PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Wortel-Kolonie en omgeving Hoogstraten voorlopige vaststelling. Goedkeuring. Procesverloop In zitting van 6 oktober 2011 gaf deputatie goedkeuring aan het bestek en de lastvoorwaarden van de opdracht voor de opmaak van het PRUP Wortel-Kolonie. De deputatie gunde de opdracht aan nv Antea Belgium op 15 december In het kader van dit PRUP werden de milieueffecten onderzocht door middel van een screeningsdossier. Op 3 januari 2013 besliste de dienst MER dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat derhalve de opmaak van een plan-mer niet nodig is. Na de plenaire vergadering werd het voorontwerp op enkele punten gewijzigd. De milieueffecten van deze wijzigingen werden eveneens onderzocht in een addendum screening. Op 22 november 2013 besliste de dienst MER dat eveneens het gewijzigde plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat derhalve de opmaak van een plan-mer niet nodig is. De plenaire vergadering werd georganiseerd op 12 november Inhoud van het plan 2.1 Doel van het PRUP Voor Wortel-Kolonie zijn reeds verschillende plannen opgemaakt of in opmaak. Het PRUP is een doorvertaling en afstemming tussen deze processen, met name: 1) 2 ruilverkavelingen: Er bestaan 2 ruilverkavelingen Zondereigen en Rijkevorsel-Wortel, die deels in het plangebied Wortel-Kolonie vallen. Momenteel is de ruilverkaveling Zondereigen al in uitvoering. 2) Beschermd landschap: In 1999 werd het gebied beschermd als landschap. 3) Het inrichtingsplan: Wordt opgemaakt door VLM parallel met het RUP. In dit plan wordt de consensus tussen de verschillende sectoren, met name natuur, landbouw en recreatie vorm gegeven. In het kader van de verdere uitwerking van het PRUP werden nog 2 bijkomende onderzoeken te gedaan: - De mobiliteitsaspecten binnen Wortel-Kolonie en meer bepaald het parkeergebeuren; - De mogelijkheden van invulling voor de leegstaande vleugel van de boerderij en de loodsen. Hieronder worden de resultaten van de onderzoeken en de doorvertaling naar het PRUP kort toegelicht.

2 2.2 Vertaling inrichtingsplan en ruilverkaveling in het PRUP De bestemmingen bosgebied, bouwvrij agrarisch gebied, natuurgebied en strook voor dreven zijn in overeenstemming met het inrichtingsplan, het drevenbeheersplan en enkele beperkte wijzigingen door de ruilverkaveling Zondereigen. Verder werd eveneens rekening gehouden met het bosbeheerplan dat in het voorjaar 2013 werd goedgekeurd. 2.3 Mobiliteit en parking Mobiliteit: In de voorstudie werd in overleg met de verschillende partijen gezocht naar een consesus met betrekking tot de verkeersafwikkeling. Het PRUP neemt enkel de aspecten inzake de verharding van de wegen op. De effectieve verkeersmaatregelen (o.a.de afsluiting van wegen) maken geen deel uit van het PRUP. Figuur 1 en 2 geven een overzicht van de belangrijkste wegen. - De centrale noord-zuid as wordt als verharde weg ingetekend waarvan de noordelijke grens iets voorbij de centrale parking is gelegen (1); - Ongeveer vanaf de centrale parking noordwaarts tot aan het bedelaarskerkhof wordt het een onverharde weg (2); - De oost-west as (van Poeleinde naar Staakheuvel) blijft eveneens een verharde weg (3); - De strafinstelling blijft bereikbaar vanuit het zuiden en het zuidwesten via een verharde weg (4). Bij het aanduiden van de verharding van de wegen wordt rekening gehouden met de ruilverkaveling zodat landbouwers hun landbouwpercelen steeds kunnen bereiken. Fig. 1: Mobiliteit en parking

3 Strafinstelling Verharde weg Fig. 2: Mobiliteit en parking Parking: Momenteel is er geen duidelijk afgebakende parkeerzone in Wortel Kolonie. In het PRUP wordt een permanente parking van 80 parkeerplaatsen voorzien ter hoogte van de Landlopersboerderij voor de dagelijkse opvang en een overflowparking (80-tal plaatsen) voor opvang van auto s bij occasionele gebeurtenissen/feesten (zie rode cirkel). De zone van parking wordt als overdruk aangeduid op het grafisch plan. Voor uitzonderlijke evenementen wordt geen bijkomende parkeerruimte voorzien. Er zal per evenement bekeken moeten worden hoe dit kan worden opgevangen. 2.4 Invulling van de gebouwen: bestemmingen en functies Centrale deel: Bij de opstart van het PRUP werd uitgegaan van het behoud van de bestaande invulling van de gebouwen. Hierbij werd uitgegaan van behoud van de huidige functie in het gebouw. Na de plenaire vergadering en op basis van bilaterale gesprekrondes werd de mogelijkheid van de locatiekeuze van de functies in de bestaande gebouwen versoepeld. Zo worden de mogelijke functies niet meer per gebouw bepaald, maar is eenzelfde reeks van functies mogelijk binnen al de gebouwen rond het kruispunt van de 4-gebouwen. De invulling van alle gebouwen dient laagdynamisch te blijven en dient steeds getoetst te worden aan de dynamiek. De maximaal toegelaten dynamiek komt overeen met de draagkracht van het gebied en wordt bepaald door de beschikbare parkeerplaatsen op de centrale parking. Om te garanderen dat de draagkracht van het gebied niet overschreden wordt (randvoorwaarden vanuit Onroerend Erfgoed), worden de toegelaten functies gekoppeld aan de maximum toegelaten parkings. Concreet betekent dit dat aan elke functie een aantal parkings worden toegewezen.

4 Alle gebouwen: Casino, Widar, Landlopersboerderij en de loodsen: Art 3: zone voor recreatie met openbaar karakter + onderscheid in zone A en zone B Loodsen Landlopersboerderij Widar Casino Fig. 3: invulling gebouwen: bestemmingen en functies Gevangenis: De strafinstelling behoudt de bestemming zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Bedelaarskerkhof: Het bedelaarskerkhof wordt extra beschermd door de herbestemming naar gemeenschapsvoorziening en openbaar nut. Private woningen: De private woningen krijgen een herbestemming naar zone voor wonen in cultuurhistorisch kader. De historische en karakteristieke kenmerken die de gebouwen erfgoedwaarde geven, moeten behouden blijven. Private woningen Strafinstelling: art. 2.1: zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut Private woningen: Art. 1: zone voor wonen in cultuurhistorisch kader Fig. 4: invulling gebouwen: bestemmingen en functies

5 2. Decretale basis voor de voorlopige vaststelling Art van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2009, stelt dat de provincieraad het ontwerp van PRUP voorlopig dient vast te stellen. Na de voorlopige vaststelling wordt het ontwerp onmiddellijk opgestuurd aan de Vlaamse Regering. Volgens 2 van art onderwerpt de deputatie het ontwerp van PRUP aan een openbaar onderzoek dat binnen de 30 dagen na de voorlopige vaststelling minstens wordt aangekondigd door aanplakking in de betrokken gemeenten, door publicatie in het Belgisch Staatsblad, drie dagbladen en door publicatie op de website van de provincie. In 3 wordt gesteld dat na de aankondiging het ontwerp-prup ter inzage dient gelegd te worden in de betrokken gemeente. Het openbaar onderzoek zal worden georganiseerd van 10 maart 2014 tot en met 8 mei Overzicht belangrijkste opmerkingen, adviezen uit plenaire vergadering Bestemming: - De Procoro is niet akkoord met recreatie als categorie van gebiedsaanduiding voor de noordelijke vleugel van de boerderij waar mogelijkheden worden gegeven voor residentiële en recreatieve woningen; - RWO en Onroerend Erfgoed vragen naar de visie van enkele onbebouwde percelen. Deze percelen worden in het plan herbestemd naar woongebied terwijl de voorschriften geen nieuwe gebouwen toelaten; - VLM wijst op 1 perceel van een private eigenaar dat nog niet opgenomen is in de ruilverkaveling Zondereigen. Indien dit perceel niet meer kan meegenomen worden in de ruilverkaveling, dan kan het perceel niet herbestemd worden van agrarisch gebied naar bosgebied. Functies: - De Procoro, RWO en Onroerend Erfgoed vragen om de term laag-dynamisch beter te omschrijven. Eveneens zijn de mogelijke functies voor de gebouwen te vaag omschreven; - De Stad Hoogstraten is niet akkoord met de beperking van de feestactiviteiten en het aantal eetgelegenheden; - De Stad Hoogstraten vraagt waarom bejaardenzorg en sportinfrastructuur als mogelijke functies in de gebouwen worden uitgesloten; - Onroerend Erfgoed vraagt om de visie betreffende de private woningen in de noordelijke vleugel van de boerderij duidelijk door te vertalen in de voorschriften; Ontsluiting en parking: - Onroerend Erfgoed stelt dat het onduidelijkheid is of het PRUP enkel de verharding van de wegen wenst vast te leggen, dan wel een uitspraak wenst te doen betreffende de toegankelijkheid. Er wordt gevraagd om de term gemotoriseerd verkeer weg te laten; - RWO en Onroerend erfgoed hebben vragen bij het voorzien van 5 parkeerplaatsen aan het bedelaarskerkhof ondanks de inrichting van een centrale parking aan de boerderij; - ANB vraagt om de toegankelijkheid van gemotoriseerd verkeer tussen het bedelaarskerkhof en de centrale parking op te heffen; - De stad Hoogstraten heeft nog opmerkingen op het ontsluitingsvoorstel dat werd opgenomen in de memorie van toelichting; - VLM vraagt bij het aanduiden van verharde of onverharde wegen in het PRUP aandacht voor de bereikbaarheid van de landbouwpercelen. Op bepaalde plaatsen kan er nood zijn aan een half-verharding. Ruimteboekhouding: - Departement landbouw en Visserij geeft een ongunstig advies: door de herbestemmingen verdwijnt er te veel agrarisch gebied. Het bevestigen van de agrarische bestemming is maar deels gebeurd.

6 Verder waren er nog verschillende vragen naar aanpassingen/aanvullingen van de memorie van toelichting en de stedenbouwkundige voorschriften. Voor een volledige weergave van de gedetailleerde adviezen wordt verwezen naar het verslag in bijlage. 4. Wijzigingen aan het plan op basis van de adviezen die werden uitgebracht naar aanleiding van de plenaire vergadering en de bijkomende bilaterale gesprekken Op 19 december 2013 heeft de deputatie goedkeuring gegeven om volgende wijzigingen aan het plan aan te brengen naar aanleiding van de plenaire vergadering en bilaterale gesprekken. Aanpassingen o.b.v. adviezen uit de plenaire vergadering: - De visie betreffende de mogelijke functies in de gebouwen werd deels gewijzigd. Er wordt geen specifieke bestemming meer per gebouw voorzien. De bestaande functies zijn nu mogelijk in al de centrale gebouwen, zodat er geen hypotheek wordt gelegd op toekomstige invullingen en visie voor deze gebouwen. Dit is door vertaald in zowel de stedenbouwkundige voorschriften als het grafisch plan. - In navolging van de aangepaste mogelijkheden van de functies in de centrale gebouwen is de gebiedscategorisering van deze gebouwen (Landlopersboerderij, de loodsen, het casino en het gebouw in gebruik door VZW Widar) wordt aangepast en afgestemd op het gebruik met name gemeenschaps- en nutsvoorzieningen; - Ingegaan op de vraag van onroerend erfgoed met betrekking tot de het uitwerken van visie voor alle woningen en 2 onbebouwde percelen in woongebied. - Noordelijk deel : wordt herbestemd naar agrarisch gebied gezien het reeds in landbouwgebruik is. - Het andere onbebouwde perceel blijft ingekleurd als woongebied gezien het reeds gebruikt wordt als tuinzone. - De term laag-dynamisch wordt beter omschreven in de stedenbouwkundige voorschriften. - De percelen ten zuiden van het Casino worden als een aparte groen- en landbouwzone kruispunt 4 gebouwen ingekleurd; - De contour van de strafinstelling werd uitgebreid: Aanpassing aan de huidige situatie: de bestaande loopkoeren in het oosten dienen nog meegenomen te worden in de contour; Mogelijke uitbreiding van de bestaande parking in het noordoosten. Voor het overige werden een aantal aanpassingen aan de plannen, verduidelijkingen en aanvullingen aan de memorie van toelichting en de voorschriften uitgevoerd op basis van de eerder technische opmerkingen die werden gemaakt tijdens de plenaire vergadering en de latere gesprekken. 5. Wijzigingen aan het plan op basis van recent goedgekeurde documenten In het voorjaar 2013 werd het bosbeheerplan goedgekeurd. De afstemming met het PRUP en het bosbeheerplan leidde tot de toevoeging van de mogelijkheid van een kampeerplaats in het plangebied. 6. Zaken die niet aan het plan gewijzigd zijn op basis van de adviezen die werden uitgebracht naar aanleiding van de plenaire vergadering - Het advies van ADLO werd niet gevolgd. De evenwichten tussen landbouw, natuur en recreatie werden vastgelegd in de inrichtingsplannen (consensuskaarten) opgemaakt door de VLM en goedgekeurd op de Technische Coördinatiecommissie. Dit gebeurde voor beide kolonies Merksplas en Wortel tezamen. Dus ook de landbouwboekhouding van beide kolonies moet samen bekeken worden. In Merksplas kolonie was er een groot surplus aan agrarisch gebied.

7 - Bepaalde functies blijven uitgesloten in de gebouwen daar deze vb. een te grote dynamiek zouden veroorzaken in het gebied o.a. bejaardenzorg en serviceflats, handelsfuncties die niet verbonden zijn aan de activiteiten van Wortel-Kolonie, - De 5 parkeerplaatsen aan het bedelaarskerkhof zijn geen bijkomende maar bestaande parkeerplaatsen. Het plan wordt hiervoor niet gewijzigd. - VLM bekijkt nog of het private perceel in het oosten van het plangebied kan opgenomen worden in de ruilverkaveling Zondereigen. Dit wordt ten laatste uitgeklaard in het voorjaar Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 19 december De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2009, inzonderheid artikelen tot ; Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 (met wijzigingen), kortweg MER-decreet genoemd; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s; Gelet op de indiening van het screeningsdossier van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Wortel-Kolonie op 30 november 2012, teneinde de dienst Mer te vragen een beslissing te nemen over de opmaak van een plan-mer; Gelet op de conclusie van het Departement Leefmilieu, Natuur- en Energie van 3 januari 2013 dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-mer niet nodig is; dat het screeningsdossier en deze beslissing voor het publiek raadpleegbaar waren; Gelet op de indiening van een addendum screeningsdossier van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Wortel-Kolonie op 25 oktober 2013, teneinde de dienst Mer te vragen een beslissing te nemen over de opmaak van een plan-mer; Gelet op de conclusie van het Departement Leefmilieu, Natuur- en Energie van 22 november 2013 dat eveneens het gewijzigde plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-mer niet nodig is; dat het screeningsdossier en deze beslissing voor het publiek raadpleegbaar waren; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende de definitieve vaststelling van een eerste herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 19 maart 2004 wat de bindende bepalingen betreft; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de definitieve vaststelling van een tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 25 februari 2011 wat de bindende bepalingen betreft; Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2001 houdende de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen; Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2011 houdende de goedkeuring van een partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen; Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere wijzigingen), inzonderheid artikel 8, 1 en 2;

8 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 (en latere wijzigingen) tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, inzonderheid de artikelen 2 en 4; Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 (en latere wijzigingen) tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets in bijlage 1 opgenomen kaarten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 (en latere wijzigingen) tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, en latere wijzigingen; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels m.b.t. de vorm en inhoud van ruimtelijke uitvoeringsplannen; Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 12 november 2012 omtrent het voorontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Wortel-Kolonie en de in het kader hiervan uitgebrachte mondelinge en schriftelijke adviezen; Overwegende dat de planopties van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Wortel-Kolonie beantwoorden aan de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; Overwegende dat de inhoud van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Wortel-Kolonie in overeenstemming is met het richtinggevend en het bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen; Overwegende dat volgens de bindende bepaling 41 van het ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen wordt gesteld dat de provincie in uitvoeringsplannen de gebieden met een ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang afbakent, nadat het Vlaams gewest de natuurlijke structuur op Vlaams niveau heeft afgebakend; Zij doet dit in overleg met de gemeentebesturen; Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid het plan onderworpen dient te worden aan de watertoets; dat het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen nadere regels vaststelt voor de toepassing van de watertoets; dat het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en aan de relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid; dat er in het screeningsdossier een toetsing is gebeurd van het PRUP Wortel-Kolonie ten aanzien van het watersysteem; dat het plangebied behoort tot het Maasbekken en meer specifiek tot het deelbekken van de Mark; dat het merendeel van het plangebied infiltratiegevoelig is; dat in het plangebied 2 niet-geklasseerde waterlopen zijn gelegen waarvan slechts 1 met naam namelijk de Staakheuvelseloop; dat deze waterloop echter zal worden omgelegd en doorgetrokken door de uitvoering van het ruilverkavelingsplan; dat in het plangebied enkele kleine gebiedjes o.a. Bootjesven en een gebiedje ten noorden en westen van het gebouw in gebruik door vzw Widar, aangeduid zijn als mogelijks overstromingsgevoelig; dat de centrale parking ter hoogte van de Landlopersboerderij aangelegd wordt in waterdoorlatende materialen en dat de verhardingen tot een minimum worden beperkt; dat er verwaarloosbare effecten te verwachten zijn op de grondwaterstroming aangezien in het ruimtelijk uitvoeringsplan geen nieuwe ondergrondse constructies worden toegelaten; dat het ruimtelijk uitvoeringsplan slechts op 2 plaatsen een beperkte uitbreiding van de bestaande bebouwing toelaat; dat het plangebied nog niet is aangesloten op een riolering maar dat in 2012 een project voor de aanleg van een drukriolering werd opgestart; dat indien de geldende regelgeving wordt gevolgd, er geen effecten op de kwaliteit van het oppervlakte water wordt verwacht; dat de effecten van de beperkte omlegging en doortrekking van de Staakheuvelseloop in het plangebied samen met de effecten van de wijziging van het waterhuishoudingssysteem met inbegrip van het nieuw ontwateringsstelsel werd onderzocht; dat de verbeterde af- en ontwatering na de ruilverkaveling enerzijds leidt tot verhoogde piekafvoeren maar dat reductie van deze piekafvoeren wordt voorzien door de aanleg van natuurtechnische profielen in de waterlopen en voldoende ruimte om te overstromen en te meanderen in de valleien; dat hierdoor in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Wortel-Kolonie verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijk effect op de waterhuishouding veroorzaakt;

9 Overwegende dat, overeenkomstig art van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (B.S ), de conclusie m.b.t. de plan-mer-screeningsprocedure weergegeven wordt; dat op 30 november 2012 het dossier werd overgemaakt aan de dienst Mer; dat er een verzoek tot raadpleging heeft plaatsgevonden en de resultaten hiervan verwerkt in een aangepast screeningsrapport dat overgemaakt werd aan de dienst Mer; dat op 03 januari 2013 de dienst Mer volgende beslissing heeft genomen m.b.t. de plan-mer-plicht: het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en de opmaak van een plan-mer is niet nodig ; dat door wijzigingen in de visie beslist werd een addendum screening op te maken; dat de conclusies van het addendum plan-mer-screening werden geïntegreerd in de toelichtingsnota; dat op 25 oktober 2013 het dossier werd overgemaakt aan de dienst Mer; dat de dienst Mer het niet meer nodig achtte het gebundelde screeningsdossier opnieuw ter advies voor te leggen aan de eerder geraadpleegde adviesinstanties; dat op 22 november 2013 de dienst Mer volgende beslissing heeft genomen m.b.t. de plan-mer-plicht: het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en de opmaak van een plan-mer is niet nodig ; dat deze beslissing openbaar werd gemaakt; dat bijgevolg voldaan werd aan art t.e.m van het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 (met wijzigingen), kortweg MER-decreet genoemd; Op voorstel van de deputatie, BESLUIT: Enig artikel: Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Wortel-Kolonie te Hoogstraten wordt voorlopig vastgesteld.

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III a toelichtingsnota Leeswijzer Dit document is de toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING VOOR : 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 Eerste verzoeker 2. De heer Daniel LIERMAN, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Zoutelaan

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel

Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel COLOFON Opdracht: Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Onderzoek naar plan-mer-plicht Verzoek tot raadpleging Dossier WUU141 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Kennisgevingsnota Definitief Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Limburg Koningin Astridplein 3500 Hasselt Grontmij Belgium NV Hasselt, 29 april 2014 Handtekeningenlijst

Nadere informatie

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat november 2009, de nitieve vaststelling Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark

Nadere informatie

De stedenbouwkundige vergunningstoestand van het jeugdverblijf (gebouwen, maar ook infrastructuur zoals parking, e.d.) wordt in kaart gebracht.

De stedenbouwkundige vergunningstoestand van het jeugdverblijf (gebouwen, maar ook infrastructuur zoals parking, e.d.) wordt in kaart gebracht. AFWEGINGSKADER ZONEVREEMDE JEUGDVERBLIJVEN 1. Doel Het afwegingskader zonevreemde jeugdverblijven heeft als doel: - te bepalen of er voor een concreet jeugdverblijf (behoud of uitbreiding) een planningsintiatief

Nadere informatie

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST KENNISGEVING Initiatiefnemer: Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde Documentnummer: 8101-512-057-01 Kennisgeving Plan-MER.doc Versie:

Nadere informatie

KENNISGEVINGSNOTA. planmer N71 Neerpelt omleidingsweg. MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007

KENNISGEVINGSNOTA. planmer N71 Neerpelt omleidingsweg. MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007 KENNISGEVINGSNOTA planmer N71 Neerpelt omleidingsweg MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007 - 2 - Inhoud: Figuren:...- 6 - Kaarten:...- 6 - Tabellen:...- 7 - I. De kennisgevingsnota:

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat Nota bta /nvd auteur u war 004/ NVD-ddc dossier 20080826 screeningsnota warmolenstraat.doc bestand 29 augustus 2008 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve

Nadere informatie

PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM

PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM Eindrapport Provincie West-Vlaanderen COLOFON Opdracht: Plan-MER PRUP Omleidingsweg Anzegem Eindrapport Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen Dienst Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER. Project : RUP Centrum. Dossier nr. : 08.12 1. INLEIDING

PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER. Project : RUP Centrum. Dossier nr. : 08.12 1. INLEIDING PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER Project : RUP Centrum Dossier nr. : 08.12 PLAN-MER-TOETS 1. INLEIDING Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 18/04/2008 betreffende het integratiespoor

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA RUP Nieuw Zuid RICHTNOTA januari 2013 COLOFON Opdrachtgever AG Stadsplanning Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Projectregisseur AG Stadsplanning Maud Coppenrath [maud.coppenrath@stadsplanning.antwerpen.be]

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie