Ouder(s)/voogd(en): De ouders(s)/voogd(en) hebben op (dd-mm-jjjj) dit onderwijskundig rapport gelezen. Naam en handtekening ouders(s)/voogd(en):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouder(s)/voogd(en): De ouders(s)/voogd(en) hebben op (dd-mm-jjjj) dit onderwijskundig rapport gelezen. Naam en handtekening ouders(s)/voogd(en):"

Transcriptie

1 Onderwijskundig rapport bij een aanvraag lgf / rugzak Cluster 4 t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen Onderwijskundig rapport voor kinderen die op dit moment het speciaal (voortgezet) onderwijs, (speciaal)basisonderwijs of voortgezet onderwijs bezoeken. Mocht de leerling nog niet naar school gaan (MKD, peuterspeelzaal e.d.) download dan de Voorschoolse rapportage op Hier is tevens een handleiding te downloaden. Naam leerling: Contactpersoon Functie contactpersoon: Het betreft: Aanvraag voor plaatsing op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of lgf (rugzak) Her-indicatie: leerling zit al op het speciaal onderwijs òf heeft al leerlinggebonden financiering terwijl het op een school voor (speciaal)basisonderwijs zit. Sinds wanneer zit het kind op het speciaal onderwijs?.. (dd-mm-jjjj) Sins wanneer heeft het kind leerlinggebonden financiering/ambulante begeleiding?.(dd-mm-jjjj) Plaats en datum: Handtekening contactpersoon Ouder(s)/voogd(en): De ouders(s)/voogd(en) hebben op (dd-mm-jjjj) dit onderwijskundig rapport gelezen. Naam en handtekening ouders(s)/voogd(en): Eventuele opmerkingen Eventuele opmerkingen van de ouder(s)/voogd(en) Pagina 1 van 17

2 Algemene gegevens leerling Achternaam leerling Voornamen leerling 1 M/V Straatnaam en postcode Woonplaats Geboortedatum leerling Telefoonnummer geheim adres Geboorteland kind Spreektaal kind thuis Kind in Nederland sinds Kind volgt Nederlands onderwijs sinds Wilt u hier een beknopte typering geven van uw zorgen over de leerling? U kunt daarbij denken aan de specifieke kenmerken van de leerling die in uw visie samenhangen met de aanmelding Wilt u hier hier een beknopte motivering geven wat er met de aanmelding wordt nagestreefd? U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan specifieke voorzieningen, (les) faciliteiten en pedagogisch didactische aanpak die deze leerling in uw visie nodig heeft. 1 Tussen haakjes de roepnaam als deze verschilt van de eerste voornaam Pagina 2 van 17

3 Algemene gegevens huidige school Basisonderwijs Type 2 : Speciaal basisonderwijs Speciaal onderwijs Schoolsoort: Voortgezet onderwijs Schoolsoort: LWOO Voortgezet Speciaal Onderwijs Schoolsoort: Schoolnaam: Adres: Postcode en Plaats: Telefoonnummer: adres: Gegevens schoolloopbaan leerling Groep Basisonderwijs Speciaal basisonderwijs Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs Huidige leeftijd kind. jaar/maanden Schoolwisseling in groep(en).. Schoolwisseling heeft niet plaatsgevonden Heeft het kind altijd hetzelfde type voortgezet onderwijs gevolgd? Ja, de volgende wisselingen hebben plaatsgevonden: (beschrijf en licht toe, u kunt bijvoorbeeld denken aan opstroom, afstroom, zij-instromer) Kind zit niet op VO-school Toelichting opvallende zaken schoolloopbaan van het kind zoals schoolwisseling 2 Regulier basisonderwijs, Montessori, Jenaplan etc. 3 Ieder hokje is een volledig schooljaar. Heeft de leerling groep 2 x gedaan: zet dan twee kruisjes Pagina 3 van 17

4 Schoolvorderingen Is er sprake van een leerachterstand? Ja (vul bijlage 1 in) nee Is er sprake geweest van perioden van versnelling of juist vertraging of stilstand van de ontwikkeling van het kind bij bepaalde leergebieden? Ja, versnelling. Geef hierop een toelichting Ja, vertraging. Geef hierop een toelichting U kunt bijvoorbeeld ook denken aan de invloed van wisseling leraren, beschikbaarheid extra hulp of faciliteiten op de versnelling of vertraging Zijn er beperkingen in de algemene leervoorwaarden die te maken hebben met de stoornis of is er sprake van gevaarlijk gedrag voor de leerling zelf of voor anderen? U kunt hierbij denken aan ernstige tekortkomingen in verband met het gedrag op het gebied van de werkhouding, zelfstandigheid, taakgerichtheid, aandacht, motivatie en instructiegevoeligheid of ernstige problemen in de interactie met het onderwijsgevend personeel of ernstig storend gedrag ten aanzien van het onderwijsleerproces van medeleerlingen, waarbij de genoemde gedragsproblemen al minstens een jaar duren, zich niet beperken tot een bepaalde situatie, weinig of niet worden beïnvloed door op de problemen gerichte aanpak en afspraken, en niet te verklaren zijn uit de omstandigheden van de leerling Pagina 4 van 17

5 Zijn er andere factoren die de leerling belemmeren bij het leren op school? Ja Wilt u hieronder op kernpunten een toelichting geven op de belemmerende factoren? U kunt hierbij denken aan cognitieve beperkingen, risicofactoren in het thuismilieu, anderstaligheid en dergelijke Zijn er factoren die gunstig werken voor het leren op school. Zo ja, Wilt u hieronder op kernpunten een toelichting geven op de bevorderende factoren? Toelichting gunstige/bevorderende factoren voor het leren van het kind op school. U kunt hierbij denken aan sociale vaardigheden, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, cognitief niveau, aandacht, concentratie, assertiviteit, ondersteuning van het thuismilieu e.d. Pagina 5 van 17

6 Onderzoek Zijn er het lopende schooljaar gedragsvragenlijsten zoals de CBCL, TRF, YSR, SCHOBL-R ingevuld? CBCL op (dd-mm-jjjj) Door 4. TRF (dd-mm-jjjj) Door. YSR op (dd-mm-jjjj) Door. SCHOBL-R op.. (dd-mm-jjjj) Door. op. (dd-mm-jjjj) Door. Conclusie van het onderzoek: Zijn er (gedrags)stoornissen gediagnosticeerd? Ja (onderstaande toelichting invullen). Kopie onderzoeksverslag als bijlage meesturen Toelichting op gediagnosticeerde (gedrags)stoornis. Door wie is de diagnose gesteld en welke conclusies zijn getrokken? 4 Leerkracht / ouders / leerling / instantie Pagina 6 van 17

7 Verzuim, schorsing, verwijdering Is het kind regelmatig afwezig? Ja, het betreft vooral geoorloofd verzuim i.v.m. noodzakelijke zorg m.b.t. de stoornis Ja, het betreft vooral ongeoorloofd verzuim Schorsing, namelijk (frequentie) Verwijdering: sinds wanneer?. Als dit het geval is, wilt u hieronder dan in kernpunten een beschrijving geven van de oorzaken en de frequentie van het verzuim /schorsing / verwijdering. Is er contact geweest met de leerplichtambtenaar? Ja (wilt u een toelichting geven op dit gesprek en de resultaten ervan?) Pagina 7 van 17

8 Zorgstructuur Is de leerling besproken in de zorgcommissie van de huidige school, bij de PCL of bij andere bovenschoolse commissies zoals bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst? Indien u nee heeft geantwoord, wat is de reden dat het kind niet is besproken? Graag een toelichting wanneer de leerling niet is besproken in een van bovenstaande commissies Ja, bij de zorgcommissie binnen de school Ja, bij de PCL Schoolbegeleidingsdienst Ja, bij een bovenschoolse zorgcommissie namelijk Indien u ja heeft geantwoord, wat was de conclusie van deze commissie? Wat was de conclusie van de commissie?(pcl, Zorgcommissie binnen de school, bovenschoolse zorgcommissie). S.v.p. kopie verslag commissie toevoegen Pagina 8 van 17

9 Zijn er een of meer specifieke handelingsplannen voor het kind opgesteld en uitgevoerd? Indien u nee heeft geantwoord, en er dus geen handelingsplannen opgesteld zijn, op welke wijze en gedurende welke periode is dan gezorgd voor afstemming tussen het onderwijsaanbod en de specifieke (pedagogisch-didactische) behoeften? Indien u nee heeft geantwoord, en er dus geen handelingsplannen opgesteld zijn, op welke wijze en gedurende welke periode is dan gezorgd voor afstemming tussen het onderwijsaanbod en de specifieke (pedagogisch-didactische) behoeften? Ja, gedurende 6 maanden of langer Ja, korter dan 6 maanden Indien u ja heeft geantwoord, beantwoord dan voor elk 5 van de handelingsplannen de volgende vragen: Wat was het onderwerp en de aanleiding van het handelingsplan? 5 Indien u een kopie van de handelingsplannen bijvoegt dan kunt u verwijzen naar de desbetreffende pagina. Kopieën van handelingsplannen met evaluatie bijvoegen: niet ouder dan een jaar Pagina 9 van 17

10 Welk doel is gekozen, welke aanpak is gevolgd, gedurende welke periode? Welke extra inzet is in het kader van het handelingsplan gerealiseerd? Eigen leerkracht remedial teacher Intern begeleider Ambulant begeleider vanuit WSNS of een andere (speciaal)basisschool Ambulant begeleider vanuit REC Cluster 4 Anderen, te weten Welke opbrengst is gerealiseerd en op welke wijze is deze vastgesteld? Pagina 10 van 17

11 Is de geboden zorg toereikend geweest? Wilt u hieronder op kernpunten beschrijven welke extra hulp, begeleiding of faciliteiten dit kind nodig heeft, die het reguliere zorgsysteem van de huidige school of een andere basisschool (inclusief speciaal basisonderwijs) niet kunnen bieden? U kunt denken aan specifieke pedagogisch-didactische aanpak of programma s gericht op specifieke ondersteuning en begeleiding m.b.t. sociaal-emotionele - of gedragsproblemen, ouderbegeleiding, cognitieve aspecten of met betrekking tot bepaalde leerhouding zoals motivatie, inzet en luisterhouding, inzet van specifieke experts en dergelijke Pagina 11 van 17

12 Hulpverlening Heeft de leerling ooit gebruik gemaakt van een specifiek aanbod jeugdhulpverlening of kinderpsychiatrie? Ja Wilt u hieronder op kernpunten een toelichting geven van de periode(n) en het type hulpverlening? U kunt denken aan bijvoorbeeld een centrum voor Jeugdzorg, een Boddartcentrum en dergelijke Als er overleg en afstemming is geweest tussen hulpverlening en school, wilt u hieronder dan op kernpunten een toelichting geven? Toelichting afstemming en overleg school en jeugdhulpverlening Pagina 12 van 17

13 Toestemmingsformulier ouder(s) / voogd(en) U doet een aanvraag voor een indicatie voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering. Voor deze indicatie zijn naast dit onderwijskundig rapport ook andere onderzoeken nodig. Om ervoor te zorgen dat de Commissie voor de Indicatiestelling snel beschikt over alle benodigde onderzoeken en geen onderzoek hoeft te herhalen of elders op te vragen is het makkelijk als bepaalde onderzoeken waarover de instelling beschikt worden meegestuurd met dit onderwijskundig rapport. Met dit formulier vragen we u expliciet om toestemming om de onderzoeken die onder het kopje Onderzoeken zijn aangekruist te mogen versturen naar de Commissie voor de Indicatiestelling, waar de aanvraag van uw kind wordt behandeld. Instellingen Het onderwijskundig rapport wordt toegezonden aan de: Commissie voor de indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering / de school voor speciaal onderwijs waar uw kind wordt aangemeld. Onderzoeken / rapportages Bij dit onderwijskundig rapport worden de volgende onderzoeken meegestuurd: Rapportage ontwikkelingspsychologisch onderzoek (IQ) Bijlage onderwijskundig rapport Epilepsie Kopie handelingsplannen met evaluatie over de periode. / Overzichtslijst didactische resultaten schoolloopbaan bijv. printversie CITO leerlingvolgsysteem Overige, rapportages, dossiers e.d., te weten: Als u ermee akkoord gaat dat de hiervoor genoemde onderzoeken worden meegezonden met dit onderwijskundig rapport wilt u dan hier tekenen? Datum: Plaats: Naam en handtekening ouder(s) / voogd(en) / leerling Pagina 13 van 17

14 Bijlage 1 voor leerlingen met een didactische achterstand of een didactische voorsprong 6 Voor leerlingen in groep 1 en 2 en degene die op dit didactisch niveau functioneren Leergebied Woordenschat Classificeren Seriëren Vergelijken en tellen Ruimtelijke oriëntatie Oriëntatie in de tijd Naam en niveau 7 gebruikte toets Score 8 Dle of niveau 9 Datum afname toets Leerlingen die het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs volgen Leergebied Naam en niveau gebruikte toets Score Dle of niveau DL 10 Datum afname toets Leesvoorwaarden Rekenvoorwaarden 6 Toetsgegevens mogen niet ouder dan een half jaar zijn op het moment dat onderwijskundig rapport naar de CvI gaat 7 U kunt in de kolom naam/niveau toets bijvoorbeeld denken aan de volgende omschrijving denken: Ruimte en Tijd M1, M2 of E2 (CITO LVS) 8 Hier s.v.p. de ruwe score invullen 9 CITO deelt haar vaardigheidsscores in vijf niveaus in: A tot en met E. U kunt hier de desbetreffende letter invullen 10 DL=Didactische leeftijd = het aantal maanden onderwijs vanaf september groep 3. Doublure geeft 10 maanden extra. Leerling in januari groep 3 die heeft gedoubleerd heeft DL van 15 Pagina 14 van 17

15 Leerlingen groep 3 tot en met 8 die het aanvankelijk lezen / rekenen beheersen Leergebied Naam en niveau gebruikte toets Score Dle of niveau DL 11 Datum afname toets Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Rekenen Anders.. C. Leerlingen die de CITO eindtoets (speciaal)basisonderwijs hebben gedaan Percentielscore Taal Rekenen wiskunde Studievaardigheden Wereldoriëntatie Totaal Standaardscore Datum waarop de CITO-eindtoets is afgenomen:.. jaar/maand D. Betreft het een leerling van het voortgezet onderwijs? Beschrijf dan het niveau van de leerling: soort onderwijs en groep. Geef het niveau van eind groep 8 en/of niveau waarop de leerling nu functioneert op de verschillende leerstofdomeinen/vakken. Komt het beeld dat de didactische toetsuitslagen te zien geven globaal overeen met uw eigen beeld van de mogelijkheden van het kind? Ja : geef een toelichting 11 DL=Didactische leeftijd = het aantal maanden onderwijs vanaf september groep 3. Doublure geeft 10 maanden extra. Leerling in januari groep 5 die heeft gedoubleerd heeft DL van 35 Pagina 15 van 17

16 Toelichting wanneer didactische toetsuitslagen niet overeenkomen met uw eigen beeld van de didactische vaardigheden van de leerling Pagina 16 van 17

17 Lijst met didactische toetsen die door de Cotan 12 voldoende tot goed zijn beoordeeld Groep 1 & 2 Ordenen, LVS, J.J. van Kuyk, Citogroep. Cotanbeoordeling 2002 Taal voor Kleuters, LVS, J.J. van Kuyk, Citogroep. Cotanbeoordeling 2002 Ruimte en Tijd, LVS, J.J. van Kuyk, Citogroep. Cotanbeoordeling 2002 Letterclustertest en Fonemische Analysetest, bestemd voor groep 3 (en2) van het basisonderwijs, C. Aarnoutse en C. Mommers. Cotanbeoordeling 1999 Groep 3 tot en met 8 Technisch lezen Letterclustertest en Fonemische Analysetest, bestemd voor groep 3 (en2) van het basisonderwijs, C. Aarnoutse en C. Mommers. Cotanbeoordeling 1999 Toets voor de kennis van Grafemen en Fonemen, CAESAR, 1980/1987. F.B. Caesar. Cotanbeoordeling Groep 3 Drie-Minuten-Toets, DMT, Leerlingvolgsysteem Cito, Cotanbeoordeling Groep 3 tot en met 8 Leestechniek en leestempo, Leerlingvolgsysteem Cito, Cotanbeoordeling 2001 Groep 3 tot en met 8 Eén-Minuut-Test, vorm A en B, 1973/1999. B.Th. Brus en M.J.M. Voeten. Cotanbeoordeling Groep 3 tot en met 8 Groep 3 tot en met 8 Begrijpend lezen Begrippentest-Plaatjes, Begrippentest-Woorden en Woordenschattest, groep 3 basisonderwijs, 1988/1996. C.A.J. Aarnoutse. Cotanbeoordeling 1999 Begrijpend Leestest, bestemd voor groep 3 van het basisonderwijs, C.A.J. Aarnoutse. Cotanbeoordeling 1999 Begrippentest-Plaatjes, Begrippentest-Woorden en Woordenschattest, groep 4 basisonderwijs, 1988/1996. C.A.J. Aarnoutse. Cotanbeoordeling 1999 Toetsen Begrijpend Lezen, TBL, 1995/1998. Leerlingvolgsysteem Cito. Cotanbeoordeling Groep 3 tot en met 8. Begrippentest-Plaatjes, Begrippentest-Woorden en Woordenschattest, groep 5 basisonderwijs, 1989/1996. C.A.J. Aarnoutse. Cotanbeoordeling 1999 Test voor het Begrijpend lezen 4 e leerjaar basisonderwijs, 1984 C.A.J. Aarnoutse. Cotanbeoordeling Groep 6. Begrippentest, Synoniementest, Voorzetseltest groep C.A.J. Aarnoutse. Cotanbeoordeling Groep 6 Begrijpend Leestest, Woordenschattest en leesattitudeschaal, groep 6 basisonderwijs, C.A.J. Aarnoutse. Cotanbeoordeling 1999 Begrijpend leestest groep 7, 1991/1996. C.A.J. Aarnoutse. Cotanbeoordeling 1999 Drempelonderzoek 678; 3 e herijkte versie Groep 5 tot en met 8. Cotanbeoordeling 2001 Begrijpend leestest groep 8, 1992/1996. C.A.J. Aarnoutse. Cotanbeoordeling Groep 3 tot en met 8 Spelling Spellingtest voor de basisschool, bestemd voor groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs, C.A.J. Aarnoutse. Cotanbeoordeling 1999 Schaalvorderingen in Spellingvaardigheid, SVS 1, 2 en / Leerlingvolgsysteem Cito. Cotanbeoordeling 2002 Drempelonderzoek 678 Groep 3 tot en met 8 Rekenen Rekenen en Wiskunde 1,2 en 3, 1990/1998. Leerlingvolgsysteem Cito. Cotanbeoordeling 2001 Drempelonderzoek 678; 3 e herijkte versie Groep 5 tot en met 8. Cotanbeoordeling Commissie testaangelegenheden Nederland Pagina 17 van 17

Ouders(s)/voogd(en) 1 De ouders(s)/voogd(en) hebben op (dd-mm-jjjj) dit onderwijskundig rapport gelezen. Naam en handtekening ouders(s)/voogd(en):

Ouders(s)/voogd(en) 1 De ouders(s)/voogd(en) hebben op (dd-mm-jjjj) dit onderwijskundig rapport gelezen. Naam en handtekening ouders(s)/voogd(en): Onderwijskundig rapport bij een aanvraag lgf / rugzak Cluster 3 t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Cluster 3 is voor Zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), Lichamelijk gehandicapte kinderen

Nadere informatie

Naam leerling : Contactpersoon : Functie contactpersoon:

Naam leerling : Contactpersoon : Functie contactpersoon: Onderwijskundig rapport bij een aanvraag speciaal onderwijs, lgf 1 / rugzak Cluster 4 t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Cluster 4: onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen,

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport Cluster 4 1

Onderwijskundig rapport Cluster 4 1 Onderwijskundig rapport Cluster 4 1 Onderwijskundig rapport bij aanmelding voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) voor leerlingen die

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport Cluster 4 1

Onderwijskundig rapport Cluster 4 1 Onderwijskundig rapport Cluster 4 1 Onderwijskundig rapport bij aanmelding voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) voor leerlingen die

Nadere informatie

Toelichting op het Onderwijskundig Rapport cluster 4 versie mei 2010

Toelichting op het Onderwijskundig Rapport cluster 4 versie mei 2010 Toelichting op het Onderwijskundig Rapport cluster 4 versie mei 2010 Algemeen: 1. Cluster 4 betreft onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Naam van de leerling : Onderwijskundig rapport opgemaakt door : Functie : Email adres : Aantal bijlagen : Datum : Rapport besproken op : Handtekening

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar.

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar. In te vullen door de school Lar Bda Daj Bda Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * Opgave voor locatie Gouda / Lekkerkerk /

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer TLV-COMMISSIE Aanvraagformulier voor basisscholen die een leerling willen aanmelden voor bespreking in de TLV-commissie. Naam leerling Voornamen (voluit) BSN School Aangevraagd door Functie Procedure:

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier klas 1

Aanmeldingsformulier klas 1 ruimte voor foto Aanmeldingsformulier klas 1 Deel 1: Ouderformulier in te vullen door de ouder(s) / verzorger(s) Vertrouwelijk 1. Gegevens aangemelde leerling Achternaam (officiële) Te hanteren achternaam

Nadere informatie

REC Flevoland. Onderwijskundig rapport MBO. voor aanmelding bij de Commissie van Indicatie (CvI) cluster 4. versie 20060304

REC Flevoland. Onderwijskundig rapport MBO. voor aanmelding bij de Commissie van Indicatie (CvI) cluster 4. versie 20060304 REC Flevoland Onderwijskundig rapport MBO voor aanmelding bij de Commissie van Indicatie (CvI) cluster 4 versie 20060304 1. Ondertekening Datum: Naam contactpersoon: Handtekening: Datum: Ondertekening

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie

INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016

INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016 INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016 1. Huidige school Naam school: Ingevuld door: Adres: Postcode: 2. Persoonlijke gegevens van de leerling Roepnaam: Voorvoegsel: Achternaam: Type school:

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport PO - VO Provincie Groningen aanmelding 2011-2012

Onderwijskundig Rapport PO - VO Provincie Groningen aanmelding 2011-2012 Onderwijskundig Rapport PO - VO Provincie Groningen aanmelding 2011-2012 Opmaak: versie 7 juni 2010 1 A. In te vullen door het Primair Onderwijs Leerling: Leerling : Geboorte datum : Naam school herkomst

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport nieuwkomers Oberon, maart 2012

Onderwijskundig rapport nieuwkomers Oberon, maart 2012 Onderwijskundig rapport nieuwkomers Oberon, maart 2012 Voor u ligt het onderwijskundig rapport voor nieuwkomers. Dit rapport is ontwikkeld op verzoek van LOWANpo. Zij heeft in het kader van het Kortlopend

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie

Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie dekroon,diagnostiek enbehandelcentrum Koningin Wilhelminalaan 9 7415 KPDeventer Tel:06-81285377 info@centrumdekroon.nl Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTELIJK ZUID-LIMBURG SAM 55.1 Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 Het

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE

AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE Cursusjaar 2015-2016 Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * In te vullen door de school

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Ontwikkelingsperspectief (OPP) Ontwikkelingsperspectief (OPP) Algemene gegevens leerling m/v Wettelijk vertegenwoordiger Adres, Postcode en Woonplaats Geboortedatum BSN-nummer School Leerjaar + niveau Nationaliteit Socio-culturele achtergrond

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Leerlingdossier Dyslexie

Leerlingdossier Dyslexie Leerlingdossier Dyslexie Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie, is uitgebreide schoolinformatie nodig. Door dit aanmeldformulier

Nadere informatie

Schoolvragenlijst (Leerlingdossier Dyslexie)

Schoolvragenlijst (Leerlingdossier Dyslexie) Schoolvragenlijst (Leerlingdossier Dyslexie) Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie, is uitgebreide schoolinformatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen)

AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen) AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen) A. ALGEMENE GEGEVENS Gegevens leerling: Voornaam: Achternaam : Geboortedatum: BSN nummer Woonadres:

Nadere informatie

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO?

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO? Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 openbaar onderwijs zwolle en regio [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN

Nadere informatie

Profiel POVO. OSO gegevenset: Indruk van POPO en POVO Overstapdossier. Versie 28 mei 2013

Profiel POVO. OSO gegevenset: Indruk van POPO en POVO Overstapdossier. Versie 28 mei 2013 Versie 28 mei 2013 Dit document geeft een beeld van welke gegevens in een overstapdossier voor de overstap PO-VO en PO-PO aanwezig kunnen zijn. Bovendien is er ook een voorbeeld aanwezig van de vulling

Nadere informatie

Leerlingdossier: onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie

Leerlingdossier: onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Leerlingdossier: onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor school / interne begeleider Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek in het kader van de vergoedingsregeling

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

naam:... adres:... telefoonnummer:... geheim nummer: ja / nee mobiel nummer:... geheim nummer: ja / nee

naam:... adres:... telefoonnummer:... geheim nummer: ja / nee mobiel nummer:... geheim nummer: ja / nee AANMELDINGSFORMULIER 1. Gegevens leerling achternaam:... jongen / meisje voornamen:... roepnaam:... geboortedatum en jaar:... adres:... postcode:... woonplaats:... gemeente:... telefoonnummer:... geheim

Nadere informatie

* Voornaam : * Roepnaam : Jongen/Meisje. * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit : Geboorteland: * Straat + huisnummer :

* Voornaam : * Roepnaam : Jongen/Meisje. * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit : Geboorteland: * Straat + huisnummer : Aanmelding Vestercollege, Hendrikstafweg, Ede Inschrijfformulier Persoonsgegevens leerling: * Achternaam : * Voornaam : * Roepnaam : Jongen/Meisje * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit

Nadere informatie

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Procesmanagement Primair Onderwijs Vmbo projectorganisatie Wegbereiders leerlinggebonden financiering Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Intake OnderwijsOpvangvoorzieningen. Dossiercode: (drie letters achternaam + geboortedatum bijv. 011190)

Aanmeldingsformulier Intake OnderwijsOpvangvoorzieningen. Dossiercode: (drie letters achternaam + geboortedatum bijv. 011190) Datum: Ingevuld door: Aanmeldingsformulier Intake OnderwijsOpvangvoorzieningen In te vullen door intakecommissie: Dossiernummer: Dossiercode: (drie letters achternaam + geboortedatum bijv. 011190) Aard

Nadere informatie

* Achternaam : * Voorn(a)am(en) : * Roepnaam : Jongen/Meisje. * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit : Geboorteland:

* Achternaam : * Voorn(a)am(en) : * Roepnaam : Jongen/Meisje. * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit : Geboorteland: Aanmelding: De Fonkel Jachtlaan 14 6713 KM Ede Inschrijfformulier Persoonsgegevens leerling: * Achternaam : * Voorn(a)am(en) : * Roepnaam : Jongen/Meisje * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit

Nadere informatie

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn Criteria LWOO en Praktijkonderwijs Gebaseerd op leerachterstanden en intelligentie Sociaal emotionele factoren

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland

Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland 8.4 Indicatiecriteria voor cluster 2, 3 en 4. (Met dank aan: REC 2 Holland-Flevoland, REC Zuid-Holland Midden en REC West) Sinds 1 augustus 2008 zijn de criteria

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... E-mailadres:...

Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... 1 Aanmeldingsformulier algemeen voor school Graag vraag ik u om de volgende vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden (in zoverre dat kan). Ook vraag ik u de uitgevoerde handelingsplannen en gegevens

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van het onderzoek en de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie voor

Nadere informatie

I N T A K E V R A G E N L I J S T

I N T A K E V R A G E N L I J S T I N T A K E V R A G E N L I J S T (Schoolinlichtingenformulier) BASISSCHOOL GROEP 1 t/m 8 Naam leerling:.. Naam basisschool:.. Invuldatum intakevragenlijst:.... -... -.. Niet door u invullen: Binnengekomen

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Dyslexie

Aanmeldingsformulier Dyslexie Aanmeldingsformulier Dyslexie Van Graafeiland Psychologie/Dyslexiekliniek Beukenlaan 4-i 2612 VC DELFT De Korf 53 2924 AH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Tjeerd Kuipersstraat 29 2662 GM BERGSCHENHOEK Telefoonnummer:

Nadere informatie

Adres/postcode. Lichamelijke toestand. Zijn er bepaalde handicaps? Broer/zus op school geweest? Afstand school huis (voor leerlingen buiten Meppel)..

Adres/postcode. Lichamelijke toestand. Zijn er bepaalde handicaps? Broer/zus op school geweest? Afstand school huis (voor leerlingen buiten Meppel).. OUDERFORMULIER in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) Gegevens aangemelde leerling Achternaam Roepnaam Volledige voornaam/-namen Geboortedatum Adres/postcode Woonplaats en -gemeente Telefoon Nationaliteit

Nadere informatie

Inschrijfformulier CBS Het Startblok; Tubadreef 101, 3845 CZ; tel.: 0341-454125

Inschrijfformulier CBS Het Startblok; Tubadreef 101, 3845 CZ; tel.: 0341-454125 Inschrijfformulier CBS Het Startblok; Tubadreef 101, 3845 CZ; tel.: 0341-454125 Gegevens ouders/verzorgers ouder/verzorger 1 ouder/verzorger 2 Geslacht Geslacht Voornaam Voornaam Voorletters Voorletters

Nadere informatie

Centrale aanmelding Postbus 4010 5604 EA Eindhoven. Tel. 040-2595444 Email : dekorenaer@aloysiusstichting.nl. Geachte ouders/verzorgers,

Centrale aanmelding Postbus 4010 5604 EA Eindhoven. Tel. 040-2595444 Email : dekorenaer@aloysiusstichting.nl. Geachte ouders/verzorgers, Centrale aanmelding Postbus 4010 5604 EA Eindhoven Tel. 040-2595444 Email : dekorenaer@aloysiusstichting.nl Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldformulier voor VSO de Korenaer. Uw aanmelding

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs [ IN TE VULLEN DOOR DE NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Dyscalculie

Aanmeldingsformulier Dyscalculie Aanmeldingsformulier Dyscalculie Van Graafeiland Psychologie Beukenlaan 4-i 2612 VC DELFT De Korf 53 2924 AH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Tjeerd Kuipersstraat 29 2662 GM BERGSCHENHOEK Telefoonnummer: 015-213

Nadere informatie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van het onderzoek en de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie voor

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Gegevens kind Voorletters Voornaam (voluit) Achternaam Geslacht jongen meisje Geboortedatum

Gegevens kind Voorletters Voornaam (voluit) Achternaam Geslacht jongen meisje Geboortedatum Alleen complete aanmeldingen kunnen wij in behandeling nemen. Hiervoor hebben wij een checklist toegevoegd aan onderstaand aanmeldingsformulier. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via

Nadere informatie

Inlichtingenformulier (in te vullen door de vertrekschool) Gegevens leerling: Naam :... Huidige school:... Huidige klas en niveau:... Thuisadres:..

Inlichtingenformulier (in te vullen door de vertrekschool) Gegevens leerling: Naam :... Huidige school:... Huidige klas en niveau:... Thuisadres:.. Inlichtingenformulier (in te vullen door de vertrekschool) Gegevens leerling: Naam :.... Huidige school:.... Huidige klas en niveau:......... Thuisadres:.. Postcode Woonplaats :. :. Geboortedatum:. Telefoon

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam kind Geboortedatum O jongen O meisje Groep Groepsverloop

Nadere informatie

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS Bijlage A: Aanmeldingsformulier AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS BESTEMD VOOR DE COMMISSIE

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Deel D Trajectgroepen

Deel D Trajectgroepen checklist voor aanmelding eel Trajectgroepen Benodigde gegevens Aanmeldformulier riestar College volledig ingevuld en ondertekend A anmeldformulier deel (voor aanmelding Trajectgroepen) volledig ingevuld

Nadere informatie

Model onderwijskundig rapport Regio de Meierij

Model onderwijskundig rapport Regio de Meierij Model onderwijskundig rapport Regio de Meierij Regio De Meierij November 2008 Onderwijskundig rapport 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Voornamen Roepnaam.Jongen Meisje Geboorteland Geboorteplaats

Nadere informatie

voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs

voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2015-2016 voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Aanmelding leerjaar 1. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 2015/2016

Aanmelding leerjaar 1. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 2015/2016 Aanmelding leerjaar 1 L CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 2015/2016 A Aanmeldingsformulier leerjaar 1 schooljaar 2015-2016 Deel A in te vullen door ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Vragenlijst t.b.v. aanmelding Mulock Houwer

Vragenlijst t.b.v. aanmelding Mulock Houwer Centrale Commissie voor de Begeleiding (CCVB) Vragenlijst t.b.v. aanmelding Mulock Houwer Ingevuld door: Datum: Gegevens van de leerling Achternaam Voornamen Roepnaam jongen/meisje Burger service nummer

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Voor Openbaar Onderwijs

Voor Openbaar Onderwijs Voor Openbaar Onderwijs INSCHRIJFFORMULIER LEERLING BASISSCHOOL Dit inschrijfformulier is ontworpen naar de indeling van het administratiepakket Parnassys wat door de school wordt gebruikt. Naam school:

Nadere informatie

Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8

Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Walcheren, november 2012 De Walcherse basisscholen maken voor de overdracht van de leerlingen van groep 8 naar het VO gebruik van het Digitaal OverdrachtsDossier

Nadere informatie

Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl

Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gegevens Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gegevens leerling Achternaam van de leerling Voorna(a)m(en) van de leerling Roepnaam Geslacht Geboortedatum

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. schooljaar 2016-2017. Gegevens leerling (in te vullen door ouder(s)/verzorger(s)) Leerlingnummer (in te vullen door school)

Aanmeldingsformulier. schooljaar 2016-2017. Gegevens leerling (in te vullen door ouder(s)/verzorger(s)) Leerlingnummer (in te vullen door school) Aanmeldingsformulier schooljaar 2016-2017 Gegevens leerling (in te vullen door ouder(s)/verzorger(s)) Achternaam Voorvoegsel(s) Voorna(a)m(en) Roepnaam BSN (invullen verplicht) Leerlingnummer (in te vullen

Nadere informatie

Van Kinsbergen college

Van Kinsbergen college AANMELDING LWOO Van Kinsbergen college Van Kinsbergen college 3 VOORWOORD In de praktijk blijkt dat de aanmelding voor leerlingen met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) een lastige materie is. Om de

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school/groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school/groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school/groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Voorafgaand aan aanmelding behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Voorafgaand aan aanmelding behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) Voorafgaand aan aanmelding behandeling (EED) Uw kind heeft al een dyslexieverklaring voor 1. Met dit aanmeldingsformulier meldt u als ouder uw kind rechtstreeks aan voor een behandeltraject voor. Dit betekent

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid Datum: Ingevuld door: Naam leerling: m/v * Leeftijd: jaar; maanden. Geboortedatum: Land van herkomst: Thuistaal: Schoolloopbaan: Heeft de leerling

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR 2015-2016:

AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR 2015-2016: AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR 2015-2016: EDISON COLLEGE GYMNASIUM APELDOORN KONINKLIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP GEGEVENS VAN DE LEERLING Achternaam leerling jongen meisje Voornamen (voluit) Roepnaam thuis

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers

Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers NB: Graag digitaal invullen of met BLOKLETTERS NB: vergeet kopie ID-bewijs van kind niet! Datum

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Bijlage 2 Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid

Bijlage 2 Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid Bijlage 2 Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid Datum: Ingevuld door: Naam leerling: m/v * Leeftijd: jaar; maanden. Geboortedatum: Land van herkomst: Thuistaal: Schoolloopbaan: Heeft

Nadere informatie

Voorbeelden van Overstapdossiers. bij Afspraak OSO gegevensset versie 1.2.2

Voorbeelden van Overstapdossiers. bij Afspraak OSO gegevensset versie 1.2.2 Voorbeelden van Overstapdossiers bij Afspraak OSO gegevensset versie 1.2.2 29 mei 2015 Inleiding In dit document worden enkele voorbeelden van overstapdossiers beschreven. Deze voorbeelden zijn bedoeld

Nadere informatie

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 De Inspectie van het Onderwijs voert vier wijzigingen door ten aanzien van de opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs. De wijzigingen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier schooljaar 2015-2016 Toelichting op het aanmeldingsformulier Wartburg College Het aanmeldingsformulier bestaat uit twee onderdelen: Het Aanmeldingsformulier voor ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Inschrijfformulier AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. D E W IJNGAARD. o vrouw. (kopie belastingdienst of zorgpas met BSN/sofinummer bijvoegen)

Inschrijfformulier AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. D E W IJNGAARD. o vrouw. (kopie belastingdienst of zorgpas met BSN/sofinummer bijvoegen) Inschrijfformulier W IJ VINDEN HET FIJN DAT U UW KIND WILT INSCHRIJVEN ALS LEERLING VAN ONZE SCHOOL. M OCHTEN ER NAAR AANLEIDING VAN DIT FORMULIER VRAGEN ZIJN, AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. Gegevens

Nadere informatie

Overzicht van de bij het DLE Boek verschenen aanvullingen

Overzicht van de bij het DLE Boek verschenen aanvullingen Sinds de 2001-editie van het DLE boek zijn de volgende aanvullingen verschenen: - Aanvulling 2002-2003 - niet meer leverbaar - Aanvulling 2007 - niet meer leverbaar - Aanvulling 2008 - niet meer leverbaar

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport Dyslexiebijlage t.b.v. leerlingen met vermoedens van dyslexie

Onderwijskundig Rapport Dyslexiebijlage t.b.v. leerlingen met vermoedens van dyslexie Onderwijskundig Rapport Dyslexiebijlage t.b.v. leerlingen met vermoedens van dyslexie Vertrouwelijk Naam leerling: Naam verwijzende school: Dit dyslexiegedeelte dient als aanvulling op het algemene gedeelte

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

1. Wat betekent dit voor de leerkracht in groep 8?

1. Wat betekent dit voor de leerkracht in groep 8? Titelpagina Inleiding Voorlichtingsbrochure van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de wijze waarop leerlingen door de school voor voortgezet onderwijs geïndiceerd worden (de indicatiestelling

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid *

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid * Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid * Datum: Ingevuld door: Naam leerling: Leeftijd:... jaar;... maanden. Geboortedatum: Land van herkomst: Thuistaal: Schoolloopbaan: Dyslexieverklaring:

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE Voorwoord Met de invoering van passend onderwijs wordt het proces van indiceren naar arrangeren werkelijkheid. Passend Onderwijs Almere heeft afgesproken dat de onderwijsbehoefte van kinderen centraal

Nadere informatie

Bestemd voor ouders / verzorgers

Bestemd voor ouders / verzorgers Bestemd voor ouders / verzorgers Aanmeldingsformulier onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie NB. U wordt vriendelijk verzocht het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Een onvolledig

Nadere informatie

Intakevragenlijst ouders Datum van invullen Ingevuld door

Intakevragenlijst ouders Datum van invullen Ingevuld door Intakevragenlijst ouders Datum van invullen Ingevuld door Uw kind komt in aanmerking voor onderzoek naar lees- en spellingsproblemen. Wij willen u vragen om ten behoeve van dit onderzoek onderstaande vragenlijst

Nadere informatie

Voorbeelden van overstapdossiers. bij Afspraak OSO Gegevensset Versie 1.1.1

Voorbeelden van overstapdossiers. bij Afspraak OSO Gegevensset Versie 1.1.1 Voorbeelden van overstapdossiers bij Afspraak OSO Gegevensset Versie 1.1.1 26 januari 2015 Inleiding In dit document worden enkele voorbeelden van overstapdossiers beschreven. Deze voorbeelden zijn bedoeld

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

Intakevragenlijst school

Intakevragenlijst school Intakevragenlijst school Dit formulier wordt ingevuld door de school van de leerling en bestaat uit totaal 10 pagina s. Vul de vragen op dit formulier, voor zover bekend en van toepassing, zo volledig

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers

Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers Datum invullen Gegevens ouder/verzorger/voogd* Achternaam Voorletters Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie