NIBE-SVV OEFENEXAMEN INLEIDING BANKBEDRIJF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV OEFENEXAMEN INLEIDING BANKBEDRIJF"

Transcriptie

1 NIBE-SVV OEFENEXAMEN INLEIDING BANKBEDRIJF

2 1. Een groot aantal ondernemingen trekt financiële middelen rechtstreeks op de vermogensmarkt aan. Banken vervullen hierin een belangrijke rol. Op zeker moment verzorgt een bank voor Philips de emissie van nieuwe aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs. Welke kernfunctie vervult deze bank hier? A. De transformatiefunctie. B. De bemiddelingsfunctie. C. Verzorgen van betalingsverkeer. D. De functie van vermogensverschaffer. 2. Een Nederlandse consument kan onder bepaalde voorwaarden gratis geld overboeken naar rekeningen in andere landen. De heer de Bie, cliënt van de Garo Bank in Loenen, stort een bedrag op de rekening van de firma Krups bij de Hannover Bank in Duitsland. Aan welke van de volgende voorwaarden moet in dit geval voldaan zijn om gratis over te kunnen boeken? A. Het bedrag moet groter zijn dan EUR ,-. B. De heer de Bie moet het IBAN nummer van Krups en een BIC code van de Hannover Bank in de opdracht vermelden. C. De Nederlandsche Bank moet hiertoe een specifieke overeenkomst hebben met de Duitse centrale bank. D. De Garo bank moet een nostrorekening hebben bij de Hannover bank. 3. Financiële producten kunnen worden aangeboden via directe en indirecte distributie. In welk van de onderstaande gevallen is sprake van indirecte distributie? A. Makelaar van Buuren biedt klanten, die een huis via hem kopen, hypothecaire leningen aan. B. De ABC-Bank verstrekt een consumptief krediet van EUR 5.000,- aan een klant. C. De overheid biedt een startend bedrijf een lening aan onder de speciaal daartoe in het leven geroepen groeifaciliteit. D. De ABC bank lanceert een nieuwe internetspaarrekening. 4. Welke van onderstaande uitspraken is JUIST? I. Bij pinopnames transformeert men giraal geld naar chartaal geld. II. Bij chippen boekt men direct geld over van de eigen rekening naar de rekening van de begunstigde. A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. D. Geen van beide is juist. NIBE-SVV 2

3 5. Hoe werkt het depositogarantiestelsel? A. Depositohouders krijgen gegarandeerd de hoogste rente. B. Houders van deposito s in vreemde valuta krijgen garantie tegen koersdaling van de valuta. C. Houders van betaal- en spaarrekeningen krijgen bij faillissement van hun bank hun inleg tot een bepaald maximum terug via De Nederlandsche Bank. D. Houders van deposito s krijgen bij faillissement van de geldnemende bank maximaal EUR 5.000,- terug van De Nederlandsche Bank. 6. In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is geregeld dat een bank de identiteit van zijn cliënt moet vaststellen voordat bepaalde vormen van financiële dienstverlening aangeboden worden. De cliënt moet in veel gevallen persoonlijk een legitimatiebewijs overleggen op het kantoor van de bank. Welke van onderstaande diensten valt hier NIET onder? A. Het openen van een rekening. B. Het verhuren van een safeloket. C. Het openen van een internetspaarrekening. D. Het in bewaring nemen van effecten. 7. Welke van de onderstaande beweringen over spaargeld is JUIST? A. De consument die spaart om een boot te kunnen kopen, spaart uit zekerheidsmotief. B. De consument die uit vermogensmotief spaart, zet in de regel zijn geld op een direct opeisbare rekening en krijgt zodoende een relatief hoge rente. C. Bij een spaarrekening met rentesegmentering hangt de rentevergoeding samen met de valuta waarin de rekening luidt. D. Een motief om te sparen op een groenspaarrekening is het relatief hoge netto rendement. 8. Welke van de onderstaande beweringen over aandelen is JUIST? A. Het direct rendement op aandelen neemt toe in geval van koersstijging. B. Het indirect rendement op aandelen kan negatief zijn, maar het direct rendement NIET. C. Een onderneming die aandelen uitgeeft, kan ook verplicht worden deze weer terug te nemen. D. Het management van een bedrijf stelt de hoogte vast van het dividend dat ieder jaar door dat bedrijf wordt uitgekeerd. 9. Welke uitspraak over consumptieve kredieten is ONJUIST? A. De consument heeft bij een consumptief krediet ALTIJD het recht om vervroegd af te lossen. B. De looptijd van consumptieve kredieten is zelden langer dan 72 maanden. C. Consumptieve kredieten worden verstrekt voor de aanschaf van onroerende goederen D. Bij een aflopend goederenkrediet is meestal sprake van een overeenkomst tussen drie partijen. NIBE-SVV 3

4 10. Wat doet een bank als eerste zodra iemand met een consumptief krediet NIET meer voldoet aan tijdige betaling van rente en aflossing? A. Zij stelt de cliënt schriftelijk in gebreke. B. Zij wacht af of de betaling in kwestie alsnog binnenkomt. C. Zij stuurt een aanmaning. D. Zij informeert het Bureau Krediet Registratie. 11. Heleen staat nog aan het begin van haar loopbaan. Zij gaat ervan uit dat haar inkomen geleidelijk zal toenemen. Omdat ze steeds comfortabeler wil leven, zullen haar dagelijkse uitgaven net zo snel toenemen als haar inkomen. Ze verwacht dat de rentevoet over de gehele looptijd van haar hypotheek gelijk zal blijven. Met welke hypotheekvorm zal ze bereiken dat ze over de gehele looptijd hetzelfde bedrag moet betalen aan hypotheeklasten? A. Lineaire hypotheek. B. Annuïteitenhypotheek. C. Beleggingshypotheek. D. Aflossingsvrije hypotheek. 12. Op welke waarde van het onderpand zal een bank zich baseren bij het bepalen van het maximum bedrag dat iemand onder een hypotheek kan lenen? A. De executiewaarde. B. De vrije verkoopwaarde. C. De herbouwwaarde. D. De aankoopwaarde. 13. Met het oog op de aansprakelijkheid voor het rekeningsaldo wil een bank weten welke juridische vorm een zakelijke rekeninghouder heeft gekozen. Welke van onderstaande beweringen is JUIST? I. ALLE vennoten van een commanditaire vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk. II. In een maatschapsverklaring of derogatieakte is geregeld dat ALLE maten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor ALLE schulden die de maatschap aangaat bij de bank. A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. D. Geen van beide is juist. NIBE-SVV 4

5 14. Onder het gedragstoezicht op de financiële sector in Nederland behoort toezicht op de integriteit van financiële instellingen. De gouden dukaat is een beleggingsinstelling die belegt in goud. Al lange tijd geleden heeft deze instelling een vergunning aangevraagd, maar dat is een langdurige zaak bij de betreffende toezichthouder. Nu besluit zij tóch vast haar product aan te bieden aan het publiek. Welke toezichthouder zal hiertegen optreden? A. De Autoriteit Financiële Markten. B. De Nederlandsche Bank. C. De Nederlandse Vereniging van Banken. D. Het Dutch Securities Institute. 15. Guus neemt een abonnement op een Amerikaans tijdschrift over basketbal. Jaarlijks moet hij een bedrag van USD 175 betalen aan de uitgeverij, die gevestigd is in Seattle en alleen een bankrekening in de Verenigde Staten heeft. Van welke betaalmiddel kan hij GEEN gebruik maken om de benodigde internationale betaling te realiseren? A. Een bankcheque. B. Een creditcard. C. Een automatische incasso. D. Een money transfer. 16. Pinpassen en creditcards zijn beide bestemd voor toonbankbetalingen en zijn in veel opzichten gelijk. Wat is echter een belangrijk verschil? A. Zolang men in geval van fraude als houder GEEN melding heeft gemaakt van verlies of diefstal loopt men bij een pinpas meer risico dan bij een credit card. B. Een creditcardbetaling is een vorm van kredietverlening, een pinpasbetaling NIET. C. Met een pinpas kan men maar een maal per dag geld opnemen, met een credit card zo vaak als men wil. D. Pinpasbetalingen gaan via Equens, creditcardbetalingen NIET. 17. Wat wordt in de financiële wet- en regelgeving NIET verstaan onder het begrip complexe producten? A. Een aandeel in een beleggingsinstelling die ALLEEN belegt in obligaties. B. Een uitvaartverzekering. C. Een fonds dat belegt in teak. D. Een scheepvaart-cv. NIBE-SVV 5

6 18. Karel treedt in dienst bij het Gouden Alpha hedgefonds als medewerker Business Development. Om nieuwe klanten te winnen gaat hij een hele avond willekeurige telefoonnummers bellen. Zodra de telefoon beantwoord wordt, legt hij uit dat met het hedgefonds in de voorbije 12 maanden zonder risico 45% rendement behaald is. Vervolgens probeert hij de mensen over te halen om te beleggen in het fonds. Hij heeft in vier uur vijftig mensen gesproken. Is dit volgens de wet toegestaan? A. Nee, want dit is cold calling en daarom is het verboden. B. Ja, want het gaat hier om een buitenkans. C. Nee, want hij heeft zich onmogelijk gehouden aan de afkoelingsperiode. D. Ja, er is GEEN wet die hem tegenhoudt dit te doen. 19. Een onderneming kan van tijd tot tijd liquiditeitsoverschotten hebben voor kortere of langere periode. De eigenaar van Kapsalon de Jong wil zijn pand renoveren. Door maandelijks een bedrag opzij te zetten, hoopt de eigenaar na zes maanden voldoende middelen te hebben om deze renovatie te kunnen bekostigen. Van welk zakelijk creditproduct kan deze eigenaar het beste gebruik maken? A. Een rekening-courant. B. Een zakelijke spaarrekening. C. Een termijndeposito. D. Een flexibel deposito. 20. Welke bewering is JUIST? I. Een doelstelling van geldstromenbeheer is om zo snel mogelijk aan leve-- ranciers te betalen. II. Commerciële banken kunnen gebruik maken van Certificates of deposit om hun korte termijn financieringsbehoefte te dekken. A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. D. Geen van beide is juist. 21. Voor de financiering van vlottende activa wordt door ondernemingen over het algemeen gebruik gemaakt van leningen met een korte of middellange looptijd. Hoe noemt men het principe dat men hierbij hanteert? A. Voorzorgsmotief. B. Objectfinanciering. C. Matching. D. Uitwinning. NIBE-SVV 6

7 22. Welke van de onderstaande verschaffers van vreemd vermogenverschaffers de zwakste positie bij de verdeling van de opbrengst bij een liquidatie van een onderneming? A. Een concurrente crediteur. B. De houder van een achtergestelde lening met onderpand. C. Een preferente crediteur. D. Een obligatiehouder. 23. Welk van de onderstaande betaalproducten geeft een onderneming die producten aanbiedt via internet de minste zekerheid dat de klant betaalt? A. Een acceptgiro bij de zending van de bestelde goederen. B. De afgifte van een eenmalige machtiging tijdens een online bestelprocedure. C. Een betaling per creditcard tijdens een online bestelprocedure. D. Een betaling via ideal tijdens een online bestelprocedure. 24. Een grote bollenkwekerij sluit een krediet met als onderpand enkele kassen, die ingeschreven staan als registergoed. Welke vorm van zekerheid is dit? A. Een vuistloos pand. B. Een stil pand. C. Een vuistpand. D. Een hypotheek. 25. Mark heeft een baan als architect. Over precies een jaar wil Mark graag een auto kopen. Hij buigt zich momenteel over zijn financiën en denkt over een jaar net genoeg geld te hebben voor deze aanschaf. Momenteel heeft hij al zijn geld op een internetspaarrekening staan. Hij raadpleegt zijn bank voor een goed beleggingsadvies. Bij de bank is voor hem een defensief beleggingsprofiel opgemaakt. Welk advies zal de bank hem geven voor de twaalf maanden die komen gaan? A. Beleg al uw spaargeld in aandelen om over een jaar de hoogst mogelijke opbrengst te hebben. B. Houd al uw spaargeld aan op uw internetspaarrekening om flexibel te zijn. C. Beleg al uw spaargeld in een beleggingsfonds van bedrijfsobligaties van jonge bedrijven vanwege het aantrekkelijke rendement. D. Een ander advies dan de hierboven genoemde alternatieven. 26. Welke van onderstaande beweringen is JUIST? A. Op de openbare kapitaalmarkt vindt men alleen obligaties aan openbare lichamen. B. Een argument om als emittent bij een emissie te kiezen voor de openbare kapitaalmarkt in plaats van de onderhandse kapitaalmarkt is flexibiliteit. C. Obligaties leveren voor een belegger ALTIJD meer zekerheid dan onderhandse leningen. D. Bij MKB-borgstellingskredieten stelt de Staat zich garant voor een deel van de hoofdsom. NIBE-SVV 7

8 NIBE-SVV 8

9 Antwoorden Inleiding bankbedrijf 1. B 2. B 3. A 4. A 5. C 6. C 7. D 8. B 9. C 10. B 11. B 12. A 13. B 14. A 15. C 16. B 17. B 18. A 19. D 20. B 21. C 22. B 23. A 24. D 25. B 26. D U dient 18 van de 26 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV 9