOGW Bijeenkomst 22 juni 2017 Aan Raadswerkgroep Rekenkamercommissie Aalten, Oost-Gelre, Winterswijk Vught, 19 juni 2017 Van Dr. Igno Pröpper www.partnersenpropper.nl www.opgavengestuurdwerken.nl

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

IT Audit van General IT Controls

IT Audit van General IT Controls 2-daagse praktijktraining IT Audit van General IT Controls Berheersing van de ICT ICT is tegenwoordig niet meer weg te denken bij de meeste organisaties. De processen rondom o.a. besluitvorming, communicatie,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 BEDRIJFSPRESENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen

Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen 1.Inleiding In het Steenkoolconvenant, dat in 2014 is gesloten, zijn het Ministerie

Nadere informatie

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Consultatieproces Dit document bevat de ontwerpvisie die resulteerde uit de conferentie Winning through twinning, die van 17

Nadere informatie

Inleiding. Centrale rol van de minister van Financiën

Inleiding. Centrale rol van de minister van Financiën Inleiding Een klein jaar voor Prinsjesdag worden op het ministerie van Financiën de voorbereidingen voor de volgende rijksbegroting en Miljoenennota gestart. De minister van Financiën heeft een centrale

Nadere informatie

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGEN Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGE 1 In de hierna volgende tabellen zijn input en output gegevens opgenomen m.b.t. uitgaven over 2004. De tabellen zijn samengesteld uit gegevens verkregen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 10 maart 2017 Betreft Effectieve

Nadere informatie

Concept begroting 2014

Concept begroting 2014 Concept begroting 2014 De begroting 2014 die nu voorligt ter goedkeuring en vaststelling is opgesteld op het moment dat Divosa financieel gezien terug kijkt op een moeilijke periode. Het eigen vermogen

Nadere informatie

Handvesttoets; Wat is het? Wat levert het op? Februari 2016

Handvesttoets; Wat is het? Wat levert het op? Februari 2016 Handvesttoets; Wat is het? Wat levert het op? Februari 2016 Inhoudsopgave Aanleiding en Doelstelling... 1 In het kort... 1 Handvesttoets... 1 Resultaten... 2 Doorpakken op basis van de handvesttoets...

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 juni 2000 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 99/0213 (CNS) 9028/00 LIMITE ECOFIN 137 NIS 66 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Jacob Waslander T +31 70 348 5826

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 234 Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid voor de komende jaren Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWER- KING Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14390 20 september 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2010, nr. AG/2010/16767,

Nadere informatie

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT DLGP VISIE, MISSIE EN DOEL Ministerie van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

vaste commissie voor Europese Zaken

vaste commissie voor Europese Zaken Den Haag, 26 september Voortouwcommissie: Herziene agenda i.v.m. wijziging volgorde agendapunten en toevoeging nieuw agendapunt* vaste commissie voor Europese Zaken BiZa i.v.m. agendapunt 18 BuZa i.v.m.

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 007 Parlementair onderzoek Onderwijsvernieuwingen Nr. 2 BRIEF VAN DE COMMISSIE PARLEMENTAIR ONDERZOEK ONDERWIJSVERNIEUWINGEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Learning, Opleidingsaanbod VOORJAAR 2015. Aarlenstraat (2de verdieping), B1040 Brussel T +32 2 507 69 61 F +32 2 507 69 69. info@ FEBELFIN ACADEMY VZW

Learning, Opleidingsaanbod VOORJAAR 2015. Aarlenstraat (2de verdieping), B1040 Brussel T +32 2 507 69 61 F +32 2 507 69 69. info@ FEBELFIN ACADEMY VZW Learning, Opleidingsaanbod VOORJAAR 2015 FEBELFIN ACADEMY VZW Aarlenstraat (2de verdieping), B1040 Brussel T +32 2 507 69 61 F +32 2 507 69 69 info@ HET VOLLEDIG FEBELFIN ACADEMY OPLEIDINGSAANBOD VOORSTELLING.

Nadere informatie

K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent.

K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent. K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be Workshop: Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Australische en Britse

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique Programma Mozambique 1. Context analyse Mozambique is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. In de afgelopen jaren heeft Mozambique echter een sterke economische groei laten zien, is

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

Fiche 1: verordening wijziging programma Creatief Europa

Fiche 1: verordening wijziging programma Creatief Europa Fiche 1: verordening wijziging programma Creatief Europa 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.

Nadere informatie

oin&case_law_summary=false&dts_dom=all&excconsleg=true&typeofactstatus=com_join &type=advanced&subdom_init=all_all&dts_subdom=all_all

oin&case_law_summary=false&dts_dom=all&excconsleg=true&typeofactstatus=com_join &type=advanced&subdom_init=all_all&dts_subdom=all_all Fiche 3: Mededeling over het btw-actieplan 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal comité over een actieplan

Nadere informatie

Implementatieplan Risicomanagement

Implementatieplan Risicomanagement Implementatieplan Risicomanagement Versie definitief: 17 juni 2015 Inhoudsopgave 1.1 Wat willen we bereiken?... 3 1.2 Hoe gaan we dat aanpakken?... 3 1.3 Wie neemt deel?... 3 1.4 Inventarisatie belangrijkste

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

CO2-prestatie Gebr. Kloens BV

CO2-prestatie Gebr. Kloens BV CO2-prestatie Gebr. Kloens BV Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 Opgesteld d.d.: 05-07-2016 Revisie: 003 Opgesteld door Voor akkoord: Naam: A.L. Hubregtse Naam: Mevr. C.K. Kloens d.d. 05-07-2016 d.d.

Nadere informatie