Onderwijskundig Rapport 11/12 Regio Westland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijskundig Rapport 11/12 Regio Westland"

Transcriptie

1 Onderwijskundig Rapport 11/12 Regio Westland Samenwerkingsverband VO Westland Sinds 1 augustus 2005 hebben de scholen voor het voortgezet onderwijs binnen het Westland, Lentiz en ISW, zich verenigd in het Samenwerkingsverband VO Westland (SWV VO Westland). De scholen werken samen aan optimale extra zorg en begeleiding voor leerlingen. Het SWV VO Westland werkt structureel aan effectieve bovenschoolse leerlingenzorg voor alle leerlingen die dit nodig hebben. E I Lentiz Floracollege, Burgemeester Elsenweg 8, 2671 DC Naaldwijk Dalton MAVO, Prof. Holwerdalaan 60, 2672 LD Naaldwijk E I ISW Professor Holwerdalaan 52, 2672 LD Naaldwijk E I Onderwijskundig rapport 1

2 Inhoud - Inleiding - - Wijzigingen t.a.v. vorig jaar - Er zijn geen wijzigingen dit jaar - Handleiding voor het invullen van het onderwijskundig rapport - Algemeen gedeelte onderwijskundig rapport t.b.v. de aanmeldingen voor schooljaar Bijlage - Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs Downloaden Deze versie van het onderwijskundig rapport Westland kunt u downloaden via kies organisatie - brochures/formulieren - onderwijskundig rapport of via U kunt het rapport ook aanvragen bij één van de scholen.

3 Algemeen Overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Wanneer een leerling het primair onderwijs of het regionaal expertise centrum verlaat met de bedoeling naar een van de vormen van het voortgezet onderwijs te gaan, vult de afleverende school het algemeen gedeelte van het onderwijskundig rapport in. Overgang basisonderwijs naar leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of praktijkonderwijs (pro) Wanneer een leerling wordt geadviseerd naar het leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs te gaan, vult de verwijzende school naast het algemeen gedeelte van het onderwijskundig rapport ook de bijlage leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs in. Correspondentie met de Regionale VerwijzingsCommissie (RVC) Wanneer een leerling wordt verwezen naar het leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs, stuurt de school voor voortgezet onderwijs de volgende zaken naar de RVC: - Het algemeen gedeelte van het onderwijskundig rapport, zoals aangeleverd door het basisonderwijs plus de bijlage pro/lwoo. - Het aanmeldingsformulier van de RVC. Hierin maakt de school voor voortgezet onderwijs melding van eventueel gedaan aanvullend onderzoek. - De bijlagen die aan het aanmeldingsformulier RVC dienen te worden toegevoegd. Belangrijkste wijzigingen in de criteria voor indicering lwoo en pro In circulaire van 14 september 2007 wordt informatie gegeven over de te gebruiken testen en toetsen voor de indicatiestelling voor het schooljaar In de nieuw te hanteren lijst is per test ook een kwaliteitsbeoordeling opgenomen. Belangrijkste wijzigingen in het onderwijskundig rapport Dit onderwijskundig rapport van het Samenwerkingsverband VO Westland komt overeen met het rapport van vorig jaar. Er zijn hoofdzakelijk redactionele aanpassingen doorgevoerd. Daarnaast heeft u op pagina 8 (Advies van de basisschool) meer keuzemogelijkheden gekregen. Functie van het Onderwijskundig Rapport Het Onderwijskundig Rapport (OR) geeft de noodzakelijke basisinformatie over een leerling. Het staat de ontvangende school vrij om contact op te nemen met de toeleverende school met een verzoek om aanvullende informatie. Wettelijk kader Aanmelding voor de verschillende vormen van voortgezet onderwijs kan slechts plaatsvinden, indien bij de aanmelding het OR van de verwijzende school is toegevoegd. In een OR wordt expliciet aangegeven op basis van welke criteria de verwijzende school tot haar uitspraak is gekomen. Deze wordt door de directie van de verwijzende school meegedeeld aan de ouders. Wet op de persoonsregistratie In het OR staan vertrouwelijke gegevens, waarop de wet persoonsregistratie van toepassing is. Daarom moet aan de ouders een afschrift van het OR worden gestuurd. Met ouders worden ook wettelijke vertegenwoordigers (=voogdij) bedoeld. Wetgeving vmbo, praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs Sinds het schooljaar geldt voor het voortgezet onderwijs de verplichting om voor leerlingen een dossier op te stellen t.b.v. de beschikkingsaanvraag voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. Dit dossier wordt ter beschikking gesteld aan de regionale verwijzingscommissie. Onderwijskundig rapport 3

4 Toelichting per paragraaf 1. Leerling- en schoolgegevens Naam contactpersoon De naam invullen van de persoon die de verdere contacten over de leerling onderhoudt. Mogelijk is dit de groepsleerkracht, interne begeleider of directeur. 2. Advies van de basisschool Naam leerling Alleen bij een losbladig OR dient u op elk blad de naam van de leerling in te vullen. vmbo mavo/gl mavo/gemengde leerweg Intellectueel wordt aan leerlingen in de tl en gl dezelfde eisen gesteld. Beide leerwegen leiden op voor niveau 3 en 4 van het ROC. vmbo kl kaderberoepsgerichte leerweg Deze richting is minder theoretisch. Aan het niveau van de beroepsgerichte vakken worden echter ook hoge eisen gesteld. Ook deze leerweg leidt op voor niveau 3 en 4 van het ROC. vmbo bl basisberoepsgerichte leerweg In deze leerweg zullen de leerlingen meer praktisch bezig zijn. Deze leerweg geeft een startkwalificatie voor niveau 1 en 2 van het ROC. Het leerwegondersteunend onderwijs is een zorgsysteem binnen alle leerwegen van het vmbo. In principe kunnen alle leerlingen binnen het vmbo zo nodig gebruik maken van extra ondersteuning. Wanneer er echter sprake is van een bredere problematiek kan op basis van een speciale toelatingsprocedure en indicering door de school voor voortgezet onderwijs een beschikking worden aangevraagd. Dit dient te gebeuren bij de regionale verwijzingscommissie van het voortgezet onderwijs (RVC-VO). Het praktijkonderwijs is bedoeld voor die leerlingen die in principe niet in staat worden geacht een diploma te behalen. Ook voor deze leerlingen wordt door de school voor VO een beschikking bij de RVC-VO aangevraagd. Bij een andere vorm van voortgezet onderwijs kan worden gedacht aan scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zoals: mytylscholen, scholen voor slechtziende leerlingen, scholen voor dove of slechthorende kinderen, enz. De eerste opvang neveninstromers is bedoeld voor die leerlingen die pas kort in Nederland zijn. Populair gezegd horen leerlingen met "gedragsproblemen" in het reguliere voortgezet onderwijs en leerlingen met "gedragsstoornissen" in het zmok. Bij het zmok worden leerlingen geplaatst met een meervoudige zware problematiek. - Wanneer leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs noodzakelijk is, dient tevens een bijlage te worden ingevuld. - Het advies van de basisschool dient een duidelijk advies te zijn. Er dient dan ook slechts één hokje te worden aangekruist. De ruimte voor het maken van opmerkingen kan gebruikt worden om - uit te leggen waarom de school geen eenduidige verwijzing kan geven - aan te geven waarom de wens van ouders en/of kind niet overeenkomt met de schoolkeuze van de school - andere zaken Onderwijskundig rapport 4

5 3. Leerlingvolgsysteem Invullen: Voor leerlingen waarvoor lwoo of pro wordt geadviseerd moeten de LVS gegevens volledig te worden ingevuld. Dit is noodzakelijk i.v.m. de RVC-VO. Aanhechten: Voor alle overige leerlingen kan volstaan worden met het aanhechten van de gegevens. Voor de school voor VO werkt invullen echter effectiever. Voetnoten bij vraag 3 in het OR (alleen van belang als de leerling wordt aangemeld bij de RVC) 1* Er wordt gevraagd om de meest recent afgenomen didactische toetsen. Didactische toetsgegevens mogen niet ouder zijn dan een half jaar vergeleken met de ondertekening van het OR en moeten in het laatste schooljaar zijn afgenomen. 2* De ruwe score moet altijd ingevuld worden 3* Bij toetsen uit het Cito-lvs moeten naast de ruwe scores ook de vaardigheidsscores/ schaalscores worden ingevuld 4* De leerachterstand (LA) volgens de formule 1- (DLE:DL) Voorbeeld: LA van een leerling met DLE 47 en DL 60 is: 1- (47:60) = 0,22 (In dit geval is de leerachterstand dus 22% van de didactische leeftijd) 5* Bij leerlingen voor lwoo en pro-onderwijs geen AVI-toetsen geb ruiken, omdat de RVC geen AVI-toetsen accepteert. 4. (Eind)toetsen basisonderwijs Voor leerlingen, die niet worden aangemeld bij de RVC kan volstaan worden met het aanhechten van de gegevens. Voor de school voor VO werkt invullen echter effectiever. 5. Schoolloopbaan Bij overige bijzonderheden kunnen aspecten als groepsgrootte, combinatieklas, het wisselen van leerkrachten e.d. worden genoteerd. 6. Speciale begeleiding U hebt hier ruimte om de geboden extra hulp/ begeleiding te noteren en te specificeren. Nadrukkelijk wordt gevraagd om hulp die in de school is gegeven. Tevens kunt u aangeven welk soort hulp gegeven is, de naam van de hulpgever en eventueel vanuit welke instantie hulp verleend werd. Ook kunt u de school voor VO adviseren met hulpverlening door te gaan. Het is vooral van belang om duidelijk de bedoelde (vak)gebieden aan te geven. Bij leerlingen waarvoor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs noodzakelijk is, kan verwezen worden naar de bijlage. Sommige leerlingen hebben recht op ambulante begeleiding vanuit het (s)bao. Dit geldt vooral voor leerlingen met een handicap, maar kan ook in andere gevallen voorkomen. 7. Eventuele bijzonderheden over U kunt -indien dit van belang is- opmerkingen maken over: Thuissituatie - De behuizing: heeft de leerling een eigen kamertje? - De thuis gebruikte taal: wordt er Nederlands gesproken? Wat is de voertaal thuis? Zijn ouders/ verzorgers aanspreekbaar in de Nederlandse taal? Zo niet, wie tolkt er? - De contacten tussen thuis en school, de betrokkenheid. - Het functioneren van de leerling in de thuissituatie. Gezinssamenstelling Hierbij kan worden ingevuld uit welke personen het gezin bestaat, het hoeveelste kind betreffende leerling is in de kinderrij, de aan- of afwezigheid van de ouder(s). Gezondheid Zijn er bijzondere medische aspecten die het functioneren van de leerling beïnvloeden? Gedrag Indien er aanleiding is tot het maken van opmerkingen over gedrag wordt u verzocht dit hier kenbaar te maken. Het betreft hier het gedrag van de leerling in relatie tot medeleerlingen, de leerkrachten en/ of de ouders. Onderwijskundig rapport 5

6 Overige zaken Uiteraard kunnen er nog andere zaken zijn die van belang zijn om door te geven. 8. Werkhouding Bij het aankruisen van één van de 'rechter' items graag aangeven waar dit mee te maken heeft. (b.v. motivatie voor een bepaald (onderdeel van een) vak, bij verschillende leerkrachten e.d.) 9. Huiswerk Bij het aankruisen van 'negatief' en/of 'slecht' graag een toelichting geven. 10. Verzuim Bij het aankruisen van vaak graag een toelichting. 11. Eventuele toelichting op het onderwijskundig rapport U kunt van deze ruimte gebruik maken om een toelichting op het voorgaande te geven of een opmerking te maken over zaken waarvoor op dit formulier geen ruimte was. 12. Ondertekening Handtekening van de directeur van de school en datering is noodzakelijk. Ouders hebben recht op een afschrift van dit onderwijskundig rapport. (art. 42 WPO) Indien u heeft ingevuld dat de leerling is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs, dient u ook de bijlage in te vullen. Onderwijskundig rapport 6

7 Onderwijskundig Rapport Regio Westland Vertrouwelijk Algemeen gedeelte 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Voornamen Roepnaam Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats... m / v. Geboorteplaats Telefoonnummer geheim Nationaliteit Nederlands Anders namelijk.:.. Land van herkomst:.. Woont in Nederland sinds: Volgt onderwijs in Nederland sinds:... Burgerservicenummer.. Naam verwijzende school... School voor: basisonderwijs speciaal basisonderwijs Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Faxnummer adres BRINnummer Naam directeur Naam contactpersoon Locatie Leerkracht groep 8 Anders: Onderwijskundig rapport Algemeen gedeelte 7

8 Naam leerling:.. 2. Advies van de basisschool Vwo Havo/vwo Havo Mavo/havo Mavo of vmbo theoretische leerweg leerwegondersteunend onderwijs noodzakelijk Vmbo - gemengde leerweg leerwegondersteunend onderwijs noodzakelijk Vmbo - kl/mavo leerwegondersteunend onderwijs noodzakelijk Vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg leerwegondersteunend onderwijs noodzakelijk Vmbo- bl/kl leerwegondersteunend onderwijs noodzakelijk Vmbo - basisberoepsgerichte leerweg leerwegondersteunend onderwijs noodzakelijk Praktijkonderwijs Een andere vorm van voortgezet onderwijs t.w. Is eerste opvang neveninstromers gewenst? Ja Nee Is vso zmok gewenst? Ja Nee Komt de wens van de ouders overeen met het schooladvies? Ja Nee Komt de wens van de leerling overeen met het schooladvies? Ja Nee Opmerkingen (u kunt hier een toelichting geven): 3. Leerlingvolgsysteem (verplicht in te vullen bij verwijzing naar lwoo en praktijkonderwijs) Didactische vaardigheid Technisch lezen 5* Toets en toetsversie Toets Datum 1* Ruwe score 2* Vaardig heids score 3* DLE DL LA 4* Begrijpend lezen Spelling Inzichtelijk rekenen Leeswoordenschat 1*, 2*, 3*, 4* en 5* verwijzen naar de handleiding 4. (Eind)toetsen basisonderwijs Cito Taalscore Rekenscore Informatieverwerking Wereld oriëntatie Totaal NIO Taalscore Rekenscore Informatieverwerking Wereld oriëntatie Totaal IQ test: Naam test Totaal IQ Verbaal IQ Performaal IQ Datum afname Naam onderzoeker Functie onderzoeker SVL Motivatie Welbevinden Zelfbeeld Sociale wenselijkheid Onderwijskundig rapport Algemeen gedeelte 8

9 Naam leerling:.. Mogelijke andere testgegevens Naam test Datum Naam onderzoeker Functie onderzoeker 5. Schoolloopbaan Leerling is op huidige school vanaf groep Huidige groep Overige bijzonderheden Schoolverloop Reden eventuele tussentijdse instroom: Speciale begeleiding Ontving de leerling speciale (leer)hulp? Nee Ja Van Eigen leerkracht Remedial teacher Logopedist Intern begeleider Zorgcommissie Ambulante beg. Extern, nl van.. Op welke gebieden zijn er problemen?.... Hoelang doen de problemen zich voor?. Wat is er aan het probleem gedaan? Wat is het resultaat? Heeft de speciale begeleiding voldoende effect gehad Nee Ja Heeft het kind extra steun/ begeleiding nodig in het VO? Nee Ja Zo ja, op welke wijze en op welke gebieden?... Leerling komt in aanmerking voor leerlinggebonden financiering (LGF). Graag gegevens bijvoegen. Leerling is dyslectisch. Graag de dyslexieverklaring bijvoegen. Onderwijskundig rapport Algemeen gedeelte 9

10 Naam leerling:.. 7. Eventuele bijzonderheden over Thuissituatie Gezinssamenstelling Gezondheid Gedrag Overige zaken Werkhouding Werktempo Snel Normaal Traag Nauwkeurigheid Groot Normaal Gering Concentratie Sterk Normaal Snel afgeleid Doorzettingsvermogen m.b.t. de leervakken Sterk Normaal Gering Betrokkenheid bij de les Groot Normaal Gering Is er aanleiding voor opmerkingen over de werkhouding t.o.v. de afzonderlijke leergebieden? Taal Rekenen/wiskunde Wereldoriëntatie Creatieve vakken Huiswerk Huiswerkhouding Positief Neutraal Negatief N.V.T. Huiswerkomstandigheden Optimaal Redelijk Slecht Onbekend Eventuele toelichting: Verzuim Is er sprake van verzuim? Nee Ja, geoorloofd Een enkele keer Vaak Ja, ongeoorloofd Een enkele keer Vaak Er is contact met leerplicht geweest Eventuele toelichting:..... Onderwijskundig rapport Algemeen gedeelte 10

11 Naam leerling: Eventuele toelichting op het Onderwijskundig Rapport Het is gewenst dat de vo-school contact opneemt met de basisschool. 12. Ondertekening Naam en handtekening directeur (namens bevoegd gezag)... Datum:... Hebben de ouders/verzorgers de inhoud van dit rapport gelezen? Ja Nee Eventuele opmerkingen... Naast dit algemene gedeelte is ook het specifieke gedeelte ingevuld (met gegevens voor het leerlingvolgsysteem van de school voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs). Onderwijskundig rapport Algemeen gedeelte 11

12 Onderwijskundig Rapport Regio Westland Bijlage - leerwegondersteunend onderwijs of - praktijkonderwijs Vertrouwelijk Deze bijlage dient als aanvulling op het algemene OR. De motivering voor het advies lwoo of praktijkonderwijs wordt doorgestuurd naar de RVC. De overige gegevens zijn bedoeld om handelingssuggesties te kunnen opstellen. In een aantal gevallen wordt u gevraagd een beoordeling te geven (onvoldoende, zwak, voldoende en goed). Wilt u deze criteria relateren aan het niveau waarvoor u de leerling aanmeldt. Naam van de leerling Naam verwijzende school Geboortedatum leerwegondersteunend onderwijs praktijkonderwijs 1. Leerling- en schoolgegevens: Beknopte typering van de leerling 2. Motivering van de verwijzing naar lwoo of praktijkonderwijs Kunt u de RVC aangeven wat u de belangrijkste reden vindt voor verwijzing naar leerwegondersteunend onderwijs/praktijkonderwijs? Onderwijskundig rapport leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs 12

13 3. Leerlingvolgsysteem Algemene leervoorwaarden onv. zwak vold. goed Onthouden/geheugen Kunnen ordenen Luisterhouding Taal onv. zwak vold. goed Gedachten verwoorden Taalbegrip Schrijven van klankzuivere woorden Spelling moeilijke woorden Beheersen van spellingregels Beheersen werkwoordspellingregels Begrip van zinsontleding Is er sprake van dyslexie? ja mogelijk nee Onderzoeksrapport bijgevoegd. Kopie van het scoreverloop op een genormeerde Toets (b.v. NiO, Cito) bijgevoegd. Lezen onv. zwak vold. goed Technisch lezen van: - één-lettergrepige woorden - meerlettergrepige woorden Begrijpend lezen Leesplezier Kopie van het scoreverloop op leestoetsen (zowel technisch als begrijpend lezen; b.v. Brus, AVI, Cito) bijgevoegd. ja nee Schrijven onv. zwak vold. goed Leesbaarheid Links-/rechtshandig links rechts Rekenen onv. zwak vold. goed Elementaire rekentaal-begrippen Inzicht in getalstructuur Optellen- en aftrekken tot 10 Optellen- en aftrekken tot 100 Deeltafels (tot 10) geautomatiseerd Staartdeling (Gewone) breuken Decimale breuken Tijd Meten Wegen Geld Kopie van het scoreverloop op een genormeerde rekentoets (b.v., Cito, Tempo Toets Rekenen e.d.) bijgevoegd. ja nee Vakken Wiskunde Aardr/Gesch Natuurkunde Biologie Engels *) o z v g o z v g o z v g o z v g o z v g Interesse Inzet Kennis/ alg. ontwikkeling Beklijven v/h geleerde Onderwijskundig rapport leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs 13

14 Overige vakken: Muziek Tekenen Handvaardig Gymnastiek Techniek -heid *) o z v g o z v g o z v g o z v g o z v g Interesse Inzet/motivatie Resultaten *) o = onvoldoende; z = zwak; v = voldoende en g = goed 4. (Eind)toetsen basisonderwijs Gegevens uit laatste (psychologisch) onderzoek: ja nee Wilt u, zo mogelijk, een kopie meesturen van: - het voorblad van de WISC-RN - de NiO - de NDT - de Cito-eindtoets basisonderwijs - de SVL Speciale begeleiding Wordt of is de leerling begeleid door externe instanties voor (jeugd-)hulpverlening? nee ja Welke instantie: Welke periode: van tot.. Naam begeleider/hulpverlener:... tel.nr... Aard van de begeleiding: 6. Eventuele bijzonderheden over Gezondheid (indien belemmerend voor het leren): Regelmatig artsbezoek Lichamelijke achterstand Chronische ziekte Medicatie voor: Specifieke aanpak: Lichamelijke bijzonderheden (belemmerend voor het leren en of gedrag): Visuele problemen, m.n. Auditieve problemen, m.n. Spraakmotorische problemen m.n. Grofmotorische problemen, m.n. Fijnmotorische problemen, m.n. Overbeweeglijkheid, m.n. Onhandigheid, m.n. Tics of stereotype bewegingen, m.n. Opvallende uiterlijke kenmerken m.n. Organisch cerebrale afwijking m.n. m.n. Onderwijskundig rapport leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs 14

15 Zijn er in de geschiedenis van de leefsituatie van het kind ingrijpende gebeurtenissen geweest? Overlijden Langdurige/ernstige ziekte Relatieproblemen Werkloosheid Verhuizingen Financiële problemen Oorlogsgeweld 7. (Werk)houding Interesse voor schoolwerk Zelfstandigheid Organisatie van het werk Zelfvertrouwen bij proefwerken Werkverzorging Tevredenheid op school Wil graag prestaties leveren onv. zwak vold. goed De leerling reageert in het algemeen op: negatief neutraal positief Belonen Stimuleren Helpen, aanwijzingen geven Waarschuwen Gebieden Verbieden Straffen.. Omgang met medeleerlingen: negatief neutraal positief Aansluiting met anderen Deel uitmaken van de groep/ klas Rekening houden met anderen Leiderschap Weerbaarheid Beïnvloedbaar... Omgang met de groepsleerkracht: negatief neutraal positief Het zelf leggen van contacten Openstaan voor contact Komt sympathiek over Is positief beïnvloedbaar Kan leerkrachtwisseling aan Emotionele gesteldheid van de leerling: nee soms vaak altijd Heeft zelfinzicht Heeft zelfvertrouwen Kan vertrouwen in anderen stellen Hanteert normen en waarden Heeft faalangst Raakt gefrustreerd Is vrolijk Is bedrukt Is wisselend van stemming Haalt fantasie en werkelijkheid door elkaar Er is sprake van: - angst - somberheid - agressie.. Onderwijskundig rapport leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs 15

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Cursusjaar: Gewenste locatie: Volledige voornamen Roepnaam

Cursusjaar: Gewenste locatie: Volledige voornamen Roepnaam AANMELDING voor (school): Cursusjaar: Gewenste locatie: OUDERFORMULIER (in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) 1. Gegevens aangemelde leerling Huidige school Achternamen (officiële) Te hanteren achternaam

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport ten behoeve van het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs in Zoetermeer (Cursusjaar )

Onderwijskundig rapport ten behoeve van het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs in Zoetermeer (Cursusjaar ) Onderwijskundig rapport ten behoeve van het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs in Zoetermeer (Cursusjaar 2007-2008) Dit onderwijskundig rapport wordt door de Zoetermeerse scholen van

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport 2017-2018 Onderwijskundig Rapport Advies & Inlichtingenformulier voor het Voortgezet Onderwijs Naam Leerling: Woonplaats: 1 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Tussenvoegsel Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTELIJK ZUID-LIMBURG SAM 55.1 Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 Het

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier klas 1

Aanmeldingsformulier klas 1 ruimte voor foto Aanmeldingsformulier klas 1 Deel 1: Ouderformulier in te vullen door de ouder(s) / verzorger(s) Vertrouwelijk 1. Gegevens aangemelde leerling Achternaam (officiële) Te hanteren achternaam

Nadere informatie

Adres/postcode. Lichamelijke toestand. Zijn er bepaalde handicaps? Broer/zus op school geweest? Afstand school huis (voor leerlingen buiten Meppel)..

Adres/postcode. Lichamelijke toestand. Zijn er bepaalde handicaps? Broer/zus op school geweest? Afstand school huis (voor leerlingen buiten Meppel).. OUDERFORMULIER in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) Gegevens aangemelde leerling Achternaam Roepnaam Volledige voornaam/-namen Geboortedatum Adres/postcode Woonplaats en -gemeente Telefoon Nationaliteit

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier klas 1

Aanmeldingsformulier klas 1 ruimte voor foto Aanmeldingsformulier klas 1 Deel 1: Ouderformulier in te vullen door de ouder(s) / verzorger(s) Vertrouwelijk Gegevens aangemelde leerling Achternaam (officiële) Te hanteren achternaam

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport

Onderwijskundig rapport Onderwijskundig rapport 1. Personalia Leerlinggegevens Persoonsgebonden nummer(bsn): Voorna(a)m(en): Roepnaam: Tussenvoegsel(s): Achternaam: Geslacht: n n Casus Man Geboortedatum: 12-02-2004 Adressen geheim

Nadere informatie

AANMELDING VOOR school: locatie:

AANMELDING VOOR school: locatie: cursusjaar 2014/2015 AANMELDING VOOR school: locatie: OUDERFORMULIER {in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s)} 1. Gegevens aangemelde leerling Huidige school Achternamen (officiële) Te hanteren achternaam

Nadere informatie

SCHOOLJAAR:

SCHOOLJAAR: Aanmeldingsformulier SCHOOLJAAR: 2016 2017 Brugklassen: Vakcollege (Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg, eventueel met LWOO) Praktijkonderwijs Afdelingsleiders: Praktijkschool: Vakcollege: Mevr. E.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier klas 1

Aanmeldingsformulier klas 1 ruimte voor foto Aanmeldingsformulier klas 1 Deel 1: Ouderformulier in te vullen door de ouder(s) / verzorger(s) Vertrouwelijk Gegevens aangemelde leerling Achternaam (officiële) Volledige voornamen Roepnaam

Nadere informatie

DRIESTAR COLLEGE Cursusjaar

DRIESTAR COLLEGE Cursusjaar In te vullen door de school Lar Bda Bda Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * Opgave voor locatie Gouda / Lekkerkerk / Leiden

Nadere informatie

Oost-IJsselmonde en West-Alblasserwaard. Onderwijskundig rapport. voor

Oost-IJsselmonde en West-Alblasserwaard. Onderwijskundig rapport. voor samenwerkingsverband Oost-IJsselmonde en West-Alblasserwaard Onderwijskundig rapport voor NAAM LEERLING: ten behoeve van de aanmelding van (zorg)leerlingen bij een van de onderstaande scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar.

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar. In te vullen door de school Lar Bda Daj Bda Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * Opgave voor locatie Gouda / Lekkerkerk /

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van de leerling Achternaam :... Voornaam/-namen :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Geboortedatum :...

Persoonlijke gegevens van de leerling Achternaam :... Voornaam/-namen :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Geboortedatum :... Aanmeldingsformulier In te vullen door de ouders Persoonlijke gegevens van de leerling Achternaam :... Voornaam/-namen :... Roepnaam :... meisje jongen Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoonnummer

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar.

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar. In te vullen door de school Lar Bda Daj Bda Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * Opgave voor locatie Gouda / Lekkerkerk /

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier (locatie Aalderinkshoek, César Franckstraat 4, Almelo)

Aanmeldingsformulier (locatie Aalderinkshoek, César Franckstraat 4, Almelo) Aanmeldingsformulier (locatie Aalderinkshoek, César Franckstraat 4, Almelo) schooljaar 2018-2019 voor klas 2 en hoger Gegevens van de leerling. S.v.p. een uittreksel van het bevolkingsregister (GBA) bijvoegen.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier klas 2 en hoger

Aanmeldingsformulier klas 2 en hoger ruimte voor foto Aanmeldingsformulier klas 2 en hoger Deel 1: Ouderformulier in te vullen door de ouder(s) / verzorger(s) Vertrouwelijk 1. Gegevens aangemelde leerling Achternaam (officiële) Volledige

Nadere informatie

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Naam van de leerling : Onderwijskundig rapport opgemaakt door : Functie : Email adres : Aantal bijlagen : Datum : Rapport besproken op : Handtekening

Nadere informatie

VWO (atheneum en gymnasium) HAVO Theoretische leerweg (MAVO) Basisberoepsgerichte leerweg

VWO (atheneum en gymnasium) HAVO Theoretische leerweg (MAVO) Basisberoepsgerichte leerweg Datum: 1. Leerling gegevens NAW leerling Voornaam J M Tussenvoegsel + achternaam Postcode/Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel Woont bij beide ouders vader moeder anders nl.: Contactpersoon Geboortedatum

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) Leerling

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) Leerling Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2015-2016 [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL

Nadere informatie

Voornaam : Achternaam : Ingevuld door :... Plaats en datum :... Tel.nr. :... groepsleerkracht : b. Schoolverloop bao s(ba)o

Voornaam : Achternaam : Ingevuld door :... Plaats en datum :... Tel.nr. :...  groepsleerkracht : b. Schoolverloop bao s(ba)o nderwijskundig rapport t.b.v. de aanmelding voor schooljaar 2015-2016 Bijlage bij het algemene aanmeldingsformulier, voor leerlingen die worden aangemeld bij het praktijkonderwijs of het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

SCHOOLJAAR:

SCHOOLJAAR: AANMELDINGSFORMULIER JUNIOR COLLEGE SCHOOLJAAR: 2016 2017 Brugklassen: 1. MAVO 2. MAVO/HAVO 3. HAVO 4. HAVO/VWO 5. VWO RSG Tromp Meesters 2016-2017 1 Toelichting Aanmelden kan alleen digitaal op de volgende

Nadere informatie

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO?

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO? Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 openbaar onderwijs zwolle en regio [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar 2018-2019 Agenda Waarom LWOO / PrO-show? Criteria en testinstrumenten Welke leerlingen testen? Testprocedure Onderwijskundig rapport

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer TLV-COMMISSIE Aanvraagformulier voor basisscholen die een leerling willen aanmelden voor bespreking in de TLV-commissie. Naam leerling Voornamen (voluit) BSN School Aangevraagd door Functie Procedure:

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs [ IN TE VULLEN DOOR DE NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier 2019-2020 Naam leerling: De leerling wordt aangemeld voor: Praktijkonderwijs beroepsgericht BB beroepsgericht KB Theoretisch TL HAVO VWO Leerjaar: 1 2 3 4 Inzenden voor 1 april 2019

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport PO - VO Provincie Groningen aanmelding 2011-2012

Onderwijskundig Rapport PO - VO Provincie Groningen aanmelding 2011-2012 Onderwijskundig Rapport PO - VO Provincie Groningen aanmelding 2011-2012 Opmaak: versie 7 juni 2010 1 A. In te vullen door het Primair Onderwijs Leerling: Leerling : Geboorte datum : Naam school herkomst

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier klas 2 en hoger

Aanmeldingsformulier klas 2 en hoger Aanmeldingsformulier klas 2 en hoger (uitsluitend te gebruiken voor instroom klas 2 en hoger en/of een uitbestedingsovereenkomst VAVO. Voor de aanmelding van een brugklasleerling dient een ander formulier

Nadere informatie

INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016

INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016 INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016 1. Huidige school Naam school: Ingevuld door: Adres: Postcode: 2. Persoonlijke gegevens van de leerling Roepnaam: Voorvoegsel: Achternaam: Type school:

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2017-2018 Naam van de leerling : Onderwijskundig rapport opgemaakt door : Functie : Email adres : Aantal bijlagen : Datum : Rapport besproken op : Handtekening

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier 2018-2019 Eerste leerjaar Naam leerling: Basisschool: Eerste leerjaar AANMELDINGSFORMULIER VO Surhuisterveen 2018-2019 Dit deel in te vullen door ouder(s)/verzorger(s) Leerlinggegevens

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie)

Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie) Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie) Datum: 1. Algemene gegevens Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Adres Postcode en plaats Telefoonnummer E-mailadres Niveau Leerjaar/ klas

Nadere informatie

Model onderwijskundig rapport Regio de Meierij

Model onderwijskundig rapport Regio de Meierij Model onderwijskundig rapport Regio de Meierij Regio De Meierij November 2008 Onderwijskundig rapport 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Voornamen Roepnaam.Jongen Meisje Geboorteland Geboorteplaats

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs

voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2015-2016 voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit

Nadere informatie

Aanmelding leerjaar 1. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 2015/2016

Aanmelding leerjaar 1. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 2015/2016 Aanmelding leerjaar 1 L CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 2015/2016 A Aanmeldingsformulier leerjaar 1 schooljaar 2015-2016 Deel A in te vullen door ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2016-2017 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Het Onderwijs Zorg Centrum Aanmeldingsformulier

Het Onderwijs Zorg Centrum Aanmeldingsformulier Het Onderwijs Zorg Centrum Aanmeldingsformulier Geachte heer/ mevrouw, U wilt uw kind aanmelden bij het OZC. Hierbij het aanmeldingsformulier en de checklist aan de hand waarvan u alle gegevens (zoveel

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

A AN M E L D F O R M U LIER

A AN M E L D F O R M U LIER A AN M E L D F O R M U LIER G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Werkwijze voor aanmeldingen LWOO en Praktijkonderwijs.

Werkwijze voor aanmeldingen LWOO en Praktijkonderwijs. Werkwijze voor aanmeldingen LWOO en Praktijkonderwijs. Schooljaar 2018-2019 1 Inhoud Inleiding 3 Criteria voor LWOO 4 Criteria voor Praktijkonderwijs 4 Toelaatbaarheidsonderzoeken 5 Voorwaarden test- en

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VSO Beukenrode-Onderwijs

Aanmeldingsformulier VSO Beukenrode-Onderwijs Aanmeldingsformulier VSO Beukenrode-Onderwijs Dit aanmeldingsformulier is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die hun kind willen aanmelden voor onderwijs op Beukenrode-Onderwijs (cluster 4 onderwijs).

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER KLAS 1 SCHOOLJAAR: 20../20..

AANMELDINGSFORMULIER KLAS 1 SCHOOLJAAR: 20../20.. AANMELDINGSFORMULIER KLAS 1 SCHOOLJAAR: 20../20.. in te vullen door ouders Plaatsingswens tweetalig atheneum atheneum/havo havo/mavo mavo/kader kader/basis met voorkeur voor sportklas atheneum/havo* met

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen)

AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen) AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen) A. ALGEMENE GEGEVENS Gegevens leerling: Voornaam: Achternaam : Geboortedatum: BSN nummer Woonadres:

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

GEEN LWOO MAAR PRO SHOW

GEEN LWOO MAAR PRO SHOW GEEN LWOO MAAR PRO SHOW Wat is opting out? Agenda Wat betekent opting out voor leerlingen die vanaf schooljaar 2019-2020 starten in het voortgezet onderwijs? De gevolgen voor de testprocedure bij een vmbo-schooladvies

Nadere informatie

Aanmelding Structuurklas

Aanmelding Structuurklas Datum: Een intakegesprek bij het Erfgooiers College is voorwaardelijk voor deze aanmelding Datum Met Dit heeft plaatsgevonden op Namen 1. Leerling gegevens NAW leerling Voornaam Tussenvoegsel + achternaam

Nadere informatie

Verwijzen naar het voortgezet onderwijs.

Verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Verwijzen naar het voortgezet onderwijs. De Wet. Het schooladvies in groep 8. In groep 8 geeft de basisschool advies over het soort middelbare school dat past bij uw kind. De school kijkt daarvoor onder

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

I N S C H R I J F FORMULIER

I N S C H R I J F FORMULIER : I N S C H R I J F FORMULIER G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Ouder(s)/voogd(en): De ouders(s)/voogd(en) hebben op (dd-mm-jjjj) dit onderwijskundig rapport gelezen. Naam en handtekening ouders(s)/voogd(en):

Ouder(s)/voogd(en): De ouders(s)/voogd(en) hebben op (dd-mm-jjjj) dit onderwijskundig rapport gelezen. Naam en handtekening ouders(s)/voogd(en): Onderwijskundig rapport bij een aanvraag lgf / rugzak Cluster 4 t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor het cursusjaar

Aanmeldingsformulier voor het cursusjaar Aanmeldingsformulier voor het cursusjaar 2016-2017 In te vullen door nieuwe school Ontvangstdatum aanmeldingsformulier In te vullen door de huidige school Leerling Voornaam: (Officiële) Achternaam: Advies

Nadere informatie

Startblad voor: kies een item (opp2014)

Startblad voor: kies een item (opp2014) Startblad voor: kies een item (opp2014) 1. ALGEMEEN Achternaam Voornaam Geboortedatum jongen meisje BSN: nationaliteit: Ned. in Nederland sinds: ouderlijk gezag: beiden moeder vader anders: VO-school Leerweg

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2016-2017 Passend onderwijs & LWOO-PrO (1) RVC blijft in functie tot 1 januari 2016 Samenwerkingsverband / CTO gaat vanaf 1 januari 2016 lwoo- en pro-gelden

Nadere informatie

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Procesmanagement Primair Onderwijs Vmbo projectorganisatie Wegbereiders leerlinggebonden financiering Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling

Nadere informatie

Move Your World! Startbijeenkomst POVO 7 september 2017

Move Your World! Startbijeenkomst POVO 7 september 2017 Move Your World! Startbijeenkomst POVO 7 september 2017 Workshop 3 LWOO en Praktijkonderwijs Maggy van Kooten Zorgcoördinator VMBO en PRO 7 september 2016 Wat komt er aan de orde? Om toegelaten te worden

Nadere informatie

instroom vanuit Voortgezet Onderwijs AX Zwolle Telefoon:

instroom vanuit Voortgezet Onderwijs AX Zwolle Telefoon: Aanmeldingsformulier instroom vanuit Voortgezet Onderwijs 2019-2020 (in te vullen door de huidige school en ouders/verzorgers) Leerling Naam en achternaam: m Aanmelding voor het Carolus Clusius College

Nadere informatie

Voornamen:... Roepnaam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Nationaliteit:... Burgerservicenummer :...

Voornamen:... Roepnaam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Nationaliteit:... Burgerservicenummer :... AANMELDINGSFORMULIER 1. Gegevens leerling Achternaam:... Voornamen:... Roepnaam:... Geboortedatum:.-...-.. Jongen / meisje Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Telefoonnummer:... Geheim nummer:

Nadere informatie

Toelating. tot het leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs

Toelating. tot het leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Toelating tot het leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Waarom deze brochure? Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. wil u door middel van deze brochure informatie geven over de toelating tot

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER TLV VOOR OVERGANG VAN SO NAAR VSO VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO Anders: DOCUMENTEN: Document 1: Document 2: Document 3: Administratieve

Nadere informatie

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee.

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee. Werkblad 5.1 Opdracht 3, module 4, les 5 1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee. 1. De uitslag van de Cito-toets van Paulo is goed. 2. De studievaardigheden

Nadere informatie

Naam leerling : Contactpersoon : Functie contactpersoon: Datum: - - (dd-mm-jjjj) Plaats, Handtekening contactpersoon:

Naam leerling : Contactpersoon : Functie contactpersoon: Datum: - - (dd-mm-jjjj) Plaats, Handtekening contactpersoon: Voorschoolse rapportage bij aanmelding voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering cluster 4 t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Voorschoolse versie voor leerlingen die het

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Van Kinsbergen college

Van Kinsbergen college AANMELDING LWOO Van Kinsbergen college Van Kinsbergen college 3 VOORWOORD In de praktijk blijkt dat de aanmelding voor leerlingen met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) een lastige materie is. Om de

Nadere informatie

OKR deel 1 LEERLING. achternaam. roepnaam M V. woonplaats. Onderwijskundige overdrachtsrapportage 2017/

OKR deel 1 LEERLING. achternaam. roepnaam M V. woonplaats. Onderwijskundige overdrachtsrapportage 2017/ OKR deel 1 LEERLING achternaam roepnaam M V woonplaats Onderwijskundige overdrachtsrapportage basisonderwijsvoortgezet onderwijs 2017/2018-1 - A. ADVISERING VERVOLGONDERWIJS Waar mogelijk bij voorkeur

Nadere informatie

Aanvraagformulier ontwikkelingsonderzoek

Aanvraagformulier ontwikkelingsonderzoek Aanvraagformulier ontwikkelingsonderzoek Gegevens van het kind Achternaam :... Adres :... Roepnaam :... Postcode :... Geslacht : M/V* Woonplaats :... Geboortedatum:... Telefoonnummer:... Op school sinds:...

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier basisschoolverlaters

Aanmeldingsformulier basisschoolverlaters Aanmeldingsformulier basisschoolverlaters 2019-2020 s.v.p. volledig en in blokletters invullen; Dit formulier is niet de officiële aanmelding, maar bedoeld om alle gegevens administratief op een correcte

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 schooljaar

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 schooljaar Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo A Aanmeldingsformulier leerjaar 1 schooljaar 2019-2020 Deel A in te vullen door ouders Uitgangspunt bij plaatsing is het advies gegeven door

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

ETTY HILLESUM LYCEUM. Inschrijving. Leerlinggegevens ETTY HILLESUM LYCEUM. Aanmeldingsformulier leerjaar 2 t/m 6 schooljaar

ETTY HILLESUM LYCEUM. Inschrijving. Leerlinggegevens ETTY HILLESUM LYCEUM. Aanmeldingsformulier leerjaar 2 t/m 6 schooljaar Inschrijving In te vullen door het Etty Hillesum Lyceum Datum inschrijving Leerlingnummer BRIN vorige school Leerlinggegevens Achternaam Voornamen (voluit) Roepnaam Geboortedatum Geslacht Man Vrouw Burgerservicenummer

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER DEELTIJD EN KLINIEK YULIUS AUTISME

AANMELDINGSFORMULIER DEELTIJD EN KLINIEK YULIUS AUTISME Autisme T 088 40 50 600 info@yulius.nl AANMELDINGSFORMULIER DEELTIJD EN KLINIEK YULIUS AUTISME HET AANMELDFORMULIER BESTAAT UIT DEEL A EN DEEL B. Na invulling deel A digitaal versturen naar aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER VERLENGING TLV (Aanvraag bij verlenging Toelaatbaarheidsverklaring van een leerling in het VSO) VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Het Onderwijs Zorg Centrum

Het Onderwijs Zorg Centrum Het Onderwijs Zorg Centrum Geachte heer/ mevrouw, U wilt uw kind aanmelden bij het OZC. Hierbij het aanmeldingsformulier en de checklist aan de hand waarvan u alle gegevens (zoveel mogelijk digitaal) naar

Nadere informatie

* Voornaam : * Roepnaam : Jongen/Meisje. * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit : Geboorteland: * Straat + huisnummer :

* Voornaam : * Roepnaam : Jongen/Meisje. * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit : Geboorteland: * Straat + huisnummer : Aanmelding Vestercollege, Hendrikstafweg, Ede Inschrijfformulier Persoonsgegevens leerling: * Achternaam : * Voornaam : * Roepnaam : Jongen/Meisje * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE

AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE Cursusjaar 2015-2016 Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * In te vullen door de school

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Leerjaar 1 2016-2017. Gegevens ouder(s)/verzorger(s) Achternaam. Voornamen (voluit) Roepnaam. Geboortedatum. Geslacht Man Vrouw

Aanmeldingsformulier. Leerjaar 1 2016-2017. Gegevens ouder(s)/verzorger(s) Achternaam. Voornamen (voluit) Roepnaam. Geboortedatum. Geslacht Man Vrouw 1 Aanmeldingsformulier Leerjaar 1 2016-2017 In te vullen door de basisschool Achternaam Voornamen (voluit) Roepnaam Geboortedatum Geslacht Man Vrouw Burgerservicenummer Geboorteplaats en land Datum in

Nadere informatie

2016/2017. Onderwijskundige overdrachtsrapportage. OKR deel 1 LEERLING. achternaam. roepnaam M V. woonplaats

2016/2017. Onderwijskundige overdrachtsrapportage. OKR deel 1 LEERLING. achternaam. roepnaam M V. woonplaats OKR deel 1 LEERLING achternaam roepnaam M V woonplaats Onderwijskundige overdrachtsrapportage basisonderwijsvoortgezet onderwijs 2016/2017 Dit OKR is onder voorbehoud van vaststelling door de werkgroep

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier 2019-2020 Vooraf: 1. Aanmeldingen zijn alleen geldig als u het originele adviesformulier van de basisschool bijvoegt. 2. Aanmeldingen zijn pas definitief zodra onze school het Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER Leerjaar 3 Vmbo-T cursus

AANMELDINGSFORMULIER Leerjaar 3 Vmbo-T cursus IN TE VULLEN DOOR DE SCHOOL: Datum aanmelding Verzoek plaatsing SomToday Datum bevestiging Niveau toelating Bericht van toelating Geplaatst in klas AANMELDINGSFORMULIER Leerjaar 3 Vmbo-T cursus 2019-2020

Nadere informatie

De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014

De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014 De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014 Uitgangspunten voor aanmelding en plaatsing Het is in het belang van leerlingen dat zij in de opleiding geplaatst worden die bij hen past. Leerlingen

Nadere informatie