Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat"

Transcriptie

1 Nota bta /nvd auteur u war 004/ NVD-ddc dossier screeningsnota warmolenstraat.doc bestand 29 augustus 2008 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat 1 Initiatiefnemer Stadsbestuur Waregem Gemeenteplein Waregem 2 Opdrachthouder Intercommunale Leiedal President Kennedypark Kortrijk 3 Voorwerp 3.1 Het RUP is een plan Het voorliggende plan is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en valt onder de definitie plan zoals geformuleerd door het D.A.B.M. 3.2 Het RUP valt onder het toepassingsgebied Het RUP vormt het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning toegekend wordt en valt dus onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. Intercommunale Leiedal - President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel fax BTW nr BE DEXIA

2 pagina Bepaling van de plicht tot opmaak van een plan Mer Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-mer plicht. - Het RUP vormt geen kader voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 opgesomde projecten - Het RUP betreft een klein gebied van lokaal niveau - Het RUP betreft een kleine wijziging Daar het RUP een kleine wijziging inhoudt (art D.A.B.M.) wordt voor betreffend plan op basis van een screening geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan hebben. Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk betekenisvolle effect op speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist is uit hoofde van het artikel 36ter, 3, eerste lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (titel IV, artikel van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen algemeen milieubeleid). Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de plan-mer plicht, wordt voor het betreffende plan op basis van een screening geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

3 pagina 3 4 Beschrijving en verduidelijking van het plan 4.1 Naam plan Rup Waregem 04 Sint-Eloois-Vijve Molenstraat 4.2 Fase van opmaak van het plan of programma Fase Datum goedkeuring Startnota x 21/01/2008 Schetsontwerp Voorontwerp Ontwerp Besluit 4.3 Plan - en procesevolutie: mogelijkheid tot planbijsturingen en mate van flexibiliteit Bijsturingen van het RUP zijn nog mogelijk naar aanleiding van opmerkingen: vanuit de verschillende adviserende instanties naar in kader van de screening (raadpleging betrokken instanties), vanuit de plenaire vergadering vanuit het openbaar onderzoek. 4.4 Ligging Provincie Arrondissement Gemeente Deelgemeente West-Vlaanderen Kortrijk Waregem Sint-Eloois-Vijve

4 pagina 4 Situeringskaart 4.5 Feitelijke toestand Zie startnota hoofdstuk Uitgangspunten en doelstellingen Het RUP vormt een herziening van een bestaand bpa met een beperkte uitbreiding. Het RUP conditioneert een aantal inbreidingsprojecten/herbestemmingsprojecten. Het RUP moet juridische eenduidigheid brengen binnen het woongebied. Binnen het plangebied bevinden zich een aantal potentiële verdichtingsprojecten: restpercelen, al dan niet leegstaande bedrijven in het woonweefsel. 4.7 Voorgeschiedenis en eventueel reeds genomen beslissingen Het RUP betreft een wijziging van de bestemming volgens het bestaande bpa nr. 7A: Molenstraat (1986/03/24) en het bpa nr 7bis Molenstraat (1989/09/21). Het RUP is geen voorwerp van een vroegere Plan-MER. Bespreking startnota met de bevoegde schepenen en ambtenaren in januari 2008.

5 pagina 5 Voor het inbreidingsproject thv een restperceel (zie ontwikkeling 2 blz 24 in de startnota) werd een verkavelingsvergunning afgeleverd. Deze ontwikkeling was immers mogelijk binnen de bestaande bestemming. De opties van het verkavelingsplan worden in het rup bevestigd. Waregem keurde eind 2006 een woonbeleidsplan goed. Het woonplan erkent de potentiële verdichtingsmogelijkheden en vestigt de aandacht op het afstemmen van de verschillende deelprojecten. Het woonplan wenst aaneengesloten bouwvormen en differentiatie in de typologieën te stimuleren. Voor deze sites wordt er wel meegegeven dat de dichtheid van 25w/ha moeilijk te halen zal zijn gezien de bestaande omgeving en ontsluitingsmogelijkheden. 4.8 Voor welke activiteiten en/of projecten kan het plan het kader vormen - verdichting woonweefsel: bebouwing onbebouwde loten: 60-tal woningen - verdichting van het woonweefsel: korte termijn 10-tal woningen + 100m weg lange termijn 20-tal woningen m weg - specifieke functie aan de Leievallei - vestiging van aan het wonen verwante functies - doorsteken minstens voor traag verkeer 4.9 Interferentie met andere plannen, projecten of activiteiten binnen of buiten de perimeter van het plan, voor zover in dit stadium al gekend Het RUP geeft uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Waregem. Het RUP vormt slechts een beperkte aanpassing van de juridische mogelijkheden voorzien in de bestaande bpa s. Het RUP vormt een uitvoering van het woonbeleidsplan Beoordeling of het plan grens- of gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten kan hebben Het plangebied is niet gelegen aan een (gewest)grens en zal geen grensoverschrijdend effect hebben Bijdrage van het plan tot oplossingen van bestaande milieuproblemen Er stellen zich geen milieuproblemen die binnen dit RUP behandeld worden Reeds geraadpleegde studies, bronnen, milieugegevens. Zie screening (punt 5) onder beschrijving referentiesituatie

6 pagina Overzicht van mogelijke milieumaatregelen die vanaf het beginstadium worden ingecalculeerd Naast de geldende wetgeving en reglementering zie screening (punt 5) onder milderende maatregelen. De stedenbouwkundige voorschriften voorkomen en beperken de eventuele hinder en verstoring van de omgeving Leemten in de kennis volgens het stadium van het plan of programma-proces Zie screening (punt 5) onder leemten in de kennis

7 pagina 7 5 Inschatting van mogelijke aanzienlijke milieu-effecten (screening) 5.1 Beschrijving en inschatting van de mogelijke milieueffecten Algemene methodiek De screening van de milieu-effecten verloopt in drie stappen: 1. Voor een eerste inschatting van de milieueffecten worden in een ingreepeffectschema de mogelijke activiteiten en werken die op basis van het plan kunnen plaatsvinden geëvalueerd op potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst aan de verschillende effectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of permanente aard zijn en zal in die zin ook verschillend beoordeeld worden. 2. De beschrijving en een inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het voorgenomen plan op de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische factoren, het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed, het landschap, de mobiliteit en de samenhang tussen de genoemde factoren. De disciplines waar mogelijk een significant negatief effect verwacht wordt, worden verder uitgewerkt. Voor deze effectdisciplines wordt de referentiesituatie beschreven. Daarna worden de ingrepen en hun effect beschreven, aangevuld met remediërende maatregelen en eventuele leemten in de kennis. 3. Hieruit volgt een globale beoordeling van de effecten voor de verschillende effectdisciplines.

8 pagina Ingreepeffectschema Beschrijving ingreep in tijd en ruimte Eerste afweging ten opzichte van de effectdisciplines Ingreep Omvang Duur Gezondheid van de mens Ruimtelijke ordening biodiversiteit, flora en fauna energie en grondstoffenvoorraad Bodem Water atmosfeer en klimatologische factoren geluid licht Stoffelijke goederen en cultureel erfgoed landschap mobiliteit Bebouwing onbebouwde percelen 60-tal woningen geen wegenis P / + N / N N N N N / N N Verdichtingsprojecten 10 woningen / P / + N* / N* N N N N / N N* 100 m weg (+ lange termijn: 20 woningen 150 m weg Specifieke functie lokaal P / + N* / N N N* N* N / + N* Aan het wonen beperkt P / + / / N N N* N* N / / N* verwante functies Doorsteken Beperkt P / + / / N N + N N / / + N: niet significant effect N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer lokaal effect S*: mogelijk significant effect verder te onderzoeken S: significant effect T: tijdelijk effect P: permanent effect (P : wisselend/niet-continu effect) /: niet relevant +: positief effect

9 pagina Beschrijving en inschatting van de mogelijke milieueffecten Effect op de gezondheid en de veiligheid van de mens Omschrijving en beoordeling Geen effect Aanzienlijk milieueffect nee Effect op de ruimtelijke ordening Omschrijving en beoordeling Alle mogelijke ingrepen hebben een positief effect op de ruimtelijke ordening. De verdichting van het woonweefsel is één van de belangrijkste opties in het structuurplan Vlaanderen. Het zorgt ervoor dat minder nieuwe open ruimte voor wonen moet aangesneden worden. De menging met andere functies geeft eveneens een meerwaarde. Tenslotte stimuleren bijkomende doorsteken voor traag verkeer het gebruik van de fiets. Aanzienlijk milieueffect nee Effect op de biodiversiteit, fauna en flora Omschrijving en beoordeling De natuurwaarde van de onbebouwde percelen is zeer beperkt. Een restperceel heeft op vandaag deels de bestemming natuurgebied. In realiteit is het akkerland met een zeer beperkte natuurwaarde (geen selectie op de biologische waarderingskaart). De afwerking van het woongebied en de positionering van een functie die een relatie legt met de Leievallei geeft een meerwaarde aan de Leievallei. Aanzienlijk milieueffect nee Effect op energie- en grondstoffenvoorraad Omschrijving en beoordeling Geen effect Aanzienlijk milieueffect nee Effect op de bodem Omschrijving en beoordeling Iedere bebouwing heeft een beperkt effect op de bodem. In dit geval gaat het echter slechts om ééngezinswoningen en één specifieke functie die echter ook van schaal zeer beperkt blijft. Er zijn geen kelders groter dan voor individueel gebruik te verwachten. Het effect op de bodem zal dan ook zeer beperkt zijn.

10 pagina 10 Aanzienlijk milieueffect nee Effect op het water Omschrijving en beoordeling Aanzienlijk milieueffect Zie ook waterhoofdstuk in de toelichtingsnota De bijkomende bebouwing en verharding is zeer beperkt. De bestaande wetgeving inzake hemelwateropvang volstaat. Het gebied is geen kwetsbaar gebied wat betreft de waterhuishouding. nee Effect op de atmosfeer en klimatologische factoren Omschrijving en beoordeling De beperkte invloed op de atmosfeer is te wijten aan bijkomend verkeer door bijkomende woningen. Het gebied situeert zich echter in een stedelijke omgeving waar er enkel een beperkt aantal ééngezinswoningen en één specifieke functie kan bijkomen. Grootschalige functies worden in de voorschriften uitgesloten. Het relatief effect op de atmosfeer is beperkt. Aanzienlijk milieueffect nee Effect op het geluid Omschrijving en beoordeling Aanzienlijk milieueffect Het effect op het geluid van ééngezinswoningen is uiterst beperkt. De nevenfuncties of specifieke functie kan een iets groter effect hebben op het geluid. Grootschalige activiteiten worden echter uitgesloten. De verenigbaarheid met het wonen is een beoordelingscriterium voor een stedenbouwkundige vergunning. nee Effect op het licht Omschrijving en beoordeling Aanzienlijk milieueffect Noch ééngezinswoningen, noch de nevenfuncties zullen een grote lichtproductie met zich mee brengen. De doorsteken voor traag verkeer en nieuwe openbare wegenis worden voorzien van de normale verlichting. De specifieke functie kan geen grote lichthinder veroorzaken vanwege de gevraagde relatie met het natuurgebied ten noorden. nee Effect op de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed en het landschap Omschrijving en beoordeling Er is geen erfgoed begrepen in het plangebied. Aanzienlijk milieueffect nee

11 pagina 11 Effect op de mobiliteit Omschrijving en beoordeling Aanzienlijk milieueffect De effecten op de mobiliteit zijn zeer beperkt. Door inbreiding zijn er bijkomende verkeersbewegingen mogelijk. De wegenis is van een dergelijk profiel dat ze dit aan kan. Het gaat om slechts een beperkt aantal woningen. nee

12 pagina Overzicht van de beoordeling van de aanzienlijke milieueffecten Globaal overzicht aanzienlijk effect ja/nee Effect op - gezondheid en veiligheid van de mens nee - ruimtelijke ordening nee - biodiversiteit, flora en fauna nee - energie en grondstoffenvoorraad nee - bodem nee - water nee - atmosfeer en klimatologische factoren nee - geluid nee - licht nee - stoffelijke goederen en cultureel erfgoed nee - landschap nee - mobiliteit nee Gezien de beperkte omvang van het plan en de beperkte ingrepen zijn er weinig tot geen effecten met een grote invloed te verwachten. 5.2 De kenmerken van plannen en programma s De mate waarin het plan een kader vormt voor projecten en andere activiteiten met betrekking tot de ligging, aard, omvang en gebruiksvoorwaarden en de toewijzing van hulpbronnen Het RUP heeft geen betrekking op hulpbronnen De mate waarin het plan andere plannen en programma s, met inbegrip van die welke deel zijn van een hiërarchisch geheel, beïnvloedt. Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk RUP staat onder aan de hiërarchie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend De relevantie van het plan voor de integratie van milieuoverwegingen, vooral met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling Niet relevant voor dit RUP.

13 pagina Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan Zie punt De relevantie van het plan voor de toepassing van de milieuwetgeving van de Europese Gemeenschap niet relevant 5.3 Kenmerken van de effecten en van de gebieden die kunnen worden beïnvloed Kenmerken van de effecten De waarschijnlijkheid, duur, frequentie en omkeerbaarheid van de effecten Cumulatieve aard van de effecten De grensoverschrijdende aard van de effecten Beoordeling De effecten zijn beperkt Enkel de realisatie van een 30-tal woningen is op vandaag realistisch. De andere inbreidingsprojecten zijn mogelijkheden op lange termijn evenals de specifieke functie. In het plan worden de maximale mogelijkheden aangegeven. Er is geen toename van de effecten te verwachten. Niet relevant De risico s voor de menselijke veiligheid of gezondheid of voor het milieu (bijvoorbeeld door ongevallen) Niet relevant Geen externe gevarenbron in de omgeving aanwezig. De orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden) Het betreft een lokale kleine wijziging waardoor de effecten eveneens beperkt zijn. De waarde en kwetsbaarheid van het gebied dat kan worden beïnvloed gelet op: bijzondere natuurlijke kenmerken of cultureel erfgoed; de overschrijding van de milieukwaliteitsnormen of van grenswaarden; intensief grondgebruik; De effecten op gebieden en landschappen die door een lidstaat, door de Europese Gemeenschap, dan wel in internationaal verband als beschermd gebied zijn erkend. Niet relevant Niet relevant

14 pagina 14 6 Conclusie Voor het voorliggende RUP wordt, rekening houdend met de beperkte effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige referentiesituatie en de voorkomende milderende maatregelen en toepassing van de geldende reglementering, geen aanzienlijke milieueffecten verwacht; bijgevolg wordt voorgesteld ontheffing te verlenen tot opmaak van een plan-mer.

15 STAD WAREGEM RUP nr. 4.1 Molenstraat figuur 00: watertoets Legende plangebied erosiegevoelige gebieden niet erosiegevoelig erosiegevoelig grondwaterstromingsgevoelige gebieden geen informatie beschikbaar zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1) matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3) hellingenkaart 0,5 0, > 10 infiltratiegevoelige bodems erosiegevoelige gebieden grondwaterstromingsgevoelige gebieden niet infiltratiegevoelig infiltratiegevoelig overstromingsgevoelige gebieden hellingenkaart infiltratiegevoelige bodems niet overstromingsgevoelig effectief overstromingsgevoelig mogelijk overstromingsgevoelig winterbed geen informatie beschikbaar winterbedding bron: Agiv schaal: 1:12,000 overstromingsgevoelige gebieden winterbedkaart Meters

16 STAD WAREGEM RUP nr. 4.1 Molenstraat plan-mer screening Legende Leievallei Leievallei De Leie met inbegrip van de oude Leiearmen Zandig Leie-Schelde-interfluvium plangebied biologische waarderingskaart Leievallei stedelijk gebied waregem biologisch minder waardevol complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen biologisch waardevol complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen biologisch zeer waardevol Zandig Leie-Schelde-interfluvium landschapsatlas ankerplaatsen lijnrelikten biologische waarderingskaart landschapsatlas % puntrelikten reliktenzone traditionele landschappen! bodemkaart 01. Antropogeen 04. Vochtig zand 05. Droog zand 07. Vochtig zand antr 09. Nat zandleem 10. Vochtig zandleem 15. Natte klei 18. Natte Zware Klei sevesobedrijven! Progalys b.v.b.a. bron: Agiv!Progalys b.v.b.a. schaal: 1:10,000 bodemkaart Meters sevesobedrijven

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER. Project : RUP Centrum. Dossier nr. : 08.12 1. INLEIDING

PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER. Project : RUP Centrum. Dossier nr. : 08.12 1. INLEIDING PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER Project : RUP Centrum Dossier nr. : 08.12 PLAN-MER-TOETS 1. INLEIDING Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 18/04/2008 betreffende het integratiespoor

Nadere informatie

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat november 2009, de nitieve vaststelling Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark

Nadere informatie

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein GEMEENTE KAMPENHOUT Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein Gemeente Kampenhout Haviland Igsv Gemeentehuisstraat 16 Brusselsesteenweg 617 1910 Kampenhout 1731 Zellik 1.

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST KENNISGEVING Initiatiefnemer: Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde Documentnummer: 8101-512-057-01 Kennisgeving Plan-MER.doc Versie:

Nadere informatie

Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel

Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel COLOFON Opdracht: Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het

Nadere informatie

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Kennisgevingsnota Definitief Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Limburg Koningin Astridplein 3500 Hasselt Grontmij Belgium NV Hasselt, 29 april 2014 Handtekeningenlijst

Nadere informatie

PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM

PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM Eindrapport Provincie West-Vlaanderen COLOFON Opdracht: Plan-MER PRUP Omleidingsweg Anzegem Eindrapport Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen Dienst Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Onderzoek naar plan-mer-plicht Verzoek tot raadpleging Dossier WUU141 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark Datum 7 februari 2012 Versie Definitief Opdrachtgever PolanenPark CV Opsteller Willie Fikken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport

Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport in het kader van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk in opdracht van Ministerie van Economie,

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS MER Oorspronkelijke naam document MER Station Roeselare-Centraal en omgeving Project Roeselare

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg. Gemeente Horst aan de Maas

Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg. Gemeente Horst aan de Maas Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg Gemeente Horst aan de Maas Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg Gemeente Horst aan de Maas Rapportnummer: 211X06170 Datum: 8-7-2014 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 30 maart 2010 / rapportnummer 2384-40 1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER AkzoNobel Salt b.v. zoekt in Zuid-Oost

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0.

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0. Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling Auteur J. Schaminée Registratienummer 13.49941 Versie 1.0 Status Definitief Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten Notitie Contactpersoon Niels Bronsgeest Datum 16 november 2012 Kenmerk N001-1211026NAB-ege-V02-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Beemster Definitief Gemeente Beemster Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 17 januari 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 november 2009 / rapportnummer 2326-55 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Den Haag wil zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke

Nadere informatie

mer: Richtlijnenboek discipline geluid en trillingen

mer: Richtlijnenboek discipline geluid en trillingen mer: Richtlijnenboek discipline geluid en trillingen Eindrapport Besteknummer : LNE/AMNEB/MER/2008.10.28 Opdrachtgever : Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur-

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie