NIBE-SVV, Oefenexamen Inleiding Bankbedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, 2014. Oefenexamen Inleiding Bankbedrijf"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, 2014 Oefenexamen Inleiding Bankbedrijf

2 1. Een groot aantal ondernemingen trekt financiële middelen rechtstreeks op de vermogensmarkt aan. Banken vervullen hierin een belangrijke rol. Op een zeker moment verzorgt een bank voor Philips de emissie van nieuwe aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs. Welke kernfunctie vervult deze bank hier? A. De transformatiefunctie. B. De bemiddelingsfunctie. C. Verzorgen van betalingsverkeer. 2. Een Nederlandse consument kan onder bepaalde voorwaarden gratis geld overboeken naar rekeningen in andere landen. De heer De Bie, klant van de Garo Bank in Loenen, boekt een bedrag over naar de rekening van de firma Krups bij de Hannover Bank in Duitsland. Aan welke van de volgende voorwaarden moet in dit geval voldaan zijn om gratis over te kunnen boeken? A. Het bedrag moet groter zijn dan EUR ,-. B. De heer De Bie moet het IBAN-nummer van Krups en de BIC-code van de Hannover Bank in de opdracht vermelden. C. De Garo bank moet een nostrorekening hebben bij de Hannover bank. 3. Financiële producten kunnen worden aangeboden via directe en indirecte distributie. In welk van de onderstaande gevallen is sprake van indirecte distributie? A. Makelaar van Buuren biedt klanten, die een huis via hem kopen, hypothecaire leningen aan. B. De ABC-Bank verstrekt een consumptief krediet van EUR 5.000,- aan een klant. C. De overheid biedt een startend bedrijf een lening aan onder de speciaal daartoe in het leven geroepen groeifaciliteit. NIBE-SVV,

3 4. Welke bewering over betalingen is JUIST? I. Bij pinopnames wordt giraal geld getransformeerd naar chartaal geld. II. Bij een betaling met de OV-chipkaart wordt direct geld overgeboekt van de eigen betaalrekening naar de betaalrekening van de begunstigde. A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. 5. Hoe werkt het depositogarantiestelsel? A. Houders van deposito s in vreemde valuta krijgen garantie tegen koersdaling van de valuta. B. Houders van betaal- en spaarrekeningen krijgen bij faillissement van hun bank hun inleg tot een bepaald maximum terug. C. Houders van deposito s krijgen bij faillissement van de geldnemende bank maximaal EUR ,- terug van De Nederlandsche Bank. 6. In de Wet ter voorkoming van witwassen financiering van terrorisme (Wwft) is geregeld dat een bank de identiteit van zijn klant moet vaststellen, voordat bepaalde vormen van financiële dienstverlening aangeboden worden. De klant moet in veel gevallen persoonlijk een legitimatiebewijs overleggen op het kantoor van de bank. Welke dienst valt hier NIET onder? A. Het openen van een betaalrekening. B. Het openen van een internetspaarrekening. C. Het in bewaring nemen van effecten. 7. Welke van bewering over spaargeld is JUIST? A. De consument die uit vermogensmotief spaart, zet in de regel zijn geld op een direct opeisbare rekening en krijgt zodoende een relatief hoge rente. B. Bij een spaarrekening met rentesegmentering hangt de rentevergoeding samen met de valuta van de rekening. C. Een motief om te sparen op een groenspaarrekening is het relatief hoge nettorendement. NIBE-SVV,

4 8. Welke bewering over aandelen is JUIST? A. Het direct rendement op aandelen neemt toe in geval van koersstijging. B. Het indirect rendement op aandelen kan negatief zijn, maar het direct rendement niet. C. Het management van een bedrijf stelt de hoogte vast van het dividend dat ieder jaar door dat bedrijf wordt uitgekeerd. 9. Welke bewering over consumptieve kredieten is ONJUIST? A. De looptijd van consumptieve kredieten is zelden langer dan 72 maanden. B. Consumptieve kredieten worden meestal verstrekt voor de aanschaf van onroerende goederen C. Bij een aflopend goederenkrediet is meestal sprake van een overeenkomst tussen drie partijen. 10. Wat is de reactie van een bank zodra iemand met een consumptief krediet NIET meer voldoet aan tijdige betaling van rente en aflossing? A. Zij stuurt een aanmaning. B. Zij stelt de cliënt schriftelijk in gebreke. C. Zij wacht af of de betaling in kwestie alsnog binnenkomt. 11. Heleen staat nog aan het begin van haar loopbaan. Zij gaat ervan uit dat haar inkomen geleidelijk zal toenemen. Omdat ze steeds comfortabeler wil leven, zullen haar dagelijkse uitgaven net zo snel toenemen als haar inkomen. Ze verwacht dat de rentevoet over de gehele looptijd van haar hypotheek gelijk zal blijven. Met welke hypotheekvorm zal ze bereiken dat ze over de gehele looptijd hetzelfde brutobedrag moet betalen aan hypotheeklasten? A. Lineaire hypotheek. B. Annuïteitenhypotheek. C. Beleggingshypotheek. NIBE-SVV,

5 12. Op welke waarde van het onderpand zal een bank zich baseren bij het bepalen van het maximumbedrag dat iemand met een hypotheek kan lenen? A. De executiewaarde. B. De vrije verkoopwaarde. C. De herbouwwaarde. 13. Met het oog op de aansprakelijkheid voor het rekeningsaldo wil een bank weten welke juridische vorm een zakelijke rekeninghouder heeft gekozen. Welke van onderstaande beweringen is JUIST? I. ALLE vennoten van een commanditaire vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk. II. In een maatschapsverklaring of derogatieakte is geregeld dat ALLE maten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor ALLE schulden die de maatschap aangaat bij de bank. A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. Geen van beide is juist. 14. Onder het gedragstoezicht op de financiële sector in Nederland behoort toezicht op de integriteit van financiële instellingen. De gouden dukaat is een beleggingsinstelling die belegt in goud. Al lange tijd geleden heeft deze instelling een vergunning aangevraagd, maar dat is een langdurige zaak bij de betreffende toezichthouder. Nu besluit zij tóch vast haar product aan te bieden aan het publiek. Welke toezichthouder zal hiertegen optreden? A. De Autoriteit Financiële Markten. B. De Nederlandsche Bank. C. De Nederlandse Vereniging van Banken. NIBE-SVV,

6 15. Guus neemt een abonnement op een Amerikaans tijdschrift over basketbal. Jaarlijks moet hij een bedrag van USD 175 betalen aan de uitgeverij, die gevestigd is in Seattle en alleen een bankrekening in de Verenigde Staten heeft. Van welk betaalmiddel kan hij GEEN gebruik maken om de benodigde internationale betaling te realiseren? A. Een creditcardbetaling. B. IDEAL. C. PayPal. 16. Pinpassen en creditcards zijn beide bestemd voor toonbankbetalingen en zijn in veel opzichten gelijk. Wat is echter een belangrijk verschil? A. Zolang de houder GEEN melding heeft gemaakt van verlies of diefstal loopt hij bij een pinpas meer risico dan bij een creditcard. B. Een creditcardbetaling is een vorm van kredietverlening, een pinpasbetaling NIET. C. Pinpasbetalingen gaan via Equens, creditcardbetalingen NIET. 17. Wat wordt in de Wft NIET verstaan onder het begrip complexe producten? A. Een participatie in een beleggingsfonds dat ALLEEN belegt in obligaties. B. Een uitvaartverzekering. C. Een scheepvaart-cv. 18. Welke organisatie neemt het definitieve besluit over het verlenen van een vergunning aan een beginnende bank in Nederland? A. De Europese Centrale Bank (ECB). B. De Nederlandsche Bank (DNB). C. De Autoriteit Financiële Markten (AFM). NIBE-SVV,

7 19. Een onderneming kan van tijd tot tijd liquiditeitsoverschotten hebben voor kortere of langere periode. De eigenaar van Kapsalon de Jong wil zijn pand renoveren. Door maandelijks een bedrag opzij te zetten, hoopt de eigenaar na zes maanden voldoende middelen te hebben om deze renovatie te kunnen bekostigen. Van welk zakelijk creditproduct kan deze eigenaar het beste gebruik maken? A. Een zakelijke spaarrekening. B. Een termijndeposito. C. Een flexibel deposito. 20. Welke bewering is JUIST? I. Een doelstelling van geldstromenbeheer is om zo snel mogelijk aan leveranciers te betalen. II. Commerciële banken kunnen gebruik maken van Certificates of deposit om hun korte termijn financieringsbehoefte te dekken. A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. Geen van beide is juist. 21. Voor de financiering van vlottende activa wordt door ondernemingen over het algemeen gebruik gemaakt van leningen met een korte of middellange looptijd. Hoe heet het principe dat hierbij gehanteerd wordt? A. Voorzorgsmotief. B. Objectfinanciering. C. Matching. NIBE-SVV,

8 22. Welke crediteur heeft de zwakste positie bij de verdeling van de opbrengst bij een liquidatie van een onderneming? A. Een concurrente crediteur. B. De houder van een achtergestelde lening met onderpand. C. Een obligatiehouder. 23. Welk betaalproduct geeft een onderneming die producten aanbiedt via internet de MINSTE zekerheid dat de klant betaalt? A. Een acceptgiro bij de zending van de bestelde goederen. B. Een betaling per creditcard tijdens een online bestelprocedure. C. Een betaling via ideal tijdens een online bestelprocedure. 24. Een grote bollenkwekerij sluit een krediet met als onderpand enkele kassen, die ingeschreven staan als registergoed. Welke vorm van zekerheid is dit? A. Een vuistloos pand. B. Een stil pand. C. Een hypotheek. 25. Mark heeft een baan als architect. Over precies een jaar wil Mark graag een auto kopen. Hij buigt zich momenteel over zijn financiën en denkt over een jaar net genoeg geld te hebben voor deze aanschaf. Momenteel heeft hij al zijn geld op een internetspaarrekening staan. Hij raadpleegt zijn bank voor een goed beleggingsadvies. Bij de bank is voor hem een defensief beleggingsprofiel opgemaakt. Welk advies zal de bank hem geven voor de twaalf maanden die komen gaan? A. Beleg al uw spaargeld in aandelen om over een jaar de hoogst mogelijke opbrengst te hebben. B. Houd al uw spaargeld aan op uw internetspaarrekening om flexibel te zijn. C. Beleg al uw spaargeld in een beleggingsfonds van bedrijfsobligaties van jonge bedrijven vanwege het aantrekkelijke rendement. NIBE-SVV,

9 26. Welke bewering over emissies op de kapitaalmarkt is JUIST? A. Op de openbare kapitaalmarkt worden ALLEEN obligaties aan openbare lichamen uitgegeven. B. Een argument om als emittent bij een emissie te kiezen voor de onderhandse kapitaalmarkt in plaats van de openbare kapitaalmarkt is de flexibiliteit om voor maatwerk te kiezen. C. Obligaties leveren voor een belegger ALTIJD meer zekerheid dan onderhandse leningen. NIBE-SVV,

10 Antwoorden Inleiding bankbedrijf 1. B 2. B 3. A 4. A 5. B 6. B 7. C 8. B 9. B 10. C 11. B 12. B 13. B 14. A 15. B 16. B 17. B 18. A 19. C 20. B 21. C 22. B 23. A 24. C 25. B 26. B U dient 19 van de 26 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV,

NIBE-SVV, 2013. Oefenexamen Inleiding Bankbedrijf

NIBE-SVV, 2013. Oefenexamen Inleiding Bankbedrijf NIBE-SVV, 2013 Oefenexamen Inleiding Bankbedrijf 1. Een groot aantal ondernemingen trekt financiële middelen rechtstreeks op de vermogensmarkt aan. Banken vervullen hierin een belangrijke rol. Op een zeker

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet OPLEIDING WFt Consumptief Krediet OPLEIDING CONSUMPTIEF KREDIET Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 KREDIETVORMEN 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Verstrekkingsvorm 2 1.2.1 Goederenkrediet

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26584 25 september 2013 Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Beleidsregel Informatieverstrekking

Beleidsregel Informatieverstrekking Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking door financiële ondernemingen over financiële producten en diensten? Autoriteit Financiële Markten De

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Inleiding. Sparen. verschillende motieven voor:

Inleiding. Sparen. verschillende motieven voor: I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p s p a r e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de verschillende spaarmotieven

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Productvoorwaarden NN Levensloopplan

Productvoorwaarden NN Levensloopplan Productvoorwaarden NN Levensloopplan Wegwijzer 1 Reglement NN Levensloopplan zie pagina 1 Reglement NN Levensloopplan 1 2 Productkaart beleggen 4 3 Fondsenoverzicht 5 4 Tarievenoverzicht NN Levensloopplan

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere leningen van de Rabobank 2015 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft gemaakt

Nadere informatie

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening Bijlage 4 behorend bij Overeenkomst tot vermogensbeheer Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening 26 406 04-04 Voorwoord Deze Voorwaarden en overige belangrijke informatie

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie