JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1"

Transcriptie

1 JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige

2 Inleiding In het Engeland van enkele eeuwen geleden boden huursoldaten hun diensten aan aan diegene die hun prijs kon betalen. Deze zogenaamde vrije lansiers (free lancers) kunnen beschouwd worden als de eerste zelfstandigen. Tegenwoordig komt het vaker voor dat een student reeds tijdens zijn opleiding een bezigheid als zelfstandige opstart. De regels en plichten die met dit statuut gepaard gaan zijn over de eeuwen een pak ingewikkelder geworden. Om studenten te behoeden voor onaangename verrassingen proberen wij in deze folder een duidelijk overzicht te geven van alle zaken die belangrijk zijn om weten wanneer je een activiteit als zelfstandige zou willen starten tijdens de periode waarin je nog studeert. Waarvan verschilt een activiteit als zelfstandige met een tewerkstelling onder arbeidsovereenkomst? Studenten krijgen soms de vraag van potentiële werkgevers om niet te werken onder een arbeidsovereenkomst, maar als zelfstandige. Kan je zomaar kiezen om dezelfde arbeid als werknemer of als zelfstandige te verrichten? Wat zegt de wet? Een werknemer is een persoon die er zich in een arbeidsovereenkomst toe verbindt, arbeid te verrichten tegen betaling van een loon, onder het gezag van de andere partij, de werkgever. Een zelfstandige is een natuurlijk persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent zonder hiervoor door een arbeidsovereenkomst of statuut met een patroon (werkgever) verbonden te zijn. Het al dan niet onder gezag staan van een leidinggevende blijkt dus een belangrijk element in de beoordeling van de zelfstandige aard van een activiteit. Volgens de wet kunnen partijen vrij de aard van hun arbeidsrelatie kiezen. De effectieve uitoefening van de samenwerking moet echter wel overeenstemmen met de gekozen samenwerkingsvorm. Regelmatig hoor je dan ook dat er ontduiking is van sociale zekerheidsbijdragen door iemand valselijk aan het werk te zetten als zelfstandige. In een poging deze schijnzelfstandigheid tegen te gaan definieerde de wet eerder al 4 algemene criteria die toelaten om het bestaan of de afwezigheid van een ondergeschikt verband te beoordelen: de wil van de partijen zoals deze is uitgedrukt in hun overeenkomst, voor zover deze niet in strijd is met de openbare orde, de goede zeden en het dwingend recht; de vrijheid bij het bepalen van de arbeidstijd; de vrijheid bij de organisatie van het werk; de mogelijkheid om hiërarchische controle uit te oefenen. Begin 2011 werd er een sociale rulingcommissie opgericht waarbij je, in geval van onduidelijkheid, advies kan inwinnen over de aard van de samenwerking. De administratieve afdeling van de commissie houdt zich bezig met de kwalificatie van specifieke arbeidsrelaties. De normatieve afdeling verleent advies over de aard van arbeidsrelaties in een specifieke sector of voor één of meerdere beroepen. Elk advies ingewonnen bij de rulingcommissie is bindend voor alle partijen, RSZ en RSVZ inbegrepen. Indien de rulingcommissie oordeelt dat een herziening van de arbeidsrelatie dient te gebeuren zullen er echter geen boetes worden toegekend. Bij vaststelling van opzettelijke ontduiking van RSZ (schijnzelfstandigheid) daarentegen zullen de inspectiediensten natuurlijk wél boetes toekennen bovenop de verschuldigde bijdragen aan de RSZ. De juiste inschatting van de aard van de samenwerking is dus van cruiciaal belang. Hoewel de sancties voor ontduiking van het statuut vooral gericht zullen zijn tot de werkgever / opdrachtgever kan dit ook gevolgen hebben voor de student, met name naar belastingen en/of kinderbijslag toe. Soms geen keuze In bepaalde situaties kan je niet (zomaar) als zelfstandige aan de slag of verbiedt de wet het werken als zelfstandige: Wil een student afkomstig uit een land dat geen deel uitmaakt van de EER (EER = alle landen van de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) als zelfstandige werken, dan zal hij een beroepskaart moeten aanvragen. Dit is een dure ( 140 voor de aanvraag en 90 voor de afgifte, per jaar geldigheid van de kaart) en tijdrovende procedure. Zowel inwoners van Zwitserland als echtgenoten van Belgen en personen met onbeperkt verblijf zijn hiervan vrijgesteld; Sommige beroepen mogen enkel in loondienst worden uitgeoefend. Zo zullen bijvoorbeeld vervoerders van personen of goederen, die geen eigenaar zijn van het voertuig, worden geacht altijd in dienstverband te werken; Minderjarigen (-18j) worden in regel geacht niet te kunnen werken als zelfstandige omwille van de leerplicht. Zij moeten zich dus nooit aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vóór het derde kwartaal van het jaar waarin ze 18 worden. Eerder is men niet onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandige. 2 3

3 Occasionele prestaties Niet elke vorm van arbeid die buiten arbeidsovereenkomst wordt gepresteerd is echter een zelfstandige beroepsactiviteit. De wet kent ook het begrip occasionele of toevallige arbeid. Net zoals bij een activiteit als zelfstandige is ook hier de afwezigheid van gezag een belangrijk kenmerk. Het grote verschil met een zelfstandige activiteit zit echter in het feit dat het moet gaan over een zeer korte opdracht, zonder regelmaat en met een zeer beperkte vergoeding. Occasionele arbeid valt niet onder de regelgeving van de zelfstandige arbeid. Bijgevolg is er dus geen bijdrageplicht aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. De grens tussen occasionele arbeid en regelmatige zelfstandige arbeid is niet gemakkelijk te trekken en voorzichtigheid is zeker geboden. De inspectiediensten en de fiscus kijken namelijk nauwlettend toe of het wel effectief om toevallige arbeid gaat en niet om (verdoken) zelfstandige arbeid. Occasionele prestaties zijn volstrekt legaal en de inkomsten dienen aan de fiscus te worden aangegeven. Fiscaal gezien worden ze andere diverse inkomsten genoemd. Ze moeten aangegeven worden onder rubriek op deel 2 van het aangifteformulier. Het is moeilijk een cijfer te plakken op wat de fiscus toelaatbaar acht als diverse inkomsten. Hier bestaat immers geen wettelijk grensbedrag voor. In het verleden werd er vaak een richtinggevend bedrag van (na aftrek van het forfait voor beroepskosten: 28,7% voor inkomstenjaar 2015) op jaarbasis gehanteerd. Het gevaar bestaat echter altijd dat de fiscus inkomsten die werden aangegeven in het kader van occasionele prestaties beschouwt als winsten uit zelfstandige activiteiten, met alle gevolgen vandien. In elk geval houdt men dergelijke vergoedingen best laag Opgelet: Indien je verschillende jaren na elkaar beperkte prestaties levert, zullen deze nooit als occasionele prestaties beschouwd worden omwille van het herhaaldelijk karakter ervan, zelfs al blijven de inkomsten lager dan Het sociaal statuut van de zelfstandige: hoofdberoep versus bijberoep Daar waar het sociaal statuut van werknemers voor het grootste deel in orde wordt gebracht door de werkgever, moet je als zelfstandige zelf het nodige doen om je sociaal statuut in orde te brengen. De eerste taak van een startende zelfstandige is je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Het sociaal verzekeringsfonds int de sociale bijdragen. Je kan je ten vroegste 6 maanden voor aanvang van je activiteit registreren. Je registratie moet uiterlijk op de dag van aanvang van de activiteit in orde zijn. De bijdragen moeten per kwartaal worden betaald en kunnen afhankelijk van de omvang van je activiteit vrij hoog zijn. Als je voltijds wil gaan werken als zelfstandige ben je een zelfstandige in hoofdberoep. De definitieve kwartaalbijdragen voor deze categorie schommelen tussen de 707,87 en 3.988,67. Wanneer je echter een deeltijdse activiteit als zelfstandige wil opstarten zal je worden beschouwd als zelfstandige in bijberoep indien je naast je zelfstandige activiteit ook en hoofdzakelijk een andere beroepsactiviteit uitoefent. Dit is het geval wanneer je minstens een halftijdse betrekking hebt als loon- of weddetrekkende of indien je een betrekking van minstens 60% in het onderwijs hebt. De verschuldigde bijdragen voor het bijberoep liggen gevoelig lager aangezien je al sociale zekerheidsbijdragen betaalt vanuit je hoofdactiviteit. De voorlopige bijdragen die je moet betalen worden berekend op basis van het jaarinkomen dat je drie jaar eerder (het zogenaamde refertejaar ) verdiende door de uitoefening van de zelfstandige activiteit. Startende zelfstandigen betalen de eerste drie jaren dus voorlopige bijdragen aangezien er dan nog geen referte-inkomsten zijn. Werk je als student op zelfstandige basis, dan kan je eventueel genieten van een bijzondere regeling. Je kan onder bepaalde voorwaarden vragen om gelijkgesteld te worden met een zelfstandige in bijberoep waardoor je in aanmerking komt voor lagere sociale bijdragen. Afhankelijk van je inkomen kan je zelfs vrijgesteld worden van je bijdrageplicht. Dit is de zogenaamde regeling artikel 37. Sociale bijdragen concreet Om als student gelijkgesteld te worden met een zelfstandige in bijberoep moet je voldoen aan drie voorwaarden: geen 25 jaar zijn; kinderbijslaggerechtigd zijn; in 2015 een maximum van 6.742,06 netto-belastbaar verwerven door de uitoefening van een zelfstandige activiteit. Daarnaast kan je ook een gelijkstelling krijgen indien je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet maar gehuwd bent. In dit geval kan je gelijkgesteld worden met een zelfstandige in bijberoep indien je echtgeno(o)t(e) minstens halftijds werkt als loontrekkende of ambtenaar of zelfstandige is in hoofdberoep. Opgelet: deze regeling geldt niét voor officieel samenwonenden! 4 5

4 Bij een gelijkstelling betaal je voorlopige kwartaalbijdragen die aanzienlijk lager liggen dan deze verschuldigd bij de uitoefening van een hoofdberoep (zie verder): 72,97 tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar van activiteit als zelfstandige, 74,75 voor het tweede en 76,53 voor het derde jaar. Je bent zelfs vrijgesteld van bijdragen wanneer je beroepsinkomen uit zelfstandige arbeid in 2015 lager blijft dan 1.423,90. Bij een gelijkstelling met een bijberoep bouw je geen pensioenrechten noch andere sociale rechten op. Verdien je meer dan 6.742,05 dan betaal je bijdragen in hoofdberoep. Ook hier zijn de kwartaalbijdragen die je de eerste drie jaren betaalt voorlopige minimumbijdragen: 659,61 tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar van activiteit als zelfstandige, 675,70 voor het tweede en 691,79 voor het derde jaar. Vanaf het vierde volledige jaar worden de voorlopige bijdragen berekend op de reële inkomsten van drie jaren voordien en zullen deze bijdragen 22% (+ 14,16% op het bedrag boven ,94) bedragen op jaarbasis met een minimum van 707,87 in Op dat moment worden de sociale bijdragen voor het eerste jaar definitief berekend en gebeurt er een regularisatie. De volgende twee jaren vindt er een regularisatie plaats voor respectievelijk het tweede en derde jaar van de zelfstandige activiteit. De bijkomstige beheerskosten die sociale verzekeringsfondsen aanrekenen voor hun dienstverlening variëren van 3,05% tot 4,30%. Inschatting van de beroepsinkomsten en aanpassing van de bijdragen Vanaf 2015 kan je er als zelfstandige voor opteren af te wijken van de voorlopige bijdragen die je betaalt om zo te anticiperen op de definitieve bijdragen die je zult moeten betalen. Je zal dus nog steeds een afrekening krijgen van je sociaal verzekeringsfonds met de verschuldigde voorlopige minimumbijdragen gebaseerd op de inkomsten die je drie jaar eerder verdiende. In tegenstelling tot vroeger kan je er nu echter voor opteren om onmiddellijk hogere voorlopige bijdragen te betalen indien je vermoedt dat je inkomsten beduidend hoger zullen komen te liggen dan de inkomsten die je drie jaar eerder had verworven. Dit kan zonder enige bijkomende formaliteiten. Wat je extra betaalt komt in een persoonlijk reserve wat door het sociaal verzekeringsfonds wordt gebruikt om (een deel van) de verschuldigde definitieve bijdragen te betalen. Ook indien je bijvoorbeeld vergeet een bepaalde voorlopige bijdrage te betalen zal dit reserve worden aangesproken voor het betalen van de verschuldigde voorlopige bijdrage. Omgekeerd kan het natuurlijk ook mogelijk zijn dat je inkomsten een pak lager liggen dan de inkomsten van drie jaren ervoor. Dan kan je er voor opteren om minder voorlopige bijdragen te betalen dan wat het sociaal verzekeringsfonds vraagt. Hier komt echter wel iets meer werk bij te kijken. Een vermindering zal namelijk enkel worden toegestaan indien je geschatte beroepsinkomen onder welbepaalde grenzen valt. Bovendien zal je een aanvraag tot verminderde bijdragen moeten indienen en hierbij een reden opgeven waarom je vermoedt lagere inkomsten te zullen hebben (ziekte, verlies van één of meerdere klanten,..) en dit moeten bewijzen aan de hand van bepaalde documenten. Twee jaar na het betalen van de voorlopige bijdragen volgt dan de regularisatie, rekening houdend met de eventuele vermeerderingen of verminderingen. Je zal dus in 2017 de definitieve bijdragen betalen op het beroepsinkomen dat je in 2015 hebt verworven. Hier heb je in 2015 al voorlopige bijdragen op betaald die gebaseerd werden op het beroepsinkomen van Als je je tijdig aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds kan je indien nodig genieten van een uitstel van betaling voor de eerste twee kwartalen. Je bijdragen moeten dan betaald worden voor het einde van het volgende kwartaal. Sluit je je echter te laat aan, dan betaal je als sanctie per kwartaal 3% extra op het totaal van al je onbetaalde bijdragen. Bij overgang naar een nieuw kalenderjaar betaal je een bijkomende boete van 7% op de nog verschuldigde bijdragen. 6 7

5 Zelfstandig werken voor een onvolledig jaar Bij bovenstaande bedragen gaat men er van uit dat de activiteit als zelfstandige uitgeoefend werd gedurende een volledig jaar. Het gebeurt echter vaak dat een student slechts tijdelijk een activiteit als zelfstandige uitoefent en dat deze slechts één of meerdere kwartalen bestrijkt. In dat geval moet je de berekening voor de bijdrageplicht op een andere manier aanpakken wil je achteraf niet voor onaangename verrassingen komen te staan. De berekening van de verschuldigde bijdragen gebeurt namelijk niet op basis van de reëel verdiende inkomsten (beroepsinkomsten) maar wel op basis van je jaarinkomsten en dit berekend volgens deze formule: Een voorbeeld: Beroepsinkomsten x 4 aantal gewerkte jaren Je hebt als student een activiteit als zelfstandige uitgeoefend van 1 augustus tot en met 31 oktober. Je hebt een beroepsinkomen (na aftrek van de forfaitaire bedrijfskosten) verworven van 750. Aangezien je dus zelfstandige was in het derde en vierde kwartaal, worden je inkomsten omgerekend naar een jaarinkomen als volgt: ( 750 x 4) / 2 = Resultaat: er is geen vrijstelling van bijdragen. Is je activiteit daarentegen evenredig verspreid over de vier kwartalen, dan blijf je wel onder de vrijstellingsgrens. Kortom: niet alleen je verdiende inkomsten zijn van belang maar ook de periode waarin je deze inkomsten hebt verworven. Het is minder gunstig een bepaald bedrag over een korte periode te verdienen dan over een gespreide periode. Bovendien zal een inkomen dat verdiend is over een korte periode makkelijker als divers inkomen worden beschouwd. Gespreid verdiende inkomsten zullen sneller als beroepsinkomsten uit zelfstandige arbeid worden gecatalogeerd. Wie valt nog onder het statuut: Meewerkende echtgenoot en (toevallige) helper Soms gebeurt het dat een gehuwde of wettelijk samenwonende student die een activiteit als zelfstandige heeft, ondersteund wordt door zijn of haar partner. Deze persoon zal worden beschouwd als meewerkende echtgenoot indien hij of zij: minstens 90 dagen per jaar meehelpt; zelf geen andere bron van inkomsten heeft waaruit sociale zekerheidsrechten voortvloeien; maximaal netto inkomsten verwerft uit een zelfstandige activiteit. Meewerkende echtgenoten zijn bijdrageplichtig en dienen zich te registreren bij hetzelfde sociaal verzekeringsfonds als waarbij de zelfstandige echtgenoot is aangesloten. Indien de echtgeno(o)t(e) niet of slechts zeer sporadisch meewerkt, moet dit worden vastgelegd via een verklaring op eer. Als zelfstandige kan je ook door andere personen in de uitoefening van je activiteit gesteund worden. Deze personen noemt men helpers. Een helper wordt omschreven als een natuurlijk persoon, die in België een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder daarbij verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Helpers worden zelf ook beschouwd als zelfstandigen en moeten zich bijgevolg aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Onder bepaalde omstandigheden is de helper echter niet onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. Dit is het geval bij de zogenaamde toevallige helpers. Je wordt als toevallige helper beschouwd indien: je niet meer dan 90 dagen per jaar werkt als helper; de hulp occasioneel gebeurt. Bovendien moet je aan één van onderstaande voorwaarden voldoen: Je bent niet gehuwd en jonger dan 20 jaar. Je kan dan toevallige helper zijn tot 1 januari van het jaar waarin je 20 wordt. Je bent student en ontvangt nog kinderbijslag. Je kan dan toevallige helper zijn tot het kwartaal waarin je 25 jaar wordt of geen kinderbijslag meer ontvangt. 8 9

6 Gevolgen van je zelfstandige activiteit voor je kinderbijslag Bij een reguliere, contractuele tewerkstelling behoud je enkel de kinderbijslag indien je maximaal 240 uren per kwartaal werkt. Deze 240 uren omvatten enkel de effectief gepresteerde uren. Betaalde uren voor een feestdag waarop je niet werkt worden bijvoorbeeld niet meegeteld. In het derde kwartaal (juli-augustus-september) kan je onbeperkt werken op voorwaarde dat je het volgende academiejaar verder studeert. Schoolverlaters dienen in regel nog steeds rekening te houden met de grens van 240 uren. Wanneer je als student een zelfstandige activiteit uitoefent behoud je je kinderbijslag indien je geen sociale bijdragen moet betalen of ervan bent vrijgesteld. Men gaat er in die gevallen van uit dat je activiteit beperkt is tot maximaal 240 uren per kwartaal. Indien je echter wel sociale bijdragen dient te betalen gaat men er van uit dat de 240-urengrens overschreden werd en verlies je het recht op kinderbijslag. Wanneer je echter op basis van facturen of andere bewijsmiddelen kan weerleggen dat de 240-urengrens werd overschreden blijft het recht op kinderbijslag toch behouden. Heb je geen bewijsstukken, dan zal het kinderbijslagfonds ervan uitgaan dat de grens is overschreden! In sommige gevallen kan een verklaring op eer voldoende zijn om dit bewijs te leveren. Als je onderhoudsuitkeringen ontving moeten deze worden toegevoegd. Er is echter wel een vrijstelling van maximaal Als laatste stap mag je het bekomen bedrag verminderen met 20% forfaitaire kostenaftrek. Het bedrag dat je dan verkrijgt vormen je netto-bestaansmiddelen. Een voorbeeld ter verduidelijking van deze toch wel ingewikkelde berekening kan u terugvinden op de website van de Jobdienst: jobdienst/statuut/belastingen#berekening. MOET JE ZELF BELASTINGEN BETALEN? Als ongehuwde student ben je pas belastingplichtig wanneer je in een bepaald kalenderjaar een zekere inkomstengrens overschrijdt. Het betreft hier specifiek je netto-belastbare inkomsten. In 2015 zal je belastingen moeten betalen indien deze inkomsten hoger liggen dan Let wel, het gaat hier om de totaliteit van je netto-belastbare inkomsten. Dit houdt in dat je zowel de inkomsten verworven uit je zelfstandige activiteit als deze uit je contractuele tewerkstellingen moet samentellen. Meer info over de kinderbijslagregeling voor studenten die studeren combineren met arbeid vind je op Gevolgen van je zelfstandige activiteit op fiscaal vlak BLIJF JE FISCAAL TEN LASTE VAN JE OUDER(S)? Als je als student wat wenst bij te verdienen loop je het risico niet meer fiscaal ten laste van je ouders te zijn. Het is zeer belangrijk te weten of dit al dan niet het geval is aangezien ouders met kinderen die fiscaal ten laste zijn een belastingvermindering krijgen. Deze vermindering stijgt in functie van het aantal kinderen dat nog fiscaal ten laste is. Om in 2015 fiscaal ten laste te kunnen zijn moet je op 1 januari 2015 bij je ouder(s) gedomicilieerd zijn en mogen je netto-bestaansmiddelen in 2015 niet meer dan bedragen. Ben je kind van een alleenstaande ouder, dan geldt een hogere grens, namelijk De netto-bestaansmiddelen bereken je als volgt: Eerst tel je het bruto-belastbaar inkomen uit zelfstandige arbeid (zijnde je bruto-inkomsten verminderd met je betaalde sociale bijdragen) samen met het bruto-belastbaar inkomen uit contractuele tewerkstellingen. Heb je in 2015 gewerkt onder een studentencontract, dan mag je maximaal in mindering brengen van het totale bruto-belastbaar inkomen dat je hebt verdiend. Voor het vaststellen van je netto-belastbaar inkomen als zelfstandige ga je als volgt te werk: Je vertrekt van de vergoedingen die werden uitbetaald. Deze bruto-inkomsten kan je per opdrachtgever terugvinden op de zogenaamde fiscale fiches voor commissies en erelonen. Hoewel elke opdrachtgever in regel verplicht is deze documenten op te stellen doe je er goed aan hier steeds expliciet naar te vragen. Op deze fiches vind je bij commissies de bruto-inkomsten. Eerst en vooral mag je van deze bruto-inkomsten als zelfstandige de betaalde sociale bijdragen aftrekken. Vervolgens mag je je beroepskosten aftrekken. De fiscus gaat ervan uit dat iedereen kosten heeft moeten maken om te kunnen werken. Als je de beroepskosten kan bewijzen (bv. met facturen), dan mag je deze bedragen aftrekken. De meeste studenten bewijzen hun kosten niet. In dat geval stelt de fiscus zelf de kosten forfaitair vast. De wettelijk vastgelegde bedragen voor forfaitaire beroepskosten uit baten voor inkomstenjaar 2015 zijn: 28,7 % op de inkomensschijf van 0 tot 5.730; 10 % op de schijf van 5.730,01 tot ; 5% van de schijf van ,01 tot ; 3 % van de schijf boven de Het forfait mag nooit meer bedragen dan Het bedrag dat je overhoudt na aftrek van je beroepskosten is je netto-belastbare inkomen uit zelfstandige arbeid

7 Dit bedrag moet je samentellen met de overige inkomsten die je hebt verkregen door als jobstudent met een arbeidsovereenkomst te werken. Je ontving hiervoor een fiscale fiche van elke werkgever waarvoor je in een bepaald inkomstenjaar hebt gewerkt. Op deze fiche vind je je bruto-belastbare inkomsten terug (dit zijn de bruto-inkomsten verminderd met de RSZ-bijdragen). Van het totaal van je bruto-belastbare inkomsten mag je ook hier beroepskosten aftrekken. De beroepskosten voor bezoldigingen van werknemers verschillen echter van de eerder vermelde forfaitaire grenzen: 29,35% op de inkomensschijf van 0 tot 5.760; 10,50% op de schijf van 5.760,01 tot ; 8% van de schijf van ,01 tot ; 3 % van de schijf boven de Hier mag het forfait nooit meer bedragen dan Het resultaat levert je netto-belastbare inkomen uit contractuele tewerkstelling op. AANGIFTE VAN JE ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT BIJ DE BELASTINGSDIENSTEN Iedereen die inkomsten verwerft dient hiervan aangifte te doen bij de belastingen. Voor de aangifte van je inkomsten verworven door je zelfstandige activiteit dien je deel 2 van het aangifteformulier aan te vragen aan de belastingdiensten. De fiscus is ook op de hoogte van je inkomsten. Je opdrachtgever moet immers de aan jou betaalde honoraria of commissielonen doorgeven aan de belastingdiensten. Je moet de vergoedingen die vermeld zijn op je fiscale fiches (281.50) invullen op je belastingformulier, onder de rubriek baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden (vak XVIII). VOORAFBETALINGEN Als zelfstandige ben je vanaf het vierde jaar van de uitoefening van je zelfstandige activiteit verplicht voorafbetalingen van je belastingen te doen. Indien je dit niet, niet volledig of niet tijdig doet zal je worden beboet onder de vorm van een belastingvermeerdering. Voor het inkomstenjaar 2015 bedraagt deze belastingvermeerdering gemiddeld 1,125% van het netto-belastbaar inkomen uit zelfstandige arbeid. Je kan tijdens de eerste drie jaren van je zelfstandige activiteit ook reeds vrijwillige voorafbetalingen doen. Zelfstandigen die hun activiteiten hebben gestart in 2013, 2014 of 2015 zijn geen belastingvermeerdering verschuldigd. Zelfstandigen die 106% van de verschuldigde belastingen vooraf betalen, genieten van een belastingvermindering. Andere formaliteiten Ondernemingsnummer: Elke zelfstandige die een onderneming opricht, is verplicht zich te registreren bij een ondernemingsloket. Vaak beschikt de organisatie waartoe je sociaal verzekeringsfonds behoort ook over een ondernemingsloket. Het ondernemingsloket verzorgt de registratie van ondernemingen en zorgt voor de plaatsing van de ondernemingsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ondernemers krijgen na registratie een ondernemingsnummer toegekend. BTW-nummer: De meeste zelfstandigen die goederen of diensten leveren die in het BTW-wetboek zijn opgenomen zijn BTW-plichtig, ook als het slechts gaat om een beperkte activiteit of een bijberoep dat bijvoorbeeld als student wordt uitgeoefend. Indien dit het geval is moet je je ondernemingsnummer ook laten activeren als BTWnummer. Ook dit kan je doen via het ondernemingsloket. Je BTW-nummer dien je verplicht te vermelden op alle handelsdocumenten van de onderneming én op alle voor je beroepsuitoefening gebruikte gebouwen. Als BTW-plichtige zijn er nog een aantal zaken die je verplicht bent te doen (periodiek aangiften invullen, een jaarlijkse listing van afnemers indienen, de aangerekende BTW doorstorten, ) maar hier gaan we niet verder op ingaan. BTW-vrijstelling: Onder bepaalde omstandigheden kan je vrijgesteld worden van de BTW-plicht. Dit kan mogelijk zijn omwille van de aard van je uitgeoefende activiteit of omdat je zeer beperkte inkomsten hebt. Uitvoerende artiesten (voordrachtgevers, acts, zangers, ) zijn bijvoorbeeld niet BTW-plichtig. Indien er twijfel is over het al dan niet BTW-plichtig zijn kan je steeds inlichtingen inwinnen bij de BTW-diensten. Een tweede reden om vrijstelling van BTW-plicht te krijgen kan omwille van de kleine ondernemingsregel zijn. Als je een jaaromzet (dit is het totaal bedrag van de facturen exclusief de BTW) van maximum hebt moet je geen BTW aanrekenen aan je klanten. In dit geval ben je wel verplicht op alle facturen die je uitreikt de mededeling Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, BTW niet toepasselijk te vermelden. Financiële rekening: Elke zelfstandige dient een eigen financiële rekening te hebben. Het is aangewezen een afzonderlijke zichtrekening te openen voor transacties voortvloeiend uit je zelfstandige activiteit. Dit rekeningnummer moet vermeld worden op alle documenten waarmee je een betaling vordert. Boekhouder: Als zelfstandige werk je ook best samen met een boekhouder. Indien je besluit dit niet te doen moet je zelf je boekhouding verzorgen. Je moet steeds over een inkomend en uitgaand facturenboek, een dagontvangstenboek en een tabel van bedrijfsinkomsten beschikken

8 Vestigingsgetuigschrift: Voor sommige, zogenaamde gereglementeerde beroepen dien je een vestigingsgetuigschrift te bezitten. Dit kan je verkrijgen door het voorleggen van een attest basiskennis bedrijfsbeheer en/of een bewijs van specifieke beroepskennis voor het gereglementeerde beroep. De lijst met de 26 gereglementeerde beroepen kan je bekomen bij je sociaal verzekeringsfonds. Specifieke vergunningen: Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten zijn bovendien specifieke vergunningen (zoals een beroepskaart, machtiging tot ambulante handel, ) vereist. Ook deze lijst is terug te vinden bij je sociaal verzekeringsfonds. Er bestaan specifieke startersgidsen voor veel van deze beroepen. Stopzetting van de activiteit Wanneer je zou besluiten je activiteiten als zelfstandige stop te zetten, moet je ook een aantal formaliteiten vervullen. Zo niet, zal je bijdragen aan het statuut verschuldigd blijven. Je zal eerst contact moeten opnemen met een ondernemingsloket om je te laten schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Indien je BTW-plichtig was dien je hier ook je BTW te laten stopzetten. Binnen de 15 dagen na stopzetting moet je je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte brengen van je beslissing. Dit doe je door het inleveren van een verklaring op eer en een officieel bewijsstuk. Dit laatste krijg je van het ondernemingsloket. Deze folder verzamelt de basisinformatie met betrekking tot het werken als zelfstandige tijdens de periode waarin men studeert en student in hoofdstatuut is. De bedragen die in deze folder werden opgenomen hebben specifiek betrekking op het kalenderjaar Het is aan te raden dat studenten die een activiteit als zelfstandige wensen uit te bouwen zich uitgebreider informeren bij gespecialiseerde diensten. Jobdienst KU Leuven (c) Van Dalecollege Naamsestraat 80, bus 5415 BE-3000 Leuven tel fax Bezoekuren: elke werkdag van 14 u tot 17 u of na afspraak. Mei 2015 Nuttige links Webpagina Jobdienst KU Leuven: Overzicht sociale verzekeringsfondsen: companies.htm. Overzicht erkende ondernemingsloketten: economie.fgov.be/nl/ondernemingen/ leven_onderneming/oprichting/ondernemingsloket/#erkende_ondernemingsloketten Gereglementeerde beroepen: gereglementeerde_beroepen/ Info over voorafbetalingen: Startersinfo unizo: Digitale versie van deze folder:

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2014 1

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2014 1 JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2014 1 Inleiding In het Engeland van enkele eeuwen geleden boden huursoldaten hun diensten aan aan diegene die hun prijs kon betalen. Deze zogenaamde vrije lansiers

Nadere informatie

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2016 1

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2016 1 JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2016 1 Inleiding In het Engeland van enkele eeuwen geleden boden huursoldaten hun diensten aan aan diegene die hun prijs kon betalen. Deze zogenaamde vrije lansiers

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde 15 november 2012 Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties NCBL september 2010 Inhoud 1. OLK 2. Verzekeringsplicht 3. Bijdrageplicht 4. Stopzetting 5. Vragen en reacties 1. Ondernemingsloket Algemeen Inschrijven in Kruispuntbank van ondernemingen? (KBO) Rechtspersonen

Nadere informatie

JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016

JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016 JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016 1. Jobdienst KU Leuven Ben je op zoek naar een bijverdienste? De Jobdienst KU Leuven biedt een online databank met studentenjobs. Je vindt er jobs zowel tijdens

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016

IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 1 IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 Vermijden van herzieningen van sociale bijdragen na pensionering, voorwaarden en aandachtspunten 1 INLEIDING Sinds 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 info@attentia.be www.attentia.be Inhoudstabel 1. De nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen in 20 vragen *... 2 1. Wanneer wordt

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot

Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot 1 Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot Beste boekhouder of accountant, Ziehier het allereerste nummer van onze tweemaandelijke informatiebrochure Sociaal Statuut. Hierin zullen we telkens

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP. Michael Van den Eynde 17 oktober 2016

WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP. Michael Van den Eynde 17 oktober 2016 WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP Michael Van den Eynde 17 oktober 2016 Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Overzicht 20 december 2012 1. Kunstenaarsstatuut 2. Wat is een artistieke prestatie? 3. Vergoeding voor een artistieke prestatie 3.1.

Nadere informatie

Beknopte nota. Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011

Beknopte nota. Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011 Beknopte nota Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011 De sociale zekerheid bestaat enerzijds uit rechten en anderzijds uit plichten. Je betaalt dus sociale

Nadere informatie

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015 Inleiding/voorstelling Opleiding: Sociale bijdragen 2015 01/01/2015 2 Inhoud 1. Bepaling referte-inkomen 2. Startende zelfstandige 3. Gevestigde zelfstandige 4. Gepensioneerde zelfstandige 5. Regularisaties

Nadere informatie

De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening

De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening 1. Optimaliseer het inkomen van 2014 en betaal er geen sociale bijdragen op 2. Let op voor boetes en uw aansprakelijkheid als boekhouder bij dossiers voor

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren.

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

JOBDIENST Een studentenjob 2014

JOBDIENST Een studentenjob 2014 JOBDIENST Een studentenjob 2014 Inhoudstafel 1. STUDENTENCONTRACT p. 2 1.1 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten p. 2 1.2 Proefperiode p. 2 1.3 Studentenloon p. 3 1.4 Ziekenfonds, ziekte of een

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Bijsluiter sociale bijdragen Alles over uw eindafrekening

Bijsluiter sociale bijdragen Alles over uw eindafrekening Bijsluiter sociale bijdragen 2015 Alles over uw eindafrekening Inhoudstafel Een eindafrekening? Perfect normaal! 4 Hoe zit het bijdragesysteem in elkaar? 5 Berekening definitieve bijdragen 2015 6 Uw betalingen

Nadere informatie

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hebben meegewerkt aan de redactie van deze FAQ : Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, de DG Zelfstandigen en het RSVZ. Inhoud Op welk inkomen worden mijn

Nadere informatie

Een studentenjob. De Jobdienst 2009

Een studentenjob. De Jobdienst 2009 Een studentenjob De Jobdienst 2009 Inhoudstafel 1. Studentencontract p. 1 1.1 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten p. 1 1.2 Proefperiode p. 1 1.3 Ontslag nemen of ontslagen worden p. 2 1.4 Ziekenfonds,

Nadere informatie

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014 Partena HDP 1. Berekening tot eind 2014 De sociale bijdragen zijn verschuldigd per kwartaal en ondeelbaar.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

Een occasionele activiteit is een activiteit die niet frequent gebeurt. Een allesbehalve eenduidige definitie

Een occasionele activiteit is een activiteit die niet frequent gebeurt. Een allesbehalve eenduidige definitie OCCASIONELE ACTIVITEITEN EN DE LINK MET ACTIVITEITEN IN BIJBEROEP, TIJDENS WERKLOOSHEID, VRIJWILLIGERSWERK Wat is een occasionele activiteit? Een occasionele activiteit is een activiteit die niet frequent

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Helpende echtgenoot Het sociaal statuut der zelfstandigen betreft rechten en plichten als zelfstandige op sociaal gebied, met name inzake gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

Een eigen zaak beginnen? Ga de uitdaging aan!

Een eigen zaak beginnen? Ga de uitdaging aan! Een eigen zaak beginnen? Ga de uitdaging aan! Hoofdstuk 4 Een eigen zaak beginnen. Veel mensen dromen ervan maar slechts weinigen doen het uiteindelijk ook daadwerkelijk. Nochtans kan zelfstandige worden

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

April 2015 - n 82. loontrekkenden. Iedereen krijgt dus evenveel.

April 2015 - n 82. loontrekkenden. Iedereen krijgt dus evenveel. April 2015 - n 82 Nieuwsbrief voor Zelfstandigen Inhoud p 1-2 p 2 p 3 p 3-4 Waarom betaal je sociale bijdragen? De wettelijke voorlopig bijdragen kort toegelicht Vrijstelling aanvragen als bijberoeper

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Berekening van uw sociale bijdragen: wat en hoe

Berekening van uw sociale bijdragen: wat en hoe Berekening van uw sociale bijdragen: wat en hoe Berekening van uw sociale bijdragen : wat en hoe. Als zelfstandige bent u net zoals een loontrekkende verplicht om sociale bijdragen te betalen. In ruil

Nadere informatie

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015. Wat u zeker moet weten.

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015. Wat u zeker moet weten. De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015 Wat u zeker moet weten. .ikbenboekhouder.be Voorafgaande mededeling: De informatie in dit boekje met betrekking tot de sociale bijdragen

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2016

NIEUWSBRIEF MAART 2016 NIEUWSBRIEF MAART 2016 1. Rappels Om boetes en rappels te vermijden raden wij u aan om telkens uw factuur tijdig aan ons te betalen. Het toezicht op de tijdigheid van uw betalingen wordt door de verschillende

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Aanvraag dienstencheques

Aanvraag dienstencheques Aanvraag dienstencheques MOEDERSCHAPSHULP VOOR ZELFSTANDIGEN DEEL 1 TERUG TE STUREN NAAR ZENITO SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS WILLEBROEKKAAI 37 te 1000 BRUSSEL FAX : (02)403 06 62 E-MAIL : Info@zenito.be Aanvrager

Nadere informatie

ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP.

ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP. ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP www.kunstenloket.be 2. VOORWOORD Werken als zelfstandige in bijberoep is een groeiend fenomeen, ook in de culturele en creatieve sectoren. Er zijn heel wat goede redenen om je

Nadere informatie

Studeren en werken als zelfstandige

Studeren en werken als zelfstandige Studeren en werken als zelfstandige INFORMATIEBLAD EN AANDACHTSPUNTEN VOOR STUDENTEN DIE TIJDENS DE STUDIES EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE WENSEN UIT TE OEFENEN Laatste aanpassing 20 mei 2015 Zenito Sociaal

Nadere informatie

Richtlijnen fiscale aangifte

Richtlijnen fiscale aangifte Richtlijnen fiscale aangifte Inkomstenjaar 2015 Aanslagjaar 2016 SOCIALE BIJDRAGEN TOEKENNINGEN/BEZOLDIGINGEN AAN MEEWERKENDE ECHTGENOTEN BIJDRAGEN VAP EN PENSIOENSPAREN SOCIALE UITKERINGEN 1. Vooraf Waar

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

Studenten. arbeid. ACLVB Jongeren

Studenten. arbeid. ACLVB Jongeren Studenten arbeid ACLVB Jongeren 1 Mag ik werken als jobstudent? Om te kunnen werken als jobstudent zijn er twee voorwaarden. Je moet minstens 16 jaar oud zijn. Als je 15 bent mag je ook werken, maar enkel

Nadere informatie

8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV

8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV 8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV INLEIDING: VORMINGSWERKERS ZIJN EEN BELANGRIJKE SCHAKEL IN DE KVLV-WERKING KVLV biedt vorming aan vrouwen in verenigingsverband. Het KVLV-aanbod is daarom gedifferentieerd

Nadere informatie

Jobstudentenfolder 2012

Jobstudentenfolder 2012 Jobstudentenfolder 2012 mei 2012 JOBSTUDENTENFOLDER 2012 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten Een studentencontract is een overeenkomst specifiek voor studenten en moet enkele verplichte vermeldingen

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Paardenverkoop en fiscaliteit

Paardenverkoop en fiscaliteit Paardenverkoop en fiscaliteit Nogal wat paardenhouders stellen zich vragen op vlak van fiscaliteit. Vaak weten ze niet waaraan ze zich moeten houden. De fiscale administratie kan en mag steeds inlichtingen

Nadere informatie

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013)

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Het voordelige statuut voor auteursrechten geldt enkel voor directe inkomsten

Nadere informatie

De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. Jobdienst VERSIE maart 2016

De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. Jobdienst VERSIE maart 2016 De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. Jobdienst 2016 VERSIE maart 2016 1. INLEIDING De jobdienst heeft een ruim aanbod van studentenjobs in erg uiteenlopende

Nadere informatie

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf Wat u zeker moet weten.

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf Wat u zeker moet weten. De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015 Wat u zeker moet weten. www.ikbenboekhouder.be Voorafgaande mededeling: Hoe zal mijn sociale bijdrage als zelfstandige vanaf 2015 berekend

Nadere informatie

Soepele tewerkstellingsvormen in de sector. Oostende, 18 maart 2010

Soepele tewerkstellingsvormen in de sector. Oostende, 18 maart 2010 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Oostende, 18 maart 2010 1 Soepele tewerkstellingsvormen 1. Vrijwilligers 2. Freelancers 3. 25-dagenregel 4. Studenten 5. Bijverdienen tijdens pensioen 6. Bijverdienen

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR Naam: Voornaam: Geboortedatum: Rijksregister nr.

AANVRAAGFORMULIER TOT VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR Naam: Voornaam: Geboortedatum: Rijksregister nr. AANVRAAGFORMULIER TOT VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR 2017 voor zelfstandigen met uitsluitend een overlevingspensioen (aanvraag bedoeld in art. 11 3 6 e lid van KB nr.

Nadere informatie

Stuvo EhB. Jobdienst. De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. VERSIE Februari 2014

Stuvo EhB. Jobdienst. De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. VERSIE Februari 2014 Stuvo EhB De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. Jobdienst 0 VERSIE Februari 0 INLEIDING WERKEN ALS LOONTREKKENDE WERKEN ALS ZELFSTANDIGE DE GEVOLGEN VAN WERKEN

Nadere informatie

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas Openingsuren Maandag vrijdag: 8 30 11 30 Of in de namiddag op afspraak Uw dossier online https://cnh-eloketeid.cegeka.be Voor boekhouders: https://cnh-eloket.ventouris.be Onze website www.nationale-hulpkas.be

Nadere informatie

Jobstudentenfolder 2011

Jobstudentenfolder 2011 Jobstudentenfolder 2011 maart 2011 STUVOPLATFORM JOBSTUDENTENFOLDER 2011 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten Een studentencontract is een overeenkomst specifiek voor studenten en moet enkele

Nadere informatie

De forfaitaire kostenvergoedingen van de RSZ

De forfaitaire kostenvergoedingen van de RSZ Vergoedingen van kosten eigen aan de werkgever die u terugbetaalt aan uw werknemer, zijn niet belastbaar en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Voor kleine en moeilijk bewijsbare kosten kan

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

De nieuwe wetgeving inzake schijnzelfstandigheid

De nieuwe wetgeving inzake schijnzelfstandigheid De nieuwe wetgeving inzake schijnzelfstandigheid Een werknemer is iemand die werkt onder het gezag van een andere persoon. Schijnzelfstandigheid ontstaat wanneer twee partijen op zelfstandige basis samenwerken,

Nadere informatie

STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016

STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016 4 1 Nationaliteitsvoorwaarden Studievoorwaarden 1 2 3 Financiële voorwaarden STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016 Bereken zelf je studietoelage 4 5 Wanneer en hoe aanvragen? 6 Vermindering

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP.

ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP. ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP www.kunstenloket.be 2. VOORWOORD Werken als zelfstandige in bijberoep is een groeiend fenomeen, ook in de culturele en creatieve sectoren. Er zijn heel wat goede redenen om je

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning Nieuwsbrief 2016/1 In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: - Fiscale voordelen 2 e woning - Winwinlening - Schijnzelfstandigheid - Kort gezegd Uw online pensioendossier Bijzondere rekening

Nadere informatie

KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT

KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT Vergoedingswijzen in de creatieve sector Christine Nozaradan STUK, Leuven 16 december 2014 Statuut? Beroepsactiviteit Werknemer Zelfstandige Ambtenaar 2 Statuut? Artistieke

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie