Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat"

Transcriptie

1 Nota bta /nvd auteur u war 004/ NVD-ddc dossier screeningsnota warmolenstraat.doc bestand 29 augustus 2008 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat 1 Initiatiefnemer Stadsbestuur Waregem Gemeenteplein Waregem 2 Opdrachthouder Intercommunale Leiedal President Kennedypark Kortrijk 3 Voorwerp 3.1 Het RUP is een plan Het voorliggende plan is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en valt onder de definitie plan zoals geformuleerd door het D.A.B.M. 3.2 Het RUP valt onder het toepassingsgebied Het RUP vormt het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning toegekend wordt en valt dus onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. Intercommunale Leiedal - President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel fax BTW nr BE DEXIA

2 pagina Bepaling van de plicht tot opmaak van een plan Mer Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-mer plicht. - Het RUP vormt geen kader voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 opgesomde projecten - Het RUP betreft een klein gebied van lokaal niveau - Het RUP betreft een kleine wijziging Daar het RUP een kleine wijziging inhoudt (art D.A.B.M.) wordt voor betreffend plan op basis van een screening geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan hebben. Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk betekenisvolle effect op speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist is uit hoofde van het artikel 36ter, 3, eerste lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (titel IV, artikel van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen algemeen milieubeleid). Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de plan-mer plicht, wordt voor het betreffende plan op basis van een screening geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

3 pagina 3 4 Beschrijving en verduidelijking van het plan 4.1 Naam plan Rup Waregem 04 Sint-Eloois-Vijve Molenstraat 4.2 Fase van opmaak van het plan of programma Fase Datum goedkeuring Startnota x 21/01/2008 Schetsontwerp Voorontwerp Ontwerp Besluit 4.3 Plan - en procesevolutie: mogelijkheid tot planbijsturingen en mate van flexibiliteit Bijsturingen van het RUP zijn nog mogelijk naar aanleiding van opmerkingen: vanuit de verschillende adviserende instanties naar in kader van de screening (raadpleging betrokken instanties), vanuit de plenaire vergadering vanuit het openbaar onderzoek. 4.4 Ligging Provincie Arrondissement Gemeente Deelgemeente West-Vlaanderen Kortrijk Waregem Sint-Eloois-Vijve

4 pagina 4 Situeringskaart 4.5 Feitelijke toestand Zie startnota hoofdstuk Uitgangspunten en doelstellingen Het RUP vormt een herziening van een bestaand bpa met een beperkte uitbreiding. Het RUP conditioneert een aantal inbreidingsprojecten/herbestemmingsprojecten. Het RUP moet juridische eenduidigheid brengen binnen het woongebied. Binnen het plangebied bevinden zich een aantal potentiële verdichtingsprojecten: restpercelen, al dan niet leegstaande bedrijven in het woonweefsel. 4.7 Voorgeschiedenis en eventueel reeds genomen beslissingen Het RUP betreft een wijziging van de bestemming volgens het bestaande bpa nr. 7A: Molenstraat (1986/03/24) en het bpa nr 7bis Molenstraat (1989/09/21). Het RUP is geen voorwerp van een vroegere Plan-MER. Bespreking startnota met de bevoegde schepenen en ambtenaren in januari 2008.

5 pagina 5 Voor het inbreidingsproject thv een restperceel (zie ontwikkeling 2 blz 24 in de startnota) werd een verkavelingsvergunning afgeleverd. Deze ontwikkeling was immers mogelijk binnen de bestaande bestemming. De opties van het verkavelingsplan worden in het rup bevestigd. Waregem keurde eind 2006 een woonbeleidsplan goed. Het woonplan erkent de potentiële verdichtingsmogelijkheden en vestigt de aandacht op het afstemmen van de verschillende deelprojecten. Het woonplan wenst aaneengesloten bouwvormen en differentiatie in de typologieën te stimuleren. Voor deze sites wordt er wel meegegeven dat de dichtheid van 25w/ha moeilijk te halen zal zijn gezien de bestaande omgeving en ontsluitingsmogelijkheden. 4.8 Voor welke activiteiten en/of projecten kan het plan het kader vormen - verdichting woonweefsel: bebouwing onbebouwde loten: 60-tal woningen - verdichting van het woonweefsel: korte termijn 10-tal woningen + 100m weg lange termijn 20-tal woningen m weg - specifieke functie aan de Leievallei - vestiging van aan het wonen verwante functies - doorsteken minstens voor traag verkeer 4.9 Interferentie met andere plannen, projecten of activiteiten binnen of buiten de perimeter van het plan, voor zover in dit stadium al gekend Het RUP geeft uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Waregem. Het RUP vormt slechts een beperkte aanpassing van de juridische mogelijkheden voorzien in de bestaande bpa s. Het RUP vormt een uitvoering van het woonbeleidsplan Beoordeling of het plan grens- of gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten kan hebben Het plangebied is niet gelegen aan een (gewest)grens en zal geen grensoverschrijdend effect hebben Bijdrage van het plan tot oplossingen van bestaande milieuproblemen Er stellen zich geen milieuproblemen die binnen dit RUP behandeld worden Reeds geraadpleegde studies, bronnen, milieugegevens. Zie screening (punt 5) onder beschrijving referentiesituatie

6 pagina Overzicht van mogelijke milieumaatregelen die vanaf het beginstadium worden ingecalculeerd Naast de geldende wetgeving en reglementering zie screening (punt 5) onder milderende maatregelen. De stedenbouwkundige voorschriften voorkomen en beperken de eventuele hinder en verstoring van de omgeving Leemten in de kennis volgens het stadium van het plan of programma-proces Zie screening (punt 5) onder leemten in de kennis

7 pagina 7 5 Inschatting van mogelijke aanzienlijke milieu-effecten (screening) 5.1 Beschrijving en inschatting van de mogelijke milieueffecten Algemene methodiek De screening van de milieu-effecten verloopt in drie stappen: 1. Voor een eerste inschatting van de milieueffecten worden in een ingreepeffectschema de mogelijke activiteiten en werken die op basis van het plan kunnen plaatsvinden geëvalueerd op potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst aan de verschillende effectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of permanente aard zijn en zal in die zin ook verschillend beoordeeld worden. 2. De beschrijving en een inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het voorgenomen plan op de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische factoren, het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed, het landschap, de mobiliteit en de samenhang tussen de genoemde factoren. De disciplines waar mogelijk een significant negatief effect verwacht wordt, worden verder uitgewerkt. Voor deze effectdisciplines wordt de referentiesituatie beschreven. Daarna worden de ingrepen en hun effect beschreven, aangevuld met remediërende maatregelen en eventuele leemten in de kennis. 3. Hieruit volgt een globale beoordeling van de effecten voor de verschillende effectdisciplines.

8 pagina Ingreepeffectschema Beschrijving ingreep in tijd en ruimte Eerste afweging ten opzichte van de effectdisciplines Ingreep Omvang Duur Gezondheid van de mens Ruimtelijke ordening biodiversiteit, flora en fauna energie en grondstoffenvoorraad Bodem Water atmosfeer en klimatologische factoren geluid licht Stoffelijke goederen en cultureel erfgoed landschap mobiliteit Bebouwing onbebouwde percelen 60-tal woningen geen wegenis P / + N / N N N N N / N N Verdichtingsprojecten 10 woningen / P / + N* / N* N N N N / N N* 100 m weg (+ lange termijn: 20 woningen 150 m weg Specifieke functie lokaal P / + N* / N N N* N* N / + N* Aan het wonen beperkt P / + / / N N N* N* N / / N* verwante functies Doorsteken Beperkt P / + / / N N + N N / / + N: niet significant effect N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer lokaal effect S*: mogelijk significant effect verder te onderzoeken S: significant effect T: tijdelijk effect P: permanent effect (P : wisselend/niet-continu effect) /: niet relevant +: positief effect

9 pagina Beschrijving en inschatting van de mogelijke milieueffecten Effect op de gezondheid en de veiligheid van de mens Omschrijving en beoordeling Geen effect Aanzienlijk milieueffect nee Effect op de ruimtelijke ordening Omschrijving en beoordeling Alle mogelijke ingrepen hebben een positief effect op de ruimtelijke ordening. De verdichting van het woonweefsel is één van de belangrijkste opties in het structuurplan Vlaanderen. Het zorgt ervoor dat minder nieuwe open ruimte voor wonen moet aangesneden worden. De menging met andere functies geeft eveneens een meerwaarde. Tenslotte stimuleren bijkomende doorsteken voor traag verkeer het gebruik van de fiets. Aanzienlijk milieueffect nee Effect op de biodiversiteit, fauna en flora Omschrijving en beoordeling De natuurwaarde van de onbebouwde percelen is zeer beperkt. Een restperceel heeft op vandaag deels de bestemming natuurgebied. In realiteit is het akkerland met een zeer beperkte natuurwaarde (geen selectie op de biologische waarderingskaart). De afwerking van het woongebied en de positionering van een functie die een relatie legt met de Leievallei geeft een meerwaarde aan de Leievallei. Aanzienlijk milieueffect nee Effect op energie- en grondstoffenvoorraad Omschrijving en beoordeling Geen effect Aanzienlijk milieueffect nee Effect op de bodem Omschrijving en beoordeling Iedere bebouwing heeft een beperkt effect op de bodem. In dit geval gaat het echter slechts om ééngezinswoningen en één specifieke functie die echter ook van schaal zeer beperkt blijft. Er zijn geen kelders groter dan voor individueel gebruik te verwachten. Het effect op de bodem zal dan ook zeer beperkt zijn.

10 pagina 10 Aanzienlijk milieueffect nee Effect op het water Omschrijving en beoordeling Aanzienlijk milieueffect Zie ook waterhoofdstuk in de toelichtingsnota De bijkomende bebouwing en verharding is zeer beperkt. De bestaande wetgeving inzake hemelwateropvang volstaat. Het gebied is geen kwetsbaar gebied wat betreft de waterhuishouding. nee Effect op de atmosfeer en klimatologische factoren Omschrijving en beoordeling De beperkte invloed op de atmosfeer is te wijten aan bijkomend verkeer door bijkomende woningen. Het gebied situeert zich echter in een stedelijke omgeving waar er enkel een beperkt aantal ééngezinswoningen en één specifieke functie kan bijkomen. Grootschalige functies worden in de voorschriften uitgesloten. Het relatief effect op de atmosfeer is beperkt. Aanzienlijk milieueffect nee Effect op het geluid Omschrijving en beoordeling Aanzienlijk milieueffect Het effect op het geluid van ééngezinswoningen is uiterst beperkt. De nevenfuncties of specifieke functie kan een iets groter effect hebben op het geluid. Grootschalige activiteiten worden echter uitgesloten. De verenigbaarheid met het wonen is een beoordelingscriterium voor een stedenbouwkundige vergunning. nee Effect op het licht Omschrijving en beoordeling Aanzienlijk milieueffect Noch ééngezinswoningen, noch de nevenfuncties zullen een grote lichtproductie met zich mee brengen. De doorsteken voor traag verkeer en nieuwe openbare wegenis worden voorzien van de normale verlichting. De specifieke functie kan geen grote lichthinder veroorzaken vanwege de gevraagde relatie met het natuurgebied ten noorden. nee Effect op de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed en het landschap Omschrijving en beoordeling Er is geen erfgoed begrepen in het plangebied. Aanzienlijk milieueffect nee

11 pagina 11 Effect op de mobiliteit Omschrijving en beoordeling Aanzienlijk milieueffect De effecten op de mobiliteit zijn zeer beperkt. Door inbreiding zijn er bijkomende verkeersbewegingen mogelijk. De wegenis is van een dergelijk profiel dat ze dit aan kan. Het gaat om slechts een beperkt aantal woningen. nee

12 pagina Overzicht van de beoordeling van de aanzienlijke milieueffecten Globaal overzicht aanzienlijk effect ja/nee Effect op - gezondheid en veiligheid van de mens nee - ruimtelijke ordening nee - biodiversiteit, flora en fauna nee - energie en grondstoffenvoorraad nee - bodem nee - water nee - atmosfeer en klimatologische factoren nee - geluid nee - licht nee - stoffelijke goederen en cultureel erfgoed nee - landschap nee - mobiliteit nee Gezien de beperkte omvang van het plan en de beperkte ingrepen zijn er weinig tot geen effecten met een grote invloed te verwachten. 5.2 De kenmerken van plannen en programma s De mate waarin het plan een kader vormt voor projecten en andere activiteiten met betrekking tot de ligging, aard, omvang en gebruiksvoorwaarden en de toewijzing van hulpbronnen Het RUP heeft geen betrekking op hulpbronnen De mate waarin het plan andere plannen en programma s, met inbegrip van die welke deel zijn van een hiërarchisch geheel, beïnvloedt. Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk RUP staat onder aan de hiërarchie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend De relevantie van het plan voor de integratie van milieuoverwegingen, vooral met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling Niet relevant voor dit RUP.

13 pagina Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan Zie punt De relevantie van het plan voor de toepassing van de milieuwetgeving van de Europese Gemeenschap niet relevant 5.3 Kenmerken van de effecten en van de gebieden die kunnen worden beïnvloed Kenmerken van de effecten De waarschijnlijkheid, duur, frequentie en omkeerbaarheid van de effecten Cumulatieve aard van de effecten De grensoverschrijdende aard van de effecten Beoordeling De effecten zijn beperkt Enkel de realisatie van een 30-tal woningen is op vandaag realistisch. De andere inbreidingsprojecten zijn mogelijkheden op lange termijn evenals de specifieke functie. In het plan worden de maximale mogelijkheden aangegeven. Er is geen toename van de effecten te verwachten. Niet relevant De risico s voor de menselijke veiligheid of gezondheid of voor het milieu (bijvoorbeeld door ongevallen) Niet relevant Geen externe gevarenbron in de omgeving aanwezig. De orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden) Het betreft een lokale kleine wijziging waardoor de effecten eveneens beperkt zijn. De waarde en kwetsbaarheid van het gebied dat kan worden beïnvloed gelet op: bijzondere natuurlijke kenmerken of cultureel erfgoed; de overschrijding van de milieukwaliteitsnormen of van grenswaarden; intensief grondgebruik; De effecten op gebieden en landschappen die door een lidstaat, door de Europese Gemeenschap, dan wel in internationaal verband als beschermd gebied zijn erkend. Niet relevant Niet relevant

14 pagina 14 6 Conclusie Voor het voorliggende RUP wordt, rekening houdend met de beperkte effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige referentiesituatie en de voorkomende milderende maatregelen en toepassing van de geldende reglementering, geen aanzienlijke milieueffecten verwacht; bijgevolg wordt voorgesteld ontheffing te verlenen tot opmaak van een plan-mer.

15 STAD WAREGEM RUP nr. 4.1 Molenstraat figuur 00: watertoets Legende plangebied erosiegevoelige gebieden niet erosiegevoelig erosiegevoelig grondwaterstromingsgevoelige gebieden geen informatie beschikbaar zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1) matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3) hellingenkaart 0,5 0, > 10 infiltratiegevoelige bodems erosiegevoelige gebieden grondwaterstromingsgevoelige gebieden niet infiltratiegevoelig infiltratiegevoelig overstromingsgevoelige gebieden hellingenkaart infiltratiegevoelige bodems niet overstromingsgevoelig effectief overstromingsgevoelig mogelijk overstromingsgevoelig winterbed geen informatie beschikbaar winterbedding bron: Agiv schaal: 1:12,000 overstromingsgevoelige gebieden winterbedkaart Meters

16 STAD WAREGEM RUP nr. 4.1 Molenstraat plan-mer screening Legende Leievallei Leievallei De Leie met inbegrip van de oude Leiearmen Zandig Leie-Schelde-interfluvium plangebied biologische waarderingskaart Leievallei stedelijk gebied waregem biologisch minder waardevol complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen biologisch waardevol complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen biologisch zeer waardevol Zandig Leie-Schelde-interfluvium landschapsatlas ankerplaatsen lijnrelikten biologische waarderingskaart landschapsatlas % puntrelikten reliktenzone traditionele landschappen! bodemkaart 01. Antropogeen 04. Vochtig zand 05. Droog zand 07. Vochtig zand antr 09. Nat zandleem 10. Vochtig zandleem 15. Natte klei 18. Natte Zware Klei sevesobedrijven! Progalys b.v.b.a. bron: Agiv!Progalys b.v.b.a. schaal: 1:10,000 bodemkaart Meters sevesobedrijven

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 13-1 Oud Containerpark

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 13-1 Oud Containerpark Nota nvd auteur U war 13.1 oud containerpark dossier bestand September 2009 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 13-1 Oud Containerpark 1 Initiatiefnemer Stad Waregem

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 12-1 Karmel

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 12-1 Karmel Nota nvd auteur u war 12-1 dossier RUP WAR 12-1 Karmelscreeningsnota.doc bestand September 2009 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 12-1 Karmel 1 Initiatiefnemer Stad

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Kortrijk Venning Goedkope Woning

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Kortrijk Venning Goedkope Woning Nota planmerscreening sho/sve auteur u kor 9 dossier 20100707 n-planmerscreening_rup- bestand KOR-Venning-Goedkope-woning-def-naadviesronde.doc 7 juli 2010 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening)

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Antwerpen

afbakening zeehavengebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen Havenontwikkeling linkerscheldeoever Bijlage VIb: onderzoek tot milieueffectrapportage deelgebied polder tussen Verrebroek en

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis)

Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis) GEOMEX bvba Kapelleriestraat 3 8840 Staden Tel. 051 70 25 75 Fax 051 70 50 55 e-mail: info@geomex.be Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis) Inlichtingen en coördinaten van de

Nadere informatie

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg GEMEENTE KORTENBERG RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 DEEL II: GRAFISCH LUIK voorlopig vastgesteld d.d. 10/03/2014 RUP VIERHUIZEN KORTENBERG

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste Maart 2014, definitieve vaststelling Dit document wordt opgemaakt in opdracht van Stad Harelbeke

Nadere informatie

gemeente Deerlijk RUP 16-1 Zonevreemde bedrijven in het buitengebied - spoor 1 arpril 2013, voorontwerp

gemeente Deerlijk RUP 16-1 Zonevreemde bedrijven in het buitengebied - spoor 1 arpril 2013, voorontwerp gemeente Deerlijk RUP 16-1 Zonevreemde bedrijven in het buitengebied - spoor 1 arpril 2013, voorontwerp Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500

Nadere informatie

Lokaal bedrijventerrein Loeweit

Lokaal bedrijventerrein Loeweit Provincie Oost-Vlaanderen _ Gemeente Berlare screening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Lokaal bedrijventerrein Loeweit Onderzoek tot Plan-MER-plicht colofon Initiatiefnemer Gemeente Berlare Dorp

Nadere informatie

Zulte. Voorontwerp RUP Herziening RUP Woonzone Klooster Machelen. Verzoek tot raadpleging. Gent 19 09 2011

Zulte. Voorontwerp RUP Herziening RUP Woonzone Klooster Machelen. Verzoek tot raadpleging. Gent 19 09 2011 Zulte Voorontwerp RUP Herziening RUP Woonzone Klooster Machelen Verzoek tot raadpleging Gent 19 09 2011 Zulte Voorontwerp RUP Herziening RUP Woonzone Klooster Machelen Verzoek tot raadpleging Gent 19 09

Nadere informatie

Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Gemeente Diksmuide Januari 2009

Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Gemeente Diksmuide Januari 2009 Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Gemeente Diksmuide Januari 2009 Opdracht: Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Opdrachtgever: Opdrachthouder: Provinciebestuur West-Vlaanderen

Nadere informatie

Onderzoek tot plan-mer-plicht (ontheffingsaanvraag) RUP ESENWEG

Onderzoek tot plan-mer-plicht (ontheffingsaanvraag) RUP ESENWEG GEOMEX bvba Kapelleriestraat 3 8840 Staden Tel. 051 70 25 75 Fax 051 70 50 55 e-mail: info@geomex.be Onderzoek tot plan-mer-plicht (ontheffingsaanvraag) RUP ESENWEG Inlichtingen en coördinaten van de

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN

RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN SCREENINGSNOTA PLAN-MER-PLICHT (deel II kaartenbundel) Adviesverlening en begeleiding Ruimtelijke ordening & milieu Januari 2015 (ontheffingsaanvraag) Projectnr. IL:

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? SCHEMA GEEN PLANMER GEEN PLAN-MER Fase 1: DEFINITIE? Neen Ja Fase 2: TOEPASSINGSGEBIED? Neen Ja Fase 3: VAN RECHTSWEGE? Neen Ja SCREENING PLAN-MER

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

Stad Diksmuide. verzoek tot raadpleging. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.

Stad Diksmuide. verzoek tot raadpleging. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05429 Stad Diksmuide RUP Woumen begraafplaats verzoek tot raadpleging Oktober09 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Screening milieueffecten van het PRUP Regionaal bedrijf Synhaeve Gemeente Waregem Januari 2012

Screening milieueffecten van het PRUP Regionaal bedrijf Synhaeve Gemeente Waregem Januari 2012 Screening milieueffecten van het PRUP Regionaal bedrijf Synhaeve Gemeente Waregem Januari 2012 Opdracht: Screening milieueffecten van het PRUP Regionaal bedrijf Synhaeve Opdrachtgever: Opdrachthouder:

Nadere informatie

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE PLAN-MER SCREENINGSNOTA (deel II kaartenbundel) Adviesverlening en begeleiding Ruimtelijke ordening Januari 2015 (ontheffingsaanvraag) Projectnr. IL: 506.016 MER-dossiernr.:

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

College Burgemeester en Schepenen t.a.v. mevr. Mia Vanden Driessche Polenplein Ardooie. Koolskamp, 13 november 2015.

College Burgemeester en Schepenen t.a.v. mevr. Mia Vanden Driessche Polenplein Ardooie. Koolskamp, 13 november 2015. College Burgemeester en Schepenen t.a.v. mevr. Mia Vanden Driessche Polenplein 15 8850 Ardooie Koolskamp, 13 november 2015. Betreft: Verzoek tot raadpleging in het kader van een onderzoek tot plan-m.e.r.-plicht

Nadere informatie

Legende. PlanMer PRUP afbakening KSG Waregem. Ontwerp afbakeningslijn en aanduiding programmaelementen. d'hooie uitbr.

Legende. PlanMer PRUP afbakening KSG Waregem. Ontwerp afbakeningslijn en aanduiding programmaelementen. d'hooie uitbr. d'hooie uitbr Figuur 2-4 Ontwerp afbakeningslijn en aanduiding programmaelementen LB1 Europoint R6 X R3 R5 R4 B A D Woonprojecten ontwerp afbakeningslijn KSG LB3 R1 C LB2 R2 R8 R7 E F Blauwpoort Brabantstraat

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers GEMEENTE ASSE Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers Gemeente Asse Haviland Igsv Gemeenteplein 1 Brusselsesteenweg 617 1730 Asse 1731 Zellik 2/14 1. Inlichtingen en coördinaten

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

PlanMer Regenboogstadion Waregem Situering plangebied op macroschaal Legende

PlanMer Regenboogstadion Waregem Situering plangebied op macroschaal Legende plangebied Vijfseweg Noorderlaan Noorderlaan Oosterlaan Oosterlaan Noorderlaan Kruishoutemsew Westerlaan Zuiderlaan Expresweg Jozef Duthoystraat Westerlaan Stormestraat Meersstraat Zuiderlaan Zuiderlaan

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

Gemeente Deerlijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 3-1 Sint-Lodewijk. september 2010, ontwerp 1

Gemeente Deerlijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 3-1 Sint-Lodewijk. september 2010, ontwerp 1 Gemeente Deerlijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 3-1 Sint-Lodewijk september 2010, ontwerp 1 Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 -

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

[titelblad] dossiernummer: SCRPL13211

[titelblad] dossiernummer: SCRPL13211 [titelblad] dossiernummer: SCRPL13211 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Plan-MER-plicht 3 3 Beschrijving en verduidelijking van het plan 3 3.1 Bestaande ruimtelijke structuur... 3 3.2 Juridisch bestaande toestand...

Nadere informatie

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 3-1 - SEV Wonen aan de Leie. november 2012, definitieve vaststelling

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 3-1 - SEV Wonen aan de Leie. november 2012, definitieve vaststelling Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 3-1 - SEV Wonen aan de Leie november 2012, definitieve vaststelling Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 1 juli 2016 Uw kenmerk Brief dd 07/06/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0482 Fax

Nadere informatie

Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening

Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening Nota aan GR status: Beslist op GR Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening RUP Groeningebeek: ontwerp. Voorlopige vaststelling. Goedkeuren. Samenvatting Het voorontwerp RUP

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2 MAART 1999. - Omzendbrief RO 99/01 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ' omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen ' zoals

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

2. Beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan en in voorkomend geval redelijke alternatieven voor het plan of onderdelen ervan

2. Beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan en in voorkomend geval redelijke alternatieven voor het plan of onderdelen ervan 1. Inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer Initiatiefnemer: Gemeente Grobbendonk Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk Opdrachthouder: bvba ARK Sint-Waldetrudisstraat 9b 2200 Herentals 2. Beschrijving

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

Bioterra nv Nijverheidslaan 1527 3660 OPGLABBEEK

Bioterra nv Nijverheidslaan 1527 3660 OPGLABBEEK Bioterra nv Nijverheidslaan 1527 3660 OPGLABBEEK Behandeling van asbesthoudende bodem en asbesthoudend breek- en zeefzand in een bestaand grondreinigingscentrum te Bornem MER - Deel 2 Kaartenatlas - Referentie:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Wortel-Kolonie en omgeving

Nadere informatie

Verzoek tot raadpleging betreffende een plan-mer

Verzoek tot raadpleging betreffende een plan-mer Verzoek tot raadpleging betreffende een plan-mer door de gemeente ASSE voor RUP Landgoed Wolfrot te Walfergem ASSE Gemeente Asse 1 Verzoek tot raadpleging V2 okt. 2009 Inhoudstafel 1. Inlichtingen en coördinaten

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

PLAN-MER-SCREENING. Onderzoek tot milieueffectrapportage voor RUP Victor De Witstraat Aanvraag beslissing dienst MER Gemeente Bornem.

PLAN-MER-SCREENING. Onderzoek tot milieueffectrapportage voor RUP Victor De Witstraat Aanvraag beslissing dienst MER Gemeente Bornem. PLAN-MER-SCREENING Onderzoek tot milieueffectrapportage voor RUP Victor De Witstraat Aanvraag beslissing dienst MER Gemeente Bornem Augustus 2015 L A N D SC A PE A RC H I T EC T U RE U RB A N I SM L A

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

-! _--,24. *'ìlìyl?"ilffi:.î. \ Zitting deputatie, 22/05/2014. Ruimtelijke Planning. 2 6-05- zciîtt

-! _--,24. *'ìlìyl?ilffi:.î. \ Zitting deputatie, 22/05/2014. Ruimtelijke Planning. 2 6-05- zciîtt -! _--,24 *'ìlìyl?"ilffi:.î STAD D KSil il 2 6-05- zciîtt Ruimtelijke Planning AANGETEKEND Aan het college van burgemeester en schepenen PlA Grote Markt 6 8600 Diksmuide Sint-Andries, 22 mei 2Ot4 Onze

Nadere informatie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO CASALINA BVBA Vierhuizenstraat 48 3070 Kortenberg Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 7 mei 2015 Uw kenmerk Brief dd 21/04/2015 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F6298/15.961 SU2015/0337

Nadere informatie

baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be

baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05320 S t a d P o p e r i n g e V e r z o e k t o t r a a d p l e g i n g R U P V e u r n e s t r a a t R U P _ 3 3 0 2

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES

HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES Definitieve versie Opdrachtgever: LNE, afd. AMNE, dienst Mer COLOFON Opdracht: Handleiding participatie in het m.e.r.-proces Definitieve versie Opdrachtgever:

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

Beersel. Ruimtelijk uitvoeringsplan Kerk en pastorie van Lot. Verzoek tot raadpleging 27 juni 2014. Opdrachtgever: Gemeentebestuur Beersel

Beersel. Ruimtelijk uitvoeringsplan Kerk en pastorie van Lot. Verzoek tot raadpleging 27 juni 2014. Opdrachtgever: Gemeentebestuur Beersel Beersel Opdrachtgever: Gemeentebestuur Beersel Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE BEERSEL Tekstbundel Samenstelling 01 Toelichtingsnota 02 Kaartenbundel Opdrachtgever:

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Berquin notarissen BVBA Notaris Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 25 november 2015 Uw kenmerk AV/2152043 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0866

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Notalex BVBA Notaris Kroonlaan 145 bus F 1050 Elsene Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 16 december 2015 Uw kenmerk TDT/30471 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0920 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA: PRUP Het Leeg - Rietbeemden Brasschaat

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

figuur 11: Milieuvergunningen Legende Kruishoutem plangebied Allegaert Jacques Cottegnie Chris Deconinck Deconinck Piet Eecloo Christiaan Keep Fit

figuur 11: Milieuvergunningen Legende Kruishoutem plangebied Allegaert Jacques Cottegnie Chris Deconinck Deconinck Piet Eecloo Christiaan Keep Fit figuur 11: Milieuvergunningen Allegaert Jacques 2014-09-07 2014-09-07 2006-11-06 2011-08-112011-08-22 2011-08-22 2011-08-22 1991-08-31 2006-11-06 2011-09-01 2011-08-22 1994-07-05 1994-07-05 2000-08-28

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/6 Uitvoering RSPA : PRUP Langveld Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin -

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Gemeente Brasschaat Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Januari 2011 K. Van Hul, Bekkenverantwoordelijke Beneden-Schelde G. Defloor, Projectleider Projectbeheer OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

meldings- en vergunningsplicht

meldings- en vergunningsplicht meldings- en vergunningsplicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de panne juni 2014 definitief ontwerp 2 Verwijderd: maart Inhoud Doel van deze verordening... - 3 - Leeswijzer... - 4 - DEEL I

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 oktober 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Sunparks Mol voorlopige

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 e-mail: mer@vlaanderen.be

Nadere informatie

Zwevegem RUP Lokaal woongebied Kreupel. februari 2011, definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad

Zwevegem RUP Lokaal woongebied Kreupel. februari 2011, definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad Zwevegem RUP Lokaal woongebied Kreupel februari 2011, definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 29 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 08/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0724

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen. Wetgeving: procedure en gevolgen

Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen. Wetgeving: procedure en gevolgen Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen Wetgeving: procedure en gevolgen Decretale basis Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij decreet van 10 maart 2006, Hoofdstuk

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Brussel, 24 april 2009 042409_Advies provinciale mobiliteitscharter Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Situering en inhoud voorontwerp

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Screening milieueffecten Rijbanen van Vlaams - Brabant NV te Overijse

Screening milieueffecten Rijbanen van Vlaams - Brabant NV te Overijse PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Katrien Coremans Telefoon - fax 016-26 75 26 / 016-26 75 85 e-mail katrien.coremans@vlaamsbrabant.be Dossiernummer

Nadere informatie

RUP Stadslandschap werelderfgoedsite Brugge

RUP Stadslandschap werelderfgoedsite Brugge stad brugge ruimtelijke ordening xxx Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP Stadslandschap werelderfgoedsite Brugge Screening van de Plan-MER-plicht Verzoek tot raadpleging Voorontwerp februari 2015

Nadere informatie

legende kaart 1: situering op topografische kaart plangebied gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vinderhoute

legende kaart 1: situering op topografische kaart plangebied gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vinderhoute kaart 1: situering op topografische kaart datum: augustus 2009 locatie: 05001_RUP_PL_01 bron: topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, opname 1991-2005 (AGIV-product) kaart 2: situering op orthofoto

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST

Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 8/05/2015 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan

Nadere informatie

Vergunningstoestand. Zwembad en sporthal Oprichten van zaal bij ontmoetingscentrum

Vergunningstoestand. Zwembad en sporthal Oprichten van zaal bij ontmoetingscentrum Vergunningstoestand Zwembad en sporthal Oprichten van zaal bij ontmoetingscentrum 28-05-1985 Aanleg van een zwembad 08-09-1997 Aanleg omgeving zwembad 15-12-1998 Bijbouwen van een berging en laadtunnel

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden stuk ingediend op 1440 (2011-2012) Nr. 1 20 januari 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Marc Vanden Bussche en Bart Tommelein, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Karlos

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Belle Alliance bis Roosdaal

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Belle Alliance bis Roosdaal Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente Roosdaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Belle Alliance bis Roosdaal Onderzoek naar MER-plicht Uitgaande van: Gemeentebestuur Roosdaal Brusselstraat

Nadere informatie

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN AG ENTSCHAP ONDERNEMEN Limburg Corda Campus Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt T 0800 20 555 info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be MAVA T.a.v. Shana Van Hove Gorislaan 49 1820

Nadere informatie