8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV"

Transcriptie

1 8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV INLEIDING: VORMINGSWERKERS ZIJN EEN BELANGRIJKE SCHAKEL IN DE KVLV-WERKING KVLV biedt vorming aan vrouwen in verenigingsverband. Het KVLV-aanbod is daarom gedifferentieerd naar vrouwen met verschillende achtergronden, leeftijden, leefsituaties en interesses. De vormingswerkers die de vormende activiteiten in de afdelingen begeleiden nemen hierbij een sleutelpositie in. Zij zijn vaak het gezicht van KVLV, zij moeten het ter plaatse samen met de bestuursleden waarmaken. KVLV-vormingswerkers zijn geen vrijwilligers - zoals de bestuursleden - maar ook geen beroepskrachten. Het is een grote, zeer heterogene groep: sommigen werken alleen mee in KVLV, anderen geven vorming in verschillende verenigingen, maar ook in Culturele Centra, hobbywinkels enzoverder. Sommigen doen dit éénmalig, dicht bij huis en in eigen afdeling, anderen doen dit bijna voltijds! De meeste vormingswerkers engageren zich omdat ze graag vorming geven en het KVLVpubliek een aangenaam publiek vinden. Vorming geven is voor deze groep een zinvolle, aangename vrijetijdsbesteding, eerder dan een bijverdienste Eén ding hebben al deze vormingswerkers echter gemeenschappelijk: ze geven graag vorming, werken zich graag in in een problematiek of zijn ergens zeer goed of handig in, kennen het KVLV-publiek en dus gaan ze op een bepaald ogenblik op stap voor KVLVafdelingen en hun leden. HET STATUUT VAN DE VORMINGSWERKER Allereerst moeten we opmerken dat er geen éénduidig statuut voor de vormingswerkers is. Alleen kunnen we stellen dat het alleszins NIET om een arbeidsrelatie gaat. Er wordt geen arbeidsovereenkomst gesloten, er is geen relatie werkgeverwerknemer: het gaat om freelance medewerkers. Belangrijk is dat bij een inkomen boven 125 altijd een fiscale fiche gemaakt. 1

2 VOLGEND SCHEMA LAAT DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN ZIEN: Er is GEEN arbeidsovereenkomst voor uw bijverdienste en het gaat om OCCASIONELE bijverdiensten het gaat om REGELMATIG TERUGKERENDE bijverdiensten < > geen sociale bijdragen - divers inkomen: belast aan 33 % - (kostenforfait of kosten bewijzen) geen fiscale fiche geen bijdragen voor sociale zekerheid fiscale fiche marginaal belast geen bijdrage voor sociale zekerheid fiscale fiche marginaal belast bijdragen voor sociale zekerheid van de zelfstandigen! uitsluitingen Voor de technische uitleg hierover zie bijlage 1: statuut en bijlage 2: belastingen hierna. KVLV is de grootste vormingsvereniging in Vlaanderen. Dit brengt mee dat we rekenen op veel vormingswerkers die vaak naar afdelingen gaan. KVLV deed daarom een inspanning om het statuut van de vormingswerkers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Hierbij gaan we uit van het wettelijk kader. Wij willen risico s op problemen met fiscus of R.S.Z. tot een absoluut minimum beperken. Uit gesprekken met vormingswerkers bleek dat er voornamelijk twee struikelblokken zijn wanneer het gaat om hun statuut: 1. de onzekerheid over administratieve formaliteiten: de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en de belastingaangifte zijn daarvan de voornaamste 2. de bijkomende kosten die dit met zich meebrengt doen een aantal mensen besluiten dat het sop de kool niet waard is. KVLV werkte een systeem uit waarbij aan deze twee voornaamste bekommernissen een oplossing werd gegeven. Onze uitgangspunten waren de volgende: 1. KVLV wil de aantrekkelijkheid om mee te werken vergroten voor vormingswerkers die graag vaker willen en kunnen meewerken. Wij willen ervoor zorgen dat deze vormingswerkers op de een of andere manier hun extra kosten kunnen recupereren op een legale manier (zonder naar zwartwerk te gaan). 2. KVLV wil daarnaast de vormingswerkers meer begeleiding bieden bij de papierwinkel (belastingen en sociale zekerheid). 2

3 CONCREET: WE MAKEN EEN ONDERSCHEID TUSSEN VERSCHILLENDE CATE- GORIEËN VERDIENERS 1. Je verdient als vormingswerker op jaarbasis minder dan 125 Wij maken geen fiscale fiche op. Je bent vrijgesteld van plicht sociale zekerheidsbijdragen te betalen. 2. Je verdient als vormingswerker op jaarbasis tussen 125 en 399,99 Wij maken een fiscale fiche op voor de belastingen. Je neemt best contact met een sociaal verzekeringsfonds om je kenbaar te maken als zelfstandige in bijberoep, maar wanneer je verdiensten beneden de 400 blijven zal je vrijgesteld worden van bijdrageplicht in de sociale zekerheid zelfstandigen. 3. Je verdient als vormingswerker op jaarbasis tussen 400 en 1177 Wij maken een fiscale fiche op voor de belastingen. Je neemt best contact met een sociaal verzekeringsfonds om je kenbaar te maken als zelfstandige in bijberoep, maar wanneer je verdiensten beneden de 1177 op jaarbasis blijven zal je vrijgesteld worden van bijdrageplicht in de sociale zekerheid zelfstandigen. Vanuit KVLV krijgen deze vormingswerkers extra verzorging. Tegelijk met hun fiscale fiche krijgen zij een dienstencheque SBB. Wanneer zij zich met deze cheque aanbieden op één van de SBB-kantoren worden zij door de medewerkers van SBB geholpen bij het invullen van hun belastingaangifte (voor wat betreft het gedeelte KVLV-verdiensten). De factuur voor deze dienstverlening (forfaitduur: 45 ) wordt rechtstreeks door KVLV betaald. Dubbele winst voor de vormingswerker: de service van SBB is gratis en misschien wint hij nog wel wat doordat zijn aangifte optimaal werd ingevuld! Voorwaarde hiervoor is wel dat deze vormingswerker nog steeds als vormingswerker meewerkt binnen KVLV op het ogenblik dat de fiscale fiches verstuurd worden! 4. Je verdient als vormingswerker op jaarbasis meer dan 1177 Wij maken een fiscale fiche op voor de belastingen. Je neemt contact met een sociaal verzekeringsfonds om je kenbaar te maken als zelfstandige in bijberoep. Je zal sociale zekerheidsbijdragen betalen als zelfstandige. Vanuit KVLV krijgen deze vormingswerkers extra verzorging. Tegelijk met hun fiscale fiche krijgen zij een dienstencheque SBB. Wanneer zij zich met deze cheque aanbieden op één van de SBB-kantoren worden zij door de medewerkers van SBB geholpen bij het invullen van hun belastingaangifte (voor wat betreft het gedeelte KVLV-verdiensten). De SBB-medewerker zal er tegelijk op toezien dat je voor wat betreft de sociale zekerheid in orde bent. De factuur voor deze dienstverlening (forfaitduur: 45 ) wordt recht- 3

4 streeks door KVLV betaald. Voorwaarde hiervoor is wel dat deze vormingswerker nog steeds als vormingswerker meewerkt binnen KVLV op het ogenblik dat de fiscale fiches verstuurd worden! Daarenboven krijgen deze vormingswerkers nog extra een geschenkcheque ter waarde van 125 (belastingvrij). De extra onkosten die zij hebben in de vorm van bijdragen aan het sociaal statuut worden op deze manier terugbetaald. Voorwaarde hiervoor is wel dat deze vormingswerker nog steeds als vormingswerker meewerkt binnen KVLV op het ogenblik dat de geschenkcheques verstuurd worden! BIJLAGE 1: STATUUT Wie vorming geeft bij KVLV, dient te weten dat dit gebeurt: - zonder arbeidsovereenkomst, gewoon als losse medewerker - met aflevering van een fiscale fiche (ereloon) - soms als zelfstandige in bijberoep (fiscaal = baten), eventueel op toevallige basis (fiscaal = divers inkomen). Zoals blijkt uit wat volgt, is het hoedanook belangrijk om je netto-inkomen vooraf zo goed mogelijk trachten in te schatten. Waar moet je dan rekening mee houden? INDIEN JE EEN HOOFDBEROEP HEBT Een hoofdberoep wordt wettelijk als volgt omschreven: - ofwel werknemer zijn (minstens halftijds) - ofwel ambtenaar zijn (minstens halftijds gedurende 200 dagen of 8 maanden per jaar) - ofwel in het onderwijs staan (minstens 6/10 van een volledige uurrooster) - ofwel sociale uitkeringen genieten behalve overlevingspensioen - ofwel het recht op pensioen in een andere regeling vrijwaren gedurende een beperkte periode (b.v. loopbaanonderbrekers). Wie een hoofdberoep heeft, kan als zelfstandige in bijberoep worden erkend. Werkwijze In principe moet iedere zelfstandige aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Vanaf inkomsten boven 1177 moet je daarenboven sociale bijdragen betalen. 4

5 Opgelet: De sociale bijdragen worden geraamd op ongeveer 20 % van je netto-belastbaar inkomen (bruto-onkosten). JE HEBT GEEN ANDER BEROEP MAAR JE BENT GEHUWD, WEDUW(E)(NAAR) OF STUDENT Je kan bij de inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen een aanvraag indienen om gelijkgesteld te worden met een bijberoep. Als voorwaarde geldt (voor gehuwden) dat er rechten op kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen worden gevormd via het beroep of de uitkeringen van de echtgenoot. Je betaalt dan ofwel: - voorlopig geen bijdrage - een voorlopige bijdrage per kwartaal. Een verklaring hieromtrent wordt indien nodig door KVLV afgeleverd. INDIEN JE GEPENSIONEERD BENT Bruggepensioneerden vallen onder de regeling van de werklozen. Zij mogen niet starten met een zelfstandige activiteit (tenzij dit occasioneel zou zijn), maar zij mogen hun zelfstandige bijberoep wel verderzetten indien ze dit reeds gedurende tenminste 3 maanden uitoefenden voor hun brugpensioen. Voor één groep van bruggepensioneerden is de regeling echter anders. Het gaat over diegene die na en voor op brugpensioen gegaan zijn. Deze personen mogen nog wel een toegelaten activiteit uitoefenen en dit onder dezelfde voorwaarden als de gewone gepensioneerden. Gepensioneerden mogen nog een beperkte activiteit uitoefenen, op voorwaarde dat ze dit voorafgaandelijk melden aan de pensioendienst. De hoogte van het toegelaten inkomen hangt af van de leeftijd van de gepensioneerde. Gepensioneerden die jonger zijn dan 65 jaar mogen minder bijverdienen dan gepensioneerden die de leeftijd van 65 jaar reeds bereikt hebben. Weduwen en weduwnaars die recht hebben op een overlevingspensioen en jonger zijn dan 65 jaar mogen netto als zelfstandige ,50 euro per jaar bijverdienen, met kinderlast kan dit zelfs oplopen tot ,13 euro zonder dat zij iets van hun pensioen moeten inleveren. Boven de ,67 euro netto per jaar wordt hun pensioen geschorst (met kinderen ten laste pas vanaf ,59 euro. Rustgepensioneerden en gerechtigden op een overlevingspensioen die met pensioen zijn vóór de wettelijke pensioenleeftijd mogen netto als zelfstandige 5 937,26 euro per jaar 5

6 bijverdienen, met kinderlast kan dit zelfs oplopen tot 8 905,89 euro zonder dat zij iets van hun pensioen moeten inleveren. Boven de 6 961,43 euro netto per jaar wordt hun pensioen geschorst (met kinderen ten laste) pas vanaf ,77 euro. Rustgepensioneerden en gerechtigden op een overlevingspensioen die met pensioen zijn na de wettelijke pensioenleeftijd mogen netto als zelfstandige ,34 euro per jaar bijverdienen, met kinderlast kan dit zelfs oplopen tot ,97 euro zonder dat zij iets van hun pensioen moeten inleveren. Boven de ,14 euro netto per jaar wordt hun pensioen geschorst (met kinderen ten laste) pas vanaf ,06 euro. INDIEN JE WERKLOOS BENT Het vorming geven bij KVLV moet als een occasionele arbeid worden beschouwd. Er wordt immers geen arbeidsovereenkomst gesloten. Er is evenmin sprake van een activiteit als zelfstandige (dit zou immers inhouden dat men het vorming geven als regelmatige beroepsbezigheid uitbouwt). Naar de werkloosheid toe brengt het vorming geven als occasionele arbeid geen problemen mee, de werkloze blijft verder aanspraak maken op uitkeringen. Werkwijze - Het geven van vorming moet als occasionele arbeid vooraf aangegeven worden bij de uitbetalingsinstelling (formulieren C1 en C11). - De stempelkaart moet voor de dagen waarop les wordt gegeven tussen 7 u. en 18 u. doorkruist worden (zelfs voor zaterdag, zondag of wettelijke feestdagen). Je verliest dus de daguitkering voor elke dag waarop vorming wordt gegeven maar je moet na de activiteit niet telkens opnieuw een aanvraag om uitkeringen indienen (tenzij je drie dagen achtereenvolgend vorming gegeven hebt). - Indien je vorming geeft na 18 u. behoud je in principe wel het recht op de daguitkering. Je wint hiervoor best informatie in bij de plaatselijke RVA-kantoren aangezien dit regionaal/provinciaal kan verschillen. - Vermits er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst moet geen formulier C4 en geen formulier C171 afgegeven worden. Wie reeds gedurende 3 maanden vormingswerker was vóór de werkloosheid (in bijberoep dus) kan deze activiteit blijven uitoefenen nà 18 u. Opgelet: Deze cumulatie bedraagt max. 30% van het maximumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen van een werkloze met gezinslast. Ga je hierboven, dan worden de werkloosheidsuitkeringen verminderd tot die grens. INDIEN JE IN LOOPBAANONDERBREKING OF TIJDSKREDIET BENT 6

7 Loopbaanonderbrekers mogen slechts gedurende 1 jaar een zelfstandige activiteit uitoefenen met behoud van hun onderbrekingsuitkering. Zij kunnen als zelfstandige in bijberoep worden erkend: - gedurende het eerste jaar van de onderbreking zonder verdere voorwaarden - gedurende een volgend jaar van de onderbreking indien zij een kind ten laste hebben dat jonger is dan 6 jaar of indien zij verder pensioenbijdragen als werknemer betalen. Ook tijdens een periode van tijdskrediet kan men maar gedurende 1 jaar een zelfstandige activiteit uitoefenen met behoud van de onderbrekingsuitkering. Hier is men zelfstandige in bijberoep indien men de zelfstandige activiteit uitoefent gedurende het eerste, tweede of derde jaar van het tijdskrediet. Tijdens het vierde en vijfde jaar kan men nooit zelfstandige in bijberoep zijn. Opgelet: bij loopbaanvermindering is de cumulatie met een zelfstandige activiteit altijd verboden! OPMERKING : CUMULATIEVERKLARING IN HET ONDERWIJS Wie naast een voltijdse of deeltijdse opdracht in het onderwijs opdrachten vervult voor KVLV, wordt soms geconfronteerd met de vraag naar het invullen van een cumulatieverklaring, d.i. de aangifte van elke 'buiten het onderwijs uitgeoefende activiteit'. Deze aangifte moet gebeuren aan de hand van een formulier C52 dat kan bekomen worden via de schooldirectie. Aangezien er met KVLV geen arbeidsovereenkomst wordt afgesloten, moet je zelf dit formulier invullen. 7

8 BIJLAGE 2: BELASTINGEN 1. BELASTBAARHEID De verdiensten die de vormingswerkers in de loop van een jaar hebben ontvangen van hun opdrachtgevende verenigingen, vormen in principe belastbare inkomsten. De fiscale wetgeving voorziet immers in een aantal bepalingen die aan de basis liggen van die belastbaarheid. Volgend onderscheid kan worden gemaakt: 1.1. Beroepsmatig verkregen inkomsten Hetzij: de ontvangen vergoedingen zijn aan te merken als een 'loon', bedoeld in art. 20, 2 o a en 26 van het wetboek inkomstenbelastingen (W.I.B.). Hier worden bedoeld: de lonen verkregen door werknemers die vallen onder de wetgeving op de arbeidsovereenkomsten of onder een soortgelijk wettelijk of reglementair statuut. Zij omvatten, ongeacht de schuldenaar, de benaming en de wijze van toekenning, alle beloningen die voor de werknemer de opbrengst vertegenwoordigen van zijn arbeid in dienst van een werkgever. De werkgever dient jaarlijks een fiche uit te reiken. Om die kwalificatie toe te passen dient er dus een arbeidsovereenkomst te zijn (band van ondergeschiktheid). Welnu, die band van ondergeschiktheid is er niet tussen KVLV (werkgever) en de vormingswerker (werknemer). De uitbetaalde vergoedingen zijn dus geen loon in de zin van art. 20, 2 o a (W.I.B.). Hetzij: de baten, onder welke vorm ook, van vrije beroepen, ambten of posten, en van elke winstgevende bezigheid die geen loon is noch winst van een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf, (art. 20, 3 o W.I.B.). In nagenoeg alle gevallen zullen de ontvangen vergoedingen bij de vormingswerker kunnen gekwalificeerd worden als 'baten' (contracten van aanneming van een intellectueel werk). De opdrachtgever dient een fiche op te stellen van zodra het jaarbedrag 123,95 is of hoger. Dit wil niet zeggen dat de ontvangsten van minder dan 123,95 per jaar en per opdrachtgever, niet belastbaar zouden zijn! Bemerking: Om beroepsmatig te zijn moeten de hierboven aangehaalde inkomsten voortspruiten uit een regelmatige activiteit, ook al gaat het om een bijberoep. Dit neemt niet weg dat, wanneer een prestatie toevallig is, er toch belastbaarheid is (zie hierna). 8

9 1.2. Inkomsten uit toevallige of occasionele prestaties (art. 67, 1 o W.I.B. - diverse inkomsten) Als diverse inkomsten zijn belastbaar 'winsten of baten, hoe ook genaamd, die voortvloeien uit enigerlei prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, zelfs occasioneel of toevallig, buiten de uitoefening van een in art. 20 bedoelde beroepswerkzaamheid, enz.'. Bemerking: Of de inkomsten van het vorming geven in de KVLV-afdelingen nu 'beroepsinkomsten' zijn of 'diverse' inkomsten, is een feitenkwestie. Veel zal afhangen van de appreciatie van de controleur der belastingen. 2. GEVOLGEN VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN 'BEROEPS' EN 'DIVERSE' INKOMSTEN 2.1. Belastbaar tijdperk a) Lonen en baten: jaar van werkelijke ontvangst of ter beschikkingstelling van de vergoedingen. b) Diverse occasionele winsten en baten: baten: idem als a) winsten: idem als a) of van zodra er een zekere en vaststaande vordering is (is niet toepasselijk voor vormingswerkers) De aftrekbare uitgaven (meer uitleg over de principes: zie verder onder 3.) a) Lonen en/of baten: de beroepsuitgaven mogen bewezen worden. Bij gebrek aan bewijs heb je recht op aftrek van een forfaitair bedrag. b) Diverse (occasionele) inkomsten: de aftrekbare kosten zijn deze die werkelijk werden gedaan of gedragen om deze inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan het bewijs kan worden verstrekt (art. 68 W.I.B.). In veel gevallen zal de controleur der belastingen ook hier een individueel forfait aanvaarden (b.v. 20 à 25 %) Bijdragen i.v.m. het sociaal statuut van de zelfstandigen (zie ander hoofdstuk) De netto-beroepsinkomsten als baten, zijn in principe onderworpen aan bijdragen voor het sociaal statuut der zelfstandigen. De diverse inkomsten zijn dit niet. 9

10 Sommige inkomsten kunnen afzonderlijk worden belast tegen een vast tarief. Dit is o.m. het geval met diverse (occasionele) inkomsten (art. 67, 1 o ). Zo het voordeliger uitkomt worden deze afzonderlijk belast aan 33 % (te verhogen met gemeentebelasting op de P.B.; maar niet onderworpen aan de verhoging bij gebrek aan voorafbetaling). 3. INVULLEN VAN BELASTINGSAANGIFTE Hieronder enkele aanduidingen i.v.m. het invullen van de aan te geven vergoedingen voor het vorming geven A. Aangezien in KVLV de vergoedingen niet meer als lonen beschouwd worden, doch wel als baten, zullen de meeste vormingswerkers twee fiches ontvangen: a) een fiche voor de vergoedingen uitbetaald vanaf 1 januari tot en met 31 augustus. Deze fiche vermeldt alleen het bedrag van de erelonen, maar niet van de vergoede kosten; b) een fiche voor de vergoedingen uitbetaald vanaf 1 september tot en met 31 december en voor zover het totaal bedrag 125 of meer bedraagt. Hierop zal wel een uitsplitsing staan van erelonen en kosten. B. KVLV stuurt per kwartaal een betalingsbericht met een overzicht van de erelonen en kostenvergoedingen. Aan de hand van deze berichten moet het mogelijk zijn de aangifte correct in te vullen. 10

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Een occasionele activiteit is een activiteit die niet frequent gebeurt. Een allesbehalve eenduidige definitie

Een occasionele activiteit is een activiteit die niet frequent gebeurt. Een allesbehalve eenduidige definitie OCCASIONELE ACTIVITEITEN EN DE LINK MET ACTIVITEITEN IN BIJBEROEP, TIJDENS WERKLOOSHEID, VRIJWILLIGERSWERK Wat is een occasionele activiteit? Een occasionele activiteit is een activiteit die niet frequent

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

Soepele tewerkstellingsvormen in de sector. Oostende, 18 maart 2010

Soepele tewerkstellingsvormen in de sector. Oostende, 18 maart 2010 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Oostende, 18 maart 2010 1 Soepele tewerkstellingsvormen 1. Vrijwilligers 2. Freelancers 3. 25-dagenregel 4. Studenten 5. Bijverdienen tijdens pensioen 6. Bijverdienen

Nadere informatie

KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT

KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT Vergoedingswijzen in de creatieve sector Christine Nozaradan STUK, Leuven 16 december 2014 Statuut? Beroepsactiviteit Werknemer Zelfstandige Ambtenaar 2 Statuut? Artistieke

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Overzicht 20 december 2012 1. Kunstenaarsstatuut 2. Wat is een artistieke prestatie? 3. Vergoeding voor een artistieke prestatie 3.1.

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Beknopte nota. Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011

Beknopte nota. Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011 Beknopte nota Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011 De sociale zekerheid bestaat enerzijds uit rechten en anderzijds uit plichten. Je betaalt dus sociale

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde 15 november 2012 Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 Brugpensioen 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8 1.1. Inleiding... 8 1.2. Ontslag gegeven door de werkgever... 8 1.2.1.

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP. Michael Van den Eynde 17 oktober 2016

WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP. Michael Van den Eynde 17 oktober 2016 WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP Michael Van den Eynde 17 oktober 2016 Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties NCBL september 2010 Inhoud 1. OLK 2. Verzekeringsplicht 3. Bijdrageplicht 4. Stopzetting 5. Vragen en reacties 1. Ondernemingsloket Algemeen Inschrijven in Kruispuntbank van ondernemingen? (KBO) Rechtspersonen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

Paardenverkoop en fiscaliteit

Paardenverkoop en fiscaliteit Paardenverkoop en fiscaliteit Nogal wat paardenhouders stellen zich vragen op vlak van fiscaliteit. Vaak weten ze niet waaraan ze zich moeten houden. De fiscale administratie kan en mag steeds inlichtingen

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Sociaal statuut kunstenaars. werkloosheid

Sociaal statuut kunstenaars. werkloosheid Sociaal statuut kunstenaars werkloosheid nieuwe regeling voor kunstenaars sinds 1.1.2001 niet beïnvloed door nieuwe ontwerpen, (maar wordt mogelijks verder gepreciseerd) toepassingssfeer: alle kunstenaars

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken Wat houdt deze regeling in? Lange tijd was er discussie in welk vak van de belastingaangifte

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

RAPPORT november 2006

RAPPORT november 2006 ONDERZOEK NAAR HET STATUUT VAN GIDS EN REISLEIDER RAPPORT november 2006 PLANNING & ONDERZOEK EXTERNE VORMING 3 1. INHOUDSTAFEL 1. INHOUDSTAFEL...3 2. INLEIDING...5 3. METHODOLOGIE...7 4. RESULTATEN...7

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013 Directie-generaal Zelfstandigen 1. ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EUR Sociale bijdragen 2013 Bijwerking 23/07/2013 Voorlopige kwartaalbijdragen 657,57 673,61 689,65 - op het deel van de geherwaardeerde referte-inkomsten

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1 JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1 Inleiding In het Engeland van enkele eeuwen geleden boden huursoldaten hun diensten aan aan diegene die hun prijs kon betalen. Deze zogenaamde vrije lansiers

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V BIJLAGEN Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag Naar aanleiding van de Algemene Kinderbijslagwet heeft FAMIFED een tabel opgemaakt met de impact van de verschillende bijdragereeksen

Nadere informatie

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013)

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Het voordelige statuut voor auteursrechten geldt enkel voor directe inkomsten

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR)

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) VEELGESTELDE VRAGEN 2 1. INHOUD 4... 1. PRINCIPE 4 A. Wat is de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)? 4... 2. VOORWAARDEN 4 A. Voor welke

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR

WERKEN ALS KUNSTENAAR KUNSTENAAR Wie is kunstenaar?... 1 Werken als kunstenaar... 2 Werken via Tentoo... 2 De kleine vergoedingsregeling... 2 Artistieke prestatie VS het kunstenaarsstatuut... 4 Het Kunstenaarsstatuut... 5 De

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren.

Nadere informatie

infobrochure voor de kunstenaar

infobrochure voor de kunstenaar kunstenaar? infobrochure voor de kunstenaar 1. Voor wie is deze brochure bestemd? Deze brochure is bestemd voor de uitvoerende, vertolkende of scheppende kunstenaar die zijn kunst beoefent als hoofdberoep,

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014 Partena HDP 1. Berekening tot eind 2014 De sociale bijdragen zijn verschuldigd per kwartaal en ondeelbaar.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 3 december 2009 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn om

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS Bijlage bij het koninklijk besluit van 5 december 2011 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn om

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze

Nadere informatie