Burgemeester en Wethouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgemeester en Wethouders"

Transcriptie

1 Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Couwenberg, L. Tel.nr. (0318) Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2011/ ROB 10 mei 2011 Cie. RO betreft Raad 23/ Vaststellen Functioneel Ontwerp Parklaan met bijbehorende geheime financiële bijlage Beslispunt Het Functioneel Ontwerp Parklaan van 10 mei 2011, met de bijbehorende, vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente Ede, geheime financiële bijlage van 10 mei 2011, vast te stellen voor verdere technische en juridische uitwerking. Inleiding Voorgeschiedenis De ontwikkeling van een nieuwe ontsluitingsweg, de Parklaan, vindt zijn oorsprong in het Masterplan Ede-oost / Spoorzone dat in mei 2005 is vastgesteld door de gemeenteraad van Ede. Dit plan beschrijft de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van een belangrijk deel van Ede. Voor deze ontwikkeling is ook nieuwe infrastructuur nodig. In het Masterplan wordt de ontsluitingsweg Parklaan beschreven als een dragende kwaliteit. Na de vaststelling van het Masterplan is een milieueffectrapportage (m.e.r.) opgesteld. Tegelijkertijd zijn de ruimtelijke, verkeerskundige en financiële consequenties van het voorkeursalternatief en daarmee ook de wijzigingen in de huidige hoofdwegenstructuur van Ede nader beschreven in de Structuurvisie Infrastructuur Ede-Oost. Beide plannen zijn in december 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur Ede-Oost beschrijft de ruimtelijke, verkeerskundige en financiële consequenties van het voorkeursalternatief en daarmee ook de wijzigingen in de huidige hoofdwegenstructuur van Ede. Waarom een Functioneel Ontwerp Het Functioneel Ontwerp beschrijft waar de Parklaan exact komt te liggen, hoe de weg wordt vormgegeven (wegvakken, kruispunten, fiets- en voetgangersvoorzieningen), hoe de weg landschappelijk en stedenbouwkundig wordt ingepast en wat de weg gaat kosten (bijlage 1). Nadat het Functioneel Ontwerp door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt het verder (civiel)technisch uitgewerkt in een Definitief Ontwerp en juridisch geborgd in een bestemmingsplan, waarna de aanbesteding en realisatie van de Parklaan kan starten.

2 Blz. 2 De bijbehorende investeringsraming is als geheime bijlage (bijlage 2) in de leeskamer ter inzage gelegd. De financiering van de fietstunnel ter hoogte van Hoekelum dient buiten het projectbudget gevonden te worden er wordt met name uitgegaan van provinciale subsidie, Indien budget voor de fietstunnel uitblijft dan zal er een aanpassing van het het ontwerp noodzakelijk zijn. Dit kan (binnen budget) door de realisatie van een gelijkvloerse oversteek tussen kruispunt Hoekelum en het Theehuis. Inhoud Functioneel Ontwerp Het Functioneel Ontwerp beschrijft het planproces op hoofdlijnen en gaat in op de ruimtelijke ontwikkelingen die de Parklaan nodig maken. De belangrijkste beleids- en ontwerpkeuzes op het gebied van functionaliteit en ruimtelijke inpassing worden toegelicht. Per tracédeel worden gedetailleerde aandachtspunten beschreven. Per wegvak wordt het Functioneel Ontwerp beschreven. De nota eindigt met een hoofdstuk over planning, fasering en financiën. Totstandkoming concept Functioneel Ontwerp Het concept Functioneel Ontwerp is opgesteld door een ontwerpteam. In dit team waren alle relevante disciplines vertegenwoordigd. Het ontwerpteam is gestart met het opstellen van een Programma van Beeldeisen en een Programma van Eisen. In het Programma van Beeldeisen worden de kwalitatieve uitgangspunten beschreven die betrekking hebben op de vormgeving en ruimtelijke inpassing van de Parklaan. In het Programma van Eisen zijn de meer kwantitatieve eisen, zoals de functie en breedte van de weg, geluidseisen, aanwezigheid fietsvoorzieningen en kruispuntvormen beschreven. Beide plannen hebben de basis gevormd voor het concept Functioneel Ontwerp. Ook zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd om actuele gegevens te krijgen over het toekomstig verkeersaanbod en de kwaliteit van het groen direct langs de Parklaan. Toelichting reken- en tekenproces en gemaakte keuzes Het Ontwerpteam is gestart met het ontwerp voor zuidelijk deel van het tracé (vanaf de Poortwachter tot en met de aansluiting Klinkenbergerweg)op basis van een hoge ruimtelijke- en beeldkwaliteitambitie. Dit deel zal als eerste gerealiseerd worden vanwege de samenhang met de verbreding van de A12 door Rijkswaterstaat en de oplevering van de woningen op het Enka terrein. Om het toekomstige verkeer goed te kunnen laten doorstromen is het noodzaak om de Edeseweg direct met twee rijbanen en twee rijstroken aan te leggen. Met deze verdubbeling van de capaciteit wordt een toekomstvaste Parklaan gerealiseerd. Vanwege comfortabele en veilige voorzieningen voor het regionale fietsverkeer op de relatie Ede-Bennekom-Wageningen is gekozen voor een fietstunnel ter hoogte van Hoekelum en een tweerichtingen-fietspad aan de westzijde van de Parklaan. De eerste investeringsraming bleek 1,5 keer hoger dan de oorspronkelijke raming uit Vervolgens is noodgedwongen een iteratief en kostenbewuster teken- en rekenproces gestart, hetgeen leidde tot een herontwerp van het zuidelijk deel en een ontwerp van het noordelijk deel op basis van een (noodzakelijk) budget gestuurde ambitie. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een goed functionerend, toekomstvast en landschappelijk goed ingepast ontwerp voor de totale Parklaan. Daartoe moesten wel een aantal keuzes gemaakt, waarbij de doelstelling van de weg als belangrijke nieuwe verkeersontsluiting wel overeind is gebleven. De aanpassingen die gedaan zijn waren de volgende: 1. de Maanderdijk werd voor autoverkeer niet met een tunnel aangesloten op de Poortwachter (wel voor fietsverkeer en hulpdiensten). 2. op de kazerneterreinen werd de Parklaan niet verdiept aangelegd en kwamen er geen ongelijkvloerse kruisingen voor het langzaamverkeer met de Sysselte weg en Eikenlaan en 3. om meer uitgeefbare grond voor de Kazerneterreinen te creëren schoof het tracé bovendien 25 tot 40 meter in richting van de Nieuwe Kazernelaan. NB: Overigens bleek dat het niet meer verdiepen van het tracé er nog wel een zeer goede landschappelijke inpassing mogelijk was en er zelfs minder bestaande bomen hoeven worden gekapt dan bij een verdiepte ligging. Zie ook bijlage 3 voor een overzicht van het teken- en rekenproces.

3 Blz. 3, Behoort bij V.R. 2011/48 Natuurcompensatie Er wordt nu gewerkt aan een nadere uitwerking van een integraal toetsingskader natuur voor de gehele Veluwse Poort met daarin o.a. een overzicht van op te starten werkzaamheden en procedures voor EHS, Natura 2000 en Flora- en Faunawet. Naar verwachting is er in de plannen voor de Parklaan en de kazerneterreinen voldoende natuur opgenomen, zodat geen substantiële extra financiële middelen voor natuurcompensatie nodig zijn. Resultaten inspraakprocedure Op 8 maart jl. heeft het college het concept Functioneel Ontwerp vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode liep van 10 maart tot en met 6 april. De inloopavond op 14 maart is door ca. 150 bewoners en belanghebbenden bezocht. Voor een aantal belanghebbendenorganisaties zijn op uitnodiging presentaties gehouden. ca 250 bewoners/ belanghebbenden hebben een formele inspraakreactie ingediend. De reacties zijn verwerkt in een inspraaknota (bijlage 4). De belangrijkste inhoudelijke reacties zijn de volgende: 1. Tracékeuze Insprekers zijn van mening dat het nu voorliggend Functioneel Ontwerp dusdanig afwijkt van het voorkeursalternatief, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 11 december 2008, dat het trechterproces tijdens de MER procedure Edes-Oost / Spoorzone tot een ander voorkeursalternatief zou hebben geleid. Insprekers vragen om een heroverweging van de zogenaamde Hartogsvarianten. In 2008 zijn in het Structuurplan Infrastructuur Ede-Oost 6 alternatieve tracés voor de Parklaan onderzocht. Vier alternatieven met een westelijke aansluiting op de A12 ter hoogte van de Poortwachter en twee alternatieven met een oostelijke ontsluiting op de A12. In deze twee laatste alternatieven maakt de Parklaan gebruik van de Dr. Hartogsweg en sluit de Parklaan ter hoogte van Oosterbeek aan op de A12. De hoofdkeuze van de alternatieven ging er om of de nieuwe ontsluiting in het westen (bij de Poortwachter) of in het oosten (bij Oosterbeek) aansloot op de A12. Op basis van een set van beoordelingscriteria (milieu, verkeer in relatie tot doel, conflicterende ruimtelijke ambities, ruimtelijke kwaliteit, kosten (incl. vastgoed) en procedurele belemmeringen zijn alle tracévarianten gewogen en beoordeeld. De Hartogsvarianten zijn mede afgevallen vanwege onvoldoende oplossend effect voor de verkeersgroep op bestaande wegen in oostelijk Ede. Uiteindelijk heeft de raad op 29 mei 2008 (Structuurplan Infrastructuur Ede-Oost, Fase 1: Afweging tussen de alternatieven, gemeente Ede mei 2008) vastgesteld en daarin gekozen om variant 2A als voorkeurstracé verder uit te werken. Dit is het alternatief waarbij de Parklaan via de Hoekelumse Eng met een tunnel naar de A12 gaat heeft geen barrièrewerking voor de Maandereng en kan het beste al het toekomstige verkeer verwerken. Deze uitwerking heeft vervolgens plaatsgevonden in de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur Ede-Oost. Op 11 december 2008 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Infrastructuur Ede- Oost, en daarmee het huidige tracé van de Parklaan, vastgesteld. In bijlage 5 is een chronologisch overzicht van het besluitvormingsproces Parklaan opgenomen. Gevolgen voor het Functioneel Ontwerp: De inspraakreacties met betrekking tot tracékeuze geven geen aanleiding tot aanpassing van het Functioneel Ontwerp. 2. Milieueffecten Insprekers zijn van mening dat met het voorgestelde Functioneel Ontwerp een nieuwe MER moet worden uitgevoerd, omdat dit ontwerp afwijkt van het voorgestelde voorkeursalternatief, met name waar het gaat om de niet-verdiepte liggingen en het enkele meters opschuiven van het tracé op de kazerneterreinen richting de Nieuwe Kazernelaan. Insprekers vragen inzicht in de effecten op geluid en fijnstof wanneer de Parklaan gerealiseerd is.

4 Blz. 4 De commissie MER heeft in 2008 de Parklaan getoetst op milieueffecten en geconcludeerd dat alle essentiële informatie is meegewogen bij de keuze voor het huidige tracé van de Parklaan. De aspecten verkeer en vervoer, woon- en leefmilieu, natuur en landschap en ruimtegebruik zijn bij de beoordeling betrokken. Aan de oorspronkelijke opstellers van de milieueffectrapportage is gevraagd het huidige ontwerp te toetsen op de uitspraken van de commissie MER in Essentieel bij deze toetsing is geweest of van de oorspronkelijke gehanteerde uitgangspunten (in het bijzonder verkeersintensiteiten) afgeweken is en of daarmee de MER beoordeling anders zou zijn gelopen. Ook is expliciet gevraagd of het niet verdiepen van de Parklaan op de kazerneterreinen aanleiding kan zijn voor het opstellen van een nieuwe MER. Uit de recente toetsing is gebleken dat niet is afgeweken van de oorspronkelijke uitgangspunten. Het wel/niet verdiepen van de Parklaan is geen element geweest bij de beoordeling van de milieueffecten en heeft dus geen onderscheidend effect in de MER-beoordeling.. De gemeente heeft het Functioneel Ontwerp doorgerekend op de effecten voor geluid en fijnstof. De in het Functioneel Ontwerp voorgestelde maatregelen zorgen er voor dat aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. Gevolgen voor het Functioneel Ontwerp: De inspraakreacties met betrekking tot milieueffecten geen aanleiding tot aanpassing van het Functioneel Ontwerp. 3. Maanderdijk Insprekers zijn tegen het niet rechtstreeks aansluiten van de Maanderdijk op de Poortwachter. Insprekers zijn van mening dat de bestaande infrastructuur in het gebied niet geschikt is voor extra sluipverkeer en vrachtverkeer. Extra verkeer op deze wegen gaat volgens insprekers ten koste van de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers, de bereikbaarheid van het gebied en de maatschappelijke functie van de School met de Bijbel. Omdat het ontwerp voor de Poortwachter moet passen binnen het beschikbare budget voor de Parklaan is gekozen voor een sober ontwerp. In dit ontwerp is geen tunnel opgenomen via welke het autoverkeer rechtstreeks naar de Parklaan en de A12 kan rijden. De Langesteeg wordt in het soberder ontwerp de belangrijkste ontsluitingsroute voor het autoverkeer. Hulpdiensten en fietsers hebben, via een nieuwe gelijkvloerse oversteek op de op- en afrit naar de A12, wel een rechtstreekse aansluiting op de Poortwachter. Gelet op de grote maatschappelijke weerstand is bezien of het toch mogelijk was om een alternatief te vinden, en inmiddels blijkt het bij Rijkswaterstaat bespreekbaar om alsnog een gelijkvloerse aansluiting op de op- en afrit te realiseren. Voorwaarde is wel dat de doorstroming en veiligheid van het verkeer van en naar de A12 gegarandeerd blijft. Gevolgen voor het Functioneel Ontwerp: Het ontwerp voor de Poortwachter wordt aangepast. Het autoverkeer krijgt, samen met de fietsers en de hulpdiensten, een gelijkvloerse oversteek op de op- en afrit naar de A12 (dus aan de westzijde van de kruising). De oversteek is voor zowel fietsers als autoverkeer mogelijk als de groentijden in de verkeerslichtenregeling wordt aangepast. Hiervoor moet een tweede rechtsafstrook komen op de Dr. W. Dreeslaan, komende vanuit noordelijke richting uit Ede. De kosten voor het aanpassen van het ontwerp zijn marginaal en kunnen worden gefinancierd binnen het beschikbare budget voor de Parklaan. In bijlage 3 is een schets van de gelijkvloerse oversteek voor auto s, fietsers en hulpdiensten opgenomen.

5 Blz. 5, Behoort bij V.R. 2011/48 4. Fietstunnel Ede- Bennekom ter hoogte van Hoekelum en cultuurhistorische waarde Hoekelumse Eng Insprekers zijn van mening dat de voorgestelde fietstunnel geen goede oplossing is voor het fietsverkeer van/naar Bennekom. Fietsers van en naar Bennekom fietsen in Bennekom aan de oostzijde van de Edeseweg. Fietsers die een bestemming hebben aan de westzijde van de Edeseweg moeten deze weg oversteken. Insprekers zijn van mening dat hierdoor een verkeersonveilige situatie ontstaat. Door een deel van de insprekers is een alternatief ontwerp voor de fietstunnel ingebracht, waarbij fietsers aan zowel de oost- als westzijde van de Edeseweg ter hoogte van Bennekom kunnen blijven fietsen (zie bijlage 6). Insprekers zijn van mening dat door het ontwerp de cultuurhistorische waarde van de Hoekelumse Eng wordt aangetast. De voorgestelde fietstunnel in het Functioneel Ontwerp is een verbetering voor het comfort en de veiligheid van het fietsverkeer op Ede-Bennekom-Wageningen. De fietstunnel maakt onderdeel uit van de provinciale fietssnelroute station Ede-Wageningen Wageningen UR en verbetert de stedelijke bereikbaarheid van Ede. Om werk met werk te kunnen maken is de fietstunnel opgenomen in het project Parklaan. Maatregelen in Bennekom voor een verdere verbetering van het comfort en de veiligheid vallen buiten de scope van dit project, maar moeten wel worden onderzocht. Het door insprekers voorgestelde ontwerp voor een fietstunnel is beoordeeld op kosten, comfort en sociale veiligheid. Het door bewoners voorgestelde alternatief is de helft duurder en sociaal onveiliger omdat in de tunnel een hoek ontstaat doordat fietsers vanuit twee richtingen vanuit Bennekom samen komen. De cultuurhistorische waarde van de Hoekelumse Eng wordt gerespecteerd door de hoge ligging van de Eng te laten zien ten opzichte van de weg door de weg als het ware iets in te snijden ten opzichte van de omgeving. De weide wordt extensief beheerd als bloemenweide zodat anders dan nu meer kleur en natuurwaarde aan de Eng toegekend kan worden. De inpassing van de weg (bomen bermen hagen, goten) sluit aan bij de karakteristieken van het landgoed Hoekelum. Gevolgen voor Functioneel Ontwerp: De inspraakreacties met betrekking tot de fietstunnel en de cultuurhistorische waarde van de Hoekelumse Eng vormen geen aanleiding tot aanpassing van het Functioneel Ontwerp. 5. Edeseweg/Bennekomseweg Insprekers zijn van mening dat het niet noodzakelijk is om de Edeseweg en Bennekomse weg aan te leggen met twee rijstroken per richting. Insprekers willen argumenten hebben waarom de Parklaan ter hoogte van de kruising Horalaan/Zandlaan niet ondertunnelt wordt. Bovendien zijn de insprekers van mening dat een twee-richtingen fietspad aan de westzijde van de Parklaan, waarbij fietsers ook nog een aantal kruisingen passeren, onveilig is. Berekeningen hebben aangetoond dat het noodzakelijk is de Edeseweg en de Bennekomse weg aan te leggen met 2 * 2 rijstroken. Op deze wijze kan het verkeer in de toekomst goed doorstromen. Een goede doorstroming op de Parklaan is een noodzakelijke voorwaarde om het sluipverkeer op de Emmalaan/Tooroplaan en de Zandlaan/Frans Halslaan terug te dringen. Tijdens de vaststelling van de zienswijze MER Ede-Oost / Spoorzone is al beargumenteerd waarom een ondertunneling van de kruising Horalaan/Zandlaan niet verder wordt uitgewerkt, daarbij was de argumentatie dat een tunnel een even goede doorstroming van het verkeer heeft als de nu voorgestelde kruising met verkeerslichten. De uitvoering zou echter veel duurder zijn en paste dus niet binnen het beschikbare budget. Het tweerichtingen fietspad aan de westzijde van de Parklaan is daar juist gepositioneerd omdat hierdoor een optimale verbinding ontstaat met alle bestemmingen (scholen en centrum) aan de westzijde van de Parklaan en de toekomstige fietsenstalling bij het station die aan de westzijde van de Parklaan komt. De breedte van het fietspad is volgens de normen gedimensioneerd. Fietsers kunnen op de kruisingen met verkeerslichten veilig oversteken.

6 Blz. 6 Gevolgen voor Functioneel Ontwerp: De inspraakreacties met betrekking tot het aantal rijstroken op de Edeseweg en Bennekomseweg vormen geen aanleiding tot aanpassing van het Functioneel Ontwerp; uitgegaan wordt van een weg die ook in de toekomst al het verkeer kan verwerken. Ook inspraakreacties met betrekking tot de ondertunneling van de Horalaan/Zandlaan en de fietsvoorzieningen aan de westzijde van de Parklaan vormen geen aanleiding tot aanpassing van het Functioneel Ontwerp. 6. Kazerneterreinen Insprekers zijn van mening dat met het niet-verdiept aanleggen van de Parklaan en het opschuiven van het tracé richting de Nieuwe Kazernelaan zodanig wordt afgeweken van de Structuurvisie Infrastructuur Ede-Oost dat het tracé van de Parklaan heroverwogen moet worden. De cultuurhistorische waarde van de Sysselt wordt aangetast. Bovendien ontstaat er een barrière tussen de bestaande wijk en de nieuwe wijk en zijn er onveilige oversteken voor fietsers en voetgangers. Insprekers zijn van mening dat door de aanleg van de Parklaan sluipverkeer in de bestaande wijk ontstaat. Het niet verdiept aanleggen van de Parklaan in de oorspronkelijke plannen was bedoeld om geen barrière te hebben in de recreatieve verbinding voor fietsers en voetgangers tussen bestaand Ede en de Veluwe. Daarnaast werd verondersteld dat de Parklaan met een verdiepte ligging beter landschappelijk ingepast kon worden. Bij het nader uitwerken van het ontwerp bleek dat voor een verdiepte ligging heel veel bestaande (monumentale) bomen moeten worden gekapt. Bovendien is er de noodzaak van een kostenbewust ontwerp; een verdiepte ligging met ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers en voetgangers kost veel geld. Om op de kazerneterreinen meer uitgeefbare grond te creëren is het tracé van de Parklaan opgeschoven richting de Nieuwe Kazernelaan (tussen de 25 en 40 meter). De Parklaan ligt nu 18 meter van de Nieuwe Kazernelaan. Van de 50 meter brede bosstrook die nu tussen de Nieuwe Kazernelaan en het toekomstige woongebied op de Simon Stevin ligt blijft 19 meter gehandhaafd. 5 meter tussen de Nieuwe Kazernelaan en de Parklaan en 6 meter tussen de Parklaan en het toekomstige woongebied. De te handhaven bosstroken zijn opgenomen in de bermen. Met het huidige ontwerp is de landschappelijke inpassing goed ingevuld en wordt de cultuurhistorische waarde van de Sysselt gerespecteerd. De aanleg van de Parklaan is bedoeld voor een goede doorstroming voor het doorgaande verkeer. De Parklaan zal tot effect hebben dat er geen sluipverkeer in de bestaande wijk ontstaat. Bewoners vragen om afsluiting van de Buurtmeesterweg op de Parklaan en om een knip op de Nieuwe Kazernelaan, op het wegvak tussen de Sysseltselaan en Ceelman van Ommerenweg. Voor de uitwerking van het Definitieve Ontwerp wordt onderzocht of deze maatregelen ingevoerd kunnen worden zonder negatieve effecten op de rest van de wegen in de Burgemeesterswijk. Gevolgen voor Functioneel Ontwerp: De inspraakreacties die betrekking hebben op het ontwerp ter hoogte van de kazerneterreinen hebben geen gevolgen voor het Functioneel Ontwerp. 7. Reactie supervisor en welstandscommissie Supervisor De Parklaan heeft ter hoogte van de kazerneterreinen deels gescheiden rijbanen. Mede op advies van de supervisor wordt in de technische vervolgfase gekeken of het profiel gewijzigd kan worden met een middenberm waardoor het mooie continue element van de Parklaan gehandhaafd blijft. Dit lijkt mogelijk zonder functionele en financiële consequenties. Extra aandachtspunt daarbij is de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Zij worden betrokken bij de uiteindelijke vormgeving en inrichting.

7 Blz. 7, Behoort bij V.R. 2011/48 Welstandscommissie De welstandscommissie is van mening dat de Parklaan ter hoogte van de kazerneterreinen erg autonoom is vormgegeven. De commissie vindt het jammer dat de aansluiting op de Klinkenbergerweg vooral door verkeerstechnische overwegingen lijkt te zijn bepaald. De aansluiting met de Klinkenbergerweg is vanuit verkeerskundig oogpunt ontworpen; een goede doorstroming van het verkeer op de Parklaan en een goede bereikbaarheid van het benzinestation zijn belangrijke ontwerpuitgangspunten geweest. Argumenten 1. Het Functioneel Ontwerp voldoet aan de doelstellingen van de Parklaan: met het voorgestelde ontwerp wordt een toekomstvaste Parklaan gerealiseerd. De capaciteit van de Edeseweg wordt bij de realisatie direct verdubbeld door het aanleggen van twee rijbanen, elk met twee rijstroken. Voor alle kruisingen zijn berekeningen uitgevoerd op de optimale kruispuntvorm te bepalen met bijbehorend ruimtebeslag. De Parklaan zorgt voor goede doorstroming en heeft veilige oversteken voor het langzaam verkeer. Daar waar de Parklaan bestaande groenstructuren me natuurwaarden doorsnijdt, worden maatregelen genomen op de structuren en verbindingen in stand te houden. 2. Het Functioneel Ontwerp past binnen de financiële kaders van de businesscase Veluwse Poort. NB: zie de geheime financiële bijlage (5) behorend bij het Functioneel Ontwerp Parklaan. 3. Op basis van de gemeentelijke inspraakverordening is inspraak gehouden over het concept Functioneel Ontwerp. Daarmee hebben bewoners en/of belanghebbenden de mogelijkheid gekregen inspraakreactie te geven. De inspraakreacties zijn verwerkt in een inspraaknota. De inspraak heeft er toe geleid dat de Maanderdijk gelijkvloers wordt aangesloten op de Poortwachter. Ter hoogte van de kazerneterreinen wordt in de vervolgfase onderzocht of het wegprofiel kan worden gecontinueerd door het geheel realiseren van gescheiden rijbanen. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om de Buurtmeesterweg niet aan te sluiten op de Parklaan en om een knip voor het autoverkeer aan te brengen op de Nieuwe Kazernelaan tussen de Sysseltselaan en de Ceelman van Ommerenweg. Kanttekeningen 1. In afwijking op de Structuurvisie Ede-Oost wordt de Parklaan ter hoogte van de kazerneterreinen niet verdiept aangelegd en schuift het tracé op richting de Nieuwe Kazernelaan. Met brede middenbermen en groene geluidswallen (in plaats van geluidsschermen) wordt de Parklaan ter hoogte van de kazerneterreinen landschappelijk goed ingepast. 2. De fietstunnel ter hoogte van Hoekelum kan alleen gerealiseerd worden als aanvullende financiering geregeld wordt: het twee richtingen fietspad aan de westzijde van de Parklaan en de fietstunnel ter hoogte van Hoekelum verbeteren het comfort en de veiligheid voor fietsers op de belangrijke regionale fietsverbinding Ede-Bennekom-Wageningen. Deze regionale fietsverbinding komt waarschijnlijk in de top 5 van het provinciale investeringsprogramma. 3. Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland moeten als wegbeheerders de ontwerpen voor de Poortwachter respectievelijk de rotonde met de N224 nog formeel toetsen. Bij de huidige voorgestelde ontwerpen is rekening gehouden met de eisen van deze wegbeheerders. 4. Oorspronkelijk was ambtelijk het voorstel gedaan om het tekort op de Grondexploitatie van de kazerneterreinen (-/- 4,8 mln. Netto Contante Waarde) op te lossen door vermindering van de bijdrage bovenwijks. De afdeling Grondzaken had, en heeft, een stevige voorkeur voor deze aanpak. In de stuurgroep Veluwse Poort is echter geconcludeerd, ook om bestuurlijke redenen, dat het advies moet luiden om het tekort op te lossen in de Grondexploitatie. Deze taakstelling vraagt serieuze aandacht. De eerdere oplossing om de bijdrage bovenwijks te verminderen zou effect hebben gehad op de ruimte en keuzen in de projecten Spoorzone en Parklaan. Ervan uitgaande dat uw college het advies van de stuurgroep volgt, is dit effect niet aan de orde.

8 Blz. 8 Aanpak/uitvoering/juridische toetsing Na vaststelling van het Functioneel Ontwerp en de bijbehorende geheime financiële bijlage door de gemeenteraad, wordt het verder (civiel)technisch uitgewerkt in een Definitief Ontwerp en juridisch geborgd in bestemmingsplannen, waarna de aanbesteding en realisatie van de Parklaan kan starten. Communicatie Nadat het college de inspraaknota heeft vastgesteld is deze naar alle insprekers toegezonden. Het Functioneel Ontwerp wordt na vaststelling door de gemeenteraad gepubliceerd op de website Veluwse Poort. Kosten, baten en dekking Het Functioneel Ontwerp van de Parklaan past binnen het budget van 51 miljoen. Voor details wordt verwezen naar, vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente Ede, geheime financiële bijlage behorend bij het Functioneel Ontwerp Parklaan (deze ligt ter inzage in de raadleeskamer). Commissie Het raadsvoorstel wordt aangeboden aan de Agendacommissie, met het verzoek dit te behandelen in de raadscommissie Beheer Fysieke Omgeving. Burgemeester en wethouders van Ede, RICHARD WIELINGA de secretaris CEES VAN DER KNAAP de burgemeester

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar B. Mulder Tel.nr. (0318) 680 606 Verzameling Raadsstukken registratienummer Afdeling datum: 2012/61 711011 VP 29 mei 2012 Cie.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Haalbaarheid Verplaatsing Theehuis Hoekelum

Haalbaarheid Verplaatsing Theehuis Hoekelum Haalbaarheid Verplaatsing Theehuis Hoekelum Oktober 2013 blz. 3 1. Inleiding Op 27 september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Parklaan vastgesteld. Bij deze vaststelling is een motie aangenomen

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Ontwerp-structuurvisie, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op

Ontwerp-structuurvisie, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op PROVINCIALE COMMISSIE OMGEVINGSVRAAGSTUKKEN LIMBURG MEMO ADVIESSTUK: Structuurvisie Randweg N266 Nederweert 1. Onderwerp / plan Structuurvisie Randweg N266 Nederweert inclusief onderliggende stukken (Plan-

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk

Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 15 mei 2017 / projectnummer: 2732 1. Toetsingsadvies Inleiding De gemeente Moerdijk

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Programma opening en welkom door wethouder Van der Zanden toelichting door projectleider van Duren pauze en gelegenheid voor vragen beantwoording

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 1. Inleiding In het Meerjarenprogramma (MJP) 2009-2013 (uitvoering 2009-2011) is de

Nadere informatie

Bijlage A: Variantenbeschrijving

Bijlage A: Variantenbeschrijving Bijlage A: Variantenbeschrijving 1 Variant A: Brug huidige locatie Figuur 1: Variant A Figuur 2: Ontwerptekening In deze variant wordt de nieuwe Steekterbrug op de bestaande locatie gerealiseerd (zie figuur

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Ede-Oost Parklaan. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 11 november 2015 / Projectnummer 3058

Ede-Oost Parklaan. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 11 november 2015 / Projectnummer 3058 Ede-Oost Parklaan Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 11 november 2015 / Projectnummer 3058 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Het college van burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Kleunen, van P. Tel.nr. (0318) 680 323 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/94 635099 ROB 28 september

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE 1. Aanleiding Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad op basis van de herziening van het Mobiliteitsplan besloten om een nadere studie te doen naar de positie van

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Registratienummer sector Ede, 719331 Afdeling RO 21 augustus 2012 Vaststelling van hogere waarden ingevolge artikel 110a Wet geluidhinder (Wgh) juncto artikel 83 en 100a Wgh

Nadere informatie

Nut en noodzaak Parklaan

Nut en noodzaak Parklaan Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport Gemeente Ede Februari 2015 definitief Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport dossier : BD2436-100-100

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever Inleiding Kruising Biltlaan - Rijnsoever Vraag van de gemeenteraad: Het ontwerp van de voorrangskruising Biltlaan/Rijnsoever achten wij nog onvoldoende uitgewerkt om er mee in te stemmen. Dit wordt gesterkt

Nadere informatie

Werkgroep Parklaan Anders

Werkgroep Parklaan Anders Werkgroep Parklaan Anders Stichting Milieuwerkgroepen Ede Algemene Belangenvereniging Ede-Oost Het Geldersch Landschap Gelderse Natuur- en Milieufederatie Dorpsraad Bennekom Fietsersbond Historische Vereniging

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON TWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON TWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ON TWERPBESLUIT Registratienummer raad 1039391 Datum: 10 juli 2012 Behandeld door: Jorg Meijerink Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Verkeer binnenstad: tweerichtings-

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 6

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 6 2018MME20 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 12 december 2017 NUMMER PS AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER Jeanette Goudkamp DOORKIESNUMMER 06-18300482 DOCUMENTUMNUMMER 81C2E186 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4 Treinhalte HwKk Varianten 1A en 4 Bestuursovereenkomst Provincie ZH - Rijnwoude Spoorverdubbeling met 4 treinen /per richting/per uur op werkdagen tot 20.00u Ambitie niveau station is niveau R-Net Prov.

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Herinrichting Neherkade Den Haag

Herinrichting Neherkade Den Haag Herinrichting Neherkade Den Haag Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 mei 2013 / rapportnummer 2486 66 1. Oordeel over het milieueffectrapport MER De gemeente Den Haag heeft het voornemen de

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Ambtelijk advies. 1. Baardwijkse overlaat

Ambtelijk advies. 1. Baardwijkse overlaat Ambtelijk advies 1. Baardwijkse overlaat Voor de Baardwijkse overlaat is het ambtelijk advies aan de Stuurgroep GOL om variant A (voorkeursvariant NRD) en variant C (nr. 369) beide mee te nemen in de MER.

Nadere informatie

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest)

Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) B&W-nr.: 06.0342 d.d. 14-03-2006 Onderwerp Verkeersbesluit aanpassingen verlengde Clusiuslaan en Gooimeerlaan (tunnel Poelgeest) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VOCS 1. in te stemmen met het

Nadere informatie

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem Vraag en antwoord Algemeen 1. Waarom wordt deze Schakel Achterhoek - A1 aangelegd? De gemeente Lochem en de provincie hebben besloten een rondweg aan te leggen

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Verzenddatum 2 4 SEP 201. Paraaf Provin

Verzenddatum 2 4 SEP 201. Paraaf Provin 5 -minuten versie voor Provinciale Staten HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer 486315599 {DOS-2014-0004660) Datum vergadering Gedeputeerde Stalen 23 september 2014

Nadere informatie

Nota van zienswijzen N266. Citaten uit de reacties

Nota van zienswijzen N266. Citaten uit de reacties Nota van zienswijzen N266 Citaten uit de reacties Scope van het project De Hulsenweg ligt buiten de scope van het project. Een eventuele wenselijke aanpassing van dit kruispunt wordt geraamd en bij de

Nadere informatie

N315: Trajectaanpak Ruurlo-Neede/N18

N315: Trajectaanpak Ruurlo-Neede/N18 N315: Trajectaanpak Ruurlo-Neede/N18 Onderdeel Rondweg Neede Haaksbergseweg: stand van zaken Peter Kettelarij (OG) en Ben van Ginkel (Projectmanager) Resultaten trajectverkenning N315 (Rondweg Neede en

Nadere informatie

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan 5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan Beschrijving In de huidige situatie is hier een rotonde. De capaciteit van de rotonde wordt uitgebreid door het aanleggen van een bypass: er ontstaat

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Molenstraat 45, Deurne NL.IMRO.0762.BP A004

Voorontwerpbestemmingsplan Molenstraat 45, Deurne NL.IMRO.0762.BP A004 Voorontwerpbestemmingsplan Molenstraat 45, Deurne NL.IMRO.0762.BP201003-A004 Beantwoording van inspraakreacties In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan heeft het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

De heer F. van der Lee Norbertusplein EE Vlijmen. Geachte heer Van der Lee,

De heer F. van der Lee Norbertusplein EE Vlijmen. Geachte heer Van der Lee, De heer F. van der Lee Norbertusplein 2 5251 EE Vlijmen ONS KENMERK: 00503647 UW KENMERK: HT2017011 UW BRIEF VAN: 7 maart 2017 Lucien Kuijsters ONDERWERP: Artikel 61 vragen GOL 2 (waarvan 1 vertrouwelijk

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Ontsluiting ziekenhuis AZ ALMA Campus Eeklo in het kader van module 14. informatieavond - oktober In opdracht van VENECO, stad Eeklo

Ontsluiting ziekenhuis AZ ALMA Campus Eeklo in het kader van module 14. informatieavond - oktober In opdracht van VENECO, stad Eeklo Ontsluiting ziekenhuis AZ ALMA Campus Eeklo in het kader van module 14 informatieavond - oktober 2013 In opdracht van VENECO, stad Eeklo Visie gewenste ruimtelijke structuur R43 en de groene vinger VENECO-

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé. BW-nummer

Ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé. BW-nummer Openbaar Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In 2010 is het besluit genomen tot aanleg van het RijnWaalpad,

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

PS2010MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2010MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010MME17-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 16 november 2010 Nummer PS: PS2010MME17 Afdeling : MOB Commissie : MME/RGW Registratienummer : 2010INT264977 Portefeuillehouder: Van

Nadere informatie

Ede-Oost Parklaan. Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 23 september 2015 / Projectnummer 3058

Ede-Oost Parklaan. Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 23 september 2015 / Projectnummer 3058 Ede-Oost Parklaan Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 23 september 2015 / Projectnummer 3058 1. Oordeel over het MER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede werkt

Nadere informatie

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018 Uitwerking verkeersonderzoek Olst Informatieavond 16 mei 2018 2 Agenda vanavond Aanleiding Verbeteren Leefbaarheid en Veiligheid in Olst Eerder onderzoek rondweg Olst Jan Hooglandstraat Twee varianten

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie College 23 augustus 2016 Financieel Juridisch. Gemeenteraad

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie College 23 augustus 2016 Financieel Juridisch. Gemeenteraad *Z00FD4135EA* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\374 Behandelend ambtenaar A.W.M. van den Dungen Zaaknummer Z.16-16659 Datum: 15 augustus

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Vinkenburg. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Vinkenburg. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12-09-2013 13-065 Onderwerp gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Vinkenburg Aan de raad, Onderwerp Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Vinkenburg.

Nadere informatie

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 Inleiding In het traject om tot een voorlopig verkeersontwerp voor het Masterplan

Nadere informatie

N631 Oosterhout Gilze-Rijen

N631 Oosterhout Gilze-Rijen N631 Oosterhout Gilze-Rijen Op 13 juni vond een inloopavond plaats over de plannen voor de N631 Rijen- Oosterhout (Vijf Eikenweg Oosterhoutseweg). Hier werden onderstaande varianten voor de weg gepresenteerd:

Nadere informatie

Locatie Turkse Moskee Ede

Locatie Turkse Moskee Ede Behoort bij V.R. 2012/102 Afwegingsnotitie Locatie Turkse Moskee Ede Oktober 2012 blz. 1 1. Aanleiding In november 2010 heeft De Turkse Moskee Ede (initiatiefnemer) bij de gemeente een verzoek ingediend

Nadere informatie

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd Wegvak gemeente Landerd 1 AGENDA 2 - Inleiding wethouder Roelofs - Scope herijkte planstudie - Projectteam - Kansen - Vervolgproces & planning - Uitgangspunten - Resultaat - Beantwoording vragen SCOPE

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7 en 7B

Samenvatting onderzoeken variant 7 en 7B De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Reactie Katwijk op Nota voorkeursmaatregelen R-net buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk.

Reactie Katwijk op Nota voorkeursmaatregelen R-net buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Kenmerk : 504271 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 3 juli 2015 Afdeling : Projecten Raad : Ja, ter kennisgeving Medewerk(st)er : S.W. van Beveren

Nadere informatie

Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés

Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés Tracé Weerlaanbrug tussen Hillegom noord N205 De Weerlaanweg is een 2x1-rijbaansweg (80 km/h) vanaf het kruispunt N205 Getsewoud-noord. De Weerlaanweg kruist

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Raaphof' Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Raaphof' Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-091 Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Raaphof' Aan de raad, Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein De Raaphof

Nadere informatie

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen.

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen. Inleiding Parallelweg Zeeweg Vraag van de gemeenteraad: Kan de voorgestelde fietsroutestructuur nog verder geoptimaliseerd worden? Wij achten het noodzakelijk om de door belanghebbenden en raadsleden gedane

Nadere informatie

Statenvoorstel. Snelfietsroute Leiden-Katwijk

Statenvoorstel. Snelfietsroute Leiden-Katwijk Statenvoorstel Vergadering Januari 2018 Nummer 7066 Onderwerp Snelfietsroute Leiden-Katwijk Vergaderdatum GS: 19 december 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 31 januari 2018

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4 gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

Informatieavond Westerbaan Gemeente Katwijk

Informatieavond Westerbaan Gemeente Katwijk Informatieavond Westerbaan Gemeente Katwijk 14 maart 2017 Programma 19:30 uur Opening Doel van de avond Proces 19:45 uur Oplossingsrichtingen Varianten Voorkeursvariant Vervolg 20.15 uur Vragen Plenair

Nadere informatie

N18 Varsseveld Enschede

N18 Varsseveld Enschede Nieuwsbrief Oktober 2009 N18 Varsseveld Enschede Inhoud Standpunt over N18 ingenomen Wat houdt het Standpunt in? Waarom juist dit Standpunt? Wat ligt nu vast en wat nog niet? Wat gaat er de komende tijd

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor.

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40793] Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van het voorlopig ontwerp

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Raadsinformatieavond Vught. 10 maart 2016

Verkenning N65 Vught - Haaren. Raadsinformatieavond Vught. 10 maart 2016 Verkenning N65 Vught - Haaren Raadsinformatieavond Vught 10 maart 2016 Opbouw presentatie Aanleiding: motie gemeenteraad Stuurgroep 17-12 Toelichting ontwerpen en effecten voorlopig bestuurlijk Voorkeursalternatief

Nadere informatie

Parklaan Ede, excellentie door samenwerking

Parklaan Ede, excellentie door samenwerking Parklaan Ede, excellentie door samenwerking Else Tutert Gemeente Ede/ Deventer emg.tutert@deventer.nl Liesbeth Couwenberg Tiem Liesbeth.Couwenberg@tiem.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Gelet op: - het milieueffectrapport (MER) dat voor de RijnlandRoute dient te worden opgesteld.

Gelet op: - het milieueffectrapport (MER) dat voor de RijnlandRoute dient te worden opgesteld. Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Februari 2010 Nummer 6150 onderwerp Rapport eerste fase MER RijnlandRoute 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7

Samenvatting onderzoeken variant 7 De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Informatieavond nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal. Datum: 22 januari 2015

Informatieavond nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal. Datum: 22 januari 2015 Informatieavond nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal Datum: 22 januari 2015 1 Programma: 19.40 Welkom door schooldirectie (Peter de Bruijn) Stand van zaken (Mark Penninkhof) - Schoolgebouw en terrein - Projectorganisatie

Nadere informatie

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Deze samenvatting bevat de hoofdlijn van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van de MIRT Verkenning

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

N280. Ook PDV ontwikkelingen en Branchering

N280. Ook PDV ontwikkelingen en Branchering N280 Ook PDV ontwikkelingen en Branchering Wat gaan we doen? GOML en N280 Roermond Leudal Weert PDV ontwikkelingen Schetsontwerp N280/PDV in Weert Branchering Gebiedsonwikkeling Midden Limburg N 280 Waarom

Nadere informatie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Drachten Ureterp 1 2 Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie 3 4 Donkerbroek 5 Oosterwolde Appelscha Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Datum: 1 augustus 2003

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Memo. Advies werkgroep VLK. Achtergrond. Werkgroep VLK. Geactualiseerd ontwerp VLK

Memo. Advies werkgroep VLK. Achtergrond. Werkgroep VLK. Geactualiseerd ontwerp VLK Memo Advies werkgroep VLK Datum: 20 januari 2017 Deelproject: Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg (VLK) Leden: Frans van Oorschot (bewoner buurtschap Kalksheuvel) Beatrix v.d. Kolk (Hippische Sport) Co van

Nadere informatie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Inhoud Deel I Achtergronden... 3 Waarom deze m.e.r.-studie?... 3 Wat zijn de knelpunten op de Sloeweg?... 3 Welke stappen zijn

Nadere informatie

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4 iieywegein Roytingformylier Nummer: 2010/73G4 y* ) Onderwerp: Opstarten projectbesluitprocedure fietsenstalling Ringstede Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar Susanne Siebers Naam portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

Raadsstuk. Relevante eerdere besluiten

Raadsstuk. Relevante eerdere besluiten Raadsstuk Onderwerp Beschikbaar stellen krediet voor realisatie van het Definitief Ontwerp (DO) voor uitbreiding van de Autoluwe Binnenstad. Nummer 2018/389960 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld

Nadere informatie

Welkom. Fort aan de. Buursteeg. Utrech. Fort aan de. Heiveldweg. Buursteeg. Bedrijventerrein. Ede De Batterijen. Voorpoort.

Welkom. Fort aan de. Buursteeg. Utrech. Fort aan de. Heiveldweg. Buursteeg. Bedrijventerrein. Ede De Batterijen. Voorpoort. Re Onde Welkom w ns e ds ou w eg (N 22 4) Fort aan de Utrech Buursteeg t Klomperstee g (N418) Fort aan de Bedrijventerrein Ede De Batterijen Nieuw eweg Noord (N418 ) Buursteeg 4 Aanleiding: Project Aanpak

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

OPLOSSINGS- VOORKEUREN OVERHEDEN

OPLOSSINGS- VOORKEUREN OVERHEDEN druk. Als we niets doen, wordt dat waarschijnlijk OPLOSSINGS- VOORKEUREN OVERHEDEN DE GEMENE DELER Hoogwaardig OV-corridor 1 (Schiphol-Hilversum) a. OV-knooppunt Loenersloot b. Vrije OV-infrastructuur

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 1. Aanleiding en doel In de afgelopen jaren zijn voor het gebied dat de Rijksstraatweg doorsnijdt tussen de perenrotonde en de rotonde bij Kalenberg diverse

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN

OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN druk. Als we niets doen, wordt dat waarschijnlijk OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN DE GEMENE DELER Hoogwaardig OV-corridor 9x (Schiphol-Hilversum) a. OV-knooppunt Loenersloot b. Vrije OV-infrastructuur

Nadere informatie

Nadere uitwerking voorkeursalternatief Bundeling Noord beschikbaar

Nadere uitwerking voorkeursalternatief Bundeling Noord beschikbaar Mei 2017 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie