odijmond REGIO WATERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "odijmond REGIO WATERLAND"

Transcriptie

1 Gemeente Waterland - k MRĨ 2015 INGEKOMEN Gemeente Waterland O 4 MRT 2015 GESCAND odijmond REGIO WATERLAND Gemeentewerf Monnickendam De heer J.A.J. Borst Postbus BA MONNICKENDAM VERZONDEN -3 PW 2815 Datum Onderwerp Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Cc. maart 2015 Hercontrole Wet milieubeheer, Galgeriet 8-10 te Monnickendam DMI/MDU De heer M. Diependaal of mevrouw A. Minneboo of De heer M. van Tunen, afdeling vergunningverlening Omgevingsdienst IJmond Geachte heer Borst, Op 31 oktober 2014 controleerde mevrouw Minneboo, medewerker van Omgevingsdienst IJmond, uw bedrijf op naleving van de milieuregelgeving. Tijdens deze controle is geconstateerd dat artikel 3.7m, artikel 4.3 en artikel 4.4a uit de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: de Regeling) niet werd nageleefd. In onze brief van 18 november 2014 is dit schriftelijk bevestigd en bent u in de gelegenheid gesteld om binnen de gestelde termijnen na verzenddatum van die brief de overtredingen te beëindigen. Op 13 februari 2015 bezocht de heer Diependaal uw bedrijf ten behoeve van een hercontrole opnieuw. Tijdens de hercontrole is geconstateerd dat de overtredingen zijn beëindigd. Verder delen wij u het volgende mee. Aftappen van vloeistoffen in een PGS 15 ruimte In onze brief van 18 november 2014 hebben wij u erop gewezen dat het aftappen van brandbare vloeistoffen in een PGS 15 voorziening niet is toegestaan. In uw bedrijf worden deze aftapwerkzaamheden wel verricht, door medewerkers die kennis hebben van het omgaan met gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn uw medewerkers geïnstrueerd over het opruimen van eventuele morsingen. Om deze reden hebben wij besloten om af te zien van de handhaving van dit betreffende voorschrift uit de PGS 15. Wij willen deze situatie formaliseren door het opleggen van maatwerkvoorschriften. In deze brief hebben wij hiertoe een voornemen opgenomen. Opslaan van strooizout U heeft de heer Diependaal gevraagd welke bodembeschermende voorziening noodzakelijk is voor de opslag van strooizout. Uitgangspunt is dat, de zoutopslag zal plaatsvinden op een overkapte locatie binnen de inrichting. BEZOEK-EN POSTADRES T Koetserstraat 2A «1531 NX Wormer F

2 In de Regeling wordt strooizout benoemd als zijnde "goederen" waaruit een significante hoeveelheid bodembedreigende stoffen kunnen uitlogen (art 3.44 tweede lid onder g van de Regeling). De bodembeschermende voorziening voor de opslag van strooizout moet voldoen aan de eisen die genoemd zijn in artikel 3.43 van de Regeling. Hierin is opgenomen dat als de opslag van strooizout plaatsvindt onder een overkapping op een zodanige wijze dat uitloging niet kan plaatsvinden, deze opslag moet plaatsvinden boven een bodembeschermende voorziening. In het Activiteitenbesluit is de volgende definitie opgenomen van een bodembeschermende voorziening: een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. Uitgaande van het feit dat de overkapping zodanig dat de opslag tegen inregenen is beschermd en het strooizout niet kan uitlogen naar de bodem is de huidige vloeistofkerende vloer op de door u aangewezen locatie voldoende. Wasplaats voor motorvoertuigen U heeft ook gevraagd welke eisen en voorzieningen er moeten worden getroffen om de voormalige wasplaats weer in gebruik te kunnen nemen. Indien er maximaal één auto per week wordt gewassen, kan de huidige wasplaats worden gebruikt en zijn er geen aanvullende eisen noodzakelijk. Wanneer er meerdere voertuigen per week worden gewassen, dient het wassen van voertuigen plaats te vinden boven een vloeistofdichte voorziening. De voorziening dient hiertoe te worden geïnspecteerd en te worden goedgekeurd door een hiervoor erkend bedrijf. De heer Diependaal heeft u op 13 februari 2015 per een lijst toegestuurd met gecertificeerde bedrijven die deze inspectie kunnen uitvoeren. Voornemen opleggen maatwerkvoorschriften "Opslag brandstoffen eigen gebruik" Wettelijk kader In artikel 4.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is opgenomen dat de verpakking en de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking ten behoeve van het voorkomen van risico voor de omgeving en ongewone voorvallen ten minste moet voldoen aan de bij de Regeling (te stellen eisen. In artikel 4.3 van de Regeling is onder meer voorschrift van de PGS 15 van toepassing verklaard. Op grond van voorschrift van de PGS 15 is het niet toegestaan om aftap- of over/tapwerkzaamheden plaats te laten vinden in een PGS 15 opslagruimte.

3 In artikel 4.5 van de Regeling is opgenomen dat het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften kan stellen met betrekking tot voorschrift uit PGS 15. Omdat in uw "opslag brandstoffen eigen gebruik" werkzaamheden en opslag met gevaarlijke stoffen plaatsvinden is er sprake van een situatie waarin de PGS 15 niet volledig voorziet. Op grond van artikel 4.5 van de Regeling en de toelichting op voorschrift concluderen wij dat het opleggen van maatwerkvoorschriften mogelijk is. Overweging In de inrichting is het noodzakelijk dat aftap- of overtapwerkzaamheden plaatsvinden in een opslagvoorziening van gevaarlijke stoffen ten behoeve van werkzaamheden buiten de inrichting. Het betreft het aftappen van kleine hoeveelheden brandstoffen voor materieel en materiaal uit kleinere vaten (maximaal 50 liter). Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kunnen wij in deze situatie een vergelijkbaar beschermingsniveau realiseren met betrekking tot het voorkomen van brandgevaar en bodembescherming en het realiseren van een veilige opslag van de brandbare vloeistoffen. Voornemen maatwerk Op grond van artikel 4.5 van de Regeling en bovenstaande overwegingen zijn wij voornemens om de volgende maatwerkvoorschriften op te nemen voor de inrichting: M.l In tegenstelling tot het gestelde in artikel 4.3 van de Regeling nader uitgewerkt in voorschrift van de PGS 15 versie 2011 mogen in de opslagvoorziening (zoals aangegeven op de tekening in bijlage 1 behorende bij deze brief) voor het opslaan van brandbare vloeistoffen op het buitenterrein aftap- of overtapwerkzaamheden worden uitgevoerd mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: a) In de uitpandige opslagvoorziening vindt alleen opslag plaats van vloeibare brandstoffen in verpakkingen van maximaal 50 liter b) In de uitpandige opslagvoorziening is naast een bodembeschermende voorziening (vloeistofkerende vloer) ook een lekbak aanwezig die eventuele morsingen kan opvangen c) Het personeel is geïnstrueerd over het opruimen van morsingen en het veilig aftappen van vloeibare brandstoffen in de opslagvoorziening d) In of bij de uitpandige opslagvoorziening is absorberend materiaal aanwezig om gemorste vloeibare brandstoffen op te nemen e) Het personeel is opgeleid om te gaan met gevaarlijke stoffen f) Tijdens het aftappen moet de uitpandige opslagvoorziening voldoende geventileerd zijn op de buitenlucht g) Nabij de uitpandige opslag dient een goedgekeurd blusapparaat aanwezig te zijn van ten minste zes kilo die geschikt is om een eventuele vloeistofbrand te blussen.

4 Toelichting M.l onder e: Het personeel moet vakbekwaam zijn Dit kan worden aangetoond met het "Vakbekwaamheidsdiploma Depothouder Klein Chemisch" Afval, "Medewerker Klein Chemisch afval" of een hiermee vergelijkbare opleiding. Dit laatste ter goedkeuring van het bevoegd gezag. Toelichting M.l onder g: Bij voorkeur moet het gaan om een blusapparaat klasse B, dit geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen, zoals olie, benzine, vetten enz. De ligging van de uitpandige opslagvoorziening is weergegeven op bijlage 1. behorende bij deze brief. Het betreft het gedeelte wat geel is gemarkeerd met de omschrijving: opslag brandstoffen eigen gebruik. Zienswijze Wij stellen u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid om gedurende twee weken na verzenddatum van deze brief uw zienswijze over ons voornemen mondeling dan wel schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wanneer wij na afloop van deze termijn geen reactie van u hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat u met ons voornemen instemt. Na afloop van de gestelde termijn nemen wij een definitief besluit. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Diependaal of mevrouw Minneboo, bereikbaar op bovengenoemd telefoonnummer. Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van Waterland, M. van der Vlugt Teamleider Omgevingsdienst IJmond Per 1 februari 2015 is Milieudienst IJmond verdergegaan als Omgevingsdienst Kijk op voor meer informatie. IJmond. Deze brief is geautomatiseerd verwerkt

5 Bijlage 1 Situatietekening maatwerkvoorschrift WW iřdok I b v tortfciners r doocrijweg con role voorsorie «'.ûeisîofdithļ opvonobasstn if z. Kt A-ianînm slib tn wonrofvopi vloeisroídithle opslag brandstof fen pişen gebruik -~*" vloer opseog gasflessen ' r biijdmu ūfsthfldf li 1; prefab Is Ie dn 'conlor

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

DCMR 3100 milieudienst

DCMR 3100 milieudienst m De Luchtreiziger Ballonvaarten Kortedijk 104 3134 HB VLAARDINGEN Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 W wwwdcmrnl E coen,boogerd@dcmr.nl BESLUIT van gedeputeerde

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. 1 WET MILIEUBEHEER Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Op 29 januari 2010 is een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 1.1. Onderwerp aanvraag

1. ALGEMEEN. 1.1. Onderwerp aanvraag ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door de heer S.J. Koornstra (0592) 36 55 88 en de heer L. Bakx (0592) 36 51 83 Onderwerp: Besluit ten behoeve van Vermilion Oil & Gas Netherlands BV (Bosschasteeg

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht ONTWERP-BESLUIT van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 november 2010 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VOOR ATTERO NOORD BV, VAMWEG 7 TE WIJSTER

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VOOR ATTERO NOORD BV, VAMWEG 7 TE WIJSTER Assen, 19 september 2011 Ons kenmerk MO/2011007668 Behandeld door de heer K.S. van der Wal (0592) 36 55 85 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Attero Noord

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam ONTWERPBESCHIKKING

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam Stichting

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500

Rapport. Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500 Rapport Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500 2 Klacht Op 29 juni 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer J. te Groningen, ingediend door de heer mr. R. van Asperen,

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Datum 4 april 2012 Verzenddatum XXXXXXX Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning nr. O2012-0100

Datum 4 april 2012 Verzenddatum XXXXXXX Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning nr. O2012-0100 L.J. Kreeft De Stroom 1 7901 TG HOOGEVEEN Contactpersoon PV Toestel (0592) 366503 Bezoekadres Noordersingel 33 Assen Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk O2012-0100 Bijlagen Datum 4 april 2012 Verzenddatum

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden

Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden Datum Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden 3 van 28 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Probleemstelling en oplossing

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie