Onderwijs en Examenregeling 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs en Examenregeling 2011"

Transcriptie

1 Onderwijs en Examenregeling 2011 M(M)Z. Crebo NV.4 BOL Uitstroom: Specifieke Doelgroepen / SD. - Doorstroom Cohort (2009) Terugvalcrebo type hier het terugvalcrebo Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1

2 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf Leeswijzer Alles over het beroep Wat doet een Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen / SD Wat kun je met je opleiding doen? Alles over de opleiding Informatie over het onderwijs en het leren Wat ga je leren?... 9 A. Wat vind je in een kwalificatiedossier?... 9 B. Nederlandse taalbeheersing, rekenen, moderne vreemde talen C. Loopbaan & burgerschap Hoe is je opleiding ingedeeld? A. Beroepsgericht B. Nederlands, rekenen C. Loopbaan & burgerschap Doorstroom van N3 naar N4 BBL /BOL Alles over de beroepspraktijk Studiebelasting Alles over de begeleiding Begeleiding bij het leren op de opleiding Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Klachten Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Alles over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen A. Beroepsgericht B. Nederlands, rekenen Format toetsplan Nederlands Vitalis college cohort C. Loopbaan & burgerschap Kwalificerend beoordelen: examenplan A. Beroepsgericht B. Nederlands, rekenen C. Loopbaan & burgerschap Beoordeling en je portfolio Studievoortgang Examens en het diplomeren Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? Inspectie Addendum Bijlagen Begrippenlijst Examinering Nederlandse taal en rekenen Kwalificatie-eisen loopbaan & burgerschap in het MBO studiejaar Top model Diverse documenten op website Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 2

3 1 Woord vooraf Welkom op het Vitalis college, bij het cluster Welzijn Je hebt gekozen voor de opleiding MMZ. Bij het Vitalis college leiden we op vanuit de volgende missie: Groeien kan het beste als je jezelf kwetsbaar opstelt en je durft te verbinden. Wij scheppen de voorwaarden om je op te laten stellen en je te laten raken door de meerwaarde die je kunt hebben voor de maatschappij. Wij vragen van studenten zich te verbinden met elkaar en met de maatschappij. En gezamenlijk op te trekken in groei en maatschappelijke waarde. Hierin maken wij geen onderscheid tussen studenten en medewerkers. Henny Verbeek, Algemeen directeur Vitalis college Welzijn Clustermanager Yvonne Vincenten Algemene informatie invullen moeten invulvakken worden!! brin nummer naam van de instelling 25LX ROC West-Brabant, Vitalis college crebonummer terugvalcode Invullen terugvalcode naam van de opleiding Maatschappelijke Zorg / SD. landelijk orgaan, kenniscentrum Calibris leerweg (BOL/BBL) BOL niveau NV4 / Doorstroom cohort 2011 (2009) Ingangsdatum 1 augustus 2011 Vervaldatum 1 augustus 2012 Datum waarop het bevoegd gezag de OER heeft vastgesteld Datum waarop de OER gepubliceerd is juli 2011 Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 3

4 2 Leeswijzer Beste student(e), Dit is de Onderwijs- en Examenregeling. We korten dit af tot OER. Met deze OER willen we je wegwijs maken in de opleiding waarvoor je gekozen hebt. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je met het ROC West-Brabant hebt gesloten. Wat kun je vinden in deze OER? Je vindt informatie over de volgende onderwerpen: Korte beschrijving van je beroep. De opleiding in het algemeen. De manier waarop de opleiding en het onderwijs op school geregeld is. De manier waarop de BPV of je vorming in de beroepspraktijk geregeld is. De begeleiding bij je studieloopbaan. De wijze van beoordelen en informatie over de examens. De examencommissie. Achterin de OER vind je een aantal bijlagen. In een bijlage vind je een verwijzing naar het examenreglement van het Vitalis college en regels die voor jou als student belangrijk zijn. Naast deze regels vind je in andere bijlagen de verantwoording van het onderwijs. Op basis daarvan wordt jouw diploma geldig. Deze opleiding gaat uit van het kwalificatiedossier MBO / Welzijn 2008 Maatschappelijke zorg en het daarbij horende document Leren, Loopbaan en Burgerschap. In deze documenten staan de wettelijk eisen beschreven. Als student moet je hieraan voldoen om het diploma te kunnen halen. De verplichte richtlijnen voor Nederlands, rekenen en mogelijk een moderne vreemde taal (Engels) staan ook vermeld. In het referentiekader document van Meijerink zijn de referentiën niveaus voor taal en rekenen ( 2 F / 3F ) vastgelegd. In al deze documenten staan de wettelijk eisen beschreven. Als student moet je hieraan voldoen om het diploma te kunnen halen. Op portal voor studenten staat nog veel meer informatie over het Vitalis college en je opleiding. Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 4

5 3 Alles over het beroep 3.1 Wat doet een Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen / SD. Jouw baan Je kunt komen te werken bij instellingen die ondersteuning en zorg geven op gebied van persoonlijke verzorging, wonen, dagbesteding of vrije tijd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: een kleinschalige woonvorm voor ouderen of gehandicapten, een dak- en thuislozen tehuis, een psychiatrisch centrum, een zorgboerderij, een verzorging- of verpleeghuis, een sociale werkplaats. Je streeft ernaar mensen in de maatschappelijke zorg, ook wel cliënten genoemd, zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving en als lid van de samenleving. Je krijgt te maken bijvoorbeeld: mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of zintuiglijke beperking mensen met een psychiatrische aandoening mensen met een verslavingsprobleem mensen met een psychosociaal of gedragsprobleem mensen met ouderdomsklachten mensen die dak- of thuisloos zijn vrouwen ( en hun eventuele kinderen) en mannen die te maken hebben gehad met huislijk geweld a.s. tienermoeders mensen die in justitiële inrichtingen verblijven mensen die asiel zoeken in Nederland mensen met een combinatie van problemen Jouw werk op niveau 4 in de maatschappelijke zorg, specifieke doelgroepen: Werken als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen betekent direct werken met individuen/cliënten en groepen. Hierbij speelt de persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen als persoon een essentiële rol. Haar kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening moet de persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: - betrokken; - empathisch; - assertief; - representatief; - communicatief vaardig; - integer zijn. Tijdens de uitvoering van agogische en verzorgende taken peilt de persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen of de ondersteuning aansluit bij de cliënt en de situatie, zodat de gewenste ondersteuning wordt geboden. Tijdens de ondersteuning leidt en stimuleert zij de cliënt tot steeds meer en zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandig functioneren. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroep is bij de ondersteuning bijna altijd gericht op activeren van de cliënt. Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 5

6 De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heeft een uitvoerende, adviserende, initiërende en coördinerende rol. Ze wisselt voortdurend van rol, afhankelijk van de soort begeleiding, die per context en per cliënt verschilt. Ze is verantwoordelijk voor het plan van aanpak ten aanzien van de ondersteuning, waarbij ze doelen die de cliënt wil bereiken en de gemaakte afspraken met de cliënt over de uitvoering beschrijft. Tevens is zij verantwoordelijk voor haar eigen werkzaamheden met betrekking tot verzorging, ondersteuning en begeleiding van de cliënt. Ze handelt zelfstandig, stemt haar handelen af en zonodig bespreekt ze knelpunten met het (multidisciplinair) team of haar leidinggevende. Wanneer nodig consulteert zij deskundigen. Voor de uitvoering van (bepaalde) activiteiten schakelt zij zelfstandig anderen in en draagt ze zorg voor de coördinatie van de activiteiten. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is verantwoordelijk voor haar werk en kan daar op aangesproken worden. In een aantal gevallen draagt zij ook de eindverantwoordelijkheid zoals voor het afstemmen van de hulpverlening op de behoeften van de cliënt. Jouw kwaliteiten Hiernaast wordt van de persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen verwacht dat ze respectvol omgaat met anderen, diversiteit tussen mensen kan hanteren en een open houding toont waardoor ze lastige en zeer persoonlijke vraagstukken bespreekbaar maakt. Situaties kunnen in hoog tempo wisselen en snel escaleren. Zij houdt haar gevoelens bij weerstand, bij tegenslag, in moeilijke situaties en bij tijdsdruk onder controle. In onverwachte en mogelijk escalerende situaties blijft ze zowel kalm als doortastend en brengt haar mogelijkheden en grenzen duidelijk naar voren. Typerend voor de persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is dat ze initiatiefrijk en creatief is, ze weet van aanpakken, ziet kansen en kan deze oppakken en weet creatieve oplossingen te bedenken voor nieuwe vraagstukken. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heeft een voorbeeldfunctie ten aanzien maatschappelijke normen en waarden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden draagt zij maatschappelijke normen en waarden uit bijvoorbeeld ten aanzien de sociale omgang, hygiëne in het algemeen en de persoonlijke verzorging. Van de persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen wordt ook verwacht dat zij regelmatig reflecteert op haar beroepsmatig handelen zodat zij blijft leren van haar werkzaamheden en haar handelingsrepertoire regelmatig bijstelt. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heeft een verdiepend inzicht ten aan zien van de ondersteuning van de verzorgende en agogische taken en denkt mee over de strategie, de lange termijn aanpak en de overstijgende beslissingen in een instelling. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heeft te maken met de volgende keuzes en dilemma s: - het individueel belang van de cliënt versus het belang van de cliëntgroep; - het bevorderen van de zelfstandigheid van de cliënt versus het waarborgen van de veiligheid van de cliënt en de omgeving; - tijd versus kwaliteit; - respecteren van waarden, normen en opvattingen van anderen versus de eigen waarden, normen en professionele zienswijze; - betrokkenheid bij de cliënt versus professionele distantie; - de eigen professionele waarneming versus de beleving van de cliënt; - vasthouden aan afspraken uit het plan van aanpak versus flexibel inspelen op een veranderende cliëntvraag; - werkzaamheden zelf uitvoeren versus inschakelen van anderen; - wensen van de cliënt versus de mogelijkheden van de organisatie; - handelen wel of niet aanpassen t.a.v. de ondersteuning; - handelen wel of niet aanpassen in een veranderende situatie, zoals crisis- en onvoorziene situaties. Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 6

7 3.2 Wat kun je met je opleiding doen? De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is werkzaam in instellingen die ondersteuning en zorg bieden op het gebied van wonen, dagbesteding en/of vrije tijd aan cliënten die tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben om te kunnen functioneren in de samenleving. De instellingen bieden intramurale, semi-murale of ambulante zorg- en dienstverlening en hulp op verschillende leefgebieden (wonen, werken en vrije tijd). De persoonlijk begeleider specifieke beroepen is bijvoorbeeld werkzaam als begeleider op een leefgroep in een verslavingskliniek, in opvang voor dak- en thuislozen, vrouwenopvang of in een psychiatrische kliniek. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen kan ook werkzaam zijn als begeleider in een activiteitencentrum voor dagbesteding, een welzijnsinstelling, een sociale werkplaats, een penitentiaire inrichting, een verpleeghuis, een verzorgingshuis of een asielzoekerscentrum. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen komt buiten de geestelijke gezondheidszorg steeds meer in aanraking cliënten met een psychiatrische aandoening. Zij werkt vooral met cliënten met meerdere problematieken zoals bijvoorbeeld een psychosociale, gedrags- of verslavingsproblematiek. De hulpverlening is doorgaans intramuraal of semi-muraal, in toenemende mate wordt ambulante zorg geboden. Jouw toekomst Met het diploma Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen kun je doorstromen naar HBO opleidingen, bijvoorbeeld de opleiding Sociaal pedagogische hulpverlening/social Work of de opleiding HBO Verpleegkunde. Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 7

8 4. Alles over de opleiding VITALIS.VISIE.MMZ Missie van het Vitalis Groeien kan het beste als je jezelf kwetsbaar opstelt en je durft te verbinden. Wij scheppen de voorwaarden om je op te laten stellen en je te laten raken door de meerwaarde die je kunt hebben voor de maatschappij. Wij vragen van studenten zich te verbinden met elkaar en met de maatschappij. En gezamenlijk op te trekken in groei en maatschappelijke waarde. Hierin maken wij geen onderscheid tussen studenten en medewerkers. MMZ is een opleiding waarin de student de mogelijkheid wordt geboden zich te ontwikkelen tot competent beroepsbeoefenaar, in een leeromgeving die duidelijk, overzichtelijk en uitdagend is voor student en medewerker waarin beiden centraal staan MMZ.MISSIE.VITALIS Verantwoorden waarom we voor onze onderwijsvormen hebben gekozen Wij kennis aanbieden van waaruit de student goed kan handelen. Hoe werken wij aan de werkhouding van de student Hoe bieden wij kennis aan van waaruit de student goed kan handelen. Ons onderwijs wordt opgebouwd van algemeen naar specifiek.. De theorie integreren in de praktijk.. Kleinschalig onderwijs, groepen van max. 15 studenten, om te kunnen begeleiden op maat De taak van de SLB. er... Werken volgens thema s.. Collegiale consultatie, elkaars kwaliteiten benutten LB is verweven in de opleiding Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 8

9 4.1 Informatie over het onderwijs en het leren Het onderwijs binnen het Vitalis college is competentiegericht. Dit betekent dat wij je opleiden om het vermogen te ontwikkelen probleemoplossend te werken in beroepssituaties. We sluiten het onderwijs zoveel mogelijk aan op jouw specifieke ervaring. Het doel is dat je aantoont succesvol te kunnen functioneren in de beroepscontext / beroepssituatie. Om dit te bereiken richt het onderwijs zich op het integreren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten, dus op een mix van kennen, kunnen, willen en zijn. Dit betekent dat: jij als student gestimuleerd wordt een actieve rol te nemen in je leerproces. jij en je studieloopbaan centraal staan. jouw leerervaringen in de beroepspraktijk een grote rol spelen Het onderwijsprogramma is afgeleid is van de beroepspraktijk. de kerntaken, werkprocessen, bijbehorende beroepsproducten en competenties het uitgangspunt vormen voor het hele opleidingsprogramma. er geleerd wordt in de context van de beroepspraktijk. er geïntegreerd beoordeeld wordt in de context van de beroepspraktijk. Niet alleen na afloop maar ook tijdens je leerproces. vooraf bekend is waar je op beoordeeld wordt en welke eisen hiervoor gehanteerd worden. 4.2 Wat ga je leren? De inhoud van de opleiding is samengesteld vanuit een aantal wettelijke documenten. Het kwalificatiedossier, waarin de kwalificatie eisen van het beroep staan beschreven. In het kwalificatiedossier staan ook de wettelijke eisen van Nederlands, moderne vreemde taal en rekenen. In een ander document zijn aanvullende eisen gesteld m.b.t. Loopbaan & burgerschap. Al deze onderdelen van de opleiding zijn door de minister vastgesteld en dus wettelijk verplicht. Om een diploma te ontvangen moet je aan de eisen van het kwalificatiedossier, de gestelde eisen aan taalvaardigheid/rekenen en Loopbaan & burgerschap voldoen. A. Wat vind je in een kwalificatiedossier? Het kwalificatiedossier waarop je opleiding is gebaseerd, geeft een beeld van wat een beginnend werker moet beheersen. Het dossier bestaat uit verschillende onderdelen en geeft de eisen aan van een beginnend beroepsbeoefenaar. Belangrijke begrippen van het kwalificatiedossier zijn: Kerntaak Een kerntaak is kenmerkend voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. In het geval van de MZ. Specifieke Doelgroepen is er bijvoorbeeld de kerntaak Opstellen van een plan van aanpak". Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 9

10 Werkproces Schrijft het plan van aanpak. Voor jouw opleiding ziet het overzicht van de kerntaken en werkprocessen er als volgt uit: Invulveld overzicht kt/wp Tevens kun je dit document terugvinden op en op de site van Calibris. ( ) is het Kwalificatiedossier te vinden. Legenda: U1:MZ.; Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg U2:MZ.; Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Uitstroom Kerntaak Werkproces U1 U2 Kerntaak 1: 1.1 Inventariseert hulpvragen van de client x x 1.2 Schrijft het plan van aanpak x x 1.3 Specificeert het plan v. aanpak tot een act. plan x x Kerntaak 2: 2.1 Ondersteunt de client bij de persoonlijke zorg x x 2.2 Ondersteunt de client bij wonen en huishouden x x 2.3 Ondersteunt de client bij dagbesteding x x 2.4 Begeleidt e. groep client. op soc. maats. gebied x x 2.5 Ondersteunt client bij regievoeren over z.leven x x 2.6 Ondersteunt het sociale systeem x x 2.7 Voert verpleegtechnische handelingen uit x Kerntaak 3: 3.1 Werkt aan desk. bev. en profess. v.h. beroep x x 3.2 Werkt aan bevorderen + bewaken v. kwal.zorg x x 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen x x 3.4 Voert coordinerende taken uit. x x 3.5 Evalueert de geboden ondersteuning x x 3.6 Je werkt aan de kerntaken en werkprocessen met behulp van competenties. Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 10

11 Competentie Een competentie is het specifiek ontwikkelbare vermogen van de student. Dit vermogen bestaat uit een combinatie van kennis, houding en vaardigheden. Voor het MBO gelden 25 competenties, zie het schema hieronder. A Beslissen en activiteiten initiëren N Onderzoeken B Aansturen O Creëren en innoveren C Begeleiden P Leren D Aandacht en begrip tonen Q Plannen en organiseren E Samenwerken en overleggen R Op de behoeften en verwachtingen van de F Ethisch en integer handelen klant richten G Relaties bouwen en netwerken S Kwaliteit leveren H Overtuigen en beïnvloeden T Instructies en procedures opvolgen I Presenteren U Omgaan met verandering en aanpassen J Formuleren en rapporteren V Met druk en tegenslag omgaan K Vakdeskundigheid toepassen W Gedrevenheid en ambitie tonen L Materialen en middelen inzetten X Ondernemend en commercieel handelen M Analyseren Y Bedrijfsmatig handelen. B. Nederlandse taalbeheersing, rekenen, moderne vreemde talen Je krijgt in je beroep te maken met werkzaamheden waarbij een bepaald beheersingsniveau van de Nederlandse taal nodig is. Denk aan het schrijven van rapportages. Bij de start van de opleiding krijg je een test (0-meting), waardoor zichtbaar wordt op welk niveau je de vaardigheden beheerst. In de opleiding oefen je met deze vaardigheden Er wordt specifiek aan je taalvaardigheid gewerkt via Nederlandse taal (rooster). Voor studenten die een achterstand moeten inhalen is extra ondersteuning beschikbaar. Ook de eisen aan rekenen en vreemde taal zijn per kwalificatiedossier geformuleerd. In de opleidingen waar rekenen en vreemde talen onderdeel uitmaken van het kwalificeren, worden deze vaardigheden ondersteund. 11

12 Nederlandse taalbeheersing N1 4F 3F 2F 1F Mondelinge taalvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Taalverzorging en taalbeschouwing Rekenen N1 Getallen Verhoudingen Meten en Verbanden meetkunde 4F 3F x x x x 2F x x x x 1F x x x x Moderne vreemde talen (MVT) N1 Luisteren Lezen Gesprekken voeren C2 C1 B2 B1 A2 A1 Spreken Schrijven Meer informatie over de exameneisen van jouw opleiding vind je in bijlage nr. 2 C. Loopbaan & burgerschap Het document, Loopbaan & burgerschap (april 2007) beschrijft kwalificatie-eisen ten aanzien van loopbaan & en burgerschap. zie bijlage nr 3. In paragraaf 4.3 staat hoe dit vorm krijgt in jouw opleiding. Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 12

13 4.3 Hoe is je opleiding ingedeeld? In de beroepsopleidende leerweg BOL bestaat de opleiding uit leren in de beroepspraktijk (BPV) en leren op school. Deze twee aspecten vormen een eenheid. Hieronder staat wat je in het onderwijsprogramma op school en in de BPV krijgt aangeboden. A. Beroepsgericht Doorstroom niveau 3 naar niveau 4 MZ. Periodisering Onderwijsprogramma Workshop Periode 1 Zorgplan/ ondersteuningsplan; - signaleringsplan - bijzonder zorgplan Verpleegtechnisch handelen; - EHBO - Medicatie en wondverzorging Periode 2 Periode 3 Kwaliteitszorg/ deskundigheidsbevordering/ GVO Rol van de begeleider. Regie/ coördinatie. PB. er naar cliënt, je rol als PB er in het team. - Budgettering - Recht ( bewindvoering, curatorschap) - Syndromen/ ziektebeelden - Innovatie in de zorg - Palliatieve zorg - Coachen van jezelf - Groepsdynamica - Gesprekstechnieken - Vergadertechnieken - Behandeling en therapie Periode 4 - HRM ( sandwichpositie) - Leiderschapsstijlen Afstuderen - PGI / intervisie - Intimiteit/ seksualiteit - Solliciteren Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 13

14 Nederlands: B. Nederlands, rekenen Nulmeting Voortgangstoets via de methode VIA TAAL Aan het einde van de opleiding een kwalificerende toets Er wordt bij het examineren getoetst op de onderdelen: Centraal examen: lezen, luisteren, Instellingsexamen: spreken, gesprekken voeren en schrijven Niveau 4 moet 3F behalen De student gaat een portfolio aanleggen met bewijsstukken van voortgangsresultaten en gemaakte opdrachten. Rekenen: wordt aangeboden in de Doorstroomgroep. C. Loopbaan & burgerschap Voor externe studenten: Uitgangspunten burgerschap van het cluster welzijn / MMZ. van het Vitalis College. Werken aan burgerschap vereist een actieve houding van de student: zowel binnen als buiten de school. De student volgt een individueel traject afgestemd op zijn behoeftes. De student is zelf verantwoordelijk voor het werken aan de kerntaken. Studenten verzamelen bewijsstukken van hun inspanningen en bewaren dat in het portfolio. De inspanningsverplichting voor een student voor LB is gemiddeld 2 uur per week. De rol van een SLB-er/docent is richtinggevend, begeleidend en stimulerend. De SLB-er/docent tekent bewijsstukken af voor in het portfolio. Naast kennis en vormende opdrachten binnen school werkt een student aan burgerschap in de context oftewel in de maatschappij (kan binnen of buiten de beroepscontext zijn). Het uitgangspunt is dat een student 2 uur per week actief bezig is met LB. De student werkt verdiepend aan LB. Dat wil zeggen dat hij per kerntaak een prestatie uitvoert. Deze prestatie kan binnen of buiten de beroepscontext worden uitgevoerd. De student formuleert het doel van deze prestatie (met begeleiding van zijn SLB-er/docent), voert de prestatie uit en maakt er een verslag van. De prestatie is naar voorbeeld van de beroeps prestaties van het consortium. De kaders voor deze prestatie zijn moeilijk algemeen aan te geven. Het uitgangspunt is dat leer-, loopbaan- en burgerschapcompetenties geoefend worden in de reële context oftewel :de maatschappij (dit kan ook de beroepscontext zijn). Bij het formuleren van de opdracht moet de student in gedachten houden dat hij de werkprocessen van die kerntaak in deze prestatie zichtbaar moet maken. Het uitvoeren van de prestatie kan aansluiten bij hobby, bijbaantje, vrijwilligerswerk enz. De student houdt regelmatig contact met zijn SLB-er/docent over de voortgang. Hij spreekt af welk bewijsstukken in zijn werkportfolio komen. Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 14

15 Hoe ziet een lesweek eruit? Lessen volgens vast rooster; Het jaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Elke periode bestaat uit 7 lesweken, 1 bufferweek en 1 reflectieweek. In de lesweken volg je alle onderwijsactiviteiten volgens een vast rooster. In de buffer- en reflectieweken zijn allerlei activiteiten gepland op de schooldagen, waaronder workshops, SLB-gesprekken, voorgangbeoordelingen, inhaalmomenten, enz. Voor elke buffer- en reflectieweek wordt een rooster tijdig bekend gemaakt. De onderwijsactiviteiten die gepland zijn in de lesweken, kun je vinden in de voorbeeldroosters van betreffende periode en leerjaar in de studiegids. Voorbeeld van een roosterplaatje Doorstroom van N3 naar N4 BBL /BOL Weekrooster (doorstroom) BBL/BOL BBL /BOL Dinsdag Thema-aansturing min (Samen-)werken aan opdracht Praktijkdag Praktijkdag Praktijkdag Praktijkdag min SLB uren en Stud werken aan LLB min. 420 min. 120 min. 420 min. 420 min Workshop min Ned./rekenen min. Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 15

16 Beroepsgericht grofmazig leerplanschema / raamwerk: MZ BOL Verdeling beroepsprestaties in het Fasemodel C 2010 Niveau 4 : Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg / Specifieke Doelgroepen DOORSTROOM: Periode MZ N4 GZ en SD / BOL-BBL Doorstroom Toetsing van kennis P1 BP 1.3 Planmatig werken BP 2.1 Geven van advies en voorlichting BP 2.5 Begeleiden en activeren van de individuele cliënt P2 BP 2.6 Plannen en uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden ( PBGZ) BP 3.1 Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering BP 3.3 Activeren van de autonomie P3 BP 3.4 Regie voeren Aansturing Proeve(s) P4 PROEVE Fase 2 + 3?! Kwalificerend middels methodemix. Opmerking: GZ en SD. in periode 1 aanbod workshop VTH01 / 02 + SD.workshop ivm. BP 2.6??!! Er vindt met een bepaalde regelmaat een toetsing plaats over de kennis van de student MZ BBL/BOL Verdeling Kernactiviteiten en beroepsprestaties C 2008 / 2009 Doorstroom N4 Periode MZ N4 GZ. MZ N4 VW (SD) Toetsing P9 BP-17 Werk- en dagbesteding organiseren (KA.: Ondersteunen bij dagbesteding) BP-17 Werk- en dagbesteding organiseren (KA.: Ondersteunen bij dagbesteding) TOA (voor externe studenten) BP-21 Ondersteunen van de autonomie bij zelfzorg BP-21 Ondersteunen van de autonomie bij zelfzorg ( KA.: Ondersteunen bij de persoonlijke zorg) ( KA.: Ondersteunen bij de persoonlijke zorg) BP-22 Verpleegtechnische BP-22 Verpleegtechnische Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 16

17 P10 handelingen (alleen GZ. verplicht ) Kan/mag doorlopen in periode 10 en 11. BP-23 Ondersteunen van het sociale systeem (KA.: Ondersteunen bij wonen) BP-28 Ondersteuningsplan schrijven ( KA.: Regie voeren) BP-24 Kwaliteitszorg organiseren (KA.: Bevorderen van kwaliteit) BP-25 Ondersteunen van het sociale systeem (KA.: Regie voeren) handelingen (alleen GZ. verplicht ) Kan/mag doorlopen in periode 10 en 11. BP-23 Ondersteunen van het sociale systeem (KA.: Ondersteunen bij wonen) BP-28 Ondersteuningsplan schrijven ( KA.: Regie voeren) BP-24 Kwaliteitszorg organiseren (KA.: Bevorderen van kwaliteit) BP-25 Ondersteunen van het sociale systeem (KA.: Regie voeren) BP-26 Ondersteunen van de autonomie ( KA.: Regie voeren) BP-26 Ondersteunen van de autonomie ( KA.: Regie voeren) Evt. proef-ag. (voor externe studenten) P11 BP-27 Ondersteunen, coördineren en evalueren ( KA.: Regie voeren) BP-27 Ondersteunen, coördineren en evalueren ( KA.: Regie voeren) Start Proeve over alle kernactiviteiten Start Proeve over alle kernactiviteiten Proeve P12 Proeve Proeve Proeve over alle kernactiviteiten Evt. LLB. en NED Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 17

18 4.4 Alles over de beroepspraktijk De BPV vindt plaats in de vorm van een : POK. De student BOL loopt gedurende uur per week stage. Tijdens de praktijkdagen zal er gewerkt worden volgens de roostering van de stageplaats. Dit kan betekenen dat er onregelmatige diensten gewerkt moeten worden, dat kan gelden voor zowel ma- t/m vrijdag, als weekenddiensten. BOL: Gedurende deze opleiding is het schoolse leren en leren in de praktijk gecombineerd. (per week 1 dag leren op school, 4 dagen leren in de praktijk) zie BPV.-schema, Doorstroom BOL. Tijdens de schooldagen zijn ondersteunende lessen en SLB gepland volgens rooster. In de praktijk werk je aan de beroepsprestaties. Door de koppeling van school en praktijk, kun je steeds het geleerde meteen toepassen in de praktijk. Leren in de praktijk en leren op school zijn gekoppeld. Je kunt de opleiding alleen volgen in combinatie met een praktijkovereenkomst In de Praktijkovereenkomst (P.O.K.) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode. School regelt de BPV./stageplaats. Afspraken BPV-plaatsen De BPV-plaatsen worden standaard geregeld vanuit het RBB. Het RBB maakt hierover afspraken met zorg -/welzijnsinstellingen in de regio. Je mag niet zelf een BPV-plaats zoeken. Ook als er iets wijzigt in je BPV-plaats of als je onverhoopt een andere plaats nodig hebt, dient dit altijd via het RBB te gaan. Werktijden en diensten Je volgt een opleiding in de zorg en welzijn. Dit is een 24-uurssector. Dat betekent dat je ook onregelmatige diensten en weekenddiensten draait. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de arbeidstijdenwet en afspraken in de CAO. Houd er rekening mee dat je minimaal een keer op een leerafdeling geplaatst kan worden. 4.5 Studiebelasting Wil je precies weten hoe de verdeling van de uren eruit ziet? Kijk dan in de bijlage bij TOP-model. Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 18

19 5 Alles over de begeleiding 5.1 Begeleiding bij het leren op de opleiding Onder studieloopbaanbegeleiding verstaan we alle activiteiten die erop gericht zijn om studenten te begeleiden bij een resultaatgerichte studieloopbaan. Je krijgt een studieloopbaanbegeleider toegewezen met wie je de resultaten en ontwikkeling van je leerroute bespreekt. Deze studieloopbaanbegeleider heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in je studieloopbaanplanning. -Je wordt begeleid bij het steeds meer zelfverantwoordelijk te nemen in je leren -Je wordt begeleid op het persoonlijk vlak. Je gaat dus: gericht informatie verzamelen over kenmerken, mogelijkheden en eisen van opleiding en beroep. inzicht krijgen in de eigen capaciteiten, interesses, waarden, persoonskenmerken en ontwikkeling van competenties. bovenstaande informatie over opleiding, beroep en eigen persoon eigen maken en op grond daarvan keuzes maken. reflecteren op evaluaties en beoordelingen daar acties aan verbinden. zorgen voor een gevuld (digitaal ) portfolio en een Persoonlijk Ontwikkel Plan waarin je je ontwikkeling zichtbaar maakt. Op basis hiervan maak je een Persoonlijk Activiteiten Plan. de bewijzen uit je portfolio laten zien aan de studieloopbaanbegeleider Deze zijn voorwaarde om aan examens te kunnen deelnemen. De SLB begeleider heeft hierin een adviserende rol. Individuele begeleiding krijg je van de studieloopbaan begeleider en je werkbegeleider op stage. Voorbeelden van individuele begeleiding zijn: je beginsituatie helder krijgen(sterkte -zwakte kanten van je competenties of beroepstaken), individuele leervorderingen bespreken, mogelijke bewijsstukken portfolio checken, persoonlijke leerstijl-tips, stage-ervaringen bespreken, feedback op (bijstelling) van persoonlijke leerdoelen en acties, portfolio Groepsgesprekken vinden plaats in de onderwijsgroep en zijn gericht op begeleiding die voor alle studenten min of meer gelijk zijn. Dit betreft leermanieren die zich goed lenen om met elkaar en van elkaar te leren, zoals bijvoorbeeld het bespreken van leerdoelen, het geven van algemene handreikingen, intervisie.. Uitgangspunten bij SLB: SLB is een vorm van begeleiding waarin de student wordt geleerd zelfverantwoordelijk te zijn voor zijn studieloopbaan. Bij de start van de opleiding neem je de student bij het handje, stuur je, geef je instructies, maak je afspraken met hem, en jij neemt vaker initiatief. M.a.w. je zit dicht op zijn huid. Geleidelijk aan zal het initiatief tot het vragen van begeleiding vanuit de student moeten gaan komen. In het begin van de opleiding zal deze ondersteuning gestructureerd en verplicht aangeboden worden, na verloop van tijd zal het initiatief voor ondersteuning meer van de student zelf uit moeten gaan. SLB is een proces waarin student en SLB-er werken aan het zo goed mogelijk doorlopen van de studie. Een proces dat af en toe afgeremd wordt omdat aan voorwaarden voor verdere ontwikkeling nog niet is Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 19

20 voldaan. Verschillen in individuen, achtergronden, aanleg, motivatie, groepssamenstelling en groepssfeer hebben invloed op de studieloopbaan van de student. De belangrijkste taak van de SLB-er is de student snel op weg te helpen. Begeleiden bij inzicht in en verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen studieloopbaan. Plannen Van belang is dat de SLB-er de student begeleidt bij zijn studie, maar geleidelijk aan de verantwoordelijkheid hiervoor steeds zoveel mogelijk bij de student laat liggen. De SLB-er zal vanaf het begin de student zeer intensief begeleiden. De student dient te ervaren dat de SLB-er hem dicht op de huid volgt, dat de SLB-er erg betrokken is bij zijn leerproces. De slb.'er is het eerste aanspreekpunt voor de student. De SLB dient vorm te krijgen vanaf de intake. In de intake wordt al belangrijke informatie aangeleverd, waaruit de SLB-er kan herleiden of een student een specifieke hulpvraag heeft. Bijvoorbeeld, bij dyslexie, kan er een maatregel bij toetsing getroffen worden. Daarom kan het van belang zijn dat de SLB-er de intakegegevens bekijkt. De SLB-er bekijkt steeds samen met de student wat er aan ondersteuning (maatwerk) nodig is. Studieloopbaanbegeleiding eindigt pas als de student uitgestroomd is. Stroomt een student door omstandigheden tussentijds uit, dan behoort daar ook begeleiding bij. In de benadering van de SLB-er naar de student toe is een duidelijke opbouw aanwezig. Van gestructureerd verplicht aanbod naar zelfsturend leren, dus begeleiden op momenten dat dit nog nodig is en op initiatief van de student. De slb. er heeft tevens een taak bij de begeleiding van de student op de praktijk/stage en is de slb. er, in deze, contactpersoon voor de betreffende praktijk-/stagebegeleider van de student. Uitgangspunt hierbij is, tav. het contact: bezoekfrequentie aan de praktijkplaats van de BBL.-student is 1x per schooljaar; bezoekfrequentie aan de stageplaats van de BOL.-student is 2x per schooljaar. Hiernaast kan het contact verlopen middels telefoon en /of mail. Bij calamiteiten rondom de student kan de frequentie van bezoek, van de slb. er aan de praktijkplaats, hoger zijn/worden, op jaarbasis. Middelen die worden ingezet om de doelen van SLB te bereiken Het portfolio (werkportfolio = ontwikkelingsportfolio) Gesprekken Groepsbijeenkomsten Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 20

21 5.2 Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Indicatie wordt bij aanvang of tijdens je studie gesteld. Er volgt een melding bij SS&B (Steunpunt Studie & Beperking) wat kan resulteren in extra begeleidingstijd binnen en/of buitenschools. Aard en omvang van de begeleiding worden bepaald in samenspraak met jou de school en SS&B. Heb je een REC (regionaal expertise centrum) indicatie en LGF (leerling gebonden financiering) dan kan er in overleg met SS&B gekeken worden of dit gebruikt kan worden voor extra begeleiding of voorzieningen. Waarbij in acht wordt genomen dat de leerling tot een beroepsbeoefenaar wordt opgeleid en ook als dusdanig zelfstandig moet kunnen functioneren. 5.3 Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Tijdens het doorlopen van je studie kan je soms tot de conclusie komen dat een opleiding binnen de zorg niet haalbaar of wenselijk is. Dit kun je bespreken met je studieloopbaanbegeleider. Deze verwijst je door naar het loopbaancentrum. De zorgexpert van het loopbaancentrum gaat verder met je in gesprek en zal samen met jou (en je ouders/verzorgers) kijken naar de te nemen vervolg stappen. Bijv.: Beroepskeuze test, capaciteitentest en of mogelijk doorverwijzen naar 3 e lijnszorg. 5.4 Klachten Binnen Vitalis college is er een klachtenregeling. Deze kan op diverse momenten in werking gaan Je kunt een klacht in dienen via de studieloopbaan begeleider, vertrouwenspersoon of servicebureau Meer uitleg kun je vinden in het document Deelnemersstatuut-Klachtenregeling, zie bijlage 7 van dit document. En de klachtenregeling is ook te vinden op Portal. 5.5 Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Speciaal hiervoor zijn er binnen het Vitalis college een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld. De verwijzing naar deze personen kan via de studieloopbaan begeleider, begeleiders, instructeurs, studentenloket of via het servicebureau Ook kan je zelfstandig hier contact mee zoeken. Aan het begin van je opleiding krijg je een folder met de namen van de vertrouwenspersonen en hoe en waar ze te bereiken zijn. Je meldingen worden in vertrouwen behandeld. De directeur van het Vitalis college wordt geïnformeerd over het aantal meldingen en de aard van die meldingen, dit gebeurd zonder de naam van de melder. Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 21

22 6 Alles over de beoordeling We kennen twee soorten beoordelingen: Ontwikkelingsgericht beoordelen; beoordelen om te leren. Deze beoordelingen zijn onderdeel van het opleidingsprogramma. Kwalificerend beoordelen; beoordelen om te kijken of je voldoet aan de eisen voor een diploma. Deze beoordelingen vind je hieronder. T.a.v. beoordelen zijn alle partijen gebonden aan de regels van het Examenreglement CGO van ROC West-Brabant en de aanvullende regels van het ClusterWelzijn. Deze zijn te vinden op de portal. In de bijlage van deze OER zijn hiervoor links opgenomen. Onder punt 6.1 en 6.2 worden beide aspecten toegelicht. 6.1 Ontwikkelingsgericht beoordelen A. Beroepsgericht Tijdens de uitvoering van een Fase werk je aan de beroepsprestaties. Soms zijn die ontwikkelgericht als voorwaarde om aan een kwalificerend examen deel te nemen. Een aantal Beroepsprestatie / proeves zijn kwalificerend, d.w.z. het zijn examens die je voldoende moet af sluiten om je diploma te behalen. Ook de aftekenlijsten van de verschillende vakken en jouw portfolio zijn voorbeelden van een ontwikkelingsgerichte beoordeling. B. Nederlands, rekenen Format toetsplan Nederlands Vitalis college cohort 2011 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Intake/instroom intaketoets lezen 1F/2F intaketoets luisteren 1F/2F intaketoets lezen 1F/2F intaketoets luisteren 1F/2F intaketoets lezen 1F/2F intaketoets luisteren 1F/2F intaketoets 2F/3F intaketoets luisteren 2F/3F Eindtoets eindtoets lezen 2F eindtoets luisteren 2F eindtoets schrijven 2F eindtoets lezen 2F eindtoets luisteren 2F eindtoets schrijven 2F eindtoets spreken 2F intaketoets 2F/3F* eindtoets lezen 3F (centraal vanaf 13/14) eindtoets luisteren 3F (centraal vanaf 13/14) eindtoets spreken eindtoets gesprekken *eindoordeel niv. 3 Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 22

23 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 2F eindtoets gesprekken 2F 2F doorstroom als intake naar niv.4. eindtoets schrijven 3F eindtoets spreken 3F eindtoets gesprekken 3F Herkansing toets lezen 2F eindtoets lezen 2F toets lezen 3F toets luisteren 2F toets schrijven 2F toets spreken 2F eindtoets luisteren 2F eindtoets schrijven 2F toets luisteren 3F toets schrijven 3F toets spreken 3F toets gesprekken 2F eindtoets spreken 2F toets gesprekken 3F eindtoets gesprekken 2F Opmerkingen Intake en eindtoets volgens Meyerink. Voortgangstoets: eventueel jongerenversie of CEF. Voor schrijven, spreken en gesprekken wordt nog nader bekeken welke toetsingsmethode ingezet gaat worden. (TOA of eigen toetsen) MMZ / Niveau 4 Examenplan:rekenen Examencode Titel Examenvorm Kerntaak (niveau CEF.) Periode Plaats afname Rek-S-1 toetsing volgens referentiekader op 3F Rekenen vaardigheid Getallen, hoeveelheden, maten; ruimte en vorm; gegevens verwerken, onzekerheid; verbanden, veranderingen. Getallen, hoeveelheden, maten: Y1 Ruimte en vorm: X1 Gegevens verwerken, onzekerheid:x2 Verbanden, veranderingen: school Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 23

24 C. Loopbaan & burgerschap Code TOA 0- meting L&B N4 Domein L& b Soort / vorm beoordeling: Digitaal (meerkeuze) Uitslag per KT in % Proces Loopbaan n.v.t. Ontwikk eling aantone n Inhoud Duur Cesuur Aantal X Periode L&B Algemeen 30 zie TOA n.v.t. P1 min. (les) 2 Periode 2,3 of 4 Toelichting cesuur Per KT Verdiepende opdracht KT 3 t/m 7 Praktische uitvoering n.v.t. Ontwikk eling aantone n 2 Periode 2,3 of 4 Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 24

25 6.2 Kwalificerend beoordelen: examenplan A. Beroepsgericht 25

26 Team MMZ. volgt de ontwikkelingsgerichte en kwalificerende delen, zoals het Consortium deze aangeeft; zie ook grofmazig raamwerk / leerplanschema. BP. : Beroepsprestatie PR.: Proeve VV.: Verantwoordingsverslag AG.: Assessmentgesprek Ontwikkelscore: kleine, schuin gedrukte letter Normscore: hoofdletter, dikgedrukt Toetsplan Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg / Specifieke Doelgroepen (Doorstroom) Crebocode: / cohort: 2010 BOL/BBL: BBL. en BOL. ROC West-Brabant, Vitalis college, Cluster Welzijn Toetsnaam/-code TOA-NL-Lezen TOA-NL-Luisteren TOA-Rekenen TOA-LB BP-M-1.3 Planmatig werken BP-M-2.1 Geven van advies en voorlichting BP-M-2.5 Begeleiden en activeren van de Kwalificerend Setting School BPV Toetsvorm Periode afname Aantal kansen Bijzonder -heden X Schriftelijk 1 1 Alleen externe studenten X Schriftelijk 1 1 Alleen externe studenten X Schriftelijk 1 1 Alleen externe studenten X Schriftelijk 1 1 Alleen externe studenten x Opdracht 1 2 X Opdracht 1 2 X Opdracht 1 2 Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 26

27 individuele cliënt BP-M-2.6 Plannen (X) X Opdracht 2 2 en uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden (PBGZ.) BP-M-3.1 X Opdracht 2 2 Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevo rdering BP-M-3.3 Activeren X Opdracht 2 2 van de autonomie BP-M-3.4 Regie X Opdracht 3 2 voeren Toetsen Nederlands X Schriftelijk 4 2 Proeves X X X Methodemix Assessment 4 2 Cohort 2009: P11 proef-ag. Start Proeve over alle kernactiviteiten Start Proeve over alle kernactiviteiten (voor externe studenten) P12 Proeve Proeve Proeve over alle kernactiviteiten Evt. LB. en NED B. Nederlands, rekenen Code: Examen Inhoud Toets vorm Nederlands Mondelinge Ne-Ataalvaardigheid 1 Spreken Ne-A- 2 Ne-A- 3 Mondelinge taalvaardigheid Luisteren Mondelinge taalvaardigheid Gesprekken voeren Duur Cesuur Weging Aantal X Periode Plaats Mondeling 10 MIN 3F: 5 van 6 2 P11-12 School Digitaal 60 MIN TOA Mondeling 90 MIN 3F: P11-12 School 2 P11-12 School Ne- A- Leesvaardigheid Digitaal 60 MIN TOA 2 P11-12 School 4 Ne- A- Schrijfvaardigheid Digitaal 60 MIN TOA 2 P11-12 School Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 27

28 Code: Examen Inhoud Toets vorm 5 Ne-A- Taalverzorging en 6 begrippenlijst Re- A- 1 Eng Rekenen Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Engels Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven Duur Cesuur Weging Digitaal 60 MIN 3F:65 van 70 Aantal X Periode Plaats 2 P11-12 School Digitaal 90 min TOA 2 P11-12 School Toelichting cesuur C. Loopbaan & burgerschap Code: Examen Inhoud Toets vorm Document kwalificatie Portfolio portfolio L&B- eisen L&B met bewijzen Toelichting cesuur Duur Cesuur Weging Alles aangetoo nd Aantal X Periode Plaats 2 P11-12 School Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 28

29 6.2 Beoordeling en je portfolio Tijdens de uitvoering van een kernactiviteit of Fase werk je aan beroepsprestaties. Deze zijn ontwikkelgericht als voorwaarde om aan een kwalificerend examen deel te nemen. Een aantal Beroepsprestatie / Proeves zijn kwalificerend, d.w.z. het zijn examens die je voldoende moet afsluiten om je diploma te behalen. Iedere beroepsprestatie moet je geheel voldoende aantonen op een bepaald niveau. Als daaraan is voldaan, gaat dat bewijs in je portfolio. De docent die je begeleidt bij deze beroepsprestaties volgt je vorderingen nauwlettend en geeft een go of / no go om door te gaan naar de volgende stap van de opdracht. Eerst maak je een plan (hoe, wat en wanneer). We noemen dit een wegwijzer. Daarna verzamel je bewijzen. Dan laat je de Beroepsprestaties beoordelen door de beoordelaar / werkbegeleider in de praktijk. Je studievoortgang maak je inzichtelijk in je (ontwikkel-)portfolio. Onderdelen van het portfolio zijn het POP, het PAP, reflectie- en procesverslagen, bewijzen van competent handelen en geleverde beroepsproducten. Je portfolio geeft dus inzicht in je studievoortgang en je eigen leerproces. Je studieloopbaanbegeleider volgt/begeleidt dit proces. Samenvattend: 1. Voorwaardelijk/ ontwikkelingsgericht De aftekenlijsten van de lessen die je voldoende afrond zijn voorwaardelijk. De ontwikkelingsgerichte beroepsprestaties en de beoordeling hiervan zijn voorwaardelijk De voldoende beoordeling van je ontwikkelportfolio door de Studieloopbaanbegeleider is voorwaardelijk 2. Kwalificerend De kwalificerende beroepsprestatie(s) / proeves moeten volledig voldaan zijn afgetekend door de beoordelaars op stage / werksituatie, inclusief de reflectieverslagen hiervan door een objectieve beoordelaar binnenschools. Het assessment gesprek. Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 29

30 6.3 Studievoortgang Naast de resultaten die in de voortgangsregeling genoemd worden dien je 100 % op school aanwezig te zijn. Indien je hier niet aan voldoet loop je eventuele studievertraging op en kun je niet deelnemen aan het kwalificerende deel. Als je achterloopt met de gangbare looptijd van het onderwijs wordt met je studieloopbaanbegeleider bekeken wat het vervolg van je onderwijstraject wordt. Het examenbureau stelt je voortgang vast in overleg met de clusterexamencommissie. Bij het examenbureau kun je tevens een aanvraag doen om te onderzoeken of je recht hebt op vrijstellingen ten aanzien van examenonderdelen. Recente relevante diploma s of relevante eerder verworven competenties/kwaliteiten kunnen je opleidingstraject verkorten. In het document Examenreglement ROC WB versie competentiegericht onderwijs van het Vitalis college ( kun je de vrijstellingsgronden terugvinden. Voortgangsregeling: Overgangsregelingen voor: MMZ. Betreffende: een combinatie van behaalde Beroepsprestaties kennistoetsen L(L) B activiteit / actie / presentaties / reflecties etc. Volgens het Raamwerk; Verder geldt: Voortgangsregeling tav. studievoortgang: Vanaf Cohort 2010 Fasemodel Gemaakte afspraken: We hebben drie Kwalificerende momenten gedurende de opleidingen; zie grofmazig raamwerk / leerplan. Deze zijn leidend sturend gedurende de opleiding. Behalve de Doorstroom-opleiding; deze heeft één kwalificerend deel, aan het einde van het Doorstroom-jaar. Ieder kwalificerend moment bestaat uit de methodemix; drie onderdelen, namelijk: - Kwalificerende BP. / Proeve - Verantwoordingsverslag - Assessmentgesprek op school De student moet op al deze onderdelen, vlgs. de normscore voldoende / aangetoond scoren mbt. werkproces(sen) en competentie(s). Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 30

31 Indien dit niet het geval is volgt: herkansing of reparatie. (zie Handleiding Kwalificering algemeen.) De (ontwikkelingsgerichte -)beroepsprestaties zijn voorwaardelijk aan ieder kwalificerend moment van elke Fase. De aan de beroepsprestaties gekoppelde ondersteunende onderwijsactiviteiten dienen als voldoende afgetekend te zijn ( door docent / slb. er). De Voortgangstoetsen met betrekking tot kennis en toepassing van die kennis vinden plaats aan het einde van iedere periode; van p.1 t/m p.6. Voor deze toetsen moet de student een voldoende scoren en hij/zij mag deze toetsen 2 keer herkansen ten einde een voldoende als resultaat te behalen. De status van het LW (Leer-en Werkhouding)-formulier is alsvolgt: het is een middel om de student te ondersteunen en te begeleiden in zijn leerproces, zowel binnen- als buitenschools ( in de praktijk/bpv.) Kan ook als middel gebruikt worden, bij o.a. begeleidingsgesprekken en voortgangsgesprekken, zowel binnen- als buitenschools. 6.4 Examens en het diplomeren De examens hebben betrekking op: alle kerntaken uit het kwalificatiedossier alle kerntaken uit het document Loopbaan en Burgerschap Het cluster Welzijn gebruikt producten van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs - Zorg en Welzijn - als leidraad voor de invulling van het onderwijs. De Kerntaken uit het kwalificatiedossier zijn opgenomen in de verschillende kernactiviteiten-fasen (1-2-3). Deze producten worden ingezet om de examens vorm te geven. De examens worden dus afgesloten per kernactiviteit of per Fase. a) Per kernactiviteit / Fase bestaat het examen uit een methodemix van deze onderdelen: de beroepsprestatie(s) en/of de proeve. een reflectie-/verantwoordingsverslag volgens de STARRT- methodiek een assessement gesprek b) Bij de kerntaken Loopbaan en Burgerschap bestaat het examen uit opdrachten per kerntaak Om je diploma te behalen moet je alle kernactiviteiten / Fasen en kerntaken met een voldoende afsluiten. Vc/ cluster Welzijn/ MMZ / 2011 / crebo / Doorstroom: N4 / SD. / BOL / versie 2 31

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Onderwijs en Examenregeling HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Crebo 94810 niveau 3 BOL Cohort 2011-2013! 94850 Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Onderwijs en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BOL Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles over het beroep... 6 3.1 Wat doet een beveiliger?...

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2012 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Maatschappelijke Zorg Niveau 4 Crebonummer 92660

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang niveau 4 1 jarig

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Onderwijsassistent (p3) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Onderwijsassistent (p3) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Onderwijsassistent (p3) Uitstroom crebo 25485 Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk Instroom crebo 23183 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg

Maatschappelijke Zorg Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Maatschappelijke Zorg Kwalificatie: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Crebonummer: 92662 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A:

Nadere informatie

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (p2) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (p2) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie BOL en BBL Uitstroom crebo 25484 Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk Instroom crebo 23183 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar KD

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang: 1 januari 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Assistent Toezicht en Veiligheid Niveau 1 Crebonummer

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider gehandicaptenzorg (PB gz) en Persoonlijk Begeleider

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 september 2012 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 Crebonummer

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 3 jarig Crebocode: 92670 Dossiercode: 22196 2012-2015

Nadere informatie

Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg

Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Gehandicaptenzorg Opleidingsdomein Zorg en Welzijn Crebonummer domein 7940 Dossier Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Crebonummer dossiers VIG: 2387

Nadere informatie

Helpende Zorg & Welzijn (speciale doelgroep)

Helpende Zorg & Welzijn (speciale doelgroep) Onderwijs- en regeling (OER) Helpende Zorg & Welzijn (speciale doelgroep) OPLEIDINGSGIDS 2015-2017 ARCUS COLLEGE Postbus 207, 6400 AE HEERLEN Opleiding Crebocode Niveau Leerweg Kwalificatie -dossier Cohort

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang niveau 4 1 jarig Crebocode: 92632 Dossiercode: 22197 versie 2013-2014 Dossierjaar:

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4 Crebonummer 92660-61

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 3 jarig Crebocode: 92670 Dossiercode: 22196 2012-2015

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 2 jarig Crebocode: 92650 Dossiercode: 22195 versie 2012-2014 Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg:

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 MMZ. Crebo 92650 niveau NV3 BBL Cohort 2011-2013 Terugvalcrebo type hier het terugvalcrebo Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg

Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Begeleider specifieke doelgroepen Opleidingsdomein Zorg en Welzijn Crebonummer domein 7940 Dossier Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Crebonummer dossiers

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2012 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 3 Crebonummer 92620 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Pedagogisch medewerker kinderopvang (p1) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Pedagogisch medewerker kinderopvang (p1) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie BOL en BBL Uitstroom crebo 25486 Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk Instroom crebo 23183 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar KD

Nadere informatie

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (P1) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (P1) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Uitstroom crebo 25489 Kwalificatiedossier Sociaal werk Instroom crebo 23185 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar KD 1 augustus 2015

Nadere informatie

ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2014 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Onderwijsassistent Niveau: 4 Crebonummer: 93500 Kwalificatiedossier: 2012 Cohort: 2012

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2018 Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (PBGZ)

EXAMENPLAN 2018 Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (PBGZ) Examinator school Examinator BPV School BPV Aantal gelegenheden Duur examen EXAMENPLAN 2018 Persoonlijk Begeleider ehandicaptenzorg (PBZ) Naam kwalificatie Crebonr. Kwalificatie Leerweg Cohort Startdatum

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2017 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Maatschappelijke Zorg Niveau: 4 Crebonummer: 23181 algemeen 25477 persoonlijk begeleider

Nadere informatie

(M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen

(M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Onderwijs en Examenregeling 2012 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Crebo 92662 / MMZ; SD. DOORSTROOM niveau NV4 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Beveiliger BBL niv. 2

Beveiliger BBL niv. 2 Beveiliger BBL niv. 2 1 Opleidingsinformatie ROC TOP cohort 2018 DEEL 3 Onderwijs en Examenregeling (OER) 2018-2019 BRIN: 30 RM Kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging Nummer kwalificatiedossier 23161

Nadere informatie

Examenplan , 2016 examenplan en diplomavereisten Sociaal-cultureel werker (P2) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2016 examenplan en diplomavereisten Sociaal-cultureel werker (P2) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Sociaal-cultureel werker (p2) Crebo 25488 Kwalificatiedossier Sociaal werk Crebo 23185 Domein Zorg en welzijn Crebo 79140 Versiejaar KD 2016 Niveau

Nadere informatie

Examenplan , 2016, examenplan en diplomavereisten Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (p2) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2016, examenplan en diplomavereisten Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (p2) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Crebo 25484 Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk Crebo 23183 Domein Zorg en welzijn Crebo 79140 Versiejaar KD 2016 Niveau 4 Geldig voor cohort(en)

Nadere informatie

Examenplan , 2016, examenplan en diplomavereisten Onderwijsassistent (p3) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2016, examenplan en diplomavereisten Onderwijsassistent (p3) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Crebo 25485 Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk Crebo 23183 Domein Zorg en welzijn Crebo 79140 Versiejaar KD 2016 Niveau 4 Geldig voor cohort(en)

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMEEGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Pedagogisch medewerker Niveau 3 Crebonummer 92620 Kwalificatiedossier 2012 Cohort 2012 Leerwegen

Nadere informatie

Examenplan , 2016, examenplan en diplomavereisten Pedagogisch medewerker kinderopvang (p1) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2016, examenplan en diplomavereisten Pedagogisch medewerker kinderopvang (p1) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Crebo 25486 Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk Crebo 23183 Domein Zorg en welzijn Crebo 79140 Versiejaar KD 2016 Niveau 3 Geldig voor cohort(en)

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Crebo 92631 niveau 4 BBL Cohort 2010 1-jarig traject febr. 2011- febr. 2012 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen (PBSD)

EXAMENPLAN 2016 Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen (PBSD) Examinator school Examinator BPV School BPV Aantal gelegenheden Duur examen EXAMENPLAN 2016 Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen (PBSD) Naam kwalificatie Crebonr. Kwalificatie Leerweg Cohort Startdatum

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2018 Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (PBGZ)

EXAMENPLAN 2018 Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (PBGZ) Examinator school Examinator BPV School BPV Aantal gelegenheden Duur examen EXAMENPLAN 2018 Persoonlijk Begeleider ehandicaptenzorg (PBZ) Naam kwalificatie Crebonr. Kwalificatie Leerweg Cohort Startdatum

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2015 E-learning MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie School voor Commerciële Economie Commercieel medewerker binnendienst

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2014 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Onderwijsassistent Niveau: 4 Crebonummer: 93500 Kwalificatiedossier: 2012 Cohort: 2013

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Examenplan examenplan en diplomavereisten Coördinator sport- en bewegingsagogie (P4) (HKS, vanaf augustus 2015)

Examenplan examenplan en diplomavereisten Coördinator sport- en bewegingsagogie (P4) (HKS, vanaf augustus 2015) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2015) Naam kwalificatie Uitstroom crebo 25412 Kwalificatiedossier Sport en Bewegen Instroom crebo 23163 Domein Veiligheid en sport Domein crebo 79100 Versiejaar KD 1-8-2018

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2012-2013 Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Handhaver Toezicht en Veiligheid Niveau 3 Crebonummer

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau 4 Crebonummer 93670 Kwalificatiedossier 2012

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 23183, Leerweg: bol / bbl / Maatwerktrajecten

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 23183, Leerweg: bol / bbl / Maatwerktrajecten Opleiding: Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Niveau: 4 Opleidingsduur: 3 jaar 4800 sbu s EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 23183, 25484 Leerweg: bol / bbl / Maatwerktrajecten Cohort: 2016 2019 College: Sport,

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92650 niveau 3 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX MMZ N3 BBL 92650 OER 2010 v 05-07-2010 ( 3) 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ADDENDUM Datum van ingang 18 september 2012 ROC MONDRIAAN. BRIN nummer: 27GZ. Maatschappelijke Dienstverlening

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ADDENDUM Datum van ingang 18 september 2012 ROC MONDRIAAN. BRIN nummer: 27GZ. Maatschappelijke Dienstverlening ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 18 september 2012 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Doktersassistent Niveau 4 Crebonummer 91310 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 Mbo- Verpleegkundige Crebo 95520 niveau 4 BBL Cohort 2011-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25L Vc/ Gezondheidszorg/ Mbo-Verpleegkundige / 2011 / 95520 / N4

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMEEGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Pedagogische medewerker Niveau 3 Crebonummer 92620 Kwalificatiedossier 2010 Cohort 2011 Leerwegen

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Examenplan examenplan en diplomavereisten Medewerker sport en recreatie (p3) (HKS, vanaf augustus 2015)

Examenplan examenplan en diplomavereisten Medewerker sport en recreatie (p3) (HKS, vanaf augustus 2015) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2015) Naam kwalificatie Uitstroom crebo 25500 Kwalificatiedossier Dienstverlening Instroom crebo 23189 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar KD 1-8-2015,

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. Kwalificatiedossier. Datum vaststelling examenplan. Startdatum. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Crebonr. Kwalificatiedossier. Datum vaststelling examenplan. Startdatum. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering Naam kwalificatiedossier Leerweg Cohort EXAMENPLAN 2016 Crebonr. Kwalificatiedossier Startdatum Pedagogisch werk 23183 BOL 2016 01-09-2016 Naam kwalificatie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Crebonr.

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Crebo 92632 niveau 4 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 23183, Leerweg: bol / bbl / Maatwerktrajecten

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 23183, Leerweg: bol / bbl / Maatwerktrajecten Opleiding: Onderwijsassistent Niveau: 4 Opleidingsduur: 3 jaar 4800 sbu s EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 23183, 25485 Leerweg: bol / bbl / Maatwerktrajecten Cohort: 2016 2019 College: Sport, Opvoeding & Maatschappij

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BOL. Cohort 2010. IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BOL. Cohort 2010. IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar Onderwijs en Examenregeling Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau 4 BOL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar 93500 BOL Onderwijsassistent

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2018 Begeleider Gehandicaptenzorg ( BGZ)

EXAMENPLAN 2018 Begeleider Gehandicaptenzorg ( BGZ) Examinator school Examinator BPV School BPV Aantal gelegenheden Duur examen EXAMENPLAN 2018 Begeleider ehandicaptenzorg ( BZ) Naam kwalificatie Begeleider ehandicaptenzorg Crebonr. Kwalificatie 25475 Leerweg

Nadere informatie

Examenplan , 2016 t/m 2019, examenplan en diplomavereisten Verzorgende IG. (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2016 t/m 2019, examenplan en diplomavereisten Verzorgende IG. (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Verzorgende IG Uitstroom crebo 25491 Kwalificatiedossier Verzorgende IG Instroom crebo 23187 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Crebo 92631 niveau 4 BOL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL PW 1e jaar: 887 SBU s 1600 per jaar VC_PD_2010_92631_BOL_Pedagogisch_medewerker_Jeugdzorg_N4_V1-1

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 M(M)Z. Crebo 92662 niveau NV4 BBL Uitstroom: Specifieke Doelgroepen / SD. Cohort 2011-2014 Terugvalcrebo type hier het terugvalcrebo Vitalis college ROC West Brabant Brinnr

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde COHORTEN Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde COHORTEN Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Sociaal cultureel werker

Sociaal cultureel werker Onderwijs en Examenregeling Sociaal cultureel werker Crebo 91370 niveau 4 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar 91370 Sociaal cultureel

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 2,5 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: DTBOL/BBL

Nadere informatie

Examenplan Verzorgende IG Verkort traject voor gediplomeerd bejaardenverzorgenden, MDGO-vz, etc

Examenplan Verzorgende IG Verkort traject voor gediplomeerd bejaardenverzorgenden, MDGO-vz, etc Examenplan Verzorgende IG Verkort traject voor gediplomeerd bejaardenverzorgenden, MDGO-vz, etc Opleidingsdomein Zorg en Welzijn Crebonummer domein 79140 Dossier Verzorgende IG Crebonummer dossier 23187

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 september 2016 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Niveau: 3 Crebonummer: 25486 Kwalificatiedossier: 2015 Pedagogisch werk, pedagogisch medewerker

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BBL. Cohort 2010. IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BBL. Cohort 2010. IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar Onderwijs en Examenregeling Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau 4 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar VC_PD_2010_93500_BBL_Onderwijsassistent_N4_V1-1

Nadere informatie

Wijzigingsblad OER. Cohort _K16_EXAMENPLAN_ _Combi_MZ-VZ-VVT-SD

Wijzigingsblad OER. Cohort _K16_EXAMENPLAN_ _Combi_MZ-VZ-VVT-SD Wijzigingsblad OER Naam opleiding COMBI MZ-VZ Begeleider Specifieke Doelgroepen (VVT) Crebonummer kwalificatiedossier 2387-238 Crebonummer kwalificatie 2549-25476 Niveau 3 Leerweg BOL/BBL Cohort 206 Code

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2017 Begeleider Specifieke Doelgroepen ( BSD)

EXAMENPLAN 2017 Begeleider Specifieke Doelgroepen ( BSD) Examinator school Examinator BPV School BPV Aantal gelegenheden Duur examen EXAMENPLAN 2017 Begeleider Specifieke Doelgroepen ( BSD) Naam kwalificatie Begeleider Specifieke Doelgroepen Crebonr. Kwalificatie

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 september 2016 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Onderwijsassistent Niveau: 4 Crebonummer: 25485 Kwalificatiedossier: 2015 Cohort: 2015

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Sociaal cultureel werker

Sociaal cultureel werker Onderwijs en Examenregeling Sociaal cultureel werker Crebo 91370 niveau 4 BOL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar Inhoudsopgave 1 Woord

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang: 1-2-2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Beveiliger Niveau 2 Crebonummer Kwalificatiedossier Uitstroomdifferentiaties

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Examenplan examenplan en diplomavereisten Medewerker facilitaire dienstverlening (p1)

Examenplan examenplan en diplomavereisten Medewerker facilitaire dienstverlening (p1) Examenplan Naam kwalificatie Uitstroom crebo 25499 Kwalificatiedossier Dienstverlening Instroom crebo 23189 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar KD 1-8-2015, sindsdien niet gewijzigd Niveau

Nadere informatie

92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Doorstroom

92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Doorstroom 92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Doorstroom van niveau nv 3 naar nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: september schooljaar van diplomeren: 2013-2014 startdatum: februari schooljaar

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92662 niveau 4 BOL Specifieke doelgroepen Cohort 2010 September 2010 Februari 2011 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IVVO-uren

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2018 Combi VVT- BSD

EXAMENPLAN 2018 Combi VVT- BSD Examinator school Examinator BPV School BPV Aantal gelegenheden Duur examen EXAMENPLAN 2018 Combi VVT- BSD Naam kwalificatie Crebonr. Kwalificatie Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatiedossier Crebonr.

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 23183, Leerweg: bol / bbl / Maatwerktrajecten

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 23183, Leerweg: bol / bbl / Maatwerktrajecten Opleiding: Pedagogisch Medewerker kinderopvang Niveau: 3 Opleidingsduur: 3 jaar 4800 sbu s EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 23183, 25486 Leerweg: bol / bbl / Maatwerktrajecten Cohort: Startjaar 2016 jaar van

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau 4 Crebonummer 92670 Kwalificatiedossier 2012

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie