Jaarverslag Gezondheidscentrum Camminghaburen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen

2

3 Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen

4

5 Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Camminghaburen verantwoording af over het gevoerde beleid in De activiteiten van het Gezondheidscentrum worden op een zo toegankelijk mogelijke manier beschreven om een ieder die geïnteresseerd is een goed inzicht te verschaffen. De meest in het oog springende ontwikkeling in 2008 is zonder meer de interne verbouwing en modernisering van de apotheek geweest. Op basis van een goed doordacht inrichtingsplan dat in overleg met de betrokken medewerkers is opgesteld, heeft de apotheek een complete facelift gekregen. Eind 2008 is de vernieuwde apotheek opgeleverd. De cliënten kunnen nu in een goed geoutilleerde ruimte met state-of-the-artvoorzieningen, waaronder een robot voor de uitgifte van medicijnen, worden ontvangen. De apotheek beschikt over twee voorlichtingsruimtes waar een persoonlijk gesprek met één van de apothekers of assistentes kan worden gevoerd. Mede door de gewijzigde opstelling van de balie kan de privacy van cliënten - een verbeterpunt uit het cliënttevredenheidonderzoek - nu beter worden gewaarborgd. Door deze investering kan de apotheek weer vele jaren vooruit. Samen met de in het recente verleden gerealiseerde uitbreiding van het Gezondheidscentrum zijn de belangrijkste doelen die bestuur en directie zich op het gebied van de huisvesting hadden gesteld, bereikt. Het bestuur bedankt de medewerkers van de negen vakdisciplines voor hun deskundige inzet en samenwerking in het kader van een geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg in het afgelopen jaar. Een woord van waardering ook voor de wijze waarop de directeur het Gezondheidscentrum heeft aangestuurd en de condities heeft geschapen waaronder de zorgprofessionals hun werk kunnen verrichten. Door de inzet van allen stond het Gezondheidscentrum ook in 2008 borg voor een optimale dienstverlening aan de inwoners van de wijken Camminghaburen en Blitsaerd. Een ieder die op dit verslag wil reageren wordt daartoe van harte uitgenodigd. Namens het stichtingsbestuur, Jaarverslag 2008 Voorwoord 3 Bart Boudewijn, Secretaris

6 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Kwaliteitsbeleid 5 Missie, Beleidsaspecten in het kort en Uitgangspunten 5 Organisatie 5 Werkgebied 6 Kwaliteitsbeleidsplan 7 Continuïteit van zorg 7 Betrokkenheid financier 8 Externe samenwerking 8 Kwaliteitsmanagement 9 Organisatiestructuur 9 Bevordering kwaliteitscultuur 10 Samenwerking 10 Toedeling van verantwoordelijkheden 11 Personeelsmanagement 12 Materieel management 12 Gegevensverzameling/automatisering 12 Interne kwaliteitsbeoordeling 13 4 Inhoudsopgave Jaarverslag 2008 Zorg en zorgondersteuning 14 Geïntegreerde eerstelijnszorgaanbod Verantwoording van de negen disciplines 21 Huisartsenpraktijk 21 Praktijkverpleegkundige (POH) 23 Centrumassistentes 24 Apotheek 25 Apotheekassistentes 27 Fysiotherapie 28 Maatschappelijk werk 30 GGZ eerstelijnszorg (GGZ Friesland-Noord) 31 Jeugdgezondheidszorg (Thuiszorg Het Friese Land) 32 Thuisverpleging en -verzorging (Thuiszorg Het Friese Land) 32 Diëtist (Thuiszorg Het Friese Land) 32 Logopedie 34 Werkafspraken/protocollen 35 Cliëntgerichtheid organisatie 36 Informatie over rechten en plichten van cliënten 36 Bereikbaarheid en beschikbaarheid 37 Privacy 37 Klachtenbehandeling 37 Cliënttevredenheidsonderzoeken 38 Cliëntenraad/medezeggenschap van cliënten 39 Personalia 40 Overzicht bij- en nascholingscursussen 41 Bijlage: Lijst van gebruikte afkortingen 43

7 Kwaliteitsbeleid Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Camminghaburen, verkorte naam en verder vernoemd als Gezondheidscentrum, hanteert als missie: Het leveren van een breed aanbod van eerstelijnsgezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, met name aan de inwoners van de wijken Camminghaburen en Blitsaerd. De zorg is erop gericht dat cliënten zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid blijven nemen en zo lang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen blijven behouden. We willen hen daarbij helpen door hun gezondheidsproblemen zo breed mogelijk te benaderen en te begeleiden. Missie Omgezet naar de praktijk van alledag betekent de missie het volgende: Een afgestemd multidisciplinair zorgaanbod waarbij de diverse disciplines op elkaar zijn afgestemd en waar zonodig een optimale diversiteit wordt aangeboden door samenwerking met andere instellingen. Het bieden van adequate voorlichting. Problemen met gezondheid en welbevinden vergen vaak een bredere insteek. Anno 2008 heeft het Gezondheidscentrum de volgende disciplines in huis waarvan de medewerkers bij het Gezondheidscentrum in loondienst zijn: Huisartsenpraktijk, inclusief praktijkverpleegkundige. Apotheek. Fysiotherapie. Daarnaast werken binnen het Gezondheidscentrum de volgende disciplines waarvan de medewerkers niet in loondienst zijn van het Gezondheidscentrum: Maatschappelijk werk (Stichting Hulp en Welzijn Leeuwarden). Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde (GGZ Friesland- Noord. Jeugdgezondheidszorg (Het Friese Land). Thuisverpleging en - verzorging (Het Friese Land). Diëtiek (Het Friese Land). Logopedie. Alle 9 genoemde disciplines werken nauw samen en stemmen hun zorgaanbod en de hulpvragen op elkaar af. Beleidsaspecten in het kort Voorlichting en preventie. Het zo weinig mogelijk medicaliseren bij gezondheidsen welzijnsproblemen. Multidisciplinair (blijven) werken. Samenwerking met andere zorgverleners. Het betrekken van cliënten bij het beleid. Cliënttevredenheid is een belangrijk doel. Streven naar continue verbetering van de zorg en dienstverlening teneinde deze te verhogen. Het voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. De specifieke aandachtspunten en accenten voor 2009 worden in dit jaarverslag beschreven bij de desbetreffende discipline. Uitgangspunten Bij de dagelijkse uitwerking en levering van het aanbod van het Gezondheidscentrum is een aantal uitgangspunten van belang. Zo wil de organisatie uitsluitend werken met deskundige medewerkers die zich richten op herstel van de balans/harmonie van de cliënt. Het Gezondheidscentrum volgt een niet-medicaliserend beleid, zie verder Interne kwaliteitsbeoordeling en het Farmaco Therapie Overleg (FTO). Op meer organisatorisch niveau zoekt het Gezondheidscentrum zoveel mogelijk aansluiting bij en samenwerking met relevante voorzieningen in de wijk. De organisatie hanteert als uitgangspunt dat de eerstelijnsgezondheidszorg 24 uur per dag en 7 dagen per week voor cliënten bereikbaar dient te zijn. De voorzieningen zijn er op gericht wijkbewoners zoveel en zolang mogelijk in hun thuissituatie te laten functioneren. Jaarverslag 2008 Kwaliteitsbeleid 5 Op basis van de missie en de praktijk van alledag legt Gezondheidscentrum Camminghaburen voor de komende jaren het accent op de volgende aspecten. Organisatie Bij het Gezondheidscentrum zijn de volgende mensen in loondienst: de directeur, huisartsen, een praktijkver-

8 6 Kwaliteitsbeleid Jaarverslag 2008 pleegkundige, centrumassistentes, apothekers, apotheekassistentes, fysiotherapeuten, een administratief secretariaatsmedewerker en een algemeen medewerker. Bij fysiotherapie is het specialisme kinderfysiotherapie aanwezig. Maatschappelijk werk, GGZ-eerstelijnszorg, jeugdgezondheidszorg, thuisverzorging en -verpleging, diëtiek en logopedie zijn op samenwerkingsbasis in het Gezondheidscentrum werkzaam (zie organisatiemodel). Elke cliënt die bij de huisarts komt, kan naar een andere discipline verwezen worden. Ongeveer 50% van de wijkbewoners maakt deel uit van de huisartsenpraktijk. Bij de apotheek ligt dit percentage wijkbewoners op bijna 90%. Een verklaring voor het laatste percentage ligt in het feit dat een aanzienlijk deel van de wijkbewoners van elders in Leeuwarden naar Camminghaburen is verhuisd. Deze wijkbewoners veranderden niet van huisarts, maar wel van apotheek, fysiotherapeut en jeugdgezondheidszorg. De overlap van fysiotherapie, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, thuisverpleging en -verzorging bedraagt ongeveer 50% van de cliënten van de huisartsen. Werkgebied Het Gezondheidscentrum, opgericht , ligt in de wijk Camminghaburen in het noordoosten van Leeuwarden en grenst aan de wijk in opbouw Blitsaerd. Het aantal inwoners van Camminghaburen en Blitsaerd bedroeg op : Dit betekent een afname van 38 ten opzichte van Dit heeft te maken met de doorstroom naar de nieuwe wijk Zuiderburen, die nu redelijk gestabiliseerd lijkt te zijn. De praktijkomvang van de huisartsen is in 2008 iets gegroeid met 149 cliënten (praktijkomvang : 5376 en : 5525). Vanwege het karakter van het Gezondheidscentrum is besloten de zorgverlening van de huisartsenpraktijk, in samenwerking met de HuisArtsenGroep (HAGRO), voorlopig vooral te richten op Camminghaburen en Blitsaerd. De wijkgrenzen worden redelijkerwijs aangehouden in verband met de oorspronkelijke doelstelling: een voor de wijkbewoners goed bereikbare gezondheidszorgvoorziening. De overige disciplines hanteren geen wijkgrenzen. In Camminghaburen zijn alle geledingen uit de maatschappij terug te vinden zoals uit onderstaande tabel blijkt. Mensen in de leeftijdscategorie jaar vormen nog steeds het hoofdbestanddeel. Er wonen veel gezinnen met jonge en opgroeiende kinderen. Het aantal mensen van 65 jaar en ouder is nog beperkt. Daarin zal als gevolg van de vergrijzing op de langere termijn een verschuiving optreden en dus een verandering van de zorgvraag. In de wijk wordt ouderen de mogelijkheid geboden gebruik te maken van diverse zorgvoorzieningen waarbij zelfstandigheid van de bewoners een voorwaarde is. In de nabije toekomst zal dit verzorgingsaanbod verder worden uitgebreid, onder andere door de bouw van het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Camminghaburen (bouw klaar medio 2009). In Camminghaburen is momenteel geen intramurale woonvoorziening voor ouderen aanwezig. Wel is de Wijlaarderhof zeer geschikt voor bewoning van mensen die (intensieve) zorg nodig hebben. In het masterplan woonservicezone Leeuwarden wordt de wijkvisie Camminghaburen in beeld gebracht. Er wordt onderzoek verricht naar de behoefte van toekomstige woonvormen en woningbehoefte. Verder zijn er woonvoorzieningen voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de wijk aanwezig. Een bijzondere cliëntengroep wordt gevormd door de bewoners van het FOCUS-project: lichamelijk gehandicapten met extra zorgbehoefte. Bevolking wijk Camminghaburen op Leeftijd eo Aantal In Camminghaburen en Blitsaerd wonen in totaal mensen. Bron: Gemeente Leeuwarden, Statistisch jaarboek 2008 Algemene Zaken De wijk kent geen specifieke moeilijkheden op het terrein van bijvoorbeeld huisvesting of inkomensproblematiek. De opgroeiende jeugd vraagt nog steeds aandacht. De wijk Camminghaburen beschikt over een actief wijkpanel.

9 Kwaliteitsbeleidsplan De bewaking van de kwaliteit en het beheersen van de kosten van het Gezondheidscentrum vragen continu de aandacht. De hoofdlijnen van het beleid zijn gezamenlijk uitgewerkt en verwoord in het beleidsplan en in het zorgaanbodplan 2009 van het Gezondheidscentrum. Gerealiseerd in 2008 Algemeen beleid Schrijven Zorgaanbodplan 2009 voor de zorgverzekeraars. Afbouw CVZ-subsidie. Implementatie uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek Eerstelijnszorg door Cliënten Bekeken (ECB), rapport januari Aansluiting e-healthnet en Central Hosting via datanetwerk PharmaPartners. Handhaving certificatie apotheek/fysiotherapie, en accreditatie huisartsenpraktijk. Speerpunten voor 2009 zijn onder andere: Algemeen beleid Vervolg overleg met zorgverzekeraars over geïntegreerde eerstelijnszorgaanbod. Cliënttevredenheidsonderzoek (najaar 2009). Bewaking financiën i.v.m. landelijke bezuinigingsmaatregelen zoals preferentiebeleid, claw-back en geen indexering huisartsentarieven. Implementatie BSN. Huisartsenpraktijk Verbeterpunten uitvoeren van het accreditatietraject via de NHG. Polyfarmacie uitvoering gezamenlijk met de apotheek. Verdere implementatie zorgprogramma Astma-COPD cliënten. Verdere implementatie zorgprogramma Diabetes. Adequate dossiervorming met elektronisch medisch dossier. Voorbereidingen invoeren fundoscopie. Huisartsenpraktijk Tweede jaargang NHG-accreditatie/certificeringstraject. Opleidingsplaats voor huisarts in opleiding. Telefoontriage. Overgang Medicom classic naar Medicom nieuw. Aandacht voor de Praktijkomvang. Apotheek Interne verbouwing (september t/m december). Aanschaf robot. Bevorderen van de aanvraag van herhaalrecepten via internet. Optimalisatie weekdozen. Aanbieden van baxteren als extra service. Hercertificeren conform HKZ apotheek. Handhaven FTO op niveau 4. Onderzoeken of het aanvragen van herhaalreceptuur via de apotheek kan gaan. Via software communicatie met niet-medicom huisartsen mogelijk gemaakt. Fysiotherapie Terugdringen niet nagekomen afspraken door cliënten. Uitbreiding groepswerk. Netwerk geriatrie continueren. Deelname categorale zorgprojecten, zoals diabetesketenzorg met de disciplines. Apotheek Optimaliseren inrichting nieuwe apotheek. Optimaliseren inrichting robot. Professionalisering van de informatie naar cliënten. Professionalisering naar de huisartsen in het Gezondheidscentrum. Professionalisering naar de huisartsen in Leeuwarden buiten het Gezondheidscentrum. Realiseren herhaalpost huisartsenpraktijk Aldlân. Bewaking van de HKZ-certificering. Fysiotherapie Voortzetting kleine groepsfysiotherapie in oefenzaal cliënten met diabetes. Kleine groepsfysiotherapie in oefenzaal cliënten met Astma-COPD en andere homogene groepen. Netwerk geriatrie continueren. Samenwerking met andere zorgaanbieders in de wijk. Digitaal intern verwijzen van huisarts naar fysiotherapie en omgekeerd. Automatisering uitbreiden in contact met huisartsen. Bewaking van de HKZ-certificering. Continuïteit van zorg De continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd door de interne overlegstructuur. De overlegstructuren zijn interdisciplinair van aard. Jaarverslag 2008 Kwaliteitsbeleid 7

10 8 Kwaliteitsbeleid Jaarverslag 2008 Het bilateraal overleg, met de huisartsen als spil, vindt met een vaste frequentie plaats. Binnen dit overleg staan werkafspraken en protocollering centraal. Naast deze interne overlegstructuur wordt er ook extern met hulpverleners en instellingen overlegd. Betrokkenheid financier Het Gezondheidscentrum krijgt vanaf 2009 geen subsidie meer van het CVZ. De jaren 2007 en 2008 golden als overgangsjaren naar een nieuwe financieringssystematiek in nadere afstemming met de zorgverzekeraars. Op landelijk niveau zijn hieromtrent overleggen en afstemmingen gaande tussen o.a.: VWS, LVG en ZN. De financiering van de zorg en het geneesmiddelenaanbod binnen de gezondheidscentra verloopt via de bekende wet- en regelgeving. De thuiszorg valt vanaf 2007 onder de WMO; het maatschappelijk werk valt onder de gemeentelijke WMO-regeling; apothekers, huisartsen en fysiotherapeuten vallen onder het tariefstelsel van de verzekeraars. Regelmatig vindt vanuit de directie overleg plaats met De Friesland Zorgverzekeraar, de regionale/preferente zorgverzekeraar. Het overleg richt zich met name op de financiën, de begroting en de jaarrekening maar ook op: Marktontwikkelingen en tarieven. Continuering van de overeenkomst. Ons zorgaanbod voor de geïntegreerde eerstelijnszorg. Externe samenwerking Naast de interne samenwerking vindt ook extern overleg met hulpverleners en instellingen plaats, zoals met de leden van de HAGRO Wjerspegeling (*), apothekers buiten de wijk en thuiszorginstellingen waaronder Thuiszorg Het Friese Land, Palet en zorggroep Noorderbreedte. Ook wordt overlegd met de Leeuwarder Apothekers Vereniging, De Spoed Apotheek Leeuwarden en de Vereniging voor Fysiotherapie. (*) De Wjerspegeling bestaat uit vier huisartsen van het Gezondheidscentrum en vijf externe huisartsen. HAGRO De huisartsen, waarmee het Gezondheidscentrum samenwerkt, zijn ondergebracht in het Medisch centrum De Zwaaij. Zij werken samen als Huisartsen Onder Een Dak (HOED). Gezamenlijk wordt een HAGRO (= huisartsengroep) gevormd. De HAGRO komt maandelijks bijeen en vergadert volgens een vaste agenda. Een deel van de vergadering wordt besteed aan vakinhoudelijke items, zoals fouten/bijna fouten en incidenten, casuïstiek en een referaat. Daarnaast komen organisatorische zaken en ontwikkelingen aan de orde m.b.t. de LHV, ROS, de Friese Huisartsen Vereniging en de Dokterswacht Friesland. Overige activiteiten huisartsen Op individuele basis worden nog andere activiteiten ontplooid: Deelname aan het MCC. Deze commissie coördineert de communicatie en werkafspraken tussen de eerste en de tweedelijn. Met betrekking tot uitgeprocedeerde asielzoekers in samenwerking met Respons. SCEN-consultaties. Deelname toetsgroep. Deelname nascholingscommissie Texelcursus. Deelname aan het Regionaal samenwerkingsverband Illegalenfonds Fryslân. Apotheek De apotheker treedt op als extern adviseur voor Zorgbelang Fryslân. Verdere externe Samenwerking Tevens werken de apotheek en de huisartsen samen met de Jeugdpsychiatrische kliniek De Swing, gevestigd in Camminghaburen. Directie De directeur van het Gezondheidscentrum onderhoudt de externe contacten op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zij zit onder andere in de werkgroep Woonservicezone Camminghaburen en onderhoudt de contacten met de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerstelijn. In het platform hulpverlening van de Brede Wijk nemen vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines deel.

11 Kwaliteitsmanagement De zorg voor het kwaliteitsbeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel hulpverleners als management. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van het Gezondheidscentrum. Door de goede overlegstructuur in het Gezondheidscentrum is er sprake van een organisatiebreed draagvlak voor kwaliteitsbeleid. Organisatiestructuur In het onderstaande model wordt de organisatiestructuur van het Gezondheidscentrum weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen in loondienst en degenen die in samenwerkingsverband of vrijgevestigd hun werkzaamheden verrichten. Het organisatiemodel ziet er als volgt uit: Het bestuur van het Gezondheidscentrum functioneert als bestuur op afstand. De voornaamste taken liggen in het initiëren, vaststellen en bewaken van het beleid. De dagelijkse gang van zaken wordt afgehandeld door en is gedelegeerd aan de directeur. Toetsing vindt plaats binnen het beleidskader. Alle bestuursleden, op één na, wonen Adm/secr. Ca Ha Fysio Klachtencommissie Cliëntenraad Apo Bestuur Directeur in de wijk Camminghaburen en zijn gebruikers van het Gezondheidscentrum. Allen zitten op persoonlijke titel in het bestuur; waarvan één op voordracht van de cliëntenraad. Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar en indien nodig ad hoc. De directeur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en ontwikkelen van het beleid en draagt zorg voor de uitvoering ervan. Tevens geeft de directeur leiding aan de medewerkers, verricht zij werkzaamheden op financieel en accommodatiegebied en entameert zij zorginhoudelijke activiteiten. De interne organisatie, personeelsbeheer en -beleid vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de directeur. MW POH Aa Alg. mede. SPV Thuiszorg HFL Logopedie Jaarverslag 2008 Kwaliteitsmanagement 9 = in loondienst = samenwerkingsovereenkomst (MW via Hulp en Welzijn, SPV via GGZ, Thuiszorg via Het Friese Land = vrijgevestigd

12 10 Kwaliteitsmanagement Jaarverslag 2008 Bevordering kwaliteitscultuur Dinsdagochtend is structureel gereserveerd voor overleg, zowel in bidisciplinaire als multidisciplinaire vorm. Daarnaast is er ook sprake van monodisciplinair overleg. Eenduidige behandelafspraken voor cliënten worden doorgesproken, evenals voorlichting naar de cliënt toe. Binnen deze overlegstructuur vindt de afstemming plaats tussen de verschillende disciplines, hetgeen de cliënt ten goede komt. Het feit dat alle negen disciplines hun werkzaamheden onder één dak verrichten, heeft als groot voordeel dat ad hoc overleg tussen hulpverleners eenvoudig en snel te realiseren is. Er is sprake van frequente (korte) consultaties. De noodzaak van consultatie over veelvoorkomende onderwerpen, is ondervangen door werkafspraken. Samenwerking binnen het Gezondheidscentrum De samenwerking in 2008 is op hetzelfde peil gehandhaafd als het voorgaande jaar. De afstemming tussen de apotheek en de huisartsenpraktijk over medicatiebewaking, FTO en automatisering heeft de grootste prioriteit in de samenwerking. De samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de apotheek is intensief, met name door nauwere afspraken te maken rond het efficiënt hanteren van herhaalrecepten via het computersysteem en door het verbeteren van de kwaliteit van het farmacotherapeutisch overleg. Afspraken over het voorschrijfbeleid worden op gestructureerde wijze getoetst en geëvalueerd. Met betrekking tot de ontwikkelingen bij de fysiotherapie wordt vanuit meerdere disciplines gekeken naar de kleine groepsbehandeling voor cliënten met diabetes en andere chronische ziekten. Tevens is een begin gemaakt met het elektronisch communiceren tussen de huisartsenpraktijk en de fysiotherapieafdeling. Dit zal de registratie van de contacten rond verwijzing en behandeling verbeteren. In het multidisciplinaire overleg Themateam zijn o.l.v. een fysiotherapeut de volgende thema s behandeld: Dementie. Kinder-, Jeugdtraumacentrum. Gezondheidszorg aan buitenlandse vluchtelingen/en mensen zonder verblijfsvergunning (Respons). Bespreking protocollen. Overgewicht en eetstoornissen. Het teamoverleg vindt één keer per vier weken plaats, onder leiding van de directeur. Tijdens deze vergaderingen staan algemene en beleidszaken op de agenda. Deze onderwerpen zijn besproken/nader uitgewerkt: CAO-wijzigingen. Beleid Waarneming bij ziekte. Beleidsplan tussenevaluatie. Project Polyfarmacie. Ontruimingsplan. Griepvaccinatie voor personeel. Verbouwing apotheek. Overeenkomst Gezondheidscentrum - De Friesland Zorgverzekeraar. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI & E): o.a. preventiemedewerker en vertrouwenspersoon. Beleid ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen. Jaarrekening Zorgaanbodplan 2009 geïntegreerde eerstelijnszorg. Cliëntenraad. Personeelsvertegenwoordiging. Eindejaarsgeschenk. Invoering Burger Service Nummer (BSN). Interne begroting Het Gezondheidscentrum Camminghaburen voldoet aan alle kwaliteitskenmerken voor gezondheidscentra, zoals opgesteld door de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerstelijn (LVG). In het kwaliteitshandboek worden de tussentijdse wijzigingen ingevoerd, op centrumniveau. Dit handboek is gestoeld op het Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector. De apotheek is sinds december 2005 HKZ gecertificeerd en gebruikt hierbij een digitaal handboek. De fysiotherapiepraktijk is sinds juli 2007 HKZ gecertificeerd en gebruiken ook een digitaal handboek. De huisartsenpraktijk is sinds april 2008 NHG geaccrediteerd. Alle medewerkers volgen na- en bijscholingscursussen. Een overzicht is te vinden achter in het jaarverslag.

13 recept, van geneesmiddelen binnen de apotheek van het Gezondheidscentrum. De verantwoordelijkheid van de apotheker is vastgelegd in een professioneel statuut. Apotheekassistentes De apotheekassistentes bereiden en leveren recepten af onder toezicht van de apotheker. Ernst Graff, huisarts Toedeling van verantwoordelijkheden Huisartsen Iedere huisarts draagt een eigen verantwoordelijkheid voor het dagelijks functioneren in de huisartsenpraktijk. De functie van huisarts omvat het geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die samenhangen met de huisartsengeneeskunde binnen het Gezondheidscentrum. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in een professioneel statuut voor huisartsen. Praktijkverpleegkundige (POH) De praktijkverpleegkundige heeft als professional op hbo-niveau een eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor door haar uitgevoerde delen van huisartsgeneeskundige zorg. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de huisartsgeneeskundige zorg die door de POH wordt verleend. De POH werkt als verpleegkundige binnen het kader van de wet BIG. Centrumassistentes De centrumassistentes werken, voor wat betreft het assisteren in de huisartsenpraktijk, onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen. Voor de taken die specifiek met het Gezondheidscentrum te maken hebben, werken zij onder verantwoordelijkheid van de directeur. Apothekers De apothekers zijn verantwoordelijk voor het geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die samenhangen met het verstrekken, al dan niet op Fysiotherapie Voor de uitoefening van hun dagelijks werk is iedere fysiotherapeut in het Gezondheidscentrum zelf verantwoordelijk. Het werk omvat het, al dan niet op verwijzing van een arts, onderzoeken, behandelen en begeleiden van cliënten op basis van een globale indicatiestelling. Tevens is de fysiotherapeut belast met fysiotherapeutische zorgverlening van preventieve en consultatieve aard. De verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut is vastgelegd in een professioneel statuut. Maatschappelijk werk De maatschappelijk werker, via een samenwerkingsovereenkomst met Hulp en Welzijn Leeuwarden gedetacheerd in het Gezondheidscentrum, is zelf verantwoordelijk voor het dagelijkse werk. Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, via een samenwerkingsovereenkomst met GGZ Friesland-Noord gedetacheerd in het Gezondheidscentrum, is zelf verantwoordelijk voor het dagelijkse werk. Thuiszorg Het Friese Land De medewerkers van Thuiszorg Het Friese Land zijn zelf verantwoordelijk voor hun dagelijkse werkzaamheden. De sectoren Jeugdgezondheidszorg, thuisverpleging en -verzorging en diëtist vallen allen onder Thuiszorg Het Friese Land en hebben eigen verantwoordelijkheden. Logopedie Bij de uitoefening van de werkzaamheden hebben de logopedisten een individuele professionele verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de logopedist is vastgelegd in een statuut van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Jaarverslag 2008 Kwaliteitsmanagement 11

14 12 Kwaliteitsmanagement Jaarverslag 2008 Personeelsmanagement Selectiebeleid Het selectiebeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. De betreffende discipline met een vacature is altijd betrokken bij de sollicitatieprocedure. Bij de benoeming van een huisarts, apotheker of fysiotherapeut wordt het bestuur bij de procedure en de benoeming betrokken. De directeur is bevoegd het overige personeel te benoemen. Functioneringsgesprekken De directeur heeft in 2008 functioneringsgesprekken met de medewerkers in loondienst gevoerd. Op verzoek van de medewerkers die op detacheringsbasis in het Gezondheidscentrum werken, is ook een gesprek gehouden. Deze gesprekken hebben een algemener karakter gehad. De apotheker heeft met de apotheekassistentes en de algemeen medewerker functioneringsgesprekken gevoerd. De functioneringsgesprekken zijn gericht op de functievervulling en hetgeen ermee verband houdt, zoals werksfeer, werkuitvoering en werkomstandigheden. Centraal staat het bevorderen van een goed en doelmatig functioneren van de medewerker en het zo nodig verbeteren van de kwaliteit van het werk. De ontplooiing van de werknemer krijgt volop de aandacht. Arbeidsomstandighedenbeleid Het Gezondheidscentrum is aangesloten bij de gecertificeerde Arbodienst Maetis Arbo. Het Arbobeleid is gericht op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers in relatie tot de arbeid. Mede op basis van inbreng van medewerkers en de Arbowetgeving zijn de volgende zaken gerealiseerd: Enkele aanpassingen op werkplekken. Aanpassingen lift. Extra airco in de apotheek. Beleid ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen. Een vertrouwenspersoon intern en via Maetis Arbo. RI & E. In 2008 zijn conform het prikaccidentenprotocol bij desbetreffende medewerkers in het preventiekader hepatitis B-vaccinaties en titerbepalingen uitgevoerd. Het verzuimpercentage (excl. o.a. zwangerschaps- en/of bevallingsverlof) was in ,41 % (in ,43 %). Materieel Management De directeur draagt zorg voor een doelmatig beheer en onderhoud van het Gezondheidscentrum, zowel wat betreft de inventaris alsook andere materiële zaken. Het bestuur is eindverantwoordelijk. In 2008 is het volgende gedaan ter verbetering van of onderhoud aan het gebouw: Het periodiek onderhoud installaties/apparatuur/ gebouw. Liftinstallatie aanpassingen conform warenwetbesluit liften. Risico inventarisatie Legionella Pneumophila uitgevoerd. Brandmeld-/ontruimingsinstallatie aangelegd. Gehele verbouwing van de apotheek. Stagiair(e)s Jaarlijks biedt het Gezondheidscentrum leerlingen van de opleidingen voor apotheekassistent en doktersassistent de mogelijkheid in het centrum stage te lopen. Ook in 2008 is hier weer gebruik van gemaakt. Gegevensverzameling/automatisering De apotheek, de huisartsen- en de fysiotherapiepraktijk werken sinds 2003 met één gezamenlijk ICT-systeem van PharmaPartners. De apotheek werkt met Pharmacom, de huisartsenpraktijk met Medicom en de fysiotherapiepraktijk met Fysicom. Om tot een samenhangende dienstverlening te komen, zijn op dit systeem meerdere zorgverleners aangesloten. Het grote voordeel is dat de gegevens van deze systemen onderling gekoppeld zijn en op deelgebieden gegevens kunnen worden uitgewisseld, met in achtneming van de privacyregelgeving. In 2008 is dit datanetwerk overgaan op het e-health netwerk en op de Centrale Health Server van PharmaPartners in Apeldoorn. Huisartsenpraktijk Het Electronisch Voorschrijf Systeem wordt benut als leidraad bij een beperkt aantal diagnoses met een medicatieadvies. Via Medicom kunnen de huisartsen de recepten elektronisch naar de apotheek doorsturen. In de apotheek heeft dit als voordeel dat de recepten vanuit de aanschrijfbuffer door de medicatiebegeleiding worden gehaald. Er is dus minder kans op fouten. De afstemming met de apotheek over medicatiebewaking en automatisering blijft voortdurend onder de aandacht.

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Het consultatiebureau voor ouderen

Het consultatiebureau voor ouderen Het consultatiebureau voor ouderen Inventarisatie van vijftien consultatiebureaus voor ouderen (CbO s) Geraldine Visser Alice Schippers December 2005 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Zorg

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Gemeentescan Barendrecht

Gemeentescan Barendrecht Gemeentescan Barendrecht Rotterdam Mei 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg 2 2.1 Landelijke ontwikkelingen 2 2.2 Regionale ontwikkelingen 6 3 Gemeente in beeld 9 3.1 Kenmerken

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Preventie kan effectiever!

Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< >±H ±< >±H ±< overzichtstudies >±H ±< Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< Deelnamebereidheid en deelnametrouw >±H ±< aan preventieprogramma s in de zorg >±H ±< NIVEL 2012 Berber Koopmans

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie