Burgemeester en Wethouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgemeester en Wethouders"

Transcriptie

1 Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Couwenberg, L. Tel.nr. (0318) Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2011/ ROB 10 mei 2011 Cie. RO betreft Raad 23/ Vaststellen Functioneel Ontwerp Parklaan met bijbehorende geheime financiële bijlage Beslispunt Het Functioneel Ontwerp Parklaan van 10 mei 2011, met de bijbehorende, vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente Ede, geheime financiële bijlage van 10 mei 2011, vast te stellen voor verdere technische en juridische uitwerking. Inleiding Voorgeschiedenis De ontwikkeling van een nieuwe ontsluitingsweg, de Parklaan, vindt zijn oorsprong in het Masterplan Ede-oost / Spoorzone dat in mei 2005 is vastgesteld door de gemeenteraad van Ede. Dit plan beschrijft de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van een belangrijk deel van Ede. Voor deze ontwikkeling is ook nieuwe infrastructuur nodig. In het Masterplan wordt de ontsluitingsweg Parklaan beschreven als een dragende kwaliteit. Na de vaststelling van het Masterplan is een milieueffectrapportage (m.e.r.) opgesteld. Tegelijkertijd zijn de ruimtelijke, verkeerskundige en financiële consequenties van het voorkeursalternatief en daarmee ook de wijzigingen in de huidige hoofdwegenstructuur van Ede nader beschreven in de Structuurvisie Infrastructuur Ede-Oost. Beide plannen zijn in december 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur Ede-Oost beschrijft de ruimtelijke, verkeerskundige en financiële consequenties van het voorkeursalternatief en daarmee ook de wijzigingen in de huidige hoofdwegenstructuur van Ede. Waarom een Functioneel Ontwerp Het Functioneel Ontwerp beschrijft waar de Parklaan exact komt te liggen, hoe de weg wordt vormgegeven (wegvakken, kruispunten, fiets- en voetgangersvoorzieningen), hoe de weg landschappelijk en stedenbouwkundig wordt ingepast en wat de weg gaat kosten (bijlage 1). Nadat het Functioneel Ontwerp door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt het verder (civiel)technisch uitgewerkt in een Definitief Ontwerp en juridisch geborgd in een bestemmingsplan, waarna de aanbesteding en realisatie van de Parklaan kan starten.

2 Blz. 2 De bijbehorende investeringsraming is als geheime bijlage (bijlage 2) in de leeskamer ter inzage gelegd. De financiering van de fietstunnel ter hoogte van Hoekelum dient buiten het projectbudget gevonden te worden er wordt met name uitgegaan van provinciale subsidie, Indien budget voor de fietstunnel uitblijft dan zal er een aanpassing van het het ontwerp noodzakelijk zijn. Dit kan (binnen budget) door de realisatie van een gelijkvloerse oversteek tussen kruispunt Hoekelum en het Theehuis. Inhoud Functioneel Ontwerp Het Functioneel Ontwerp beschrijft het planproces op hoofdlijnen en gaat in op de ruimtelijke ontwikkelingen die de Parklaan nodig maken. De belangrijkste beleids- en ontwerpkeuzes op het gebied van functionaliteit en ruimtelijke inpassing worden toegelicht. Per tracédeel worden gedetailleerde aandachtspunten beschreven. Per wegvak wordt het Functioneel Ontwerp beschreven. De nota eindigt met een hoofdstuk over planning, fasering en financiën. Totstandkoming concept Functioneel Ontwerp Het concept Functioneel Ontwerp is opgesteld door een ontwerpteam. In dit team waren alle relevante disciplines vertegenwoordigd. Het ontwerpteam is gestart met het opstellen van een Programma van Beeldeisen en een Programma van Eisen. In het Programma van Beeldeisen worden de kwalitatieve uitgangspunten beschreven die betrekking hebben op de vormgeving en ruimtelijke inpassing van de Parklaan. In het Programma van Eisen zijn de meer kwantitatieve eisen, zoals de functie en breedte van de weg, geluidseisen, aanwezigheid fietsvoorzieningen en kruispuntvormen beschreven. Beide plannen hebben de basis gevormd voor het concept Functioneel Ontwerp. Ook zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd om actuele gegevens te krijgen over het toekomstig verkeersaanbod en de kwaliteit van het groen direct langs de Parklaan. Toelichting reken- en tekenproces en gemaakte keuzes Het Ontwerpteam is gestart met het ontwerp voor zuidelijk deel van het tracé (vanaf de Poortwachter tot en met de aansluiting Klinkenbergerweg)op basis van een hoge ruimtelijke- en beeldkwaliteitambitie. Dit deel zal als eerste gerealiseerd worden vanwege de samenhang met de verbreding van de A12 door Rijkswaterstaat en de oplevering van de woningen op het Enka terrein. Om het toekomstige verkeer goed te kunnen laten doorstromen is het noodzaak om de Edeseweg direct met twee rijbanen en twee rijstroken aan te leggen. Met deze verdubbeling van de capaciteit wordt een toekomstvaste Parklaan gerealiseerd. Vanwege comfortabele en veilige voorzieningen voor het regionale fietsverkeer op de relatie Ede-Bennekom-Wageningen is gekozen voor een fietstunnel ter hoogte van Hoekelum en een tweerichtingen-fietspad aan de westzijde van de Parklaan. De eerste investeringsraming bleek 1,5 keer hoger dan de oorspronkelijke raming uit Vervolgens is noodgedwongen een iteratief en kostenbewuster teken- en rekenproces gestart, hetgeen leidde tot een herontwerp van het zuidelijk deel en een ontwerp van het noordelijk deel op basis van een (noodzakelijk) budget gestuurde ambitie. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een goed functionerend, toekomstvast en landschappelijk goed ingepast ontwerp voor de totale Parklaan. Daartoe moesten wel een aantal keuzes gemaakt, waarbij de doelstelling van de weg als belangrijke nieuwe verkeersontsluiting wel overeind is gebleven. De aanpassingen die gedaan zijn waren de volgende: 1. de Maanderdijk werd voor autoverkeer niet met een tunnel aangesloten op de Poortwachter (wel voor fietsverkeer en hulpdiensten). 2. op de kazerneterreinen werd de Parklaan niet verdiept aangelegd en kwamen er geen ongelijkvloerse kruisingen voor het langzaamverkeer met de Sysselte weg en Eikenlaan en 3. om meer uitgeefbare grond voor de Kazerneterreinen te creëren schoof het tracé bovendien 25 tot 40 meter in richting van de Nieuwe Kazernelaan. NB: Overigens bleek dat het niet meer verdiepen van het tracé er nog wel een zeer goede landschappelijke inpassing mogelijk was en er zelfs minder bestaande bomen hoeven worden gekapt dan bij een verdiepte ligging. Zie ook bijlage 3 voor een overzicht van het teken- en rekenproces.

3 Blz. 3, Behoort bij V.R. 2011/48 Natuurcompensatie Er wordt nu gewerkt aan een nadere uitwerking van een integraal toetsingskader natuur voor de gehele Veluwse Poort met daarin o.a. een overzicht van op te starten werkzaamheden en procedures voor EHS, Natura 2000 en Flora- en Faunawet. Naar verwachting is er in de plannen voor de Parklaan en de kazerneterreinen voldoende natuur opgenomen, zodat geen substantiële extra financiële middelen voor natuurcompensatie nodig zijn. Resultaten inspraakprocedure Op 8 maart jl. heeft het college het concept Functioneel Ontwerp vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode liep van 10 maart tot en met 6 april. De inloopavond op 14 maart is door ca. 150 bewoners en belanghebbenden bezocht. Voor een aantal belanghebbendenorganisaties zijn op uitnodiging presentaties gehouden. ca 250 bewoners/ belanghebbenden hebben een formele inspraakreactie ingediend. De reacties zijn verwerkt in een inspraaknota (bijlage 4). De belangrijkste inhoudelijke reacties zijn de volgende: 1. Tracékeuze Insprekers zijn van mening dat het nu voorliggend Functioneel Ontwerp dusdanig afwijkt van het voorkeursalternatief, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 11 december 2008, dat het trechterproces tijdens de MER procedure Edes-Oost / Spoorzone tot een ander voorkeursalternatief zou hebben geleid. Insprekers vragen om een heroverweging van de zogenaamde Hartogsvarianten. In 2008 zijn in het Structuurplan Infrastructuur Ede-Oost 6 alternatieve tracés voor de Parklaan onderzocht. Vier alternatieven met een westelijke aansluiting op de A12 ter hoogte van de Poortwachter en twee alternatieven met een oostelijke ontsluiting op de A12. In deze twee laatste alternatieven maakt de Parklaan gebruik van de Dr. Hartogsweg en sluit de Parklaan ter hoogte van Oosterbeek aan op de A12. De hoofdkeuze van de alternatieven ging er om of de nieuwe ontsluiting in het westen (bij de Poortwachter) of in het oosten (bij Oosterbeek) aansloot op de A12. Op basis van een set van beoordelingscriteria (milieu, verkeer in relatie tot doel, conflicterende ruimtelijke ambities, ruimtelijke kwaliteit, kosten (incl. vastgoed) en procedurele belemmeringen zijn alle tracévarianten gewogen en beoordeeld. De Hartogsvarianten zijn mede afgevallen vanwege onvoldoende oplossend effect voor de verkeersgroep op bestaande wegen in oostelijk Ede. Uiteindelijk heeft de raad op 29 mei 2008 (Structuurplan Infrastructuur Ede-Oost, Fase 1: Afweging tussen de alternatieven, gemeente Ede mei 2008) vastgesteld en daarin gekozen om variant 2A als voorkeurstracé verder uit te werken. Dit is het alternatief waarbij de Parklaan via de Hoekelumse Eng met een tunnel naar de A12 gaat heeft geen barrièrewerking voor de Maandereng en kan het beste al het toekomstige verkeer verwerken. Deze uitwerking heeft vervolgens plaatsgevonden in de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur Ede-Oost. Op 11 december 2008 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Infrastructuur Ede- Oost, en daarmee het huidige tracé van de Parklaan, vastgesteld. In bijlage 5 is een chronologisch overzicht van het besluitvormingsproces Parklaan opgenomen. Gevolgen voor het Functioneel Ontwerp: De inspraakreacties met betrekking tot tracékeuze geven geen aanleiding tot aanpassing van het Functioneel Ontwerp. 2. Milieueffecten Insprekers zijn van mening dat met het voorgestelde Functioneel Ontwerp een nieuwe MER moet worden uitgevoerd, omdat dit ontwerp afwijkt van het voorgestelde voorkeursalternatief, met name waar het gaat om de niet-verdiepte liggingen en het enkele meters opschuiven van het tracé op de kazerneterreinen richting de Nieuwe Kazernelaan. Insprekers vragen inzicht in de effecten op geluid en fijnstof wanneer de Parklaan gerealiseerd is.

4 Blz. 4 De commissie MER heeft in 2008 de Parklaan getoetst op milieueffecten en geconcludeerd dat alle essentiële informatie is meegewogen bij de keuze voor het huidige tracé van de Parklaan. De aspecten verkeer en vervoer, woon- en leefmilieu, natuur en landschap en ruimtegebruik zijn bij de beoordeling betrokken. Aan de oorspronkelijke opstellers van de milieueffectrapportage is gevraagd het huidige ontwerp te toetsen op de uitspraken van de commissie MER in Essentieel bij deze toetsing is geweest of van de oorspronkelijke gehanteerde uitgangspunten (in het bijzonder verkeersintensiteiten) afgeweken is en of daarmee de MER beoordeling anders zou zijn gelopen. Ook is expliciet gevraagd of het niet verdiepen van de Parklaan op de kazerneterreinen aanleiding kan zijn voor het opstellen van een nieuwe MER. Uit de recente toetsing is gebleken dat niet is afgeweken van de oorspronkelijke uitgangspunten. Het wel/niet verdiepen van de Parklaan is geen element geweest bij de beoordeling van de milieueffecten en heeft dus geen onderscheidend effect in de MER-beoordeling.. De gemeente heeft het Functioneel Ontwerp doorgerekend op de effecten voor geluid en fijnstof. De in het Functioneel Ontwerp voorgestelde maatregelen zorgen er voor dat aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. Gevolgen voor het Functioneel Ontwerp: De inspraakreacties met betrekking tot milieueffecten geen aanleiding tot aanpassing van het Functioneel Ontwerp. 3. Maanderdijk Insprekers zijn tegen het niet rechtstreeks aansluiten van de Maanderdijk op de Poortwachter. Insprekers zijn van mening dat de bestaande infrastructuur in het gebied niet geschikt is voor extra sluipverkeer en vrachtverkeer. Extra verkeer op deze wegen gaat volgens insprekers ten koste van de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers, de bereikbaarheid van het gebied en de maatschappelijke functie van de School met de Bijbel. Omdat het ontwerp voor de Poortwachter moet passen binnen het beschikbare budget voor de Parklaan is gekozen voor een sober ontwerp. In dit ontwerp is geen tunnel opgenomen via welke het autoverkeer rechtstreeks naar de Parklaan en de A12 kan rijden. De Langesteeg wordt in het soberder ontwerp de belangrijkste ontsluitingsroute voor het autoverkeer. Hulpdiensten en fietsers hebben, via een nieuwe gelijkvloerse oversteek op de op- en afrit naar de A12, wel een rechtstreekse aansluiting op de Poortwachter. Gelet op de grote maatschappelijke weerstand is bezien of het toch mogelijk was om een alternatief te vinden, en inmiddels blijkt het bij Rijkswaterstaat bespreekbaar om alsnog een gelijkvloerse aansluiting op de op- en afrit te realiseren. Voorwaarde is wel dat de doorstroming en veiligheid van het verkeer van en naar de A12 gegarandeerd blijft. Gevolgen voor het Functioneel Ontwerp: Het ontwerp voor de Poortwachter wordt aangepast. Het autoverkeer krijgt, samen met de fietsers en de hulpdiensten, een gelijkvloerse oversteek op de op- en afrit naar de A12 (dus aan de westzijde van de kruising). De oversteek is voor zowel fietsers als autoverkeer mogelijk als de groentijden in de verkeerslichtenregeling wordt aangepast. Hiervoor moet een tweede rechtsafstrook komen op de Dr. W. Dreeslaan, komende vanuit noordelijke richting uit Ede. De kosten voor het aanpassen van het ontwerp zijn marginaal en kunnen worden gefinancierd binnen het beschikbare budget voor de Parklaan. In bijlage 3 is een schets van de gelijkvloerse oversteek voor auto s, fietsers en hulpdiensten opgenomen.

5 Blz. 5, Behoort bij V.R. 2011/48 4. Fietstunnel Ede- Bennekom ter hoogte van Hoekelum en cultuurhistorische waarde Hoekelumse Eng Insprekers zijn van mening dat de voorgestelde fietstunnel geen goede oplossing is voor het fietsverkeer van/naar Bennekom. Fietsers van en naar Bennekom fietsen in Bennekom aan de oostzijde van de Edeseweg. Fietsers die een bestemming hebben aan de westzijde van de Edeseweg moeten deze weg oversteken. Insprekers zijn van mening dat hierdoor een verkeersonveilige situatie ontstaat. Door een deel van de insprekers is een alternatief ontwerp voor de fietstunnel ingebracht, waarbij fietsers aan zowel de oost- als westzijde van de Edeseweg ter hoogte van Bennekom kunnen blijven fietsen (zie bijlage 6). Insprekers zijn van mening dat door het ontwerp de cultuurhistorische waarde van de Hoekelumse Eng wordt aangetast. De voorgestelde fietstunnel in het Functioneel Ontwerp is een verbetering voor het comfort en de veiligheid van het fietsverkeer op Ede-Bennekom-Wageningen. De fietstunnel maakt onderdeel uit van de provinciale fietssnelroute station Ede-Wageningen Wageningen UR en verbetert de stedelijke bereikbaarheid van Ede. Om werk met werk te kunnen maken is de fietstunnel opgenomen in het project Parklaan. Maatregelen in Bennekom voor een verdere verbetering van het comfort en de veiligheid vallen buiten de scope van dit project, maar moeten wel worden onderzocht. Het door insprekers voorgestelde ontwerp voor een fietstunnel is beoordeeld op kosten, comfort en sociale veiligheid. Het door bewoners voorgestelde alternatief is de helft duurder en sociaal onveiliger omdat in de tunnel een hoek ontstaat doordat fietsers vanuit twee richtingen vanuit Bennekom samen komen. De cultuurhistorische waarde van de Hoekelumse Eng wordt gerespecteerd door de hoge ligging van de Eng te laten zien ten opzichte van de weg door de weg als het ware iets in te snijden ten opzichte van de omgeving. De weide wordt extensief beheerd als bloemenweide zodat anders dan nu meer kleur en natuurwaarde aan de Eng toegekend kan worden. De inpassing van de weg (bomen bermen hagen, goten) sluit aan bij de karakteristieken van het landgoed Hoekelum. Gevolgen voor Functioneel Ontwerp: De inspraakreacties met betrekking tot de fietstunnel en de cultuurhistorische waarde van de Hoekelumse Eng vormen geen aanleiding tot aanpassing van het Functioneel Ontwerp. 5. Edeseweg/Bennekomseweg Insprekers zijn van mening dat het niet noodzakelijk is om de Edeseweg en Bennekomse weg aan te leggen met twee rijstroken per richting. Insprekers willen argumenten hebben waarom de Parklaan ter hoogte van de kruising Horalaan/Zandlaan niet ondertunnelt wordt. Bovendien zijn de insprekers van mening dat een twee-richtingen fietspad aan de westzijde van de Parklaan, waarbij fietsers ook nog een aantal kruisingen passeren, onveilig is. Berekeningen hebben aangetoond dat het noodzakelijk is de Edeseweg en de Bennekomse weg aan te leggen met 2 * 2 rijstroken. Op deze wijze kan het verkeer in de toekomst goed doorstromen. Een goede doorstroming op de Parklaan is een noodzakelijke voorwaarde om het sluipverkeer op de Emmalaan/Tooroplaan en de Zandlaan/Frans Halslaan terug te dringen. Tijdens de vaststelling van de zienswijze MER Ede-Oost / Spoorzone is al beargumenteerd waarom een ondertunneling van de kruising Horalaan/Zandlaan niet verder wordt uitgewerkt, daarbij was de argumentatie dat een tunnel een even goede doorstroming van het verkeer heeft als de nu voorgestelde kruising met verkeerslichten. De uitvoering zou echter veel duurder zijn en paste dus niet binnen het beschikbare budget. Het tweerichtingen fietspad aan de westzijde van de Parklaan is daar juist gepositioneerd omdat hierdoor een optimale verbinding ontstaat met alle bestemmingen (scholen en centrum) aan de westzijde van de Parklaan en de toekomstige fietsenstalling bij het station die aan de westzijde van de Parklaan komt. De breedte van het fietspad is volgens de normen gedimensioneerd. Fietsers kunnen op de kruisingen met verkeerslichten veilig oversteken.

6 Blz. 6 Gevolgen voor Functioneel Ontwerp: De inspraakreacties met betrekking tot het aantal rijstroken op de Edeseweg en Bennekomseweg vormen geen aanleiding tot aanpassing van het Functioneel Ontwerp; uitgegaan wordt van een weg die ook in de toekomst al het verkeer kan verwerken. Ook inspraakreacties met betrekking tot de ondertunneling van de Horalaan/Zandlaan en de fietsvoorzieningen aan de westzijde van de Parklaan vormen geen aanleiding tot aanpassing van het Functioneel Ontwerp. 6. Kazerneterreinen Insprekers zijn van mening dat met het niet-verdiept aanleggen van de Parklaan en het opschuiven van het tracé richting de Nieuwe Kazernelaan zodanig wordt afgeweken van de Structuurvisie Infrastructuur Ede-Oost dat het tracé van de Parklaan heroverwogen moet worden. De cultuurhistorische waarde van de Sysselt wordt aangetast. Bovendien ontstaat er een barrière tussen de bestaande wijk en de nieuwe wijk en zijn er onveilige oversteken voor fietsers en voetgangers. Insprekers zijn van mening dat door de aanleg van de Parklaan sluipverkeer in de bestaande wijk ontstaat. Het niet verdiept aanleggen van de Parklaan in de oorspronkelijke plannen was bedoeld om geen barrière te hebben in de recreatieve verbinding voor fietsers en voetgangers tussen bestaand Ede en de Veluwe. Daarnaast werd verondersteld dat de Parklaan met een verdiepte ligging beter landschappelijk ingepast kon worden. Bij het nader uitwerken van het ontwerp bleek dat voor een verdiepte ligging heel veel bestaande (monumentale) bomen moeten worden gekapt. Bovendien is er de noodzaak van een kostenbewust ontwerp; een verdiepte ligging met ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers en voetgangers kost veel geld. Om op de kazerneterreinen meer uitgeefbare grond te creëren is het tracé van de Parklaan opgeschoven richting de Nieuwe Kazernelaan (tussen de 25 en 40 meter). De Parklaan ligt nu 18 meter van de Nieuwe Kazernelaan. Van de 50 meter brede bosstrook die nu tussen de Nieuwe Kazernelaan en het toekomstige woongebied op de Simon Stevin ligt blijft 19 meter gehandhaafd. 5 meter tussen de Nieuwe Kazernelaan en de Parklaan en 6 meter tussen de Parklaan en het toekomstige woongebied. De te handhaven bosstroken zijn opgenomen in de bermen. Met het huidige ontwerp is de landschappelijke inpassing goed ingevuld en wordt de cultuurhistorische waarde van de Sysselt gerespecteerd. De aanleg van de Parklaan is bedoeld voor een goede doorstroming voor het doorgaande verkeer. De Parklaan zal tot effect hebben dat er geen sluipverkeer in de bestaande wijk ontstaat. Bewoners vragen om afsluiting van de Buurtmeesterweg op de Parklaan en om een knip op de Nieuwe Kazernelaan, op het wegvak tussen de Sysseltselaan en Ceelman van Ommerenweg. Voor de uitwerking van het Definitieve Ontwerp wordt onderzocht of deze maatregelen ingevoerd kunnen worden zonder negatieve effecten op de rest van de wegen in de Burgemeesterswijk. Gevolgen voor Functioneel Ontwerp: De inspraakreacties die betrekking hebben op het ontwerp ter hoogte van de kazerneterreinen hebben geen gevolgen voor het Functioneel Ontwerp. 7. Reactie supervisor en welstandscommissie Supervisor De Parklaan heeft ter hoogte van de kazerneterreinen deels gescheiden rijbanen. Mede op advies van de supervisor wordt in de technische vervolgfase gekeken of het profiel gewijzigd kan worden met een middenberm waardoor het mooie continue element van de Parklaan gehandhaafd blijft. Dit lijkt mogelijk zonder functionele en financiële consequenties. Extra aandachtspunt daarbij is de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Zij worden betrokken bij de uiteindelijke vormgeving en inrichting.

7 Blz. 7, Behoort bij V.R. 2011/48 Welstandscommissie De welstandscommissie is van mening dat de Parklaan ter hoogte van de kazerneterreinen erg autonoom is vormgegeven. De commissie vindt het jammer dat de aansluiting op de Klinkenbergerweg vooral door verkeerstechnische overwegingen lijkt te zijn bepaald. De aansluiting met de Klinkenbergerweg is vanuit verkeerskundig oogpunt ontworpen; een goede doorstroming van het verkeer op de Parklaan en een goede bereikbaarheid van het benzinestation zijn belangrijke ontwerpuitgangspunten geweest. Argumenten 1. Het Functioneel Ontwerp voldoet aan de doelstellingen van de Parklaan: met het voorgestelde ontwerp wordt een toekomstvaste Parklaan gerealiseerd. De capaciteit van de Edeseweg wordt bij de realisatie direct verdubbeld door het aanleggen van twee rijbanen, elk met twee rijstroken. Voor alle kruisingen zijn berekeningen uitgevoerd op de optimale kruispuntvorm te bepalen met bijbehorend ruimtebeslag. De Parklaan zorgt voor goede doorstroming en heeft veilige oversteken voor het langzaam verkeer. Daar waar de Parklaan bestaande groenstructuren me natuurwaarden doorsnijdt, worden maatregelen genomen op de structuren en verbindingen in stand te houden. 2. Het Functioneel Ontwerp past binnen de financiële kaders van de businesscase Veluwse Poort. NB: zie de geheime financiële bijlage (5) behorend bij het Functioneel Ontwerp Parklaan. 3. Op basis van de gemeentelijke inspraakverordening is inspraak gehouden over het concept Functioneel Ontwerp. Daarmee hebben bewoners en/of belanghebbenden de mogelijkheid gekregen inspraakreactie te geven. De inspraakreacties zijn verwerkt in een inspraaknota. De inspraak heeft er toe geleid dat de Maanderdijk gelijkvloers wordt aangesloten op de Poortwachter. Ter hoogte van de kazerneterreinen wordt in de vervolgfase onderzocht of het wegprofiel kan worden gecontinueerd door het geheel realiseren van gescheiden rijbanen. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om de Buurtmeesterweg niet aan te sluiten op de Parklaan en om een knip voor het autoverkeer aan te brengen op de Nieuwe Kazernelaan tussen de Sysseltselaan en de Ceelman van Ommerenweg. Kanttekeningen 1. In afwijking op de Structuurvisie Ede-Oost wordt de Parklaan ter hoogte van de kazerneterreinen niet verdiept aangelegd en schuift het tracé op richting de Nieuwe Kazernelaan. Met brede middenbermen en groene geluidswallen (in plaats van geluidsschermen) wordt de Parklaan ter hoogte van de kazerneterreinen landschappelijk goed ingepast. 2. De fietstunnel ter hoogte van Hoekelum kan alleen gerealiseerd worden als aanvullende financiering geregeld wordt: het twee richtingen fietspad aan de westzijde van de Parklaan en de fietstunnel ter hoogte van Hoekelum verbeteren het comfort en de veiligheid voor fietsers op de belangrijke regionale fietsverbinding Ede-Bennekom-Wageningen. Deze regionale fietsverbinding komt waarschijnlijk in de top 5 van het provinciale investeringsprogramma. 3. Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland moeten als wegbeheerders de ontwerpen voor de Poortwachter respectievelijk de rotonde met de N224 nog formeel toetsen. Bij de huidige voorgestelde ontwerpen is rekening gehouden met de eisen van deze wegbeheerders. 4. Oorspronkelijk was ambtelijk het voorstel gedaan om het tekort op de Grondexploitatie van de kazerneterreinen (-/- 4,8 mln. Netto Contante Waarde) op te lossen door vermindering van de bijdrage bovenwijks. De afdeling Grondzaken had, en heeft, een stevige voorkeur voor deze aanpak. In de stuurgroep Veluwse Poort is echter geconcludeerd, ook om bestuurlijke redenen, dat het advies moet luiden om het tekort op te lossen in de Grondexploitatie. Deze taakstelling vraagt serieuze aandacht. De eerdere oplossing om de bijdrage bovenwijks te verminderen zou effect hebben gehad op de ruimte en keuzen in de projecten Spoorzone en Parklaan. Ervan uitgaande dat uw college het advies van de stuurgroep volgt, is dit effect niet aan de orde.

8 Blz. 8 Aanpak/uitvoering/juridische toetsing Na vaststelling van het Functioneel Ontwerp en de bijbehorende geheime financiële bijlage door de gemeenteraad, wordt het verder (civiel)technisch uitgewerkt in een Definitief Ontwerp en juridisch geborgd in bestemmingsplannen, waarna de aanbesteding en realisatie van de Parklaan kan starten. Communicatie Nadat het college de inspraaknota heeft vastgesteld is deze naar alle insprekers toegezonden. Het Functioneel Ontwerp wordt na vaststelling door de gemeenteraad gepubliceerd op de website Veluwse Poort. Kosten, baten en dekking Het Functioneel Ontwerp van de Parklaan past binnen het budget van 51 miljoen. Voor details wordt verwezen naar, vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente Ede, geheime financiële bijlage behorend bij het Functioneel Ontwerp Parklaan (deze ligt ter inzage in de raadleeskamer). Commissie Het raadsvoorstel wordt aangeboden aan de Agendacommissie, met het verzoek dit te behandelen in de raadscommissie Beheer Fysieke Omgeving. Burgemeester en wethouders van Ede, RICHARD WIELINGA de secretaris CEES VAN DER KNAAP de burgemeester

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar B. Mulder Tel.nr. (0318) 680 606 Verzameling Raadsstukken registratienummer Afdeling datum: 2012/61 711011 VP 29 mei 2012 Cie.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Haalbaarheid Verplaatsing Theehuis Hoekelum

Haalbaarheid Verplaatsing Theehuis Hoekelum Haalbaarheid Verplaatsing Theehuis Hoekelum Oktober 2013 blz. 3 1. Inleiding Op 27 september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Parklaan vastgesteld. Bij deze vaststelling is een motie aangenomen

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Nut en noodzaak Parklaan

Nut en noodzaak Parklaan Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport Gemeente Ede Februari 2015 definitief Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport dossier : BD2436-100-100

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Parklaan Ede, excellentie door samenwerking

Parklaan Ede, excellentie door samenwerking Parklaan Ede, excellentie door samenwerking Else Tutert Gemeente Ede/ Deventer emg.tutert@deventer.nl Liesbeth Couwenberg Tiem Liesbeth.Couwenberg@tiem.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4 Treinhalte HwKk Varianten 1A en 4 Bestuursovereenkomst Provincie ZH - Rijnwoude Spoorverdubbeling met 4 treinen /per richting/per uur op werkdagen tot 20.00u Ambitie niveau station is niveau R-Net Prov.

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

Onderwerp: N345 rondweg Voorst Nummer: Z-12-00297_2013-09297

Onderwerp: N345 rondweg Voorst Nummer: Z-12-00297_2013-09297 Mededeling aan de gemeenteraad 26 maart 2013 Onderwerp: N345 rondweg Voorst Nummer: Z-12-00297_2013-09297 Programma: 2. Mooi Voorst Openbaar Beleidscyclus U heeft in 2012 unaniem de voorkeur uitgesproken

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost Nieuwsbrief van de gemeente Heusden > oktober 2013 Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost College stelt voorontwerpbestemmingsplan vast bestemmingsplan maakt ontwikkelingen in vlijmen-oost mogelijk Het college

Nadere informatie

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11)

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota 3 mei 2015 Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota Samenvatting

Nadere informatie

N280. Ook PDV ontwikkelingen en Branchering

N280. Ook PDV ontwikkelingen en Branchering N280 Ook PDV ontwikkelingen en Branchering Wat gaan we doen? GOML en N280 Roermond Leudal Weert PDV ontwikkelingen Schetsontwerp N280/PDV in Weert Branchering Gebiedsonwikkeling Midden Limburg N 280 Waarom

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Rode Loper Noord Oplegvel Informatienota Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. P de Weerd Telefoon 0235113273 E-mail: pdeweerd@haarlem.nl WZ/ Reg.nr. 2012/142550 GEEN bijlagen kopiëren B & W-vergadering

Nadere informatie

SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO

SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO 20 oktober 2015 SAMENVATTING 1 WAAROM DE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ER IS De Bewonersgroep Tonselse

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 december 2009 / rapportnummer 2131-72 1. OORDEEL OVER HET MER Inleiding Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015 1 Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III mrt 2015 PROJECT EN ALTERNATIEVEN Het project betreft de legalisering en uitbreiding van een bouwweg die tot 2020 in gebruik zal blijven. In het voortraject

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ede - Oost Spoorzone. Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving

Ede - Oost Spoorzone. Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving Ede - Oost Spoorzone Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving en industrieterrein. Ede - Oost Spoorzone Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen,

Nadere informatie

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad Factsheets RijnWaalpad Informatie over het RijnWaalpad, snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. 12 factsheets met infor matie, kosten en planningen. 11 februari 2010 Factsheets Factsheets RijnWaalpad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Zaaknr: 18308. Gellleellte Vegliel

Raadsvoorstel. Zaaknr: 18308. Gellleellte Vegliel Raadsvoorstel Gellleellte Vegliel Zaaknr: 18308 Onderwerp: Zuidelijke Ontsluitingsweg Erp: aanvaarding Milieueffectrapport. Samenvatting: In 2008 heeft u via vaststelling van de Nota Hoofdwegenstructuur

Nadere informatie

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager Reconstructie N213 Projectteam Patricia Rozenblad Projectleider Marc de Loos Geluiddeskundige Paul Bouman Technisch manager 1 Waar is het mee begonnen/doel Ondertekening plan van aanpak N213 Ontwerp reconstructie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk A anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Aanleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Oktober 2006

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Voorstel: 1. Het raadsbesluit van 1 juli 2010 wat betreft het verbod voor vrachtwagens,

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk

Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk Er zijn in het gebied bij 1900 woningen wijkinfo s verspreid. In totaal zijn er ongeveer 70 mensen

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Raakvlakken 2 1.2. Doel rapportage 2 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg

voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg Geacht college, Tijdens de raadsvergadering van december heeft de raad unaniem besloten de besluitvorming over het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer os.r6oz.oox inboeknummer oapoo4x4a Ciassificatienummer x.jazz Dossiernummer a4a.6os x4 oktober soos Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft vaststellen

Nadere informatie

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult Advies verkeersproblematiek Zuidtangent Heerhugowaard Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult 1. Inleiding De gemeente Heerhugowaard is voornemens voor de oplossing van de verkeersproblematiek

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter,

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter, > Retouradres 2500 EX de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG 2500 EX Datum Betreft Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter, Met deze brief informeer ik

Nadere informatie

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen Raadsvoorstel Inleiding Reeds vele malen zijn de aansluitingen op de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden ter sprake gekomen. Deze zijn verwerkt in de Corridorstudie A59, de Structuurvisie Heusden en

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 Raadsstuk Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 1. Inleiding Dit project omvat de Albert Schweitzerlaan, de ML Kinglaan (tussen de Hugo de Grootstraat en de Albert

Nadere informatie

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. 7 oktober 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. 7 oktober 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren 7 oktober 2015 Korte terugblik op Zeef 1 Startbeslissing minister op basis van voorgeschiedenis Geen autosnelweg, blijft 70/80 km/uur. Bestaand tracé N65, geen nieuwe rondweg.

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM SEB A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Overeenkomst P+R terrein

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20694 15 juli 2015 Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan,

Nadere informatie

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013 Noordoostcorridor Voorkeursalternatief Augustus 2013 Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant Brainportregio Brainport Oost = Verbreden N279 Veghel Asten Aanleg nieuwe verbinding Eindhoven Helmond om Ruit rond

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van LET OP BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW WOONOMGEVING Ons kenmerk Bel/2011.526 Behandeld door J.C.

Nadere informatie

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005 Notitie Stadsdeel Oost Van: Marjet van Arkel E-mail: M.vanArkel@dsv.rotterdam.nl Fax: 010-489 6767 Telefoon: 010-489 5169 Bezoekadres: EP2, 7.42 Aan: Kopie aan: Betreft: Deelgemeente Prins Alexander t.a.v.

Nadere informatie

Bijlage : Uiteenzetting varianten. Variant 1

Bijlage : Uiteenzetting varianten. Variant 1 Bijlage : Uiteenzetting varianten Variant 1 Deze variant is getekend met in achtneming van het uitgangspunt dat er met zo min mogelijk aanpassingen aan het sportcomplex een verbindingsweg en een zesde

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013

Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013 Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013 Over het ontwerpbestemmingsplan Zuidhorn Oostergast Brede School zijn vier zienswijzen ingediend. Omwille van de

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Subsidie Spoorzone Ede (met wijziging nr. 7 van de Begroting 2010) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk

de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk Memo Aan Van Kopie aan Datum de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk 30 november BESLUITVORMING EILANDENBOULEVARD NA VOORBEREIDENDE

Nadere informatie

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk'

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' ~A~ Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' Voorgesteld besluit 1. Voteren van een krediet van 1.000.000,-, conform

Nadere informatie

Aanvraag bestemmingswijziging Handelskade/Lekboulevard

Aanvraag bestemmingswijziging Handelskade/Lekboulevard 2 O 15-146 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Aanvraag bestemmingswijziging Datum 13 maart 2015 Handelskade/Lekboulevard Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. j n g p e t er

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 1 PROGRAMMA AGENDA 2 Aanleiding studie Scope opgave 0+ maatregelen 2015 Proces met werkgroepen Toelichting 0+ maatregelen Varianten Onderzoeken Consequenties Conclusies

Nadere informatie

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad B en W-voorstel portefeuillehouder begrotingsprogramma R. König 2. Wonen en woonomgeving b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) 28 september 2010 3 rol raad ter kennisneming in oriënterende raad onderwerp

Nadere informatie