November Opening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "November 2013. 1. Opening."

Transcriptie

1 November 2013 NOTULEN van de Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op donderdag 25 april 2013, om uur in het TMG-gebouw aan de Basisweg 30 te Amsterdam. 1. Opening. De voorzitter, de heer dr.ir. M.A.M. Boersma, opent de Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V. ( TMG ). De vergadering is rechtstreeks via audio-webcasting in het Nederlands te volgen via de website van TMG en is beschikbaar op Op 5 april 2013 heeft de Raad van Commissarissen ( RvC ) middels een persbericht bekend gemaakt dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van TMG ( RvB ) de heer mr. H.M.P. van Campenhout met wederzijdse instemming per direct is afgetreden als CEO wegens een verschil van inzicht over het te voeren beleid. De RvC dankt de heer Van Campenhout voor zijn inzet voor TMG. De heer Van Campenhout zal van 1 april 2013 tot 1 januari 2014 als adviseur aan TMG verbonden blijven en daarna met toekenning van een vergoeding van 3 maanden de onderneming verlaten. De totale vergoeding is 12 maanden, inclusief de opzegtermijn en inclusief het adviseurschap. De heer C.J.J. van Steijn heeft als CEO ad interim de verantwoordelijkheden van de heer Van Campenhout overgenomen tot het moment dat een definitieve opvolger zal zijn benoemd. De opdracht van de heer Van Steijn is in hoofdlijnen als volgt: - de dagelijkse leiding van de organisatie in nauwe samenwerking met de CFO, de heer F.Th.J. Arp, en met de heer Boersma als gedelegeerd commissaris; - het realiseren van kostenbesparingen en het concretiseren van plannen om de winstgevendheid van TMG te vergroten; - het afstoten van activiteiten die niet tot het kernbedrijf behoren of onvoldoende winstgevend zijn; - actieve rol in het consolidatieproces binnen de Nederlandse mediabranche; - uitwerken en realiseren van plannen met betrekking tot de uitbouw van de digitale activiteiten van TMG; - werken aan een breed gedragen sense of urgency en de noodzakelijke cultuur omslag; en - rust brengen in organisatie die onder grote spanning staat. Tevens heeft de RvC besloten om de heer Boersma aan te wijzen als gedelegeerd commissaris totdat er een opvolger voor de heer Van Steijn is benoemd. De heer Boersma zal belast zijn met het toezicht op de RvB, waarbij regelmatig meer dan voorheen overleg plaats zal vinden tussen de heer Boersma en de RvB. De heer mr. G.F.E. Koster van de Vereniging voor Effectenbezitters ( VEB ) vraagt om meer duidelijkheid over de exacte reden van het ontslag en wat de rol van de aandeelhouders hierbij was. De heer Boersma benadrukt dat er geen sprake is van ontslag, maar dat partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar gegaan zijn. Verder geeft hij aan niet nader in te kunnen gaan op de inhoud van het verschil van inzicht, omdat er geheimhouding is overeengekomen. Ook ten aanzien van de vraag of grootaandeelhouders een rol hebben gespeeld kan de heer Boersma geen mededelingen doen. De heer Koster merkt op dat het vertrek van de heer Van Campenhout het gevolg is van het beleid en de resultaten van het boekjaar 2012 en dat dit daarom een rol dient te spelen bij de decharge over het beleid en toezicht in De VEB heeft daarom behoefte aan meer informatie over het vertrek van Van Campenhout, ook omdat dit veel geld kost.

2 /2 De heer prof. dr. W.M. Lammerts van Bueren, voorzitter van Stichting Administratiekantoor van aandelen TMG ( AK ) geeft aan dat het AK vraagtekens heeft bij het vertrek van Van Campenhout en zich afvraagt welk probleem dit vertrek oplost. De aankopen van Sky Radio Group en Hyves waren van voor zijn aanstelling. De plannen voor overname van SBS heeft hij tegengehouden; volgens het AK een verstandige beslissing. Tijdens zijn aanstelling zijn Metro, Dichtbij.nl, Groupdeal en Megastar overgenomen, wat allemaal nuttige investeringen zijn geweest. Het opstellen van het strategisch plan heeft veel tijd en geld gekost, maar dit kwam mede door de opstelling van de ondernemingsraad en de (hoofd)redactie. In 2012 heeft een daling in oplage- en advertentie-inkomsten plaatsgevonden, maar is er ook flink in de kosten gesneden. Al met al goede maatregelen, waardoor het AK het vertrek van Van Campenhout niet begrijpt. Desondanks respecteert het AK de keuze van de RvC om hier geen nadere mededelingen over te doen. De heer Boersma gaat verder met de agenda van de vergadering. De vergadering is bijeengeroepen door middel van berichtgeving via de website van TMG en door plaatsing van een oproepadvertentie in De Telegraaf op 14 maart De onderwerpen zijn vermeld in de aankondiging op de website en in de advertentie. Op de registratiedatum van 28 maart 2013 stonden in totaal stem- en vergadergerechtigden ingeschreven in het aandelenregister van TMG of bij de administraties van de intermediairs als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer. Blijkens de presentielijst is ter vergadering 99,55% van het aandelenkapitaal aanwezig. De voorzitter constateert derhalve dat in de vergadering geldige besluiten kunnen worden genomen over alle geagendeerde onderwerpen.. Het bestuur van het AK heeft aan certificaathouders die dat wensten stemvolmachten gegeven voor de duur van de aandeelhoudersvergadering. Deze certificaathouders vertegenwoordigen 47,96% van de uitstaande aandelen en het bestuur van het AK 12,01%. De aangemelde aandeelhouders van aandelen op naam vertegenwoordigen 39,58% van de uitstaande aandelen. De voorzitter meldt dat mevrouw mr. M. Bijkerk, notaris bij het kantoor Houthoff Buruma, en de heer drs. P. Kuijpers, registeraccountant van Deloitte en verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van TMG, vandaag aanwezig zijn. 2. Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de gang van zaken der vennootschap en het gevoerde beleid in het boekjaar De voorzitter geeft een korte toelichting op de vertrekregeling van de heer Morley in 2012, naar aanleiding van de gestelde vragen vanuit de redactiecommissie van De Telegraaf en de aandacht in de media. De voorzitter geeft aan dat de vertrekpremie is vastgesteld overeenkomstig de arbeidsovereenkomst van de heer Morley en conform de Corporate Governance Code. De RvC is zich bewust van de discussie omtrent de hoogte van vertrekregelingen van bestuurders en heeft in het verlengde hiervan aangegeven wat de regeling voor de heer Van Campenhout inhoudt. Deze regeling past bij het door de AvA vastgestelde beloningsbeleid en de bepalingen van de Corporate Governance Code.

3 /3 De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer van Steijn. De heer Van Steijn introduceert zichzelf. Hij benadrukt dat hij niet bij TMG is om puin te ruimen, zoals diverse media hebben gesuggereerd. Hij wil versnelling brengen in de uitrol van de strategie. De online ontwikkeling moet gebaseerd zijn op de kracht van het eigen merk De Telegraaf en de submerken. De focus moet liggen op het kernbedrijf, daar moet de online groei aan gekoppeld worden. Op het gebied van kostenbesparing ligt TMG goed op schema, maar de uitbouw in online moet ook gerealiseerd worden. Nieuwe initiatieven die niet opleveren wat ervan verwacht werd moeten worden gestopt. TMG moet meer aandacht inbouwen voor ondernemerschap. Noodzakelijk hiervoor zijn kortere lijnen, meer eenvoud in de organisatie en een RvB die daar zelf nadrukkelijk mee bezig is. Er moet meer aandacht zijn voor de primaire werkzaamheden, het realiseren van omzet in oplage en advertentieverkoop. TMG moet de belangen van al haar stakeholders dienen door het rendement structureel te verbeteren. Dit zal moeten met minder staf en ondersteunende afdelingen, die soms de snelheid van handelen in de weg staan. Daarnaast is het ook van groot belang dat TMG volop doorgaat met haar actieve rol in de consolidatie in de krantenmarkt. De heer Koster (VEB) vraagt hoe lang de heer Van Steijn blijft, op welke termijn er een nieuwe (vaste) CEO zal komen en wat de beloning van de heer Van Steijn is. De voorzitter geeft aan dat er geen tijdslimiet zit aan de aanstelling van Van Steijn, hij blijft aan tot er een nieuwe CEO is benoemd. Er wordt gezocht naar een nieuwe CEO. Het aantal ervaren bestuurders voor een mediabedrijf is zeer dun gezaaid. De beloning voor de heer Van Steijn is conform het beloningsbeleid van TMG en lager dan dat van de heer Van Campenhout. Er is geen bonusafspraak. De heer P.C. Bije, voorzitter van de Stichting ondersteuning HDC Media (1.000 aandelen), zegt dat de Stichting meerdere keren heeft aangegeven voor een overname van Mecom/Wegener te zijn en vraagt of de RvC die mening deelt. De voorzitter geeft aan dat er tijdens een openbare AvA geen meldingen kunnen worden gedaan over het al dan niet uitbrengen van een bod op een andere partij en dat deze vraag dus niet kan worden beantwoord. Tevens vraag de heer Bije of eenvoud in de organisatie tevens betekent dat de TMnl constructie wordt opgeheven, zodat er een model komt met een RvB met direct daaronder werkmaatschappijen. De heer Van Steijn geeft daarop aan dat er een kleine groep geformeerd is die aan de gang gaat om de mogelijke opzet van de organisatie uit te werken; dit zal de komende weken plaatsvinden. Of dit een van de opties is zal daaruit moeten blijken. De heer R.M.A. Vreeken van We Connect You ( WCY ), stelt voor om de redactie naar het centrum van Amsterdam halen. Daarnaast geeft hij aan dat een zekere terughoudendheid van de redactie gewenst zou zijn; als De Telegraaf positiever nieuws brengt zullen mensen meer gaan investeren en consumeren en zo kan TMG meer geld verdienen. De heer Van Steijn reageert hierop door aan te geven dat redactiestatuten een groot goed zijn en bewaakt moeten worden. De heer Lammerts van Bueren (AK) merkt op dat met het wegvallen van de heer Morley en het gebleken onvermogen op het gebied van een online verdienmodel, er wat betreft het AK dringend behoefte is aan een expert op het gebied van online. Het AK geeft de RvC mee om bij de zoektocht naar een nieuwe CEO niet alleen op zoek te gaan naar een goede bestuurder, maar ook naar iemand die deskundig is op het gebied van online. De heer drs. F.Th.J. Arp (CFO) geeft vervolgens een toelichting op de financiële resultaten van 2012, mede aan de hand van een Powerpoint-presentatie, waarbij hij kort ingaat op de belangrijkste gebeurtenissen in de drie pijlers; Print, Online en Radio. De heer Arp geeft daarbij aan dat 2012 een transitiejaar was voor uitrol van de nieuwe strategie en bijbehorende organisatiestructuur.

4 /4 De tegenvallende resultaten van Hyves hebben geleid tot een afwaardering ter grootte van 36,5 miljoen. Er is voor gekozen om de ontwikkelaars van Hyves te behouden voor de uitrol van de online activiteiten binnen TMG. De waarde daarvan is onder IFRS echter niet te kwantificeren. Hyves zal zich in de toekomst focussen op gaming, hierin is behoorlijke groei mogelijk. De verwachting voor 2013 is break-even met daarna perspectief op groei. Keesing maakt geen onderdeel uit van de kernactiviteiten. Hier vindt een strategische heroriëntatie op plaats. Een van de mogelijkheden is verkoop indien er een geschikte koper is die daar een passend bedrag voor wil betalen. Bij de presentatie van de nieuwe strategie eind 2011 werd uitgegaan van een omzetgroei voor TMG naar 800 miljoen in 2016 met een bedrijfsresultaat van circa 15% en een acquisitiebudget van 300 miljoen in print en online. Inmiddels is daarvan 60 miljoen besteed in Echter, door de sterke terugloop in advertentie inkomsten is het bedrijfsresultaat meer onder druk komen te staan dan verwacht, met als gevolg een beperking in de leencapaciteit en daarmee in de acquisitieruimte. Bovendien zal in de toekomst kritischer gekeken worden naar acquisities in online, in verband met de onzekere levensduur van online activiteiten. Dit heeft geresulteerd in het opschorten van de lange termijn doelstellingen. Daarnaast is besloten met name ook te sturen op kostenreductie. Er ligt een pakket klaar voor een kostenreductie van 70 miljoen in de periode 2012 t/m 2016 door onder andere het opheffen van ongeveer 350 arbeidsplaatsen, het verminderen van het verbruik van grondstoffen zoals papier, synergie uit overnames, het terugbrengen van ICT-kosten door standaardisering en het verminderen van overheadkosten bij de staven. In 2012 is een kostenreductie van 13 miljoen gerealiseerd. Voor 2013 staat nog eens 30 miljoen op het programma. Ook daarvoor zal echter een versnelling nodig zijn. TMG heeft een kredietfaciliteit afgesproken met ABN Amro, ING en Rabobank voor in totaal 125 miljoen (langlopend 50 miljoen en kortlopend 75 miljoen) zonder onderpand. Uit dit convenant was in beschikbaar. TMG heeft hiervan gebruikt voor acquisities, waardoor er nog een ruimte over is van De financiële verwachting voor 2013 is voor Nieuws en Print Media een belangrijke daling van de advertentie inkomsten, een geringe daling van oplage opbrengsten en een kostenbesparing en synergie programma van 30 miljoen. Voor Online Media wordt een belangrijke stijging in de online opbrengsten verwacht en bij Radio wordt een geringe stijging van de advertentie inkomsten verwacht. Bij Keesing blijven de opbrengsten naar verwachting stabiel en vindt er synergie plaats met Megastar. Bij ProSieben wordt een bruto dividend verwacht van 72 miljoen. Duurzaamheid staat hoog op de agenda. In 2010 heeft TMG aangekondigd om de CO2 uitstoot in 3-5 jaar te verlagen met 40%. Inmiddels is dit in 2012 al bijna (39%) gehaald. Er wordt aan gewerkt om dit nog verder te verlagen, o.a. op basis van het energie efficiencyplan. De nieuwe doelstelling van 2013 is dat ten minste 90% van het krantenpapier bestaat uit PEFC (of gelijkwaardig) gecertificeerd papier. In 2013 staat een dialoog met stakeholders gepland over het duurzaamheidbeleid van TMG. De voorzitter dankt de heer Arp en legt het gehele jaarverslag en de jaarrekening ter bespreking voor.

5 /5 De heer W.H. Charles merkt op dat het jaarverslag op sommige punten mistig en slordig is en dat bijvoorbeeld de oplage van de regionale dagbladen ontbreekt. De heer Charles waarschuwt voor de cultuurverschillen (regionaal vs. landelijk) bij een eventuele samenwerking met Wegener. Met betrekking tot Keesing adviseert de heer Charles om, nu is aangegeven dat Keesing in de verkoop staat, de verkoop snel te realiseren. Hij vraag zich af waarom er niks in het jaarverslag staat over Glamora.ma, een activiteit die in september is begonnen en waarvan de heer Charles in de krant las dat het weer is gestopt. Ten aanzien van de Telegraaf Webshop, waar hij veel advertenties voor ziet in de Telegraaf, geeft hij aan dat hij hoopt dat in ieder geval de papierkosten van de advertenties worden betaald en dat de krant niet overladen wordt met dergelijke advertenties. De heer Arp geeft aan dat de oplagen van de betaalde kranten wel bekend zijn, maar dat er voor is gekozen deze niet op te nemen in het jaarverslag omdat dit slechts een onderdeel is van het totale bereik. Het gaat steeds meer om online bereik. De Telegraaf kent een oplage van ruim boven de , het Noordhollands Dagblad ongeveer Dit is minder dan in het verleden, maar het totale bereik (inclusief online) is nog steeds goed. Ten aanzien van Wegener geeft hij aan dat de interesse voor een eventuele samenwerking met name gericht is op synergievoordelen. Ten aanzien van Keesing is aangegeven dat er een strategische heroriëntatie plaatsvindt, waarvan verkoop slechts een van de opties is. De activiteiten Glamora.ma zijn voor zover de heer Arp bekend niet gestopt. Voor wat betreft de advertenties voor de Telegraaf Webshop, hierbij wordt gekeken naar de marge op de activiteiten en wordt tegelijkertijd geprobeerd de balans te houden tussen advertenties en content, zodat de krant geen folder wordt. De advertenties worden tegen intern tarief doorberekend, waarin papier en inkt zijn opgenomen. De heer Lammerts van Bueren (AK) merkt op dat hij het afzien van de RvB van hun variabele beloning en indexatie toejuicht en een verstandige beslissing vindt. Ten aanzien van het dividend merkt hij op dat is aangegeven dat er geen dividendvoorstel is, maar dat een dividend van 0,00 wat hem betreft ook een voorstel is. Daarnaast raadt hij aan om voor het voornemen om de 72 miljoen dividend van ProSieben uit te keren als interim dividend een aparte aandeelhoudersvergadering uit te schrijven, zodat de aandeelhouders hierover hun mening kunnen geven. De heer Boersma stelt voor dit onderwerp aan de orde te stellen bij agenda punt 5 inzake dividend. De heer Koster (VEB) wil ten aanzien van de bankconvenanten graag weten of er een extra hoge rente is afgesproken doordat er geen onderpand is verleend. Tevens vraagt de heer Koster waar de positieve verwachtingen op gebied van online vandaan komen, gezien de slechte cijfers bij Hyves, en waarom er vrij plotseling is besloten om Keesing te verkopen. Tot slot wil hij graag meer informatie over de rol van de heer Boersma als gedelegeerd commissaris en de bijbehorende beloning. De heer Arp geeft aan dat er geen extra toeslag wordt betaald in verband met het ontbreken van zekerheden. Een aantal werkmaatschappijen van TMG heeft meegetekend voor de nakoming van de verplichtingen van TMG richting de banken. In het jaarverslag is de hoogte van de rente opgenomen. Ten aanzien van Online geeft de heer Arp aan dat TMG dit jaar naar een break-even resultaat werkt voor Hyves en Dichtbij. Daarnaast is er sprake van een groei in Online, mede door de bemoeienis van Hyves mensen bij de bestaande business modellen van TMG. Een voorbeeld is Jaap.nl, waar mensen van Hyves in samenwerking met de mensen van Jaap het businessmodel hebben gekanteld van een advertentiemodel naar een listingmodel. Tevens is er een nieuwe site gelanceerd, Upcoming.nl, met inmiddels honderdduizenden volgers. Ook de nieuwe manier van verkoop van advertentieruimte, door middel van een online veilingsysteem, zal zorgen voor extra groei.

6 /6 Keesing heeft weinig synergie met de kernactiviteiten van TMG en aangezien TMG niet het ruime budget heeft om nog veel te investeren in de kernactiviteiten moet op een gegeven moment een keuze gemaakt worden. Wat betreft de rol van de heer Boersma geeft de voorzitter aan dat hij geen gedelegeerd bestuurder wordt. Hij zal meer toezicht houden dan normaal op de RvB en er zal vaker overleg plaatsvinden over belangrijke zaken als acquisities en kostenbesparingen e.d.. Op de beloning zal de heer Drechsel later in de vergadering nog terugkomen. De heer J. Remmers van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling geeft zijn complimenten voor de stappen die het afgelopen jaar zijn gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Hij heeft drie vragen. De eerste is wat het beleid is ten aanzien van vrouwen in het bestuur. De tweede is in hoeverre TMG voldoet aan het FSC keurmerk ten aanzien van papierverbruik. Tot slot vraagt de heer Remmers of het mogelijk is om volgend jaar in de rapportage meer aandacht te hebben voor verantwoord belastingbeleid. De heer Arp geeft aan dat de staven en directies van TMG voor meer dan 1/3 uit vrouwen bestaat. Voor de RvB zal ook zeker gekeken worden naar vrouwen, maar kwaliteit is het belangrijkste ongeacht of dit een man of een vrouw is. Ten aanzien van papier geeft de heer Arp aan dat gecertificeerd papier niet in onbeperkte mate kan worden gebruikt. Vandaar dat de keuze is gemaakt voor het andere soort papier. Voor wat betreft de belasting, de RvB voldoet aan de belastingverplichtingen en heeft een uitstekende relatie met de belastingdienst. Wanneer er sprake is van structuren of constructies wordt altijd overleg gepleegd. Volgend jaar zal meer toelichting over het belastingbeleid worden opgenomen in het jaarverslag. De heer Vreeken WCY heeft een aantal suggesties. Ten eerste geeft hij aan dat er naar zijn idee meer omzet te halen valt uit de groep decision makers met de leeftijd 40+, die de krant lezen en veel koopkracht hebben. Daarnaast geeft hij in overweging om kranten gratis beschikbaar te stellen op scholen, om scholieren aan het lezen te krijgen en vraag hij zich af wat de invloed van smartphones is op het leesgedrag van leerlingen. Ook geeft hij in overweging om in de krant aandacht te schenken aan de kandidatuur voor de Olympische Spelen van Ten aanzien van energieverbruik stelt de heer Vreeken voor om zonnepanelen te plaatsen op het pand van TMG, om een voorbeeldfunctie in te nemen voor wat betreft het wagenpark door gebruik van hybride en elektrische auto s en om voor zakelijke vluchten gebruik te maken van de most sustainable luchtvaartmaatschappij, de KLM. Tot slot stelt de heer Vreeken voor om veel personeel aan te nemen, gezien de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt. De voorzitter geeft aan deze suggesties door te zullen geven aan het team van TMG dat hiervoor verantwoordelijk is. 3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar De heer Kuijpers, registeraccountant van Deloitte, geeft een toelichting op de controle van de jaarrekening De controle heeft plaatsgevonden op de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van TMG door middel van een topdown benadering, waarbij de risicoanalyse en identificatie van aandachtsgebieden centraal voor hele groep is vastgesteld. Er is gebruik gemaakt van materialiteit, waarbij wordt gekeken naar wat voor de gebruiker van de jaarrekening relevant is. Er wordt beoordeeld of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. TMG heeft geen omvangrijke activiteiten in het buitenland, dus er is slechts een beperkt beroep gedaan op buitenlandse accountants. Er is dit jaar een bezoek gebracht aan de accountants in Frankrijk met betrekking tot de onderdelen van Keesing. Ook is de accountant in Duitsland van ProSieben bezocht om de uitkomsten van zijn controle te bespreken en te beoordelen.

7 /7 Bij de controle is bijzondere aandacht gegeven aan de advertentieopbrengsten, IT, de waardering van goodwill en immateriële vaste activa, reorganisatievoorzieningen, pensioenen en de nieuwe organisatiestructuur. Bij de goodwill en de immateriële vaste activa ging het daarbij met name om een onderzoek naar de mogelijke impairments (bijzondere waardevermindering) van deze posten en hoe TMG met deze impairments is omgegaan. Gedurende het jaar is er regelmatig overleg geweest met de RvB en zijn de vergaderingen van de audit commissie bijgewoond. Er wordt twee keer per jaar gerapporteerd aan de RvB en de audit commissie. De goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening bevat de conclusies van de controle. De heer Koster (VEB) vraagt hoe er overleg kan hebben plaatsgevonden met de audit commissie, aangezien deze pas in 2013 wordt ingericht. De heer Boersma geeft aan dat de audit commissie in 2012 de RvC was. In 2013 wordt een aparte audit commissie in het leven geroepen die de RvC adviseert. Verder wenst de heer Koster een nadere toelichting van de accountant ten aanzien van de organisatiestructuur en de afwaardering op Hyves en de bevindingen van de controle in de managementletter. De heer Kuipers geeft aan dat de organisatiestructuur is opgenomen omdat dat effect heeft op de uitgevoerde procedures en controlewerkzaamheden. De Hyves waardering dient inhoudelijk door de RvB te worden toegelicht. Voor de controle is gekeken naar de vermogensposten en de gehanteerde inschatting van toekomstige cashflows, de accountants kunnen zich hierin vinden in het licht van het totale beeld dat de jaarrekening van TMG geeft. Voor een toelichting op de managementletter verwijst de heer Kuipers naar de heer Boersma. Tot slot wil de heer Koster weten wat de mening van de accountant is over de tone at the top bij TMG, in verband met het vertrek van Van Campenhout. De heer Kuipers geeft aan dat er een open en constructieve manier van communiceren met de RvB is. Er wordt op een serieuze manier omgegaan met de audit vergaderingen. De heer Arp geeft ten aanzien van Hyves aan dat de hoogte van de impairment deels subjectief is, het gaat om een schatting van toekomstige inkomsten. Er is geconstateerd dat de geldstroom in 2012 voor de helft is opgedroogd door o.a. gratis advertenties van Facebook en dat het aantal gebruikers is teruggelopen. In de toekomst bieden gaming activiteiten mogelijkheden, maar dat is nu niet in te schatten. Er is gekozen voor een voorzichtige inschatting. De heer Boersma geeft ten aanzien van de organisatiestructuur aan dat is beoordeeld of beslissingen worden genomen volgens de juiste procedures. De drie belangrijkste aandachtspunten uit de managementletter waren de controlemaatregelen rondom de prijzen van advertenties, het vastleggen van changemanagement bij functioneel applicatiebeheer en de toegangsbeveiliging van gebruikersaccounts. De jaarrekening 2012 wordt met algemene stemmen vastgesteld. 4. a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de RvB voor het gevoerde beleid in het verslagjaar.

8 /8 De heer Koster (VEB) geeft aan dat met het vertrek van Van Campenhout zijn beleid in 2012 ter discussie staat. De VEB vindt het lastig te beoordelen of er sprake is van een goed beleid over 2012 en is van mening dat er te weinig informatie verstrekt is om decharge te verlenen. Hetzelfde geldt voor decharge van de RvC. De VEB onthoudt zich daarom van stemmen op beide agendapunten. Er worden onthoudingen van stemming gemeld. Het voorstel wordt met een meerderheid van stemmen aangenomen. b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht in Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de RvC voor het uitgeoefende toezicht in het verslagjaar. Er worden onthoudingen van stemming gemeld. Het voorstel wordt met een meerderheid van stemmen aangenomen. 5. Dividend. Over het jaar 2012 zal geen dividend worden uitgekeerd vanwege het verlies dat het concern dit jaar heeft geleden. TMG is voornemens om in augustus/september 2013 een interim dividend uit te keren van 0,47 per aandeel, onder voorwaarde dat de aandeelhouders van ProSieben Sat.1 het dividendvoorstel van 5,63 per aandeel goedkeuren op de aandeelhoudersvergadering van 23 juli In reactie op de eerdere vraag van het AK geeft de heer Arp aan dat er geen verplichting is om hiervoor een aparte aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen. Het is een besluit dat de RvB met toestemming van de RvC kan nemen. De heer Boersma geeft aan het verzoek van de AK om toch een aandeelhoudersvergadering te houden voor de uitkering van het interim dividend te zullen overwegen. De notaris, mevrouw Bijkerk, geeft aan dat een van de volmachtgevers instructie heeft gegeven om te melden dat hij de hoogte van het voorgestelde interim dividend te laag vindt in vergelijking met het dividend dat verkregen wordt op de aandelen van ProSieben. 6. Samenstelling van de Raad van Commissarissen. De RvC is voornemens de heer Nooitgedagt voor te dragen tot commissaris van TMG. Gewezen wordt op het recht van de Algemene Vergadering om personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De COR van TMG heeft te kennen gegeven af te zien van het versterkt aanbevelingsrecht met betrekking tot deze zesde commissaris en de voordracht van de heer Nooitgedagt te onderschrijven. De COR heeft hierbij aangegeven dat hij bijzonder verheugd is dat iemand met een financiële achtergrond en statuur van de heer Nooitgedagt bereid is de RvC te versterken en steunt derhalve de voordracht van de heer Nooitgedagt.

9 /9 De voorzitter constateert dat de aandeelhouders geen aanbeveling doen en draagt vervolgens namens de RvC de heer Nooitgedagt voor als lid van RvC, voor de duur van 4 jaar. De heer Nooitgedagt wordt voorgedragen vanwege zijn financiële kennis en ervaring en brede bestuurlijke ervaring en kunde in het bedrijfsleven. De heer Nooitgedagt voldoet aan de criteria van de profielschets voor commissarissen. De heer Nooitgedagt stelt zichzelf kort voor. Hij is econoom en accountant, 30 jaar werkzaam in het externe accountantsberoep. De laatste jaren was hij voorzitter van Ernst&Young in Nederland en België en de laatste vier jaar lid van raad van bestuur en CFO van Aegon, welke functie hij in mei 2013 zal neerleggen. De heer Lammerts van Bueren (AK) geeft aan dat er volgens het AK binnen de RvC dringend behoefte is aan een specialist op het gebied van digitale en mobiele nieuwsmedia. Het AK vindt het dan ook merkwaardig dat er nu, zo lijkt het, eerder gezocht wordt naar een voorzitter van de audit commissie dan naar een commissaris met ervaring op het gebied van digitale en mobiele nieuwsmedia. Het AK twijfelt niet aan de kwaliteiten van de heer Nooitgedagt, maar deze liggen wat het AK betreft op het verkeerde terrein. Het AK zal echter niet tegenstemmen. Het AK raadt wel aan om bij de eerstvolgende vacature op zoek te gaan naar iemand met ervaring op het gebied van digitale en mobiele nieuwsmedia en eventueel zelfs te overwegen om de RvC tot die tijd tijdelijk uit te breiden met een dergelijk iemand. De voorzitter neemt deze suggestie mee. De heer Koster (VEB) geeft aan dat van de door de heer Lammerts van Bueren genoemde leemte ook sprake is bij de RvB van TMG en dat het een stap in de goede richting zou zijn als deze leemte binnen de RvB wordt opgevuld. Vervolgens wordt door handopsteking gestemd; zowel de Algemene Vergadering als de heer Nooitgedagt hebben zich met deze procedure akkoord verklaard. De heer Nooitgedagt wordt met bijna algemene stemmen benoemd. Er is slechts 1 tegenstemmer. De voorzitter meldt, conform de statuten, dat de heer Ropers volgens het rooster aan de beurt is om af te treden als lid van de RvC op de dag van de jaarvergadering in Benoeming van de externe accountant. Voorgesteld wordt om Deloitte accountants aan te stellen als externe accountant voor de controle over het boekjaar 2013 t/m 2015, onder voorwaarde van jaarlijkse evaluatie en de mogelijkheid van tussentijdse opzegging. De heer Koster (VEB) geeft aan dat er nieuwe wetten op komst zijn die verplichte kantoorroulatie voorschrijven en dat ook de VEB daar voorstander van is. Hij wil graag horen wat de overwegingen van de RvC zijn om nu te kiezen voor 3 jaar hetzelfde kantoor en niet vooruit te lopen op kantoorroulatie. De heer Arp geeft aan dat 4 jaar geleden de overstap is gemaakt van KPMG naar Deloitte en dat er derhalve in dit voorstel voor nog 3 jaar rekening is gehouden met de kantoorroulatie termijn van 7 jaar.

10 /10 De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met het aanstellen van Deloitte accountants tot externe accountant voor het boekjaar 2013 t/m Machtiging inkoop eigen aandelen. Voorgesteld wordt om de RvB te machtigen tot het inkopen van eigen aandelen tot 25 oktober 2014, tot ten hoogste 10% van het geplaatste kapitaal voor een prijs niet lager dan de nominale waarde en niet hoger dan 10% boven de gemiddelde slotkoersen van de afgelopen vijf voorafgaande beursdagen. De heer Koster (VEB) vraagt wat de plannen zijn ten aanzien van de inkoop eigen aandelen. De heer Arp geeft aan dat het puur een formaliteit is. Er worden onthoudingen van stemming gemeld. Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen. 9. Intrekking ingekochte aandelen. In 2011 en 2012 heeft de vennootschap, overeenkomstig de daartoe gegeven machtiging in de Algemene Vergaderingen van 28 april 2011 en 26 april 2012, eigen aandelen ingekocht (deels in de vorm van certificaten). Het genoemde aantal vertegenwoordigt 2,93% van de geplaatste gewone aandelen. Nu wordt, in overeenstemming met de doelstelling die de Raad van Bestuur in het persbericht van 17 augustus 2011 heeft bekendgemaakt, door de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. voorgesteld om over te gaan tot intrekking van deze ingekochte eigen aandelen. Het besluit tot intrekking van de aandelen zal worden neergelegd bij het handelsregister en zal worden aangekondigd in een advertentie in dagblad De Telegraaf. De verzetstermijn van 2 maanden zal ingaan na verschijning van deze advertentie. Er zijn geen tegenstemmen of onthoudingen. Het voorstel tot intrekking van de ingekochte aandelen wordt derhalve met algemene stemmen aangenomen door de vergadering. 10. Rondvraag. De heer Koster (VEB) verzoekt de heer Drechsel om nog een toelichting te geven op de beloning van de heer Boersma voor zijn rol als gedelegeerd commissaris. De heer Drechsel geeft aan dat de heer Boersma hiervoor een marktconforme vergoeding zal ontvangen (bovenop zijn commissaris vergoeding), waarbij wordt uitgegaan van een tijdbesteding van 2 dagen per week. Deze vergoeding ligt beduidend onder de vergoeding van de heer Van Steijn en daarmee dus ook onder de vergoeding van de heer Van Campenhout. De heer Koster geeft aan graag meer transparantie te willen over de hoogte van de vergoeding, mede aangezien de Algemene Vergadering besluit over de vergoeding van commissarissen. De heer Drechsel geeft aan dat dit volgend jaar in het jaarverslag zal worden opgenomen.

11 /11 De heer Lammerts van Bueren (AK) wijst op een artikel in het Erasmus Magazine over nieuwe verdienmodellen, trends, beleid en de invloed van nieuwe technologie in de media industrie. In dit artikel staat dat De Telegraaf de enige krant is die een fatsoenlijke app heeft. Daarnaast merkt de heer Lammerts van Bueren op dat het telkens opschorten van de doelstellingen minder nodig zou zijn wanneer gewerkt zou worden met scenario s en gevoeligheidsanalyses en de daarbij behorende marges in de prognoses. Dat is veel zinniger dan het geven van schattingen zoals nu steeds gebeurt zonder de gevoeligheden daarbij te noemen. De heer Lammerts van Bueren geeft aan dat hij dit nog eenmaal wilde noemen in de vergadering, aangezien dit zijn laatste optreden is tijdens een Algemene Vergadering in verband met zijn vertrek bij het AK. Hij dankt de RvC/RvB voor de samenwerking en wenst TMG veel succes. De heer Arp geeft aan dat de grootste gevoeligheid zit in de advertentie inkomsten. Het is echter lastig om de gevoeligheden te noemen, doordat verlaging van advertentie inkomsten moet worden gecompenseerd met kostenbesparende maatregelen en nieuwe verdienmodellen. Dat maakt het moeilijk om dat soort effecten door te calculeren. Volgend jaar zal meer aandacht worden besteed aan de gevoeligheidsanalyse in het jaarverslag. De heer Arp dankt de heer Lammerts van Bueren namens de RvB voor de samenwerking de afgelopen jaren. De heer Boersma sluit zich daar namens de RvC bij aan. 11. Sluiting. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit om ongeveer uur de vergadering

12 /12 Besluitenlijst (incl. aantal stemmen). Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V., d.d. 25 april Onderstaande besluitenlijst vermeldt het aantal stemmen voor de van toepassing zijnde agendapunten. * totaal aantal uitstaande aandelen (waarvan ingekocht zijn door Telegraaf Media Groep N.V.) * totaal aantal stemgerechtigde aandelen (waarvan 960 prioriteitsaandelen). * aanwezig: 99,63% van het aandelenkapitaal ( aandelen). Agendapunt Voor Tegen Onthoudingen 3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in b. 6. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht in 2012 Samenstelling van de Raad van Commissarissen: - De heer J.J. Nooitgedagt RA Benoeming van de externe accountant Machtiging inkoop eigen aandelen Intrekking ingekochte aandelen

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. april 2013 IT

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. april 2013 IT VERSLAG van de vergadering van houders van Certificaten van Aandelen van Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op donderdag 11 om 14.00 uur in het TMG-gebouw, Basisweg 30 te Amsterdam. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Welkom. Aandeelhoudersvergadering Telegraaf Media Groep N.V.

Welkom. Aandeelhoudersvergadering Telegraaf Media Groep N.V. Welkom Aandeelhoudersvergadering Telegraaf Media Groep N.V. 2 2 1. Opening Michiel Boersma Welkom CEO-wisseling en opdracht CEO ad interim Gedelegeerd Commissaris Oproep vergadering Aangemelde aandeelhouders

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014 Stichting Administratiekantoor van aandelen Jaarstukken 2014 9 april 2015 /1 Inhoud Blad Jaarstukken 2014 3 Verslag 2014 van de stichting 4 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2014 10 Rekening van baten

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. april 2014 ML

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. april 2014 ML VERSLAG van de vergadering van houders van Certificaten van Aandelen van Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op dinsdag 8 om 14.00 uur in het TMG-gebouw, Basisweg 30 te Amsterdam. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

De vergadering wordt opgenomen en is via audiowebcasting rechtstreeks te volgen op de website van TMG.

De vergadering wordt opgenomen en is via audiowebcasting rechtstreeks te volgen op de website van TMG. NOTULEN van de Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op donderdag 24 april 2014, om 10.30 uur in het TMG-gebouw aan de Basisweg 30 te Amsterdam. 1. Opening. De voorzitter, de heer

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

drs. F.Th.J. Arp RA (alleen bij agendapunt 8) mevrouw mr. H.M.A. van Meurs-Bergsma ------------------------------

drs. F.Th.J. Arp RA (alleen bij agendapunt 8) mevrouw mr. H.M.A. van Meurs-Bergsma ------------------------------ Juni 2005 NOTULEN van de vergadering van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf, dinsdag 12 april 2005, in het Telegraaf-gebouw te Amsterdam.

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

3. Jaarrekening 2016: a. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016 en allocatie van de winst.* b. Reserverings- en dividendbeleid.

3. Jaarrekening 2016: a. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016 en allocatie van de winst.* b. Reserverings- en dividendbeleid. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V. (de Vennootschap of TMG) tevens zijnde de aandeelhoudersvergadering als bedoeld in artikel 18 BOB, te houden op donderdag 1

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA Agenda 2017 - Heijmans HM AVA agenda 2017.indd 1 1 07-03-17 11:26 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 1 1. Welkom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. Agenda 1. Welkom 2. Verslag van de Raad van Bestuur 2015 2a. Activiteiten

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 16 mei 2013 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht. 1. Opening

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Corporate Governance. Corporate Governance Code. Raad van Commissarissen. Raad van Bestuur

Corporate Governance. Corporate Governance Code. Raad van Commissarissen. Raad van Bestuur Telegraaf Media Groep (TMG) is een structuurvennootschap en heeft een zogenoemde twotier Board, gevormd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Voor 99,59% Raad van Bestuur (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de

Voor 99,59% Raad van Bestuur (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Aandeelhoudersvergadering TNT Express 10 april 2013 Datum AVA 10 april 2013, 11.00 uur Locatie Muziek gebouw aan t IJ, Amsterdam Woordvoerder Eumedion Carola van Lamoen, Robeco Volmacht om te spreken namens

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de gang van zaken der vennootschap en het gevoerde beleid in het boekjaar 2011.

2. Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de gang van zaken der vennootschap en het gevoerde beleid in het boekjaar 2011. augustus 2012 CONCEPT NOTULEN van de Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op donderdag 26 april 2012, om 10.30 uur in het TMG-gebouw aan de Basisweg 30 te Amsterdam. 1. Opening.

Nadere informatie

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur.

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur. Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot, gehouden op dinsdag 1 maart 2011 om 16.00 uur te s-hertogenbosch Aanwezig: het voltallige bestuur van de Stichting

Nadere informatie

3. Verlening van decharge aan bestuur en commissarissen

3. Verlening van decharge aan bestuur en commissarissen Oproeping en agenda voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group N.V. (de Vennootschap ) te houden op vrijdag 27 november 2015 om 10:30 uur ten kantoren van Roto Smeets Group,

Nadere informatie

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013 waar zijn 1 niet 1. Opening. Geen stempunt 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. Geen stempunt 3. Bespreking van

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse Algemene Vergadering ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ), gevestigd te Amsterdam, te houden op

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie