PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER. Project : RUP Centrum. Dossier nr. : INLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER. Project : RUP Centrum. Dossier nr. : 08.12 1. INLEIDING"

Transcriptie

1 PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER Project : RUP Centrum Dossier nr. : PLAN-MER-TOETS 1. INLEIDING Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 18/04/2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat in werking is getreden vanaf 1 juni , is het de bedoeling dat in een vroeg stadium van het voorbereidende proces rekening wordt gehouden met de milieueffecten van alternatieven die aan bod komen in het ruimtelijk planningsproces. Hierdoor kan de eventuele milieubeoordeling gericht gebeuren op de relevante elementen die in een RUP kunnen opgenomen worden en wordt de milieubeoordeling geïntegreerd in het planningsproces alsook in de formele RUP-procedure. Voorafgaand aan de uitnodiging van de plenaire vergadering van het RUP, moet uitsluitsel worden gegeven omtrent de noodzaak van een planmilieueffectrapport (kortweg plan-mer genoemd), conform de bepalingen van een RUP beschreven in art van het decreet van 18/05/1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de planmer-plicht zoals beschreven in zowel het MER-decreet van 27/04/2007 als het besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2007 betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma s. Via een stapsgewijze evaluatie zal de noodzaak van een plan-mer worden onderzocht. Indien uit deze plan-mer-toets blijkt dat een plan-mer bij het voorliggend RUP niet verplicht moet uitgevoerd worden, zal een procedure tot ontheffing van de planmerplicht bij de betrokken overheidsinstanties en de dienst Mer worden aangevraagd. 2. CONTACTGEGEVENS Opdrachtgevend bestuur : Gemeente Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster Stedenbouwkundig ambtenaar : dhr. Frank Benoit Ontwerper :, Beversesteenweg 314, 8800 Roeselare Projectleider : dhr. Bert Deckmyn ING0812- Plan-MER-toets.doc 1

2 3.2. AFBAKENING VAN HET PLANGEBIED Het voorliggend RUP Centrum is gelegen in het centrum van de gemeente Ingelmunster. Het RUP is een herziening van het bestaande BPA Centrum. Het plangebied bevat de Markt en de kerk met omgeving, een deel van het parkgebied, de parking achter het gemeentehuis en een deel bebouwing langs de Gravinnestraat, totaal 5 ha 98 a 69 ca. Afb. 2 : STRATENATLAS (bron Google Maps) ING0812- Plan-MER-toets.doc 3

3 3.3. ALTERNATIEVEN VOOR HET PLAN Nulalternatief De opmaak van het RUP Centrum kadert binnen het GRS, definitief aanvaard en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 19 april Informatief gedeelte : Op p 75 van het informatief gedeelte wordt de situatie van de dorpskern in Ingelmunster als volgt beschreven: De noordelijke helft van de kern heeft een duidelijke kernconfiguratie, met een centrumbebouwing. Die bestaat uit aaneengesloten bebouwing langs de 2 belangrijke verkeersassen, in noordzuidelijke richting de N50 (Kortrijk-Brugge) en in oostwestelijke richting de N 357 Oostrozebekestraat Weststraat. Verder zijn er enkele gesloten bouwblokken in de noordoostelijke oksel van de kruising Bruggestraat-Oostrozebekestraat, met centraal het marktplein en rond het kerkhof. Binnen deze centrumbebouwing komen de belangrijkste publieke functies voor, zoals het gemeentehuis, de post, het jeugdcentrum, de bibliotheek, de brandweerkazerne, verschillende scholen,.... Ook banken, winkels, horeca en andere primaire voorzieningen komen sterk geconcentreerd voor binnen deze centrumbebouwing. De bebouwing bestaat in hoofdzaak uit rijwoningen met 2 of 3 bouwlagen met zadeldak. Meer en meer komen appartementsgebouwen voor, die qua schaal en voorkomen geïntegreerd zijn in deze aaneengesloten bebouwing. Op p 86 stelt men dat er potenties zijn voor de verdere ontwikkeling van handel en horeca rond de markt, mits er een heraanleg komt van de publieke ruimte. - richtinggevend gedeelte : In het richtinggevend gedeelte van het GRS wordt op p 42 de optie genomen om de gemeente verder te ontwikkeling tot twee evenwaardige ontwikkelingspolen. Daarin lezen we dat de stationsomgeving en de markt dienen ingericht te worden als twee evenwaardige ontwikkelingspolen. De omgeving van het Marktplein kan een stuk aantrekkelijker gemaakt worden. De inrichting van het publieke domein, het doortrekken van assen voor traag verkeer en de ontwikkeling van gemeenschaps- en toeristischrecreatieve voorzieningen dienen te worden ondersteund. De omgeving verdient een stedenbouwkundige aanpak zodat er ruimtelijk aantrekkelijke relaties ontstaan tussen de markt en de verschillende centrumfuncties. Zo kan er o.a. aandacht gegeven worden aan een relatie tussen het Marktplein, het kasteel van Ingelmunster en het kanaal. Het kasteelpark zou kunnen geopend worden naar het centrum om als groene ruimte een actievere rol te kunnen opnemen binnen het centrumweefsel van Ingelmunster. Een tweede relatie is deze tussen de Markt en het gemeentehuis, Een versterking kan bv. Door het creëren van meer ruimte voor de zwakke weggebruiker. Bij de herinrichting van de markt dient verder aandacht te gaan naar de relatie met de "wanden", in het bijzonder de horeca-, handelszaken en ING0812- Plan-MER-toets.doc 4

4 kantoorfuncties, zodat deze beter betrokken worden op deze publieke ruimte. Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid speelt hierbij ook een belangrijke rol. De stationsomgeving dient ontwikkeld als intense woon-werkomgeving, met een ontwikkeling van stapelbouw, handelszaken en horeca op een verantwoorde manier. Specifieke aandacht dient gevestigd op de inrichting van de publieke ruimte, die een aantrekkelijke plek moet te zijn om te vertoeven. De stationsomgeving dient, naast de markt, de tweede evenwaardige ontwikkelingspool te worden van de kern. Het centrumgebied wordt verder uitgebouwd als gemengd woongebied, waarin verschillende functies verweven voorkomen. Nieuwe voorzieningen op maat van de kern worden bij voorkeur in het centrumgebied geconcentreerd, zodat ze op loopafstand van elkaar bereikbaar zijn. Bij verweving van diverse functies dient er op gelet dat zich geen functies vestigen die de ruimtelijke draagkracht van de woonomgeving overschrijden. Waar ruimtelijk verantwoord, kan in het centrumgebied stapelbouw worden toegelaten. - maatregelen en acties : Bij de maatregelen en acties in het GRS vermeld de gemeente dat de opmaak van een masterplan Dorpskern en de vertaling ervan in een RUP tot de taken behoort waarbij de gemeente zelf initiatief zal nemen. Indien het RUP niet wordt opgemaakt, kan de visie van de dorpskernvernieuwing niet gevolgd worden : - De heraanlag van de publieke ruimte op en rond de Markt In de wedstrijd Dorpskernvernieuwing wordt de optie genomen om beperkte infrastructuur (frituur, fietsenverhuur) te (her)lokaliseren op de Markt. - Verdere ontwikkeling van gemeenschaps- en toeristisch recreatieve voorzieningen. Er is nood aan een beperkte uitbreiding van het gemeentehuis. Er wordt op de Markt een luifel voorzien die informatie en recreatie bundelt. - Relatie tussen de Markt en het Kasteelpark Er worden enkele wijzigingen voorgesteld in de aanleg van randzone van het park met als doel het park beter te integreren in de Marktomgeving. - Relatie tussen de Markt en het gemeentehuis Herinrichting van de parking gelegen achter het gemeentehuis en het voorzien van een extra ontsluiting van de parking Mogelijke alternatieven Gezien de uitwerking van de dorpskernvernieuwing via een wedstrijdformule is bepaald, is het de bedoeling dat het concept wordt verwerkt in het voorliggend RUP. Er is dus geen sprake van alternatieve mogelijkheden. ING0812- Plan-MER-toets.doc 5

5 4. EVALUATIE MILIEUEFFECTEN Afb.3 : SCHEMA PLAN-MER-PLICHT (bron Mervlaanderen.be) Om al dan niet te kunnen besluiten tot een plan-mer-plicht moeten geval per geval 3 fasen worden doorlopen (zie schema in afb. 3) : FASE 1 : Valt het RUP onder de definitie van het MER-decreet van 27/04/2007? FASE 2 : Valt het RUP onder het toepassingsgebied van het MER-decreet van 27/04/2007? FASE 3 : Is er sprake van een plan-mer van rechtwege? Geeft het RUP aanleiding tot aanzienlijke milieueffecten? (uitvoeren van een screening) 4.1. FASE 1 Het voorliggend gemeentelijk RUP voldoet aan de definitie, namelijk : Het is een opmaakprocedure die is bepaald in het decreet van de ruimtelijke ordening Het wordt opgesteld door een gemeentelijke instantie Het wordt vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd door de Deputatie ING0812- Plan-MER-toets.doc 6

6 4.2. FASE 2 Het voorliggend gemeentelijk RUP voldoet aan het toepassingsgebied, namelijk : Een RUP vormt het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning toegekend wordt Het voorliggend RUP vereist geen passende beoordeling van art. 36ter van het Natuurdecreet, gezien er geen speciale beschermingszones in de omgeving aanwezig zijn (Vogelrichtlijn en Habitat) en er ook geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken te verwachten zijn FASE Is er sprake van een plan-mer van rechtswege? Men onderscheidt 2 beslissingsniveuaus : a) Het voorliggend RUP betreft een plan dat betrekking heeft op de ruimtelijke ordening WEL het gebruik regelt van een klein gebied op lokaal niveau of WEL een kleine wijziging inhoudt NIET het kader vormt voor een toekenning van één van de opgesomde projecten in de bijlage I of II-project uit het besluit van de Vlaamse Regering van 10/12/2004 Bijgevolg is volgens deze regel geen plan-mer van rechtswege noodzakelijk. b) Het voorliggend RUP vereist geen passende beoordeling van art. 36ter van het Natuurdecreet (zie ook fase 2). Gezien zowel beslissing a als b een negatief antwoord hebben, is er geen plan-mer van rechtswege noodzakelijk Geeft het RUP aanleiding tot aanzienlijke milieueffecten? De noodzaak van een plan-mer wordt stapsgewijs geëvalueerd aan de hand van de screening van verschillende milieueffecten. Aan de hand van uittreksels van de beschikbare plannen, die diverse beschermingszones, kwetsbare locaties of inventarisatiekaarten weergeven, worden alle screeningscriteria van de bijlage I van het MER-decreet beoordeeld. BESLUIT : Het RUP valt onder de screeningsplicht ING0812- Plan-MER-toets.doc 7

7 5. MOGELIJKE AANZIENLIJKE MILIEU-EFFECTEN Hieronder wordt een opsomming van de relevante milieu-effecten gegeven die in de referentiesituatie voorkomen. Indien blijkt dat er significante effecten aanwezig zijn die impact hebben op de geplande situatie worden deze meer in detail omschreven MOBILITEIT Langs de westelijke en noordelijke zijde van het RUP bevindt zich een openbare gemeentelijke weg (respectievelijk Stationsstraat en Gravinnestraat + Oostrozebekestraat). Volgens het goedgekeurd mobiliteitsplan van de gemeente, is het de bedoeling om het ganse centrum als zone 30 in te richten en het zwaar verkeer te bannen. Dat impliceert dat er geen bijkomende verkeersgenererende aspecten verwacht worden. Ook de uitbreiding van de huidige parking achter het gemeentehuis en de nieuwe ontsluiting naar de Oostrozebekestraat zal een beter mobiliteit verzekeren voor zowel gemotoriseerd verkeer als de zwakke weggebruikers. BESLUIT : Positieve impact op de mobiliteit 5.2. LUCHT EN KLIMAAT Bij de heraanleg van de dorpskernvernieuwing zullen ook werken aan de nutsleidingen en de rioleringen uitgevoerd worden. Deze werken zullen tijdelijk voor stofhinder zorgen. Door de aanwezigheid van een bosrijk parkgebied is de verspreiding van fijn stof minimaal. BESLUIT : Tijdelijk, maar verwaarloosbaar effect 5.3. GELUID EN LICHT Naast stofhinder, zal de heraanleg ook geluidshinder veroorzaken. De openbare verlichting zal in functie van de heraanleg worden vernieuwd. Er zal echter geen bijkomende lichthinder, zoals bv. bij sportvelden, worden waargenomen. Integendeel, met de huidige technologie zal gekozen worden voor een verbruiksbesparende en sfeervolle verlichting. BESLUIT : Tijdelijke geluidshinder, positieve impact op licht-effect ING0812- Plan-MER-toets.doc 8

8 5.4. RUIMTELIJKE ORDENING Het RUP bevat slechts minimale aanpassingen aan het bestaande BPA-Centrum. Stedenbouwkundig blijven de zones grotendeels behouden. BESLUIT : Kleinschalig effect 5.5. BODEM Op de bodemkaart zijn er geen specifieke bodemstructuren terug te vinden (code bebouwde zone) en in de databank van de ondergrond is de zone ingekleurd als zandig/lemig. Afb.4 : BODEMKAART (bron Gis-vlaanderen.be) Gezien het RUP zicht bevindt in het dorpscentrum van de gemeente is het niet nodig om de kwetsbaarheid van de landbouwpercelen toe te lichten. In het plangebied zijn geen toe te lichten Vlarebo-activiteiten gekend, noch gronden opgenomen in het register van de verontreinigde gronden. BESLUIT : Geen effect ING0812- Plan-MER-toets.doc 9

9 5.6. WATER De zone langs de oevers van de Mandel, die doorheen het kasteelpark loopt, behoort tot een overstromingsgevoelig gebied. In afbeelding 5 en 6 vindt u de ingekleurde gevoelige zones terug. De verharde oppervlakte zal echter bij de geplande situatie grotendeels hetzelfde blijven. Enkel bij de uitbreiding van de parking zullen er maatregelen moeten worden genomen om te voldoen aan de vigerende watertoets (vertraagde afvoer met buffer). Het huishoudelijk afvalwater zal via een gescheiden DWA-riolering afgevoerd worden naar de collector in de Stationsstraat. In de zone van het RUP is het grondwater kwetsbaar tot matig kwetsbaar en er zijn geen waterwingebieden en bijhorende beschermingszones type I of II in de wijde omgeving aanwezig. BESLUIT : Kleinschalig effect Afb.5 : OVERSTROMINGSGEBIED (bron AGIV) ING0812- Plan-MER-toets.doc 10

10 Afb.6 : WATERTOETS (bron AGIV) ING0812- Plan-MER-toets.doc 11

11 5.7. FAUNA & FLORA EN BIODIVERSITEIT Het kasteelpark is ingekleurd als biologisch waardevol park met de codes kasteelpark en populier (Populus sp.) (zie afb. 7), alsook als bosreferentielaag op de Boskartering (zie afb. 8). In de geplande situatie zal er echter niet geraakt worden aan de grenzen van het park. Op de natuurkaarten waarop de VEN-gebieden zijn aangeduid is de nabijgelegen meers van de beek de Mandel nr. 125, als vengebied De Mandelhoek (type grote eenheid natuur) ingekleurd. Deze zone is echter niet in het voorliggend RUP opgenomen en is hier louter informatief vermeld. Er bevinden zich geen habitat- of vogelluchtlijn gebieden in de onmiddellijke omgeving. BESLUIT : Geen effect Afb.7 : BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART (bron AGIV) ING0812- Plan-MER-toets.doc 12

12 Afb.8 : BOSKARTERING EN SPEELZONES (bron AGIV) Afb.9 : VENGEBIEDEN (bron AGIV) ING0812- Plan-MER-toets.doc 13

13 5.8. LANDSCHAP EN STOFFELIJKE GOEDEREN Volgens de landschapsatlas zijn er geen ankerplaatsen in het plan noch in de omgeving aanwezig. Het kasteelpark is wel ingekleurd als landschap, onder het objectnummer OW en de naam PARK VAN HET KASTEEL (zie afbeelding 10). In het voorliggend RUP worden de huidige situatie van het kasteelpark bestendigd. In de geplande situatie zijn er geen elementen die een aanzienlijk effect op het park kunnen hebben. Afb.10 : LANDSCHAPSATLAS ONROEREND ERFGOED (bron AGIV) BESLUIT : Geen effect ING0812- Plan-MER-toets.doc 14

14 5.9. CULTUREEL ERFGOED M.I.V. ARCHITECTONISCH EN ARCHEOLOGISCH ERFGOED Volgende beschermingen van monumenten, landschappen of dorpsgezichten komen voor in het plangebied: Landschap gevormd door het park van het Kasteel de Plotho de Montblanc (KB 20/06/1947). Kasteel de Plotho de Montblanc, Stationsstraat 3 (KB 24/04/1974). Toren van de Sint-Amandskerk (KB 14/10/1975). Sint-Amanduskerk met inbegrip van de cultuurgoederen die er deel van uitmaken en omgeving (MB 20/11/2001). Bij de herinrichting van de dorpskern zal het straatbeeld wijzigen t.o.v. de referentie-situatie. Er zal wel maximaal rekening worden gehouden met de aanbevelingen van het agentschap Onroerend Erfgoed. BESLUIT : Kleinschalig effect ENERGIE- EN GRONDSTOFFENVOORRADEN In het plangebied zijn geen ontginningsgebieden. BESLUIT : Geen effect GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE MENS Enkel wat betreft de mobiliteit worden ingrepen doorgevoerd die het risico op ongevallen kan verminderen. Het RUP wijzigt geen andere elementen die gezondheidsrisico s zouden veroorzaken. BESLUIT : Positieve impact op effect ING0812- Plan-MER-toets.doc 15

15 5.12. BESLUIT SCREENING Wij kunnen concluderen dat er weinig tot geen relevante effecten zijn beschreven die een impact op of een verstoring van het milieu tot gevolg zullen hebben. Het doel blijft om het dorpsgezicht te bewaren met behoud van het park en bescherming van het waardevol patrimonium. 6. CONCLUSIE Volgens het schema van afbeelding 3, kunnen we besluiten dat er aan alle criteria is voldaan om een verzoek tot ontheffing van de plan-mer bij de opmaak van dit gemeentelijk RUP bij de dienst Mer aan te vragen. De gemeente is verplicht om eerst aan de ondersteunende Mer-cel en eventueel aan de adviesverlenende instanties deze nota over te maken, om meer zekerheid te krijgen omtrent de noodzakelijkheid van een plan-mer volgens de recente wetgeving. Van zodra de bevestiging van de ontheffing van de plan-mer door de dienst Mer wordt afgeleverd, kan de plenaire vergadering voor de bespreking van het voorontwerp samengeroepen worden. Opgemaakt te Roeselare, 04/09/2008 arch. B. Deckmyn ruimtelijk planner ir. F. Demey zaakvoerder ING0812- Plan-MER-toets.doc 16

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? SCHEMA GEEN PLANMER GEEN PLAN-MER Fase 1: DEFINITIE? Neen Ja Fase 2: TOEPASSINGSGEBIED? Neen Ja Fase 3: VAN RECHTSWEGE? Neen Ja SCREENING PLAN-MER

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat Nota bta /nvd auteur u war 004/ NVD-ddc dossier 20080826 screeningsnota warmolenstraat.doc bestand 29 augustus 2008 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis)

Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis) GEOMEX bvba Kapelleriestraat 3 8840 Staden Tel. 051 70 25 75 Fax 051 70 50 55 e-mail: info@geomex.be Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis) Inlichtingen en coördinaten van de

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P O p s p

Nadere informatie

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul STAD LEUVEN Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul Ontwerp Deel 4: Register van de percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van

Nadere informatie

R.U.P. GROOT-MOLENVELD HERZIENING B.P.A. n 46

R.U.P. GROOT-MOLENVELD HERZIENING B.P.A. n 46 R.U.P. GROOT-MOLENVELD HERZIENING B.P.A. n 46 Verzoek tot raadpleging AANVULLENDE NOTA Gemeente Grimbergen februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1 LIJST VAN AAN TE SCHRIJVEN INSTANTIES...3 2 KOPIJ ONTVANGEN ADVIEZEN...4

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Wortel-Kolonie en omgeving

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt

Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt SCREENING VAN DE PLAN-MER-PLICHT GEINTEGREERD ADVIES PROVINCIAAL RUP Herbestemming

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding Onroerenderfgoeddecreet 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed Inleiding 1 Onroerend erfgoed 3 Onroerenderfgoedzorg in partnerschap Regeerakkoord : samenwerking tussen overheidsdiensten wordt

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg GEMEENTE KORTENBERG RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 DEEL II: GRAFISCH LUIK voorlopig vastgesteld d.d. 10/03/2014 RUP VIERHUIZEN KORTENBERG

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Stad Diksmuide. verzoek tot raadpleging. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.

Stad Diksmuide. verzoek tot raadpleging. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05429 Stad Diksmuide RUP Woumen begraafplaats verzoek tot raadpleging Oktober09 1. Inlichtingen

Nadere informatie

-! _--,24. *'ìlìyl?"ilffi:.î. \ Zitting deputatie, 22/05/2014. Ruimtelijke Planning. 2 6-05- zciîtt

-! _--,24. *'ìlìyl?ilffi:.î. \ Zitting deputatie, 22/05/2014. Ruimtelijke Planning. 2 6-05- zciîtt -! _--,24 *'ìlìyl?"ilffi:.î STAD D KSil il 2 6-05- zciîtt Ruimtelijke Planning AANGETEKEND Aan het college van burgemeester en schepenen PlA Grote Markt 6 8600 Diksmuide Sint-Andries, 22 mei 2Ot4 Onze

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK STRUCTUURPLAN GLABBEEK Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Glabbeek Dit plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van: (voor ARCADIS Gedas) Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Belle Alliance bis Roosdaal

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Belle Alliance bis Roosdaal Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente Roosdaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Belle Alliance bis Roosdaal Onderzoek naar MER-plicht Uitgaande van: Gemeentebestuur Roosdaal Brusselstraat

Nadere informatie

Onderzoek tot plan-mer-plicht (ontheffingsaanvraag) RUP ESENWEG

Onderzoek tot plan-mer-plicht (ontheffingsaanvraag) RUP ESENWEG GEOMEX bvba Kapelleriestraat 3 8840 Staden Tel. 051 70 25 75 Fax 051 70 50 55 e-mail: info@geomex.be Onderzoek tot plan-mer-plicht (ontheffingsaanvraag) RUP ESENWEG Inlichtingen en coördinaten van de

Nadere informatie

PlanMER ZO en NO omleidingsweg te Tongeren

PlanMER ZO en NO omleidingsweg te Tongeren PlanMER ZO en O omleidingsweg te Tongeren Kaartenbundel Definitief Grontmij Belgium V Mechelen, 24 juni 2014 Verantwoording Titel : PlanMER ZO en O omleidingsweg te Tongeren Subtitel : Kaartenbundel Projectnummer

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN AG ENTSCHAP ONDERNEMEN Limburg Corda Campus Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt T 0800 20 555 info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be MAVA T.a.v. Shana Van Hove Gorislaan 49 1820

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2 MAART 1999. - Omzendbrief RO 99/01 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ' omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen ' zoals

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode.

Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode. Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode. Waarom deze verduidelijking? Dit document helpt initiatiefnemers van bouw- en verkavelingsprojecten

Nadere informatie

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 WelkoM Hallo, Deze leeswijzer begeleidt u doorheen de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport voor de ontsluiting Haspengouw

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005.

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005. besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden

Nadere informatie

HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES

HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES Definitieve versie Opdrachtgever: LNE, afd. AMNE, dienst Mer COLOFON Opdracht: Handleiding participatie in het m.e.r.-proces Definitieve versie Opdrachtgever:

Nadere informatie

Collector Mal-Sluizen Herinrichting Neremsplein

Collector Mal-Sluizen Herinrichting Neremsplein MACOBO: VOORSTELLING GEREALISEERD PROJECT Collector Mal-Sluizen Herinrichting Neremsplein - 1 Opmaak Landschapsplan - 2 Herwaarderingsplan - 3 Omgevingsaanleg zwembad MACOBO: VOORSTELLING GEREALISEERD

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke"

Geïntegreerd advies bij het Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke" 1. Adviesvraag : De adviesvraag ten behoeve van het verzoek tot raadpleging voor het "RUP regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

2. Beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan en in voorkomend geval redelijke alternatieven voor het plan of onderdelen ervan

2. Beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan en in voorkomend geval redelijke alternatieven voor het plan of onderdelen ervan 1. Inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer Initiatiefnemer: Gemeente Grobbendonk Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk Opdrachthouder: bvba ARK Sint-Waldetrudisstraat 9b 2200 Herentals 2. Beschrijving

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

Hengelhoef informatievergadering 5 december 2013

Hengelhoef informatievergadering 5 december 2013 Hengelhoef informatievergadering 5 december 2013 WELKOMSTWOORD Roger Vanotterdijk schepen ruimtelijke ordening 1 INLEIDING Mat Steyvers 2 programma CONTEXT EN DOELSTELLINGEN Inge Moors & Igor Philtjens,

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P B & B (dossiernummer:

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domein Zorgvliet, gelegen op het grondgebied van de

Nadere informatie

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011 RUP SION bijlage 5: aanvullende watertoets Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan stad Lier 04 mei 2011 RUP SION LIER BIJLAGE 5 aanvullende watertoets dd. 04.05.2011 PAGINA 2 / 10 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : LEDEGEM. Project : GRUP Soverbo. Dossier nr. : 13.20 1. INLEIDING

PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : LEDEGEM. Project : GRUP Soverbo. Dossier nr. : 13.20 1. INLEIDING PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : LEDEGEM Project : GRUP Soverbo Dossier nr. : 13.20 PLAN-MER-TOETS 1. INLEIDING Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 18/04/2008 betreffende het integratiespoor

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

RUP FORT 4 Stad Mortsel. Voorontwerp RUP

RUP FORT 4 Stad Mortsel. Voorontwerp RUP RUP FORT 4 Stad Mortsel Voorontwerp RUP Situering plangebied - gewestplan Beleidscontext en relevante studies Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (bindende bepalingen) - Fort 4 als plek voor stedelijke

Nadere informatie

[titelblad] dossiernummer: SCRPL13211

[titelblad] dossiernummer: SCRPL13211 [titelblad] dossiernummer: SCRPL13211 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Plan-MER-plicht 3 3 Beschrijving en verduidelijking van het plan 3 3.1 Bestaande ruimtelijke structuur... 3 3.2 Juridisch bestaande toestand...

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Haspengouw-Voeren Natuur- en landbouwgebieden Vallei van de Herk en Mombeek van Alken

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-West-hoek Zwin en Zwinbosjes bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Wat betekent eraan palen/die palen aan?

Wat betekent eraan palen/die palen aan? Interpretatie artikel 2, 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding

Nadere informatie

Vergunningstoestand. Zwembad en sporthal Oprichten van zaal bij ontmoetingscentrum

Vergunningstoestand. Zwembad en sporthal Oprichten van zaal bij ontmoetingscentrum Vergunningstoestand Zwembad en sporthal Oprichten van zaal bij ontmoetingscentrum 28-05-1985 Aanleg van een zwembad 08-09-1997 Aanleg omgeving zwembad 15-12-1998 Bijbouwen van een berging en laadtunnel

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

meldings- en vergunningsplicht

meldings- en vergunningsplicht meldings- en vergunningsplicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de panne juni 2014 definitief ontwerp 2 Verwijderd: maart Inhoud Doel van deze verordening... - 3 - Leeswijzer... - 4 - DEEL I

Nadere informatie

A. Samenvatting van het dossier

A. Samenvatting van het dossier ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Regiostelplaats Antwerpen-Oost Antwerpen/Wijnegem A. Samenvatting van het dossier A.1. Situering Het voorliggend

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN RUP WZC KLEIT PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN GEMEENTE: MALDEGEM OPDRACHTGEVER DATUM Gemeente Maldegem 28/08/12 17/09/12 09/11/12 Eerste opmaak Aanpassingen na opm. college Aanpassingen

Nadere informatie

RUP Stadslandschap werelderfgoedsite Brugge

RUP Stadslandschap werelderfgoedsite Brugge stad brugge ruimtelijke ordening xxx Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP Stadslandschap werelderfgoedsite Brugge Screening van de Plan-MER-plicht Verzoek tot raadpleging Voorontwerp februari 2015

Nadere informatie

RUP - MER Herziening BPA Kapittel NIEL. Ontwerper - Antea Group Koen Janssens Miguel Vanleene

RUP - MER Herziening BPA Kapittel NIEL. Ontwerper - Antea Group Koen Janssens Miguel Vanleene RUP - MER Herziening BPA Kapittel NIEL Ontwerper - Antea Group Koen Janssens Miguel Vanleene 2 Aanleiding Ruim 55.000m² te realiseren door POM / ontwikkelaar en eigenaar als hoogtechnologische bedrijvigheid

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Leiselehoek. Voorlopige vaststelling voor openbaar onderzoek BEREK 16 november2015

RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Leiselehoek. Voorlopige vaststelling voor openbaar onderzoek BEREK 16 november2015 RUIMTELIJKE ORDENING Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leiselehoek Voorlopige vaststelling voor openbaar onderzoek BEREK 16 november2015 RUIMTELIJKE ORDENING Toelichting bij het RUP Inhoud - LIGGING

Nadere informatie

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN RUP Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN December 2010 COLOFON Projectleider Maud Coppenrath Ontwerper Arcadis Belgium Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne Secretariaat

Nadere informatie

Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Gemeente Diksmuide Januari 2009

Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Gemeente Diksmuide Januari 2009 Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Gemeente Diksmuide Januari 2009 Opdracht: Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Opdrachtgever: Opdrachthouder: Provinciebestuur West-Vlaanderen

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers GEMEENTE ASSE Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers Gemeente Asse Haviland Igsv Gemeenteplein 1 Brusselsesteenweg 617 1730 Asse 1731 Zellik 2/14 1. Inlichtingen en coördinaten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 6 februari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Hof Van Eeden - 't Heultje Westerlo

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie 1 Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel T. secretariaat:

Nadere informatie

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H)

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) Lidstaat: België - Vlaams gewest Datum: Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) in navolging van artikel

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be

baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05320 S t a d P o p e r i n g e V e r z o e k t o t r a a d p l e g i n g R U P V e u r n e s t r a a t R U P _ 3 3 0 2

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke Inleiding Het planologisch attest is een document waarin de bevoegde overheid aangeeft of

Nadere informatie

Verzoek tot raadpleging betreffende een plan-mer

Verzoek tot raadpleging betreffende een plan-mer Verzoek tot raadpleging betreffende een plan-mer door de gemeente ASSE voor RUP Landgoed Wolfrot te Walfergem ASSE Gemeente Asse 1 Verzoek tot raadpleging V2 okt. 2009 Inhoudstafel 1. Inlichtingen en coördinaten

Nadere informatie

Herziening GRS Dendermonde

Herziening GRS Dendermonde Herziening GRS Dendermonde Toelichting deelkern Appels 5 december 2011 Openbaar onderzoek 31 oktober tot 29 januari 2011 1 Inleiding Tweede toelichtingsronde Alle opmerkingen zijn bekeken en overwogen

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

M O T I VAT I E N O T A

M O T I VAT I E N O T A M O T I VAT I E N O T A Provincie: Locatie: Dossier: Dossiernummer: Vlaams-Brabant Sint-Pieters-Leeuw Wegen-, riolerings- en omgevingswerken project bedrijvenzone Ruysbroeckveld - wijziging 1 I40001 1.

Nadere informatie

Bouwen in overstromingsgebieden

Bouwen in overstromingsgebieden Bouwen in overstromingsgebieden Wim Verhaegen- adjunct van de directeur Dienst Lokaal Waterbeheer- Team Watertoets www.watertoets.be De watertoets als instrument in het IWB juridisch kader Decreet Integraal

Nadere informatie