Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen

2 Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In Perspectief Maliebaan 71 K 3581 CG Utrecht Postbus AC Utrecht T: F: E: Giro: KvK: Utrecht nr

3 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de stichting Labyrint~In Perspectief. De enige familieorganisatie in Nederland die niet ziektebeeldgebonden werkt, maar naar de relatie kijkt tot de zieke als familie (ouder van, kind van, zus van, etc.) of andere directbetrokkenen. Alle familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen, met of zonder diagnose, kunnen bij ons terecht voor hulp en steun. Het jaar 2011 stond in het licht van de omvorming van een stichting met een stevig ondersteunend bureau naar een organisatie waarbij de vrijwilligers naast hun inhoudelijke werk, ook meer en meer ondersteunende taken op zich moesten nemen. Het was voor het landelijk bureau een overgangsjaar van vier betaalde krachten in 2010 zijn we terug gegaan naar één vanaf het begin van In 2011 is ter overbrugging een programmamanager aangenomen. Het was een jaar van het aanbrengen van een nieuwe structuur in de werkzaamheden, het zoeken naar een balans in wat er nog wel en niet meer mogelijk was en het bevorderen van een cultuuromslag bij onze vrijwilligers. Zij konden immers niet meer op dezelfde hoeveelheid begeleiding rekenen als voorheen. Ondertussen heeft de stichting voor een deel haar core-business kunnen voortzetten: Het kwartaal blad Relatief is driemaal verschenen; negentien contact- of ondersteuningsgroepen draaiden; de telefonische hulplijn is 530 maal gebeld en 211 maal bereikt; er kwamen 250 nieuwe leden bij op het forum; er heeft veertien keer een informatiestand van onze stichting op congressen gestaan; er zijn drie gastlessen gegeven; de activiteitenagenda met relevante activiteiten van zowel onze stichting als van andere partijen is wekelijks actueel gehouden; de e-service is 125 maal geraadpleegd; er zijn externe overleggen geweest met het Landelijk Platform GGz nieuwe projecten zijn ontwikkeld waardoor onze doelgroep beter in beeld komt (preventief) In het kader van de subsidieafbouw van de stichting is er een toolkit ontwikkeld die voor de grootste activiteiten een draaiboek herbergt. Op die manier hebben we de kennis die in onze organisatie beschikbaar is, kunnen borgen. Aandacht (erkenning, herkenning en ondersteuning) vanuit het familieperspectief voor GGz-familie is en blijft nodig. Sterker nog: deze zal de komende jaren weer toenemen, door de afname van preventie afdelingen bij de GGz-instellingen. Door het bieden van steun, lotgenotencontact en informatie en voorlichting vervult onze organisatie veelal een preventieve functie. Hierdoor kan overbelasting worden voorkomen en daardoor kan familie haar steun aan de naaste met psychische problemen langer en beter volhouden. Juist familieleden die elders, bijvoorbeeld bij een ziektebeeldgebonden familieorganisatie, niet terecht kunnen, komen bij LiP. Dit geldt ook voor familie van mensen met psychische problematiek zonder diagnose, dubbele diagnose of een wisselende diagnose. Juist zij hebben behoefte aan een organisatie die hen steunt en hun belangen behartigt. Ook blijkt dat familie na de eerste zucht naar ziekte-specifieke informatie (wat heeft mijn zieke familielid), informatie en ondersteuning zoekt op de relatie tot de zieke. Een kind van een ouder met psychische problemen ondervindt andere problemen dan een partner van een cliënt. Daarom heeft deze stichting een belangrijke functie, die voor veel mensen zorgt dat ze het allemaal weer aan kunnen! 3

4 Hoofdstuk 1 Bestuurlijke verantwoording Inhoudelijke verantwoording In 2011 begon het bestuur nog met 7 leden. Wegens ziekte moest José Stortelder haar taak als bestuurslid al gauw neerleggen. Het grootste deel van het jaar bestond het bestuur dan ook uit de volgende 6 leden: Cisca Goedhart voorzitter Jessica Jansen penningmeester Peter Houweling secretaris Elly Driebergen algemeen bestuurslid Hein van der Hulst algemeen bestuurslid Jan Niemantsverdriet algemeen bestuurslid Eind december heeft de secretaris zijn taken, na een periode van vier jaar, neergelegd. Derhalve ging het bestuur 2012 in met 5 personen. Dit jaar heeft het bestuur veel aandacht besteed aan het ombouwen van de organisatie van een organisatie met een stevige bureau ondersteuning naar een organisatie die meer en meer gedragen moet worden door vrijwilligers. Ook de taken van het bestuur waren in 2011 meer uitvoerend. Dit vraagt om een grotere tijdsinvestering van de bestuursleden, wat voor de leden die allen een full time baan hebben een grote druk oplevert. Aangezien het nog niet geheel duidelijk was wat er na 1 januari 2014 zal gaan gebeuren, is ook veel tijd gaan zitten in lobby activiteiten bij de overheid om de subsidie na die periode veilig te stellen. Een belangrijk speerpunt in 2011 was het onderzoek naar samenwerkingspartners om te zien op welke gebieden Labyrint~In Perspectief kan en wil samenwerken en waar zij een unieke functie bekleed, waar samenwerking een deel van de doelgroep uit het oog zou verliezen. Ook is doorgegaan met de deelname aan het LPGGz overleg en de F4, waarin de verschillende GGz familieorganisaties deelnemen. Omdat in dit jaar een overbruggingssubsidie was verstrekt was het mogelijk om een aantal zaken te verstevigen, waardoor meer on-line kan worden gevonden (bijv toolkit en vernieuwde website) en bovendien is voor de vrijwilligers een training ontwikkeld op het gebied van verbindende communicatie : een uiterst delicaat onderwerp in de psychiatrie. Deze training paste goed bij de uitdagingen die de THL vrijwilligers tegenkomen en het is ook een goede nieuwe training om aan te kunnen bieden aan andere vrijwilligers, aangezien verbindende communicatie voor onze doelgroep een uiterst nuttige tool is. Wat familieleden daar in kunnen verbeteren levert ook weer direct winst op in het contact met hun cliënt. Twee projecten zijn opgestart op het gebied van KOPP (kinderen van ouders met psychiatrische problematiek): één op de hogeschool Arnhem Nijmegen ( KOPP in opleiding - Empowering van jongeren tijdens hun studie in NL met ouders met een psychische ziekte ) en één in de instelling InGeest (Verbetering opvang KOPP beter intake gesprekken over evt aanwezige KOPP en Eigen Kracht opvang in de thuisomgeving voor de KOPP). Het is de bedoeling dat als de projecten succesvol zijn, deze worden uitgebreid naar andere hogescholen en andere instellingen. 4

5 Financiële verantwoording Het jaar 2010 was de derde fase van de afbouwregeling van de PGO-subsidie, maar tevens het kreeg de stichting de overbruggingssubsidie, zodat de begroting toch nog substantieel was (Eur 160,000 inclusief overige projectgelden, giften en donateursbijdragen). De begroting is gebruikt voor de kerntaken van de organisatie, maar vooral ook ter voorbereiding om de organisatie om te vormen tot een organisatie door en voor vrijwilligers. Hierbij is bijv. de toolkit ontwikkeld, zodat meer en meer informatie on-line te vinden is. Het meerjarenplan Zicht op Kwaliteit in de GGz waarbij intensief samengewerkt werd met 12 cliënten- en familieorganisaties, en het LPGGz als projectcoördinator zou optreden, is tot onze spijt afgewezen. De deskundigheidsbevordering voor onze telefonische hulplijn, een project van VWS, is afgerond per eind juni 2011 en heeft de gelegenheid gegeven om meerdere trainingen te organiseren. De stichting is niet geschikt om volledig met projectsubsidies te overleven. Daarom hoopt zij stellig dat Labyrint~In Perspectief als een PGO organisatie gemerkt blijft, zodat ze de instellingssubsidie kan blijven ontvangen. Projectsubsidies kunnen dan een aanvulling geven om nieuwe zaken te ontwikkelen. Personeel De secretariaatsmedewerker, die een dienstverband van18 uur had, is vanaf juni 2011 ook coördinator vrijwilligers geworden. Haar dienstverband kon niet worden uitgebreid. Zij heeft voor haar coördinatietaken ongeveer zes uur per week beschikbaar. De stichting heeft 111 actieve vrijwilligers, dus dat betekent dat er nog maar een kleine capaciteit is voor zaken als deskundigheidsbevordering en werving. De medewerker heeft in 2011vooral ingezet om per taakgroep of werkgroep een eigen contactpersoon te benoemen die het grootste deel van de coördinatie van de betreffende taken op zich kan nemen. Dit is een proces geweest dat veel energie heeft gekost. Een cultuuromslag bij de vrijwilligers is niet zomaar bewerkstelligd en ook voor de secretariaatsmedewerker was dit een geheel nieuwe rol. Er is op 1 januari 2011 een nieuwe medewerker aangesteld als programmamanager, die de taak had te onderzoeken hoe de organisatie aan alternatieve inkomstenbronnen zou kunnen komen, met welke partners de stichting zou kunnen samenwerken en het doen van lobby activiteiten naar de overheid om de bestaande PGO status te behouden. Deze positie bestond voornamelijk door de overbruggingssubsidie die op 31 december 2011 stopte. Het contract was daarmee eind 2011 beëindigd. Het bureau kent vanaf 1 januari 2012 dus nog maar één bureau medewerkster. 5

6 Hoofdstuk 2 Lotgenotencontact 2.1 Telefonische hulplijn en service De Telefonische Hulplijn De Tefonische Hulplijn (THL) is een landelijk georganiseerde activiteit met de volgende functies: - Het bieden van eerste opvang en een luisterend oor; - Het geven van ondersteuning, informatie en advies; - Het wegwijs maken en het op verzoek bieden van follow up (toesturen informatie, adequate verwijzing). Doel en functie Het landelijke en laagdrempelige karakter van de THL maakt dit aanbod tot een belangrijke pijler in de activiteiten van de stichting. Familieleden en andere directbetrokkenen kunnen bij medewerkers van de THL hun verhaal kwijt, krijgen informatie of advies over zaken waar ze in het leven met iemand met psychische of psychiatrische problemen mee te maken hebben. De ervaringsdeskundige invalshoek kunnen spreken met iemand die 'van huis uit' vertrouwd is met de problematiek en emoties van familie van heeft een grote meerwaarde. De sterke kant van de Telefonische Hulplijn is dat direct contact mogelijk is, de beller anoniem kan blijven en het telefoongesprek tot niets verplicht; in een telefoongesprek zijn bepaalde gevoelens zoals schaamte en verlegenheid gemakkelijker te hanteren. De THL is ook belangrijk voor familie in regio s waar Labyrint~In Perspectief (LiP) onvoldoende of geen activiteit ontplooit. Het eerste contact van familieleden met LiP verloopt meestal via bezoek aan de website van de stichting met de THL. Het bieden van eerste opvang is het hoofddoel van de THL. Voor vervolgcontact wordt de beller gewezen op de activiteitenagenda (op website LiP) of in contact gebracht met een telefonische contactpersoon in de regio of met een contactpersoon op relatie (partner van, kind van of (groot)ouder van). In geval van diagnosegebonden of meer gespecialiseerde vragen verwijst een medewerker door naar derden, waaronder zusterorganisaties. Organisatie en werkwijze De medewerkers hebben eenmaal per week of in de twee weken een dagdeel telefoondienst; per dagdeel is één medewerker werkzaam. Er wordt gewerkt met een landelijk 0900-nummer. Ter afronding van het gesprek vraagt de telefoonmedewerker standaard aan beller of deze prijs stelt op het informatiepakketje van de stichting dat door de secretariaatsmedewerker van het bureau aan beller wordt verstuurd. Het telefoonteam en de bereikbaarheid Het team bestond in 2011 uit 10 medewerkers van wie er één nieuw begonnen is. Met de huidige bezetting is de THL minimaal een dagdeel per werkdag bereikbaar. Gezien de afnemende vraag voldoet dit. Gemiddeld was de lijn in dagdelen per week bereikbaar. De bereikbaarheid wordt wekelijks ingesproken en vermeld op de website. Registratie, signalering en kwaliteit Voor de kwaliteit van het werk van de stichting in het algemeen en die van de THL in het bijzonder is een analyse van de geregistreerde telefoongegevens belangrijk. Deze kan aanleiding zijn om bepaalde activiteiten of producten te ontwikkelen of als signalering voor de belangenbehartiging. Een vrijwiliger van het landelijke bureau heeft de gegevens over 2011 geturfd en in een database opgeslagen. In 2011 is de THL 530 maal gebeld, 211 geregistreerd. De gemiddelde duur van een gesprek was 25 minuten. 6

7 De bellers 70% van de bellers is vrouw, 30% man. Partner van vormt de grootste groep, gevolgd door ouder van, kind van, broer/zus van, andersbetrokkenen (zoals vriend/vriendin of buurman/vrouw), hulpverleners en clienten. Meestvoorkomende (vermoede) diagnose waarmee beller via zijn naaste te maken heeft: borderline, (nog) geen diagnose, autisme, depressie, manische depressie, schizofrenie, overig. De betrokken cliënten wonen meestal zelfstandig, gevolgd door samenwonen (in geval van partner van), in een instelling verblijven, bij ouders wonen of beschermd/begeleid wonen. Ook wordt enkele malen melding gemaakt van zwerven (huis kwijt als gevolg van huurschuld). De contacten met de THL kwamen (van meest naar minder) uit Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Limburg, Overijssel, Friesland, Groningen, Zeeland, Flevoland. Scholing en mentoraat Ook scholing is voor de kwaliteit van het werk belangrijk. De medewerkers nemen deel aan de halfjaarlijkse bijscholings- en intervisiebijeenkomst in het voorjaar en najaar waarvoor een beroep wordt gedaan op externe trainers. In 2011 is er in beide bijeenkomsten gebruik gemaakt van de diensten van een trainingsacteur. Daarnaast hebben twee medewerkers, namelijk de nieuw aangekomene in het team én een teamlid dat eerder nog niet de gelegenheid had gehad de basiscursus telefonisch lotgenotencontact gedaan. Deze werd verzorgd door PGO-support. Trends Ook in 2011 neemt de grootste groep bellers contact op na een bezoek aan de website van Labyrint~In Perspectief. In de gesprekken ligt de nadruk op het toetsen van gevonden kennis over diagnose en op vragen die te maken met de omgang met patient of hulpverlening. Als gevolg van het toenemend gebruik van internet heeft zich in 2011 de dalende trend van het aantal telefoontjes verder doorgezet. Individuele familieleden en partners nemen daarnaast vaker via de service van de stichting contact op. De service Deze in 2010 gestarte dienst loopt inmiddels goed door. De functies ervan zijn dezelfde als die van de THL: - Het bieden van eerste opvang en een luisterend oor; - Het geven van ondersteuning, informatie en advies; - Het wegwijs maken en het op verzoek bieden van follow up (toesturen informatie, adequate verwijzing). Organisatie en werkwijze De medewerkers hebben hebben om de week dienst in teams van twee. Ingekomen mails worden binnen vijf werkdagen beantwoord en er zijn maximaal vijf contacten mogelijk per hulpvrager. De praktijk leert dat drie contacten meestal voldoende zijn. Het e-serviceteam Het team bestond in 2011 uit 4 medewerkers. Het werven van nieuwe medewerkers heeft in 2011 geen prioriteit gehad, daarvoor ontbrak de capaciteit. De hulpvragers In 2011 zijn er 125 berichten verzonden vanuit de service naar aanleiding van 98 hulpvragen. De hulpvragers zijn, net als bij de THL, vaker vrouw dan man (70%-30%). Een opvallend verschil met de THL is dat de hulpvragers vaker relatief jong zijn. Een derde van de berichten is afkomstig van iemand van 25 jaar of jonger. 7

8 De thematiek verschilt per leeftijdsgroep. De jongeren ontdekken bijvoorbeeld dat ze kind van zijn en vragen zich af wat ze daarmee moeten. Of ze zijn partner van en vragen zich af of ze wel moeten doorgaan met hun relatie. Bij de wat hogere leeftijdsgroepen verschuift de vraag meer naar het omgaan met, en komt ook de ouder van in beeld. Daar is vaker sprake van vragen over de omgang met behandelaars. Werkzaamheden landelijk bureau ten behoeve van de THL en service Vanwege het wegvallen van de stafkrachten op het landelijk bureau is de coördinatie van deze activiteiten onder druk komen te staan. Wat eerder door het landelijk bureau gedaan werd, komt nu meer op de teams van THL en service zelf terecht. Bij de THL is er een contactpersoon van het team benoemd. Bij de E-service is de medewerker van het landelijk bureau zelf de vrijwilliger die het team coördineert. Het verloop in 2011: Bekendheid geven aan bestaan van de THL de service; dit heeft geen prioriteit gehad. Werven en inwerken van nieuwe medewerkers; er zijn twee nieuwe medewerkers geworven door het landelijk bureau. Het op verzoek ondersteunen van individuele medewerkers; is nauwelijks meer mogelijk door het landelijk bureau. De contactpersonen van de teams doen dit nu. Informatievoorziening aan de medewerkers (zoals actualia, mutaties, activiteitenagenda); de activiteitenagenda wordt door een vaste vrijwilliger bijgehouden en staat ook op de website; dit kan het landelijk bureau nog steeds bieden. Bewaken van de kwaliteit door middel van bijscholing, intervisie en het up-to-date houden van de sociale kaart en de werkmap; is geen capaciteit meer voor op het landelijk bureau, maar is ook nog niet volledig overgenomen door de contactpersonen. Beschikbaar stellen van administratief materiaal zoals enveloppen; Registratie en analyse van de contacten van de THL; Het maandelijkse rooster van de THL maken; De bereikbaarheid van de THL wekelijks inspreken en op de website zetten. 2.2 Online lotgenotencontact via internet (forum) Het forum van LiP bestaat uit vijf subfora voor de verschillende doelgroepen, gedifferentieerd op relatie: ouder van, kind van, (ex)-partner van, broer/zus van, grootouder van. Het in 2010 gestarte forum is in 2011 goed op stoom gekomen. Er kwamen 539 nieuwe gebruikers binnen. Er werden in 2011 in totaal door 750 gebruikers 4301 berichten geplaatst binnen 395 onderwerpen. Alleen voor de doelgroepen broer/zus van en grootouder van blijkt het forum niet goed te werken. De categorie broer/zus van is eenvoudig te klein; er zijn maar 43 leden en dat is niet voldoende voor een actief forum. Dat aantal groeit echter nog steeds. Anders is dat bij de grootouders; dit is een doelgroep die niet gemakkelijk te bereiken is via het internet. Er zijn dan ook nauwelijks aanmeldingen voor het forum vanuit die doelgroep. De grootouders die zich aanmelden, worden nu in het ouder van forum geplaatst. Zij zijn immers ook ouder van, alleen hebben zij vaak (een deel van) de zorg voor hun kleinkind(eren) en dat brengt een aparte thematiek met zich mee. Speciaal voor de grootouders zijn wel contactpersonen voor tweede opvang beschikbaar binnen LiP. 8

9 2.3 Promotie en ondersteuning thema- en informatiebijeenkomsten en individueel lotgenotencontact in de regio s In de regio's worden informatie- en themabijeenkomsten georganiseerd. Hiervoor worden verschillende vormen gebruikt. Een aantal werkgroepen organiseert zelfstandig bijeenkomsten. Soms nodigen zij hiervoor derden uit als spreker. Een vorm die steeds meer toeneemt is dat de werkgroepen in samenwerking met andere organisaties bijeenkomsten organiseert. Met name GGz-preventieafdelingen en Steunpunten Mantelzorg zijn hierbij samenwerkingspartners. Soms ligt het initiatief voor deze samenwerking bij de professional, soms bij de regionale werkgroep van LiP. De samenwerking varieert en kan de volgende vormen krijgen: gezamenlijk de hele organisatie van de bijeenkomst; als spreker op elkaars bijeenkomst uitgenodigd worden; aanwezig zijn met b.v. een boekentafel op een bijeenkomst die wordt georganiseerd door een professionele instelling Onze vrijwilligers zijn positief over de verschillende vormen van samenwerking en de erkenning door GGz en Mantelzorgorganisaties. Wel hebben zij last van de verminderde ondersteuning vanuit het Landelijk Bureau. Thema Aantal Samengewerkt met deelnemers Ouderen en depressie 40 Altrecht Senior Geloofsbeleving en psychische 20 Optiment Dordrecht ziekte Depressie 40 St. Annaziekenhuis Geldrop Omgaan met claimen 22 GGz-preventie (spreker) Somatiek in de psychiatrie 8 Medische dienst GGzE Borderline bij ouderen 45 Centrum Ouderen Psychiatrie GGzE Borderline Triade 110 GGzE Rechten van familie in de 7 Spreker uit de GGz hulpverlening Omgaan met de gevolgen van 15 Vrijgevestigde psychologe suïcide ADHD 45 Zelfstandig psycholoog Totaal aantal themabijeenkomsten: 10 Totaal aantal deelnemers: 352 Conclusie In 2011 is het aantal themabijeenkomsten, georganiseerd door LiP al dan niet in samenwerking met andere organisaties, licht gedaald in vergelijking met Het aantal deelnemers dat de bijeenkomsten heeft bezocht was gemiddeld 35. De sterke terugloop van belangstellenden die zich vanaf 2007 aftekende, lijkt wat af te vlakken maar de trend is er nog steeds. Het Landelijk Bureau draagt er zorg voor dat de activiteiten in de regio's vermeld worden op de activiteitenagenda van de website van de stichting. Tevens worden op verzoek affiches, regiofolders, algemene folders en ander PR materialen beschikbaar gesteld aan de vrijwilligers in de regio's. 9

10 Individueel lotgenotencontact landelijk en in de regio Zeven werkgroepen hebben verschillende vormen van individueel lotgenotencontact geboden. De aantallen in het schema zijn gebaseerd op een schatting omdat vrijwilligers de contacten niet altijd registreren. Ter illustratie Wat Schatting hoe vaak Wat Schatting hoe vaak Gesprek Telefonisch gesprek 83 Chatten Huisbezoek 8 Meegaan naar 1 Brief 13 Anders 25 Totaal 200 Ook bij het landelijk bureau vinden contacten met familieleden plaats. Via het secretariaat hebben 175 familieleden of andere directbetrokkenen telefonisch contact gehad. Inloopbijeenkomsten Tot en met 2010 organiseerden regionale werkgroepen soms inloopbijeenkomsten. Dit zijn laagdrempelige eenmalige of regelmatig terugkerende bijeenkomsten. Deelnemers hoeven zich niet van te voren aan te melden en kunnen vrijblijvend een kijkje nemen, hun eigen verhaal vertellen en luisteren naar de anderen. In 2011 is men hiermee gestopt bij gebrek aan belangstelling. 2.4 Gespreksgroepen in de regio en training begeleiders In 2011 werden 17 gespreksgroepen in de regio aangeboden met in totaal 117 deelnemers. Het aantal algemene groepen is gedaald ten opzichte van 2010, het aantal specifieke groepen, bijvoorbeeld gericht op kind van, is gelijk gebleven. In sommige regio s was een lichte stijging te zien met betrekking tot de belangstelling voor een gespreksgroep. Het werven van nieuwe gespreksgroepbegeleiders is een punt van aandacht. Ter illustratie Soort groep Aantal groepen Aantal deelnemers Gemengd/Algemeen 9 59 Op relatie Kind van 5 41 Partner van Ouder van Op ziektebeeld Borderline 3 17 Totaal

11 Empowerment Mensen geven aan dat ze veel steun hebben van de bijeenkomsten. Ze blijven trouw komen. Veel deelnemers zijn overbelast wanneer ze aan de gespreksgroep beginnen. Het contact met lotgenoten zorgt veelal voor meer inzicht in de eigen situatie en de te nemen stappen voor zelfbehoud. Samenwerking Sommige groepen werken samen met externe partners. Dit kan zijn met bijvoorbeeld medewerkers van GGz Preventie, Steunpunt Mantelzorg, kerk, Ypsilon, familievertrouwenspersoon, zelfhulpnetwerk, platform GGz of familieraad. De samenwerking varieert: het kan gaan om ondersteuning bij de organisatie en PR of om een gezamenlijk georganiseerde groep. Werving, ondersteuning & training vrijwilligers voor gespreksgroepen In 2011 was er geen capaciteit meer op het landelijk bureau voor werving en ondersteuning van gespreksgroepbegeleiders. Omdat het aantal belangstellenden voor gespreksgroepen al jaren terugloopt, is hier geen sprake van nood. Ook aan de ervaren gespreksgroepbegeleiders zijn geen trainingen aangeboden in Intervisie voor gespreksgroepbegeleiders in de regio Eindhoven In Eindhoven werden in 2011 vijf intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Deze worden trouw bezocht en begeleid door een beroepskracht van Protestantse Gemeente Nuenen. Conclusie Er is sprake van terugloop van het aantal deelnemers aan gespreksgroepen. Elke groep bepaalt zelf aanbod, werkvormen en PR van de gespreksgroep, dat is mede afhankelijk van de situatie in eigen regio waarbij wordt aangesloten. Af en toe komt de vraag van beroepskrachten of organisaties aan het landelijk bureau van LiP om hen te adviseren (en liefst actief samen te werken) bij het starten van gespreksgroepen of bijeenkomsten. In regio s waar LiP geen werkgroep heeft voelt men wel de behoefte om GGz-familie te ondersteunen. LiP heeft de kennis en deskundigheid wel in huis, maar niet de menskracht. Het is toenemend nauwelijks meer mogelijk om aan dergelijke vragen tegemoet te komen. 2.5 Landelijke Kind Van Dag Ieder jaar wordt de landelijke Kind Van Dag gehouden op de eerste zaterdag van november. In 2011 is de dag is voorbereid door de taakgroep Kind Van, die bestond uit 5 vrijwilligers. Het landelijk bureau heeft de taakgroep ondersteund bij de coördinatie en met secretariaatstaken. De dag is in een buurthuis in Amsterdam gehouden en had als thema Identiteit wie ben ik eigenlijk? Aantal deelnemers:

12 Ter illustratie een gedeelte van de uitnodiging. Identiteit, wie ben ik eigenlijk? Wie ik ben en wat ik doe maakt mij herinneringen ervaringen goed en slecht maken mij niet jij niet hetzelfde Ik ben ik Ik ben... - simone21 - Ben je benieuwd naar de invloed van je verleden op jouw identiteit? Kom dan naar de landelijke dag voor kinderen van en sta stil bij wie je eigenlijk bent. Op de komende Kind Van Dag zal preventiewerker en lotgenoot Sandra van Gameren licht werpen op de vorming van onze identiteit. Ze gaat in op de vraag: wat neem je mee uit je jeugd met een psychisch zieke ouder, en wat laat je achter? Sandra van Gameren is auteur van het boek Leven met een psychisch zieke ouder. In haar boek geeft zij inzicht in de beschermende factoren en risicofactoren die invloed hebben op het leven van een kind van. Ook bevat het boek tal van lotgenotenverhalen. Vanwege onvoorziene omstandigheden, de ochtend spreker zat vast in de trein in de Schipholtunnel, moest het programma ter plekke worden omgevormd. De taakgroep heeft dat uitstekend gedaan en het was weer een zeer geslaagde Kind Van Dag. Uit de evaluatie valt op te maken: 65% van de deelnemers beoordeelde de gehele dag als goed; de overige 35% gaf een ruim voldoende. Quotes: Het was zeer zinvol, erg goed! Prima dag, goed om weer stil te staan bij en met lotgenoten te praten, meer tools mee te krijgen. Bedankt en tot volgend jaar! Conclusie Ook onder hoge druk lukt het om de Kind Van Dag tot een succes te maken. De inspirerende gespreksgroepen / workshops en hun begeleiders, de hartelijke en veilige sfeer en goede locatie en de grote inzet van de vrijwilligers zijn vaste ingrediënten bij deze activiteit. 2.6 Grootouderdag De grootouders van zijn mensen met een dochter of zoon die een psychische ziekte heeft, en vervolgens kinderen hebben gekregen. Deze kinderen behoren tot de KOPP groep uit de GGz, maar worden vaak niet bereikt of mogen geen ondersteuning krijgen, omdat zowel hulpverleners als ouders vaak nog denken dat ze er niets van merken. Hun grootouders kunnen dan in de opvang en ondersteuning een belangrijke rol spelen. Zij vangen deze kinderen op door een (soms groot) deel van de opvoeding over te nemen. Onderzoek wijst uit dat dit een van de belangrijke beschermingsfactoren is voor het kind, dat uiteindelijk leidt tot een afname in de kans om zelf problemen te krijgen wanneer het kind ouder of volwassen wordt 12

13 Bij een kind met een of twee ouders met een psychische ziekte is de kans nl. aanzienlijk hoger om later zelf psychische problemen te krijgen. De grootouders van zijn daarom uiterst belangrijk in preventie. Helaas is deze groep ook uiterst druk met hun rol in plaats van rustig van het kleinkind te kunnen genieten zijn soms dagelijks bezig met de opvoeding. Dit leidt tot een gebrek aan tijd om te kunnen investeren in zichzelf. In 2010 was besloten om met de grootouders te zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning vanuit LiP; te denken valt aan een e-learning cursus, uitbreiding van het forum, of combinatie of respijtzorg. Helaas was er in 2011 geen mogelijkheid om ook aan deze groep aandacht te besteden. 2.7 KOPP in opleiding Veel kinderen van ouders met psychische problemen denken dat ze zodra ze het huis uit zijn, af zijn van de zorgen en problemen die een ouder met een psychische ziekte dagelijks met zich meebrengt. Deze groep jongeren zijn vaak zeer optimistisch in die periode, maar lopen vaak al snel tegen onverwachte problemen op. Aangeleerde overlevingspatronen uit de jeugd, blijken niet te werken buiten hun thuissituatie en zorgen dat zij hun nieuwe vrijheid als een ingewikkelde sociale omgeving ondervinden. Dit heeft regelmatig tot gevolg dat er grote vertragingen tijdens de studie ontstaan en soms leidt het zelfs tot het afbreken van de studie en daarmee wordt een belangrijke ontwikkeling tegengegaan, die ook economische gevolgen heeft voor deze groep. Daarom is een start gemaakt om voor jongeren op MBO s, HBO s en universiteiten een programma te ontwikkelen dat op meerdere gebieden ondersteuning biedt. Te denken valt aan: - Sociale ondersteuning: je mag ook iets voor je zelf vragen, hoe ga je om met vrienden (mensen die jou bijv niet manipuleren) - Psychosociale educatie over hoe je omgaat met een zieke ouder op afstand (schuldgevoel, manipulatie, etc.) - Planning en strategie m.b.t. de studie - Practische ondersteuning: deze jongeren hebben vaak niet geleerd hoe je moet wassen of koken De eerste stappen zijn gezet in dit traject in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) in Nijmegen, waar een aantal jongeren (voormalige KOPP) mee werken aan het project. 13

14 Hoofdstuk 3 Voorlichting 3.1 Het ontwikkelen van nieuw, updaten van bestaand en verspreiden van informatie- en voorlichtingsmateriaal van de stichting Eind 2011 is er een nieuwe LiP-folder ontwikkeld en in gebruik genomen. Deze is overzichtelijker en oogt frisser dan de oude folder. Er staat veel minder tekst in en hij spreekt een jongere doelgroep aan. Deze nieuwe folder is goedkoper bij te drukken dan de oude en wordt in principe gratis verstrekt. Diverse werkzaamheden: Het leveren van feedback en een bijdragen van LiP ten behoeve van twee publicaties; één over familiebeleid en de andere over GGz-mantelzorgers: De eerste van E. van Meekeren en Jan Baars, in 2011 uitgebracht bij Boom en de tweede van Erwin van Meekeren, uitgebracht in 2012 bij Boom. Twee vrijwilligers werkten hieraan mee. Het kwartaalblad Relatief In 2011 is het kwartaalblad Relatief driemaal verschenen. Het werken met een vast format heeft de planning en organisatie zodanig vergemakkelijkt dat het mogelijk bleek om Relatief te handhaven ondanks het vertrek van de stafmedewerkster die het blad coördineerde en de eindredactie deed. De secretariaatsmedewerker heeft deze taken overgenomen; de eindredactie samen met een vrijwilliger. Het blad wordt via de website gepromoot door middel van een korte aankondiging op de home waarna kon worden doorgeklikt naar de inhoudsopgave. Dit leidde tot aanvragen van proefnummers en leverde ook enkele nieuwe donateurs op. De redactie, die met veel plezier en inzet aan de nieuwe Relatief werkte, bestond in 2011 uit zes leden en twee vaste medewerkers leverden colums en illustraties aan. De redactie kwam 10 x bijeen. Het kwartaalblad Relatief vervult naast de directe communicatie met de donateurs (in casu GGz-familieleden) ook een belangrijke functie in de externe communicatie met instellingen over ervaringen en visies vanuit het perspectief van familie en andere naasten Ondersteuning vrijwilligers: nieuwsbrief, intranet, vrijwilligersdag, ontwikkeling vrijwilligersbeleid, introductie- en kennismakingsbijeenkomst, bijeenkomst voor belangstellenden. Ontwikkelen vrijwilligersbeleid. Eind stonden 109 vrijwilligers ingeschreven in het L/IP bestand -aantal actieve werkgroepen: 7 -aantal werkgroepen opgeheven: 1 -aantal gespreksgroepen niet in werkgroepverband: 8 Een goed vrijwilligersbeleid is belangrijk om vrijwilligers te vinden en te binden. Bij het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid komen veel aspecten aan de orde, zoals vrijwilligers werven, inwerken en begeleiden, informeren en communiceren, waarderen en zorgvuldig beëindigen. Omdat de coördinator vrijwilligers nog slechts beschikt over acht uur per week, is het niet meer mogelijk om hierin nieuw beleid te ontwikkelen. In 2011 is er daarom voor gekozen om te bestendigen wat er is. Er zijn vrijwel geen nieuwe vrijwilligers aangenomen 14

15 en de procedure van kennismaken, starten, inwerken en evalueren via het landelijk bureau is versoberd. Nieuwe vrijwilligers worden hiervoor nu in contact gebracht met de contactpersoon van de taakgroep of regionale werkgroep. Informeren en communiceren `Informeren en communiceren' van en met de vrijwilligers is dit jaar gerealiseerd via , de e-nieuws, Relatief, Deelnemersraad en regiobijeenkomsten (laatste 2 onder H6). * Per De communicatie van de coördinator vrijwilligers met de vrijwilligers verloopt doorgaans per . Als het nodig is, vinden er ook telefoongesprekken en ontmoetingen plaats. * Per e-nieuws Alle vrijwilligers hebben regelmatig nieuws, verzoeken en informatie van het landelijk bureau via de e-nieuwsbrief toegestuurd gekregen. Deze verschijnt eens in de twee à drie weken. Waarderen * Vrijwilligersdag De jaarlijkse vrijwilligersdag vond op 4 juni plaats en dient om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Circa 24 vrijwilligers en medewerkers maakten in een workshop kennis met het de techniek van het bespelen van de didgeridoo in het Moluks Historisch Museum. Beëindigen vrijwilligerswerk bij LiP In 2011 zijn 18 vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden voor Labyrint~In Perspectief. Als het een vrijwilliger betreft die aangesloten is bij een regionale groep dan verzorgt men daar een passend afscheid. Voor het overige nam het landelijk bureau die taak op zich: een gesprek of kaartje, een bloemetje of cadeaubon. Werving nieuwe donateurs De werving van nieuwe donateurs is in 2011 gedaan door middel van de vrijwilligers die op diverse informatiemarkten bekendheid hebben gegeven aan het werk van LiP. De in 2011 aangenomen programmamanager heeft zoveel mogelijk media-aandacht gegenereerd door middel van een ingezonden brief in De Volkskrant en het meewerken aan den artikel in de Telegraaf. Het effect van deze acties is natuurlijk niet rechtstreeks af te leiden, maar er zijn in de loop van donateurs bijgekomen. 3.3 Deskundigheidsbevordering vrijwilligers landelijk bureau en regio s Vrijwilligers landelijk bureau. Indien gewenst nemen vrijwilligers, die aan bureautaken deelnemen, deel aan een cursus. In 2011 is dat niet aan de orde geweest. Deskundigheidsbevordering op kerntaak Het scholen van (nieuwe) vrijwilligers, die werkzaam zijn op het gebied van lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging, staat beschreven onder de betreffende kerntaken. Ook deze kerntaak staat sinds 2011 onder druk. Alleen de medewerkers van de THL hebben twee trainingsbijeenkomsten gehad. Een goedgekeurd project bij het Ministerie van VWS heeft tot eind juni 2011 deskundigheidsbevordering mogelijk gemaakt (zie H6.1) De secretariaatsmedewerker die ook coördinator vrijwilligers is geworden, heeft bij PGOsupport de tweedaagse cursus effectief vrijwilligersmanagement gedaan. 15

16 Daarnaast is haar eind 2011 een tweejarige opleiding tot personal coach aangeboden, aangezien haar dienstverband eind 2013 beëindigd zal worden. 3.4 Het op verzoek geven van voorlichting en advies aan professionals Soort activiteit Aantal keren Voor wie (doelgroep) Aantal deelnemers Bijdrage themabijeenkomst, cursus, 3 Familie en directbetrokkenen BPS op verzoek van GGz InGeest 30 Gastles geven 3 Mantelzorgers, familie en directbetrokkenen, belangstellenden bij Mantelzorg Platform, steunpunt mantelzorg LVC en Buurtzorg. Aan panel deelnemen 2 Familieleden en directbetrokkenen bij Steunpunt Mantelzorg LVC. Informatiestand / boekentafel 14 Bijvoorbeeld: Boekentafel mantelzorgdag Markant. Landelijke dag voor familieleden van Manisch/Depressieve Mensen. Bij bijeenkomst Basisberaad over depressie. Week van de Psychiatrie. Info-avonden, Openingscongres chronische zieken. Mantelzorgers. Landelijke kennisdag borderline Interview / artikel krant 3 GGz-mantelzorgers Krantenartikel Rick Kwekkeboom Politiek /belangenbehartiging Krantenartikel van Yolant Vermeulen in de Telegraaf Gesprek met VWS directie Markt en Consument Ingezonden brief in Volkskrant Yolant Vermeulen Voorlichting aan familie 1 Landelijke dag SLKF (familieraden), presentatie over KOPP, wat als je nog thuis woont en hoe werkt dat door in je latere PIMM voorlichting aan hulpverleners die werken met ouderen met een psychiatrisch probleem, ism Altrecht leven. PIMM: pakket interventie mantelzorg op maat. Dit is een pakket waarbij hulpverleners leren om de familie te ondersteunen. Gefinancierd door ZonMw.. Anders 1 Workshop voor Mantelzorgers MZ Dynamo Totaal aantal

17 3.5 Website en intranet Stichting Labyrint~In Perspectief Omdat in de toekomst waarschijnlijk geen bureau meer bekostigd kan worden, zal er geen centrale plek meer zijn, waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Dit betekent dat de rol van de website een hoge prioriteit heeft gehad. Het ontwerp van de huidige website is alweer 10 jaar oud, waardoor veel mogelijkheden nog niet benut kunnen worden. Het is belangrijk dat het nieuwe ontwerp voldoet aan de nieuwe mogelijkheden zoals sociale media, conversatiemogelijkheden, maar het is ook belangrijk dat het updaten en uploaden van informatie zo gemakkelijk mogelijk kan, zodat de vrijwilligers die als een aangename taak zullen zien. De ontwikkeling van de nieuwe website liep enige vertraging op, en zal dan ook in 2012 worden afgemaakt. Intranet wordt weinig gebruikt omdat er helaas geen tijd is om deze goed bij te houden. Tijdens de deelnemersraad werd geopperd om deze te laten vervallen, omdat er tegenwoordig regelmatig een nieuwsbrief wordt verstuurd naar de vrijwilligers. Omdat nu toch nog de jaarstukken via het intranet kunnen worden gedownload, wordt het intranet nog niet gesloten, maar in 2012 wordt dit verder bekeken. 3.6 Landelijke taakgroep voorlichters Er is een poule van voorlichters aanwezig die geraadpleegd wordt zodra er een voorlichtingsverzoek binnenkomt. Voor het programma met pro-actieve voorlichting is in 2011 geen tijd geweest. Scholing voorlichters Er is dit jaar geen scholingsactiviteit geweest voor de voorlichters. Het blijkt voor de voorlichters niet doenlijk extra tijd vrij te maken voor landelijke scholing en uitwisseling. Daarnaast heeft in 2011 de mankracht ontbroken om e.e.a. te organiseren. 17

18 Hoofdstuk 4 Belangenbehartiging 4.1 Belangenbehartiging ten aanzien van een specifiek aandachtsgebied of specifieke doelgroep Vertegenwoordiging in Triade Borderline De LiP-vertegenwoordiger heeft tweemaal deelgenomen aan het overleg van de Triade Bordeline. Het promoten en onderbouwen van een triadische werkwijze in de hulpverlening aan borderlinepatienten essentieel voor de kwaliteit van effectieve hulpverlening is het belangrijkste doel. Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen Een LiP-vertegenwoordiger neemt deel aan het Podium Naastbetrokkenen bij het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Een andere vrijwilliger is lid van de adviesraad. Het doel van dit podium is om de plaats te bepalen van naastbetrokkenen van mensen met een persoonlijkheidsstoornis die bij de GGz aankloppen voor behandeling; deze plaats te beargumenteren en te expliciteren en vervolgens wegen te zoeken om de uitkomsten te implementeren. Familie als Bondgenoot Familie als Bondgenoot is een gezamenlijk project van familieleden, cliënten en professionals. Doel is ervaringskennis van familieleden en cliënten te ontwikkelen door deze te verbinden met professionele kennis. Als basis van de scholing dienen de ervaringsverhalen van familieleden en cliënten. Deze gecombineerde kennis wordt aangewend om hulpverleners te scholen anders om te gaan met familieleden en hun naasten. Twee vrijwilligers in de regio Eindhoven zetten zich in voor dit project. Betrokken partijen: GGz Eindhoven, Fontis hogeschool, Ypsilon, (werkend vanuit de visie van een triade: hulpverlener, familie en cliënt). Belangenbehartiging in de regio In de regio s nemen vrijwilligers deel aan belangenbehartigende activiteiten, al dan niet in samenwerking met Steunpunten Mantelzorg, Ypsilon of een Zorg- of Cliëntenbelangenorganisatie. Gericht op het behartigen van het belang van familieleden en cliënten in het kader van de WMO en AWBZ, op de belangen van de familieorganisatie zelf om voldoende middelen te verkrijgen voor activiteiten voor GGz-familie, of op het beïnvloeden van het familiebeleid van een GGz-instelling. Uit de gegevens van de regionale belangenbehartigers blijkt dat in keer op verzoek van een Zorgbelangorganisatie of van een GGz-instelling eenmalig is overlegd of meegedacht over thema s als de WMO en de AWBZ, werken in de Triade of over familiebeleid. Er was 21 keer sprake van een weerkerend overleg; zoals deelname aan een WMO-raad, een Familieraad, of een begeleidingscommissie van de Familievertrouwenspersoon. Organisatie / instelling GGz-instelling De samenwerking / overleg had betrekking op Altrecht, spreker op thema-avonden, overleg directie, Raad van Bestuur, Preventie en Centrummanagers Lidmaatschap regiegroep inz. Familiebeleid bij GGz Eindhoven Deelname focusgroep invoering Planetree bij GGz Eindhoven Incidenteel Regel- matig

19 Klankbordgroep Casemanagement Conferentie Altrecht. i.v.m. 550 jaar GGz in Utrecht met als thema maakt GGz gelukkig? GGz InGeest Lidmaatschap Familieraad 1 Kerkelijke organisatie Rank Gemeente (kerk en psychiatrie; pastoraal café); Dienst Geestelijke verzorging GGzE (afstemming div. 1 2 Andere familieorganisatie(s) activiteiten) Johanneskerk Ypsilon data doorgeven en verwijzen naar elkaar, Ypsilon en Trialoog, beleid en samenwerking, voorbereiding gesprekken met directie (Steunpunt) Mantelzorg Nieuwegein, Utrecht, Walcheren overleg 3 2 met consulent, voorlichting Vrijwilligerscentrale Vrijwilligers.nl werving 1 MEZZO Landelijk overleg individuele mantelzorgers 1 RPCP of Zorgbelang Klaverblad Zeeland sectie GGz en verslavingszorg, samenwerking, cursussen en Trialoog 1 3 Zelfhulpnetwerk Planning en uitvoering gespreksgroep 1 Cliëntenorganisaties Cliëntenraad GGzE, Stichting Borderline 2 2 WMO-raad Gemeente Zorgverzekeraars en zorgkantoor Overig Internationaal Nieuwegein Gesprek met wethouder over de problematiek van GGz-mantelzorgers; is doorgespeeld naar de mantelzorgondersteuning en GGz Preventie Vertegenwoordiging in Raad van Advies Zorgkantoor Zuidoost-Brabant en adviesraad GGZ Uvit (koepel zorgverzekeraars Brabant). Verder tweemaal overleg met directie CZ. Een regelmatig contact met de Familie Vertrouwens Persoon GGz Zeeland; de Wegwijzer Werkbezoek Similes, Belgie: het was een goed werkbezoek, hartelijke ontvangst en zinvolle uitwisseling. Intentie voor samenwerking. Leuke/zinvolle ideeën opgedaan zoals wandelen met vrijwilligers, weekenden organiseren, respijtzorg, etc Totaal aantal Scholing en uitwisseling Net als bij de voorlichting is het voor belangenbehartigers niet doenlijk extra tijd vrij te maken voor landelijke scholing en uitwisseling. Wel lukt het om via de zaken, die belangrijk zijn, aan elkaar voor te leggen en van commentaar te voorzien. De secretariaatsmedewerker coördineert een maandelijkse uitwisseling van nieuwe ontwikkelingen tussen de belangenbehartigers. 19

20 4.2. Deelname aan Landelijk Platform GGz Sinds het bestaan van het Landelijk Platform GGz vindt de belangenbehartiging vanuit LiP vooral via de kanalen van het LPGGz plaats, zoals de opzet van de LPGGz ook is bedoeld. LiP richt zich vooral op thema s waar het familiebelang een rol speelt. In 2011 is slechts sporadisch deelgenomen aan de ALV, directeurenoverleg en de jaarlijkse heidagen. Dit komt mede doordat er geen stafleden zijn die dit kunnen doen en dat de bijeenkomsten midden op de dag zijn gepland, wat voor de bestuursleden (die allen werken) geen optie is. Verzocht is om de planning van de bijeenkomsten eerder door te geven en op een ander tijdstip te doen. Vertegenwoordigers van LiP hebben meegewerkt aan de themagroepen Familiebeleid en Verplichte GGz / rechtspositie. In de zomer van 2011 is een brief met onze noodkreet naar alle Tweede Kamerleden gestuurd, wat geleid heeft tot een gesprek met mw. Esman Peeters van het Ministerie van VWS directie Markt en Consument. Voor dit gesprek hebben we Marjan ter Avest van het LPGGz en Bert Stavenuiter van Ypsilon uitgenodigd. Daar is de buitengewone positie van familie van mensen met een psychiatrische ziekte uitgelegd en de verschillen tussen de twee aanwezige organisaties (andere doelgroep). Vanuit PGO werd geen heil verwacht deze richtlijnen lijken vast te staan. Wel zou worden gekeken of er via een andere budgetlijn een uitzondering voor deze twee organisaties kan worden gemaakt, gezien de enorme lastenverlichting van de GGz dienstverlening die wij opleveren Deelname aan EUFAMI Bestuurlijke deelname In 2011 was LiP via een gevolmachtigde van Ypsilon vertegenwoordigd in de ALV en in de Board Meeting van de Europese federatie van familieorganisaties, EUFAMI. De LiPvrijwilliger die eind 2009 afscheid genomen heeft omdat zij haar maximale tijd had uitgediend, is als waarnemer aanwezig geweest. 20

Stichting Labyrint~in Perspectief Jaarverslag 2012

Stichting Labyrint~in Perspectief Jaarverslag 2012 Stichting Labyrint~in Perspectief Jaarverslag 2012 Ondersteuning en empowerment voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 mei 2013 Stichting Labyrint~in

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Labyrint~In Perspectief

Jaarverslag 2010. Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2010 Stichting Labyrint~In Perspectief Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 15 juli 2011 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Stichting Labyrint-In Perspectief Jaarverslag 2013

Stichting Labyrint-In Perspectief Jaarverslag 2013 Stichting Labyrint-In Perspectief Jaarverslag 2013 Ondersteuning en empowerment voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen, ook voor hen die vanwege overbelasting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Mét familie gaat het beter

Mét familie gaat het beter Mét familie gaat het beter GGZ ingeest staat voor een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt, hulpverlener en u. In deze brochure leest u hoe we u als familielid, vriend of andere naaste van de patiënt

Nadere informatie

Stichting Labyrint-In Perspectief. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014

Stichting Labyrint-In Perspectief. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014 Stichting Labyrint-In Perspectief Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014 Ondersteuning en empowerment voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen, ook voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING 2009 Hierbij hebben wij het genoegen om u het jaarverslag over 2009 te doen toekomen. Statutaire naam Angst Dwang Fobiestichting Vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg

Nadere informatie

Aandacht voor de kinderen van de cliënt KOPP & schouders Francisca Goedhart Désiré Groeneweg Stichting Labyrint-In Perspectief 22 november 2013 Landelijke stichting voor familieleden van en andere direct

Nadere informatie

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Informatie voor familieleden, naasten en cliënten Inhoud Contactgegevens voor familieleden 1. Inleiding 2. Betrokken? Ja, tenzij 3. Familiebeleid in het

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad Om als een rol van betekenis te kunnen spelen bij het bevorderen van de implementatie van familiebeleid in de instelling, is het een voorwaarde dat de bekend is. Niet alleen bij de Raad van Bestuur, maar

Nadere informatie

3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ. Familie-organisaties. Handleiding Familiebeleid

3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ. Familie-organisaties. Handleiding Familiebeleid 3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ Familie-organisaties Balans Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD,

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is.

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Jaarverslag 2012 Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. w m Een vrijwilliger vertelt... Werken bij Sensoor Oost Nederland geeft mij een voldaan gevoel. Het gevoel van iets

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Beleidsplan en Activiteitenplan 2014 van de Stichting Labyrint-In Perspectief

Beleidsplan en Activiteitenplan 2014 van de Stichting Labyrint-In Perspectief Beleidsplan en Activiteitenplan 2014 van de Stichting Labyrint-In Perspectief 1. Algemene inleiding Het enplan 2014 van Stichting Labyrint-In Perspectief beschrijft het doel van de stichting en specificeert

Nadere informatie

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben.

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben. Jaarrapportage 2013 Missie Het Platform wil bijdragen aan een samenleving waar mantelzorg een eigen, unieke vorm van zorg is die naast professionele en vrijwillige zorg een volwaardige plek inneemt in

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Borderline 2014

Activiteitenplan Stichting Borderline 2014 Activiteitenplan Stichting Borderline 214 1. Algemene Informatie Hoofddoelstelling Subsidie ministerie VWS Egalisatiereserve Het delen van ervaringskennis over borderline persoonlijkheidsstoornis met lotgenoten,

Nadere informatie

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017.

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Bestuur. blz. 3 Werkgroep achterban. blz. 4 Werkgroep jonge en werkende mantelzorgers

Nadere informatie

Familiebeleid. Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid. Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling Uw contactpersoon is Bereikbaar op de dagen

Nadere informatie

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling

Nadere informatie

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid Voorlichtingsen cursusaanbod ervaringsdeskundigheid De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en naastbetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID

VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID Deze vragenlijst is gebaseerd op de Criteria Familiebeleid van het Landelijk Platform GGz. De Kwaliteitscriteria Familiebeleid is het product van het meerjarenproject

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Borderline 2012

Jaarverslag Stichting Borderline 2012 Jaarverslag Stichting Borderline 2012 Inhoud 1. Voorwoord 2. Stichting Borderline 2.1. Wat is borderline 2.2. Financiën en fondsenwerving 2.3. Landelijk bureau 3. Medewerkers 3.1. Bestuur 3.2. Raad van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief Praten met familie Francisca Goedhart, Stichting Labyrint- in Perspectief Jacklin Goudsblom, GGZ Noor Holland Noord en PIMM trainer. Hulpverleners: Last of lust Last / lastig (hulpverlener = hv) Lust (hulpverlener

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Stichting Thuiszorg Groot Limburg. Inleiding. 1. Doel

Mantelzorgbeleid Stichting Thuiszorg Groot Limburg. Inleiding. 1. Doel 1 Mantelzorgbeleid Stichting Thuiszorg Groot Limburg Inleiding Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de cliënt en verdienen ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van hun zorg- en ondersteuningstaken.

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

Algemene informatie over Centrum Maliebaan

Algemene informatie over Centrum Maliebaan Algemene informatie over Centrum Maliebaan Centrum Maliebaan is een instelling voor verslavingspsychiatrie in de provincie Utrecht. Verslavingspsychiatrie is een gespecialiseerde vorm van geestelijke gezondheidszorg.

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

In 2009 is de laatste hand gelegd aan het uitbrengen van de film over borderline. Januari 2010 zal de film overhandigd worden aan de stichting.

In 2009 is de laatste hand gelegd aan het uitbrengen van de film over borderline. Januari 2010 zal de film overhandigd worden aan de stichting. Jaarverslag Stichting Borderline 2009 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting Borderline... 3 2.1. Wat is borderline... 3 2.2. Financiën en fondsenwerving 4 2.3. Landelijk bureau 4 3. Medewerkers... 5 3.1.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD JAARVERSLAG 2011! JAARVERSLAG 2011 Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD Het doet het bestuur van de Patiënten Organisatie Stichting Transvisie genoegen u het jaarverslag over 2011 te kunnen

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is.

Jaarverslag 2013. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Jaarverslag 2013 Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er ècht contact. In het kort Het

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Informatie voor familie en betrokkenen van patiënten die opgenomen zijn op afdeling psychiatrie (PAAZ)

Informatie voor familie en betrokkenen van patiënten die opgenomen zijn op afdeling psychiatrie (PAAZ) Psychiatrie Informatie voor familie en betrokkenen van patiënten die opgenomen zijn op afdeling psychiatrie (PAAZ) www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) Een oppepper voor patiënt én partner Revalidatiecentrum Breda

Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) Een oppepper voor patiënt én partner Revalidatiecentrum Breda Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) Een oppepper voor patiënt én partner Revalidatiecentrum Breda Leven met de ziekte van Parkinson Het hebben van de ziekte van Parkinson heeft niet alleen lichamelijke,

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137 Organisatie Naam organisatie: Vereniging van Allergie Patiënten Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee E-mailadres: info@allergievereniging.nl Website: www.allergievereniging.nl K.v.K. inschrijving:

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016 van de Stichting Labyrint-In Perspectief

Activiteitenplan 2016 van de Stichting Labyrint-In Perspectief Activiteitenplan 2016 van de Stichting Labyrint-In Perspectief 1. ALGEMENE INLEIDING en doelgroep De Stichting Labyrint-In Perspectief heeft ten doel het bevorderen van een individueel, sociaal en maatschappelijk

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 van de Stichting Labyrint-In Perspectief

Activiteitenplan 2015 van de Stichting Labyrint-In Perspectief Activiteitenplan 2015 van de Stichting Labyrint-In Perspectief 1. ALGEMENE INLEIDING Doel en doelgroep De Stichting Labyrint-In Perspectief heeft ten doel het bevorderen van een individueel, sociaal en

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015 2019 Stichting Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen Beleidsplan2015-2019 KADERSTELLING Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie Cliëntenservicepunt Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel Algemene informatie Het Cliëntenservicepunt van De Woenselse Poort werkt nauw samen met het Cliëntenbelangenbureau van GGzE

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

De aanpak van kindermishandeling in GGZ en verslavingszorg

De aanpak van kindermishandeling in GGZ en verslavingszorg De aanpak van kindermishandeling in GGZ en verslavingszorg Programma Kennismaking Toelichting op HET STOPLICHT door Jacqueline Kuppens Korte inleiding door Marthe Renders, GGzE Korte inleiding door Ria

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie