Informatiebrochure pleegzorg Ontdek de pleegouder in jezelf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure pleegzorg Ontdek de pleegouder in jezelf"

Transcriptie

1 Informatiebrochure pleegzorg Ontdek de pleegouder in jezelf pag 1/18

2 TER INTRODUCTIE Fijn dat onze vraag naar nieuwe pleeggezinnen uw aandacht heeft gekregen en dat u informatie heeft aangevraagd over pleegzorg. Wellicht bent u met ons in contact gekomen via een advertentie of heeft u gereageerd naar aanleiding van een folder. Misschien heeft u de landelijke internetsite over pleegzorg bekeken: Met deze informatiebrochure willen we u kennis laten maken met Rubicon jeugdzorg, pleegzorg en de procedure om pleegouder te worden. Wij hopen dat het u helpt in uw oriëntatie in de pleegzorgwereld en wensen u in ieder geval succes in het maken van een weloverwogen keuze. Deze brochure wordt u aangeboden door: Rubicon jeugdzorg Afdeling pleegzorg Bergerweg AS Horn T: E: I: Met specifieke vragen kunt u terecht bij bovenstaand telefoonnummer en adres. Servicedesk Pleegzorg Limburg Voor meer algemene informatie over vergoedingen, verzekeringen, rechten en plichten, reizen met een pleegkind, etc. kunt u terecht op Deze website is gekoppeld aan de Servicedesk Pleegzorg Limburg. Een gezamenlijk initiatief van onder meer Bureau Jeugdzorg en de pleegzorgaanbieders Rubicon jeugdzorg, XONAR en de William Schrikker Groep. pag 2/18

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Rubicon jeugdzorg 4 Hoofdstuk 2: Voorbereiding 5 Hoofdstuk 3: STIP cursus 7 Hoofdstuk 4: Pleegouder worden 10 Hoofdstuk 5: Pleegzorg 12 Hoofdstuk 6: Rechten van pleegouders 15 Tot slot 16 Literatuurlijst 17 Adressen 18 INLEIDING Pleegzorg is een vorm van jeugdhulpverlening, waarbij pleegouders kinderen van een ander opvangen. Het gaat hierbij om kinderen tot 18 jaar, die tijdelijk niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Dit kan voor korte duur zijn, maar ook voor langere tijd. Het kan plotseling nodig zijn, of er kan tijd genomen worden voor een match (kennismaking en inloop). Pleegzorg kan alleen voor de weekenden nodig zijn en (delen van) de vakanties, alleen voor doordeweeks of voor zeven dagen per week. Het is de bedoeling dat de kinderen -als dat mogelijk is- weer naar hun ouders of iemand anders in hun eigen netwerk teruggaan. In bijna alle situaties onderhouden de pleegkinderen daarom zo intensief mogelijk contact met hun ouders en hun netwerk (familie en vrienden). Kinderen worden niet zonder gegronde reden (gedeeltelijk) uit huis geplaatst. Als pleegzorg nodig is, is er altijd iets ernstigs aan de hand. De ouders kunnen door persoonlijke problemen hun kinderen niet de verzorging en/of opvoeding bieden die hun kinderen nodig hebben. Of ouders kunnen hun kinderen niet de volledige zorg bieden, omdat het kind zelf met persoonlijke problemen te kampen heeft. Ouders hebben dan in meer of mindere mate ondersteuning nodig van anderen. Er zijn kinderen die verwaarloosd zijn, mishandeld werden of seksueel zijn misbruikt. Hoe de omstandigheden van deze kinderen ook zijn geweest, in de praktijk blijven ze trouw aan hun ouders. Pleegkinderen brengen hun eigen geschiedenis met zich mee en dat beïnvloedt hun gedrag. Kinderen voelen zich bijvoorbeeld schuldig, boos en verdrietig omdat ze niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Maar ze kunnen tegelijkertijd ook opgelucht zijn, omdat er eindelijk iets verandert. Pleegouders proberen deze kinderen te helpen hun weg te vinden in al deze verwarrende gevoelens. Zij bieden hen een thuis, aandacht, rust en stabiliteit zo lang of zo vaak als dat nodig is. Ook het gedrag van ouders wordt beïnvloed door schuldgevoelens, boosheid, verdriet en/of opluchting. Pleegouders proberen deze ouders te helpen door zich neutraal op te stellen in het contact met hen en hun pleegkinderen. Pleegkinderen nemen bovendien hun eigen gewoonten en patronen met zich mee, hun eigen normen en waarden. Pleegouders helpen hen een evenwicht te vinden tussen het handhaven hiervan en het aanpassen in het pleeggezin. Dit betekent ook voor het pleeggezin een stuk aanpassen aan het pleegkind en diens ouders. Kinderen worden niet zomaar in een bestandspleeggezin geplaatst. Als een kind uit huis geplaatst moet worden, zal altijd eerst uitgezocht worden of het kind in de eigen familie- of vriendenkring terecht kan. Dit noemen we netwerkpleegzorg. pag 3/18

4 Hoofdstuk 1: RUBICON JEUGDZORG In Noord- en Midden-Limburg is pleegzorg een onderdeel van Rubicon, een organisatie voor allerlei vormen van jeugdhulpverlening zoals ook acute zorg, ambulante thuisbegeleiding, verblijf in groepen of gezinshuizen, hulp na seksueel misbruik en trainingen. Rubicon helpt jeugdigen en hun ouders vooruit. Zo snel mogelijk, zo kort mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. Samen met de jeugdige en de ouders bekijken we welke (combinatie van) hulp nodig is. Pleegzorg De medewerkers van de afdeling pleegzorg geven voorlichting over pleegzorg, bereiden u voor op het pleegouderschap en begeleiden u als u daadwerkelijk een pleegkind in huis opneemt. Pleegzorgwerkers begeleiden ook de ouders en de kinderen in het contactherstel en in de versteviging hiervan. Pleegouders ontvangen een pleegvergoeding van Rubicon. Dat is een onkostenvergoeding voor de opvoeding en verzorging. De bevoegdheid om een kind uit huis te plaatsen en te kiezen voor pleegzorg ligt niet bij Rubicon, maar bij een gecertificeerde instelling zoals Bureau Jeugdzorg of William Schrikker Groep (ook vaak plaatsende instantie of plaatser genoemd). De plaatser is de voogd, gezinsvoogd of de casemanager van het kind. Hij of zij meldt een kind aan bij Rubicon, afdeling pleegzorg. De pleegzorgwerker en de plaatser gaan vervolgens onderzoeken of er mogelijkheden binnen het netwerk zijn. Blijkt dit niet het geval, dan gaat pleegzorgwerker op zoek naar een passend bestandspleeggezin. Pleegzorg is geen adoptie: u krijgt géén gezag en alleen gedeelde zeggenschap over een kind. Pleegzorg is in principe tijdelijk. Pleegzorg is geen (eind)doel zoals adoptie, maar een middel/een tussenstation. Pleegzorg is hulpverlening. pag 4/18

5 Hoofdstuk 2: VOORBEREIDING Wie kan zich aanmelden? Om pleegouder te kunnen worden, hoeft u geen traditioneel gezin te zijn. Alleenstaanden of twee vrouwen/mannen kunnen ook pleegouders worden. Het is ook niet nodig dat u zelf kinderen heeft. Pleegouders moeten wel ouder zijn dan 21 jaar. Bovendien moet u bereid zijn de STIP cursus te volgen die u voorbereidt op het pleegouderschap. Daarnaast wordt u als aspirantpleegouder justitieel gescreend op strafbare feiten door de Raad van de Kinderbescherming. Pleegouders mogen namelijk geen crimineel verleden hebben. Ook dient u in Noord- of Midden-Limburg te wonen en van plan zijn hier te blijven. Het bieden van pleegzorg vraagt veel energie van uw gezin. Ook voor het kind is het van groot belang dat er alle aandacht en tijd voor hem/haar is. Het is daarom noodzakelijk, dat u een stabiele situatie heeft en dit denkt te houden. Voorbeelden van een instabiele situatie; - plannen voor (of bezig zijn met) een grote verbouwing - plannen voor een verhuizing - bezig zijn met het vinden van (ander) werk - een relatie korter dan een jaar - spanningen in de relatie - opvoedingsproblemen met eigen kinderen - onvervulde kinderwens (in een proces om deze te vervullen of in een proces van verwerking dat dit onvervuld zal blijven) - onverwerkt verdriet - het (gaan) volgen van therapie Is één van deze voorbeelden op u van toepassing? Of geldt voor u een ander voorbeeld die als instabiele situatie zou kunnen gelden? We verzoeken u dan om te wachten met het aanmelden voor pleegzorg totdat uw situatie gedurende een langere tijd (weer) stabiel is. Twijfelt u, of ervaart u het zelf niet als instabiel, dan kunt u natuurlijk overleggen met een medewerker van het team Voorbereiding en Selectie. Oriëntatie Als u na het lezen van deze informatiebrochure nog steeds geïnteresseerd bent in het bieden van pleegzorg, dan kunt u zich via de mail of telefonisch aanmelden voor de informatieavond (zie contactgegevens achterin deze brochure). Op deze avond kunt u vragen stellen en er wordt een toelichting gegeven op deze brochure. Zo kunt u een zo goed mogelijk beeld van pleegzorg en Rubicon krijgen. U kunt op deze avond het aanmeldingsformulier en de toestemmingsverklaring voor de justitiële screening meenemen. Zodra u deze formulieren heeft teruggestuurd en zodra de goedkeuring van de Raad is afgegeven, neemt een medewerker van het team Voorbereiding en Selectie contact met u op om een huisbezoek te plannen. Tijdens het eerste huisbezoek wordt er op uw persoonlijke situatie en geschiedenis ingegaan, zodat de medewerker u beter leert kennen. Hierdoor kan een eerste inschatting gemaakt worden of u (nu) voor het bieden van pleegzorg in aanmerking kunt komen. Al deze stappen zijn vrijblijvend en bieden de ruimte om u daarna terug te trekken als u denkt dat pleegzorg toch niet bij u en uw gezin past. pag 5/18

6 Justitiële akkoordverklaring Door de justitiële akkoordverklaring te ondertekenen, geeft u Rubicon toestemming om inlichtingen in te winnen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Deze heeft inzage in het landelijk justitiële documentatieregister. De Raad bekijkt of er justitiële bezwaren zijn tegen uw pleegouderschap. Zijn die er niet, dan krijgt Rubicon een 'geen bezwaar' en gaan wij graag met u door. U kunt dan gaan deelnemen aan de voorbereidingscursus STIP. pag 6/18

7 Hoofdstuk 3: STIP CURSUS Beginnende pleegouders (oftewel aspirant-pleegouders) krijgen een groepsgewijze voorbereiding aangeboden. Deze cursus heet STIP en bestaat uit vier bijeenkomsten. U kunt aan deze voorbereiding deelnemen nadat u uw levensboek heeft toegestuurd (deze krijgt u na het eerste huisbezoek uitgereikt). Tijdens een aantal weken bent u hier een avond per week mee bezig. U kunt bekijken of pleegzorg (nu) bij u past en u kunt zicht krijgen op de mogelijkheden die er voor uw gezin zijn. De cursus wordt door twee medewerkers van het team Voorbereiding en Selectie gegeven. Tussentijds en aan het eind van de cursus brengen zij een bezoek bij u thuis. In deze huisbezoeken wordt uw levensboek besproken. De trainers proberen u zo goed mogelijk te leren kennen. Ze proberen zo tot een gezamenlijk besluit te komen of er op een veilige en verantwoorde manier bij u een pleegkind geplaatst kan worden en of een goede samenwerking mogelijk is. STIP criteria In de cursus zijn de vijf STIP criteria verweven, die landelijk gehanteerd worden voor mensen die pleegouder willen worden. Op deze criteria is het pleegouderschap gebouwd. 1. Openheid en duidelijkheid in het contact Pleegouders staan open voor de verschillen tussen henzelf en de ander. Ze oordelen niet en stellen zich respectvol op. Ze kunnen informatie uitwisselen met mensen die anders denken dan zijzelf. Met mensen die door hun levenservaring, leeftijd, cultuur, mogelijkheden, waarden en normen een andere kijk op verschillende zaken hebben. Pleegouders zijn in staat tot het onderhouden van positieve contacten met hun eigen gezinsleden, met buren en anderen in hun omgeving (artsen, leerkrachten en dergelijke). Ze doen dat ook met pleegkinderen en de familie van de pleegkinderen. Pleegouders kunnen goed uitkomen voor hun gevoelens. Ze kunnen hier open over praten, zonder dat de ander het gevoel heeft hieraan te moeten trekken. Ze beschikken over voldoende zelfreflectie en staan open voor feedback. Ze staan open voor het hulpverlenende karakter van pleegzorg (ook criterium 2). Ze zijn bereid om mee te werken aan en mee te denken over de doelen voor het kind. Daarnaast zijn ze bereid om mee te werken aan en mee te denken over de doelen voor zichzelf. Pleegouders kunnen goed luisteren en vragen stellen. Ze zijn geïnteresseerd in de mening van de ander. Ze zijn in staat om hun eigen mening bij te stellen. Ze kunnen kort en duidelijk vertellen. Ze kunnen vertellen over wat ze meemaken, kunnen problemen verduidelijken en gedragingen beschrijven. Pleegouders kunnen met kinderen en volwassenen praten zonder tegen hen te preken, hen te veroordelen, te klagen, hen belachelijk te maken of tegen hen te schelden. Ze zeggen wat ze bedoelen en ze bedoelen wat ze zeggen, waarbij ze wel voldoende tactvol zijn en over voldoende sensitiviteit beschikken. 2. Samenwerken als team en het delen van ouderschap Pleegouders delen het ouderschap met de ouders en de familie van het kind (dwz; ouders mogen en kunnen hun eigen ouderrol blijven vervullen en pleegouders stellen zich niet concurrerend op). Dit gebeurt niet alleen via directe contacten, maar zeker ook via de gevoelens van het kind over zijn familie. Pleegouders zijn in staat om hun pleegkind te helpen alle belangrijke mensen in zijn of haar leven een plaats te geven (ook criterium 3). Pleegouders stellen zich respectvol op ten opzichte van de ouders en de familie (ook criterium 1). Ze maken tijd voor de oudercontacten. Pleegouders delen ook de zorg en de planning rondom het kind met de pleegzorgwerker. Ze houden de pleegzorgwerker op de hoogte van de ontwikkelingen van het kind en van de situatie bij hen thuis (ook criterium 1). Ze geven de pleegzorgwerker de ruimte om mee te pag 7/18

8 denken. Ze maken tijd voor de begeleidingsgesprekken en de evaluatiegesprekken. Ze aanvaarden de procedures en de begeleiding van Rubicon. Ze beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel en stellen zich flexibel op. Ze houden zich aan afspraken. 3. Kinderen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen Kinderen die verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt zijn, geven vaak zichzelf de schuld van de problemen in hun gezin. De afwijzing door hun familie en soms ook door andere pleeggezinnen, heeft ertoe geleid dat het kind negatief over zichzelf denkt. Het kind is ook verward: Wie ben ik eigenlijk? Bij wie hoor ik thuis? Pleegouders helpen pleegkinderen hun levensgeschiedenis en zichzelf te begrijpen. Ze kunnen er mee omgaan op een niet- veroordelende manier. Dus op een manier die het kind helpt zich (weer) goed te voelen over zichzelf. Het geven van complimenten gaat pleegouders goed af. Het verwoorden en benoemen van gevoelens en gedrag van het kind gaat hen eveneens goed af. Pleegouders zijn in staat om het kind achter het gedrag te blijven zien, ook als het even moeizaam gaat. Om een kind te kunnen helpen positief over zichzelf te voelen, is het belangrijk dat de pleegouder ook positief over zichzelf denkt (c.q zelfverzekerd en zelfbewust is). De pleegouder heeft een positieve levensinstelling. Verlieservaringen dienen verwerkt te zijn. Een kind voelt namelijk haarfijn de kwetsbare kanten van de pleegouder aan en zal hierop reageren. 4. Kinderen helpen hun gedrag te veranderen zonder hen pijn te doen Misbruikte, verwaarloosde of (seksueel) mishandelde kinderen hebben door toedoen van volwassenen schade opgelopen. Ze hebben geleerd dat geslagen worden wel pijn doet, maar meestal beter is dan helemaal geen aandacht te krijgen. Deze kinderen verwachten dat hun pleegouders ook lichamelijk geweld tegen hen zullen gebruiken. Als dat gebeurt, lopen ze nog meer schade op. Het is van wezenlijk belang dat pleegouders deze cirkel doorbreken. Pleegouders geven het kind aandacht en helpen het kind zijn gedrag te veranderen. Zij doen dat zonder te kwetsen, te slaan of andere pijnlijke straffen te gebruiken. De pleegouders beschikken over voldoende opvoedingsvaardigheden (zoals geduld hebben en consequent kunnen zijn). Ze kunnen duidelijke regels en grenzen hanteren, op een respectvolle manier (ook criterium 1) Geen voorwaarde, maar wel helpend, is als de pleegouder over een gezonde dosis humor beschikt. 5. Inschatting van de uitwerking die het pleegouderschap op de eigen situatie heeft De komst van een pleegkind heeft invloed op elk lid van het gezin. Het geeft gevolgen voor de verdeling van tijd, aandacht en ruimte, voor de financiën en voor de onderlinge verhoudingen en verantwoordelijkheden. Pleegouders laten zien dat ze in staat zijn de gevolgen in te schatten van een nieuw gezinslid op de gezinsrelaties. Ze zijn flexibel en beschikken over voldoende aanpassingsvermogen (ook criterium 1). Pleegzorg is in principe tijdelijk. Pleegzorg is een middel, geen doel. Het doel is terug naar huis zodra dat kan. Daarom zijn pleegouders in staat om een kind ook weer los te laten en kunnen zij een inschatting maken over de gevolgen voor hun gezin wanneer dit aan de orde is. Pleegouders kunnen aangeven hoe ze de mogelijk te verwachten spanningen het hoofd zullen bieden. Ze zijn voldoende stressbestendig en beschikken over doorzettingsvermogen. Pleegouders kunnen omgaan met verlies. Ze hebben de verliezen in hun eigen leven ervaren en voldoende verwerkt (ook criterium 3). Daardoor zullen eventuele spanningen in het gezin niet vergroot worden door de verliezen die het pleegkind heeft geleden. De pleegouders hebben een stabiele gezinssituatie. Ze verwachten geen grote veranderingen in de directe toekomst. pag 8/18

9 Het hele gezin en het netwerk staat achter de keuze om pleegzorg te gaan bieden. Het netwerk is betrokken en is bereid om (tijdelijk) de zorg voor uw pleegkind op zich te nemen als u het (tijdelijk) niet meer kunt. Kortom: in samenwerking met elkaar ontwikkelt u stap voor stap een reële kijk op pleegzorg, zodat u zelf kunt beoordelen of en met welke mogelijkheden binnen pleegzorg u ingezet wilt worden. De vijf selectiecriteria vormen handvatten voor de trainers en voor u als pleegouder om te beoordelen of het pleegouderschap iets voor u is. Tijdsduur Het is moeilijk om exact aan te geven hoeveel tijd er verloopt tussen uw eerste verzoek om informatie en het moment dat u daadwerkelijk pleegouder bent. Er zijn hierbij zoveel factoren in het spel dat wij u alleen kunnen beloven de hele procedure zo snel mogelijk te doen verlopen. Naar schatting duurt de STIP cursus zes à zeven weken. Inclusief de afrondende gesprekken neemt de hele cursus ongeveer twee maanden in beslag. Tel daarbij nog wat tijd op voor het maken van de rapportages, de goedkeuring en verzending hiervan. Gemiddeld duurt de hele procedure ongeveer iets minder dan een half jaar en dan is het wachten op een pleegkind dat bij uw mogelijkheden en uw gezin past. Dit kan een week zijn, maar ook meer dan een jaar! pag 9/18

10 Hoofdstuk 4: PLEEGOUDER WORDEN Matching Na het volgen van de STIP cursus bent u aspirant-pleegouder. U bent zo goed mogelijk voorbereid en u heeft een aanbod gedaan voor een vorm van pleegzorg die bij uw persoonlijke situatie past. Dit betekent niet altijd dat u ook direct als pleegouder ingezet kunt worden. U wordt in het bestand geplaatst. Waarom? Rubicon biedt vraaggerichte pleegzorg. Daarbij gaan we uit van de situatie en de behoeften van het pleegkind en zijn of haar ouders. Ieder kind heeft andere omstandigheden nodig die ervoor zorgen dat de plaatsing in een pleeggezin de meeste kans van slagen heeft. Voor het ene kind is het noodzakelijk dat het de oudste is in een gezin; een ander is als hekkensluitertje meer op zijn plek. De één moet zeer snel naar een pleeggezin, bij de ander is er meer tijd om tot een goede match te komen (waarbij we ook matchen tussen ouders en pleegouders). De één zoekt een gezin waar het langdurig kan opgroeien, de ander zoekt een gezin waar het in de weekends regelmatig mag komen. De één heeft een druk en levendig gezin nodig, de ander heeft meer baat bij een rustig en gestructureerd gezin. Samenvattend: wij zoeken het juiste pleeggezin bij het pleegkind. Op het moment dat er een pleegkind voor langere tijd bij u geplaatst wordt, start het traject coaching on the job. Dit is een verlenging van de training, maar heeft niets met een selectieprocedure te maken. U bent immers al geselecteerd. De coaching versterkt de contactopbouw tussen u en uw pleegkind en duurt ongeveer zes weken. Middels videobegeleiding leert u uw pleegkind in korte tijd beter kennen. Deze coaching wordt door een medewerker van het team Voorbereiding en Selectie verzorgd, naast de begeleiding die u van uw pleegzorgwerker krijgt. In sommige gevallen zal er ook bij partiële pleegzorg coaching on the job gegeven worden. Dit hangt af van de frequentie en de intensiteit. Begeleiding De pleegzorgwerkers van Rubicon begeleiden pleegouders, kinderen, ouders en pleegkinderen. Zij zijn als zorgcoördinator vanaf het begin tot het einde van de hulp aan het pleegkind verbonden. Dit betekent, dat als u afscheid neemt van een pleegkind, u ook afscheid neemt van de pleegzorgwerker. Bij de komst van een volgend pleegkind, kan het zijn dat u weer dezelfde pleegzorgwerker krijgt, maar het kan dus ook een andere pleegzorgwerker zijn. Bovendien kan er tussentijds noodgedwongen een wisseling van pleegzorgwerker/zorgcoördinator plaatsvinden. Dit kan diverse redenen hebben. Aan het begin van elke plaatsing maakt de pleegzorgwerker afspraken met u over deze begeleiding: hoe vaak hij (of zij) u zal bezoeken, maar ook praat hij met u over financiën, contacten met de ouders van het kind, et cetera. Dit wordt vastgelegd in een plan. Naast het plan voor het pleegkind stelt de begeleider samen met u een pleegouderbegeleidingsplan op, naar aanleiding van de STIP rapportage. In dat plan staat omschreven waarop de nadruk in de begeleiding ligt. Dit wordt elk jaar met u geëvalueerd. Registratie en betaling Wij registreren de plaatsing in onze bestanden en zorgen voor alle financiële aspecten, zoals de uitbetaling van de vaste pleegvergoeding en -indien van toepassing- de vergoeding van de noodzakelijke extra kosten. De pleegvergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind en ligt in 2013 tussen de 16 en 21 euro per dag. De actuele bedragen per leeftijd kunt u vinden op onder het kopje pleegouders/financiën. In een pleegcontract worden aan het begin van de plaatsing alle afspraken vastgelegd. Afhankelijk van de aard van de plaatsing (vrijwillig of justitieel) worden zaken als ziektekosten, WAverzekering, studiekosten en andere extra kosten geregeld via de ouders of door de plaatsende instantie. Bij het begin van de plaatsing ontvangt u hierover meer informatie. pag 10/18

11 Ondersteuning en nazorg Ieder pleeggezin krijgt begeleiding van een pleegzorgwerker. Onze medewerkers hebben zich gespecialiseerd in intensieve begeleiding en behandeling aan pleegkinderen, die met ernstige emotionele, psychosociale en of psychosomatische problemen kampen. We werken integraal en vraaggericht. Dat wil zeggen dat we standaard de hulp inzetten die een pleegkind en de pleegouders nodig hebben. Buiten kantooruren heeft Rubicon een bereikbaarheidsdienst voor crisissituaties. De nazorg omvat een eindgesprek, na de beëindiging van een plaatsing. Hierin wordt met u, de plaatser en de pleegzorgwerker besproken hoe het pleegkind in uw gezin geleefd heeft en hoe u het pleegouderschap ervaren heeft. We bespreken het verloop van de plaatsing, de begeleiding en bekijken of extra nazorg nodig is. Na afloop van een plaatsing komt u, als iedereen het hiermee eens is, als pleeggezin weer terug in het bestand. Extra s Rubicon organiseert jaarlijks een feestelijke dag voor pleegkinderen. Het ene jaar voor alle pleegkinderen in Limburg, het andere jaar voor alle pleegkinderen in Nederland. Op deze dag staat de ontmoeting met elkaar centraal. Ook willen we dat pleegouders van alle landelijke en regionale nieuwtjes en achtergrondinformatie op de hoogte zijn. Daarom krijgen pleegouders een aantal keer per jaar een pleegzorg nieuwsbrief en is er een afgeschermd extranet op de website pag 11/18

12 Hoofdstuk 5: PLEEGZORG Pleegkind Ieder kind kan pleegkind worden. Een kind wordt pleegkind als zijn vader en moeder (tijdelijk) niet meer (geheel) voor hem kunnen zorgen. Het kind gaat dan (gedeeltelijk) naar een ander gezin, waar wel voor hem gezorgd kan worden. Als een kind in een pleeggezin gaat wonen, gebeurt dit niet van de een op de andere dag. Vaak heeft een kind dan al een heel zware periode achter de rug. Voor een kind is het heel moeilijk om zich als een gewoon kind te gedragen, omdat het nog zo weinig gewone dingen heeft meegemaakt. Vaak snappen andere mensen hier helemaal niets van. Mensen kunnen denken dat het geen normale kinderen zijn of heel moeilijke kinderen. Soms denken mensen zelfs dat pleegkinderen allemaal heel lastige kinderen zijn. Maar bekijk het eens van de andere kant: een kind komt in een pleeggezin. Bij andere mensen in huis, die zich als ouders gedragen. Hij (of zij) woont niet meer bij de eigen ouders, niet meer in het huis waar hij altijd gewoond heeft en moet vaak ook naar een andere school. Het kind heeft dan een nieuw thuis, maar het weet niet voor hoe lang. Dit is heel moeilijk voor het kind. Het kind kan bang zijn dat het weer ergens anders naartoe moet of dat het zijn ouders niet meer mag zien. Hij kan bang zijn om vriendjes te maken uit angst dat hij ze straks toch kwijt raakt. Het kan zijn dat een kind zich hierdoor alleen voelt en onzeker, dat het zich op school niet goed kan concentreren en zich anders gaat gedragen. Pleegkinderen vragen daarom, zeker in het begin, extra zorg en aandacht van hun pleegouders. Redenen die een rol kunnen spelen als een kind pleegkind wordt: De ouder(s) heeft/hebben persoonlijke problemen, waardoor de opvoeding voor de ouder(s) erg zwaar wordt en zij het (tijdelijk) niet aankan/kunnen De ouder(s) is/zijn verslaafd aan alcohol en of drugs en kan/kunnen daardoor de kinderen niet opvoeden De ouder(s) verwaarloost/verwaarlozen en / of mishandelt/mishandelen het kind Het kind heeft (ernstige) gedragsproblemen, waar de ouder(s) niet mee om kan/kunnen gaan Er bestaan grote problemen tussen de ouders waardoor ze hun kinderen niet goed kunnen helpen, verzorgen en opvoeden De relatie tussen ouder(s) en kind is ernstig verstoord Een pleegkind houdt altijd contact met zijn ouders en familie. Het is afhankelijk van de thuissituatie hoe intensief deze contacten zijn. Dit kan bijvoorbeeld twee weekenden per maand zijn of elke week een dag of elk weekend. Soms is het een paar uur per twee weken. De intensiteit kan na verloop van tijd ook aangepast worden naar meer of minder. De contacten kunnen bij de ouders of bij de pleegouders thuis plaatsvinden of op het kantoor van Rubicon. Pleegouders moeten zich goed realiseren dat de ouders altijd heel belangrijk voor het kind zullen blijven, ook als het contact beperkt is. pag 12/18

13 Vormen van pleegzorg Pleegzorg kent verschillende mogelijkheden, waardoor maatwerk geboden kan worden bij de hulp aan zowel kind, ouders als andere belangrijke mensen uit familie en sociaal netwerk. Niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk. Pleegzorg wordt steeds vaker in combinatie met andere vormen van hulpverlening aangeboden, bijvoorbeeld intensieve hulp aan de ouders. Pleegzorg is zorg op maat. Rubicon zoekt telkens naar het pleeggezin dat het beste op de behoeften van het kind kan inspelen. De meest voorkomende pleegzorgvarianten zijn: Langdurige pleegzorg (opvoedingsvariant) Pleegzorg als opvoedingsvariant houdt in, dat het erop lijkt, dat het kind voorlopig niet naar huis terug kan. Rubicon zoekt daarom pleegouders die gedurende een langere periode voor het kind zouden kunnen zorgen als dit inderdaad het geval blijkt te zijn. Om die reden mag het leeftijdsverschil tussen het pleegkind en de jongste pleegouder niet meer dan 47 jaar zijn. Hoe lang deze opvang nodig zal zijn, is afhankelijk van de situatie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook bij deze vorm van pleegzorg, de eigen ouders de opvoeding weer zelf overnemen. Bij deze variant is er tijd om te matchen. Dit betekent een kennismaking en een inloopfase. U krijgt als pleegouder zoveel mogelijk informatie over het kind en het gezin. Als u denkt dat er sprake zou kunnen zijn van een match, zal er een kennismaking plaatsvinden tussen u en de ouders, in principe bij u thuis (op voorwaarde dat uw veiligheid niet in gevaar komt). Hier is de matcher en/of de zorgcoördinator van het kind (uw pleegzorgwerker) bij aanwezig en in principe de voogd/gezinsvoogd/casemanager. Als iedereen denkt dat u en de ouders tot een goede samenwerking kunnen komen en als iedereen in schat dat het kind in uw gezin zou kunnen passen, maakt u kennis met het kind. Als iedereen denkt dat er sprake is van een match, spreekt u met de betrokkenen een inloopfase af. Tijdelijke pleegzorg (hulpverleningsvariant) De problemen in een gezin kunnen zo hoog oplopen dat een snelle uithuisplaatsing van de kinderen noodzakelijk is, zonder dat er duidelijkheid is over het perspectief. Zonder dat de problemen duidelijk zijn voor de hulpverleners. Ouders krijgen bij de hulpverleningsvariant de gelegenheid om hun problemen aan te pakken. Er worden afspraken gemaakt aan welke problemen de ouders moeten gaan werken en welke hulp ze hierbij kunnen krijgen. Het doel is dat ouders na een korte periode weer voor hun kinderen kunnen zorgen. Hoe kort deze periode is, is moeilijk te zeggen. Dit kan een paar maanden zijn, maar ook een jaar. Als duidelijk wordt, dat het de ouders niet (op korte termijn) lukt om hun problemen op te lossen, dan gaat een kind naar een plek waar het voor een langere periode kan blijven. Dit kan een pleeggezin als opvoedingsvariant zijn, een gezinshuis of een behandelgroep. Indien een kind vanuit de hulpverleningsvariant bij u kan blijven in het kader van de opvoedingsvariant, spreken we van integrale pleegzorg. Bij de hulpverleningsvariant is er geen of weinig tijd voor matching. Er is dus geen of weinig tijd om informatie over het kind te verzamelen. U heeft na een telefoontje kort de tijd (hooguit een week of twee) om het een en ander te regelen voor een kind waarvan u vaak alleen de naam, leeftijd en het geslacht kent. Acute zorg Soms is er helemaal geen tijd om van alles te regelen. Na een telefoontje staat het kind binnen een paar uur op uw stoep. We spreken dan van Acute Zorg. Deze variant mag vier weken duren, met een verlenging van twee weken. Daarna dient het kind terug naar huis te kunnen of naar een pleeggezin of naar een behandelgroep. Voor de rust van het kind is het goed als het in het geval van pleegzorg niet over hoeft te gaan naar een ander pleeggezin als dat van u. Ook dan spreken we van integrale pleegzorg. pag 13/18

14 "Toen hun moeder er alleen voor kwam te staan, kon ze niet meer voor haar kinderen zorgen. Ze zocht hulp en wij hebben toen de kinderen opgevangen. We weten allemaal dat het tijdelijk is. En als het thuis weer goed gaat, gaan ze met plezier terug. Dan hebben we een mooie tijd met ze gehad. Het prettige van pleegzorg voor spoedgevallen is dat je af en toe gewoon weer met z'n vieren bent. Daarna sta ik weer te popelen", aldus een pleegmoeder. Partieel pleegzorg Partieel pleegzorg houdt in dat een kind een deel van de week of van de maand bij u thuis komt, en meestal ook (delen van) de vakanties. Meestal gaat het om één of twee weekenden per maand, delen van een aantal schoolvakanties zoals de kerstvakantie en twee of drie weken in de zomervakantie. U biedt opvang, geen opvoeding. Uiteraard heeft u wel uw huisregels en uw normen en waarden. Bij partieel pleegzorg gaat het om kinderen die in een gezinshuis wonen of om kinderen die in een behandelgroep verblijven en geen familie hebben waar ze in hun vrije tijd naartoe kunnen. U heeft in dat geval contact met de gezinshuisouders of de groepsleiding. Het kan ook gaan om kinderen die thuis wonen bij hun ouders. Op deze manier kunnen de ouders voor hun eigen kind blijven zorgen. Bij deze variant is er tijd voor een matching. Vakantiepleegzorg Rubicon heeft een aantal Gezinshuizen. Interne Gezinshuizen hebben volgens de CAO vakantiedagen. Op die dagen dienen de gezinshuiskinderen allen naar een vakantiegezin te gaan. Het gezinshuis probeert de vakanties voor het hele jaar vooruit te plannen, zodat u weet wanneer er vakantiezorg nodig is. Er wordt naar gestreefd om een kind steeds naar hetzelfde vakantiegezin te laten gaan. Gezinshuizen zijn niet flexibel in het schuiven van data, aangezien het om vier gezinshuiskinderen per gezin gaat en deze kinderen meestal elk een eigen vakantiegezin hebben. Het is daarom belangrijk dat u flexibel bent. Het kan ook zijn, dat het kind op de behandelgroep van Rubicon verblijft. Elke vakantie dat een kind de groep kan verlaten, is dan meegenomen. Er is bij deze varianten tijd voor matching. In beide gevallen heeft u geen contacten met de ouders of het netwerk van het kind Er zijn ook reguliere pleeggezinnen die (incidenteel) behoefte hebben aan een vakantiegezin voor hun pleegkind(eren). Het kan bijvoorbeeld gaan om een pleeggezin dat de hulpverleningsvariant biedt; zij hebben dan een pleegkind opgenomen, maar hadden hun vakantie al geboekt voor een bepaald aantal personen. Er is dan niet altijd tijd voor een matching. Voor deze variant geldt, dat u wel een aangepast gezinsonderzoek krijgt, maar geen STIP training hoeft te volgen. "Sommige kinderen kunnen niet naar huis en worden somber, als de schoolvakanties in zicht komen. Zij brengen de vakanties in een tehuis door. Wij proberen er het beste van te maken, maar het gevoel van overgebleven zijn, zal niet verdwijnen", aldus een pleegmoeder. pag 14/18

15 Hoofdstuk 6: RECHTEN VAN PLEEGOUDERS Gezag De ouders van kinderen die naar een pleeggezin gaan, kunnen op drie manieren gezag hebben over hun kind. Deze mate van gezag heeft invloed op de rechten van pleegouders. 1. De natuurlijke ouders kunnen geheel vrijwillig instemmen met het plaatsen van een kind in een pleeggezin. Ouders behouden het volledige gezag over hun kinderen bij een plaatsing via de vrijwillige hulpverlening. 2. Ook kan in het gezin een gezinsvoogd aangesteld worden. De ouders hebben dan beperkt gezag en het kind is onder toezicht gesteld. 3. Een laatste mogelijkheid is dat kinderen onder voogdij zijn geplaatst. De ouders hebben dan geen gezag meer. Dit gezag berust bij de voogdij-instelling. Blokkaderecht Als een kind met instemming van de ouders of voogd in een pleeggezin wordt geplaatst (een vrijwillige plaatsing) en daar minstens een jaar is verzorgd en opgevoed als behorend tot het gezin, dan kan de voogd of ouder niet zonder toestemming van de pleegouders het kind weghalen. Weigeren de pleegouders hun toestemming daarvoor (zij blokkeren de actie), dan kunnen de ouders of voogd toestemming vragen aan de kinderrechter. Deze toestemming wordt gegeven als de kinderrechter dit in het belang van het kind acht. Weigert de kinderrechter toestemming, dan is deze beslissing zes maanden geldig. In deze zes maanden kan een oplossing gezocht worden. N.B. Het blokkaderecht is niet van toepassing bij een pleeggezinplaatsing die verloopt via een ondertoezichtstelling door de kinderrechter. Wet op de Ondertoezichtstelling Men heeft als pleegouders ook recht op family-life, waar het pleegkind bij hoort. Dat wil zeggen dat een kinderrechter de pleegouders moet oproepen als er voor hun pleegkind belangrijke zaken besproken worden. Is er van te voren reeds sprake van een korte periode dat het kind uit huis geplaatst wordt, dan vervalt dit recht. Wij willen benadrukken dat u er niet alleen voorstaat indien een rechter u wil horen bij bijvoorbeeld een verlenging van de ondertoezichtstelling. Klachtenprocedure Indien u klachten heeft, van welke aard dan ook, kunt u zich tot uw pleegzorgwerker wenden. Biedt dit geen oplossing, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon ( of de clusterleider van de pleegzorg. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u zich richten tot de directie van Rubicon. Wet op persoonsregistratie Sinds 1 januari 1990 is de Wet op persoonsregistratie van kracht. Deze wet bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gevraagd. Ze mogen alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze zijn bestemd. Tevens geeft de wet u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk een verzoek bij ons indienen. pag 15/18

16 TOT SLOT Rubicon biedt u een gedegen voorbereiding op de taken van pleegouders. Door de wijze van voorbereiden kunnen u en wij een weloverwogen besluit nemen. Uit ervaring weten wij dat het een enorme uitdaging kan zijn om als pleegouder een kind te helpen bij het volwassen worden. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat niet iedereen die uitdaging aangaat. De STIP cursus is een werkwijze om uit te zoeken wat de uitdaging u en ons waard is. Elk besluit is goed. Uiteraard hopen wij dat een pleegkind gebruik kan gaan maken van uw aanbod. Als u er alsnog vanaf ziet, is dat spijtig, maar ook dan heerst er tevredenheid. Er is misschien een kind en u het verdriet vanwege een voortijdig afgebroken plaatsing bespaard gebleven. Realiseert u zich dat de tijd die de procedure kost echt nodig is. De plaatsing van een pleegkind is een grote verandering in uw gezin. Het is dan ook goed om er rustig naartoe te groeien. Wij zullen ons inzetten voor en hopen op een goede samenwerking met u. pag 16/18

17 LITERATUURLIJST Onderstaande lijst bevat enkele tips die u meer informatie geeft over pleegzorg. Opgroeien in een pleeggezin T. Weterings Bundel bijdragen over het kind in een pleeggezin, in het bijzonder over de gevoelens van pleegkinderen en pleegouders. Aan de orde komt onder andere uithuisplaatsing van kinderen; tehuis of gezin; belang van de eerste ouders van het kind; het zoeken en begeleiden van pleeggezinnen; juridische kant van de pleegzorg. In huis en hart Tim de Jong Duizenden pleeggezinnen stellen dagelijks hun huis en hart open voor een kind van een ander. In dit boek zijn de ervaringen opgetekend van een gevarieerde groep pleegouders. Gezellig & Irritant Fiet van Beek en Jolanda Stellingwerf Kinderen van pleeggezinnen vertellen over wat het voor hen betekent om een pleegzus of broer te hebben Patja de gevlekte panda Martine Delfos Therapeutisch voorleesboek voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die te maken krijgen met pleeggezinplaatsingen of adoptie. Pleegouders over hun kinderen Saskia van der Stoel Het boek omvat een aantal verhalen van pleegouders over hun ervaringen met pleegkinderen. Na elk verhaal van een stel pleegouders worden door deskundigen in een algemene beschouwing, pedagogische en praktische onderwerpen nader uitgediept. Koekie en ik Frans Lomans Hoe een pleegkind mijn leven veranderde. Pleegzorg- Juridisch en pedagogisch (ver)antwoord. Petra Bastiaensen en Mariska Kramer Pleegzorg in perspectief, ontwikkelingen in theorie en praktijk Peter van den Bergh en Tonny Weterings Je boft dat je mij hebt Marga Baas en Anja Breijer Openhartige gesprekken over pleegzorg De zorg voor pleegkinderen Anne Maaskant en Anouk Reinders pag 17/18

18 Website: Op deze website vind je uitgebreide informatie over pleegzorg. Ook staan er verhalen van mensen die pleegouder zijn geworden. Hoe is het om voor een kind van een ander te zorgen, wat voor invloed heeft het op je leven, wat is er soms moeilijk en wat is er mooi? Verder staat er een kleine test op waarmee je kunt ontdekken of pleegouderschap bij jou past. ADRESSEN Rubicon jeugdzorg, centraal bureau Bergerweg 23 Postbus AS Horn 6085 ZG Horn T: E: I: Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP): De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen organiseert bijeenkomsten, collegiale ondersteuning, reageert op officiële stukken namens de pleegouders, behartigt individuele belangen van pleegouders en onderhoudt internationale contacten. I: pag 18/18

Informatiebrochure pleegzorg Ontdek de pleegouder in jezelf

Informatiebrochure pleegzorg Ontdek de pleegouder in jezelf Informatiebrochure pleegzorg Ontdek de pleegouder in jezelf pag 1/17 TER INTRODUCTIE Fijn dat onze vraag naar nieuwe pleeggezinnen uw aandacht heeft gekregen en dat u informatie heeft aangevraagd over

Nadere informatie

Ontdek de pleegouder in jezelf

Ontdek de pleegouder in jezelf Ontdek de pleegouder in jezelf Met deze brochure willen we jullie kennis laten maken met pleegzorg, de procedure om pleegouder te worden en met Rubicon jeugdzorg. Wij hopen dat het jullie helpt in de oriëntatie

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn er thuis problemen en is het beter als een kind

Nadere informatie

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg Procedure pleegzorg Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg. Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg. Bestandspleegzorg Iemand die geïnteresseerd

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Pleegzorg doe je samen

Pleegzorg doe je samen Kinderen mogen opgroeien in een gezin Pleegzorg doe je samen Informatie voor professionals Kinderen horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk. Met dit motto geven we bij Lindenhout vorm aan de

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte Colofon Redactie en samenstelling: * Marjo Daniëls (Maecon Advies en Management) * Bestuur SMKK Deze brochure is mede mogelijk dankzij een financiële ondersteuning van de Provincie Limburg MEER KLEUR IN

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING

PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING informatie voor (nieuwe) pleeggezinnen Welkom! Entrea is blij met uw belangstelling voor het pleegouderschap en u staat voor de keus om u als pleeggezin

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Pleegzorg bij De Rading Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock.

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock. Pleegouder worden Inhoud Wat is pleegzorg? 3 Verschillende vormen van pleegzorg 4 Voorwaarden en criteria 5 Pleegouder worden 6 Informatiebijeenkomst 7 Aanmelden 7 Voorbereiding: intakegesprek en STAP-training

Nadere informatie

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

Informatie over adoptie en pleegzorg. Zorgen voor een. Chapeau voorzijde _Adoptie.indd :00

Informatie over adoptie en pleegzorg. Zorgen voor een. Chapeau voorzijde _Adoptie.indd :00 Informatie over adoptie en pleegzorg Zorgen voor een Chapeau voorzijde Kop kind voorzijde van een ander 305788_Adoptie.indd 1 10-06-13 15:00 Pleegzorg of adoptie U denkt erover om voor een kind van een

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat SGJ Christelijke Jeugdzorg wil er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 1 Gaat uw kind bij pleegouders wonen? Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 2 Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat uw

Nadere informatie

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding Pleegouder worden een zorgvuldige voorbereiding De keuze om pleegouder te worden, is een ingrijpende stap. Een pleegouder is de opvoeder van een kind van een ander. Er komt een kind bij in het gezin of

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen

Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen Geschiedenis Pleegzorg maakte vroeger onderdeel uit van meestal ambulante instellingen, zoals de Stichting Jeugdzorg, het Bureau Maatschappelijk Werk,

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg Toelichting: De aanbevelingen zijn bedoeld om op korte termijn effect te sorteren, maar zijn soms zo ingrijpend dat wetswijziging noodzakelijk is.

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers Pleegzorg Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie is pleegzorg bedoeld? Pleegzorg is een vervangende opvoedingssituatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een gezin. Uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin,

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Wat is voogdij? Normaal gesproken zijn het de ouders die het gezag over hun minderjarige kinderen hebben. Het woord gezag betekent de wettelijk

Nadere informatie

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T Toelichting aanhef Contract en pleegouder(s) Het voorlopige pleegzorgcontract is een overeenkomst tussen de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 Uw kind uithuis geplaatst? Wat u moet weten! Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Van de William Schrikker

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1 Nr Hoofdgroep Product beschrijving 1 Time-outvoorziening/ tussenvoorziening Time-outvoorziening/ tussenvoorziening 44A06 38520 0-18 Preventieve voorzieningen bedoeld voor jongeren die even tot rust moeten

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Wat is een ondertoezichtstelling? Als een kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd beslist de kinderrechter - op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om het

Nadere informatie

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015:

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: Q&A PLEEGZORG NEDERLAND Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL INHOUD 1. DE CAMPAGNE: SUPERGEWONE MENSEN GEZOCHT 2. VRAGEN OVER DE LANDELIJKE CAMPAGNE 3. VOOR (POTENTIELE) PLEEGOUDERS

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2004 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Voor ouders over de ondertoezichtstelling

Voor ouders over de ondertoezichtstelling Voor ouders over de ondertoezichtstelling Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Informatie voor ouders/verzorgers. Pleegzorg

Informatie voor ouders/verzorgers. Pleegzorg Informatie voor ouders/verzorgers Pleegzorg Voor wie is pleegzorg bedoeld? Pleegzorg is een vervangende opvoedingssituatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een gezin. Uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin,

Nadere informatie

Wennen in een pleeggezin

Wennen in een pleeggezin Vraag 15 RESULTATEN DATUM: info@pleegzorgpanel.nl Wennen in een pleeggezin In 2010 hebben 24.150 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin gewoond. Sommige kinderen woonden toen al in een pleeggezin,

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VG&O 0-3 VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VERSIE VOOR PLEEGOUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 0 T/M 3 JAAR NAAM JEUGDIGE: GEBOORTEDATUM: GESLACHT: INVULDATUM: MEETMOMENT: DEZE VRAGENLIJST IS INGEVULD DOOR: MAN PLEEGMOEDER

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd PLEEGZRGCNTRACT Pleegoudervoogd De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg Nieuwsbrief Pleegzorg December 2014 Rubicon jeugdzorg In dit nummer Bericht van Clusterleider 2 Wat verandert er voor pleegzorg in 2015? 4 Nieuwsvoorziening Extranet 6 Bedankt! 6 Bijlagen: Uitnodiging

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP)

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg (UHP) Inleiding Bij een ondertoezichtstelling of een voorlopige ondertoezichtstelling kan het Bureau Jeugdzorg aan de kinderrechter vragen om een machtiging

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Inleiding Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, die alleen kan

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd.

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd. Programma van Eisen A. Raamwerk Programma van Eisen Functie Pleegzorg Levering van de zorg 1. Termijn Na aanmelding bij de pleegzorgaanbieder wordt direct gestart met het plaatsingsproces, hetzij binnen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag:

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag: Werk en opleiding Partner Werk gaan zoeken Ander werk vinden Een vaste baan vinden Beter op kunnen schieten met mijn collega s Geen ruzie hebben met mijn baas Werkervaring krijgen (Vaker) vrij nemen Leren

Nadere informatie

(TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT. Adres : Van der Lijnstraat 9. : 0881240000 (tijdens kantooruren) Pleegzorgwerker servicepunt : Telefoon en e-mail :

(TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT. Adres : Van der Lijnstraat 9. : 0881240000 (tijdens kantooruren) Pleegzorgwerker servicepunt : Telefoon en e-mail : (TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan Afdeling : Pleegzorg Adres : Van der Lijnstraat 9 Postcode en plaats : 1817 EH Alkmaar Telefoon : 0881240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid

Nadere informatie

Stichting Overijsselse Pleegouders

Stichting Overijsselse Pleegouders STICHTINGSPLAN Stichting Overijsselse Pleegouders Huidige naam is: Stichting Pleegouders Overijssel Pagina 1/8 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Uitgangspunten Overijsselse Pleegouders... 4 1.1. Problematiek

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Welkom bij de William Schrikker Groep

Welkom bij de William Schrikker Groep Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg Pleegoudertevredenheidsonderzoek 2014 1. Inleiding Om de tevredenheid binnen pleegzorg te meten is het belangrijk om regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken onder de pleegouders en pleegkinderen te houden.

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Jeugd- en opvoedhulp 1 Voor pleegkinderen en pleegouders zijn bepaalde handelingen minder vanzelfsprekend dan in andere gezinnen. Zo is het in de meeste

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers THERAPIE Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Soms gebeurt er iets naars. Je wilt er wel over praten, maar je weet niet met wie. Of misschien kun je er niet

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Verbetering positie pleegouders. wat betekent dat voor u?

Verbetering positie pleegouders. wat betekent dat voor u? Verbetering positie pleegouders wat betekent dat voor u? Verbetering positie pleegouders wat betekent dat voor u? Als pleegouder heeft u een belangrijke taak op u genomen: een kind dat (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Het verhaal van pleegzorg

Het verhaal van pleegzorg Het verhaal van pleegzorg Welke variatie in pleegzorg is er? Wat is pleegzorg en wat betekent het voor kinderen, ouders, pleegouders en gemeenten? Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat een kind gaat

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

PLEEGKINDEREN INFORMATIE VOOR

PLEEGKINDEREN INFORMATIE VOOR Sommige kinderen kunnen niet bij hun eigen vader en moeder wonen. Bijvoorbeeld als hun ouders problemen hebben of als de ouders en kinderen problemen hebben met elkaar. Deze kinderen gaan dan soms in een

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016

Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016 Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Perceelbeschrijving Pleegzorg Pagina 1 van 6 Inhoud

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Pleegoudersupport Zeeland

Pleegoudersupport Zeeland Pleegoudersupport Zeeland Voorbeeldbrieven Inleiding Dit document bevat een aantal voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken wanneer u gebruik wilt maken van uw blokkaderecht, wanneer u een bijzondere curator

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entréa krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg

Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg Vragenlijst onderdeel B V20160229 Pleegzorg Een pleeggezin neemt voor korte of langere tijd een kind op dat niet thuis kan wonen. De vragen gaan over 24-uurs pleegzorg,

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G 0408 kind Voogd omslag:01/05kindvoogdomslagdgr2 17-04-2008 14:12 Pagina 1 Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M

Nadere informatie