Aanvraag Stralen of chemisch reinigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Stralen of chemisch reinigen"

Transcriptie

1 Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Artikel Wet milieubeheer In te vullen door de gemeente Ω 1. Melder/aanvrager Naam aanvrager man vrouw Geen postbusnummer Ω Adres Postcode + Plaats Telefoon Naam contactpersoon Telefoon 2. Adres/lokatie waar werkzaamheden plaatsvinden Adres/lokatie waar stralen/reinigen plaatsvindt: 3. Opdrachtgever Naam opdrachtgever man vrouw Adres Postcode + Plaats Telefoon Aangewezen aanspreekpunt op de werklokatie: 4. Tijdsduur werkzaamheden Startdatum : Einddatum : Reguliere werktijdenoverwerk (indien van toepassing) maandag van tot uur Gemeente Arnhem Loket Bouwen Wonen Leefomgeving Bezoekadres: Koningstraat 38 Telefoon Fax dinsdag van tot uur woensdag van tot uur donderdag van tot uur vrijdag van tot uur

2 5. Opdrachtgever 6. Reinigingsmethode droogstralen semi-droogstralen hogedruk reinigen met uitsluitend water hogedruk reinigen m.b.v. bijv. chemicaliën reinigen met uitsluitend water 7. (Chemische) reinigingsmiddelen ter voorbehandeling N.B. veiligheidsinformatieblad of informatieblad voor chemische stoffen en preparaten volgens NEN 2010 bijvoegen. 8. (Chemische) reinigingsmiddelen ter nabehandeling Middelen die gebruikt worden na de feitelijke reiniging (bijv. zoutzuur om kalkaanslag te verwijderen): N.B. veiligheidsinformatieblad of informatieblad voor chemische stoffen en preparaten volgens NEN 2010 bijvoegen. 9. Voorzorgsmaatregelen riolering Geef aan welke maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat (schadelijke) afvalstoffen in de riolering terecht komen: Geef aan welke zuiveringstechniek/-methode op de werklokatie wordt toegepast (indien aanwezig): 10. Voorzorgsmaatregelen bodem Geef aan welke maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat (schadelijke) afvalstoffen in de bodem terecht komen: maatregelen:

3 11. Voorzorgsmaatregelen omgeving Geef aan welke maatregelen getroffen worden om gevaar, schade en hinder (bijv. stof en nevel) voor de omgeving te voorkomen: maatregelen: 12. Voorzorgsmaatregelen omgeving Geef aan naar welk bedrijf (naam en adres) afvalwater wordt afgevoerd en op welke wijze afvalwater, in afwachting van zuivering of afvoer, opgeslagen wordt. afvalwater afvoer wijze van opslag 13. Voorzorgsmaatregelen omgeving Geef aan naar welk bedrijf vrijgekomen (gevaarlijk) afval wordt afgevoerd (naam en adres) en op welke wijze vrijgekomen (gevaarlijk) afval opgeslagen wordt. Gevaarlijk afval afvoer Overig afval afvoer Wijze van opslag 14. Verkeersvoorzieningen Geef aan welke verkeersveiligheidsvoorzieningen er getroffen worden om te voorkomen dat er gevaar en hinder voor de weggebruiker ontstaat: maatregelen: 15. Bijlagen Bij de melding moeten de volgende bijlagen worden gevoegd: - veiligheidinformatieblad/informatieblad voor chemische stoffen en preparaten - kopy van de schriftelijke omwonende informatie - overige nl: 16. Ondertekening Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld. Naam aanvrager Datum Handtekening

4 Insturen van de aanvraag Dit meldingsformulier moet tenminste twee werkdagen, voor aanvang van de werkzaamheden, bij de gemeente Arnhem in bezit zijn. Contoleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd. Stuur de aanvraag: via fax naar: (026) Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer afdeling Handhaving / cluster Openbare ruimte of via naar: t.a.v. afdeling Handhaving / cluster Openbare ruimte

5 Wetgeving met betrekking tot schoonmaakactiviteiten door middel van Stralen/ Chemisch reinigen ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE ARNHEM Afdeling 8 Schoonmaakactiviteiten door middel van stralen of reinigen Artikel Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: stralen: droog- of semi-droogstralen; reinigen: al of niet onder hoge druk reinigen met water met of zonder voorbehandeling van te behandelen gebouwen, bouwwerken of wegen; droogstralen: het mechanisch reinigen van gebouwen, bouwwerken of wegen door middel van het onder druk spuiten van vaste stoffen zonder toevoeging van water; semi-droogstralen: het mechanisch reinigen van gebouwen, bouwwerken of wegen door middel van het onder druk spuiten van vaste stoffen met toevoeging van water en het vervolgens schoonspuiten; hogedruk reinigen: het reinigen van gebouwen, bouwwerken of wegen door middel van het onder druk spuiten van water, zonder toevoegingen; hogedruk reinigen met voorbehandeling object: het reinigen van gebouwen, bouwwerken of wegen door middel van het opbrengen van een stof met een chemische of fysische werking en het vervolgens onder druk schoonspuiten; wet: Wet milieubeheer. Artikel Verbodsbepaling Het is verboden schoonmaakactiviteiten door middel van stralen of reinigen uit te voeren: in een milieubeschermingsgebied zoals aangewezen in de Provinciale milieuverordening Gelderland; - op werkdagen buiten de periode van uur tot uur; - op zaterdag of zondag; - op algemeen erkende feestdagen; gedurende meer dan tien, al dan niet volledige, werkdagen binnen een tijdsbestek van zes maanden; in nader door het college bij openbare kennisgeving aan te wijzen situaties. Het college kan van het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen. Artikel Melding Voor andere dan in artikel bedoelde schoonmaakactiviteiten door middel van stralen of reinigen kan worden volstaan met een melding. Een melding, zoals bedoeld in het eerste lid, geschiedt tenminste twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan het college door middel van een standaard meldingsformulier. Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot het stralen of reinigen of de activiteiten die hiermee samenhangen. Artikel Uitzonderingen Het in artikel en artikel 4.8.3, eerste en tweede lid, gestelde geldt niet indien: de schoonmaakactiviteit door particulieren, anders dan bedrijfsmatig, wordt uitgevoerd; voor de schoonmaakactiviteit door middel van stralen of reinigen reeds een vergunning op basis van de wet is verleend; een gemeentelijke instelling of een bedrijf als gevolg van een ongewoon voorval een gebouw, bouwwerk of weg in het belang van de verkeersveiligheid of bij verstoring van de openbare orde terstond moet reinigen of stralen. Laatstgenoemde werkzaamheden moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór de aanvang van de werkzaamheden worden gemeld bij de milieuklachtentelefoon van de gemeente. BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM; Op grond van artikel derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem stellen hierbij vast het: Besluit inzake het vaststellen van nadere regels waaraan voldaan moet worden bij schoonmaakactiviteiten door middel van stralen of reinigen Artikel 1 Algemeen 1.Een kopie van het meldingsformulier en een kopie van deze voorschriften dient te allen tijde op de werklokatie aanwezig te zijn. 2.De melder is verplicht de in dit besluit neergelegde voorschriften na te leven. 3.De melder is verplicht de personen, die onder zijn verantwoordelijkheid straal- of reinigingsactiviteiten uitvoeren, te instrueren omtrent de voorschriften van dit besluit. De melder is verplicht minimaal een persoon aan te wijzen die belast is met het toezicht op de naleving van deze voorschriften, ter plaatse van de werklokatie. 4.De melder dient omwonenden, waarvan verwacht kan worden dat ze hinder zullen ondervinden van de activiteiten, voor de aanvang van de werkzaamheden, doch minimaal 24 uur van tevoren, schriftelijk te informeren over de aard, de met de reinigingsactiviteiten gepaard gaande overlast en de werktijden waarbinnen deze werkzaamheden plaatsvinden. 5.De melder dient afdoende maatregelen te nemen ter voorkoming van gevaar, schade en hinder voor de omgeving en risico voor de volksgezondheid.

6 Artikel 2 Geluid 1.Het gemeten geluidsniveau (LAeq, dag) als gevolg van de werkzaamheden mag voor de gevel van een dichtstbijzijnde, niet te behandelen geluidsgevoelige bestemming niet meer bedragen dan 75 db(a). 2.Indien controle op, of berekening van het in het eerste lid vastgelegde geluidsniveau plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01". Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. 3.Indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden een of meerdere motorcompressoren worden gebruikt dienen deze te voldoen aan de eisen gesteld in de "Regeling Geluidproduktie Bouwmachines" van 10 februari 1994, danwel de hiervoor in de plaats komende regeling. Artikel 3 Bodem Gedurende de werkzaamheden dienen bodembeschermende voorzieningen getroffen te worden, zodanig dat verontreiniging of aantasting van de bodem voorkomen wordt. Artikel 4 Lucht Tijdens de werkzaamheden moet een aangebrachte afscherming ervoor zorgdragen dat het verwaaien van nevel of stof wordt voorkomen. Artikel 6 Afvalstoffen 1.Het is verboden de bij de werkzaamheden vrijkomende afvalstoffen op of in de bodem, buiten een daarvoor bestemde verzamelplaats, te storten, te werpen, uit te gieten, te laten vallen of lopen of te houden. 2.De bij de werkzaamheden vrijkomende afvalstoffen dienen, aansluitend op het beëindigen van de werkzaamheden doch minimaal dagelijks, te worden verzameld en te worden afgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 10 en artikel 1.2 Wet milieubeheer. Hiervan dient op de werklocatie een registratie te worden bijgehouden. 3.In afwijking van het tweede lid mogen de afvalstoffen gedurende de werkzaamheden, na inzameling op de locatie zelf worden bewaard mits bewaard in een daarvoor, conform de aard van de stoffen, bedoelde ruimte welke niet toegankelijk is voor derden. Artikel 7 Het besluit treedt in werking op de derde dag na die waarop het is afgekondigd. Artikel 5 Ongewone voorvallen 1.Indien zich tijdens de schoonmaakactiviteiten door middel van stralen of reinigen, of daarmee samenhangende werkzaamheden, een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de schoonmaakactiviteiten (de melder), onmiddellijk die maatregelen treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen of, voor zover de gevolgen van die gebeurtenis niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. 2.Indien zich een ongewoon voorval zoals bedoeld in het eerste lid voordoet of heeft voorgedaan, moet dit zo spoedig mogelijk worden gemeld aan burgemeester en wethouders. Bij deze melding moeten tevens de volgende gegevens worden verstrekt: a.de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan; b.de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen; c.andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen; d.de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken; e.de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 604 Besluit van 6 december 2002, houdende regels ter uitvoering van de Mijnbouwwet (Mijnbouwbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN nekovri - voorwaarden algemene voorwaarden van de vereniging van nederlandse koel- en vrieshuizen versie 2002 Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen:

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen: Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers De AV bestaat uit 21 artikelen: 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. De offerte 4. Verzekering inboedel 5. Verhuisprijs 6. De overeenkomst 7. Informatieplicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Artikel 15:1a De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven.

Artikel 15:1a De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven. Hoofdstuk15 Overige rechten en verplichtingen Verplichtingen Artikel 15:1 De ambtenaar is gehouden zijn betrekking nauwgezet en ijverig te vervullen en zich ook overigens te gedragen zoals een goed ambtenaar

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak HABITAT JURIDISCH ADVIES Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak 1 mr. B.J. Meruma/mr. J.J.H. Mineur 27 juli 2010 090079 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin Stichting Middin, statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudend aan de Prinses Beatrixlaan 16, 2285 VZ Rijswijk en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL. Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.2007 Inhoudsopgave I Algemeen Grondslag artikel 1 Onzekerheidsvereiste

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Onder deelnemer wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord Algemene Voorwaarden 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen,

Nadere informatie

ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden

ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven Integraal aanvraagformulier voor een drank- en horecavergunning (artikel 3 Drank- en Horecawet) en/of exploitatievergunning

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie