Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking"

Transcriptie

1 Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Algemeen De module Huisartsenzorg in verzorgingshuizen heeft als doel het maken van samenwerkingsafspraken die de basis creëren voor het leveren van gestructureerde doelmatige medische zorg van hoge kwaliteit aan bewoners van een verzorgingshuis door huisartsen en het borgen van deze zorg. Dit kan gerealiseerd worden wanneer een beperkt aantal huisartsen verantwoordelijk is voor de huisartsgeneeskundige zorg in een verzorgingshuis. Deze huisartsen dienen samenwerkingsafspraken te maken met het verzorgingshuis en andere zorgpartijen, zodat na afronding van deze module de deelnemende huisartsen zorg kunnen leveren volgens de voorwaarden van de verrichting 13043, Gestructureerde huisartsenzorg in een verzorgingshuis. 2 Beschrijving huidige zorg Kenmerken patientenpopulatie Beschrijving omgeving/context Benoemen van spelers die zijn betrokkenen bij het leveren van zorg aan de bewoners. Bijv. verpleeghuisarts, apotheek, ziekenhuizen, enz. 3 Probleemstelling Beleidsthema s: Samenwerking en kwaliteitsverbetering. Beschrijving: Verzorgingshuizen zijn in de laatste decennia veranderd van woonvoorzieningen naar zorgvoorzieningen voor ouderen. De gezondheidsproblematiek van de bewoners in een verzorgingshuis is de laatste jaren ernstiger geworden, terwijl de doorstroming naar verpleeghuizen gering is. Hierdoor neemt de zwaarte en complexiteit van de medische zorg in verzorgingshuizen toe. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor de huisarts die verantwoordelijk is voor de eerstelijnszorg in verzorgingshuizen. De zorg aan bewoners van een verzorgingshuis wordt door verschillende disciplines vorm gegeven. De medische zorg door de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde ( voorheen: verpleeghuisarts), de verpleegkundige zorg door verpleegkundigen en verzorgenden, de farmaceutische zorg door de apotheker en de geestelijke en psychiatrische zorg door de instelling voor geestelijke gezondheidszorg. In incidentele gevallen is de thuiszorg betrokken. Om kwalitatief goede en efficiënte zorg te leveren en bovendien te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen is het voor de verzorgingshuizen noodzaak om samen te werken met een beperkt aantal gemotiveerde huisartsen die belangstelling hebben voor zorg in verzorgingshuizen en bereid zijn samenwerkingsafspraken te maken met de genoemde relevante disciplines. Bovendien is het voor de huisartsen niet efficiënt om zorg in verschillende huizen te leveren. Het heeft de voorkeur dat de huisartsen, die werkzaam zijn in het verzorgingshuis, afkomstig zijn uit 1 niet al te grote hagro, HOED of eerstelijnscentrum in de wijk waar het verzorgingshuis ligt. (Zie LHV handreiking, complexe ouderenzorg in verzorgingshuis en thuis, hfst. 3 en bijlage 1) 4 Doelstelling(en) van de M&I module voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen De module voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen is gericht op het maken van samenwerkingsafspraken tussen een aantal huisartsen met een verzorgingshuis en met andere betrokken zorgaanbieders, met als doelstelling het opzetten en handhaven van een aanbod van gestructureerde doelmatige huisartsenzorg voor vaste bewoners van een verzorgingshuis conform de M&I verrichting met code De samenwerkingsafspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd en te worden bekrachtigd door middel van een samenwerkingsovereenkomst tussen de huisartsen en het verzorgingshuis. Hiervoor is een LHV voorbeeldovereenkomst beschikbaar. De onderwerpen waarover samenwerkingsafspraken gemaakt dienen te worden zijn in een bijlage van deze module bijgevoegd. Deze module geeft aan de huisarts(en) een vergoeding voor een deel van de tijdsinvestering die met het maken van deze afspraken is gemoeid. Dit is een éénmalige financiering voor het opzetten van gestructureerde huisartsenzorg in een verzorgingshuis. Wanneer de samenwerkingsafspraken zijn gemaakt en aan de beschrijving van code is voldaan, dan kan, na toestemming vooraf door de contractmanager huisartsenzorg van Menzis, deze code, per permanente bewoner van het verzorgingshuis, per kwartaal in rekening worden gebracht. De verrichting onder code is bedoeld voor het handhaven en borgen van een aanbod van gestructureerde doelmatige huisartsenzorg. Naast deze verrichting per kwartaal kunnen de reguliere tarieven voor huisartsenzorg in rekening worden gebracht. Het doorlopen van deze M&I-module is hiervoor een vereiste.

2 5 Beschrijving nieuwe zorg De huisartsenzorg wordt geleverd op basis van een overeenkomst tussen huisartsen en verzorgingshuis. De onderwerpen waarover afspraken zijn gemaakt staan beschreven in de bijlage afstemmen samenwerking. De zorg zal zich, wanneer de samenwerkingsafspraken zijn geïmplementeerd, op termijn op de volgende wijze ontwikkelen: -de huisartsenzorg aan de bewoners van een verzorgingshuis wordt, afhankelijk van de grootte van het huis en/of de zorgzwaarte van de bewoners, door 2 à 4 huisartsen per verzorgingshuis geleverd, -tussen de huisartsen en verzorgingshuizen zijn afspraken gemaakt over de inhoud en de omvang van de zorg die door huisartsen wordt geleverd en de rol van de huisarts in relatie met de verpleeghuisarts is duidelijk, -tussen de huisarts en de verzorgenden vindt regelmatig overleg plaats over de inhoud van de zorg en over de organisatie van de zorg, -er is een protocol waarin staat beschreven hoe te handelen bij infectie en/of calamiteiten en welke behandelaar verantwoordelijk is, -er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de zorg tijdens avond, nacht en weekend geregeld wordt, -op organisatorisch vlak is, daar waar dat voor verzorgingshuizen mogelijk is, geregeld dat voor de huisarts een spreekkamer beschikbaar is en dat de huisarts vanuit het verzorgingshuis in het HIS verslag kan doen van de bevindingen en het daar uit voortvloeiende beleid, -in het verzorgingshuis is een gezamenlijk (digitaal) dossier aanwezig waar zowel de huisarts als de verzorgenden de bevindingen in kunnen noteren, -voor iedere patiënt is een zorgplan beschikbaar waarin beschreven staat welke behandelaars betrokken zijn, de knelpunten met betrekking tot de zorg van de patiënt en hoe de zorg georganiseerd wordt, -er is beschreven welke medische handelingen door de huisarts gedelegeerd kunnen worden naar de verzorgenden, -de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de huisarts en verpleeghuisarts m.b.t. de cliënt die een indicatie heeft voor aanvullende verpleeghuiszorg zijn helder geformuleerd, -de rol van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg en de relatie met huisarts en verpleeghuisarts is geformuleerd. Het is duidelijk wie naar wie verwijst, wie hoofdbehandelaar is en aan wie de bevindingen worden teruggekoppeld, -in duidelijke richtlijnen is beschreven wie de medicatie aan de bewoners voorschrijft en wie verantwoordelijk is voor de logistiek en welke rol de apotheker in dit proces inneemt, -een polyfarmaciebeleid is tot stand gebracht, -huisartsen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van overdracht vanuit het ziekenhuis, wanneer een bewoner van het verzorgingshuis uit het ziekenhuis wordt ontslagen, -het verzorgingshuis heeft in overleg met de spelers in het veld een beleid geformuleerd ten aanzien van het levenseinde. 6 Doelgroep Huisartsen die voornemens zijn, of al zijn betrokken bij het tot stand brengen van samenwerkingsafspraken met betrekking tot het leveren van huisartsenzorg aan bewoners van een verzorgingshuis. 7 Te bereiken resultaten M&I module Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Schriftelijk vastgelegde samenwerkingsafspraken tussen een aantal huisartsen, een verzorgingshuis of meerdere verzorgingshuizen en andere relevante zorgverleners. De samenwerkingsafspraken zijn (minimaal) gemaakt met betrekking tot de onderwerpen beschreven op de bijgevoegde lijst. (zie bijlage) Een samenwerkingsovereenkomst tussen de huisarts(en) en het verzorgingshuis. De samenwerkingsafspraken maken onderdeel uit van deze overeenkomst. De medische zorgverlening in een verzorgingshuis wordt door 2 huisartsen verricht. De grootte van het verzorgingshuis en/of de zorgzwaarte van de bewoners kunnen aanleiding geven het aantal deelnemende huisartsen naar boven bij te stellen. Wanneer veel verschillende huisartsen in een verzorgingshuis zorg verlenen, dan zal een keuzetraject aan deze module vooraf dienen te gaan om te bepalen welke huisartsen uiteindelijk de zorg in het verzorgingshuis gaan aanbieden. In bijlage 1 van de LHV handreiking complexe ouderenzorg 2009 is hiervoor een stappenplan beschreven. Zonodig worden specifieke afspraken over financiering van het keuzetraject gemaakt met de Contractmanager huisartsenzorg van Menzis.

3 8 Noodzakelijke kosten (rekenvoorbeeld uitgaande van 2 3 HA per vzh) Vooroverleg/ Oriëntatiefase: 2 uur door 1-2 HA max.. uur (Doel: Toetsen of er draagvlak is voor aanpassing van de organisatie) Vooroverleg samenwerkingsafspraken met vzh en andere partners: Adviseur en 1-2 HA: X x 2 uur door 1-2 HA max.. uur Opstellen concept samenwerkingsafspraken en overeenkomst: ( Indien niet binnen de ROS begroting: Adviseur : 10 uur ) Bespreken samenwerkingsafspraken door deelnemende HA X x 2 uur x 2-3 HA max.. uur Opstellen eindversie samenwerkingsovereenkomst: ROS + vzh Subgroepje: X x 2 uur door 1-2 HA max.. uur Startbijeenkomst deelnemend HA + Vzh + andere disciplines: Deelnemende HA, per vzh: 2-3 HA x 2 uur max 6 uur Totaal: max: Y uur. Totale kosten: max Yuur x 100 E =? E. Het aantal benodigde bijeenkomsten is afhankelijk van de omvang van het project en de mate waarin al gestructureerd wordt samengewerkt. Dit is een globale inschatting voor een niet te complexe situatie. Het beschrijven en vastleggen van de afspraken wordt ondersteund door een adviseur, bv van de ROS. Investering in materiaal, eenmalige aanschaf van apparatuur komt voor rekening van het verzorgingshuis, dan wel is onderdeel van de normpraktijkkostenvergoeding, die via het inschrijftarief wordt betaald. 9 Globaal stappenplan Te ondernemen acties: Samenwerkingsafspraken maken met het verzorgingshuis en andere zorgaanbieders die zijn betrokken bij de zorg in het verzorgingshuis over de onderwerpen beschreven in de bijlage. Samenwerkingsafspraken maken tussen huisartsen onderling over de onderwerpen beschreven in de bijlage. Inventariseren of er specifieke knelpunten zijn die niet genoemd zijn in bijlage 1 maar waar wel samenwerkingsafspraken over gemaakt dienen te worden. Schriftelijk vastleggen van de samenwerkingsafspraken en afsluiten samenwerkingsovereenkomst tussen huisarts(en) en verzorgingshuis. De samenwerkingsafspraken maken onderdeel uit van de overeenkomst. Bij uw ROS zijn voorbeeldovereenkomsten beschikbaar. De ondertekende overeenkomst, inclusief samenwerkingsafspraken, wordt ter kennisgeving opgestuurd naar de contractmanager huisartsenzorg van Menzis. Na bevestiging van Menzis starten de huisartsen met het leveren van gestructureerde zorg in het verzorgingshuis en kan per permanente bewoner van het verzorgingshuis de verrichting onder code één maal per kwartaal in rekening worden gebracht. 10 Evaluatie Na het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen huisartsen en verzorgingshuis is deze module afgerond.

4 Bijlage Afstemmen Samenwerking Om kwalitatief goed op elkaar afgestemde zorg te kunnen aanbieden aan cliënten in het verzorgingshuis is het noodzakelijk een samenwerkingsrelatie aan te gaan tussen huisartsen en verzorgingshuizen welke wordt uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst die door beide partijen ondertekend wordt. In deze samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt ten aanzien van onderstaande onderwerpen. Huisartsenzorg Welke zorg wordt door huisartsen aan de individuele bewoners in het verzorgingshuis geleverd. Taken en verantwoordelijkheden. Wie heeft de bevoegdheid de huisarts in te schakelen. Wat wil de huisarts weten bij een visiteaanvraag. Wat is de rol van de verzorgende als de huisarts de patiënt bezoekt, is zij/hij wel/niet bij de visite aanwezig, zo ja onder welke voorwaarden. Wie is verantwoordelijk bij infecties, waaruit bestaan die verantwoordelijkheden. Wie is verantwoordelijk bij calamiteiten, waaruit bestaan die verantwoordelijkheden. Overlegstructuur, contactpersoon. Wie is binnen het verzorgingshuis aanspreekpunt voor de huisarts per patiënt, hoe is die contactpersoon te bereiken. Hoe vindt overleg per patiënt plaats met de verantwoordelijke verzorger/teamleider. Wie is zowel voor de huisartsen als bij het verzorgingshuis aanspreekpunt voor algemene vragen en beleid. Hoe vaak vindt er overleg plaats over het algemeen medisch beleid tussen huisartsen en management van het huis. Bereikbaarheid en beschikbaarheid, waarneemregeling tijdens kantoortijden Hoe is de huisartsenpraktijk te bereiken, hoe is de waarneemregeling geregeld. Hoe wordt over en weer bij noodsituaties gereageerd. Beschikbaarheid van de huisarts voor overleg. Bereikbaarheid en beschikbaarheid Avond, Nacht en Weekend Wie is verantwoordelijk voor de eerste lijnszorg tijdens ANW diensten. Wie is in het verzorgingshuis aanspreekpunt tijdens ANW diensten. Hoe vindt de verslaglegging plaats. Afspraken maken over voorzieningen voor de praktijkuitoefening van de huisarts De aanwezigheid van een artsenkamer met onderzoekgedeelte. Telefoon, computer met HIS. Inloggen op eigen HIS (+administratieve verwerking achteraf), beschikbaarheid van een printer. Voorzieningen voor medisch dossier en zorgdossier. (Geautomatiseerd) zorgdossier. Wie houdt wat bij, wat wordt van de huisarts gevraagd ten aanzien van het zorgdossier (bijvoorbeeld overzicht medische historie, noteren beleid), waar wordt het zorgdossier bewaard en wie hebben toegang. Beschikbaarheid medische gegevens. Zijn de medische gegevens toegankelijk voor waarnemers. Is er een actueel medicatieoverzicht. Worden personen binnen het verzorgingshuis geautoriseerd voor toegang in het medisch dossier, bijvoorbeeld het kunnen inzien van de afspraken ten aanzien van het beleid. Zorgplan Voor alle patiënten in het verzorgingshuis wordt een zorgplan ontwikkeld. Daarin is beschreven:

5 welke behandelaars betrokken zijn, de knelpunten met betrekking tot de zorg van de patiënt en hoe de zorg georganiseerd wordt. Delegatie van medische taken door huisarts aan verzorgenden Eisen wet BIG Er dienen vooraf afspraken te zijn over de wijze van aanvragen en de garanties voor voldoende deskundigheid van het personeel. Bij voorbehouden en niet-voorbehouden doch risicovolle taken worden instructies altijd schriftelijk gegeven. Dit kan via het zorgdossier en/of de instructies moeten via protocollen duidelijk zijn. De huisarts dient zich er van te vergewissen dat de betreffende medewerker voldoende deskundig is (via algemene afspraken met het verzorgingshuis over het deskundigheidsniveau) Een medewerker die niet bekwaam is, is ook niet bevoegd. Een medewerker die zichzelf onvoldoende bekwaam acht moet een opdracht weigeren. Te delegeren zijn ondermeer: verzorgen van AP en UP. inbrengen van een blaaskatheter *. blaasspoelen. meten van bloedsuiker. meten van bloeddruk. injecteren im. sc.* strippen van urine. geven klysma. wondverzorging. toedienen van O2. het geven van sondevoeding *. De * gemerkte taken zijn voorbehouden handelingen. Voor deze laatste (sondevoeding) is alleen het inbrengen voorbehouden. Er dienen afspraken gemaakt te worden over: welke medische handelingen een huisarts van verzorgenden kan vragen, welke deskundigheid mag de huisarts van verzorgenden en andere medewerkers verwachten. hoe worden opdrachten/instructies gegeven. hoe wordt de uitgevoerde opdracht teruggekoppeld. Aanvullende verpleeghuiszorg Huisarts en specialist ouderengeneeskunde ( vorheen: verpleeghuisarts) maken duidelijke afspraken wie voor wat verantwoordelijk is en hoe de samenwerking verloopt. Het is duidelijk wie voor welke behandeling hoofdbehandelaar is en wat de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. (Deze eis is af te leiden uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de WBGO) Er zijn afspraken over de contacten van de verpleeghuisarts met de patiënt of zijn/haar vertegenwoordiger. (bijvoorbeeld: wanneer een gezamenlijk consult, wanneer bezoekt de verpleeghuisarts zelf de patiënt) Er zijn afspraken over de verslaglegging. Afstemming beleid instelling geestelijke gezondheidszorg Huisarts, specialist ouderengeneeskunde ( voorheen: verpleeghuisarts) en instelling geestelijke gezondheidszorg maken duidelijk afspraken wie voor wat verantwoordelijk is en hoe de samenwerking verloopt. Er zijn afspraken over wie verwijst naar de instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het is duidelijk wie de hoofdbehandelaar blijft. Er zijn afspraken over de verslaglegging. Er zijn afspraken gemaakt aan welke zorgverlener de bevindingen worden teruggekoppeld. Geneesmiddelenvoorziening in het verzorgingshuis Het verzorgingshuis is, zodra het de verantwoordelijkheid voor de farmaceutische zorg op zich neemt, volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht het farmaceutisch proces binnen het eigen huis goed te regelen. De apotheker is adviseur binnen dat interne proces. De huisarts is verantwoordelijk voor een goed voorschrijfbeleid.

6 Afspraken maken over: wie schrijft voor. wie beheert de medicatie voor de bewoners en is verantwoordelijk voor de uitgifte. hoe is het logistieke proces rondom het voorschrijven van de medicatie geregeld. polyfarmaciebeleid. Ontslag uit ziekenhuis Huisartsen en verzorgingshuis maken duidelijke afspraken met het ziekenhuis over de kwaliteit van overdracht en de wijze waarop deze dient plaats te vinden wanneer een bewoner van het verzorgingshuis wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de medisch technische handelingen die voortvloeien uit de ziekenhuisopname. Levenseinde (optioneel) Er zijn duidelijk afspraken ten aanzien van het beleid bij reanimatie. Rondom het thema naderend levenseinde is scholing georganiseerd voor de betrokken zorgaanbieders. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de arts met patiënt of vertegenwoordiger communiceert met betrekking tot het naderende levenseinde. Onderwijs Met betrekking tot welke onderwerpen/aandachtsgebieden kan gezamenlijk onderwijs worden georganiseerd. Wie komen in aanmerking voor gezamenlijke scholing. Wie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen/organiseren van de scholing. Niet handelen volgens de samenwerkingsovereenkomst Wat is de procedure wanneer de huisarts niet handelt volgens de overeenkomst. Wat is de procedure wanneer de verzorgende niet handelt volgens de overeenkomst. Wat is de procedure wanneer de verpleeghuisarts niet handelt volgens de overeenkomst. Evaluatie Er zijn afspraken gemaakt over de frequentie waarop de uitvoering van de overeenkomst wordt geëvalueerd.

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek

Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek Projectgroep samenwerkingsafspraken huisarts - specialist ouderengeneeskunde 2007-2009 Instrument

Nadere informatie

HANDREIKINGEN VOOR ZES

HANDREIKINGEN VOOR ZES HANDREIKINGEN VOOR ZES OVERDRACHTSSITUATIES B I J L A G E B I J D E C O N C E P T R I C H T L I J N O V E R D R A C H T VAN M E D I C A T I E G E G E V E N S Handreikingen De invulling van de concept richtlijn

Nadere informatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Onderstaande beschrijving geeft weer op welke wijze patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging,

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Checklist Stappen Veilige principes

Checklist Stappen Veilige principes Checklist Stappen Veilige principes NB betreft situaties waarin de cliënt het medicatiebeheer deels of geheel heeft overgedragen aan zorgorganisatie (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis). Toelichting:

Nadere informatie

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Algemene gegevens Gegevens huisarts / contactpersoon samenwerkingsverband Naam huisarts / contactpersoon Naam huisartsenpraktijk / gezondheidscentrum

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

Wat komt er aan de orde?

Wat komt er aan de orde? Zorg en Drang Intramuraal en extramuraal: voorbereiden op zorg en dwang Mr R. Helle, specialist ouderengeneeskunde Juridisch en medisch adviseur Onthulling belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Dr. Corry Ketelaars, coördinerend specialistisch

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen

Veilige principes in de medicatieketen ONDERDEEL: Algemeen deel (totaaloverzicht) ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg 6600.187-3-Brochure_Medicatieveiligheid-Algemeen.indd

Nadere informatie

Helderheid over verantwoordelijkheid

Helderheid over verantwoordelijkheid Helderheid over verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid voor medische zorg in relatie tot verantwoorde zorg Helderheid over verantwoordelijkheid Multidisciplinaire zorg en multidisciplinaire samen werkings

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie

Statistieken. Aantal vragen 29. Totaal aantal ingevuld U bent op dit moment: (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord)

Statistieken. Aantal vragen 29. Totaal aantal ingevuld U bent op dit moment: (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord) Rotterdam 51 4.48 % Statistieken Naam formulier Peiling_ouderenzorg_2016 Titel formulier Uw mening over de ouderenzorg Aantal vragen 29 Totaal aantal ingevuld 1139 1. U bent op dit moment: Huisarts praktijkhouder

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgstad Nederland te Amsterdam op 16 november 2015. Utrecht, December 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgstad Nederland te Amsterdam op 16 november 2015. Utrecht, December 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgstad Nederland te Amsterdam op 16 november 2015 Utrecht, December 2015 Inleiding Op 16 november 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis Marjan Verschuur Veltman Eigenaar VVConsult, projectleider Grietje de Groot de Jong Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg Inhoud workshop Kennismaking,

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Planaid B.V. te Steenwijk/De Bult op 22 januari 2014. Amsterdam Januari 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Planaid B.V. te Steenwijk/De Bult op 22 januari 2014. Amsterdam Januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Planaid B.V. te Steenwijk/De Bult op 22 januari 2014 Amsterdam Januari 2014 Inleiding Op 22 januari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking

Protocol Medicijnverstrekking Protocol Medicijnverstrekking Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Medicijnverstrekkingsbeleid...3 2. Voorwaarden voor medicijnverstrekking...3 3. Uit te sluiten medicijnen...4 4. Medicijnverstrekking door

Nadere informatie

Handleiding voor het invullen van het Overdrachtsdocument palliatieve zorg

Handleiding voor het invullen van het Overdrachtsdocument palliatieve zorg Handleiding voor het invullen van het Overdrachtsdocument palliatieve zorg A. Algemeen Proactieve zorgplanning: markering Het palliatief overdrachtsdocument is bedoeld voor palliatieve patiënten. Vaak

Nadere informatie

Amsterdam Juli Rapport van het inspectiebezoek aan Polder Résidence te Breezand op 22 november 2013

Amsterdam Juli Rapport van het inspectiebezoek aan Polder Résidence te Breezand op 22 november 2013 Amsterdam Juli 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Polder Résidence te Breezand op 22 november 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Polder Résidence te Breezand op 22 november 2013 Inleiding Op

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn Herman Levelink, huisarts, bestuurslid OCE Nijmegen Chantal Hensens, huisarts, deelnemer OCE Nijmegen Wij hebben geen zakelijke relaties met bedrijven. Met Protopics

Nadere informatie

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Casus herhaalreceptuur RTC Zwolle 13 december 2012 LJN YG2496 - pte. heeft constitutioneel eczeem - bezoekt HA

Nadere informatie

Medicatiezorg. 1. Doel van de werkinstructie. 2. Toepassingsgebied

Medicatiezorg. 1. Doel van de werkinstructie. 2. Toepassingsgebied Medicatiezorg 1. Doel van de werkinstructie Het op de juiste wijze coördineren van het medicijnbeleid bij de cliënt thuis. Betreft onder andere het toedienen, het beheer, het bestellen en de coördinatie

Nadere informatie

Medicatieoverdracht op de polikliniek

Medicatieoverdracht op de polikliniek Medicatieoverdracht op de polikliniek Themaconferentie Medicatieveiligheid, 26-11-15 Dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc Definitie en Doel Uiteindelijk doel Iedere zorgverlener

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Freya Zorg & Welzijn Friesland B.V. te Leeuwarden op 18 juni 2015. Utrecht Oktober 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Freya Zorg & Welzijn Friesland B.V. te Leeuwarden op 18 juni 2015. Utrecht Oktober 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Freya Zorg & Welzijn Friesland B.V. te Leeuwarden op 18 juni 2015 Utrecht Oktober 2015 Inleiding Op 18 juni 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

Ouderenzorg in de Limburgse keten. De rol van de cliëntenorganisaties

Ouderenzorg in de Limburgse keten. De rol van de cliëntenorganisaties Ouderenzorg in de Limburgse keten De rol van de cliëntenorganisaties Tielke Ausems, kaderlid KBO 1 oktober 2013 25 juni 2013 2008 25 juni 2013 WAT DEDEN DE OUDERENBONDEN BEZOEKRONDE: WEINIG SPECIFIEKE

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015 Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk Datum 16 september 2015 Contactpersoon Tom Dalinghaus E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355 Inleiding Vanaf 2016 zet Zilveren

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid. Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Grenzen aan verantwoordelijkheid. Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Grenzen aan verantwoordelijkheid Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Waar ga ik het over hebben? Wat is de juridische context? Wat betekent dit voor Zelfstandige

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Prestatie integrale ouderenzorg

Prestatie integrale ouderenzorg Prestatie integrale ouderenzorg Doel Het doel van deze prestatie is het tot stand brengen van een integraal, multidisciplinair zorgaanbod voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie op het gebied van cure,

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen Vanaf 2018 heeft Menzis in samenspraak met een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Zorginstelling (vertegenwoordiger van) artsen 1 (niet in dienst van de zorginstelling) 2 De ondergetekenden: 3 Organisatie 3 : Huisartsen Kring Haaglanden

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2012

Plan van Aanpak 2012 Plan van Aanpak 2012 Auteurs: Mevr. B.H.(Bernadette) Hessing, coördinator/meldpunt dementie zorgketen A dam Zuidoost & Diemen Dhr. V.W.G. (Wouter) Hogervorst, medisch directeur GAZO en lid dagelijks bestuur

Nadere informatie

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1 ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Hoofdstuk 2 Huisarts... 1... 1... 1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen... 2... 2... 2 Hoofdstuk 5 Andere zorgverleners in

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK MEDICATIEVERIFICATIE BIJ OPNAME EN ONTSLAG

PLAN VAN AANPAK MEDICATIEVERIFICATIE BIJ OPNAME EN ONTSLAG aan PLAN VAN AANPAK MEDICATIEVERIFICATIE BIJ OPNAME EN ONTSLAG Ziekenhuis Themawerkgroep Titel thema Opdrachtgever Begin- en einddatum Opgesteld op Ingevuld door TEAMSAMENSTELLING 1. Wat is de samenstelling

Nadere informatie

Bijlage 12 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 12 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 12 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 12 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2017 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Overdrachtformulier van patient Amphia ziekenhuis naar VG woonvoorziening Amarant

Overdrachtformulier van patient Amphia ziekenhuis naar VG woonvoorziening Amarant Overdrachtformulier van patient Amphia ziekenhuis naar VG woonvoorziening Amarant Project vanuit regionale EXPERTgroep Samenwerking VG sector Amarant en Amphia ziekenhuis werkgroep M. Roovers Amarant en

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel,

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel, Artikel 1 Beloning van zorgprestaties Net als voorgaande jaren zal Zilveren Kruis in 2016 farmaceutische zorgprestaties separaat van de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel belonen. Voor 2016

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Follow up Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Esila Zorg te Rotterdam op 7 maart Utrecht Januari 2015

Follow up Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Esila Zorg te Rotterdam op 7 maart Utrecht Januari 2015 Follow up Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Esila Zorg te Rotterdam op 7 maart 2014 Utrecht Januari 2015 Follow Up Rapport naar aanleidingvan het inspectiebezoek aan Esila Zorg te Rotterdam

Nadere informatie

Amsterdam Maart Rapport van het inspectiebezoek aan SKy Zorg te Hilversum op 28 november 2013

Amsterdam Maart Rapport van het inspectiebezoek aan SKy Zorg te Hilversum op 28 november 2013 Amsterdam Maart 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan SKy Zorg te Hilversum op 28 november 2013 Inleiding Op 28 november 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek

Nadere informatie

Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en verrichtingen huisarts Consulten en verrichtingen POH-GGZ

Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en verrichtingen huisarts Consulten en verrichtingen POH-GGZ Code Omschrijving Inschrijftarieven 11000 Inschrijving verzekerden tot 65 jaar niet woonachtig in een opslagwijk 14,75 11100 Inschrijving verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

Nadere informatie

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 POH-GGZ Menzis zet het inkoopbeleid POH-GGZ van de afgelopen jaren voort. Zo willen we gezamenlijk de beweging voortzetten

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari 2011 -Hertogenbosch, Februari 2011 Inleiding Op 14 januari 2010 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Instelling van het register. CHBB-register Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde

1 Inleiding. 2 Instelling van het register. CHBB-register Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde CHBB-register Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde 1 Inleiding LHV en NHG hebben met ingang van oktober 2005 een College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) ingesteld. Dit college heeft tot

Nadere informatie

s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012

s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012 s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012 Inleiding Op 10 april 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli 2014 Utrecht oktober 2014 FU-rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli

Nadere informatie

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen Het voorschrijven van stoma, kan alleen in context gehele (stoma)zorg worden gezien. Het is geen eenmalig maar meer een cyclisch gebeuren. Door evaluatie hulpmiddel maar vooral door de veranderde omstandigheden

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt

NHG-Standpunt. Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt NHG-Standpunt Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt Schatting: jaarlijkse stijging van 11 procent voor geneesmiddelenuitgaven Andere rol voor de huisarts

Nadere informatie

Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg

Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg CE van Dijk, JC Korevaar, JD de Jong, B Koopmans, M van Dijk, DH de Bakker Presentatie, 20 maart 2014. Dr. JC Korevaar, programmaleider

Nadere informatie

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Casus Arts schrijft bij nieuwe opname voor Novarapid 30IE s ochtends, 70IE s avonds Wordt toegediend na pakken uit werkvoorraad

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie Presentatie W&T thema Bopz op 9 mei 2016 Opzet: Korte uiteenzetting presentatie Goede zorg aan onze (psychogeriatrische) ouderen Persoonlijke kennistoets deelnemers Presentatie waarin antwoorden volgen

Nadere informatie

Aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking bij een opname in het ziekenhuis.

Aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking bij een opname in het ziekenhuis. April 2016 Aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking bij een opname in het ziekenhuis. Een uitwerking voor de praktijk Inleiding Veel ouders en begeleiders van mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

Euthanasie en hulp bij zelfdoding Euthanasie en hulp bij zelfdoding Richtlijn bespreking voor verpleegkundigen. Irene Bas, verpleegkundige Astrid Hofstra, verpleegkundige Marian Zuure, specialist ouderengeneeskunde en SCEN arts. www.netwerkpalliatievezorg.nl/rotterdam

Nadere informatie

Samenvatting voor huisartsen van het beleid Eerstelijns verblijf (ELV) van Menzis

Samenvatting voor huisartsen van het beleid Eerstelijns verblijf (ELV) van Menzis Samenvatting voor huisartsen van het beleid Eerstelijns verblijf (ELV) van Menzis Omschrijving Eerstelijns verblijf Eerstelijns verblijf (ELV)is verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige

Nadere informatie

Specialistisch verpleegkundige zorg. Informatie voor cliënten

Specialistisch verpleegkundige zorg. Informatie voor cliënten Specialistisch verpleegkundige zorg Informatie voor cliënten Specialistisch verpleegkundige zorg van ZZG wordt verleend door het team gespecialiseerde verpleging (GVP), dat bestaat uit gespecialiseerd

Nadere informatie

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen Bijlage 1- Inspelen op ontwikkelingen voor een sterkere ouderengeneeskunde ideeën van specialisten ouderengeneeskunde en aios tijdens de workshop Specialist ouderengeneeskunde van de toekomst op 26 mei

Nadere informatie

Formulier zorgaanbodplan

Formulier zorgaanbodplan Formulier zorgaanbodplan 1 Algemene gegevens 1 Algemeen 1.1 Naam 1.2 Adres- en contactgegevens Adres Postcode Plaats Telefoon E-mailadres 1.3 Contactpersoon Naam Functie Adres Postcode Telefoon E-mailadres

Nadere informatie

Regioprotocol palliatieve zorg (2.0)

Regioprotocol palliatieve zorg (2.0) Regioprotocol palliatieve zorg (2.0) Samenwerkingsverband voor transmurale zorg in het Rivierengebied Het regioprotocol is een kwaliteitskader dat de voorwaarden beschrijft waaraan een organisatie/instelling

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Amsterdam, Mei Rapport van het inspectiebezoek aan Souvel Thuiszorg te Zaandam op 13 februari 2014

Amsterdam, Mei Rapport van het inspectiebezoek aan Souvel Thuiszorg te Zaandam op 13 februari 2014 Amsterdam, Mei 2014 Inleiding Op 13 februari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht. Dit inspectiebezoek maakt onderdeel uit van het toezicht

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Aankondiging pilot programma Informatiestandaard Medicatieproces 1 Inleiding Binnen het programma Informatiestandaard Medicatieproces is in opdracht van het Informatieberaad en in samenwerking met verschillende

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 10 Praktijkmanagement 2017 Inleiding Menzis is van mening dat het structureel financieren en borgen van praktijkmanagement

Nadere informatie

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Inhoud Eenvoudige verpleegtechnische assistentie 3 Uitgangspunten Fokus bij EVA-handelingen 4 Voorbehouden en niet-voorbehouden

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Thuiszorg Brasamie te Amsterdam op 7 september 2015. Utrecht december 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Thuiszorg Brasamie te Amsterdam op 7 september 2015. Utrecht december 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Thuiszorg Brasamie te Amsterdam op 7 september 2015 Utrecht december 2015 Inleiding Op 7 september 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen Juni 2017: Deze tekst zal op korte termijn worden herzien op het punt van de voorschrijfbevoegdheid van (specifieke) verpleegkundigen en de bevoegdheid van physician assistants en verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

thuiszorgorganisatie

thuiszorgorganisatie Veilige principes in de medicatieketen Thuiszorgorganisatie ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN 9 6600.187-8-Brochure_Medicatieveiligheid-Thuiszorg.indd 9 27/03/2012 10:38 Thuiszorgorganisatie

Nadere informatie

Amsterdam September 2013. Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghotel Het Spui te Rhoon op 8 augustus 2013

Amsterdam September 2013. Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghotel Het Spui te Rhoon op 8 augustus 2013 Amsterdam September 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghotel Het Spui te Rhoon op 8 augustus 2013 Inleiding Op 8 augustus 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII VII Inhoud De gezondheidszorg in een notendop........................................... XIII I Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg 1 De huisarts als poortwachter......................................................

Nadere informatie

Verslag huisartsen (Sub-)regiobijeenkomst Roosendaal

Verslag huisartsen (Sub-)regiobijeenkomst Roosendaal Verslag huisartsen (Sub-)regiobijeenkomst Roosendaal 10 maart 2015 1. Doelstelling Het doel van de door VGZ georganiseerde regiobijeenkomsten is input op te halen bij de huisartsen. In diverse sub-regio

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012. Den Haag, februari 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012. Den Haag, februari 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012 Den Haag, februari 2012 Inleiding Op 19 januari 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

WIJdezorg bij U thuis

WIJdezorg bij U thuis WIJdezorg bij U thuis 24 uur per dag Bel 088 209 1000 U het comfort WIJdezorg brengt de zorg bij U thuis S Soms heeft u thuis zorg nodig. Bijvoorbeeldna terugkeer uit het ziekenhuis of revalidatie centrum,

Nadere informatie

Gerrit Terpstra en Kees van Boven, februari 2014

Gerrit Terpstra en Kees van Boven, februari 2014 Gerrit Terpstra en Kees van Boven, februari 2014 Zorg dichtbij Zelfzorg Samenwerking 1e lijn en gemeente Welzijn 1e Lijnszorg OUDEREN Samenwerking eerste lijn en gemeente Toekomstvisie Landelijk Huisartsen

Nadere informatie

UITNODIGING CONFERENTIE. Transmurale antistolling. Naar een sluitende antistollingsketen

UITNODIGING CONFERENTIE. Transmurale antistolling. Naar een sluitende antistollingsketen UITNODIGING CONFERENTIE Transmurale antistolling Naar een sluitende antistollingsketen WOENSDAG 17 MEI 2017 De Federatie Medisch Specialisten, de Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling en de Federatie

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 5 GEZ-module 2017 Via de GEZ-module worden de personele inzet, organisatie en infrastructuur van samenwerkingsverbanden bekostigd

Nadere informatie

Standpunt ouderenzorg HKA

Standpunt ouderenzorg HKA Standpunt ouderenzorg HKA 1. Achtergrond De Nederlandse bevolking veroudert en blijft steeds vaker zelfstandig thuis wonen. Huisartsen krijgen daardoor steeds meer te maken met oudere patiënten, van wie

Nadere informatie