CONCERNCONTROL BINNEN GEMEENTEN 2014 RISICOMANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCERNCONTROL BINNEN GEMEENTEN 2014 RISICOMANAGEMENT"

Transcriptie

1 Klantn 12 juni 1 aam 2014 (10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst CONCERNCONTROL BINNEN GEMEENTEN 2014 RISICOMANAGEMENT

2 OPZET PRESENTATIE 1. Korte introductie Conquaestor Grant Thornthon 2. Korte introductie Jeroen van Spijk 3. Uitkomsten onderzoek Risicomanagement Nederlandse Gemeenten 4. Aanpak risico management voor Gemeenten 5. Voorbeeld van een format 6. Toekomstperspectief 2

3 INTRODUCTIE CQ / GT Opgericht GT: Eind '40 CQ: 2004 Medewerkers 800 Equity partners 40 Kantoren OMZET 100 MLN. 10 juni 2014 Amersfoort risicomanagement 3

4 JEROEN VAN SPIJK Bestuursadviseur Vrije Universiteit Amsterdam Decentralisaties Management Consultant Vrije Universiteit Decentralisaties (Financieel) Directeur onderzoeksschool AIID UvA Management Consultant Business School Maastricht (MSM) Wethouder Financiën Stadsdeel Oost Amsterdam (250 miljoen) Associate Partner Conquaestor Binnenlands Bestuur Daarnaast jaren raadslid en actief in diverse besturen o.a. voorzitter D66 Amsterdam Als je risicomanagement op de juiste manier in de organisatie wilt borgen, is het belangrijk om een cultuur van veiligheid te creëren voor de managers en medewerkers Jeroen van Spijk Associate Partner ConQuaestor 4

5 Stadsdeel Amsterdam-Oost hangt nieuwe miljoenenstrop boven het hoofd WKO-installatie stadsdeel werkt niet Het twee jaar geleden met gemeenschapsgeld gebouwde warmte-koude-installatie blijkt nooit goed gewerkt te hebben. In een warmtekoude-installatie wordt in de zomer warmte opgeslagen die in de winter gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen. In de winter wordt juist koude opgeslagen, waarmee in de zomer gekoeld wordt. Rente derivaat kan stadsdeel Oost 4 miljoen kosten Europese Unie eist geld terug stadsdeel Oost Garantstelling leidt tot debacle van 27 miljoen 12 juni 2014 Amersfoort Risicomanagement 5

6 UITKOMSTEN ONDERZOEK CONQUAESTOR GEMEENTEN CONQUAESTOR DOET JAARLIJKS ONDERZOEK NAAR VOLWASSENHEID RISICOMANAGEMENT GEMEENTEN UIT MEEST RECENTE ONDERZOEK 2013 BLIJKT: ER IS SPRAKE VAN EEN TOENAME VAN RISICO BEWUSTZIJN OOK IN RELATIE TOT WEERSTANDSVERMOGEN TWEEDERDE VAN DE GEMEENTEN HEEFT EEN RISICOMANAGEMENT BELEID EEN DERDE VAN DE GEMEENTEN GEEFT AAN VOOR BESLUITVORMING RISICO S VAST TE LEGGEN 27 % VAN DE GEMEENTEN MAAKT GEBRUIKT VAN RISICOMANAGEMENT STANDAARDEN (COSO EN ISO31000) VEEL GEBRUIKTE TOEGEPASTE RISICOBEHEERSING: Gedragscodes Integratie in Planning & Control cyclus Audits Structuur van de Administratieve Audits en Interne Controle (gemeenten zien dit als meest zinvol) 6

7 UITKOMSTEN ONDERZOEK CONQUAESTOR GEMEENTEN RAPPORTAGE VAN RISICOS WORDT DOOR 44% VAN DE GEMEENTEN NIET OF GEDEELTELIJK INGEBED ZIJN IN DE PLANNING EN CONTROL CYCLUS OOK GEEFT HET ONDERZOEK AAN DAT RISICO GOVERNANCE NOG EEN BELANGRIJK AANDACHTSPUNT IS 36 % VAN DE DEELNEMENDE GEMEENTEN HEEFT TAKEN NIET VAST GELEGD IN FUNCTIEBESCHRIJVINGEN EN HET RISICOMANAGEMENT BELEID MIDDELGROTE GEMEENTEN GEVEN AAN DE EIGEN VOLWASSENHEID VAN RISICOMANAGEMENT HOOG TE VINDEN. KLEINERE GEMEENTEN ZIEN MEER AANDACHTSPUNTEN BINNEN EIGEN ORGANISATIE TOP RISICO ZIJN: RIJKSBEZUINIGINGEN, GRONDEXPLOITATIES EN DECENTRALISATIES 7

8 Onze ervaring Onze activiteiten Onze visiie ERVARING RISICO MANAGEMENT Risicomanagement Uw organisatiedoelstellingen worden beter bereikt als risicomanagement als proces in dafdsfd uw organisatie is verankerd. Essentieel is ook dat risicobewust gedrag een kerncompetentie is van uw medewerkers, managers en directie. Risicomanagement reikt verder dan overzicht en inzicht in de risico s, het gaat uiteindelijk om het doen. COSO RISMAN Onderzoek risicomanagement Professionalisering risicomanagement Ontwerpen van risico & control raamwerken gericht op infrastructurele projecten Risicomanagement onderzoeken Volwassenheidsanalyses voor risicomanagement Ontwerpen raamwerk voor risicobereidheid Onderzoek/operational audit op o.a. projectontwikkeling, verhuur& beheer en autorisaties. Integrale risicoanalyse op organisatie en processen als gevolg van een aantal in de media breed uitgemeten incidenten Ontwerpen van interne risico & controle raamwerken Uitvoeren en faciliteren van risico selfassessments Strategische risicomanagement analyses Dashboards voor risico rapportages 8

9 Risicomanagement Het proces Politieke agenda als startpunt: thematieken raadsprogramma en doorvertaling in uitwerkingsprogramma college Waarden (Waar geloven wij in?) Missie (Waarom bestaan wij?) Visie (Wat willen wij worden?) Doelen (Wat zijn onze doelen?) Strategie (Hoe willen wij onze doelen bereiken?) KSF s & KPI s (Hoe meten wij succes?) Initiatieven (Welke acties worden ondernomen?) Persoonlijke doelen ( Wat moeten wij doen?) Strategie, doelen, KSF s en KPI s komen samen in de planning & control cyclus Plan Act Do Check Van risicobereidheid (high level) naar gekwantificeerde onderbouwing van weerstandsvermogen 1. Vaststellen bruto risico s 2. Vaststellen risicolimieten en toleranties (risicobereidheid) 3. Matchen risicolimieten en toleranties met bruto risico s 4. Vaststellen maatregelen om te komen tot netto risico s 5. Valideren daadwerkelijk netto risico s t.o.v. risicobereidheid Omschrijving Bepaal de bruto risico s die de realisatie van strategische doelen kunnen belemmeren ongeacht eventuele maatregelen Omschrijving Bepaal per (sub-) categorie de limiet waarboven of waaronder een risico onacceptabel wordt Bepaal de tolerantiegrenzen voor deze limiet (bandbreedte) Omschrijving Zet de bruto risico s af tegen de vastgestelde risicolimieten en - tolerantiegrenzen Omschrijving Bepaal per bruto risico de maatregelen die nodig zijn om het risico terug ter brengen binnen de grenzen van de vastgestelde risicobereidheid Omschrijving Valideer of de geïmplementeerde maatregelen daadwerkelijk tot een acceptabel restrisico leiden Resultaat Overzicht bruto risico s Resultaat Verklaring mate van risicobereidheid Resultaat Overzicht risico-reductieruimte Resultaat Overzicht maatregelen en eigenaren Resultaat Gekwantificeerde onder-bouwing weerstandsvermogen 9

10 INTERACTIE TUSSEN VERSCHILLENDE BESTUURSLAGEN THREE LINES OF DEFENSE: DE VERDEDIGINGSLINIES BINNEN GEMEENTEN 0 College van B&W Verantwoordelijkheid: Bestuurlijk eindverantwoordelijk voor risicomanagement Bestuurlijk risico-eigenaar Afdelingsmanagers 1 Verantwoordelijkheid: Operationele uitvoering risicomanagement Risico-eigenaar van de lijn Directie Verantwoordelijkheid: Ambtelijk eindverantwoordelijk voor risicomanagement Risico-eigenaar concern Toezicht: Gemeenteraad Externe Accountant Toezichthouders Strategisch Tactisch Operationeel Internal Audit Concern control: 2 Audit: 3 Verantwoordelijkheid: Risicomanagement beleid en inrichting Facilitering aan de business Concern adviseur risicomanagement Toezien op de naleving van de gestelde kaders en de praktische toepassing van risicomanagementbeleid Verantwoordelijkheid: Oordeel geven over gehele system van interne (risico) beheersing binnen de gemeente. 10

11 AANPAK RISICOMANAGEMENT Hard en Soft controls HARD CONTROLS: RISICO MANAGEMENT BINNEN P&C PROCEDURE BESCHRIJVINGEN GEKWANTIFICEERDE (EXTERNE) RAPPORTAGES HANDBOEKEN WETGEVINGBESCHRIJVINGEN DUIDELIJKE FUNCTIEPROFIELEN EN ROLVERDELING CODE OF CONDUCT SOFT CONTROLS: CULTUUR CREËREN WAAR RISICO S INTEGRAAL BEVORDEREN GEDRAG LOYALITEIT EN HOUDING RESPECT COMPETENTIES BESTUURLIJKE BETROKKENHEID TRANSPARANT ZIJN 11

12 AANPAK GEMEENTE AMSTERDAM Bijlage Aanpak op twee niveaus: 1. Algemeen risicomanagement: o.a. kaders, uitvoering en risicobewustzijn 2. Specifiek risicomanagement op projecten, processen, programma s: Inzet is lessons learned vergroot bewust zijn en werk vanuit een positieve invalshoek ter voorkoming van nondecisionmaking Algemeen: Besturende processen Risicomanagement aanpak Specifiek: Primaire processen projecten etc Vervolgens zijn de risico s vertaald in hoogte van weerstandsvermogen 10 juni 2014 Amersfoort risicomanagement 12

13 IDENTIFICEER ROLLEN Bijlage Functies en rollen risicomanagement gemeenten Gemeenteraad Kadersteller risicomanagement College van B&W Bestuurlijk risico-eigenaar Concernadviseur risicomanagement Concern control Alg. directeur Concern Risico-eigenaar (lijn) Coördinator risicomanagement Risico-adviseur Management ondersteuning Afd. manager Risico-eigenaar (lijn) Afd. medew. Risico-beheerder (lijn) Bron: B4_Nota uitvoeringskader weerstandsvermogen en risicomanagement 13

14 OPBOUW WEERSTANDSVERMOGEN Beheers Maatregelen Kwantificeerbaar Voorziening Doel- Stelling Bruto Risico Netto Risico Reguliere Risicos Niet Reguliere Risicos Niet- Kwantificeerbaar Materiele Betekenis Geringe Betekenis 14

15 KIES VOOR EEN PARTICIPATIEVE AANPAK Bijlage Doel is risicomanagement onderdeel te laten zijn van de organisatiecultuur waarin op transparante wijze risico s in kaart worden gebracht en beheerst; Participatief en open benadering; Betrek de verschillende organisatieniveaus Doe het proces samen in de organisatie; Delen van best practices binnen de eigen organisatie; Cultuur van veiligheid creëren voor de managers en medewerkers; Aan de hand van de participatieve aanpak kunnen hard en soft controls verder worden ontwikkelen 15

16 VOORBEELD VAN EEN RISICOFORMAT 16

17 RISICOMANAGEMENT METHODOLOGIE RISICOFORMAT In te vullen door Control Risico-ID In risicoregister Startdatum In te vullen door risico-eigenaar Afdeling Eigenaar maatregel Coalitieakkoord Onderwerp Subonderwerp Risico beschrijving 17

18 RISICOMANAGEMENT METHODOLOGIE - RISICOFORMAT In COSO te vullen door Control Risicostrategie Risico-ID Strategisch ja/nee Accepteren ja/nee In Operationeel risicoregister ja/nee Beheersen ja/nee Rapportage Startdatum ja/nee Vermijden ja/nee Wet- en regelgeving ja/nee Verzekeren ja/nee Maximale kosten van voorval In te vullen door risico-eigenaar Bruto risico Afdeling Kans Eigenaar maatregel Netto risico Kans Impact Impact Coalitieakkoord Gevolg < Gevolg < Onderwerp Gevolg >= Gevolg >= Subonderwerp Eigenaar Risico Risico Kosten beschrijving van maatregel Frequentie en middel Risico maatregel 18

19 RISICOMANAGEMENT METHODOLOGIE RISICOREGISTER Risico ID Onderwerp Thema uit coalitieakkoord Onderwerp Management van processen Dienstverlening juridische kwaliteit Strategie en beleid Gemeentelijke organisatie bestuurlijke toekomst Management van middelen Financiën op orde huisvesting Management van medewerkers Wonen actualiseren woonvisie Management van medewerkers Werken en economie economie Management van processen Leven jeugdbeleid 19

20 VOORBEELD Risicobeschrijving Max. kosten van voorval strategisch operationeel rapportage wet- en regelgeving niet correct verlopen Europese aanbestedingsprocedures in de afgelopen 5 jaar X X X deelname aan RUD X budgetoverschrijding ontbreken integraliteit in de beleidsadvisering X X inhuur vanwege uitval medewerker voor afronden visie X extra kosten voor gemeente (bv bijstand) vanwege ontbreken samenhangend jeugdbeleid X X 20

21 VOORBEELD Risicobeschrijving Kans Impact Gevolg < Gevolg >= Eigenaar Risico niet correct verlopen Europese aanbestedingsprocedures in de afgelopen 5 jaar 30% Kees Luijtens deelname aan RUD 70% B&W budgetoverschrijding 10% Jacquelien Dadema ontbreken integraliteit in de beleidsadvisering 90% Robert Broesema inhuur vanwege uitval medewerker voor afronden visie extra kosten voor gemeente (bv bijstand) vanwege ontbreken samenhangend jeugdbeleid 10% Mieke van Buren 30% Mieke van Buren 21

22 TOEKOMST PERSPECTIEF RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISICOBEWUSTZIJN IN GEMEENTEN GROEIT MAAR IS NOG STEEDS PUNT VAN AANDACHT PROFESSIONALISERING VAN RISICOMANAGEMENT BLIJFT NOODZAKELIJK SCHAALVERGROTING EN SAMENWERKINGSVERBANDEN BINNEN GEMEENTEN MAKEN NOODZAAK TOT GOED ZICHT OP RISICOMANAGEMENT CRUCIAAL SCHAALVERGROTING BETEKENT OOK EEN ANDERE ORGANISATIE: GEBIEDSGERICHT WERKEN FINANCIEEL TURBULENTE TIJDEN VRAGEN FLEXIBELERE OVERHEID BELANGRIJKE INHOUDELIJKE AANDACHTSGEBIEDEN BLIJVEN: Grondposities Gemeentelijke inkomsten Decentralisaties WMO 22

23 Terms of Reference: Weekly Workstream Review Meeting TIMING FREQUENCY TIME VENUE 60 minutes Monday TBD TBD OBJECTIVES Review progress against plan (benefits and SIS scores) and identify issues and agree actions Ensure engagement status is green Coordinate between activities and share best practice Agree support requirements Identify issues for PMT escalation INPUTS 1) Activity plans 2) Steps to Milestone 3) SIS plan 4) Benefits tracker 5) Action log OUTPUTS 1) Updated action log 2) Issues for escalation 3) Updated engagement matrix 4) Area Status Reports Celerant Consulting Page 5 ATTENDEES Chair: Workstream lead Workstream team members, Celerant co-lead AGENDA Review previous action log Review workstream KPIs against plan Review steps to milestone (ensure on track) Review engagement matrix and actions to address any issues Morale check Any Other Business (AOB) Review new actions GROUND RULES 1) Individuals are responsible for delivering their own actions 2) Come prepared 3) Start and finish on time 4) Phones off 5) Ask for help DECENTRALISATIE: ONTWIKKEL MONITORINGSSYSTEEM Een succesvolle implementatie van een monitoringssysteem benodigd een zevental hoofdstappen cq onderdelen voor zowel de ontwerp als implementatie fase. 1 Ontwerp criteria 2 Prestatie Indicatoren 3 Verantwoordelijkheden & competenties 4 Monitoringssysteem Inzicht krijgen in: beleidsplan, stakeholder-landschap, belegging van verantwoordelijkheden en criteria voor het afnemen van zorg. Verantwoordelijkheden, afgesproken doelstellingen zijn een vereiste input voor het ontwerp van het monitoringssysteem. 7 Borgen van het monitoringsysteem Kritieke prestatie indicatoren bepalen voor het evalueren van WMO invoering en de prestaties van de aanbieders. Deze worden vertaald naar het laagst mogelijke indicator waar actie invloed kan hebben op de prestaties van de betrokken partijen. Definitie van prestatie indicatoren, meetfrequentie en meeteenheid. Vastleggen van doelstellingen / targets op het laagste niveau. 6 Implementatie monitoringsysteem Koppelen van eigenaren aan prestatie indicatoren. Bepaal benodigde competenties (vanuit procesbehoefte & resultaatgericht werken). Incorporeer competentiebehoefte in functieprofielen en trainingsplan. 5 Rapportages MAAND WEEK DAG PROGNOSE PLANNING CONTROL RAPPORTAGE Manu biz planning Business plan productie Level meeting LT planning FT week planning Weekplanning FT dag overleg plannin g Dagplanning Werk overleg VOB FT Q- Meeting FT Info- Meeting FT week overleg review weekrapport FT dag overleg review Dagrapport Coache s overleg Maandrapport Coache s overleg weekrapport Bepaal gewenste planning, control en verbetercyclus t.b.v. het beleidsplan en afspraken met aanbieders. Doelen vastleggen voor de vergaderingen (middels het referentiekader) en valideren met de de eigenaren van vergaderingen. Interaction meeting Tijdig eigenaarschap waarborgen bij de sleutelpersoon in het Wmo proces. Communicatie van overwinningen naar alle stakeholders, vooral als het zichtbaar wordt dat verbeteracties ook resultaat hebben op cliënt tevredenheid. Implementatieplan opstellen. Opvolgen van vergaderingen en voorbereiding met de eigenaren. Implementatieplanning wordt wekelijks geëvalueerd t.a.v. implementatievoortgang. Uitvoeren van coaching / begeleidingssessies Rapportages definiëren / ontwerpen voor de vergaderingen in samenwerking met IT om borging te garanderen. Toewijzen van eigenaren aan de rapportages. Ontwikkelen van rapportages door IT. 12 juni

24 HET WMO DASHBOARD 12 juni

25 VRAGEN auteur telefoon mail Jeroen van Spijk (+31) juni 2014 Amersfoort risicomanagement 25

26

27

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement TPC Een positieve blik op modellen voor risicomanagement 26 Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen COSO, ISO 31000 en M_o_R

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorg

Risicomanagement in de zorg Risicomanagement in de zorg Een praktische invulling voor een integrale aanpak Diana Dingemans en Eveline Rutgers In de zorg neemt de belangstelling voor risicomanagement toe. Naast financiële risico s

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Corporate governance: DE WEG NAAR EEN GEDRAGEN IN CONTROL VERKLARING Beursfondsen hebben tijdgedreven een intern risicobeheersings- en controlesysteem moeten implementeren om te voldoen aan de eisen van

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Risicomanagement op basis van M_o_R en NEN/ISO 31000 Management Guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

GRC in de bouw aan de maat?

GRC in de bouw aan de maat? Ontwikkelingen in de bouwsector op het gebied van governance, risicomanagement en compliance 1 Eindredactie San Croonenberg Klankbordgroep CFO RWS - Richard van Breukelen Voorzitter Bouwend Nederland -

Nadere informatie

integraal risicomanagement integraal

integraal risicomanagement integraal PENSIOENFEDERATIE integraal risicomanagement Handreiking integraal risicomanagement voor pensioenfondsen 2012 PENSIOENFEDERATIE juni 2012 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende

Nadere informatie

Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico.

Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico. Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico. SABSA, BiSL en ASL Door: Jeroen van Esch en Jeroen Simons, Management consultants

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie