NIBE-SVV, Oefenexamen Inleiding Bankbedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, 2013. Oefenexamen Inleiding Bankbedrijf"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, 2013 Oefenexamen Inleiding Bankbedrijf

2 1. Een groot aantal ondernemingen trekt financiële middelen rechtstreeks op de vermogensmarkt aan. Banken vervullen hierin een belangrijke rol. Op een zeker moment verzorgt een bank voor Philips de emissie van nieuwe aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs. Welke kernfunctie vervult deze bank hier? A. De transformatiefunctie. B. De bemiddelingsfunctie. C. Verzorgen van betalingsverkeer. 2. Een Nederlandse consument kan onder bepaalde voorwaarden gratis geld overboeken naar rekeningen in andere landen. De heer De Bie, klant van de Garo Bank in Loenen, boekt een bedrag over naar de rekening van de firma Krups bij de Hannover Bank in Duitsland. Aan welke van de volgende voorwaarden moet in dit geval voldaan zijn om gratis over te kunnen boeken? A. Het bedrag moet groter zijn dan EUR ,-. B. De heer De Bie moet het IBAN-nummer van Krups en de BIC-code van de Hannover Bank in de opdracht vermelden. C. De Garo bank moet een nostrorekening hebben bij de Hannover bank. 3. Financiële producten kunnen worden aangeboden via directe en indirecte distributie. In welk van de onderstaande gevallen is sprake van indirecte distributie? A. Makelaar van Buuren biedt klanten, die een huis via hem kopen, hypothecaire leningen aan. B. De ABC-Bank verstrekt een consumptief krediet van EUR 5.000,- aan een klant. C. De overheid biedt een startend bedrijf een lening aan onder de speciaal daartoe in het leven geroepen groeifaciliteit. NIBE-SVV,

3 4. Welke van onderstaande uitspraken is JUIST? I. Bij pinopnames wordt giraal geld getransformeerd naar chartaal geld. II. Bij chippen wordt direct geld overgeboekt van de eigen rekening naar de rekening van de begunstigde. A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. 5. Hoe werkt het depositogarantiestelsel? A. Houders van deposito s in vreemde valuta krijgen garantie tegen koersdaling van de valuta. B. Houders van betaal- en spaarrekeningen krijgen bij faillissement van hun bank hun inleg tot een bepaald maximum terug. C. Houders van deposito s krijgen bij faillissement van de geldnemende bank maximaal EUR ,- terug van De Nederlandsche Bank. 6. In de Wet ter voorkoming van witwassen financiering van terrorisme (Wwft) is geregeld dat een bank de identiteit van zijn klant moet vaststellen, voordat bepaalde vormen van financiële dienstverlening aangeboden worden. De klant moet in veel gevallen persoonlijk een legitimatiebewijs overleggen op het kantoor van de bank. Welke van onderstaande diensten valt hier NIET onder? A. Het openen van een betaalrekening. B. Het openen van een internetspaarrekening. C. Het in bewaring nemen van effecten. NIBE-SVV,

4 7. Welke van de onderstaande beweringen over spaargeld is JUIST? A. De consument die uit vermogensmotief spaart, zet in de regel zijn geld op een direct opeisbare rekening en krijgt zodoende een relatief hoge rente. B. Bij een spaarrekening met rentesegmentering hangt de rentevergoeding samen met de valuta van de rekening. C. Een motief om te sparen op een groenspaarrekening is het relatief hoge nettorendement. 8. Welke van de onderstaande beweringen over aandelen is JUIST? A. Het direct rendement op aandelen neemt toe in geval van koersstijging. B. Het indirect rendement op aandelen kan negatief zijn, maar het direct rendement niet. C. Het management van een bedrijf stelt de hoogte vast van het dividend dat ieder jaar door dat bedrijf wordt uitgekeerd. 9. Welke uitspraak over consumptieve kredieten is ONJUIST? A. De looptijd van consumptieve kredieten is zelden langer dan 72 maanden. B. Consumptieve kredieten worden meestal verstrekt voor de aanschaf van onroerende goederen C. Bij een aflopend goederenkrediet is meestal sprake van een overeenkomst tussen drie partijen. 10. Wat doet een bank als eerste zodra iemand met een consumptief krediet NIET meer voldoet aan tijdige betaling van rente en aflossing? A. Zij stuurt een aanmaning. B. Zij stelt de cliënt schriftelijk in gebreke. C. Zij wacht af of de betaling in kwestie alsnog binnenkomt. NIBE-SVV,

5 11. Heleen staat nog aan het begin van haar loopbaan. Zij gaat ervan uit dat haar inkomen geleidelijk zal toenemen. Omdat ze steeds comfortabeler wil leven, zullen haar dagelijkse uitgaven net zo snel toenemen als haar inkomen. Ze verwacht dat de rentevoet over de gehele looptijd van haar hypotheek gelijk zal blijven. Met welke mogelijke hypotheekvorm zal ze bereiken dat ze over de gehele looptijd hetzelfde bedrag moet betalen aan hypotheeklasten? A. Lineaire hypotheek. B. Annuïteitenhypotheek. C. Beleggingshypotheek. 12. Op welke waarde van het onderpand zal een bank zich baseren bij het bepalen van het maximum bedrag dat iemand met een hypotheek kan lenen? A. De executiewaarde. B. De vrije verkoopwaarde. C. De herbouwwaarde. 13. Met het oog op de aansprakelijkheid voor het rekeningsaldo wil een bank weten welke juridische vorm een zakelijke rekeninghouder heeft gekozen. Welke van onderstaande beweringen is JUIST? I. ALLE vennoten van een commanditaire vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk. II. In een maatschapsverklaring of derogatieakte is geregeld dat ALLE maten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor ALLE schulden die de maatschap aangaat bij de bank. A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. Geen van beide is juist. NIBE-SVV,

6 14. Onder het gedragstoezicht op de financiële sector in Nederland behoort toezicht op de integriteit van financiële instellingen. De gouden dukaat is een beleggingsinstelling die belegt in goud. Al lange tijd geleden heeft deze instelling een vergunning aangevraagd, maar dat is een langdurige zaak bij de betreffende toezichthouder. Nu besluit zij tóch vast haar product aan te bieden aan het publiek. Welke toezichthouder zal hiertegen optreden? A. De Autoriteit Financiële Markten. B. De Nederlandsche Bank. C. De Nederlandse Vereniging van Banken. 15. Guus neemt een abonnement op een Amerikaans tijdschrift over basketbal. Jaarlijks moet hij een bedrag van USD 175 betalen aan de uitgeverij, die gevestigd is in Seattle en alleen een bankrekening in de Verenigde Staten heeft. Van welke betaalmiddel kan hij GEEN gebruik maken om de benodigde internationale betaling te realiseren? A. Een creditcardbetaling. B. Een automatische incasso. C. Een money transfer. 16. Pinpassen en creditcards zijn beide bestemd voor toonbankbetalingen en zijn in veel opzichten gelijk. Wat is echter een belangrijk verschil? A. Zolang de houder GEEN melding heeft gemaakt van verlies of diefstal loopt hij bij een pinpas meer risico dan bij een creditcard. B. Een creditcardbetaling is een vorm van kredietverlening, een pinpasbetaling NIET. C. Pinpasbetalingen gaan via Equens, creditcardbetalingen NIET. NIBE-SVV,

7 17. Wat wordt in de Wft NIET verstaan onder het begrip complexe producten? A. Een participatie in een beleggingsfonds dat ALLEEN belegt in obligaties. B. Een uitvaartverzekering. C. Een scheepvaart-cv. 18. Karel treedt in dienst bij het Gouden Alpha hedgefonds als medewerker Business Development. Om nieuwe klanten te winnen gaat hij een hele avond willekeurige telefoonnummers bellen. Zodra de telefoon beantwoord wordt, legt hij uit dat met het hedgefonds in de voorbije 12 maanden zonder risico 45% rendement behaald is. Vervolgens probeert hij de mensen over te halen om te beleggen in het fonds. Hij heeft in vier uur vijftig mensen gesproken. Is dit door de wet geoorloofd? A. Nee, want dit is cold calling en daarom is het verboden. B. Nee, want hij heeft zich onmogelijk gehouden aan de afkoelingsperiode. C. Ja, er is GEEN wet die hem tegenhoudt dit te doen. 19. Een onderneming kan van tijd tot tijd liquiditeitsoverschotten hebben voor kortere of langere periode. De eigenaar van Kapsalon de Jong wil zijn pand renoveren. Door maandelijks een bedrag opzij te zetten, hoopt de eigenaar na zes maanden voldoende middelen te hebben om deze renovatie te kunnen bekostigen. Van welk zakelijk creditproduct kan deze eigenaar het beste gebruik maken? A. Een zakelijke spaarrekening. B. Een termijndeposito. C. Een flexibel deposito. NIBE-SVV,

8 20. Welke bewering is JUIST? I. Een doelstelling van geldstromenbeheer is om zo snel mogelijk aan leveranciers te betalen. II. Commerciële banken kunnen gebruik maken van Certificates of deposit om hun korte termijn financieringsbehoefte te dekken. A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. Geen van beide is juist. 21. Voor de financiering van vlottende activa wordt door ondernemingen over het algemeen gebruik gemaakt van leningen met een korte of middellange looptijd. Hoe heet het principe genoemd dat hierbij gehanteerd wordt? A. Voorzorgsmotief. B. Objectfinanciering. C. Matching. 22. Welke van de onderstaande vreemdvermogenverschaffers heeft de zwakste positie bij de verdeling van de opbrengst bij een liquidatie van een onderneming? A. Een concurrente crediteur. B. De houder van een achtergestelde lening met onderpand. C. Een obligatiehouder. 23. Welk van de onderstaande betaalproducten geeft een onderneming die producten aanbiedt via internet de MINSTE zekerheid dat de klant betaalt? A. Een acceptgiro bij de zending van de bestelde goederen. B. Een betaling per creditcard tijdens een online bestelprocedure. C. Een betaling via ideal tijdens een online bestelprocedure. NIBE-SVV,

9 24. Een grote bollenkwekerij sluit een krediet met als onderpand enkele kassen, die ingeschreven staan als registergoed. Welke vorm van zekerheid is dit? A. Een vuistloos pand. B. Een stil pand. C. Een hypotheek. 25. Mark heeft een baan als architect. Over precies een jaar wil Mark graag een auto kopen. Hij buigt zich momenteel over zijn financiën en denkt over een jaar net genoeg geld te hebben voor deze aanschaf. Momenteel heeft hij al zijn geld op een internetspaarrekening staan. Hij raadpleegt zijn bank voor een goed beleggingsadvies. Bij de bank is voor hem een defensief beleggingsprofiel opgemaakt. Welk advies zal de bank hem geven voor de twaalf maanden die komen gaan? A. Beleg al uw spaargeld in aandelen om over een jaar de hoogst mogelijke opbrengst te hebben. B. Houd al uw spaargeld aan op uw internetspaarrekening om flexibel te zijn. C. Beleg al uw spaargeld in een beleggingsfonds van bedrijfsobligaties van jonge bedrijven vanwege het aantrekkelijke rendement. 26. Welke van onderstaande beweringen over emissies op de kapitaalmarkt is JUIST? A. Op de openbare kapitaalmarkt worden ALLEEN obligaties aan openbare lichamen uitgegeven. B. Een argument om als emittent bij een emissie te kiezen voor de onderhandse kapitaalmarkt in plaats van de openbare kapitaalmarkt is de flexibiliteit om voor maatwerk te kiezen. C. Obligaties leveren voor een belegger ALTIJD meer zekerheid dan onderhandse leningen. NIBE-SVV,

10 Antwoorden Inleiding bankbedrijf 1. B 2. B 3. A 4. A 5. B 6. B 7. C 8. B 9. B 10. C 11. B 12. B 13. B 14. A 15. B 16. B 17. B 18. A 19. C 20. B 21. C 22. B 23. A 24. C 25. B 26. B U dient 19 van de 26 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV,

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26584 25 september 2013 Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking

Nadere informatie

Beleidsregel Informatieverstrekking

Beleidsregel Informatieverstrekking Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking door financiële ondernemingen over financiële producten en diensten? Autoriteit Financiële Markten De

Nadere informatie

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet OPLEIDING WFt Consumptief Krediet OPLEIDING CONSUMPTIEF KREDIET Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 KREDIETVORMEN 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Verstrekkingsvorm 2 1.2.1 Goederenkrediet

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier Fondsenmozaïek De juiste keuze Openingsformulier Checklist Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bijgevoegd? Formulier gedateerd, geparafeerd en ondertekend? (handtekening op pagina 5, paraferen

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Productvoorwaarden NN Levensloopplan

Productvoorwaarden NN Levensloopplan Productvoorwaarden NN Levensloopplan Wegwijzer 1 Reglement NN Levensloopplan zie pagina 1 Reglement NN Levensloopplan 1 2 Productkaart beleggen 4 3 Fondsenoverzicht 5 4 Tarievenoverzicht NN Levensloopplan

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie