Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur."

Transcriptie

1 GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting: Metaalbewerkingsbedrijf Adres: Nijverheidsstraat 1 Plaats: Herwen, gemeente Rijnwaarden Kadastraal bekend: Gemeente Rijnwaarden sectie B nr (gedeeltelijk) Op 8 juni 2001 ontving het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Rijnwaarden (verder: 'het bevoegd gezag 1 ) een aanvraag om vergunning ingevolge art. 8.4 van de Wet milieubeheer van de aanvrager. Het betreft een revisievergunning voor het metaalbewerkingsbedrijf op de Nijverheidsstraat 1 sectie B nr Deze aanvraag is blijven liggen in 2005 is de procedure opnieuw opgestart. Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. Binnen de inrichting worden hiertoe de volgende activiteiten verricht: - Het aanvoeren en opslag van grond- en hulpstoffen per vrachtauto. - Het bewerken van metalen door middel van: knippen, zagen, boren, schuren, walsen, lassen en snijbranden. - De opslag en de afvoer de voornamelijk metalen constructies. De aanvraag d.d. 6 juni 2005 omvat het ingevulde aanvraagformulier met daarbij: - 1 pagina renvooilijst behorende bij het verzoek; - 1 pagina tekening situatie 0105 B 02-1 pagina tekening inrichting bedrijfspand. - akoestische onderzoek TAUW Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit op grond van de Wet milieubeheer. Taken van het bevoegd gezag in dit verband zijn vergunningverlening, controle en handhaving.

2 <kenmerknr> 2 2 PROCEDURE De beschikking op de aanvraag is tot stand gekomen volgens de Algemene wet bestuursrecht (paragrafen tot en met 3.5.5). Het voornemen om deze vergunning te verlenen is bekendgemaakt in de lokale editie van huis-aanhuisbladen. Aangeschreven zijn de bewoners/gebruikers van alle woningen op 50 m in de omtrek. 3 BELANGENAFWEGING De aanvraag betreft een inrichting behorende, onder andere, tot de categorie van inrichtingen 12.1 van Bijlage I, behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Wettelijke uitgangspunten De Wet milieubeheer heeft bescherming van het milieu als uitgangspunt. Dit houdt in bescherming van de directe leefomgeving (de leefbaarheid) en het milieu op langere termijn (de duurzaamheid). Daarom zijn bij de beslissing op de aanvraag betrokken: - De bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken. - De gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken. - De met betrekking tot de inrichting en de omgeving van de inrichting redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu. - De mogelijkheden tot bescherming van het milieu. Voor deze inrichting betekent dit dat de mogelijke milieubelasting en de mogelijkheden om die te beperken (milieuzorg) zijn afgewogen. In de eerste plaats moet de inrichting gevaar, schade en hinder voor de directe (leef)omgeving zo veel mogelijk voorkomen. Het betreft bijvoorbeeld brandgevaar, water-, bodem- en luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Daarnaast moet de inrichting het milieu op langere termijn zoveel mogelijk beschermen door zuinig gebruik van grondstoffen en energie, doelmatige verwijdering van afvalstoffen en beperking van nadelige gevolgen van verkeer. Uitgangspunt voor afweging van benodigde maatregelen en voorschriften is het `ALARA-principe': de milieubelasting moet `as low as reasonably achievable' zijn: zo laag als redelijkerwijs mogelijk. Hierbij wordt, behalve aan het milieu, aandacht geschonken aan technische, organisatorische en financiële mogelijkheden. Als de aanvrager de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van milieubelasting door eigen activiteiten niet neemt, biedt de wet het bevoegd gezag de mogelijkheid maatregelen voor te schrijven. De aan deze vergunning verbonden voorschriften hebben in de eerste plaats als doel de negatieve gevolgen zoals gevaar, schade en hinder te voorkomen of in elk geval zo veel mogelijk te beperken, ter bescherming van de directe (leef)omgeving van de inrichting. In de tweede plaats garanderen de voorschriften, waar nodig, de milieubescherming op langere termijn.

3 <kenmerknr> 3 Concrete gevolgen De afweging van milieubelasting en milieuzorg heeft voor deze aanvraag de volgende concrete gevolgen. - Brandgevaar Om brandgevaar te beperken wordt voorgeschreven dat in overleg met de brandweer bepaald moet worden welke voorzieningen noodzakelijk zijn om brandgevaar te beperken. - Externe veiligheid De overheid heeft algemene regels opgesteld, in de vorm van CPR 15-richtlijnen, die de veiligheid met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen tot een aanvaardbaar niveau beperkt. Dit is een algemeen erkende richtlijn waarin staat aangegeven hoe een bedrijf om moet gaan met gevaarlijke stoffen en welke voorzieningen getroffen moeten worden om de kans op milieuschade tot een minimum te beperken. Daar het echter om een richtlijn, en niet om een wet gaat, mag het bevoegd gezag hiervan gemotiveerd afwijken. Hier zijn echter geen specifieke omstandigheden aanwezig die een afwijking van de richtlijn rechtvaardigen. Voor deze inrichting is de CPR 15-1 richtlijn van toepassing omdat sprake is van opslag van gasflessen. Daarnaast zijn stoffen zoals (smeer)oliën en ontvetters nodig voor het in werking hebben en houden van een metaalverwerkingsbedrijf. Gebruik en opslag van deze stoffen zijn activiteiten die een potentiële veiligheidsrisico vormen. De van toepassing zijnde voorschriften uit de CPR 15-1 zijn verwerkt in deze beschikking. In hoofdstuk 9 zijn tevens aanvullende eisen voor de opslag van en omgang met gasflessen opgenomen. Het Besluit Externe veiligheid inrichtingen milieubeheer is niet op deze inrichting van toepassing. - Water Vanaf 1 maart 1996 worden alle milieuaspecten van indirecte lozingen, met uitzondering van indirecte lozingen die zijn aangewezen op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, op grond van de Wet milieubeheer geregeld. In onderhavige situatie betekent het dat aan deze vergunning, op grond van de ministeriële regeling "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" ingevolge de artikelen 8.45 juncto 21.6, zesde lid van de Wet milieubeheer, d.d. 15 maart 1996, voorschriften worden verbonden waarmee regels worden gesteld aan het lozen van (bedrijfs)afvalwater. - Bodem Stoffen zoals (smeer)oliën en ontvetters zijn nodig voor het in werking hebben en houden van een metaalbewerkingsbedrijf. Gebruik en opslag van deze stoffen zijn activiteiten die een potentiële bodembedreiging vormen. Voor deze activiteiten is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten van toepassing. In de vergunning zijn zodanige voorzieningen en maatregelen opgenomen dat, bij naleving van deze voorschriften de eindemissiescore (een maat voortkomend uit de NRB) niet meer dan 1 bedraagt en het bodemrisico verwaarloosbaar is. Bij aanvraag van een revisievergunning Wet milieubeheer wordt nulsituatieonderzoek voorgeschreven. Het onderzoek is bedoeld voor vastlegging van een milieuhygiënisch referentiekader van de bodem op die locaties, waar risicovolle bedrijfsactiviteiten en/of bodembedreigende situaties gaan plaatsvinden: de bodem kan bij afgifte van de milieuvergunning reeds (licht) verontreinigd zijn. Bij toekomstig herhalingsonderzoek kan vastgesteld worden of de vergunde activiteiten en/of stoffen de bodem (aanvullend) hebben verontreinigd.

4 <kenmerknr> 4 Teneinde de nulsituatie van de bodem vast te leggen dient beoordeeld te worden of reeds uitgevoerde bodemonderzoeken een representatief en actueel beeld schetsen van de huidige situatie van de bodem. Daarom dient een beoordeling van de actualiteit van de uitgevoerde onderzoeken plaats te vinden. Zonodig dient aanvullend onderzoek te worden gedaan, om de nulsituatie van de bodem vast te leggen overeenkomstig NEN Hiertoe zijn de voorschriften tot en met aan de vergunning verbonden. Het bodemonderzoek dat ten behoeve van de transactie van de grond verricht is wordt gezien als de vaststelling van de nulsituatie van de bodem. Hiermee wordt voldaan aan voorschrift en Luchtverontreiniging Er wordt een mechanische afzuiging in de werkplaats aangevraagd om de lucht vanuit de bedrijfshal te kunnen verversen. Via dit punt kan lasrook, ook wel aangeduid als lasdamp of lasnevel, vrijkomen. Emissie-eisen Voor emissie van lasrook worden in de NeR grenswaarden gesteld. Aangegeven wordt dat de luchtemissie van lasrook in de meeste situaties pas relevant wordt bij een lasdraadverbruik als van 1000 kg. Met de huidig aangevraagde bedrijfsomvang kan gesteld worden dat dit verbruik niet gerealiseerd zal worden. - Geluid Ten behoeve van de vergunningverlening van metaalbewerkingsbedrijf van Moerkerk konstructie en plaatwerk is op basis van een prognose een akoestische verklaring met kenmerk B JEA- D01-D opgesteld met een berekening van de geluidbelasting ten gevolge van de activiteiten van de inrichting. De geluidbelastingen zijn berekend op de dichtstbijgelegen woning aan de Nijverheidsstraat en op controlepunten op 25 meter van de inrichting. De woning is ongeveer op 20 meter gelegen van de inrichtingsgrens. De geluidniveaus ten gevolge van de inrichting zijn bepaald conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 1998 (de HILV) kan op grond van de aard en bestemming van de omgeving (niet gezoneerd industrieterrein) en het feit, dat er geen gemeentelijke nota industrielawaai is voor het L Ar,LT als grenswaarde op geluidgevoelige bestemmingen 50 db(a) etmaalwaarde worden gehanteerd. Deze grenswaarde wordt op punt 2 overschreden, maar aangezien dit punt in het vrije veld ligt (dus niet bij een geluidgevoelige bestemming) kan de waarde van 56 db(a) in de vergunning opgenomen worden. Voor het L A,max kan dan in eerste instantie 60 db(a) etmaalwaarde als richtwaarde worden gehanteerd. Aangezien het bedrijf echter aan deze richtwaarde niet kan voldoen, vanwege het gebruik van transport met behulp van vrachtwagens, kan voor de dagperiode tot een grenswaarde van 70 db(a) worden vergund. In het geval er sprake is van een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare situatie en technische of organisatorische maatregelen geen soelaas bieden, zou de bovenstaande grenswaarde met 5 db mogen worden overschreden (tot maximaal 75 db(a). In het onderhavige geval wordt de overschrijding van de grenswaarde met 4 db op de woning veroorzaakt door het rijden met een vrachtwagen. Bronmaatregelen aan de vrachtwagen zijn niet mogelijk alsmede het volgen van een andere route. In dit geval kan het in de dagperiode optredende L A,max voor deze activiteit als ontheffing worden opgenomen in de vergunning. Op basis van de prognose voldoet het bedrijf naar verwachting aan de grenswaarden voor het L Ar,LT. Er wordt in de dagperiode niet voldaan aan de grenswaarde voor L A,max, maar gezien aard, frequentie en oorzaak van deze overschrijding kan hiervoor in de vergunning een ontheffing worden opgenomen. Derhalve zijn de geluidwaarden gebaseerd op de waarden zoals weergegeven bij de beoordelingspunten in de akoestische verklaring, met uitzondering van de L A,max -waarde in de dagperiode op punt 4. Voor deze laatste waarde is de in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening gehanteerde ondergrens van 50 db(a) opgenomen.

5 <kenmerknr> 5 - Energie De Wet milieubeheer verstaat onder bescherming van het milieu ook de zorg voor een zuinig gebruik van energie. Bij de beslissing op de vergunningaanvraag dient het bevoegd gezag dan ook de mogelijkheden voor een zuinig gebruik van energie te betrekken. Het vermogen aan elektromotoren in diverse (voornamelijk metaalbewerkings) machines is niet exact bekend maar bedraagt in het totaal op basis van in de aanvraag aangegeven gegevens aangevuld met ervaringscijfers ongeveer 150 kw. Het thermisch vermogen van de gasgestookte installaties is eveneens niet exact bekend maar bedraagt tezamen naar verwachting op basis van ervaringscijfers ongeveer 50 kw. In de huidige bedrijfssituatie wordt ongeveer kw energie verbruik. De nieuw te bouwen uitbreiding is qua grootte vergelijkbaar met het huidige bedrijf maar zal qua energie-efficiency beter gebouwd worden. Daarnaast wordt er slechts in beperkte mate apparatuur bijgeplaatst. Het voorschrijven van het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek is bij het in het slechtste geval te verwachten energieverbruik niet gangbaar. 4 CONCLUSIE DEFINITIEVE VERGUNNING Uit het voorgaande, en de desbetreffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, mits daar voorschriften ter bescherming van het milieu aan worden verbonden. Aan de vergunning zijn de bijgevoegde voorschriften verbonden (hoofdstuk 1 tot en met 13). De aanvraag maakt deel uit van de vergunning. Waar voorschriften verwijzen naar normen (NEN-, NEN-ISO-, NEN-EN-, DIN-) en richtlijnen (NPR of CPR) die betrekking hebben op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt de laatste versie bedoeld vóór de datum waarop de vergunning is verleend (met aanvullingen of correcties). Voor op die datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten wordt de norm bedoeld die bij de aanleg c.q. installatie daarvan is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 5 OVERIGE REGELS Behalve de genoemde voorschriften gelden ook andere normen en regels voor de inrichting. Hierover wordt het volgende opgemerkt. Vergunninghouder is gehouden te doen en na te laten wat redelijkerwijs gevergd kan worden om te voorkomen dat de inrichting nadelige gevolgen veroorzaakt voor het milieu (artikel 1.1a lid 1 en 2 Wet milieubeheer). Vergunninghouder moet, bij een ongewoon voorval in de inrichting, onmiddellijk maatregelen treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of, voor zover dat niet mogelijk is, zo veel mogelijk te beperken en ongedaan te maken (art Wet milieubeheer). Ook moet vergunninghouder ingevolge artikel 17.2, eerste lid, van diezelfde wet een dergelijk voorval zo spoedig mogelijk melden aan het bevoegd gezag, waarbij gegevens moeten worden verstrekt als genoemd in artikel 17.2, tweede lid.

6 <kenmerknr> 6 Op het toepassen van bedrijfsafvalstoffen of licht verontreinigde grond binnen de inrichting als bouwstof, bijvoorbeeld voor terreinophoging, oeververdediging of verharding is het Bouwstoffenbesluit van toepassing. Op grond van het Bouwstoffenbesluit geldt onder andere een meldingsplicht voorafgaand aan toepassing van een bouwstof in een werk. Aan deze vergunning kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot vergunningen, benodigd krachtens andere regelgeving, zoals de Woningwet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Grondwaterwet. Datum beschikking: 28 september 2005 Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijnwaarden, Namens dezen, Ing. H.P. Frederiks Clustermanager Wonen en Werken - De vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (art. 8.20, lid 1, Wet milieubeheer), tenzij anders is bepaald (art. 8.20, lid 2 t/m 4, Wet milieubeheer). - De vergunning treedt in werking, zodra ze rechtskracht heeft gekregen (dat wil zeggen na het verstrijken van de beroepstermijn of in geval van een verzoek tot schorsing, na een afwijzende beslissing van de voorzitter van de Raad van State). - De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het van kracht worden daarvan te zijn voltooid en in werking te zijn gebracht overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de beschikking een langere termijn is gesteld (art. 8.18, lid 2, Wet milieubeheer).

7 <kenmerknr> 7 VOORSCHRIFTEN VERGUNNING INZAKE DE WET MILIEUBEHEER Voorschriften pagina BEGRIPPEN MILIEUZORGBEPALINGEN INSTRUCTIES NAZORGVERPLICHTINGEN MILIEULOGBOEK KEURINGEN, INSPECTIES EN CONTROLES GELUIDVOORSCHRIFTEN LUCHTVERONTREINIGING ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN VENTILATIE-, AFVOER- EN AFGASBEHANDELINGSSYSTEMEN ENERGIE BRANDVEILIGHEID BODEMBESCHERMING BODEMVERONTREINIGING NULSITUATIE BODEMONDERZOEK GEDRAGSVOORSCHRIFTEN TERREININRICHTING EN GEDRAGSVOORSCHRIFTEN AAN- EN AFVOERWEGEN GEDRAGSVOORSCHRIFTEN VERLICHTING TECHNISCHE INSTALLATIES DRUKVATEN ELEKTRISCHE INSTALLATIES ACCULAADSTATIONS VERWARMINGSTOESTELLEN AFVALWATER GASFLESSEN ALGEMEEN LEIDINGEN, APPENDAGES EN PAKKINGSMATERIAAL OPSLAG VAN GASFLESSEN OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN, GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN EN SMEEROLIE/VETTEN OPSLAG VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE OPSLAG VAN SMEEROLIE/VETTEN AFVALSTOFFEN AFVALSTOFFENADMINISTRATIE GEDRAGSVOORSCHRIFTEN AFVALPREVENTIE... 24

8 <kenmerknr> HERGEBRUIK WERKPLAATS... 24

9 <kenmerknr> 9 BEGRIPPEN BOUWSTOFFENBESLUIT: Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (Bsb, Stb. 1995, 567). BEVOEGD GEZAG: Het college van Bevoegd gezag van de gemeente Rijnwaarden of een door hen aangewezen ambtenaar. BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN: De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN CONCEPT-PUBLICATIEBLADEN: Uitgave Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPR: Publicatie van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen. CPR 9-6: Vloeibare aardolieproducten; opslag tot 150 m 3 van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 o C tot 100 o C in bovengrondse tanks. CPR 15-1: Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton). CUR/PBV: Stichting civieltechnisch centrum uitvoering research en regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen. DRAAGBAAR BLUSTOESTEL: Toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553). EMBALLAGE: Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of fiberdrums tot 300 l, papieren of kunststof zakken, laadketels. EURAL: Lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen en artikel 1, lid 4 van richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen. LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L Ar, lt ) Energetische sommatie van de equivalente geluidniveaus op een beoordelingspunt, zonodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaalgeluid of muziekgeluid. GELUIDSNIVEAU IN db(a): Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in db(a), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

10 <kenmerknr> 10 GEVAARLIJKE AFVALSTOF: Afvalstof als genoemd in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Staatsblad 1993, 617). GEVAARLIJKE STOF: Gevaarlijke stof als genoemd in het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). GIVEG-KEURINGSEISEN: Keuringseisen waaraan producten en materialen moeten voldoen om het GIVEG-merk te mogen voeren van het VEG-Gasinstituut te Apeldoorn. KVGN: Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland. NEN: Een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm. NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. NEN 3125 Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Hermetisch-dichte omhulsels en niet-vonken. NEN 3410: Veiligheidsbepalingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met gasontploffingsgevaar. NEN 5740: Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek. NEN 2559: Draagbare blustoestellen - Controle en onderhoud, met aanvulling NEN 3011: Veiligheidskleuren en tekens. NEN 3028: Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties. NEN 6069: Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen. NEN 7089: Olie-afscheiders en slibvangputten - Type-indeling, eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN: Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. NEN-EN Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang. NEN-EN 50014: Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Algemene eisen. NEN-EN 50020: Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Intrinsieke veiligheid.

11 <kenmerknr> 11 NEN-EN 50028: Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Ingieten met gietmassa "m". NEN-EN 50039: Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Intrinsiek-veilige systemen "i". NEN-ISO: Een door de International Organisation for Standardisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. NEN-ISO 9069: Automatische gegevensverwerking - Voorzieningen ter ondersteuning van SGML - Gegevensindeling voor uitwisseling van SGML documenten (SDIF). NeR: Nederlandse Emissie Richtlijnen Lucht (Handboek NeR, Informatiepunt Milieuvergunningen (Infomil), 2000). NOVEM: Nederlandse ontwikkelingsmaatschappij voor energie en milieu b.v. NRB: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiepunt Milieuvergunningen (Infomil). ONBRANDBAAR: Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in de norm NEN P: publicatieblad: uitgave Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. P 163: Garageverwarming. REGELS: De Regels voor toestellen onder druk van Stoomwezen B.V. TERUGVERDIENTIJD: De terugverdientijd van een energiebesparende maatregel is de verhouding tussen het investeringsbedrag van de maatregel (na aftrek van eventuele subsidies) en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen. Bij de berekening van de terugverdientijd worden de kosten van eventuele vervroegde afschrijvingen meegerekend. TRILLINGSSTERKTE: De effectieve waarde van de gewogen trillingsgrootheid gemeten en beoordeeld overeenkomstig de beoordelingsrichtlijn: Richtlijn 2 "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen", 1993, Stichting Bouwresearch Rotterdam. VEGIN: Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland. VISA: Veiligheid Industriële Stookinstallaties Aardgas.

12 <kenmerknr> 12 WONING: Gebouw of gedeelte van een gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is bestemd, met uitzondering van een dienst- of bedrijfswoning: - behorend tot de inrichting, of: - op een bedrijventerrein gelegen met een dichtheid aan dienst- of bedrijfswoningen van ten hoogste één per hectare.

13 <kenmerknr> 13 1 MILIEUZORGBEPALINGEN 1.1 Instructies Door vergunninghouder dienen aan alle binnen de inrichting werkzame personen, waaronder het personeel van derden, toereikende schriftelijke instructies te worden verstrekt, erop gericht gedragingen hunnerzijds, die tot gevolg hebben, dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning c.q. een daaruit voortvloeiend plan in werking is of dat een aan de vergunning verbonden voorschrift wordt overtreden, uit te sluiten. 1.2 Nazorgverplichtingen Zodra degene die de inrichting drijft, de inrichting of een deel hiervan overdraagt aan een ander natuurlijk persoon c.q. rechtspersoon dient dit terstond aan bevoegd gezag dan wel de afdeling milieuzaken van de gemeente Rijnwaarden te worden gemeld Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten waarvoor vergunning is verleend moet de vergunninghouder, voordat de beëindiging zal plaatsvinden, een bodemonderzoek overeenkomstig NEN 5740 uitvoeren; een uitgewerkt voorstel van het uit te voeren onderzoek moet ten minste één maand voordat de activiteiten worden beëindigd ter goedkeuring aan bevoegd gezag worden toegestuurd; ten aanzien van de uitvoering van het onderzoek kunnen door bevoegd gezag binnen 14 dagen na ontvangst van het onderzoeksvoorstel nadere eisen worden gesteld ten aanzien van de situering, de diepte, het aantal boringen en het analysepakket; Monsterneming moet direct na het beëindigen van de activiteiten plaatsvinden; De resultaten van het onderzoek moeten binnen één maand nadat het onderzoek is afgerond aan bevoegd gezag worden toegestuurd Bij een omstandigheid als bedoeld in de voorschriften en kan bevoegd gezag (een van) de volgende nadere eisen stellen: - De binnen de inrichting (nog) aanwezige afvalstoffen en stoffen die om welke reden dan ook niet (meer) worden toegepast moeten binnen een door bevoegd gezag te bepalen termijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen uit de inrichting zijn verwijderd. - De binnen de inrichting (nog) aanwezige installaties en/of toebehoren die om welke reden dan ook niet (meer) worden toegepast moeten binnen een door bevoegd gezag te bepalen termijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen uit de inrichting zijn verwijderd. 1.3 Milieulogboek In de inrichting moet een milieulogboek worden bijgehouden, dat een registratie omvat van de resultaten van alle metingen, onderzoeken, registraties, keuringen en controles voor zover het gegevens van relevante milieu-effecten betreft. De resultaten en de gegevens in het milieulogboek moeten: - te allen tijde in de inrichting beschikbaar zijn; - desgevraagd aan het bevoegd gezag ter inzage en controle worden verstrekt; - gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard.

14 <kenmerknr> Het milieulogboek moet ten minste bevatten: - Afvalstoffenadministratie zoals genoemd in (rekeningen afvoer afvalstoffen); - Uitgevoerde bodem- afvalwater, luchtemissie- en geluidsonderzoeken - De veiligheidsinformatiebladen, die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen; - Resultaten/rapportages van uitgevoerde metingen, controles en keuringen; - Certificaten of bewijzen van het onderhoud, de keuringen of controles van in de inrichting aanwezige voorzieningen en installaties, zoals aangegeven in voorschrift ; - Gas-, elektriciteits- en waterverbruik overeenkomstig het gestelde in voorschrift ; - Overzicht van opgetreden storingen en/of milieu-incidenten alsmede alle daarbij van belang zijnde gegevens (als datum, tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) en getroffen maatregelen. 1.4 Keuringen, inspecties en controles Met betrekking tot genoemde relevante milieu-effecten moeten in ieder geval de volgende gegevens van controles en inspecties worden opgenomen in het inspectieboek: - Data waarop het jaarlijks onderhoud en reparaties aan de verwarmingstoestellen plaatsvinden door het aardgasleverend bedrijf, of een andere, door EnergieNed erkende deskundige. - Data waarop de (visuele) inspectie van vloeistofkerende vloeren en bestratingen plaatsvindt. - Data waarop periodieke controles op lekkages, beschadiging en onveilige situaties van de aanwezige installaties en opslagen plaatsvinden; overzicht van alle voorzieningen, welke dienen voor het detecteren en bestrijden van onveilige situaties, en de data waarop deze worden gecontroleerd c.q. getest op aanwezigheid, bereikbaarheid, goede staat en goede werking, alsmede de datum waarop de keuring van de brandblusmiddelen plaatsvindt. 2 GELUIDVOORSCHRIFTEN Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de activiteiten (op het terrein) van de inrichting mag ter plaatse van de dichtstbijzijnde (bedrijfs)woningen van derden niet meer bedragen dan: 46 db(a) in de dagperiode; Het maximale geluidniveau vanwege de (activiteiten op het terrein van de) inrichting mag ter plaatse van de dichtstbijzijnde (bedrijfs)woningen van derden niet meer bedragen dan: 74 db(a) in de dagperiode; Binnen 6 maanden na het in werking treden van de nieuwe inrichting, moet een akoestisch meetrapport worden overlegd waaruit blijkt of aan het gestelde in voorschrift wordt voldaan Indien uit de resultaten blijkt dat niet wordt voldaan aan voorschrift moet het rapport

15 <kenmerknr> 15 tevens een overzicht van relevante aanvullende maatregelen en termijnen waarbinnen de maatregelen kunnen worden doorgevoerd. De maatregelen dienen in ieder geval redelijkerwijs aan te sluiten bij de stand der techniek en dienen een ALARA toetsing door het bevoegd gezag mogelijk te maken. De door het bevoegd gezag op basis van de ALARA afweging aangewezen maatregelen dienen binnen de in het rapport opgenomen termijnen te worden gerealiseerd Indien een redelijk vermoeden bestaat (bijvoorbeeld als gevolg van technische mankementen, aanhoudende klachten etc.) dat de geluidsniveaus gesteld in voorschrift worden overschreden, kan het bevoegd gezag verlangen dat door middel van een akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat aan de gestelde normen in de voorschriften wordt voldaan. Het bevoegd gezag dient een dergelijk verzoek zorgvuldig te onderbouwen Het meten, berekenen en beoordelen van geluidniveaus moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" van 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM. 3 LUCHTVERONTREINIGING 3.1 Onderhoudsverplichtingen ventilatie-, afvoer- en afgasbehandelingssystemen Zo vaak als nodig is doch tenminste eenmaal per jaar dienen ventilatiesystemen te worden onderzocht op hun goed functioneren; In het inspectieboek (voorschrift ) moeten, onder vermelding van datum en tijd, alle gegevens betreffende het onderhoud, reparaties, onderzoekingen, keuringen en ongewone gebeurtenissen worden opgetekend De afvoerkanalen van de afzuiginstallaties moeten tegen regen beschut zijn; de afvoer dient daarbij naar boven gericht te blijven; indien op de afvoerleiding een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd, dat de gasstroom naar boven gericht blijft. 4 ENERGIE Het energieverbruik binnen de inrichting moet per kwartaal worden geregistreerd. Dit kan eventueel door middel van kopieën van de maandelijkse energienota s van de energieleveranciers. 5 BRANDVEILIGHEID Binnen 4 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient in overleg met de brandweer bepaald te worden welke voorzieningen op welke termijn noodzakelijk zijn om brandgevaar te beperken. Noodzakelijke voorzieningen worden binnen de daarvoor gestelde termijnen gerealiseerd. Een afschrift van de in het overleg gemaakte afspraken dient te allen tijde voor het bevoegd gezag beschikbaar te zijn. Eens per drie jaar dient in overleg met de brandweer opnieuw herzien te worden of huidige voorzieningen voldoen. Indien de inrichting niet ingrijpend wijzigt dan wel verandert kan het overleg zes jaarlijks worden gehouden Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer. Slanghaspels moeten voldoen aan NEN-EN Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt. De watervoorziening van slanghaspels moet doeltreffend tegen vorst zijn beschermd. Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties moeten jaarlijks door een deskundige

16 <kenmerknr> 16 worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden Brandblusmiddelen dienen duidelijk zichtbaar te zijn geplaatst Ruimteverwarmingstoestellen, geisers en verbrandingsgas-afvoersystemen moeten zodanig zijn geplaatst, uitgevoerd dan wel beschermd dat voor brandgevaar niet behoeft te worden gevreesd. De vloer rondom een ruimteverwarmingstoestel moet tot tenminste 2 meter vanuit het toestel gemeten, worden vrijgehouden van brandbare stoffen Behoudens slanghaspels mogen de blusmiddelen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor brandbestrijding Nabij de werkplaats en nabij de gasflessenopslag moet een poederblusser met een vulling van ten minste 7 kg aanwezig zijn. 6 BODEMBESCHERMING 6.1 Bodemverontreiniging Stoffen moeten zodanig worden bewaard en gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt; het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen Indien blijkt dat de bodem is of dreigt te worden verontreinigd of aangetast nadat deze vergunning in werking is getreden, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 30 van de Wet bodembescherming (zoals laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 10 mei 1994, Stb. 331 en 332), dient degene die de inrichting drijft onverwijld: a. Daarvan melding te doen aan bevoegd gezag. b. Maatregelen te treffen om verdere verontreiniging te voorkomen. c. De opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te maken. d. Eventuele tanks en/of leidingen die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en indien nodig, te doen herstellen of vervangen. Van het voornemen tot bodemsanering over te gaan moet ten minste één maand voordat de sanering plaatsvindt melding worden gedaan bij bevoegd gezag; bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen; bevoegd gezag kan nadere eisen stellen met betrekking tot het uitvoeren van een bodemsanering. 6.2 Nulsituatie bodemonderzoek Binnen de inrichting dient binnen vier maanden nadat deze vergunning van kracht is een nulsituatieonderzoek te worden uitgevoerd conform NEN 5740 waarvan de volledige rapportage ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan bevoegd gezag Zo mogelijk kan bij het uitvoeren van een nulsituatiebodemonderzoek, als bedoeld in voorschrift , gebruik worden gemaakt van reeds eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; In dat geval dient een integrale beoordeling van de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken te worden uitgevoerd door een deskundig bodemonderzoeksbureau, met het oog op het

17 <kenmerknr> 17 voldoen aan het gestelde in NEN 5740; deze integrale beoordeling dient bij de rapportage te worden gevoegd Ter zake van de uitvoering van het in voorschrift genoemde onderzoek kunnen nadere eisen worden gesteld door bevoegd gezag. 6.3 Gedragsvoorschriften Gemorste oliën, vetten en chemicaliën moeten direct worden opgeruimd. Hiervoor moet voldoende absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen aanwezig zijn. Gebruikte absorptiematerialen of neutraliserende middelen moeten worden behandeld en afgevoerd als gevaarlijke afvalstoffen. 7 TERREININRICHTING EN GEDRAGSVOORSCHRIFTEN 7.1 Aan- en afvoerwegen De inrichting moet vanaf de toegangsweg goed bereikbaar zijn voor blus- en hulpverleningsvoertuigen; de wegen op het terrein moeten zodanig zijn gesitueerd dat een goede bereikbaarheid in geval van brand en andere calamiteiten verzekerd is. 7.2 Gedragsvoorschriften De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren; de technische installaties, werktuigen en motorvoertuigen moeten zodanig worden onderhouden dat lekkage van olie en gevaarlijke stoffen tot een minimum worden beperkt; waar lekkage van olie en gevaarlijke stoffen niet afdoende kunnen worden beperkt moeten voorzieningen worden aangebracht om de vrijkomende stoffen op te vangen Installaties of onderdelen van installaties, welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren Op het buitenterrein van de inrichting mogen geen werkzaamheden plaatsvinden. 7.3 Verlichting De verlichting van het terrein moet zodanig zijn dat een goede oriëntatie mogelijk is; De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting dan wel ten behoeve van reclamedoeleinden wordt zodanig uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van woningen wordt voorkomen. Lichtverschijnselen als gevolg van werkzaamheden zoals lassen en snijden veroorzaken buiten de inrichting geen hinder;

18 <kenmerknr> 18 8 TECHNISCHE INSTALLATIES 8.1 Drukvaten Drukvaten welke deel uitmaken van een compressor en/of een andere installatie moeten geschikt zijn voor de druk en temperatuur, waaronder het in werking zal worden gebracht, alsmede voor de stoffen waarmee het in aanraking komt Van de toe te passen appendages moet zijn aangetoond, dat ze geschikt zijn voor de maximale bedrijfsdruk; de appendages moeten zijn gecontroleerd op goede werking Drukvaten moeten op betrouwbare ondersteuningen zijn opgesteld en indien verschuiven of kantelen van de toestellen is te duchten, voldoende zijn vastgezet; een drukvat moet zodanig zijn opgesteld, dat het aan alle zijden bereikbaar is Drukvaten die zijn geplaatst nadat de vergunning in werking is getreden moeten voldoen aan het gestelde in het "Besluit drukvaten van eenvoudige vorm" d.d. 24 augustus 1992; daartoe dienen de drukvaten te zijn voorzien van het in het Besluit genoemde E.G.-merkteken. 8.2 Elektrische installaties De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN Indien wijzigingen aan de elektrische installatie worden aangebracht dan dienen deze wijzigingen overeenkomstig NEN 3140 uitgevoerd te worden De elektrische installatie mag geen storing in het radio- en/of televisieontvangst als ook in het telecommunicatieverkeer veroorzaken. 8.3 Acculaadstations Tijdens het laden van een accumulatorenbatterij mag binnen 2 m van de opstelplaats van de accumulatorenbatterij niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn Bij het acculaadstation moet met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht: "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN" Een oplaadinstallatie moet zijn geaard Een oplaadinstallatie en een accumulatorenbatterij moeten overzichtelijk zijn opgesteld en te allen tijde goed bereikbaar zijn De acculaadruimte moet zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer. De vloer moet bestand zijn tegen de aanwezige zuren en zodanig zijn uitgevoerd dat gelekte vloeistoffen niet in de bodem of de riolering kunnen geraken. 8.4 Verwarmingstoestellen Een stooktoestel moet voor de ingebruikneming en vervolgens telkens na vier jaar, alsmede na elke reparatie en wederafstelling van de installatie, aan de hand van de GIVEG-

19 <kenmerknr> 19 keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een door Bevoegd gezag erkend deskundige Stooktoestellen moeten regelmatig en vakkundig worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is doch ten minste eenmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden Inzake de controle en het onderhoud van de stooktoestellen moeten verklaringen worden opgenomen in het bij de toestellen behorende gasstookboek; het gasstookboek moet te allen tijde ter inzage aanwezig zijn Dicht bij de stookinstallaties moet, buiten een stookruimte waarin het stooktoestel is opgesteld, op een onder alle omstandigheden bereikbare plaats een elektrische schakelaar zijn aangebracht waarmee de brander buiten gebruik kan worden gesteld; bij de schakelaar moet duidelijk leesbaar het doel van de schakelaar zijn aangegeven Op een onder alle omstandigheden bereikbare plaats moet in de gastoevoerleiding een afsluiter aanwezig zijn; bij deze afsluiter moet een duidelijk opschrift zijn aangebracht: "IN GEVAL VAN BRAND SLUITEN"; bij stooktoestellen die in een stookruimte of opstelruimte zijn ondergebracht dient de afsluiter buiten de stook- of opstellingsruimte zijn aangebracht; 9 AFVALWATER Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: a. de doelmatige werking van een openbaar riool; een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk; of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd; b. de verwerking van slib dat verwijderd wordt uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd; c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt Het is in het bijzonder verboden op de riolering afvalwater of afvalstoffen te lozen: a. met een temperatuur van meer dan 30 C; b. met een zuurgraad, uitgedrukt in waterstofionen-exponent (ph) lager dan 6,5 of hoger dan 10 bij een zogenaamd etmaalmonster, alsmede zuren en basen die niet in water zijn opgelost; c. dat (die) brand- of explosiegevaar kan (kunnen) veroorzaken; d. dat (die) stankoverlast buiten de inrichting kan (kunnen) veroorzaken.

20 <kenmerknr> Gevaarlijke afvalstoffen, zoals bepaald in de Europese afvalstoffenlijst (EURAL), mogen niet in het openbaar riool gebracht worden Lozingen van afvalwater afkomstig van het wassen van voertuigen dat een gehalte van 200 mg/l in enig steekmonster of meer aan minerale vetten of oliën bevat dienen vóór vermenging met overig afvalwaterstromen geleid te worden door een slibvangput en een olie-afscheider Het gehalte aan minerale oliën dient bepaald te worden volgens NEN 6675 met het daarop in 1992 uitgegeven correctieblad Afvalwater van het reinigen van de vloer van de werkplaats mag niet op het riool geloosd worden tenzij aangetoond wordt dat dit water voldoet aan de in deze vergunning opgenomen kwaliteitseisen voor het te lozen afvalwater. 10 GASFLESSEN 10.1 Algemeen In de inrichting mogen niet meer gasflessen aanwezig zijn dan in de bij deze beschikking behorende vergunningsaanvraag is vermeld Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen, een door de Dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijnen 76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG, aangewezen instantie niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn; de beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de onderstaande keuringstermijnen aangegeven in het VLG: propaan, zuurstof, argon: 10-jaarlijks Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht Voorkomen moet zijn dat gasflessen kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen Gasflessen mogen niet worden gestapeld Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van gevaarlijke stoffen en/of stralende warmtebronnen zijn opgesteld Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen; zij moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden bewaard Beschadigde of lekke gasflessen moeten onverwijld in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT" respectievelijk "LEK"; alsdan moeten onverwijld maatregelen worden getroffen om brand- en explosiegevaar, dan wel vergiftigingsgevaar te voorkomen De afsluiter van een niet in gebruik zijnde gasfles moet gesloten zijn.

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN 1. Gegevens bedrijfsdossier 1.1 Algemeen Naam bedrijf Adres Plaats / postcode Telefoon Contactpersoon Inrichtingsnummer Procedurenummer Gecontroleerd door Datum controle

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Sunny-Egg-Systems BV te Rogat INHOUDSOPGAVE 1 AFVALSTOFFEN 3 1.1. Afvalscheiding 3 2 BODEM 3 2.1. Doelvoorschriften

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Avebe u.a. te Gasselternijveen 2 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1.1. Algemeen 3 2 AFVALSTOFFEN 3 3 BODEM

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Vos Zand en Grind BV te Ellertshaar

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Vos Zand en Grind BV te Ellertshaar VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Vos Zand en Grind BV te Ellertshaar 14 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN 1 ALGEMEEN 15 2.1. Aanvullende voorschriften

Nadere informatie

Op de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr., Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr., Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit omgevingsrecht en het Waterbesluit

Nadere informatie

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu)

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage 3: Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Mts. Vroege Burg. ten Holteweg 39 7751 CR

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING Gegevens aanvrager Naam aanvrager : De heer Van Manen namens Kloosterboer Elst Bv Adres : Handelsweg 5 Postcode en plaats : 6662 NH ELST Gegevens inrichting Naam inrichting

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

1 ALGEMEEN Algemeen BODEMBESCHERMING Voorzieningen en beheermaatregelen Nulsituatiebodemonderzoek 17

1 ALGEMEEN Algemeen BODEMBESCHERMING Voorzieningen en beheermaatregelen Nulsituatiebodemonderzoek 17 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 17 1.1 Algemeen 17 2 BODEMBESCHERMING 17 2.1 Voorzieningen en beheermaatregelen 17 2.2 Nulsituatiebodemonderzoek 17 3 AFVALSTOFFEN 18 3.1 Toegestane activiteiten 18 4 GELUID 18

Nadere informatie

... V O O R S C H R I F T E N I N H O U D BEGRIPPEN...2

... V O O R S C H R I F T E N I N H O U D BEGRIPPEN...2 BIJLAGE 1 Gewaarmerkte voorschriften omgevingsvergunning (Milieu) Behoort bij de beschikking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen van: CZAV, Havenweg 67-69 te Dinteloord.

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Algemene wet bestuursrecht/wet milieubeheer INLEIDING Op 6 juni 2006 hebben wij het verzoek van De Jong Gameren B.V.

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

II.O. Stichting Deventer Ziekenhuizen de directie Postbus 5001 7400 GC Deventer. Deventer, Telefoon Faxnummer Bijlage(n)

II.O. Stichting Deventer Ziekenhuizen de directie Postbus 5001 7400 GC Deventer. Deventer, Telefoon Faxnummer Bijlage(n) Stichting Deventer Ziekenhuizen de directie Postbus 5001 70 GC Deventer II.O. Kenmerk Contactpersoon Onderwerp Geachte heer, mevrouw, RMW/MIL/03.25152 Ing. H.F. Beuvink Wet milieubeheer / Awb Ontwerpvergunning

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN:

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Voorschriften milieu Zaaknummer: 607098 Vergunninghouder: Maatschap H. en E. Brink Projectomschrijving: Wijzigen stalinrichting en plaatsen mestloods VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN:

Nadere informatie

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Kringloopstation Nieuwegein, d.d. 11 oktober 2005 met nr. 2005WEM004102i. Bijlage 1: Voorschriften Inhoudsopgave BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN...1

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Jaar 2007. Nr. 3420. Definitieve beschikking. Besluit van burgemeester en wethouders van Nunspeet;

Wet milieubeheer. Jaar 2007. Nr. 3420. Definitieve beschikking. Besluit van burgemeester en wethouders van Nunspeet; Wet milieubeheer Jaar 2007 Nr. 3420 Definitieve beschikking Besluit van burgemeester en wethouders van Nunspeet; Onderwerp Op 25 juli 2007 ontvingen wij een aanvraag van AMRON Machinebouw BV om een oprichtingsvergunning

Nadere informatie

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave. 1 Algemene voorschriften

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave. 1 Algemene voorschriften Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal, d.d. 5 augustus 2008 met nr. 2008INT226030 Bijlage 1: Voorschriften Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Burgemeester en wethouders van W a g e n i n g e n ;

WET MILIEUBEHEER. Burgemeester en wethouders van W a g e n i n g e n ; GEMEENTE WAGENINGEN 09.0013046 No.: 94/14268 Wageningen, 12 juli 1995 Afdeling Milieu WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van W a g e n i n g e n ; Op 28 november 1994 hebben wij, burgemeester

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet milieubeheer 1 AANPASSING VERGUNNING 1.1 Algemeen Op 20 februari 2008 hebben wij het voornemen kenbaar gemaakt tot (ambtshalve) wijziging over

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht 2 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN BESLUIT BEHEER AUTOWRAKKEN 3

Nadere informatie

(ONTWERP) BESCHIKKING VERANDERINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

(ONTWERP) BESCHIKKING VERANDERINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER (ONTWERP) BESCHIKKING VERANDERINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Smurfit Kappa Solid Board B.V. ten behoeve van het wijzigen van een inrichting bedoeld voor productie van karton (Locatie: De

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum 9 augustus 2004.

Wet milieubeheer. Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum 9 augustus 2004. Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Postbus 4 4760 AA Tel.: 01 68 37 36 O0 Fax: 0168 37 35 80 E-mail: gem.moerdijk@moerdijk.nl Wet milieubeheer mae e Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Middelburg 10 december 2001 Nummer 0111755 Afdeling milieuhygiëne BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Op 22 juni 2001 is een verzoek ingekomen van Scheepswerf van Os Yerseke B.V. te Yerseke

Nadere informatie

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (ontwerp) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Virol Metaal B.V. (Locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 28 mei 2013 Nr. 2013-20.456 Zaaknr.

Nadere informatie

BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden besluiten, gelet op paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), cot het

Nadere informatie

MILIEUVOORSCHRIFTEN. 60 db(a) tussen en uur (nachtperiode);

MILIEUVOORSCHRIFTEN. 60 db(a) tussen en uur (nachtperiode); Zaaknummer: 590653 Vergunninghouder: Maatschap J. Wilting, H. Wilting-Cremer en A.A. Wilting Projectomschrijving: het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (revisie). MILIEUVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen Nr. Activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 1. zorgplicht 1. dat

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 2 oktober 2001 Nr. 2001-16006/40, RMM Verzonden: 10 oktober 2001 Beslissen bij dit besluit op de aanvraag tot het veranderen van de vergunning ingevolge

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 januari 2008 bij hen ingekomen aanvraag van gemeente Drimmelen om een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het veranderen

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER ONDERWERP Op 30 november 1993 is voor L.W.M. de Bruijn, Jac. Thijssenstraat 24 te Nederasselt, een oprichtingsvergunning verleend voor een machinale houtbewerkingsinrichting

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

De inrichting is gelegen aan de Graanweg 17 te Moerdijk, kadastraal bekend Klundert, sectie C, nummer 1995.

De inrichting is gelegen aan de Graanweg 17 te Moerdijk, kadastraal bekend Klundert, sectie C, nummer 1995. BESCHIKKING Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 MCS Moerdijk Cargo Services

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 21. 2 LUCHT 21 Emissie-eisen 21 Metingen en controles 21 Onderhoud, gebruik en controle van de filtersystemen 22

1 ALGEMEEN 21. 2 LUCHT 21 Emissie-eisen 21 Metingen en controles 21 Onderhoud, gebruik en controle van de filtersystemen 22 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 21 2 LUCHT 21 Emissie-eisen 21 Metingen en controles 21 Onderhoud, gebruik en controle van de filtersystemen 22 3 GELUID 22 Geluid 22 Trillingen 23 4 BODEMBESCHERMING 24 Voorzieningen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw Y. Oostelbos (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor de Milieustraat gemeente Midden-Drenthe, Eursing 2a

Nadere informatie

ONTWERP. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

ONTWERP. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ONTWERP MAATWERVOORSCHRIFT WET MILIUEBEHEER Zaaknummer 608873 Betreffende eendenhouderij De Hollander, t Noorden 4 te Smilde Kadastraal bekend Smilde, sectie H nummer 2201 Besluit algemene regels voor

Nadere informatie

Besluit Burgemeester en wethouders van Uden besluiten om vergunning te verlenen voor:

Besluit Burgemeester en wethouders van Uden besluiten om vergunning te verlenen voor: omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *16.003995* 16.003995 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 236848

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/94538 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

Pluimveehouderij Bouma

Pluimveehouderij Bouma Voorschriften die behoren bij de beschikking d.d. 3 januari 2011 betreffende de revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor Pluimveehouderij Bouma, De Trije Roeden 4, Boelenslaan VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Gansewinkel Nederland B.V. Aangevraagde activiteiten : Ambtshalve wijziging in verband met IPPC toets Locatie

Nadere informatie

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave

Bijlage 1: Voorschriften. Inhoudsopgave Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van gemeentewerf Houten te Houten, d.d. 9 oktober 2007 met nr. 2007ONT208524. Bijlage 1: Voorschriften Inhoudsopgave BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN...1

Nadere informatie

Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie

Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR57414_1 11 oktober 2016 Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie De raad der gemeente Hefshuizen: op voorstel van burgemeester en wethouders gelet op

Nadere informatie

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Artikel 10.63 Wet milieubeheer In te vullen door de gemeente Ω 1. Melder/aanvrager Naam aanvrager man vrouw Geen postbusnummer Ω Adres Postcode + Plaats Telefoon Naam

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2140613/3540209 op aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Gansewinkel

Nadere informatie

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht. Zaaknummer 2017-203422 Maastricht 17 juli 2017 Ons kenmerk 2017/50284 Verzonden 17 juli 2017 Bijlage(n) Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg 1. Aanvraag Op 22 juni 2017, gedateerd 20 juni 2017,

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n en AIM sessie Auznl3qpx2n In de AIM heeft u tijdens sessie Auznl3qpx2n op 21 12 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

3 december 1992, houdende plaatsing in het

3 december 1992, houdende plaatsing in het Beschikking van de Minister van Justitie van 3 december 1992, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet verontreiniging zeewater (Stb. 1981,695), zoals deze luidt na wijziging krachtens

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER ONDERWERP Op 15 september 1992 is aan W.P. Smink, Sluisweg 13 te Heumen kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie C, nummer 1079, een oprichtingsvergunning verleend voor een

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Activiteitenbesluit milieubeheer, Afdeling 8 (Tekst geldend op: ) Afdeling 8. Geluidhinder Artikel 16b Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting

Nadere informatie

gemeen,e Wageningen WET MILIEUBEHEER Beschikking

gemeen,e Wageningen WET MILIEUBEHEER Beschikking gemeen,e Wageningen WMUm v Nr.: 05/0003963/VGvl Wageningen, 27 September 2005 WET MILIEUBEHEER Beschikking Onderwerp Beslissing op een aanvraag om een oprichtingsvergunning ingevolge artikel 8.1 Wet milieubeheer

Nadere informatie

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus

Nadere informatie

AFDELING 2. BODEM- WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING

AFDELING 2. BODEM- WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2016; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 10.23 lid 1 van de

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 20 mei 2008 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder.

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder. Essentie uitspraak: In de inrichting worden niet meer dan 10.000 kg aan gevaarlijke stoffen per opslagplaats opgeslagen zodat de inrichting aldus niet behoort tot de categorie van inrichtingen als bedoeld

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Alvon Bouwmaterialen BV te Veenoord

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Alvon Bouwmaterialen BV te Veenoord VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Alvon Bouwmaterialen BV te Veenoord INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1.1. Gedragsvoorschriften 3 1.2. Registratie en

Nadere informatie

odijmond REGIO WATERLAND

odijmond REGIO WATERLAND Gemeente Waterland - k MRĨ 2015 INGEKOMEN Gemeente Waterland O 4 MRT 2015 GESCAND odijmond REGIO WATERLAND Gemeentewerf Monnickendam De heer J.A.J. Borst Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM VERZONDEN -3

Nadere informatie

Verordening Afvalstoffen 2010

Verordening Afvalstoffen 2010 Verordening Afvalstoffen 2010 Gemeente Brummen Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Kenmerk : V09.00008/PvD Vastgesteld : bij raadsbesluit RB09.0035/PvD van.. december 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

(ONTWERP)BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP)BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP)BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden zijn, gelet op paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voornemens

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND nr. MPM12072 Wet milieubeheer 1 AANVRAAG 1.1 Algemeen Op 3 augustus 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van het college van burgemeester en

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. MSV Motodrôme te Emmen

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. MSV Motodrôme te Emmen VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting MSV Motodrôme te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN 1 ALGEMEEN 3 1.1. Aanvraag 3 1.2. De inrichting 3 1.3. Openingstijden

Nadere informatie

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek Naam bedrijf Contactpersoon Adres vestiging Postcode + plaats Telefoonnummer Postadres Naam inspecteur Datum controle Activiteitenbesluit Type A Type B Type C Postcode + plaats Telefoonnummer nio = niet

Nadere informatie

Bijlage 3 (Voorschriften en Voorwaarden)

Bijlage 3 (Voorschriften en Voorwaarden) Bijlage 3 (Voorschriften en Voorwaarden) INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN ONDERDEEL BOUW... 3 2 VOORWAARDEN ONDERDEEL AFWIJKEN BESTEMMINGSPLAN... 5 3 ALGEMEEN MILIEU... 6 3.1 Gedragsvoorschriften... 6 3.2 Registratie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen Bron: www.overheid.nl (Tekst geldend op: 25-02-2014) Activiteitenbesluit milieubeheer Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen 4.1.1. Opslaan

Nadere informatie

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN BESCHIKKING D.D. 4 DECEMBER 2009 TEERDE STATEN VAN GELDERLAND - NR. MPM18173/2009-015262 VAN GEDEPU- Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN Onderwerp aanvraag Op 10 augustus 2009 hebben wij een

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor H. Smit v.o.f. Schroot- en Metaalhandel te Borger ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg A. Open ruimte bij en in de omgeving van de inrichting. 1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer 1.1. De bij de

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Avri 2016

Afvalstoffenverordening Avri 2016 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 3 december 2015 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri besluit, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN (artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht )

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN (artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN (artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) Nummer aanvraag : 2013118440 Gegevens aanvrager Naam aanvrager

Nadere informatie

Ontwerp Watervergunning

Ontwerp Watervergunning Ontwerp Watervergunning Datum : 28 augustus 2014 Documentnummer : 2014025455 Case nr. : WV114.0470 AANHEF Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 25 juni 2014 een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel.

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel. Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2016; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

Omgevingsdienst Brabant Noord

Omgevingsdienst Brabant Noord ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING WIJZIGEN Omgevingsdienst Brabant Noord Onderwerp Gemeente Uden heeft op 16 december 216 een verzoek ontvangen van de Provincie Noord-Brabant (hierna de provincie) voor

Nadere informatie

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN (artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum Nummer aanvraag Gegevens aanvrager Naam aanvrager Postbus

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

Afdeling Vergunningverlening

Afdeling Vergunningverlening Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 31 juli 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van..., nummer overwegende dat gelet op BESLUIT: het gewenst is de Afvalstoffenverordening aan te passen aan de actuele ontwikkelln en; Artikel10.23,

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 10 mei 2006 bij hen ingekomen aanvraag van Van Gansewinkel Nederland BV aan Spaarpot 6 te Geldrop om een vergunning krachtens artikel 8.1

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2115819/3396575 op de op 18 februari 2013 ingekomen aanvraag van Martens beton BV aan het Innovatiepark 15 te Oosterhout

Nadere informatie

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402 Postbus 63 fax: (0342) 495 376 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl Datum toetsing Toetsing melding 20 november 2009 Nummer 759/2009 Inspecteur

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

- het verminderen van emissies naar lucht, bodem en water;

- het verminderen van emissies naar lucht, bodem en water; Sector Stadsontwikkeling Sectie Milieu Nr: ST/mi/10705 Registernummer: 1589 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BURGEXEESTER EN WETHOUDERS VAN VLISSINGm Samenvattina verzoek Het verzoek van N.S. Railinfrabeheer

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1

WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1 WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1 Naam inrichting : RC Horse Trucks Locatie : Burgemeester Moslaan 20, te Hattem Activiteit : Carroseriebouw t.b.v. vervaardigen van paardenwagens Aanvrager : J. Hamming

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie