Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier"

Transcriptie

1 Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Procesmanagement Primair Onderwijs Vmbo projectorganisatie Wegbereiders leerlinggebonden financiering Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling Juni 2002

2

3 Inleiding Voor u ligt een model voor het onderwijskundig rapport. Het is gebaseerd op diverse modellen die in de praktijk worden gebruikt en is gewijzigd ten opzichte van de versie van februari Volgens het Procesmanagement Primair Onderwijs, de Vmbo projectorganisatie, de Wegbereiders leerlinggebonden financiering en de Tijdelijke commissie advisering indicatiestelling vormt dit model een goede basis voor het opstellen van een onderwijskundig rapport. Het model onderwijskundig rapport wordt steeds aangevuld, geactualiseerd en verbeterd. Het is daarom verstandig om uw model onderwijskundig rapport regelmatig te vergelijken met het model dat u kunt vinden op de websites van de organisaties. U vindt de adressen in de paragraaf Verkrijgbaarheid en meer informatie. Het model onderwijskundig rapport dat u nu gebruikt, wijkt op onderdelen licht af van het model onderwijskundig rapport dat is gepubliceerd in de uitgaven: Wat basisscholen moeten weten over indicatiestelling praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in het schooljaar en Wat scholen voor vo moet weten over indicatiestelling praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in het schooljaar ? De wijzigingen betreffen met name het weglaten van een aantal vragen over het sociaalemotioneel functioneren van leerlingen in Bijlage 1: Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs en de opname van een bijlage 2 die kan worden gebruikt als leerlingen worden aangemeld voor voortgezet (speciaal) onderwijs of voor leerlinggebonden financiering. Functie Het onderwijskundig rapport geeft de noodzakelijke basisinformatie over de leerling. In kort bestek verschaft de toeleverende school gegevens over een reeks belangrijke leerlingkenmerken. Het staat de ontvangende school vrij om de toeleverende school om aanvullende informatie te vragen. Daarnaast blijft persoonlijk en/of telefonisch contact tussen directeuren/leraren van de twee scholen van wezenlijk belang. Wanneer kunt u dit onderwijskundig rapport gebruiken? Bij: verhuizing binnen dezelfde schoolsoort aanmelding van basisonderwijs naar speciaal basisonderwijs aanmelding van (speciaal) basisonderwijs naar (voortgezet) speciaal onderwijs aanmelding van (speciaal) basisonderwijs of speciaal onderwijs naar voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) aanmelding van (speciaal) basisonderwijs of speciaal onderwijs naar vmbo met leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. Onderdelen Het onderwijskundig rapport bestaat uit een: algemeen deel dat altijd wordt ingevuld; bijlage 1: leerwegondersteunend of praktijkonderwijs, die wordt gebruikt als een leerling wordt aangemeld voor vmbo met leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. bijlage 2: (voortgezet) speciaal onderwijs, die wordt gebruikt als een leerling wordt aangemeld voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 1 Inleiding

4 Wettelijk kader Scholen voor (speciaal) basisonderwijs zijn wettelijk reeds verplicht om een onderwijskundig rapport op te stellen voor iedere leerling die de school verlaat. De Wet op het primair onderwijs (WPO) bepaalt in artikel 42 het volgende over het onderwijskundig rapport: Over iedere leerling die de school verlaat, stelt de directeur na overleg met het onderwijzend personeel ten behoeve van de ontvangende school een onderwijskundig rapport op. Afschrift van dit rapport wordt aan de ouders van de leerling verstrekt. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften omtrent dit rapport worden gegeven. Met ouders worden ook wettelijke vertegenwoordigers (voogd) bedoeld. Twee versies Het model onderwijskundig rapport dat u nu leest, is bedoeld als invulformulier dat u met behulp van een tekstverwerkingsprogramma kunt invullen. Er is ook een papieren versie beschikbaar die geschikt is voor handmatig gebruik. U kunt dit model printen en vervolgens met pen invullen. Verkrijgbaarheid en meer informatie U kunt beide versies van het model onderwijskundig rapport downloaden van de volgende websites. Op deze websites vindt u altijd de meest recente versie van het model onderwijskundig rapport: rubriek publicaties Voor meer informatie over het model onderwijskundig rapport kunt u afhankelijk van het onderwijstype waarin u actief bent - contact opnemen: als school voor (speciaal) basisonderwijs: met de permanente commissie leerlingzorg van uw samenwerkingsverband als vmbo-school: met de regionale verwijzingscommissie in uw regio als school voor speciaal onderwijs: met de commissie voor indicatiestelling in uw regio. Beveiligen / opheffen beveiliging Dit model onderwijskundig rapport is opgesteld als een formulier met invulvelden. De invulvelden zijn herkenbaar aan de grijze blokjes in uw scherm. Om de invulvelden goed te laten werken is dit model beveiligd. Als u het model naar eigen inzicht wilt aanpassen het is tenslotte een model onderwijskundig rapport moet u de beveiliging opheffen. In Word waarin dit model onderwijskundig rapport is opgesteld - gaat dit als volgt: 1. Ga naar de functie Extra en kies voor de optie Documentbeveiliging opheffen. 2. Type in het invulscherm Documentbeveiliging opheffen het wachtwoord: De beveiliging is nu verwijderd en het model onderwijskundig rapport kan naar eigen inzicht worden aangepast. Om het model vervolgens weer als invulformulier te kunnen gebruiken, moet u het model opnieuw beveiligen. Dit gaat als volgt: 1. Ga naar de functie Extra en kies voor de optie Document beveiligen. 2. Kies in het invulscherm Document beveiligen voor de optie Formulieren. Eventueel kunt u een wachtwoord invoegen. Als u dit doet, moet u het wachtwoord bevestigen/herhalen. Uw model onderwijskundig rapport is nu beveiligd en kan worden gebruikt als invulformulier. Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 2

5 Toelichting algemeen deel 1 Leerling- en schoolgegevens Nationaliteit: wanneer de leerling niet in Nederland is geboren maar elders, is het van belang dat bekend is sinds welke datum de leerling in Nederland woont én sinds wanneer de leerling Nederlands onderwijs volgt. Voor de categorie anderstalige leerlingen die korter dan 1 jaar Nederlands onderwijs volgen, is bijvoorbeeld de cumiregeling van toepassing. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken moet dus bekend zijn op welke datum de leerling voor het eerst Nederlands onderwijs heeft gevolgd. Onderwijs/sofi-nummer: dit nummer is nog niet beschikbaar. Naar verwachting wordt het nummer in de loop van komend schooljaar ingevoerd. Schoolloopbaan: hier kunt u door het zetten van kruisjes aangeven of er sprake is geweest van schoolwisseling tussen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs en of de leerling gedoubleerd heeft. Hier volgt een voorbeeld van een leerling die in groep 3 doubleerde en vanaf groep 5 het speciaal basisonderwijs bezoekt. Naam contactpersoon: hier kunt u de naam invullen van de persoon die de verdere contacten over de leerling onderhoudt. Mogelijk is dit de groepsleerkracht, de interne begeleider of directeur. Leerwegondersteunend onderwijs: dit wordt gegeven binnen elk van de vier leerwegen van het vmbo. Het kan zowel orthopedagogische- als didactische hulp bieden aan leerlingen die zonder deze ondersteuning niet in staat zijn een diploma binnen de vier leerwegen te behalen. Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteuning op grond van een speciale toelatingsprocedure en indicering. Hiervoor wordt door de school voor voortgezet onderwijs een beschikking aangevraagd bij de regionale verwijzingscommissie van het voortgezet onderwijs (rvc-vo). Praktijkonderwijs: dit is bedoeld voor die leerlingen die ook met extra zorg geen regulier diploma in een van de leerwegen kunnen halen. Deze leerlingen zijn het beste gediend zijn met voortgezet onderwijs dat hen direct toe leidt naar de arbeidsmarkt. Bij deze leerlingen is een lagere intelligentie veelal een belangrijke factor. Ook voor deze leerlingen wordt door de school voor voortgezet onderwijs een beschikking aangevraagd bij de regionale verwijzingscommissie van het voortgezet onderwijs. Binnen het speciaal onderwijs zijn tien verschillende schoolsoorten te vinden, nog los van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor meervoudig gehandicapte leerlingen. Hier genieten leerlingen onderwijs die meer dan normale zorg behoeven. In december 2001 heeft de Tweede Kamer een nieuwe regeling vastgesteld voor de aanmelding van leerlingen voor een van deze schoolsoorten; de Regeling leerlinggebonden financiering. Deze regeling zal naar verwachting ingaan per 1 augustus Leerlingen worden over het algemeen niet meer rechtstreeks bij de school voor speciaal onderwijs aangemeld, maar bij een overkoepelende commissie voor de indicatiestelling die voor alle scholen in het regionaal expertisecentrum (rec) werkt. 3 Toelichting algemeen deel

6 Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de recs in uw omgeving of bij de Wegbereiders leerlinggebonden financiering: Wanneer leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs of speciaal onderwijs noodzakelijk is, moet de verwijzende school ook bijlage 1 of 2 invullen. Het advies van de verwijzende school moet een duidelijk advies zijn. Het markeren van meerdere hokjes bevordert de duidelijkheid niet. De ruimte voor het maken van opmerkingen aan het slot van het algemene deel kan worden gebruikt om uit te leggen waarom de school geen eenduidige verwijzing kan geven of om aan te geven waarom de wens van ouders en/of kind niet overeenkomt met het advies van de school. 2 Leerlingvolgsysteem In dit kader kunt u beknopt de zakelijke toetsgegevens van de leerling opnemen, zodat de ontvangende school een overzicht krijgt van het bereikte niveau op de verschillende didactische domeinen. Let op dat niet alleen de naam van de gebruikte toets, maar ook het niveau van de toets moet worden genoteerd. Dus CITO Getallen en Bewerkingen M8 in plaats van CITO. Doortoetsen Een leerling die de leerstof niet verder beheerst dan een gemiddelde leerling eind groep 5, maar die in groep 8 zit, behoort een toets te krijgen op zijn eigen didactisch niveau. Het heeft geen enkele zin om deze leerling mee te laten doen met een groep 8-toets: de leerling loopt een hoop frustratie op van alle opdrachten die hij niet begrijpt en de leerkracht wordt geconfronteerd met een zo lage score dat niet duidelijk is welk niveau van de leerstof de leerling wél beheerst. In het onderhavige voorbeeld moet de volgende procedure gevolgd worden: de leerling moet een toets maken op eind groep 5-niveau. Wanneer blijkt dat de leerling deze toets voldoende maakt, wordt een toets met een hoger niveau afgenomen. Op het moment dat de leerling op een toets onvoldoende scoort, zijn er voldoende gegevens vergaard: we weten dat de leerling de leerstof eind groep 5 beheerst en de leerstof halverwege groep 6 nog niet. Beide toetsen en scores worden vermeld in het leerlingvolgsysteem. Een oudste kleuter met een ontwikkelingsachterstand kan beter een toets voor jongste kleuters maken dan een reguliere toets voor leerlingen in groep 2. Ook de datum waarop de toets is afgenomen is van belang: de meest recente toetsgegevens moeten worden gebruikt en ingevuld. Drie varianten Er is een onderscheid gemaakt tussen: leerlingen in groep 1 en 2 leerlingen die zich binnen het aanvankelijk lees- en/of rekenonderwijs bevinden, en leerlingen in groep 3 tot en met 8 die het aanvankelijk lezen en rekenen beheersen. Al naar gelang het niveau van de leerling kunt u de gegevens in deze kaders kwijt. Bij de leerlingen in groep 3 tot en met 8 is een leeg kader opgenomen waar u een toets naar eigen keuze kunt invullen. Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 4

7 Lijst met voorgeschreven testen, toetsen en vragenlijsten Scholen voor voortgezet onderwijs die bij een regionale verwijzingscommissie een aanvraag indienen voor bekostiging van leerwegondersteunend of praktijkonderwijs moeten zich bij deze aanvraag houden aan een lijst met voorgeschreven toetsen. In het verleden werden bij de aanmelding zeer veel verschillende dikwijls niet genormeerde of valide didactische toetsen gebruikt. Op deze wijze kan onmogelijk worden nagegaan of een leerling werkelijk een didactische achterstand heeft. Om leerlingen onderling goed te kunnen vergelijken heeft het Ministerie van OCenW besloten alleen didactische toetsen te accepteren die voldoende zijn beoordeeld door of zich bevinden in de beoordelingsprocedure van de Cotan. Cotan staat voor Commissie Toetsaangelegenheden Nederland, een onderdeel van het NIP, het Nederlands Instituut voor Psychologen. Deze lijst is te vinden in de brochure Wat basisscholen moeten weten over toelating praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in het schooljaar Deze publicatie is in januari 2002 uitgegeven door het Ministerie van OCenW en kan worden gedownload via Scholen voor (speciaal) basisonderwijs zijn niet verplicht om deze toetsen te gebruiken. Echter, wanneer zij leerlingen testen met toetsen uit deze lijst helpen zij de school voor voortgezet onderwijs enorm wanneer deze de leerling aanmeldt voor leerwegondersteunend of praktijkonderwijs bij een regionale verwijzingscommissie voortgezet onderwijs. Ook voor de indicatiestelling voor het (voortgezet) speciaal onderwijs worden testen en toetsen aanbevolen. In april 2002 is over dit onderwerp een speciale publicatie verschenen: Indicatiestelling: condities en instrumentarium, Wilma Resing e.a., NDC-Boom, ISBN In vraag 2 wordt gevraagd om de beheersing van de verschillende leergebieden/onderdelen weer te geven als dle of als niveau. Onlangs heeft de Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling de aanbeveling gedaan om voor de indicatiestelling naar speciaal onderwijs uit te gaan van percentiel- of decielscores, in plaats van dle of niveau. Als het ministerie dit advies overneemt, betekent dit dat scholen bij verwijzing naar speciaal onderwijs de beheersing van leergebieden/onderdelen moeten uitdrukken in percentiel- of decielscores. Bij wijze van overgangsmaatregel mogen scholen die nog niet in staat zijn om percentiel- of decielscores te geven komend jaar nog dle s of niveaus gebruiken. 3 (Eind)toetsen basisonderwijs In dit kader kunt u gegevens opnemen die u heeft verkregen bij de afname van de Citoeindtoets. Als u andere toetsen heeft gebruikt, kunt u deze in een bijlage toevoegen. 4 Indien aanwezig: cognitieve capaciteiten (intelligentie) van de leerling Soms heeft de verwijzende school intelligentiegegevens van de leerling voorhanden. Wanneer deze gegevens niet ouder zijn dan twee jaar kan de school waar de leerling wordt ingeschreven hier gebruik van maken. De volgende afkortingen zijn gebruikt in dit onderdeel: IBO (IBO differentiatietest, 1979) NDT (Nederlandse Differentiatie Testserie, 1999) GIVO (Groninger Intelligentietest voor het Voortgezet onderwijs 1994) DLS (Differentiatietoets Leervorderingen en schoolloopbaan 1998) 5 Toelichting algemeen deel

8 WISC-RN (Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised, Nederlandse bewerking 1986) ISI-reeks, Schoolvorderingengedeelte, Vorm III, 1963/1980. Eventueel kunt u een andere intelligentietest gebruiken, zoals de RAKIT of SON-R. Al deze toetsen staan in de eerder genoemde brochure Wat basisscholen moeten weten over toelating praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in het schooljaar Zijn er problemen met betrekking tot het sociaal-emotioneel functioneren? Een aantal leerlingen heeft problemen op sociaal-emotioneel gebied. Deze problemen kunnen in zeer veel gradaties voorkomen. U wordt verzocht hier aan te geven van welke problematiek sprake is, op welke wijze deze in het verleden gediagnosticeerd is en welke instantie het onderzoek heeft uitgevoerd. Verder vragen we u in te vullen welke onderzoeksinstrumenten zijn gebruikt. De volgende afkortingen zijn gebruikt in dit onderdeel: PMT-K (Prestatie Motivatie test voor kinderen 1983) NPV-J (Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst 1989) YSR (Youth Self Report 1997) TRF ( Teacher s Report Form 1997) SCHOBL-R (Schoolgedrag Beoordelingslijst Revised 1993) CBCL (Gedragsvragenlijst voor Kinderen 1996) Eventueel kunt u een andere vragenlijst gebruiken, zoals de SVL (Schoolvragenlijst). Overigens is de lijst langer dan de hier genoemde toetsen. Persoonlijkheidsvragenlijsten zijn onderzoeksmiddelen waarbij de leerling zelf een oordeel geeft over zijn sociaal-emotioneel welbevinden. Gedragsbeoordelingslijsten zijn onderzoeksmiddelen waarbij anderen (leerkracht of ouders) een oordeel geven over het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling. 6 Verzuim Wilt u bij het aankruisen van 'vaak' een toelichting geven? 7 Speciale begeleiding U hebt hier ruimte om de geboden extra hulp/begeleiding te noteren en te specificeren. Tevens kunt u aangeven welke soort hulp gegeven is, de naam van de hulpverlener en eventueel vanuit welke instantie hulp verleend werd en in welk jaar. Ook kunt u de school waar de leerling wordt aangemeld adviseren om met hulpverlening door te gaan. Het is belangrijk om duidelijk de bedoelde (vak)gebieden aan te geven. Sommige leerlingen hebben recht op 'ambulante begeleiding'. Dit geldt veelal voor leerlingen met een handicap, maar kan ook in andere gevallen voorkomen. 8 Leerlingkenmerken Het is de bedoeling dat u voor de leerling aangeeft welke leerlingkenmerken binnen het (voortgezet) onderwijs waarschijnlijk positief zullen uitwerken en welke leerlingkenmerken extra zorg verdienen in het kader van de reguliere zorg. Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 6

9 Door het markeren van vierkantjes in de linker kolom kunt aangegeven welke leerlingkenmerken een positieve invloed kunnen hebben op de schoolontwikkeling van de leerling, zowel cognitief, didactisch als sociaal-emotioneel. In de rechter kolom (aandachtspunt voor extra zorg) kunt u markeren welke leerlingkenmerken een mogelijk risico in zich dragen voor de ontwikkeling van de leerling en dus voor de vervolgschool een aandachtspunt voor extra zorg impliceren. U hoeft een vierkantje alleen dan te selecteren als het voor de bewuste leerling ook echt aan de orde is. Niet alle vierkantjes hoeven dus te worden ingevuld. U kiest voor het vierkantje reguliere leerlingzorg als een docent op basis van de eigen deskundigheid de vereiste leerlingzorg kan bieden. Als de vereiste leerlingzorg alleen met behulp van extra deskundigheid kan worden geboden kiest u voor dit vierkantje. 9 Eventuele toelichting op het onderwijskundig rapport U kunt van deze ruimte gebruik maken om een toelichting op het voorgaande te geven of om een opmerking te maken over zaken waarvoor op dit formulier geen ruimte was. 10 Ondertekening Een handtekening door de directeur van de school is noodzakelijk. NB: Ouders hebben zoals eerder in deze toelichting vermeld - recht op een kopie van het onderwijskundig rapport (artikel 42 WPO). In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens adviseren we u dringend om toestemming aan ouder(s) / voogd(en) te vragen voor het meesturen van rapporten bij het onderwijskundig rapport. U kunt hiervoor het bijgevoegde Toestemmingsformulier ouders/verzorgers/leerling gebruiken. 7 Toelichting algemeen deel

10 Onderwijskundig rapport Algemeen deel Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Voornamen Roepnaam.Jongen Meisje Geboorteland Geboorteplaats Geboortedatum - - (dd-mm-jjjj) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geheim Nationaliteit Nederlandse Anders namelijk Land van herkomst Woont in Nederland sinds - - (dd-mm-jjjj) Nederlands onderwijs sinds - - (dd-mm-jjjj) Onderwijs/sofi-nummer Wegingsfactor 1 Vul ook bijlage 1 in als aanmelding voor leerwegondersteunend of praktijkonderwijs wenselijk lijkt. Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 8

11 Schoolloopbaan Basisonderwijs Speciaal Basisonderwijs Anders, te weten: Was er wisseling van school: Nee Ja; hoe vaak: maal Wanneer en waarom: Huidige school: School voor basisonderwijs speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs Naam school Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Faxnummer adres Brinnummer Naam directeur Naam contactpersoon 9 Algemeen deel

12 Het betreft hier: Verhuizing van een leerling binnen (speciaal) basisonderwijs Aanmelding vanuit basisonderwijs naar speciaal basisonderwijs Aanmelding vanuit (speciaal) basisonderwijs naar speciaal onderwijs Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen Cluster 2: onderwijs aan dove kinderen onderwijs aan slechthorende kinderen onderwijs aan kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden Cluster 3: onderwijs aan lichamelijk gehandicapte kinderen onderwijs aan langdurig zieke kinderen onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen Cluster 4: onderwijs verbonden aan pedologisch instituut onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen onderwijs aan langdurig (psychiatrisch) zieke kinderen Advies schoolverlater: overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs Vwo Havo Theoretische leerweg Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning met leerwegondersteuning met leerwegondersteuning met leerwegondersteuning Praktijkonderwijs Komt de wens van de ouders overeen met het schooladvies? Ja Nee Komt de wens van de leerling overeen met het schooladvies? Ja Nee Opmerkingen: Het is gewenst dat de ontvangende school contact opneemt met de basisschool. Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 10

13 2. Leerlingvolgsysteem A. Leerlingen groep 1 en 2 Leergebied / onderdeel Naam en niveau gebruikte toets Score Dle of niveau Datum afname toets Woordenschat - - Classificeren - - Seriëren - - Vergelijken en tellen - - Ruimtelijke oriëntatie - - Oriëntatie in de tijd - - B. Specifiek voor leerlingen die aanvankelijk lees- en rekenonderwijs volgen Leergebied / onderdeel Naam en niveau gebruikte toets Score Dle of niveau Datum afname toets Leesvoorwaarden - - Rekenvoorwaarden - - C Leerlingen groep 3 tot en met 8 die het aanvankelijk lezen en rekenen beheersen Leergebied / onderdeel Naam en niveau gebruikte toets Ruwe Score Vaardigheids score 2 Dle of niveau Datum afname toets Technisch lezen - - Spelling - - Begrijpend lezen - - Inzichtelijk rekenen Eindtoets (speciaal) basisonderwijs 2 Wanneer het Cito-leerlingvolgsysteem wordt gebruikt. 11 Algemeen deel

14 Percentiel scores Cito Taalscore Rekenscore Informatieverwerking Wereld oriëntatie Totaal Standaard score 4 Indien aanwezig: cognitieve capaciteiten (intelligentie) van de leerling 3 Score verbale intelligentie Score performale/ruimtelijke intelligentie Score totale intelligentie Gebruikte intelligentietest: IBO NDT GIVO DLS WISC-RN anders te weten: 5 Zijn er problemen met betrekking tot het sociaal emotioneel functioneren? Nee Ja, en wel in de categorie: Problematiek verband houdend met de persoonlijkheid van de leerling Problematiek als gevolg van een gediagnostiseerde stoornis Probleem als effect van een traumatische crisissituatie voor de leerling Aard van de problematiek: Er zijn problemen met Faalangst Prestatie-motivatie Emotionele instabiliteit 3 Profielblad met scores als bijlage toevoegen aan dit onderwijskundig rapport. Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 12

15 Is er onderzoek geweest om het sociaal emotioneel functioneren in kaart te brengen? Nee Ja middels: Persoonlijkheidsvragenlijst : PMT-K NPV-J YSR Ja middels Gedragsbeoordelingslijst: TRF SCHOBL-R CBCL Andere onderzoeksmiddelen te weten: Het onderzoek heeft plaatsgevonden op: - - (mag niet ouder zijn dan 1 kalenderjaar) Het onderzoek is verricht door: 6 Verzuim Is er sprake van verzuim? Nee Ja, geoorloofd Ja, ongeoorloofd Een enkele keer Vaak Er is contact geweest met de leerplichtambtenaar: Nee Ja Toelichting: 7 Speciale begeleiding a. Ontving de leerling speciale leerhulp? Nee Ja, van een of meer van onderstaande experts: Eigen leerkracht Remedial teacher Logopedist Intern begeleider Ambulante begeleiding vanuit sbo Ambulant begeleider vanuit rec Anderen, te weten: Op welke gebieden zijn er problemen? Hoe uiten de problemen zich? Hoe lang doen de problemen zich voor? Wat is er aan het probleem gedaan? 13 Algemeen deel

16 Wat is het resultaat? Heeft de speciale begeleiding voldoende effect gehad? Nee Ja b. Heeft de leerling op de ontvangende school extra steun/begeleiding nodig? Nee Ja Zo ja, op welke wijze en op welke gebieden? 8. Leerlingkenmerken Leerontwikkeling Positieve werkende leerlingkenmerken Aandachtspunt voor reguliere leerlingzorg Aandachtspunt voor extra leerlingzorg Taalontwikkeling Oriëntatie in ruimte/tijd Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Rekenen/wiskunde Sociaal-emotioneel functioneren Zelfbeeld Naar binnen gericht Naar buiten gericht Interactie medeleerlingen Interactie leerkrachten Overactief Afwachtend/passief Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 14

17 Werkhouding/aanpak 4 Motivatie Faalangst Zelfstandigheid Concentratie Taakgerichtheid Werktempo Nauwkeurigheid Impulsiviteit Structuur aanbrengen Werkhouding Doorzettingsvermogen Positieve werkende leerlingkenmerken Aandachtspunt voor reguliere leerlingzorg Aandachtspunt voor extra leerlingzorg Huiswerk Huiswerkattitude Huiswerkomstandigheden Fysieke ontwikkeling Gezichtsvermogen Gehoor Grove motoriek Fijne motoriek Gediagnostiseerde stoornis ADHD Stoornis binnen autistisch spectrum Epilepsie Dyslexie Anders te weten: Anders te weten: Gediagnostiseerd door: naam: naam: naam: naam: naam: naam: 4 De werkhouding van een leerling wordt mede beïnvloed door het handelen van de docent en het gedrag van zijn medeleerlingen. De formulering van deze vraag houdt onvoldoende rekening met deze complexe werkelijkheid. 15 Algemeen deel

18 Eventuele bijzonderheden Aandachtspunt voor reguliere leerlingzorg Aandachtspunt voor extra leerlingzorg Thuissituatie Gezinssamenstelling Gezondheid Gedrag 9. Eventuele toelichting op het onderwijskundig rapport 10. Ondertekening Datum - - (dd-mm-jjjj) Naam en handtekening directeur (namens bevoegd gezag): Naam en handtekening contactpersoon: Een kopie van dit ingevulde onderwijskundig rapport , algemeen deel is aan de ouders overhandigd of toegestuurd op - - (dd-mm-jjjj) Eventuele opmerkingen: Aan dit algemene deel is toegevoegd: Bijlage 1: leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs Bijlage 2: (voortgezet) speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering Toestemmingsformulier ouders/verzorgers/leerling Rapportage ontwikkelingspsychologisch onderzoek (IQ) Rapportage logopedisch onderzoek Overige, rapportages, dossiers e.d., te weten: Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 16

19 Onderwijskundig rapport Bijlage 1: Leerwegondersteunend of praktijkonderwijs Deze bijlage dient als aanvulling op het algemene deel van het onderwijskundig rapport. Het kan een bijdrage leveren aan de plaatsingsbeslissing, maar is ook bedoeld om handelingssuggesties te kunnen opstellen. In een aantal gevallen wordt u gevraagd een beoordeling te geven (onvoldoende, zwak, voldoende en goed). Voornaam en achternaam van de leerling: Advies verwijzende school: Leerwegondersteunend onderwijs Praktijkonderwijs 1 Beknopte typering van de leerling 2 Motivering advies verwijzende school Geef op basis van een integratie van alle leerlinggegevens aan waarom u vindt dat de leerling in aanmerking komt voor plaatsing op een school voor vmbo met leerwegondersteunend onderwijs of een school voor praktijkonderwijs: Is de permanente commissie leerlingzorg van het samenwerkingsverband betrokken geweest bij de advisering over deze leerling? Ja Nee Zo ja, hoe luidde/luidt het advies van de pcl? 5 Deze bijlage treedt niet in de plaats van het algemene deel: s.v.p. beide formulieren inleveren bij de school voor voortgezet onderwijs. 17 Bijlage 1: lwoo of pro

20 3 Psychologisch / orthopedagogisch / medisch onderzoek (Aanvulling op vraag 3, 4 en 5 van het onderwijskundig rapport, algemeen deel) Is er tijdens de schoolloopbaan van de leerling (psycho-)diagnostisch onderzoek verricht; volgend op de gesignaleerde problematiek, ter verheldering van de hulpvraag van de leerling, dan wel in het kader van de schoolverlaterprocedure? Nee Ja Door wie en wanneer Wie: Wanneer: (dd-mm-jjjj) - - Wie: Wanneer: (dd-mm-jjjj) - - Gericht op de volgende problematiek Conclusies en aanbevelingen vanuit het onderzoek 4 Leerlingkenmerken (Aanvulling op vraag 8 van het onderwijskundig rapport, algemeen deel.) Leerontwikkeling Algemene leervoorwaarden: onvoldoende zwak voldoende goed Onthouden/geheugen Kunnen ordenen Luisterhouding Taal: onvoldoende zwak voldoende goed Gedachten verwoorden Taalbegrip Schrijven van klankzuivere woorden Spelling moeilijke woorden Beheersen van spellingregels Beheersen werkwoordspellingregels Begrip van zinsontleding Taal: onvoldoende zwak voldoende goed Technisch lezen van: - één-lettergrepige woorden - meerlettergrepige woorden Begrijpend lezen Leesplezier Kopie scoreverloop op leestoetsen (technisch en begrijpend lezen) ingesloten? ja nee Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 18

21 Schrijven: onvoldoende zwak voldoende goed Leesbaarheid Leerling is linkshandig Rekenen: onvoldoende zwak voldoende goed Elementaire reken taal-begrippen Inzicht in getalstructuur Optellen- en aftrekken tot 10 Deeltafels (tot 10) geautomatiseerd Staartdeling (Gewone) breuken Decimale breuken Tijd Meten Wegen Geld Kopie van het scoreverloop op een genormeerde rekentoets (b.v. Cito) ingesloten? ja nee Vakken: Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie Interesse Inzet Kennis/alg. ontwikkeling Beklijven v/h geleerde o z v g o z v g o z v g o z v g* Vakken: Muziek Teken /hand- Techniek Gymnastiek Vaardigheid Interesse Inzet / motivatie Resultaten o z v g o z v g o z v g o z v g* *) o = onvoldoende; z = zwak; v = voldoende en g = goed Sociaal-emotioneel functioneren Gedrag ja nee De leerling kan zich in zijn gedrag voegen naar de regels van de school De leerling kan in zijn gedrag voldoende respect opbrengen voor medeleerlingen De leerling is aanspreekbaar op zijn gedrag 19 Bijlage 1: lwoo of pro

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES Een onderzoek naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan augustus 2014 INHOUD Samenvatting

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Onderwijsconcept. Locatie Ede

Onderwijsconcept. Locatie Ede Onderwijsconcept Locatie Ede Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 0 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Kenmerken leerlingenpopulatie... 3 1.1 De leerlingen... 3 1.2 Doelgroepen & Deskundigheid... 3 1.3 Scholen van herkomst...

Nadere informatie

Intakeprocedure MBO April 2013

Intakeprocedure MBO April 2013 Intakeprocedure MBO April 2013 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten bij de intake MBO van het Kellebeek College... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Toelating tot een opleiding binnen Kellebeek College... 4 1.3 Intake

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

ALLES OVER DE EINDTOETS

ALLES OVER DE EINDTOETS Handige gidsvoorouders 2015 groep 8 ALLES OVER DE EINDTOETS 2 Inhoud Een spannend jaar 3 De verplichte eindtoets in groep 8 4 Het schooladvies 6 Drie verschillende eindtoetsen 9 De centrale eindtoets van

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Onderpresteren onder de loep

Onderpresteren onder de loep 8 Doorlopende leerlijnen José van der Hoeven, Esther de Boer en Gert ten Hove Onderpresteren onder de loep Onderzoeksrapportage project Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling havo-vwo 28-21

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie