Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier"

Transcriptie

1 Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Procesmanagement Primair Onderwijs Vmbo projectorganisatie Wegbereiders leerlinggebonden financiering Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling Juni 2002

2

3 Inleiding Voor u ligt een model voor het onderwijskundig rapport. Het is gebaseerd op diverse modellen die in de praktijk worden gebruikt en is gewijzigd ten opzichte van de versie van februari Volgens het Procesmanagement Primair Onderwijs, de Vmbo projectorganisatie, de Wegbereiders leerlinggebonden financiering en de Tijdelijke commissie advisering indicatiestelling vormt dit model een goede basis voor het opstellen van een onderwijskundig rapport. Het model onderwijskundig rapport wordt steeds aangevuld, geactualiseerd en verbeterd. Het is daarom verstandig om uw model onderwijskundig rapport regelmatig te vergelijken met het model dat u kunt vinden op de websites van de organisaties. U vindt de adressen in de paragraaf Verkrijgbaarheid en meer informatie. Het model onderwijskundig rapport dat u nu gebruikt, wijkt op onderdelen licht af van het model onderwijskundig rapport dat is gepubliceerd in de uitgaven: Wat basisscholen moeten weten over indicatiestelling praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in het schooljaar en Wat scholen voor vo moet weten over indicatiestelling praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in het schooljaar ? De wijzigingen betreffen met name het weglaten van een aantal vragen over het sociaalemotioneel functioneren van leerlingen in Bijlage 1: Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs en de opname van een bijlage 2 die kan worden gebruikt als leerlingen worden aangemeld voor voortgezet (speciaal) onderwijs of voor leerlinggebonden financiering. Functie Het onderwijskundig rapport geeft de noodzakelijke basisinformatie over de leerling. In kort bestek verschaft de toeleverende school gegevens over een reeks belangrijke leerlingkenmerken. Het staat de ontvangende school vrij om de toeleverende school om aanvullende informatie te vragen. Daarnaast blijft persoonlijk en/of telefonisch contact tussen directeuren/leraren van de twee scholen van wezenlijk belang. Wanneer kunt u dit onderwijskundig rapport gebruiken? Bij: verhuizing binnen dezelfde schoolsoort aanmelding van basisonderwijs naar speciaal basisonderwijs aanmelding van (speciaal) basisonderwijs naar (voortgezet) speciaal onderwijs aanmelding van (speciaal) basisonderwijs of speciaal onderwijs naar voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) aanmelding van (speciaal) basisonderwijs of speciaal onderwijs naar vmbo met leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. Onderdelen Het onderwijskundig rapport bestaat uit een: algemeen deel dat altijd wordt ingevuld; bijlage 1: leerwegondersteunend of praktijkonderwijs, die wordt gebruikt als een leerling wordt aangemeld voor vmbo met leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. bijlage 2: (voortgezet) speciaal onderwijs, die wordt gebruikt als een leerling wordt aangemeld voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 1 Inleiding

4 Wettelijk kader Scholen voor (speciaal) basisonderwijs zijn wettelijk reeds verplicht om een onderwijskundig rapport op te stellen voor iedere leerling die de school verlaat. De Wet op het primair onderwijs (WPO) bepaalt in artikel 42 het volgende over het onderwijskundig rapport: Over iedere leerling die de school verlaat, stelt de directeur na overleg met het onderwijzend personeel ten behoeve van de ontvangende school een onderwijskundig rapport op. Afschrift van dit rapport wordt aan de ouders van de leerling verstrekt. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften omtrent dit rapport worden gegeven. Met ouders worden ook wettelijke vertegenwoordigers (voogd) bedoeld. Twee versies Het model onderwijskundig rapport dat u nu leest, is bedoeld als invulformulier dat u met behulp van een tekstverwerkingsprogramma kunt invullen. Er is ook een papieren versie beschikbaar die geschikt is voor handmatig gebruik. U kunt dit model printen en vervolgens met pen invullen. Verkrijgbaarheid en meer informatie U kunt beide versies van het model onderwijskundig rapport downloaden van de volgende websites. Op deze websites vindt u altijd de meest recente versie van het model onderwijskundig rapport: rubriek publicaties Voor meer informatie over het model onderwijskundig rapport kunt u afhankelijk van het onderwijstype waarin u actief bent - contact opnemen: als school voor (speciaal) basisonderwijs: met de permanente commissie leerlingzorg van uw samenwerkingsverband als vmbo-school: met de regionale verwijzingscommissie in uw regio als school voor speciaal onderwijs: met de commissie voor indicatiestelling in uw regio. Beveiligen / opheffen beveiliging Dit model onderwijskundig rapport is opgesteld als een formulier met invulvelden. De invulvelden zijn herkenbaar aan de grijze blokjes in uw scherm. Om de invulvelden goed te laten werken is dit model beveiligd. Als u het model naar eigen inzicht wilt aanpassen het is tenslotte een model onderwijskundig rapport moet u de beveiliging opheffen. In Word waarin dit model onderwijskundig rapport is opgesteld - gaat dit als volgt: 1. Ga naar de functie Extra en kies voor de optie Documentbeveiliging opheffen. 2. Type in het invulscherm Documentbeveiliging opheffen het wachtwoord: De beveiliging is nu verwijderd en het model onderwijskundig rapport kan naar eigen inzicht worden aangepast. Om het model vervolgens weer als invulformulier te kunnen gebruiken, moet u het model opnieuw beveiligen. Dit gaat als volgt: 1. Ga naar de functie Extra en kies voor de optie Document beveiligen. 2. Kies in het invulscherm Document beveiligen voor de optie Formulieren. Eventueel kunt u een wachtwoord invoegen. Als u dit doet, moet u het wachtwoord bevestigen/herhalen. Uw model onderwijskundig rapport is nu beveiligd en kan worden gebruikt als invulformulier. Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 2

5 Toelichting algemeen deel 1 Leerling- en schoolgegevens Nationaliteit: wanneer de leerling niet in Nederland is geboren maar elders, is het van belang dat bekend is sinds welke datum de leerling in Nederland woont én sinds wanneer de leerling Nederlands onderwijs volgt. Voor de categorie anderstalige leerlingen die korter dan 1 jaar Nederlands onderwijs volgen, is bijvoorbeeld de cumiregeling van toepassing. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken moet dus bekend zijn op welke datum de leerling voor het eerst Nederlands onderwijs heeft gevolgd. Onderwijs/sofi-nummer: dit nummer is nog niet beschikbaar. Naar verwachting wordt het nummer in de loop van komend schooljaar ingevoerd. Schoolloopbaan: hier kunt u door het zetten van kruisjes aangeven of er sprake is geweest van schoolwisseling tussen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs en of de leerling gedoubleerd heeft. Hier volgt een voorbeeld van een leerling die in groep 3 doubleerde en vanaf groep 5 het speciaal basisonderwijs bezoekt. Naam contactpersoon: hier kunt u de naam invullen van de persoon die de verdere contacten over de leerling onderhoudt. Mogelijk is dit de groepsleerkracht, de interne begeleider of directeur. Leerwegondersteunend onderwijs: dit wordt gegeven binnen elk van de vier leerwegen van het vmbo. Het kan zowel orthopedagogische- als didactische hulp bieden aan leerlingen die zonder deze ondersteuning niet in staat zijn een diploma binnen de vier leerwegen te behalen. Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteuning op grond van een speciale toelatingsprocedure en indicering. Hiervoor wordt door de school voor voortgezet onderwijs een beschikking aangevraagd bij de regionale verwijzingscommissie van het voortgezet onderwijs (rvc-vo). Praktijkonderwijs: dit is bedoeld voor die leerlingen die ook met extra zorg geen regulier diploma in een van de leerwegen kunnen halen. Deze leerlingen zijn het beste gediend zijn met voortgezet onderwijs dat hen direct toe leidt naar de arbeidsmarkt. Bij deze leerlingen is een lagere intelligentie veelal een belangrijke factor. Ook voor deze leerlingen wordt door de school voor voortgezet onderwijs een beschikking aangevraagd bij de regionale verwijzingscommissie van het voortgezet onderwijs. Binnen het speciaal onderwijs zijn tien verschillende schoolsoorten te vinden, nog los van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor meervoudig gehandicapte leerlingen. Hier genieten leerlingen onderwijs die meer dan normale zorg behoeven. In december 2001 heeft de Tweede Kamer een nieuwe regeling vastgesteld voor de aanmelding van leerlingen voor een van deze schoolsoorten; de Regeling leerlinggebonden financiering. Deze regeling zal naar verwachting ingaan per 1 augustus Leerlingen worden over het algemeen niet meer rechtstreeks bij de school voor speciaal onderwijs aangemeld, maar bij een overkoepelende commissie voor de indicatiestelling die voor alle scholen in het regionaal expertisecentrum (rec) werkt. 3 Toelichting algemeen deel

6 Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de recs in uw omgeving of bij de Wegbereiders leerlinggebonden financiering: Wanneer leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs of speciaal onderwijs noodzakelijk is, moet de verwijzende school ook bijlage 1 of 2 invullen. Het advies van de verwijzende school moet een duidelijk advies zijn. Het markeren van meerdere hokjes bevordert de duidelijkheid niet. De ruimte voor het maken van opmerkingen aan het slot van het algemene deel kan worden gebruikt om uit te leggen waarom de school geen eenduidige verwijzing kan geven of om aan te geven waarom de wens van ouders en/of kind niet overeenkomt met het advies van de school. 2 Leerlingvolgsysteem In dit kader kunt u beknopt de zakelijke toetsgegevens van de leerling opnemen, zodat de ontvangende school een overzicht krijgt van het bereikte niveau op de verschillende didactische domeinen. Let op dat niet alleen de naam van de gebruikte toets, maar ook het niveau van de toets moet worden genoteerd. Dus CITO Getallen en Bewerkingen M8 in plaats van CITO. Doortoetsen Een leerling die de leerstof niet verder beheerst dan een gemiddelde leerling eind groep 5, maar die in groep 8 zit, behoort een toets te krijgen op zijn eigen didactisch niveau. Het heeft geen enkele zin om deze leerling mee te laten doen met een groep 8-toets: de leerling loopt een hoop frustratie op van alle opdrachten die hij niet begrijpt en de leerkracht wordt geconfronteerd met een zo lage score dat niet duidelijk is welk niveau van de leerstof de leerling wél beheerst. In het onderhavige voorbeeld moet de volgende procedure gevolgd worden: de leerling moet een toets maken op eind groep 5-niveau. Wanneer blijkt dat de leerling deze toets voldoende maakt, wordt een toets met een hoger niveau afgenomen. Op het moment dat de leerling op een toets onvoldoende scoort, zijn er voldoende gegevens vergaard: we weten dat de leerling de leerstof eind groep 5 beheerst en de leerstof halverwege groep 6 nog niet. Beide toetsen en scores worden vermeld in het leerlingvolgsysteem. Een oudste kleuter met een ontwikkelingsachterstand kan beter een toets voor jongste kleuters maken dan een reguliere toets voor leerlingen in groep 2. Ook de datum waarop de toets is afgenomen is van belang: de meest recente toetsgegevens moeten worden gebruikt en ingevuld. Drie varianten Er is een onderscheid gemaakt tussen: leerlingen in groep 1 en 2 leerlingen die zich binnen het aanvankelijk lees- en/of rekenonderwijs bevinden, en leerlingen in groep 3 tot en met 8 die het aanvankelijk lezen en rekenen beheersen. Al naar gelang het niveau van de leerling kunt u de gegevens in deze kaders kwijt. Bij de leerlingen in groep 3 tot en met 8 is een leeg kader opgenomen waar u een toets naar eigen keuze kunt invullen. Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 4

7 Lijst met voorgeschreven testen, toetsen en vragenlijsten Scholen voor voortgezet onderwijs die bij een regionale verwijzingscommissie een aanvraag indienen voor bekostiging van leerwegondersteunend of praktijkonderwijs moeten zich bij deze aanvraag houden aan een lijst met voorgeschreven toetsen. In het verleden werden bij de aanmelding zeer veel verschillende dikwijls niet genormeerde of valide didactische toetsen gebruikt. Op deze wijze kan onmogelijk worden nagegaan of een leerling werkelijk een didactische achterstand heeft. Om leerlingen onderling goed te kunnen vergelijken heeft het Ministerie van OCenW besloten alleen didactische toetsen te accepteren die voldoende zijn beoordeeld door of zich bevinden in de beoordelingsprocedure van de Cotan. Cotan staat voor Commissie Toetsaangelegenheden Nederland, een onderdeel van het NIP, het Nederlands Instituut voor Psychologen. Deze lijst is te vinden in de brochure Wat basisscholen moeten weten over toelating praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in het schooljaar Deze publicatie is in januari 2002 uitgegeven door het Ministerie van OCenW en kan worden gedownload via Scholen voor (speciaal) basisonderwijs zijn niet verplicht om deze toetsen te gebruiken. Echter, wanneer zij leerlingen testen met toetsen uit deze lijst helpen zij de school voor voortgezet onderwijs enorm wanneer deze de leerling aanmeldt voor leerwegondersteunend of praktijkonderwijs bij een regionale verwijzingscommissie voortgezet onderwijs. Ook voor de indicatiestelling voor het (voortgezet) speciaal onderwijs worden testen en toetsen aanbevolen. In april 2002 is over dit onderwerp een speciale publicatie verschenen: Indicatiestelling: condities en instrumentarium, Wilma Resing e.a., NDC-Boom, ISBN In vraag 2 wordt gevraagd om de beheersing van de verschillende leergebieden/onderdelen weer te geven als dle of als niveau. Onlangs heeft de Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling de aanbeveling gedaan om voor de indicatiestelling naar speciaal onderwijs uit te gaan van percentiel- of decielscores, in plaats van dle of niveau. Als het ministerie dit advies overneemt, betekent dit dat scholen bij verwijzing naar speciaal onderwijs de beheersing van leergebieden/onderdelen moeten uitdrukken in percentiel- of decielscores. Bij wijze van overgangsmaatregel mogen scholen die nog niet in staat zijn om percentiel- of decielscores te geven komend jaar nog dle s of niveaus gebruiken. 3 (Eind)toetsen basisonderwijs In dit kader kunt u gegevens opnemen die u heeft verkregen bij de afname van de Citoeindtoets. Als u andere toetsen heeft gebruikt, kunt u deze in een bijlage toevoegen. 4 Indien aanwezig: cognitieve capaciteiten (intelligentie) van de leerling Soms heeft de verwijzende school intelligentiegegevens van de leerling voorhanden. Wanneer deze gegevens niet ouder zijn dan twee jaar kan de school waar de leerling wordt ingeschreven hier gebruik van maken. De volgende afkortingen zijn gebruikt in dit onderdeel: IBO (IBO differentiatietest, 1979) NDT (Nederlandse Differentiatie Testserie, 1999) GIVO (Groninger Intelligentietest voor het Voortgezet onderwijs 1994) DLS (Differentiatietoets Leervorderingen en schoolloopbaan 1998) 5 Toelichting algemeen deel

8 WISC-RN (Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised, Nederlandse bewerking 1986) ISI-reeks, Schoolvorderingengedeelte, Vorm III, 1963/1980. Eventueel kunt u een andere intelligentietest gebruiken, zoals de RAKIT of SON-R. Al deze toetsen staan in de eerder genoemde brochure Wat basisscholen moeten weten over toelating praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in het schooljaar Zijn er problemen met betrekking tot het sociaal-emotioneel functioneren? Een aantal leerlingen heeft problemen op sociaal-emotioneel gebied. Deze problemen kunnen in zeer veel gradaties voorkomen. U wordt verzocht hier aan te geven van welke problematiek sprake is, op welke wijze deze in het verleden gediagnosticeerd is en welke instantie het onderzoek heeft uitgevoerd. Verder vragen we u in te vullen welke onderzoeksinstrumenten zijn gebruikt. De volgende afkortingen zijn gebruikt in dit onderdeel: PMT-K (Prestatie Motivatie test voor kinderen 1983) NPV-J (Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst 1989) YSR (Youth Self Report 1997) TRF ( Teacher s Report Form 1997) SCHOBL-R (Schoolgedrag Beoordelingslijst Revised 1993) CBCL (Gedragsvragenlijst voor Kinderen 1996) Eventueel kunt u een andere vragenlijst gebruiken, zoals de SVL (Schoolvragenlijst). Overigens is de lijst langer dan de hier genoemde toetsen. Persoonlijkheidsvragenlijsten zijn onderzoeksmiddelen waarbij de leerling zelf een oordeel geeft over zijn sociaal-emotioneel welbevinden. Gedragsbeoordelingslijsten zijn onderzoeksmiddelen waarbij anderen (leerkracht of ouders) een oordeel geven over het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling. 6 Verzuim Wilt u bij het aankruisen van 'vaak' een toelichting geven? 7 Speciale begeleiding U hebt hier ruimte om de geboden extra hulp/begeleiding te noteren en te specificeren. Tevens kunt u aangeven welke soort hulp gegeven is, de naam van de hulpverlener en eventueel vanuit welke instantie hulp verleend werd en in welk jaar. Ook kunt u de school waar de leerling wordt aangemeld adviseren om met hulpverlening door te gaan. Het is belangrijk om duidelijk de bedoelde (vak)gebieden aan te geven. Sommige leerlingen hebben recht op 'ambulante begeleiding'. Dit geldt veelal voor leerlingen met een handicap, maar kan ook in andere gevallen voorkomen. 8 Leerlingkenmerken Het is de bedoeling dat u voor de leerling aangeeft welke leerlingkenmerken binnen het (voortgezet) onderwijs waarschijnlijk positief zullen uitwerken en welke leerlingkenmerken extra zorg verdienen in het kader van de reguliere zorg. Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 6

9 Door het markeren van vierkantjes in de linker kolom kunt aangegeven welke leerlingkenmerken een positieve invloed kunnen hebben op de schoolontwikkeling van de leerling, zowel cognitief, didactisch als sociaal-emotioneel. In de rechter kolom (aandachtspunt voor extra zorg) kunt u markeren welke leerlingkenmerken een mogelijk risico in zich dragen voor de ontwikkeling van de leerling en dus voor de vervolgschool een aandachtspunt voor extra zorg impliceren. U hoeft een vierkantje alleen dan te selecteren als het voor de bewuste leerling ook echt aan de orde is. Niet alle vierkantjes hoeven dus te worden ingevuld. U kiest voor het vierkantje reguliere leerlingzorg als een docent op basis van de eigen deskundigheid de vereiste leerlingzorg kan bieden. Als de vereiste leerlingzorg alleen met behulp van extra deskundigheid kan worden geboden kiest u voor dit vierkantje. 9 Eventuele toelichting op het onderwijskundig rapport U kunt van deze ruimte gebruik maken om een toelichting op het voorgaande te geven of om een opmerking te maken over zaken waarvoor op dit formulier geen ruimte was. 10 Ondertekening Een handtekening door de directeur van de school is noodzakelijk. NB: Ouders hebben zoals eerder in deze toelichting vermeld - recht op een kopie van het onderwijskundig rapport (artikel 42 WPO). In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens adviseren we u dringend om toestemming aan ouder(s) / voogd(en) te vragen voor het meesturen van rapporten bij het onderwijskundig rapport. U kunt hiervoor het bijgevoegde Toestemmingsformulier ouders/verzorgers/leerling gebruiken. 7 Toelichting algemeen deel

10 Onderwijskundig rapport Algemeen deel Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Voornamen Roepnaam.Jongen Meisje Geboorteland Geboorteplaats Geboortedatum - - (dd-mm-jjjj) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geheim Nationaliteit Nederlandse Anders namelijk Land van herkomst Woont in Nederland sinds - - (dd-mm-jjjj) Nederlands onderwijs sinds - - (dd-mm-jjjj) Onderwijs/sofi-nummer Wegingsfactor 1 Vul ook bijlage 1 in als aanmelding voor leerwegondersteunend of praktijkonderwijs wenselijk lijkt. Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 8

11 Schoolloopbaan Basisonderwijs Speciaal Basisonderwijs Anders, te weten: Was er wisseling van school: Nee Ja; hoe vaak: maal Wanneer en waarom: Huidige school: School voor basisonderwijs speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs Naam school Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Faxnummer adres Brinnummer Naam directeur Naam contactpersoon 9 Algemeen deel

12 Het betreft hier: Verhuizing van een leerling binnen (speciaal) basisonderwijs Aanmelding vanuit basisonderwijs naar speciaal basisonderwijs Aanmelding vanuit (speciaal) basisonderwijs naar speciaal onderwijs Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen Cluster 2: onderwijs aan dove kinderen onderwijs aan slechthorende kinderen onderwijs aan kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden Cluster 3: onderwijs aan lichamelijk gehandicapte kinderen onderwijs aan langdurig zieke kinderen onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen Cluster 4: onderwijs verbonden aan pedologisch instituut onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen onderwijs aan langdurig (psychiatrisch) zieke kinderen Advies schoolverlater: overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs Vwo Havo Theoretische leerweg Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning met leerwegondersteuning met leerwegondersteuning met leerwegondersteuning Praktijkonderwijs Komt de wens van de ouders overeen met het schooladvies? Ja Nee Komt de wens van de leerling overeen met het schooladvies? Ja Nee Opmerkingen: Het is gewenst dat de ontvangende school contact opneemt met de basisschool. Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 10

13 2. Leerlingvolgsysteem A. Leerlingen groep 1 en 2 Leergebied / onderdeel Naam en niveau gebruikte toets Score Dle of niveau Datum afname toets Woordenschat - - Classificeren - - Seriëren - - Vergelijken en tellen - - Ruimtelijke oriëntatie - - Oriëntatie in de tijd - - B. Specifiek voor leerlingen die aanvankelijk lees- en rekenonderwijs volgen Leergebied / onderdeel Naam en niveau gebruikte toets Score Dle of niveau Datum afname toets Leesvoorwaarden - - Rekenvoorwaarden - - C Leerlingen groep 3 tot en met 8 die het aanvankelijk lezen en rekenen beheersen Leergebied / onderdeel Naam en niveau gebruikte toets Ruwe Score Vaardigheids score 2 Dle of niveau Datum afname toets Technisch lezen - - Spelling - - Begrijpend lezen - - Inzichtelijk rekenen Eindtoets (speciaal) basisonderwijs 2 Wanneer het Cito-leerlingvolgsysteem wordt gebruikt. 11 Algemeen deel

14 Percentiel scores Cito Taalscore Rekenscore Informatieverwerking Wereld oriëntatie Totaal Standaard score 4 Indien aanwezig: cognitieve capaciteiten (intelligentie) van de leerling 3 Score verbale intelligentie Score performale/ruimtelijke intelligentie Score totale intelligentie Gebruikte intelligentietest: IBO NDT GIVO DLS WISC-RN anders te weten: 5 Zijn er problemen met betrekking tot het sociaal emotioneel functioneren? Nee Ja, en wel in de categorie: Problematiek verband houdend met de persoonlijkheid van de leerling Problematiek als gevolg van een gediagnostiseerde stoornis Probleem als effect van een traumatische crisissituatie voor de leerling Aard van de problematiek: Er zijn problemen met Faalangst Prestatie-motivatie Emotionele instabiliteit 3 Profielblad met scores als bijlage toevoegen aan dit onderwijskundig rapport. Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 12

15 Is er onderzoek geweest om het sociaal emotioneel functioneren in kaart te brengen? Nee Ja middels: Persoonlijkheidsvragenlijst : PMT-K NPV-J YSR Ja middels Gedragsbeoordelingslijst: TRF SCHOBL-R CBCL Andere onderzoeksmiddelen te weten: Het onderzoek heeft plaatsgevonden op: - - (mag niet ouder zijn dan 1 kalenderjaar) Het onderzoek is verricht door: 6 Verzuim Is er sprake van verzuim? Nee Ja, geoorloofd Ja, ongeoorloofd Een enkele keer Vaak Er is contact geweest met de leerplichtambtenaar: Nee Ja Toelichting: 7 Speciale begeleiding a. Ontving de leerling speciale leerhulp? Nee Ja, van een of meer van onderstaande experts: Eigen leerkracht Remedial teacher Logopedist Intern begeleider Ambulante begeleiding vanuit sbo Ambulant begeleider vanuit rec Anderen, te weten: Op welke gebieden zijn er problemen? Hoe uiten de problemen zich? Hoe lang doen de problemen zich voor? Wat is er aan het probleem gedaan? 13 Algemeen deel

16 Wat is het resultaat? Heeft de speciale begeleiding voldoende effect gehad? Nee Ja b. Heeft de leerling op de ontvangende school extra steun/begeleiding nodig? Nee Ja Zo ja, op welke wijze en op welke gebieden? 8. Leerlingkenmerken Leerontwikkeling Positieve werkende leerlingkenmerken Aandachtspunt voor reguliere leerlingzorg Aandachtspunt voor extra leerlingzorg Taalontwikkeling Oriëntatie in ruimte/tijd Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Rekenen/wiskunde Sociaal-emotioneel functioneren Zelfbeeld Naar binnen gericht Naar buiten gericht Interactie medeleerlingen Interactie leerkrachten Overactief Afwachtend/passief Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 14

17 Werkhouding/aanpak 4 Motivatie Faalangst Zelfstandigheid Concentratie Taakgerichtheid Werktempo Nauwkeurigheid Impulsiviteit Structuur aanbrengen Werkhouding Doorzettingsvermogen Positieve werkende leerlingkenmerken Aandachtspunt voor reguliere leerlingzorg Aandachtspunt voor extra leerlingzorg Huiswerk Huiswerkattitude Huiswerkomstandigheden Fysieke ontwikkeling Gezichtsvermogen Gehoor Grove motoriek Fijne motoriek Gediagnostiseerde stoornis ADHD Stoornis binnen autistisch spectrum Epilepsie Dyslexie Anders te weten: Anders te weten: Gediagnostiseerd door: naam: naam: naam: naam: naam: naam: 4 De werkhouding van een leerling wordt mede beïnvloed door het handelen van de docent en het gedrag van zijn medeleerlingen. De formulering van deze vraag houdt onvoldoende rekening met deze complexe werkelijkheid. 15 Algemeen deel

18 Eventuele bijzonderheden Aandachtspunt voor reguliere leerlingzorg Aandachtspunt voor extra leerlingzorg Thuissituatie Gezinssamenstelling Gezondheid Gedrag 9. Eventuele toelichting op het onderwijskundig rapport 10. Ondertekening Datum - - (dd-mm-jjjj) Naam en handtekening directeur (namens bevoegd gezag): Naam en handtekening contactpersoon: Een kopie van dit ingevulde onderwijskundig rapport , algemeen deel is aan de ouders overhandigd of toegestuurd op - - (dd-mm-jjjj) Eventuele opmerkingen: Aan dit algemene deel is toegevoegd: Bijlage 1: leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs Bijlage 2: (voortgezet) speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering Toestemmingsformulier ouders/verzorgers/leerling Rapportage ontwikkelingspsychologisch onderzoek (IQ) Rapportage logopedisch onderzoek Overige, rapportages, dossiers e.d., te weten: Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 16

19 Onderwijskundig rapport Bijlage 1: Leerwegondersteunend of praktijkonderwijs Deze bijlage dient als aanvulling op het algemene deel van het onderwijskundig rapport. Het kan een bijdrage leveren aan de plaatsingsbeslissing, maar is ook bedoeld om handelingssuggesties te kunnen opstellen. In een aantal gevallen wordt u gevraagd een beoordeling te geven (onvoldoende, zwak, voldoende en goed). Voornaam en achternaam van de leerling: Advies verwijzende school: Leerwegondersteunend onderwijs Praktijkonderwijs 1 Beknopte typering van de leerling 2 Motivering advies verwijzende school Geef op basis van een integratie van alle leerlinggegevens aan waarom u vindt dat de leerling in aanmerking komt voor plaatsing op een school voor vmbo met leerwegondersteunend onderwijs of een school voor praktijkonderwijs: Is de permanente commissie leerlingzorg van het samenwerkingsverband betrokken geweest bij de advisering over deze leerling? Ja Nee Zo ja, hoe luidde/luidt het advies van de pcl? 5 Deze bijlage treedt niet in de plaats van het algemene deel: s.v.p. beide formulieren inleveren bij de school voor voortgezet onderwijs. 17 Bijlage 1: lwoo of pro

20 3 Psychologisch / orthopedagogisch / medisch onderzoek (Aanvulling op vraag 3, 4 en 5 van het onderwijskundig rapport, algemeen deel) Is er tijdens de schoolloopbaan van de leerling (psycho-)diagnostisch onderzoek verricht; volgend op de gesignaleerde problematiek, ter verheldering van de hulpvraag van de leerling, dan wel in het kader van de schoolverlaterprocedure? Nee Ja Door wie en wanneer Wie: Wanneer: (dd-mm-jjjj) - - Wie: Wanneer: (dd-mm-jjjj) - - Gericht op de volgende problematiek Conclusies en aanbevelingen vanuit het onderzoek 4 Leerlingkenmerken (Aanvulling op vraag 8 van het onderwijskundig rapport, algemeen deel.) Leerontwikkeling Algemene leervoorwaarden: onvoldoende zwak voldoende goed Onthouden/geheugen Kunnen ordenen Luisterhouding Taal: onvoldoende zwak voldoende goed Gedachten verwoorden Taalbegrip Schrijven van klankzuivere woorden Spelling moeilijke woorden Beheersen van spellingregels Beheersen werkwoordspellingregels Begrip van zinsontleding Taal: onvoldoende zwak voldoende goed Technisch lezen van: - één-lettergrepige woorden - meerlettergrepige woorden Begrijpend lezen Leesplezier Kopie scoreverloop op leestoetsen (technisch en begrijpend lezen) ingesloten? ja nee Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier 18

21 Schrijven: onvoldoende zwak voldoende goed Leesbaarheid Leerling is linkshandig Rekenen: onvoldoende zwak voldoende goed Elementaire reken taal-begrippen Inzicht in getalstructuur Optellen- en aftrekken tot 10 Deeltafels (tot 10) geautomatiseerd Staartdeling (Gewone) breuken Decimale breuken Tijd Meten Wegen Geld Kopie van het scoreverloop op een genormeerde rekentoets (b.v. Cito) ingesloten? ja nee Vakken: Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie Interesse Inzet Kennis/alg. ontwikkeling Beklijven v/h geleerde o z v g o z v g o z v g o z v g* Vakken: Muziek Teken /hand- Techniek Gymnastiek Vaardigheid Interesse Inzet / motivatie Resultaten o z v g o z v g o z v g o z v g* *) o = onvoldoende; z = zwak; v = voldoende en g = goed Sociaal-emotioneel functioneren Gedrag ja nee De leerling kan zich in zijn gedrag voegen naar de regels van de school De leerling kan in zijn gedrag voldoende respect opbrengen voor medeleerlingen De leerling is aanspreekbaar op zijn gedrag 19 Bijlage 1: lwoo of pro

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport 2017-2018 Onderwijskundig Rapport Advies & Inlichtingenformulier voor het Voortgezet Onderwijs Naam Leerling: Woonplaats: 1 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Tussenvoegsel Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling Vmbo projectorganisatie Weer Samen Naar School + Wegbereiders leerlinggebonden financiering

Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling Vmbo projectorganisatie Weer Samen Naar School + Wegbereiders leerlinggebonden financiering Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling Vmbo projectorganisatie Weer Samen Naar School + Wegbereiders leerlinggebonden financiering Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Functie 5 2 Wanneer kunt u dit

Nadere informatie

REC Flevoland. Onderwijskundig rapport MBO. voor aanmelding bij de Commissie van Indicatie (CvI) cluster 4. versie 20060304

REC Flevoland. Onderwijskundig rapport MBO. voor aanmelding bij de Commissie van Indicatie (CvI) cluster 4. versie 20060304 REC Flevoland Onderwijskundig rapport MBO voor aanmelding bij de Commissie van Indicatie (CvI) cluster 4 versie 20060304 1. Ondertekening Datum: Naam contactpersoon: Handtekening: Datum: Ondertekening

Nadere informatie

Naam leerling : Contactpersoon : Functie contactpersoon: Datum: - - (dd-mm-jjjj) Plaats, Handtekening contactpersoon:

Naam leerling : Contactpersoon : Functie contactpersoon: Datum: - - (dd-mm-jjjj) Plaats, Handtekening contactpersoon: Voorschoolse rapportage bij aanmelding voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering cluster 4 t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Voorschoolse versie voor leerlingen die het

Nadere informatie

Cursusjaar: Gewenste locatie: Volledige voornamen Roepnaam

Cursusjaar: Gewenste locatie: Volledige voornamen Roepnaam AANMELDING voor (school): Cursusjaar: Gewenste locatie: OUDERFORMULIER (in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) 1. Gegevens aangemelde leerling Huidige school Achternamen (officiële) Te hanteren achternaam

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport ten behoeve van het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs in Zoetermeer (Cursusjaar )

Onderwijskundig rapport ten behoeve van het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs in Zoetermeer (Cursusjaar ) Onderwijskundig rapport ten behoeve van het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs in Zoetermeer (Cursusjaar 2007-2008) Dit onderwijskundig rapport wordt door de Zoetermeerse scholen van

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport 11/12 Regio Westland

Onderwijskundig Rapport 11/12 Regio Westland Onderwijskundig Rapport 11/12 Regio Westland Samenwerkingsverband VO Westland Sinds 1 augustus 2005 hebben de scholen voor het voortgezet onderwijs binnen het Westland, Lentiz en ISW, zich verenigd in

Nadere informatie

Ouder(s)/voogd(en): De ouders(s)/voogd(en) hebben op (dd-mm-jjjj) dit onderwijskundig rapport gelezen. Naam en handtekening ouders(s)/voogd(en):

Ouder(s)/voogd(en): De ouders(s)/voogd(en) hebben op (dd-mm-jjjj) dit onderwijskundig rapport gelezen. Naam en handtekening ouders(s)/voogd(en): Onderwijskundig rapport bij een aanvraag lgf / rugzak Cluster 4 t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Naam van de leerling : Onderwijskundig rapport opgemaakt door : Functie : Email adres : Aantal bijlagen : Datum : Rapport besproken op : Handtekening

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier klas 1

Aanmeldingsformulier klas 1 ruimte voor foto Aanmeldingsformulier klas 1 Deel 1: Ouderformulier in te vullen door de ouder(s) / verzorger(s) Vertrouwelijk 1. Gegevens aangemelde leerling Achternaam (officiële) Te hanteren achternaam

Nadere informatie

Model onderwijskundig rapport Regio de Meierij

Model onderwijskundig rapport Regio de Meierij Model onderwijskundig rapport Regio de Meierij Regio De Meierij November 2008 Onderwijskundig rapport 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Voornamen Roepnaam.Jongen Meisje Geboorteland Geboorteplaats

Nadere informatie

Adres/postcode. Lichamelijke toestand. Zijn er bepaalde handicaps? Broer/zus op school geweest? Afstand school huis (voor leerlingen buiten Meppel)..

Adres/postcode. Lichamelijke toestand. Zijn er bepaalde handicaps? Broer/zus op school geweest? Afstand school huis (voor leerlingen buiten Meppel).. OUDERFORMULIER in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) Gegevens aangemelde leerling Achternaam Roepnaam Volledige voornaam/-namen Geboortedatum Adres/postcode Woonplaats en -gemeente Telefoon Nationaliteit

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTELIJK ZUID-LIMBURG SAM 55.1 Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 Het

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier klas 1

Aanmeldingsformulier klas 1 ruimte voor foto Aanmeldingsformulier klas 1 Deel 1: Ouderformulier in te vullen door de ouder(s) / verzorger(s) Vertrouwelijk Gegevens aangemelde leerling Achternaam (officiële) Te hanteren achternaam

Nadere informatie

Oost-IJsselmonde en West-Alblasserwaard. Onderwijskundig rapport. voor

Oost-IJsselmonde en West-Alblasserwaard. Onderwijskundig rapport. voor samenwerkingsverband Oost-IJsselmonde en West-Alblasserwaard Onderwijskundig rapport voor NAAM LEERLING: ten behoeve van de aanmelding van (zorg)leerlingen bij een van de onderstaande scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar.

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar. In te vullen door de school Lar Bda Daj Bda Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * Opgave voor locatie Gouda / Lekkerkerk /

Nadere informatie

Ouders(s)/voogd(en) 1 De ouders(s)/voogd(en) hebben op (dd-mm-jjjj) dit onderwijskundig rapport gelezen. Naam en handtekening ouders(s)/voogd(en):

Ouders(s)/voogd(en) 1 De ouders(s)/voogd(en) hebben op (dd-mm-jjjj) dit onderwijskundig rapport gelezen. Naam en handtekening ouders(s)/voogd(en): Onderwijskundig rapport bij een aanvraag lgf / rugzak Cluster 3 t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Cluster 3 is voor Zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), Lichamelijk gehandicapte kinderen

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

SCHOOLJAAR:

SCHOOLJAAR: Aanmeldingsformulier SCHOOLJAAR: 2016 2017 Brugklassen: Vakcollege (Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg, eventueel met LWOO) Praktijkonderwijs Afdelingsleiders: Praktijkschool: Vakcollege: Mevr. E.

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar.

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar. In te vullen door de school Lar Bda Daj Bda Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * Opgave voor locatie Gouda / Lekkerkerk /

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Naam kind : Geboortedatum: - - (dd-mm-jjjj)

Naam kind : Geboortedatum: - - (dd-mm-jjjj) Voorschoolse rapportage bij aanmelding voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering, cluster 3 t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Voorschoolse rapportage voor kinderen die

Nadere informatie

1. Wat betekent dit voor de leerkracht in groep 8?

1. Wat betekent dit voor de leerkracht in groep 8? Titelpagina Inleiding Voorlichtingsbrochure van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de wijze waarop leerlingen door de school voor voortgezet onderwijs geïndiceerd worden (de indicatiestelling

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport nieuwkomers Oberon, maart 2012

Onderwijskundig rapport nieuwkomers Oberon, maart 2012 Onderwijskundig rapport nieuwkomers Oberon, maart 2012 Voor u ligt het onderwijskundig rapport voor nieuwkomers. Dit rapport is ontwikkeld op verzoek van LOWANpo. Zij heeft in het kader van het Kortlopend

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs [ IN TE VULLEN DOOR DE NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) Leerling

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) Leerling Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2015-2016 [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport PO - VO Provincie Groningen aanmelding 2011-2012

Onderwijskundig Rapport PO - VO Provincie Groningen aanmelding 2011-2012 Onderwijskundig Rapport PO - VO Provincie Groningen aanmelding 2011-2012 Opmaak: versie 7 juni 2010 1 A. In te vullen door het Primair Onderwijs Leerling: Leerling : Geboorte datum : Naam school herkomst

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016

INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016 INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016 1. Huidige school Naam school: Ingevuld door: Adres: Postcode: 2. Persoonlijke gegevens van de leerling Roepnaam: Voorvoegsel: Achternaam: Type school:

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen. Bijlage Bij de Regeling vaststelling van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs () ten behoeve van instroom in schooljaar 2008-2009

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs?

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs? Procedures - Plaatsing LWOO en praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen die op zichzelf wel een diploma in een van de leerwegen van het VMBO kunnen halen, maar

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

De leerling zit op deze school sinds klas:

De leerling zit op deze school sinds klas: Intakevragenlijst voor school Deze intakevragenlijst is voor de school van het kind/de jongere dat is aangemeld bij onze instelling. De ouders hebben een vergelijkbare vragenlijst speciaal voor ouders

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... E-mailadres:...

Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... 1 Aanmeldingsformulier algemeen voor school Graag vraag ik u om de volgende vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden (in zoverre dat kan). Ook vraag ik u de uitgevoerde handelingsplannen en gegevens

Nadere informatie

voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs

voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2015-2016 voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingonderzoek onderbouw Informatie voor BVS

Vragenlijst leerlingonderzoek onderbouw Informatie voor BVS Begeleidingsdienst voor v rijecholen Hoofdstraat 14-b 3972 LA Driebergen tel. 0343-524090 fax 0343-531772 email:begeleidingsdienst@vrijescholen.com Vragenlijst leerlingonderzoek onderbouw Informatie voor

Nadere informatie

Van Kinsbergen college

Van Kinsbergen college AANMELDING LWOO Van Kinsbergen college Van Kinsbergen college 3 VOORWOORD In de praktijk blijkt dat de aanmelding voor leerlingen met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) een lastige materie is. Om de

Nadere informatie

Voorlichting. Bestemd voor: 2. Vaststelling lijst van te gebruiken instrumenten Inleiding

Voorlichting. Bestemd voor: 2. Vaststelling lijst van te gebruiken instrumenten Inleiding Mededelingen OCenW Bestemd voor: bevoegde gezagsorganen van scholen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband voortgezet onderwijs (vo); regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs (vo).

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen)

AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen) AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen) A. ALGEMENE GEGEVENS Gegevens leerling: Voornaam: Achternaam : Geboortedatum: BSN nummer Woonadres:

Nadere informatie

Aanvraagformulier ontwikkelingsonderzoek

Aanvraagformulier ontwikkelingsonderzoek Aanvraagformulier ontwikkelingsonderzoek Gegevens van het kind Achternaam :... Adres :... Roepnaam :... Postcode :... Geslacht : M/V* Woonplaats :... Geboortedatum:... Telefoonnummer:... Op school sinds:...

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE

AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE Cursusjaar 2015-2016 Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * In te vullen door de school

Nadere informatie

SCHOOLJAAR:

SCHOOLJAAR: AANMELDINGSFORMULIER JUNIOR COLLEGE SCHOOLJAAR: 2016 2017 Brugklassen: 1. MAVO 2. MAVO/HAVO 3. HAVO 4. HAVO/VWO 5. VWO RSG Tromp Meesters 2016-2017 1 Toelichting Aanmelden kan alleen digitaal op de volgende

Nadere informatie

Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl

Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gegevens Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gegevens leerling Achternaam van de leerling Voorna(a)m(en) van de leerling Roepnaam Geslacht Geboortedatum

Nadere informatie

A AN M E L D F O R M U LIER

A AN M E L D F O R M U LIER A AN M E L D F O R M U LIER G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer TLV-COMMISSIE Aanvraagformulier voor basisscholen die een leerling willen aanmelden voor bespreking in de TLV-commissie. Naam leerling Voornamen (voluit) BSN School Aangevraagd door Functie Procedure:

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO?

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO? Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 openbaar onderwijs zwolle en regio [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR

AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR 2017-2018 NAAM:... Betreft aanmelding voor: VAN MAERLANT BOSSCHE VAKSCHOOL Alleen in te vullen als een leerling afkomstig is van het voortgezet onderwijs: Aanvangsdatum

Nadere informatie

VWO (atheneum en gymnasium) HAVO Theoretische leerweg (MAVO) Basisberoepsgerichte leerweg

VWO (atheneum en gymnasium) HAVO Theoretische leerweg (MAVO) Basisberoepsgerichte leerweg Datum: 1. Leerling gegevens NAW leerling Voornaam J M Tussenvoegsel + achternaam Postcode/Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel Woont bij beide ouders vader moeder anders nl.: Contactpersoon Geboortedatum

Nadere informatie

o.b.s. Ruitenvelder Roepnaam Adres Telefoonnummer : Geheim? Ja / Nee

o.b.s. Ruitenvelder Roepnaam Adres Telefoonnummer : Geheim? Ja / Nee Gegevens o.b.s. Ruitenvelder Ruitenweg 39 9617 PL Froombosch Tel.: 0598 397 850 email: mailbox@obsruitenvelder.nl Website: www.obsruitenvelder.nl Gegevens leerling Achternaam van de leerling Voorna(a)m(en)

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Schoolvragenlijst (Leerlingdossier Dyslexie)

Schoolvragenlijst (Leerlingdossier Dyslexie) Schoolvragenlijst (Leerlingdossier Dyslexie) Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie, is uitgebreide schoolinformatie

Nadere informatie

Datum van invullen : Let op: alle vragenlijsten dienen uiterlijk één week voor het intakegesprek aanwezig te zijn op de praktijk!!!

Datum van invullen : Let op: alle vragenlijsten dienen uiterlijk één week voor het intakegesprek aanwezig te zijn op de praktijk!!! PERSOONSGEGEVENS Naam : Geboortedatum : Postcode & woonplaats : BSN : Hier graag een pasfoto van uw zoon/dochter plakken. Telefoonnummer : E-mailadres : Gezinssamenstelling : School : Groep/klas : Leerkracht/mentor

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Aanmelding Structuurklas

Aanmelding Structuurklas Datum: Een intakegesprek bij het Erfgooiers College is voorwaardelijk voor deze aanmelding Datum Met Dit heeft plaatsgevonden op Namen 1. Leerling gegevens NAW leerling Voornaam Tussenvoegsel + achternaam

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Openbare Basisschool De Brug, Beverakker 19, 3994 EK Houten, tel. 030-6342800, mail: info.brug@oo-h.nl. Inschrijfformulier

Openbare Basisschool De Brug, Beverakker 19, 3994 EK Houten, tel. 030-6342800, mail: info.brug@oo-h.nl. Inschrijfformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen. * = Doorhalen wat niet van toepassing is. Gegevens ouders / verzorgers: Bij moeder: ook meisjesachternaam invullen. Ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger

Nadere informatie

Voornaam : Achternaam : Ingevuld door :... Plaats en datum :... Tel.nr. :... groepsleerkracht : b. Schoolverloop bao s(ba)o

Voornaam : Achternaam : Ingevuld door :... Plaats en datum :... Tel.nr. :...  groepsleerkracht : b. Schoolverloop bao s(ba)o nderwijskundig rapport t.b.v. de aanmelding voor schooljaar 2015-2016 Bijlage bij het algemene aanmeldingsformulier, voor leerlingen die worden aangemeld bij het praktijkonderwijs of het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Deel D Trajectgroepen

Deel D Trajectgroepen checklist voor aanmelding eel Trajectgroepen Benodigde gegevens Aanmeldformulier riestar College volledig ingevuld en ondertekend Aanmeldformulier deel (voor aanmelding Trajectgroepen) volledig ingevuld

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

I N S C H R I J F FORMULIER

I N S C H R I J F FORMULIER : I N S C H R I J F FORMULIER G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Voor Openbaar Onderwijs

Voor Openbaar Onderwijs Voor Openbaar Onderwijs INSCHRIJFFORMULIER LEERLING BASISSCHOOL Dit inschrijfformulier is ontworpen naar de indeling van het administratiepakket Parnassys wat door de school wordt gebruikt. Naam school:

Nadere informatie

Centrale aanmelding Postbus 4010 5604 EA Eindhoven. Tel. 040-2595444 Email : dekorenaer@aloysiusstichting.nl. Geachte ouders/verzorgers,

Centrale aanmelding Postbus 4010 5604 EA Eindhoven. Tel. 040-2595444 Email : dekorenaer@aloysiusstichting.nl. Geachte ouders/verzorgers, Centrale aanmelding Postbus 4010 5604 EA Eindhoven Tel. 040-2595444 Email : dekorenaer@aloysiusstichting.nl Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldformulier voor VSO de Korenaer. Uw aanmelding

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie)

Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie) Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie) Datum: 1. Algemene gegevens Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Adres Postcode en plaats Telefoonnummer E-mailadres Niveau Leerjaar/ klas

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn dat

Nadere informatie

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO (logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode:

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2016-2017 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om

Nadere informatie

een kopie van het officiële document

een kopie van het officiële document Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt het aanmeldingsformulier van onze school. Wij willen u vragen dit volledig in te vullen. Uiteraard gelden voor alle door u verstrekte gegevens de regels van de wet

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school/groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school/groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school/groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

Leerlingdossier: onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie

Leerlingdossier: onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Leerlingdossier: onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor school / interne begeleider Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek in het kader van de vergoedingsregeling

Nadere informatie

Adviesbeleid VO groep 8

Adviesbeleid VO groep 8 Adviesbeleid VO groep 8 voor katholiek basisonderwijs de school behoort tot de Laurentius Stichting Tijdens het uitvoeren van het adviesbeleid VO is het BOVO tijdpad Regio Haaglanden enorm van belang voor

Nadere informatie

Definitieve plaatsing vindt plaats na bespreking in de toelatingscommissie.

Definitieve plaatsing vindt plaats na bespreking in de toelatingscommissie. Postbus 419 AANMELDINGSFORMULIER VANAF KLAS 3 8160 AK EPE Schooljaar 201-201. 0578-612094 Leerlingnummer: T.b.v. toelating tot leerjaar: 0 3 0 4 0 5 0 6 (kruis aan) tweetalig atheneum vmbo-kaderberoeps

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2016-2017 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Aanmeldingsformulier Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VSO Beukenrode-Onderwijs

Aanmeldingsformulier VSO Beukenrode-Onderwijs Aanmeldingsformulier VSO Beukenrode-Onderwijs Dit aanmeldingsformulier is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die hun kind willen aanmelden voor onderwijs op Beukenrode-Onderwijs (cluster 4 onderwijs).

Nadere informatie

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO)

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO) Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Registratie geïndiceerde leerlingen ingevolge art. 28c WEC voor scholen die vallen onder de WPO en WVO Blad 1/2 Na invulling zenden naar:

Nadere informatie

Overdrachtsdossier VO-VO

Overdrachtsdossier VO-VO Onderdeel: Rechts in de kantlijn worden de documenten aangegeven welke u als onderdeel van het Overdrachtsdossier altijd moet toevoegen wanneer ze in uw school aanwezig zijn. De ingevulde vragenlijst is

Nadere informatie

Deel D Trajectgroepen

Deel D Trajectgroepen checklist voor aanmelding eel Trajectgroepen Benodigde gegevens Aanmeldformulier riestar College volledig ingevuld en ondertekend A anmeldformulier deel (voor aanmelding Trajectgroepen) volledig ingevuld

Nadere informatie

Aanmelding psychodiagnostisch onderzoek

Aanmelding psychodiagnostisch onderzoek Aanmelding psychodiagnostisch onderzoek wanneer u een leerling wilt aanmelden voor een psychodiagnostisch onderzoek kunt u bijgevoegde documenten invullen: schoolgegevens groeidocument invoegen basisgegevens

Nadere informatie

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Handleiding voor de toekomstige student - Vul het overdrachtsdossier (deel A tot en met C) zo volledig mogelijk in (vraag eventueel je ouders of mentor om te

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport Deel D

Onderwijskundig Rapport Deel D Onderwijskundig Rapport eel door ouders in te vullen als de leerling aangemeld wordt voor de Trajectgroep. (Er vindt altijd een gesprek plaats met ouder(s)/ verzorger(s).) 1. Aard en reden van de aanmelding

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie