Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma"

Transcriptie

1 Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus tankstation en casus baggeren 2

2 Bodembescherming in Activiteitenbesluit Verwaarloosbaar bodemrisico (artikel 2.9) In Ministeriele Regeling uitgewerkt in diverse middelvoorschriften Bijv artikel 3.33 opslag van vloeibare brandstof in ondergrondse tanks Aanvaardbaar bodemrisico alleen mogelijk op grond van overgangsrecht artikel 6.10 onder voorwaarden 3 Bodemonderzoek 4

3 Bodemonderzoek hoe en wat Aanvang bodembedreigende activiteit artikel 2.11 eerste lid AB Verandering van de inrichting via maatwerk Bedrijfsbeëindiging eindonderzoek binnen zes maanden (artikel 2.11 derde lid AB) eventueel toetsen aan waarden uit Besluit bodemkwaliteit Beëindiging opslag brandstoffen ondergrondse tanks Welke termijn? 5 Bodemonderzoek hoe en wat Welke eisen zijn er voor de uitvoering van het onderzoek Erkende intermediair Besluit bodemkwaliteit Regeling Normdocumenten 6

4 Relatie met besluit bodemkwaliteit AB en MR verwijzingen naar Besluit uitvoeringskwaliteit mlieubeheer (Kwalibo). Geen artikelen meer in Kwalibo sinds 1 januari Wet milieubeheer Hoofdstuk 8 en 11 Activiteitenbesluit Besluit Bodemkwaliteit Ministeriele regeling Bodemonderzoek Vloeistofdicht e vloeren Aanleg/verwijderen tanks Keuren voorzieningen door erkende bedrijven Regeling uitvoering bodemkwaliteit BRL-K Keuringscriteria KC 8

5 Artikel Activiteit/werkzaamheid Normdocument 2.1 Keuring vloeistofdichte vloeren of verhardingen CUR/PBV-Aanbeveling Installeren/plaatsen grondwaterpeilbuizen BRL SIKB 2000, AS SIKB 2000 en VKB-protocol Bemonstering van grondwaterpeilbuizen BRL SIKB 2000, AS SIKB 2000 en VKB-protocol Analyse van grond(water) AS 3000 met protocollen 3.25 Aanleg van vloeistofdichte vloer of verharding BRL 2319, 2362, 2371, Aanleg van geomembraanbaksysteem BRL K Uitvoeren, installeren en repareren van ondergrondse BRL K903 opslagtanks 3.34, 3.36 Uitvoeren van bodemweerstandsmeting BRL K , 3.36 Aanbrengen en herstellen van kathodische BRL K903 bescherming 3.35, 3.38 Keuring ondergrondse opslagtanks KC Controle op water en bezinksel en elektrische KC 102 geleidbaarheid en beoordelen zuurgraad 3.35 Inwendige beoordeling ondergrondse opslagtanks KC Ondergrondse opslagtanks op dichtheid controleren KC Controle van kathodische bescherming AP Uitvoeren van een stroomopdrukproef KC Verwijderen en onklaar maken van een ondergrondse BRL K902 en BRL K904 opslagtank en vullen met inerte vulmassa 3.37 Inwendig reinigen van een ondergrondse opslagtank BRL K905 9 Implementatie NRB Nederlandse Richtlijn Bodem Voorbeeld activiteit: Reinigen motoronderdelen Open procesactiviteit dus PBV-verklaring (zie paragraaf NRB (half) open proces In MR opgenomen dat dit plaats moet vinden boven een bodembeschermende voorziening Uit de definitie uit artikel 1.1 AB blijkt dat dit ook een vloeistofkerende vloer kan zijn (art 4.67) 10

6 Implementatie NRB Tank met kathodische bescherming heeft eindemissiescore 2 Bij tankvervanging streven naar eindscore 1? 11 Conclusie NRB NRB is richtlijn: vaar niet blind op groene boekje InfoMil of NRB Check per activiteit de voorgeschreven voorzieningen Verwaarloosbaar bodemrisico niet altijd een op een overgenomen in MR 12

7 Casus baggerdepot Is het toepassen van bouwstoffen, grond of bagger vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer? Is dit veranderd door het in werking treden van het besluit bodemkwaliteit? 13 Casus bagger-zanddepot 14

8 Casus baggerdepot Artikel 68 Besluit bodemkwaliteit wijzigt IVB 28.3.c Inrichtingen voor zover het betreft toepassingen van bouwstoffen, grond of baggerspecie waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is en waarin wordt gehandeld in overeenstemming met de bepalingen van dat besluit; Deze activiteit is uitgezonderd in het IVB, vraag is nu wat wordt verstaan onder toepassen 15 Definitie toepassen Toepassen van grond of baggerspecie het aanbrengen, verspreiden of tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie als bedoeld in artikel 35, het houden van de aangebrachte of tijdelijk opgeslagen grond of baggerspecie in die toepassing, alsmede het laten verrichten daarvan. Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels wordt onder het toepassen van grond of baggerspecie in oppervlaktewater mede verstaan het toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem onder oppervlaktewater; 16

9 Artikel 35 Bodemkwaliteit Dit hoofdstuk is van toepassing op de volgende handelingen: h. tijdelijke opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in onderdeel a tot en met e gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met uitzondering van de bodem onder oppervlaktewater, of gedurende maximaal tien jaar in oppervlaktewater; i. tijdelijke opslag van baggerspecie, bestemd voor één van de toepassingen, bedoeld in onderdeel a tot en met f, gedurende maximaal drie jaar op percelen gelegen naast de watergang waaruit de baggerspecie afkomstig is 17 Conclusie Voor bagger en gronddepots onder voorwaarden geen milieuvergunning meer noodzakelijk vanaf 1 juli 2008 Voldoen aan de voorwaarden in hoofdstuk 4 van het Besluit Bodemkwaliteit Nuttige toepassing moet bekend zijn binnen zes maanden Niet langer dan drie jaar op de bodem of tien jaar in oppervlaktewater 18

10 Meldingsplicht Wel een melding indienen op grond van artikel 42 Besluit bodemkwaliteit bij het meldpunt bodemkwaliteit via de website van bodemplus vijf dagen van te voren Op deze website zijn tevens meldingsformulieren en meer informatie te vinden Melding AB? Tot slot, dank aan de Milieudienst Midden-Holland mevrouw Herben 19 Casus 2 Verwaarloosbaar bodemrisisco bij vulpunten ondergrondse tanks Lijkt simpel, wat zijn de regels Activiteitenbesluit: realiseer verwaarloosbaar bodemrisico MR: lekbak of een vloeistofdichte verharding Praktijk is vaak een puntafwatering 20

11 Noodzaak van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico Morsingen bij vulpunten bepalen voor belangrijk deel bodemrisico bij ondergrondse opslag, zie NRB Gevaren zijn losschieten vulslang, wegrijden met aangekoppelde slang, maar ook lozen restproduct In Besluit tankstations was een lekbak van 60 liter of gelijkwaardige voorziening voorgeschreven In MR staat (art 3.34 lid 3) vulpunten zijn geplaatst boven lekbak of een vloeistofdichte vloer of verharding Op naar de casus, wat treffen we aan 21 22

12 Bedrijf: gelijkwaardig beschermingsniveau want Kans op slangbreuken bij lossen is klein Vloeistofdichte bestrating rondom vulpunten wordt jaarlijks wordt gecontroleerd door erkend bedrijf Riolering is uitgevoerd in HDPE-buis met flexibele verbindingsstukken zodat wortelgroei en leidingbreuk niet mogelijk zouden zijn De aanleg van vulpunt met vloeistofdichte bestrating (12 m2) is common practice voorschrift PGS 28 (voormalige CPR 9-1) In praktijk bleek lekbak te leiden tot problemen i.v.m. afvalproducten in lekbak 23 Gelijkwaardigheidstoets Onze handhaver is het niet eens want Kans op slangbreuken bij lossen is klein maar ook op andere wijze dan slangbreuk kan spill ontstaan, losschieten van een slang bijvoorbeeld De vloeistofdichte bestrating is niet volledig, de put en riolering zijn hiervan uitgezonderd. Verder geen opstaande randen voor de opvangvoorziening Riolering is niet bewezen vloeistofdicht Aanleg van vulpunt met vloeistofdichte bestrating is geen common practice ook Besluit tankstations stond dit niet toe PGS 28 niet in MR opgenomen Afvalproducten horen niet in de riolering gestort te worden, geen doelmatige verwijdering 24

13 Dwangsom Bedrijf is het niet eens met argumentatie onze handhaver en vraagt schorsing aan bij Raad van State en dient ook bezwaarschrift in bij gemeente Raad van State spreekt schorsing uit omdat beslissing gevolgen kan hebben voor circa 1000 tankstations Bij behandeling bezwaar bij gemeente dient bedrijf verklaring in dat ook riolering nu bewezen vloeistofdicht is (PBV-verklaring) Uw mening? Verwaarloosbaar bodemrisico? 25 Hoe verder? Enigszins afhankelijk van uw mening of deze maatregel gelijkwaardig is. Zo ja, dan wellicht in een maatwerkvoorschrift bepalen dat dit akkoord is. Zo nee waarom dan niet gelijkwaardig? Houdt er rekening mee dat door het gehele Besluit en Regeling voorschriften zijn opgenomen 26

14 Kijk ook eens naar Artikel e lid gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd; In hoofdstuk 6.5 van de nota van toelichting op het Activiteitenbesluit wordt een vergelijkbare lozing (lozing van olie) als voorbeeld gesteld van het zich ontdoen van een afvalstof die niet toelaatbaar is. In de uitspraken met kenmerken en heeft de Raad van State overigens al eerder geoordeeld dat dit soort lozingen niet toelaatbaar zijn. 27 Discussie dus 28

15 Infomil Factsheet Bodem Websites: Hulpmiddelen 29

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer m265 m299 m266 Afleveren van benzine: Ga na wat

Nadere informatie

Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen

Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen Sinds 1 december 2013 verwijst de Activiteitenregeling naar de nieuwste versies van de PGS-richtlijnen 28 en 30 voor de opslag in ondergrondse en bovengrondse opslagtanks. Deze wijziging van de Activiteitenregeling

Nadere informatie

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7 Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7 08-06-2016 14:42 Nr. Maatregel Activiteit Frequentie Thema Activiteitenbesluit Activiteitenregeling m31 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aw4k7idfksg

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aw4k7idfksg Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aw4k7idfksg Dit pdf bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd. In dit bestand staan per relevante activiteit uit

Nadere informatie

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie As8o91oea60

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie As8o91oea60 Overzicht maatregelen bij AIM-sessie As8o91oea60 02-02-2016 15:13 Nr. Maatregel Activiteit Frequentie Thema Activiteitenbesluit Activiteitenregeling m27 Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n Dit pdf bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd. In dit bestand staan per relevante activiteit uit

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie A42v0btrj0j

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie A42v0btrj0j Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie A42v0btrj0j Dit pdf bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd. In dit bestand staan per relevante activiteit uit

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2 Opslaan en overslaan van goederen algemeen m31 m30 m22 t4 122 m23 m26 m27 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand tussen

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Au1fl0pooft

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Au1fl0pooft Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Au1fl0pooft Dit pdf bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd. In dit bestand staan per relevante activiteit uit

Nadere informatie

Deze controlelijst is ontwikkeld op basis van het bronbestand Natte brandstoffen t.b.v. checklist fysiek en checklist periodieken.

Deze controlelijst is ontwikkeld op basis van het bronbestand Natte brandstoffen t.b.v. checklist fysiek en checklist periodieken. Bladzijde 1 Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl brandstofaspecten bij tankstations voor het wegverkeer waarop certificering van toepassing is en waarop periodieke s, -

Nadere informatie

Bodembescherming. en de NRB in het Bal. Bodembescherming. verandert, het bodembeschermingsniveau blijft gelijkwaardig

Bodembescherming. en de NRB in het Bal. Bodembescherming. verandert, het bodembeschermingsniveau blijft gelijkwaardig Bodembescherming en de NRB in het Bal Bodembescherming verandert, het bodembeschermingsniveau blijft gelijkwaardig Kees Jonker Rijkswaterstaat WVL afd. Bodem en Ondergrond/Bodem+ 25 juni 2019 1 Wat verandert

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav Opslaan en overslaan van goederen algemeen m31 m30 m22 m t4 122 m23 m26 m27 m21 m29 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand

Nadere informatie

Bodem+, Kennis van bodemzaken

Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Handhaving Activiteitenbesluit Fred Mudde Robert Luinge Inhoud presentatie - Beleidsachtergronden Activiteitenbesluit - Uitvoeren toezicht op:

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Avn3vl43x1t

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Avn3vl43x1t Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Avn3vl43x1t Dit pdf bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd. In dit bestand staan per relevante activiteit uit

Nadere informatie

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Avgq7pvrihs

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Avgq7pvrihs Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Avgq7pvrihs 15-02-2017 13:59 m0418 Keuring en controle Ga na hoe vaak u een stookinstallatie moet laten keuren. In werking hebben van een stookinstallatie - Keuring

Nadere informatie

odijmond REGIO WATERLAND

odijmond REGIO WATERLAND Gemeente Waterland - k MRĨ 2015 INGEKOMEN Gemeente Waterland O 4 MRT 2015 GESCAND odijmond REGIO WATERLAND Gemeentewerf Monnickendam De heer J.A.J. Borst Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM VERZONDEN -3

Nadere informatie

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen Nr. Activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 1. zorgplicht 1. dat

Nadere informatie

Contouren van het Besluit activiteiten leefomgeving

Contouren van het Besluit activiteiten leefomgeving Contouren van het Besluit activiteiten leefomgeving Kees Jonker Fred Wessels RWS/Bodem+ RWS/InfoMil RWS Leefomgeving Activiteitenbesluit wordt Besluit activiteiten leefomgeving onder de Omgevingswet Planning

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Algemene wet bestuursrecht/wet milieubeheer INLEIDING Op 6 juni 2006 hebben wij het verzoek van De Jong Gameren B.V.

Nadere informatie

L3G Bodembescherming, Bijlage Bodemrisico inventarisatie (checklist)

L3G Bodembescherming, Bijlage Bodemrisico inventarisatie (checklist) Deze bodemrisicoanalyse is opgesteld aan de hand van de Bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) 2012. Alle genoemde combinaties van voorzieningen en maatregelen (CVM) voldoen

Nadere informatie

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM Naam bedrijf (KvK naam) Contactpersoon NAW gegevens Naam toezichthouder Datum controle SBI code Telefoonnummer Type A / B / C Postadres Maatwerk gesteld? Vergunning ja voor

Nadere informatie

regelgeving bodembescherming 7 februari 2017

regelgeving bodembescherming 7 februari 2017 regelgeving bodembescherming 7 februari 2017 Wat komt aan de orde Structuur van regelgeving Verplichtingen van bedrijven Verplichtingen van inspectie-instellingen Straks: de Omgevingswet regelgeving bodembescherming

Nadere informatie

Opmerkingen: N.v.t. Geen controle. Tekortkomingen geconstateerd?

Opmerkingen: N.v.t. Geen controle. Tekortkomingen geconstateerd? Controlelijst certificaten en periodieke s, keuringen en inspecties bij tankstations voor het wegverkeer ten aanzien van natte brandstoffen, versie 29-10-2014 Bladzijde 1. Dit document is onderdeel van

Nadere informatie

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM

CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM CHECKLIST TANKSTATIONS BARIM Naam bedrijf (KvK naam) Contactpersoon NAW gegevens Naam toezichthouder Datum controle SBI code Telefoonnummer Type A / B / C Postadres Maatwerk gesteld? Vergunning ja voor

Nadere informatie

Preventieve bodembescherming

Preventieve bodembescherming B05 BODEM NRB 2001 A1 Preventieve bodembescherming Dit hoofdstuk schetst de globale kaders voor bodembescherming en is bedoeld om het ontwikkelen en/of implementeren van een bodembeschermingsstrategie

Nadere informatie

Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011)

Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011) Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011) 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Welke regels gelden er voor (olie)tanks? a) Komt mijn tank in aanmerking voor (her)keuring? b)

Nadere informatie

Aanleg en inspectie klaar voor de toekomst?! Stephan Romers. Zelfstandig ondernemer Deelnemer CCvD Bodembescherming SIKB Bestuurslid NIBV

Aanleg en inspectie klaar voor de toekomst?! Stephan Romers. Zelfstandig ondernemer Deelnemer CCvD Bodembescherming SIKB Bestuurslid NIBV Aanleg en inspectie klaar voor de toekomst?! Stephan Romers Zelfstandig ondernemer Deelnemer CCvD Bodembescherming SIKB Bestuurslid NIBV Basis huidige regelgeving Aanleg en inspectie van bodembeschermende

Nadere informatie

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Au9u1ebpukk Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Artikel 3.31 lid 1 van Activiteitenbesluit Deze paragraaf is

Nadere informatie

CHECKLIST TANKSTATIONS

CHECKLIST TANKSTATIONS CHECKLIST TANKSTATIONS Naam bedrijf (KvK naam) Contactpersoon NAW gegevens Naam toezichthouder Datum controle SBI code Telefoonnummer Type A / B / C Postadres Maatwerk gesteld? Vergunning ja voor ja d.d.

Nadere informatie

Gebruik van kleur en markering

Gebruik van kleur en markering Bladzijde 1 Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl Ten geleide Tankstations voor het wegverkeer worden in de Provincie Groningen vanaf november 2013 op de naleving van milieuregels

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

Vragen en antwoorden (gesorteerd per groep)

Vragen en antwoorden (gesorteerd per groep) Platform toezicht bodem 17 april 2008 Vragen en antwoorden (gesorteerd per groep) Vraag groep 5 Nieuwe stoffen pakket versus oude bewijsmiddelen. Bij het toepassen van een partij grond met een oude bewijsmiddelen

Nadere informatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie onderdeel van tijdelijke uitname BBK? Zorgplicht Opslaan > 6 maanden? Is de kwaliteit Kwaliteit grond/bagger > Interventiewaarde én > LMW nota bodembeheer?

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21136 29 november 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 22 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/156730,

Nadere informatie

tômgevingsd/msŕ jc Midden- ca Wts-t-Brabaat

tômgevingsd/msŕ jc Midden- ca Wts-t-Brabaat tômgevingsd/msŕ jc Midden- ca Wts-t-Brabaat Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant c2ļ2223073472392 Van Gansewinkel Milieutechniek BV, Middenweg 15 te Moerdijk. t9mgevingsdí'm.sŕÿ Midden-

Nadere informatie

Gebruik van kleur en markering

Gebruik van kleur en markering Bladzijde 1 Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl Ten geleide Tankstations voor het wegverkeer worden in de Provincie Groningen vanaf november 2013 op de naleving van milieuregels

Nadere informatie

Op de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr., Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr., Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit omgevingsrecht en het Waterbesluit

Nadere informatie

Toelichting. op de vervanging van AP08 en de KC s door AS 6800 Controle en herkeuring tank(opslag)installaties

Toelichting. op de vervanging van AP08 en de KC s door AS 6800 Controle en herkeuring tank(opslag)installaties Toelichting op de vervanging van AP08 en de KC s 102 106 door AS 6800 Controle en herkeuring tank(opslag)installaties 1. Inleiding In wettelijke voorschriften (algemene regels, vergunningen) is er met

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen inrichting) Datum: 25 april 2016 Gemeente Bronckhorst Zaaknummer:

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen inrichting) Datum: 25 april 2016 Gemeente Bronckhorst Zaaknummer: BESCHIKKING Omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen inrichting) Datum: 25 april 2016 Gemeente Bronckhorst Zaaknummer: 2016-0542 Aanvraag Wij hebben op 11 maart 2016 een aanvraag voor een vergunning

Nadere informatie

De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen:

De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen: Bijlage bij oefeningen agrarische lozingen. De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen: Riolering: Lozen in vuilwaterriool: toegestaan,

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Avebe u.a. te Gasselternijveen 2 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1.1. Algemeen 3 2 AFVALSTOFFEN 3 3 BODEM

Nadere informatie

AIM - Milieuregels uit het Activiteitenbesluit 14-7-2011

AIM - Milieuregels uit het Activiteitenbesluit 14-7-2011 AIM - Milieuregels uit het Activiteitenbesluit Milieuregels U hebt op 14-7-2011 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen. Dit document bevat de milieuregels

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

Datum besluit : 19 januari 2016

Datum besluit : 19 januari 2016 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESLUIT Actualisatie vigerende vergunning (artikel 2.30 lid 1 jo. 2.31 lid 1b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum besluit : 19 januari 2016 GEGEVENS LOCATIE

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Sunny-Egg-Systems BV te Rogat INHOUDSOPGAVE 1 AFVALSTOFFEN 3 1.1. Afvalscheiding 3 2 BODEM 3 2.1. Doelvoorschriften

Nadere informatie

Opslagtanks en NRB in de Omgevingswet

Opslagtanks en NRB in de Omgevingswet Opslagtanks en NRB in de Omgevingswet Kees Jonker RWS WVL/ Bodem en Ondergrond (Bodem+) Inhoud presentatie Omgevingswet Opbouw van het Bal Waar staan de inhoudelijke voorschriften voor opslagtanks wat

Nadere informatie

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld In deze factsheet leest u over een aantal milieu- en veiligheidsvoorschriften waar u als ondernemer mee te maken heeft. U ziet voorbeelden hoe u

Nadere informatie

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Het Ministerie van VROM heeft een eerste inventarisatie uitgevoerd van de regelgeving die op basis van het kabinetsstandpunt over het gebruik van certificatie

Nadere informatie

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek Naam bedrijf Contactpersoon Adres vestiging Postcode + plaats Telefoonnummer Postadres Naam inspecteur Datum controle Activiteitenbesluit Type A Type B Type C Postcode + plaats Telefoonnummer nio = niet

Nadere informatie

Toelichting op AS 6800 Controle en keuring tank(opslag)installaties en de vervanging van AP08 en de KC s door AS 6800

Toelichting op AS 6800 Controle en keuring tank(opslag)installaties en de vervanging van AP08 en de KC s door AS 6800 Toelichting op AS 6800 Controle en keuring tank(opslag)installaties en de vervanging van AP08 en de KC s 102 106 door AS 6800 1. Waarom de nieuwe inspectierichtlijn AS 6800? Inspectie van tanks en leidingen

Nadere informatie

... V O O R S C H R I F T E N I N H O U D BEGRIPPEN...2

... V O O R S C H R I F T E N I N H O U D BEGRIPPEN...2 BIJLAGE 1 Gewaarmerkte voorschriften omgevingsvergunning (Milieu) Behoort bij de beschikking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen van: CZAV, Havenweg 67-69 te Dinteloord.

Nadere informatie

(Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)

(Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van.2011, nr., tot wijziging van de Regeling algemene regels voor inrichtingen

Nadere informatie

Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer

Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Asb46fyfms0 Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer Artikel

Nadere informatie

A5 Voorzieningen NRB 2001. 1 Preventieve bodembescherming 2 Bodembescherming en de NRB 3 Bepalen bodembeschermingsstrategie 4 Maatregelen

A5 Voorzieningen NRB 2001. 1 Preventieve bodembescherming 2 Bodembescherming en de NRB 3 Bepalen bodembeschermingsstrategie 4 Maatregelen B05 BODEM NRB 2001 A5 Voorzieningen 1 Preventieve bodembescherming 2 Bodembescherming en de NRB 3 Bepalen bodembeschermingsstrategie 4 Maatregelen Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen de mogelijke bodembeschermende

Nadere informatie

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu)

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage 3: Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Mts. Vroege Burg. ten Holteweg 39 7751 CR

Nadere informatie

LOS nummer: Z Correspondentieadres: Romhof 7, 9411 SB Beilen. Locatie activiteit: Dr. A.F. Philipsweg 51, 9403 AD Assen

LOS nummer: Z Correspondentieadres: Romhof 7, 9411 SB Beilen. Locatie activiteit: Dr. A.F. Philipsweg 51, 9403 AD Assen Pagina 1 van 5 LOS nummer: Z2017-00000922 Houder: J en L metalen Correspondentieadres: Romhof 7, 9411 SB Beilen Activiteit: opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken Locatie activiteit: Dr. A.F.

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Ax6a6bdmneg

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Ax6a6bdmneg Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Ax6a6bdmneg Dit pdf bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd. In dit bestand staan per relevante activiteit uit

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Gemeentewerven

Activiteitenbesluit Gemeentewerven Activiteitenbesluit Gemeentewerven Sinds 1 januari 2011 vallen gemeentewerven, milieustraten en KCA-depots onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en bijbehorende Regeling (hierna:

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor H. Smit v.o.f. Schroot- en Metaalhandel te Borger ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

Omgevingsdienst Brabant Noord

Omgevingsdienst Brabant Noord ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING WIJZIGEN Omgevingsdienst Brabant Noord Onderwerp Gemeente Uden heeft op 16 december 216 een verzoek ontvangen van de Provincie Noord-Brabant (hierna de provincie) voor

Nadere informatie

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Av7uu0w0xi3 Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Artikel 3.31 lid 1 van Activiteitenbesluit Deze paragraaf is

Nadere informatie

Deze voorschriften tot en met worden van kracht naast de artikelen van de verleende vergunningen.

Deze voorschriften tot en met worden van kracht naast de artikelen van de verleende vergunningen. BESLUIT WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING Omgevingsdienst Brabant Noord Onderwerp De provincie Brabant-Noord heeft 17 februari 2017verzocht voor de inrichting Provincie Noord- Brabant bureau Verkeersbeheer,

Nadere informatie

AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit 3 6 2015

AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit 3 6 2015 AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit Milieuregels U hebt op 3 6 2015 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen. Dit document bevat de milieuregels

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n en AIM sessie Auznl3qpx2n In de AIM heeft u tijdens sessie Auznl3qpx2n op 21 12 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

N o t i t i e B e l e i d s r e g e l s v o o r b o d e m o n d e r z o e k b i j b e d r i j v e n

N o t i t i e B e l e i d s r e g e l s v o o r b o d e m o n d e r z o e k b i j b e d r i j v e n N o t i t i e B e l e i d s r e g e l s v o o r b o d e m o n d e r z o e k b i j b e d r i j v e n Vastgesteld in de Bestuurscommissie Milieu van 20 september 2010 1 Inleiding Aanleiding Het bodembeleidsveld

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Metaalrecycling

Activiteitenbesluit Metaalrecycling Activiteitenbesluit Metaalrecycling Sinds 1 nuari 2011 vallen de meeste metaalrecyclingbedrijven onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en bijbehorende regeling (hierna: Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Pluimveebedrijf. Pluimveebedrijf Aantal stuks.. pluimvee < 50 MVE

Pluimveebedrijf. Pluimveebedrijf Aantal stuks.. pluimvee < 50 MVE 1 Pluimveebedrijf Pluimveebedrijf Aantal stuks. pluimvee < 50 MVE 3 4 Pluimveebedrijf A B C = Type A inrichting = Type B inrichting = Type C inrichting D = Iets anders Pluimveebedrijf Pluimveebedrijf met

Nadere informatie

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens)

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) (Tekst geldend op: 06-01-2010) Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. presentatie Peter Kouwenhoven

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. presentatie Peter Kouwenhoven Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen presentatie Peter Kouwenhoven Aanpassing 6 (7) bestaande AMvB s Water besluit Abm Waterbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer Blbi Bbk Besluit lozen buiten inrichtingen

Nadere informatie

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit Errata Velduitgave Bodem + 1 Schema 6: Verstrekken van gegevens aan een bestuursorgaan 1. Worden gegevens aan een bestuursorgaan verstrekt ter

Nadere informatie

Activiteit: Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast

Activiteit: Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Asqdlj24vtz Activiteit: Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast

Nadere informatie

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402 Postbus 63 fax: (0342) 495 376 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl Datum toetsing Toetsing melding 20 november 2009 Nummer 759/2009 Inspecteur

Nadere informatie

drijft het bevoegd gezag zo spoedig

drijft het bevoegd gezag zo spoedig VROM Ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit tankstations milieubeheer, het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 en het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen (financiële zekerheid,

Nadere informatie

Print deze uitspraak rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Overige

Print deze uitspraak rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Overige Essentie uitspraak: Gezien de risico's die kunnen ontstaan door een aanrijding, is een beveiliging terecht voorgeschreven. Noot van de commissie: geen. De informatie in dit tekstkader geeft de interpretatie

Nadere informatie

AIM - Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit

AIM - Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit AIM - Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit Toelichtingen U hebt op 29-4-2011 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen. Daarbij heeft

Nadere informatie

Activiteitenbesluit en bodem

Activiteitenbesluit en bodem Activiteitenbesluit en bodem VMR Praktijkdag Prof. mr. G.A. van der Veen AKD Advocaten en Notarissen Rijksuniversiteit Groningen 27 november 2013 Agenda 1. Inleiding: bodem in het Activiteitenbesluit =

Nadere informatie

Bijlage 6 Aanvraag Oprichtingsvergunning Wabo Definitief

Bijlage 6 Aanvraag Oprichtingsvergunning Wabo Definitief Bijlage 6 Bodemrisico inventarisatie Voor Scheepswerf Reimerswaal B.V. (hierna: SWR) is ten behoeve van de aanvraag van de oprichtingsvergunning milieu een bodemrisico inventarisatie (BR) volgens de Nederlandse

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie Arzr4327trg

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie Arzr4327trg Uw kenmerk: Hesselmans V.O.F. Gemeente Hilvarenbeek016 Ingekomen: 5-1-2016 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie Arzr4327trg Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen

Nadere informatie

Type C Vergunningplichtige inrichtingen

Type C Vergunningplichtige inrichtingen Type C Vergunningplichtige inrichtingen Leerdoelen Vergunningplichtige inrichtingen Type C inrichtingen Vergunningplicht / andere besluiten Aanvraag / melding Indieningsvereisten Voorschriften Considerans

Nadere informatie

Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer

Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Aufqv75btk1 Activiteit: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer Artikel

Nadere informatie

Betonindustrie onder algemene regels

Betonindustrie onder algemene regels Betonindustrie onder algemene regels Schakel november 2012 7 december 2012 Chris Alblas Inhoud presentatie Aanleiding en achtergrond betonindustrie onder algemene regels Wat zijn de veranderingen voor

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Programma. Activiteitenbesluit. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud. Landbouwbedrijven in het Activiteitenbesluit

Programma. Activiteitenbesluit. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud. Landbouwbedrijven in het Activiteitenbesluit 14 maart 2013 Programma Activiteitenbesluit Agrarische activiteiten 10.00 Activiteitenbesluit agrarische activiteiten 11.30 Pauze 11.45 Agrarische lozingen 12.45 Lunch 13.15 Glastuinbouw 14.15 Pauze 14.30

Nadere informatie

AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit

AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit Milieuregels U hebt op 22 4 2014 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen. Dit document bevat de milieuregels

Nadere informatie

Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl

Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl Samengebrachte Natte brandstof voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer (inclusief

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2160207/3729328 op de op 11 november 2014 ingekomen aanvraag om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

HUM en BUM Bodemenergiesystemen. Bodem+ Manfred Beckman Lapré

HUM en BUM Bodemenergiesystemen. Bodem+ Manfred Beckman Lapré HUM en BUM Bodemenergiesystemen Bodem+ Manfred Beckman Lapré De Bodemenergie quiz 12 vragen over de HUM en BUM bodemenergie Tot slot enkele tips 2 WB Bodemenergie Testvraag Wie ben ik? GROEN: Handhaver,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning voor een project voor het oprichten, in werking hebben of veranderen van een inrichting

Omgevingsvergunning voor een project voor het oprichten, in werking hebben of veranderen van een inrichting Omgevingsvergunning voor een project voor het oprichten, in werking hebben of veranderen van een inrichting EFR Nederland B.V. Rijksweg A9 oostzijde Heemskerk Opgesteld in opdracht van: Gemeente Heemskerk

Nadere informatie

Voorbeeld. Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties. Preview GEVAARLIJKE STOFFEN PUBLICATIEREEKS

Voorbeeld. Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties. Preview GEVAARLIJKE STOFFEN PUBLICATIEREEKS 28 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Jaarplan activiteiten in 2011

Jaarplan activiteiten in 2011 Bodembescherming Jaarplan activiteiten in 2011 Dit jaarplan is vastgesteld in de Programmaraad Bodembescherming op 23 maart 2011 Jaarprogramma 2011 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Activiteiten

Nadere informatie

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Inhoud presentatie Doel en uitgangspunten modernisering Welke AMvB s en voor wie gelden de nieuwe regels Structuur en opbouw Activiteitenbesluit

Nadere informatie

AIM Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit

AIM Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit AIM Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit Toelichtingen U hebt op 16 8 2013 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen. Daarbij heeft

Nadere informatie

Cubri Pallet en Handelsmaatschappij B.V. t.a.v. de heer G.J. Brinks Kanaalweg PH SCHOONEBEEK. Datum verzending: 27 mei 2019

Cubri Pallet en Handelsmaatschappij B.V. t.a.v. de heer G.J. Brinks Kanaalweg PH SCHOONEBEEK. Datum verzending: 27 mei 2019 Cubri Pallet en Handelsmaatschappij B.V. t.a.v. de heer G.J. Brinks Kanaalweg 14 7761 PH SCHOONEBEEK Provincie Drenthe Postadres Postbus 122 9400 AC Assen Bezoekadres Westerbrink 1 9405 BJ Assen t 0592-36

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Axcyzdffgtk

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Axcyzdffgtk Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Axcyzdffgtk Dit pdf bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd. In dit bestand staan per relevante activiteit uit

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Av5n87erd80

Antwoorden AIM sessie Av5n87erd80 en AIM sessie Av5n87erd80 In de AIM heeft u tijdens sessie Av5n87erd80 op 10 01 2017 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit

AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit Milieuregels U hebt op 3 12 2014 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen. Dit document bevat de milieuregels

Nadere informatie