Jaarverslag Gezondheidscentrum Camminghaburen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen

2

3 Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen

4

5 Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Camminghaburen verantwoording af over het gevoerde beleid in De activiteiten van het Gezondheidscentrum worden op een zo toegankelijk mogelijke manier beschreven om een ieder die geïnteresseerd is een goed inzicht te verschaffen. De meest in het oog springende ontwikkeling in 2008 is zonder meer de interne verbouwing en modernisering van de apotheek geweest. Op basis van een goed doordacht inrichtingsplan dat in overleg met de betrokken medewerkers is opgesteld, heeft de apotheek een complete facelift gekregen. Eind 2008 is de vernieuwde apotheek opgeleverd. De cliënten kunnen nu in een goed geoutilleerde ruimte met state-of-the-artvoorzieningen, waaronder een robot voor de uitgifte van medicijnen, worden ontvangen. De apotheek beschikt over twee voorlichtingsruimtes waar een persoonlijk gesprek met één van de apothekers of assistentes kan worden gevoerd. Mede door de gewijzigde opstelling van de balie kan de privacy van cliënten - een verbeterpunt uit het cliënttevredenheidonderzoek - nu beter worden gewaarborgd. Door deze investering kan de apotheek weer vele jaren vooruit. Samen met de in het recente verleden gerealiseerde uitbreiding van het Gezondheidscentrum zijn de belangrijkste doelen die bestuur en directie zich op het gebied van de huisvesting hadden gesteld, bereikt. Het bestuur bedankt de medewerkers van de negen vakdisciplines voor hun deskundige inzet en samenwerking in het kader van een geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg in het afgelopen jaar. Een woord van waardering ook voor de wijze waarop de directeur het Gezondheidscentrum heeft aangestuurd en de condities heeft geschapen waaronder de zorgprofessionals hun werk kunnen verrichten. Door de inzet van allen stond het Gezondheidscentrum ook in 2008 borg voor een optimale dienstverlening aan de inwoners van de wijken Camminghaburen en Blitsaerd. Een ieder die op dit verslag wil reageren wordt daartoe van harte uitgenodigd. Namens het stichtingsbestuur, Jaarverslag 2008 Voorwoord 3 Bart Boudewijn, Secretaris

6 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Kwaliteitsbeleid 5 Missie, Beleidsaspecten in het kort en Uitgangspunten 5 Organisatie 5 Werkgebied 6 Kwaliteitsbeleidsplan 7 Continuïteit van zorg 7 Betrokkenheid financier 8 Externe samenwerking 8 Kwaliteitsmanagement 9 Organisatiestructuur 9 Bevordering kwaliteitscultuur 10 Samenwerking 10 Toedeling van verantwoordelijkheden 11 Personeelsmanagement 12 Materieel management 12 Gegevensverzameling/automatisering 12 Interne kwaliteitsbeoordeling 13 4 Inhoudsopgave Jaarverslag 2008 Zorg en zorgondersteuning 14 Geïntegreerde eerstelijnszorgaanbod Verantwoording van de negen disciplines 21 Huisartsenpraktijk 21 Praktijkverpleegkundige (POH) 23 Centrumassistentes 24 Apotheek 25 Apotheekassistentes 27 Fysiotherapie 28 Maatschappelijk werk 30 GGZ eerstelijnszorg (GGZ Friesland-Noord) 31 Jeugdgezondheidszorg (Thuiszorg Het Friese Land) 32 Thuisverpleging en -verzorging (Thuiszorg Het Friese Land) 32 Diëtist (Thuiszorg Het Friese Land) 32 Logopedie 34 Werkafspraken/protocollen 35 Cliëntgerichtheid organisatie 36 Informatie over rechten en plichten van cliënten 36 Bereikbaarheid en beschikbaarheid 37 Privacy 37 Klachtenbehandeling 37 Cliënttevredenheidsonderzoeken 38 Cliëntenraad/medezeggenschap van cliënten 39 Personalia 40 Overzicht bij- en nascholingscursussen 41 Bijlage: Lijst van gebruikte afkortingen 43

7 Kwaliteitsbeleid Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Camminghaburen, verkorte naam en verder vernoemd als Gezondheidscentrum, hanteert als missie: Het leveren van een breed aanbod van eerstelijnsgezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, met name aan de inwoners van de wijken Camminghaburen en Blitsaerd. De zorg is erop gericht dat cliënten zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid blijven nemen en zo lang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen blijven behouden. We willen hen daarbij helpen door hun gezondheidsproblemen zo breed mogelijk te benaderen en te begeleiden. Missie Omgezet naar de praktijk van alledag betekent de missie het volgende: Een afgestemd multidisciplinair zorgaanbod waarbij de diverse disciplines op elkaar zijn afgestemd en waar zonodig een optimale diversiteit wordt aangeboden door samenwerking met andere instellingen. Het bieden van adequate voorlichting. Problemen met gezondheid en welbevinden vergen vaak een bredere insteek. Anno 2008 heeft het Gezondheidscentrum de volgende disciplines in huis waarvan de medewerkers bij het Gezondheidscentrum in loondienst zijn: Huisartsenpraktijk, inclusief praktijkverpleegkundige. Apotheek. Fysiotherapie. Daarnaast werken binnen het Gezondheidscentrum de volgende disciplines waarvan de medewerkers niet in loondienst zijn van het Gezondheidscentrum: Maatschappelijk werk (Stichting Hulp en Welzijn Leeuwarden). Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde (GGZ Friesland- Noord. Jeugdgezondheidszorg (Het Friese Land). Thuisverpleging en - verzorging (Het Friese Land). Diëtiek (Het Friese Land). Logopedie. Alle 9 genoemde disciplines werken nauw samen en stemmen hun zorgaanbod en de hulpvragen op elkaar af. Beleidsaspecten in het kort Voorlichting en preventie. Het zo weinig mogelijk medicaliseren bij gezondheidsen welzijnsproblemen. Multidisciplinair (blijven) werken. Samenwerking met andere zorgverleners. Het betrekken van cliënten bij het beleid. Cliënttevredenheid is een belangrijk doel. Streven naar continue verbetering van de zorg en dienstverlening teneinde deze te verhogen. Het voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. De specifieke aandachtspunten en accenten voor 2009 worden in dit jaarverslag beschreven bij de desbetreffende discipline. Uitgangspunten Bij de dagelijkse uitwerking en levering van het aanbod van het Gezondheidscentrum is een aantal uitgangspunten van belang. Zo wil de organisatie uitsluitend werken met deskundige medewerkers die zich richten op herstel van de balans/harmonie van de cliënt. Het Gezondheidscentrum volgt een niet-medicaliserend beleid, zie verder Interne kwaliteitsbeoordeling en het Farmaco Therapie Overleg (FTO). Op meer organisatorisch niveau zoekt het Gezondheidscentrum zoveel mogelijk aansluiting bij en samenwerking met relevante voorzieningen in de wijk. De organisatie hanteert als uitgangspunt dat de eerstelijnsgezondheidszorg 24 uur per dag en 7 dagen per week voor cliënten bereikbaar dient te zijn. De voorzieningen zijn er op gericht wijkbewoners zoveel en zolang mogelijk in hun thuissituatie te laten functioneren. Jaarverslag 2008 Kwaliteitsbeleid 5 Op basis van de missie en de praktijk van alledag legt Gezondheidscentrum Camminghaburen voor de komende jaren het accent op de volgende aspecten. Organisatie Bij het Gezondheidscentrum zijn de volgende mensen in loondienst: de directeur, huisartsen, een praktijkver-

8 6 Kwaliteitsbeleid Jaarverslag 2008 pleegkundige, centrumassistentes, apothekers, apotheekassistentes, fysiotherapeuten, een administratief secretariaatsmedewerker en een algemeen medewerker. Bij fysiotherapie is het specialisme kinderfysiotherapie aanwezig. Maatschappelijk werk, GGZ-eerstelijnszorg, jeugdgezondheidszorg, thuisverzorging en -verpleging, diëtiek en logopedie zijn op samenwerkingsbasis in het Gezondheidscentrum werkzaam (zie organisatiemodel). Elke cliënt die bij de huisarts komt, kan naar een andere discipline verwezen worden. Ongeveer 50% van de wijkbewoners maakt deel uit van de huisartsenpraktijk. Bij de apotheek ligt dit percentage wijkbewoners op bijna 90%. Een verklaring voor het laatste percentage ligt in het feit dat een aanzienlijk deel van de wijkbewoners van elders in Leeuwarden naar Camminghaburen is verhuisd. Deze wijkbewoners veranderden niet van huisarts, maar wel van apotheek, fysiotherapeut en jeugdgezondheidszorg. De overlap van fysiotherapie, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, thuisverpleging en -verzorging bedraagt ongeveer 50% van de cliënten van de huisartsen. Werkgebied Het Gezondheidscentrum, opgericht , ligt in de wijk Camminghaburen in het noordoosten van Leeuwarden en grenst aan de wijk in opbouw Blitsaerd. Het aantal inwoners van Camminghaburen en Blitsaerd bedroeg op : Dit betekent een afname van 38 ten opzichte van Dit heeft te maken met de doorstroom naar de nieuwe wijk Zuiderburen, die nu redelijk gestabiliseerd lijkt te zijn. De praktijkomvang van de huisartsen is in 2008 iets gegroeid met 149 cliënten (praktijkomvang : 5376 en : 5525). Vanwege het karakter van het Gezondheidscentrum is besloten de zorgverlening van de huisartsenpraktijk, in samenwerking met de HuisArtsenGroep (HAGRO), voorlopig vooral te richten op Camminghaburen en Blitsaerd. De wijkgrenzen worden redelijkerwijs aangehouden in verband met de oorspronkelijke doelstelling: een voor de wijkbewoners goed bereikbare gezondheidszorgvoorziening. De overige disciplines hanteren geen wijkgrenzen. In Camminghaburen zijn alle geledingen uit de maatschappij terug te vinden zoals uit onderstaande tabel blijkt. Mensen in de leeftijdscategorie jaar vormen nog steeds het hoofdbestanddeel. Er wonen veel gezinnen met jonge en opgroeiende kinderen. Het aantal mensen van 65 jaar en ouder is nog beperkt. Daarin zal als gevolg van de vergrijzing op de langere termijn een verschuiving optreden en dus een verandering van de zorgvraag. In de wijk wordt ouderen de mogelijkheid geboden gebruik te maken van diverse zorgvoorzieningen waarbij zelfstandigheid van de bewoners een voorwaarde is. In de nabije toekomst zal dit verzorgingsaanbod verder worden uitgebreid, onder andere door de bouw van het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Camminghaburen (bouw klaar medio 2009). In Camminghaburen is momenteel geen intramurale woonvoorziening voor ouderen aanwezig. Wel is de Wijlaarderhof zeer geschikt voor bewoning van mensen die (intensieve) zorg nodig hebben. In het masterplan woonservicezone Leeuwarden wordt de wijkvisie Camminghaburen in beeld gebracht. Er wordt onderzoek verricht naar de behoefte van toekomstige woonvormen en woningbehoefte. Verder zijn er woonvoorzieningen voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de wijk aanwezig. Een bijzondere cliëntengroep wordt gevormd door de bewoners van het FOCUS-project: lichamelijk gehandicapten met extra zorgbehoefte. Bevolking wijk Camminghaburen op Leeftijd eo Aantal In Camminghaburen en Blitsaerd wonen in totaal mensen. Bron: Gemeente Leeuwarden, Statistisch jaarboek 2008 Algemene Zaken De wijk kent geen specifieke moeilijkheden op het terrein van bijvoorbeeld huisvesting of inkomensproblematiek. De opgroeiende jeugd vraagt nog steeds aandacht. De wijk Camminghaburen beschikt over een actief wijkpanel.

9 Kwaliteitsbeleidsplan De bewaking van de kwaliteit en het beheersen van de kosten van het Gezondheidscentrum vragen continu de aandacht. De hoofdlijnen van het beleid zijn gezamenlijk uitgewerkt en verwoord in het beleidsplan en in het zorgaanbodplan 2009 van het Gezondheidscentrum. Gerealiseerd in 2008 Algemeen beleid Schrijven Zorgaanbodplan 2009 voor de zorgverzekeraars. Afbouw CVZ-subsidie. Implementatie uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek Eerstelijnszorg door Cliënten Bekeken (ECB), rapport januari Aansluiting e-healthnet en Central Hosting via datanetwerk PharmaPartners. Handhaving certificatie apotheek/fysiotherapie, en accreditatie huisartsenpraktijk. Speerpunten voor 2009 zijn onder andere: Algemeen beleid Vervolg overleg met zorgverzekeraars over geïntegreerde eerstelijnszorgaanbod. Cliënttevredenheidsonderzoek (najaar 2009). Bewaking financiën i.v.m. landelijke bezuinigingsmaatregelen zoals preferentiebeleid, claw-back en geen indexering huisartsentarieven. Implementatie BSN. Huisartsenpraktijk Verbeterpunten uitvoeren van het accreditatietraject via de NHG. Polyfarmacie uitvoering gezamenlijk met de apotheek. Verdere implementatie zorgprogramma Astma-COPD cliënten. Verdere implementatie zorgprogramma Diabetes. Adequate dossiervorming met elektronisch medisch dossier. Voorbereidingen invoeren fundoscopie. Huisartsenpraktijk Tweede jaargang NHG-accreditatie/certificeringstraject. Opleidingsplaats voor huisarts in opleiding. Telefoontriage. Overgang Medicom classic naar Medicom nieuw. Aandacht voor de Praktijkomvang. Apotheek Interne verbouwing (september t/m december). Aanschaf robot. Bevorderen van de aanvraag van herhaalrecepten via internet. Optimalisatie weekdozen. Aanbieden van baxteren als extra service. Hercertificeren conform HKZ apotheek. Handhaven FTO op niveau 4. Onderzoeken of het aanvragen van herhaalreceptuur via de apotheek kan gaan. Via software communicatie met niet-medicom huisartsen mogelijk gemaakt. Fysiotherapie Terugdringen niet nagekomen afspraken door cliënten. Uitbreiding groepswerk. Netwerk geriatrie continueren. Deelname categorale zorgprojecten, zoals diabetesketenzorg met de disciplines. Apotheek Optimaliseren inrichting nieuwe apotheek. Optimaliseren inrichting robot. Professionalisering van de informatie naar cliënten. Professionalisering naar de huisartsen in het Gezondheidscentrum. Professionalisering naar de huisartsen in Leeuwarden buiten het Gezondheidscentrum. Realiseren herhaalpost huisartsenpraktijk Aldlân. Bewaking van de HKZ-certificering. Fysiotherapie Voortzetting kleine groepsfysiotherapie in oefenzaal cliënten met diabetes. Kleine groepsfysiotherapie in oefenzaal cliënten met Astma-COPD en andere homogene groepen. Netwerk geriatrie continueren. Samenwerking met andere zorgaanbieders in de wijk. Digitaal intern verwijzen van huisarts naar fysiotherapie en omgekeerd. Automatisering uitbreiden in contact met huisartsen. Bewaking van de HKZ-certificering. Continuïteit van zorg De continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd door de interne overlegstructuur. De overlegstructuren zijn interdisciplinair van aard. Jaarverslag 2008 Kwaliteitsbeleid 7

10 8 Kwaliteitsbeleid Jaarverslag 2008 Het bilateraal overleg, met de huisartsen als spil, vindt met een vaste frequentie plaats. Binnen dit overleg staan werkafspraken en protocollering centraal. Naast deze interne overlegstructuur wordt er ook extern met hulpverleners en instellingen overlegd. Betrokkenheid financier Het Gezondheidscentrum krijgt vanaf 2009 geen subsidie meer van het CVZ. De jaren 2007 en 2008 golden als overgangsjaren naar een nieuwe financieringssystematiek in nadere afstemming met de zorgverzekeraars. Op landelijk niveau zijn hieromtrent overleggen en afstemmingen gaande tussen o.a.: VWS, LVG en ZN. De financiering van de zorg en het geneesmiddelenaanbod binnen de gezondheidscentra verloopt via de bekende wet- en regelgeving. De thuiszorg valt vanaf 2007 onder de WMO; het maatschappelijk werk valt onder de gemeentelijke WMO-regeling; apothekers, huisartsen en fysiotherapeuten vallen onder het tariefstelsel van de verzekeraars. Regelmatig vindt vanuit de directie overleg plaats met De Friesland Zorgverzekeraar, de regionale/preferente zorgverzekeraar. Het overleg richt zich met name op de financiën, de begroting en de jaarrekening maar ook op: Marktontwikkelingen en tarieven. Continuering van de overeenkomst. Ons zorgaanbod voor de geïntegreerde eerstelijnszorg. Externe samenwerking Naast de interne samenwerking vindt ook extern overleg met hulpverleners en instellingen plaats, zoals met de leden van de HAGRO Wjerspegeling (*), apothekers buiten de wijk en thuiszorginstellingen waaronder Thuiszorg Het Friese Land, Palet en zorggroep Noorderbreedte. Ook wordt overlegd met de Leeuwarder Apothekers Vereniging, De Spoed Apotheek Leeuwarden en de Vereniging voor Fysiotherapie. (*) De Wjerspegeling bestaat uit vier huisartsen van het Gezondheidscentrum en vijf externe huisartsen. HAGRO De huisartsen, waarmee het Gezondheidscentrum samenwerkt, zijn ondergebracht in het Medisch centrum De Zwaaij. Zij werken samen als Huisartsen Onder Een Dak (HOED). Gezamenlijk wordt een HAGRO (= huisartsengroep) gevormd. De HAGRO komt maandelijks bijeen en vergadert volgens een vaste agenda. Een deel van de vergadering wordt besteed aan vakinhoudelijke items, zoals fouten/bijna fouten en incidenten, casuïstiek en een referaat. Daarnaast komen organisatorische zaken en ontwikkelingen aan de orde m.b.t. de LHV, ROS, de Friese Huisartsen Vereniging en de Dokterswacht Friesland. Overige activiteiten huisartsen Op individuele basis worden nog andere activiteiten ontplooid: Deelname aan het MCC. Deze commissie coördineert de communicatie en werkafspraken tussen de eerste en de tweedelijn. Met betrekking tot uitgeprocedeerde asielzoekers in samenwerking met Respons. SCEN-consultaties. Deelname toetsgroep. Deelname nascholingscommissie Texelcursus. Deelname aan het Regionaal samenwerkingsverband Illegalenfonds Fryslân. Apotheek De apotheker treedt op als extern adviseur voor Zorgbelang Fryslân. Verdere externe Samenwerking Tevens werken de apotheek en de huisartsen samen met de Jeugdpsychiatrische kliniek De Swing, gevestigd in Camminghaburen. Directie De directeur van het Gezondheidscentrum onderhoudt de externe contacten op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zij zit onder andere in de werkgroep Woonservicezone Camminghaburen en onderhoudt de contacten met de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerstelijn. In het platform hulpverlening van de Brede Wijk nemen vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines deel.

11 Kwaliteitsmanagement De zorg voor het kwaliteitsbeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel hulpverleners als management. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van het Gezondheidscentrum. Door de goede overlegstructuur in het Gezondheidscentrum is er sprake van een organisatiebreed draagvlak voor kwaliteitsbeleid. Organisatiestructuur In het onderstaande model wordt de organisatiestructuur van het Gezondheidscentrum weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen in loondienst en degenen die in samenwerkingsverband of vrijgevestigd hun werkzaamheden verrichten. Het organisatiemodel ziet er als volgt uit: Het bestuur van het Gezondheidscentrum functioneert als bestuur op afstand. De voornaamste taken liggen in het initiëren, vaststellen en bewaken van het beleid. De dagelijkse gang van zaken wordt afgehandeld door en is gedelegeerd aan de directeur. Toetsing vindt plaats binnen het beleidskader. Alle bestuursleden, op één na, wonen Adm/secr. Ca Ha Fysio Klachtencommissie Cliëntenraad Apo Bestuur Directeur in de wijk Camminghaburen en zijn gebruikers van het Gezondheidscentrum. Allen zitten op persoonlijke titel in het bestuur; waarvan één op voordracht van de cliëntenraad. Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar en indien nodig ad hoc. De directeur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en ontwikkelen van het beleid en draagt zorg voor de uitvoering ervan. Tevens geeft de directeur leiding aan de medewerkers, verricht zij werkzaamheden op financieel en accommodatiegebied en entameert zij zorginhoudelijke activiteiten. De interne organisatie, personeelsbeheer en -beleid vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de directeur. MW POH Aa Alg. mede. SPV Thuiszorg HFL Logopedie Jaarverslag 2008 Kwaliteitsmanagement 9 = in loondienst = samenwerkingsovereenkomst (MW via Hulp en Welzijn, SPV via GGZ, Thuiszorg via Het Friese Land = vrijgevestigd

12 10 Kwaliteitsmanagement Jaarverslag 2008 Bevordering kwaliteitscultuur Dinsdagochtend is structureel gereserveerd voor overleg, zowel in bidisciplinaire als multidisciplinaire vorm. Daarnaast is er ook sprake van monodisciplinair overleg. Eenduidige behandelafspraken voor cliënten worden doorgesproken, evenals voorlichting naar de cliënt toe. Binnen deze overlegstructuur vindt de afstemming plaats tussen de verschillende disciplines, hetgeen de cliënt ten goede komt. Het feit dat alle negen disciplines hun werkzaamheden onder één dak verrichten, heeft als groot voordeel dat ad hoc overleg tussen hulpverleners eenvoudig en snel te realiseren is. Er is sprake van frequente (korte) consultaties. De noodzaak van consultatie over veelvoorkomende onderwerpen, is ondervangen door werkafspraken. Samenwerking binnen het Gezondheidscentrum De samenwerking in 2008 is op hetzelfde peil gehandhaafd als het voorgaande jaar. De afstemming tussen de apotheek en de huisartsenpraktijk over medicatiebewaking, FTO en automatisering heeft de grootste prioriteit in de samenwerking. De samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de apotheek is intensief, met name door nauwere afspraken te maken rond het efficiënt hanteren van herhaalrecepten via het computersysteem en door het verbeteren van de kwaliteit van het farmacotherapeutisch overleg. Afspraken over het voorschrijfbeleid worden op gestructureerde wijze getoetst en geëvalueerd. Met betrekking tot de ontwikkelingen bij de fysiotherapie wordt vanuit meerdere disciplines gekeken naar de kleine groepsbehandeling voor cliënten met diabetes en andere chronische ziekten. Tevens is een begin gemaakt met het elektronisch communiceren tussen de huisartsenpraktijk en de fysiotherapieafdeling. Dit zal de registratie van de contacten rond verwijzing en behandeling verbeteren. In het multidisciplinaire overleg Themateam zijn o.l.v. een fysiotherapeut de volgende thema s behandeld: Dementie. Kinder-, Jeugdtraumacentrum. Gezondheidszorg aan buitenlandse vluchtelingen/en mensen zonder verblijfsvergunning (Respons). Bespreking protocollen. Overgewicht en eetstoornissen. Het teamoverleg vindt één keer per vier weken plaats, onder leiding van de directeur. Tijdens deze vergaderingen staan algemene en beleidszaken op de agenda. Deze onderwerpen zijn besproken/nader uitgewerkt: CAO-wijzigingen. Beleid Waarneming bij ziekte. Beleidsplan tussenevaluatie. Project Polyfarmacie. Ontruimingsplan. Griepvaccinatie voor personeel. Verbouwing apotheek. Overeenkomst Gezondheidscentrum - De Friesland Zorgverzekeraar. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI & E): o.a. preventiemedewerker en vertrouwenspersoon. Beleid ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen. Jaarrekening Zorgaanbodplan 2009 geïntegreerde eerstelijnszorg. Cliëntenraad. Personeelsvertegenwoordiging. Eindejaarsgeschenk. Invoering Burger Service Nummer (BSN). Interne begroting Het Gezondheidscentrum Camminghaburen voldoet aan alle kwaliteitskenmerken voor gezondheidscentra, zoals opgesteld door de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerstelijn (LVG). In het kwaliteitshandboek worden de tussentijdse wijzigingen ingevoerd, op centrumniveau. Dit handboek is gestoeld op het Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector. De apotheek is sinds december 2005 HKZ gecertificeerd en gebruikt hierbij een digitaal handboek. De fysiotherapiepraktijk is sinds juli 2007 HKZ gecertificeerd en gebruiken ook een digitaal handboek. De huisartsenpraktijk is sinds april 2008 NHG geaccrediteerd. Alle medewerkers volgen na- en bijscholingscursussen. Een overzicht is te vinden achter in het jaarverslag.

13 recept, van geneesmiddelen binnen de apotheek van het Gezondheidscentrum. De verantwoordelijkheid van de apotheker is vastgelegd in een professioneel statuut. Apotheekassistentes De apotheekassistentes bereiden en leveren recepten af onder toezicht van de apotheker. Ernst Graff, huisarts Toedeling van verantwoordelijkheden Huisartsen Iedere huisarts draagt een eigen verantwoordelijkheid voor het dagelijks functioneren in de huisartsenpraktijk. De functie van huisarts omvat het geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die samenhangen met de huisartsengeneeskunde binnen het Gezondheidscentrum. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in een professioneel statuut voor huisartsen. Praktijkverpleegkundige (POH) De praktijkverpleegkundige heeft als professional op hbo-niveau een eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor door haar uitgevoerde delen van huisartsgeneeskundige zorg. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de huisartsgeneeskundige zorg die door de POH wordt verleend. De POH werkt als verpleegkundige binnen het kader van de wet BIG. Centrumassistentes De centrumassistentes werken, voor wat betreft het assisteren in de huisartsenpraktijk, onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen. Voor de taken die specifiek met het Gezondheidscentrum te maken hebben, werken zij onder verantwoordelijkheid van de directeur. Apothekers De apothekers zijn verantwoordelijk voor het geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die samenhangen met het verstrekken, al dan niet op Fysiotherapie Voor de uitoefening van hun dagelijks werk is iedere fysiotherapeut in het Gezondheidscentrum zelf verantwoordelijk. Het werk omvat het, al dan niet op verwijzing van een arts, onderzoeken, behandelen en begeleiden van cliënten op basis van een globale indicatiestelling. Tevens is de fysiotherapeut belast met fysiotherapeutische zorgverlening van preventieve en consultatieve aard. De verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut is vastgelegd in een professioneel statuut. Maatschappelijk werk De maatschappelijk werker, via een samenwerkingsovereenkomst met Hulp en Welzijn Leeuwarden gedetacheerd in het Gezondheidscentrum, is zelf verantwoordelijk voor het dagelijkse werk. Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, via een samenwerkingsovereenkomst met GGZ Friesland-Noord gedetacheerd in het Gezondheidscentrum, is zelf verantwoordelijk voor het dagelijkse werk. Thuiszorg Het Friese Land De medewerkers van Thuiszorg Het Friese Land zijn zelf verantwoordelijk voor hun dagelijkse werkzaamheden. De sectoren Jeugdgezondheidszorg, thuisverpleging en -verzorging en diëtist vallen allen onder Thuiszorg Het Friese Land en hebben eigen verantwoordelijkheden. Logopedie Bij de uitoefening van de werkzaamheden hebben de logopedisten een individuele professionele verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de logopedist is vastgelegd in een statuut van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Jaarverslag 2008 Kwaliteitsmanagement 11

14 12 Kwaliteitsmanagement Jaarverslag 2008 Personeelsmanagement Selectiebeleid Het selectiebeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. De betreffende discipline met een vacature is altijd betrokken bij de sollicitatieprocedure. Bij de benoeming van een huisarts, apotheker of fysiotherapeut wordt het bestuur bij de procedure en de benoeming betrokken. De directeur is bevoegd het overige personeel te benoemen. Functioneringsgesprekken De directeur heeft in 2008 functioneringsgesprekken met de medewerkers in loondienst gevoerd. Op verzoek van de medewerkers die op detacheringsbasis in het Gezondheidscentrum werken, is ook een gesprek gehouden. Deze gesprekken hebben een algemener karakter gehad. De apotheker heeft met de apotheekassistentes en de algemeen medewerker functioneringsgesprekken gevoerd. De functioneringsgesprekken zijn gericht op de functievervulling en hetgeen ermee verband houdt, zoals werksfeer, werkuitvoering en werkomstandigheden. Centraal staat het bevorderen van een goed en doelmatig functioneren van de medewerker en het zo nodig verbeteren van de kwaliteit van het werk. De ontplooiing van de werknemer krijgt volop de aandacht. Arbeidsomstandighedenbeleid Het Gezondheidscentrum is aangesloten bij de gecertificeerde Arbodienst Maetis Arbo. Het Arbobeleid is gericht op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers in relatie tot de arbeid. Mede op basis van inbreng van medewerkers en de Arbowetgeving zijn de volgende zaken gerealiseerd: Enkele aanpassingen op werkplekken. Aanpassingen lift. Extra airco in de apotheek. Beleid ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen. Een vertrouwenspersoon intern en via Maetis Arbo. RI & E. In 2008 zijn conform het prikaccidentenprotocol bij desbetreffende medewerkers in het preventiekader hepatitis B-vaccinaties en titerbepalingen uitgevoerd. Het verzuimpercentage (excl. o.a. zwangerschaps- en/of bevallingsverlof) was in ,41 % (in ,43 %). Materieel Management De directeur draagt zorg voor een doelmatig beheer en onderhoud van het Gezondheidscentrum, zowel wat betreft de inventaris alsook andere materiële zaken. Het bestuur is eindverantwoordelijk. In 2008 is het volgende gedaan ter verbetering van of onderhoud aan het gebouw: Het periodiek onderhoud installaties/apparatuur/ gebouw. Liftinstallatie aanpassingen conform warenwetbesluit liften. Risico inventarisatie Legionella Pneumophila uitgevoerd. Brandmeld-/ontruimingsinstallatie aangelegd. Gehele verbouwing van de apotheek. Stagiair(e)s Jaarlijks biedt het Gezondheidscentrum leerlingen van de opleidingen voor apotheekassistent en doktersassistent de mogelijkheid in het centrum stage te lopen. Ook in 2008 is hier weer gebruik van gemaakt. Gegevensverzameling/automatisering De apotheek, de huisartsen- en de fysiotherapiepraktijk werken sinds 2003 met één gezamenlijk ICT-systeem van PharmaPartners. De apotheek werkt met Pharmacom, de huisartsenpraktijk met Medicom en de fysiotherapiepraktijk met Fysicom. Om tot een samenhangende dienstverlening te komen, zijn op dit systeem meerdere zorgverleners aangesloten. Het grote voordeel is dat de gegevens van deze systemen onderling gekoppeld zijn en op deelgebieden gegevens kunnen worden uitgewisseld, met in achtneming van de privacyregelgeving. In 2008 is dit datanetwerk overgaan op het e-health netwerk en op de Centrale Health Server van PharmaPartners in Apeldoorn. Huisartsenpraktijk Het Electronisch Voorschrijf Systeem wordt benut als leidraad bij een beperkt aantal diagnoses met een medicatieadvies. Via Medicom kunnen de huisartsen de recepten elektronisch naar de apotheek doorsturen. In de apotheek heeft dit als voordeel dat de recepten vanuit de aanschrijfbuffer door de medicatiebegeleiding worden gehaald. Er is dus minder kans op fouten. De afstemming met de apotheek over medicatiebewaking en automatisering blijft voortdurend onder de aandacht.

Jaarverslag 2007. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2007. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2007 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2007 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2009. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2009 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2009 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2010. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2010 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2010 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord Het Gezondheidscentrum Camminghaburen gaat uit van Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2011. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2011 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2011 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2012. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2013. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2013 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2013 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Gezondheidscentrum Camminghaburen over het jaar 2013. Doel

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2006. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2006 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2006 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2014. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2014 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2014 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord Jaarverslag over 2014 In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van Stichting Wijkcentrum

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2016 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2016 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag waarin bestuur en directie van Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2015 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2015 Gezondheidscentrum Camminghaburen De bestuursleden van Gezondheidscentrum Camminghaburen, van links naar rechts: André Siemensma, Romke

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Definitie Onder polyfarmacie wordt in dit document verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen.

Definitie Onder polyfarmacie wordt in dit document verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen. Toolkit polyfarmacie en medicatieveiligheid Doel 1. De medicamenteuze behandeling van de patiënt optimaliseren 2. Zoveel mogelijk voorkomen van (vermijdbare) bijwerkingen van medicatie 3. De continuïteit

Nadere informatie

> Zo werken onze diëtisten. Voeding & Dieet

> Zo werken onze diëtisten. Voeding & Dieet > Zo werken onze diëtisten Voeding & Dieet > Zo werken onze diëtisten U hebt een afspraak gemaakt met een diëtist. Voeding & Dieet, onderdeel van de MeanderGroep, staat u hierbij vanuit haar jaren- Lange

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... 2 Doelstelling/resultaat... 2 Knelpunten... 2 Plan van aanpak... 3 Bewaking

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Begripsbepaling De werkgroep hanteert het NHG Standpunt. Kwetsbare ouderen zijn: ouderen met complexe problematiek, die diverse aandoeningen hebben

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Intensief transmuraal zorgpad COPD ITZ COPD

Intensief transmuraal zorgpad COPD ITZ COPD Intensief transmuraal zorgpad COPD ITZ COPD U heeft de chronische longaandoening COPD. Het afgelopen jaar bent u hiervoor meer dan 2 keer opgenomen in het ziekenhuis. Dit betekent dat uw COPD niet goed

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt

NHG-Standpunt. Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt NHG-Standpunt Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt Schatting: jaarlijkse stijging van 11 procent voor geneesmiddelenuitgaven Andere rol voor de huisarts

Nadere informatie

Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ

Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ Plaats Maand jaar Format versie 2-2013 Invulinstructie In Het Plan van Aanpak staat wat het samenwerkingsverband al doet met betrekking

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Standpunt ouderenzorg HKA

Standpunt ouderenzorg HKA Standpunt ouderenzorg HKA 1. Achtergrond De Nederlandse bevolking veroudert en blijft steeds vaker zelfstandig thuis wonen. Huisartsen krijgen daardoor steeds meer te maken met oudere patiënten, van wie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Toelichting op de NHG-Standpunten

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

maatschap Jouster huisartsen

maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2005 maatschap Jouster huisartsen Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 4 C. Patiëntpopulatie en taken 5 D. Samenwerking 9 E. Financieel 10 Jaarverslag POH 2005

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Algemeen De module Huisartsenzorg in verzorgingshuizen heeft als doel het maken van samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

De behandelaren van Archipel

De behandelaren van Archipel De behandelaren van Archipel Arts, psycholoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker het gevoel van samen 'Oók als u behandeling nodig heeft wilt u zelf

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012

Zorginkoopdocument 2012 Zorginkoopdocument 2012 2a Ketenzorg 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 Ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 Geïntegreerde Eerstelijnszorg Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Parkinsoncentrum Leeuwarden

Parkinsoncentrum Leeuwarden Het Parkinsoncentrum Leeuwarden is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deskundigheid, tijd, aandacht en een goede begeleiding voor de patiënt en zijn naasten staat hierbij

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020-6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Aan de slag. Geestelijk gezond

Aan de slag. Geestelijk gezond Direct aan de slag Geestelijk gezond Iedereen streeft naar een gezond leven. Daarin past de zorg voor lichaam en geest. Niet alleen omdat mensen daar zelf bij gebaat zijn, maar ook omdat onze omgeving

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Samenvatting Zorgstandaard astma

Samenvatting Zorgstandaard astma Samenvatting Zorgstandaard astma Hierbij een samenvatting van de Zorgstandaard astma voor volwassenen namens de COPD-werkgroep van de huisartsenkring Amsterdam. Wij hebben voor u geprobeerd de belangrijkste

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk Mei 2013 Wilmar van Dop, manager Stichting KOEL Inhoud wijkscan 1. Wijken in beeld Demografische gegevens Sociaal economisch 2. Gezondheid inwoners 3. Zorgaanbod eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

13-5-2014 PROGRAMMA KEUZEMODULE THERAPIETROUW OPDRACHT. Invullen 0-meting: Vragenlijst Kennis huisarts-apotheker over therapietrouw

13-5-2014 PROGRAMMA KEUZEMODULE THERAPIETROUW OPDRACHT. Invullen 0-meting: Vragenlijst Kennis huisarts-apotheker over therapietrouw KEUZEMODULE THERAPIETROUW Samenwerking van ZEL, ZELA, GSK & Novo Nordisk 1 PROGRAMMA 19.00 uur Opening en presentatie Keuzemodule Therapietrouw Bart Bakkers, apotheker 19.30 uur Verdieping kennis over

Nadere informatie

Visie (waar gaan wij als praktijk voor). Wij willen een praktijk bieden waar:

Visie (waar gaan wij als praktijk voor). Wij willen een praktijk bieden waar: Huisartsenpraktijk Schonenberg Missie (waar staan wij voor als huisartsenpraktijk) In onze praktijk wordt het huisartsenvak op een persoonlijke en professionele wijze uit geoefend. Wij staan voor generalistische,

Nadere informatie

Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH

Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Preventie is hot Nota s van VWS, CVZ, KNMG, LHV/NHG Patienten vragen er om. Vele initiatieven uit alle hoeken.

Nadere informatie

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ!

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! 1. Inleiding en achtergrond; 2. Regionale samenwerking; 3. Substitutie in de GGZ; 4. ICT samenwerking; 5. Resultaten. 2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Opzet van de interventie 4-8 en 8-13 jaar Stappen Wanneer Wie Frequentie Duur

Opzet van de interventie 4-8 en 8-13 jaar Stappen Wanneer Wie Frequentie Duur Ontstaan Cool 2B Fit In Twente zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om kinderen met overgewicht te helpen om op gezond gewicht te komen. Vijf lokale initiatieven hebben in 2010

Nadere informatie

Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement. Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten?

Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement. Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten? Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten? DGV_08_DEF1.indd 1 01-09-2008 10:19:43 NHG DGV Hoge sterfte door hart-

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur. 31 juli 2002 Nr. 2002-10.992, IWW. Nummer 42/2002

Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur. 31 juli 2002 Nr. 2002-10.992, IWW. Nummer 42/2002 Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur 31 juli 2002 Nr. 2002-10.992, IWW. Nummer 42/2002 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes Diabetes Ketenzorg Transmurale werkgroep diabetes H. Kole huisarts en kaderarts Zorggroep Almere H. van Houten internist, Flevoziekenhuis M. van Renselaar diabetesverpleegkundige, Flevoziekenhuis I. Beers

Nadere informatie

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Beleidsplan 2014 2017

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Beleidsplan 2014 2017 Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Beleidsplan 2014 2017 Naam praktijk : Huisartspraktijk EWJ Ficken B.V. Huisarts(en) : E.W.J. Ficken Coördinator : E.W.J. Ficken Praktijk adres : Parklaan 6 6051 BN Maasbracht

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs 1. Kader Als je ziek bent blijf je thuis en doe je even niet mee. Incidenteel niet erg. Het wordt pas erg als het schoolziekteverzuim lang duurt of zeer regelmatig

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

OCE NIJMEGEN PRAKTIJKONDERSTEUNING. Profiel POH-GGZ in het sociaal wijkteam. Een omschrijving van de rol, verantwoordelijkheden en taken

OCE NIJMEGEN PRAKTIJKONDERSTEUNING. Profiel POH-GGZ in het sociaal wijkteam. Een omschrijving van de rol, verantwoordelijkheden en taken OCE NIJMEGEN PRAKTIJKONDERSTEUNING Profiel POH-GGZ in het sociaal wijkteam Een omschrijving van de rol, verantwoordelijkheden en taken 1. Inleiding In dit document beschrijft OCE Praktijkondersteuning

Nadere informatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Onderstaande beschrijving geeft weer op welke wijze patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis,

Nadere informatie