Schoolondersteuningsprofiel Kingmaschool - 21 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel Kingmaschool - 21 november 2014"

Transcriptie

1 Contactgegevens school Naam Kingmaschool Straat + huisnummer Dorresteinseweg 7 Plaats Amersfoort Postcode 3817 GA Land Nederland Brinnummer 00JL Telefoon (033) adres

2 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school De Kingmaschool zorgt ervoor dat door een gezamenlijke inspanning elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Voor een optimale ontwikkeling is geloof en plezier in eigen kunnen nodig, evenals het gevoel dat er mensen zijn, die je waarderen en bereid en in staat zijn je te helpen waar nodig. Dat vereist een orthopedagogische - orthodidactische aanpak waarin resultaatgericht werken, meervoudige instructie, zelfstandig leren en een adequate leerling begeleiding centraal staan. Een intensieve samenwerking met ouders/verzorgers zorgt voor een optimale afstemming in de begeleiding van de leerling. Hoogopgeleide, gemotiveerde en gespecialiseerde personeelsleden zetten zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling, die in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving plaats vindt. Uitgangspunten De Kingmaschool is een speciale school voor basisonderwijs. We willen voor iedere leerling een bijzondere, speciale school zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerling met plezier naar school komt en dat er veel geleerd wordt. De periode op de Kingmaschool moet een goede investering zijn voor de toekomst. Daarom richten wij ons op de ontwikkelingskansen en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. De identiteit Kingmaschool is een Algemeen Bijzondere school. Dat wil zeggen dat de school openstaat voor iedereen. Mensen met verschillende geloofsovertuigingen, huidskleuren, levensopvattingen of politieke richtingen zijn bij ons allemaal van harte welkom. De sfeer in onze school is vriendelijk en vooral open. Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van mensen. Daarnaast werken wij actief aan doelstellingen op het gebied van burgerschap en integratie. Wat willen we bereiken Door middel van een gevarieerd lesaanbod streven we naar optimale ontwikkeling voor elke leerling op sociaal, emotioneel, communicatief, praktisch, cognitief, motorisch en creatief gebied. De kerndoelen voor het primair onderwijs zijn hier leidend in. Alle leerlingen die op onze school zitten hebben bijzondere ondersteuning en begeleiding nodig. Bij al onze leerlingen gaat het leren en ontwikkelen niet vanzelf. Binnen de Jonge Kind Afdeling willen we het onderwijsperspectief verhelderen. Onze afdeling heeft een hierbij passende ondersteuningsstructuur. Leerlingen volgen onderwijs voor een duur die nodig is en dus sterk kan wisselen per kind. Gedurende deze periode wordt door middel van observatie, handelen en afstemmen op de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van het kind onderwijs geboden. Binnen de SBO school wordt er voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin op basis van de beginsituatie een uitstroomperspectief wordt geformuleerd. De jaarlijkse leerrendementen worden in het ontwikkelingsperspectief verwerkt, en waar mogelijk of nodig wordt het perspectief beredeneerd bijgesteld. Het klimaat van de school Als leerlingen voor het eerst naar de Kingmaschool komen, stappen ze veelal uit de vertrouwde omgeving van de oude school in de buurt. Het is belangrijk dat leerlingen, maar zeker ook de ouders zich vanaf het kennismakingen thuis voelen bij ons op school. Je veilig voelen op school betekent dat je wordt geaccepteerd, gestimuleerd, gewaardeerd en gemotiveerd. Dat je kunt spelen, leren, ontdekken en je jezelf daar veilig bij voelt. En dat je daarnaast weet waar je terecht kunt als je hulp of steun nodig hebt. Om dit te realiseren, zijn er duidelijke schoolregels (de Kingma HIGH 5!) en daaraan gekoppelde afspraken waar iedereen, groot en klein, zich aan moet houden. De volgende uitgangspunten vinden wij van groot belang: Een schooldag verloopt volgens een vast patroon (het rooster). Met elkaar bewaken we de rust en de regelmaat. Leraren zijn consequent en in hun gedrag voorspelbaar en laten voorbeeldgedrag zien. Leerlingen werken zo veel mogelijk op hun eigen niveau en leerlingen worden betrokken bij de voortgang van hun leerproces. Leerlingen leren stem te geven aan dat wat ze voelen en respect op te brengen voor de gevoelens van een ander.

3 Leerlingen worden aangesproken op respectloos gedrag of grove taal. Een goed klimaat bevorderen we ook met plezierige zaken zoals o.a. vieringen, projecten, speciale thema dagen, high 5 en schoolkampen. Een open communicatie met elkaar bevordert een goede sfeer. Centraal in ons onderwijs staan de begrippen: relatie, competentie en autonomie. Dit betekent dat wij als team in ons dagelijks handelen bewust zijn van het evenwicht tussen: De behoefte van een kind aan een goede relatie met volwassenen en andere kinderen De behoefte van een kind om zich competent te voelen : ik kan het! De behoefte aan autonomie: ik kan en mag geregeld zelf keuzes maken. 1C. Kengetallen Leerlingaantal op Leerlingengewicht: aantal lln 0,3 Leerlingengewicht: aantal lln 1, Aantal sbo-verwijzingen 15 (vanuit JK afdeling) 13 (vanuit JK afdeling) 22 (vanuit JK afdeling) Aantal verwijzingen so cl 3 Aantal verwijzingen so cl Aantal LGF / arrangementen 3 Aantal kinderen met een ontwikkelingsperspectief Groep 1 Groep 2 Groep 3 13 Groep 4 16 Groep 5 32 Groep 6 25 Groep 7 26 Groep 8

4 32 Uitstroom naar VO Voortgezet Speciaal Onderwijs 1 1 Praktijk onderwijs 1 VMBO BB VMBO K VMBO T 9 8 VMBO met LWOO HAVO 6 VWO 1 Deze vraag wordt nogmaals gesteld in verband met meerdere leerwegen. Uitstroom naar VO Voortgezet speciaal onderwijs 1 Praktijkonderwijs 4 VMBO BBL VMBO BBL met LWOO 6 VMBO KBL VMBO KBL met LWOO 9 VMBO GL VMBO GL met LWOO VMBO TL (MAVO) VMBO TL met LWOO 4 MAVO/HAVO 1 HAVO HAVO/VWO VWO Gymnasium

5 2. Basisondersteuning 2A. Oordeel inspectie: Kwaliteit van de ondersteuning Algemeen beeld De inspectie concludeert dat het onderwijs op de Kingmaschool van voldoende kwaliteit is. De school heeft haar kwaliteit sinds het laatste inspectieonderzoek in 2008 niet alleen weten te behouden, maar heeft ook een verbeterslag gemaakt. Op alle onderdelen die de inspectie heeft onderzocht is de kwaliteit voldoende. Het onderwijs is volgens de inspectie veranderd van volgend naar plannend onderwijs. Ook het werken met ontwikkelingsperspectieven is verder uitgebouwd. Een aantal onderdelen van het onderwijs heeft de inspectie zelfs als goed beoordeeld omdat het sterke kanten van de school zijn. Zo is het ontwikkelingsperspectief, dat als basis dient voor de invulling van het onderwijs, van goede kwaliteit. Ook is de manier waarop de kwaliteitsverbeteringen worden geïmplementeerd sterk planmatig van opzet, mede door gebruik te maken van de expertise en de ambitie binnen het team en die in te zetten in 'werkgroepen' en 'vakgroepen' al dan niet stichtingsbreed. Eenmaal bereikte kwaliteit wordt grondig geborgd. Het werken met de 'flow-chart' en de daarbij behorende onderliggende documenten en werkwijzen bevordert sterk dat iedereen op dezelfde manier werkt. Ten slotte is de inspectie van oordeel dat het personeel van de school ervoor zorgt dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. De kwaliteit hiervan is met name opgevallen in de groepen voor de Jonge Risico Kinderen (JRK). Hieronder volgt een toelichting op het oordeel. Opbrengsten De Inspectie van het Onderwijs is op dit moment nog niet in staat om op basis van de uitstroom of de ontwikkelingsperspectieven te beoordelen of de leeropbrengsten in lijn zijn met de mogelijkheden van de leerlingen. Zij geeft dan ook nog geen oordeel over de resultaten van de school. Wel lijkt met betrekking tot de opbrengsten de uitspraak gerechtvaardigd dat de school uit de leerling haalt wat erin zit. De leeropbrengsten voor technisch lezen, spelling en rekenen-wiskunde lijken overeen te komen met wat van deze groep schoolverlaters verwacht mag worden. Voor begrijpend lezen komt het echter niet overeen. De uitstroom naar het vervolgonderwijs lijkt ook in overeenstemming met de mogelijkheden van deze groep leerlingen. De inspectie baseert deze uitspraak op een grofmazige analyse van de uitstroomgegevens over het schooljaar De inspectie maakt hierbij echter een voorbehoud, omdat eerdere schooljaren niet zijn geanalyseerd. Gezien de beperktheid van de analyse kunnen geen stevige uitspraken worden gedaan. Leerstofaanbod De inspectie is van oordeel dat het leerstofaanbod van de Kingmaschool op de onderzochte onderdelen van voldoende kwaliteit is. De school werkt met eigentijdse methoden en realiseert het aanbod tot en met leerjaar 8 voor leerlingen die dat volgens de inschatting van de school aan kunnen. Ook het aanbod in de JRK groepen is beredeneerd, sluit voldoende aan bij de behoeften van de leerlingen en maakt een doorgaande lijn naar de kerngroepen mogelijk. Vooral het taalgerichte karakter ervan valt positief op. De gedetailleerde aanpak wat betreft woordenschataanbod en woordenschatdidactiek in de JRK groepen wil de school doortrekken naar de hogere groepen, waardoor meer tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van leerlingen op het gebied van de taalontwikkeling. Voor de ontwikkeling van sociale competenties en burgerschap heeft de school eveneens doelen geformuleerd en een bijbehorend aanbod gepland. Dit schooljaar wordt een leerlingenraad ingevoerd. De "vakgroep burgerschap' werkt het aanbod dit schooljaar verder uit. Onderwijs en leren Leraren leggen de leerstof duidelijk uit en weten daarbij een taakgerichte werksfeer te bereiken. Er heerst orde en rust in de groepen. Hierdoor zijn de meeste leerlingen voldoende bij de lessen betrokken. Met name het aanleren van respectvol gedrag is een speerpunt van de Kingmaschool. Leraren laten expliciet voorbeeldgedrag zien op dit punt, vooral in de JRK groepen. Het is daarmee een sterke kant van het schoolklimaat van de Kingmaschool. De inspectie heeft veel waardering voor het ontwikkelingsperspectief dat de school heeft ontwikkeld. Op basis van de beschikbare kenmerken en ontwikkelingsgegevens van de leerlingen stelt de school kort nadat de leerling is ingeschreven het ontwikkelingsperspectief op. Dat wordt vervolgens vertaald naar groepsplannen, waarbij de afstemmingsgesprekken met ouders en leerlingen een belangrijke bron van input vormen. In de groepsplannen worden de leerlingen geclusterd in de verschillende niveaus en staat beschreven welk aanbod past bij die groep

6 leerlingen. Mede hierdoor is het onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Ook de ZWAP mappen (zelfstandig werken) worden daarbij ingezet om differentiatie aan te brengen, hoewel leraren nog wel verschillend hiermee omgaan. Door systematisch de ontwikkeling te volgen wordt nagegaan of de ontwikkeling van de leerlingen volgens de vooraf geschetste verwachting verloopt. Wanneer dat niet het geval is, wordt op een systematische wijze extra zorg geboden. Die zorg kan binnen de groep of erbuiten plaatsvinden en is beschreven in concrete handelingsplannen. Soms besluit de school om het ontwikkelingsperspectief bij te stellen, maar dit vindt pas plaats nadat is gebleken dat extra zorg niet tot het gewenste resultaat leidt. Kwaliteitszorg De Kingmaschool beschikt over een structureel en cyclisch systeem van kwaliteitzorg. De evaluatiegegevens van de resultaten en van het onderwijsleerproces worden gebruikt om op een planmatige manier verbeteringen door te voeren. Vorig schooljaar constateerde de school door de verschillende wisselingen in de aansturing dat de onderwijsontwikkeling dreigde te stagneren. Daarop heeft het bestuur ingegrepen en door de aanstelling dit schooljaar van de huidige teamleider is de schoolontwikkeling weer opgepakt en voortgezet. Ook worden de leerresultaten van de school op deze manier gebruikt om het onderwijs te verbeteren. De conclusie dat vorig schooljaar de opbrengsten voor spelling en begrijpend lezen matig waren, heeft tot de nodige conclusies geleid om met name deze onderdelen te verbeteren. Vooral de manier waarop de school de bereikte kwaliteit borgt is een sterk punt van de school. Alle afspraken die worden gemaakt op school zijn vastgelegd in protocollen, werkafspraken of andere documenten. De afspraken, werkwijzen en formats zijn gemakkelijk terug te vinden in het geautomatiseerde systeem via een zelf ontworpen 'flowchart'. Voor nieuwe collega's is het dan ook relatief eenvoudig om zich de werkwijze van de Kingmaschool snel eigen te maken. Datum 12 januari 2012 Oordeel Basisarrangement 2B Basisondersteuning Datum vaststelling basisondersteuning We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. We dragen leerlingen zorgvuldig over. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu.

7 We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. We werken constructief samen met ouders en leerlingen. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien. We beschikken over de kennis en vaardigheden voor lichte interventies. We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid. 3. Extra ondersteuning: voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 3A. Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften binnen de basisondersteuning. Gebouw Aandacht en tijd Stimulerende factoren De Kingmaschool is een multifunctioneel gebouw waar naast de school met de Jonge Kind afdeling en SBO school, ook BSO Bzzzonder Dorrestein is gehuisvest, behandelgroepen vanuit Youké, een logopedie praktijk van Sprekenderwijs en de praktijk voor Kinderfysiotherapie in Bunschoten en omstreken. Tevens is het bestuur van de stichting is op de Dorresteinseweg gehuisvest. voorzieningen voor verzorging (douche) gym- en speelzaal logopedieruimte spelruimte ruime buitenvoorzieningen op een afsluitbaar terrein keuken grote aula met podium BSO voorziening Behandelgroep (Youke) Bij de Jonge Kind groepen is er naast de leraar ook een onderwijsassistent of pedagogisch medewerker aanwezig. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Belemmerende factoren Een gebouw dat stamt uit?, vraagt de nodige onderhoud.

8 Stimulerende factoren Belemmerende factoren Schoolomgeving Leerlingpopulatie Dat betekent dat je wordt geaccepteerd, gestimuleerd, gewaardeerd, en gemotiveerd. Om dit te realiseren zijn er duidelijke schoolregels en afspraken gemaakt waar iedereen, groot en klein, zich aan moet houden. De Kingmaschool werkt actief aan doelstellingen op het gebied van Burgerschap en integratie. We maken onder andere gebruik van de methodes PAD en Vreedzame School. Het gebouw van de Kingmaschool ligt op een rustige, groene, fijne plek in Amersfoort Zuid. De leerlingen worden op basis van hun leeftijd, sociaal emotionele ontwikkeling en leervaardigheden in een groep ingedeeld. De kinderen werken zo veel mogelijk op hun eigen niveau. Om dit te kunnen realiseren werken we met het vak rekenen ook groep doorbrekend. De groepen hebben namen van dieren van klein naar groot passend bij de leeftijden. De Kingmaschool bestaat uit: Jong Kind Afdeling met 5 groepen SBO school met 9 groepen Jonge Kind Afdeling (JK Afdeling) 4 7 jarigen waarvan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften nog bepaald moeten worden (Jonge Risico Kind arrangement = JRK) 4-7 jarigen met gedragsproblematiek zoals opstandig en/ of druk gedrag, onderwijs en zorg gecombineerd (Onderwijs- Zorg- Arrangement De Kameleon= OZA ) 4-6 jarigen waar kleuteronderwijs geboden wordt in combinatie met dagbehandeling Youke (Onderwijs- Zorg- Arrangement de Krekels) Plaatsingsmogelijkheden voor kleuters met gedragsproblematiek. De kinderen van de JK afdeling kunnen uitstromen naar onder andere het Speciaal Basisonderwijs, Spraaktaalscholen, regulier basisonderwijs, scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen of scholen die gespecialiseerd zijn in autisme. De SBO school (6-13 jaar) Parkeermogelijkheden zijn een uitdaging rondom de school. De werkgroep verkeersveiligheid is momenteel in actie met de gemeente om de mogelijkheden te inventariseren en zo snel mogelijk te realiseren.

9 Stimulerende factoren Belemmerende factoren De SBO school telt 9 groepen en is bestemd voor kinderen die, ondanks een beneden gemiddelde, gemiddelde of boven gemiddelde intelligentie, leer- en/of ontwikkelingsproblemen hebben. Leerlingen met IQ >75 met leer en/of gedragsproblemen die op enige wijze gestagneerd zijn in hun ontwikkeling (ASS problematiek, disharmonische intelligentieproblemen, dyslexie, dyscalculie, ADHD, hechtingsproblematiek). Het aantal kinderen per groep in de SBO school is gemiddeld 16. Mochten er meer kinderen aangemeld worden voor een groep dan wordt er per kind, groep en leraar gekeken of dit op dat moment voor een ieder wenselijk is. Teamfactoren Leerkrachtfactoren Aanwezige deskundigheid: Orthopedagoog/psycholoog Schoolmaatschappelijk werk Logopedie (zowel schoollogopedie als een zelfstandige praktijk) Fysio/ kinderoefentherapie (zelfstandige praktijk) Spelbegeleider Vakleraar bewegingsonderwijs Intern begeleiders Remedial teachers JK coördinator Gemotiveerd, enthousiast, professioneel, (kritisch) betrokken, talentvol team waarin het kritisch reflecteren op eigen leerkrachtengedrag en dat van elkaar een plek kent. Ouders! BSO Bzzzonder Dorrestein Youke: onderwijs-zorg arrangementen, behandelgroepen. Sprekenderwijs: praktijk voor logopedie Praktijk voor fysiotherapie Bunschoten e.o.: fysiotherapie Kind en Motoriek: Cesar- en motorische therapie Workshops: Ieder die zijn of haar talent in wil zetten om de leerlingen daar kennis mee te laten maken. Samenwerking met partners Intensieve zorg samenwerkingspartner Youke Wijkteam Jeugdzorg Zorg instellingen: o.a. MEE, Fornhese, Zonnehuizen, RIAGG Praktijk voor Kinderfysiotherapie in Bunschoten en omstreken Logopedie praktijk :Sprekenderwijs Jeugdzorg : oa Bureau Jeugd Zorg en William Schrikker Stichting Bzzzonder ( kinderopvang en buitenschoolse opvang ) Leerplicht Samenwerkingsverband De Eem: onderwijsondersteuners Opleidingsscholen (pabo, roc s)

10 Stimulerende factoren Belemmerende factoren Anders Flexibele arrangementen die wij bieden buiten de muren van onze school voor kinderen, onderwijscollega s en zorgwijkteams: - Ondersteuning bij dyslexie ( voor individuele kind maar ook voor scholen, meer informatie via ) - Ondersteuning bij dyscalculie ( voor individuele kind maar ook voor scholen, meer informatie via ) - Ondersteuning bij hulpvragen en ondersteuningsbehoeftes voor jonge kinderen of voor groepen jonge kinderen. meer informatie via - Expertise en praktische handvaten bij de afstemming op kinderen met disharmonische intelligentieproblemen, meer informatie via - Spelbegeleiding ter ondersteuning en bevordering van het onderwijs en de ontwikkelmogelijkheden van het kind, meer informatie via 3B. Structurele voorzieningen binnen de school voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften boven de basisondersteuning Zie: hierboven. 4. Grenzen aan het onderwijs 4. Grenzen aan het onderwijs Soms is de blijkt de SBO setting niet de passende onderwijssetting voor een leerling te zijn. Dit wanneer het leerling, na intensieve begeleiding, onvoldoende tot succeservaring komt op sociaal- emotioneel en/ of didactisch gebied. Dit betekent wanneer een leerling op sociaal- emotioneel en/ of didactisch gebied onvoldoende tot geen ontwikkeling laat zien en niet leerbaar blijkt aan de hand van de verwachte leerrendementen (ontwikkelingsperspectief) en wat het kind naar ieders verwachting zou kunnen. 5. Ontwikkeling en ambities 5A. Ontwikkelpunten n.a.v. de basiskwaliteit en de basisondersteuning Onderzoeken (medio eind 2014) naar kennis over autisme en ontwikkelen van deskundigheid bij het team. Bij het bijstellen van het verwachte leerrendement kunnen beargumenteren waarom dit gebeurt en welke actie dit vraagt. 5B. Beschrijving van ambities Binnen de Jonge Kind Afdeling willen we het onderwijsperspectief verhelderen. Onze afdeling heeft een hierbij passende ondersteuningsstructuur. Leerlingen volgen onderwijs voor een duur die nodig is en dus sterk kan wisselen per kind. Gedurende deze periode wordt door middel van observatie, handelen en afstemmen op de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van het kind onderwijs geboden. De kinderen van de JK afdeling kunnen uitstromen naar onder andere het Speciaal Basisonderwijs, Spraak- taalscholen, regulier basisonderwijs, scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen of scholen die gespecialiseerd zijn in autisme. Binnen de SBO school wordt er voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin op basis van de

11 beginsituatie een uitstroomperspectief wordt geformuleerd. De jaarlijkse leerrendementen worden in het ontwikkelingsperspectief verwerkt, en waar mogelijk of nodig wordt het perspectief dan bijgesteld. Wij werken volgens het HGW-model (Handelings Gericht Werken). Twee keer per jaar worden er voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en pedagogisch (3 keer per jaar) planmatig groepshandelingsplannen opgesteld en geëvalueerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsperspectieven van de kinderen. De kinderen van de SBO afdeling stromen uit naar allerlei vormen van Voortgezet Onderwijs passend bij de mogelijkheden en behoeftes van het kind. 6. Waar zijn jullie als school trots op? 6. Waar zijn jullie als school trots op? Als Kingmaschool zijn wij trots op de samenwerking met de leerling, de ouder(s)/ verzorger(s) als educatieve partner, externen en onze ketenpartners: BSO Bzzzonder, Youke, Sprekenderwijs (logopedie) en Fysiotherapie Bunschoten. Deze unieke samenwerking zorgt ervoor dat iedere leerling van de Kingmaschool op maat krijgt aangeboden wat hij of zij nodig heeft en het beste bij de leerling past. Hierdoor doen kinderen succeservaring op, geloven kinderen in eigen kunnen en komen zij met plezier naar de Kingmaschool. Net zoals de leraren van de Kingmaschool! Door jarenlange ervaring heeft de Kingmaschool veel expertise in huis. Deze expertise wordt middels ons expertisecentrum ook buiten de Kingmaschool ingezet. Door deze ontwikkeling hebben niet alleen de leerlingen van de Kingmaschool profijt van onze expertise, maar ook leerlingen in de regio. Datum vaststelling

Schoolondersteuningsprofiel Boulevard 410 SBO - 6 juli 2015

Schoolondersteuningsprofiel Boulevard 410 SBO - 6 juli 2015 Contactgegevens school Naam Boulevard 410 SBO Straat + huisnummer Laakboulevard 410 Plaats Amersfoort Postcode 3825 KL Land Nederland Brinnummer 14 NB Telefoon (033)433-3868 E-mailadres boulevard410@stichtingso.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014 De Horizon - 28 oktober 214 Contactgegevens school Naam De Horizon Straat + huisnummer Sportlaan 14 Plaats Hoogland Postcode 3828AZ Land Nederland Brinnummer 24AR Telefoon (33)48-9347 E-mailadres dehorizon@haal.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam Het Baken (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 23 WK Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. "Kingma"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Kingma RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij "Kingma" Plaats : Amersfoort BRIN-nummer : 00JL Onderzoeksnummer : 124181 Datum schoolbezoek : 7 en 8 november 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Biezen Straat + huisnummer Kraailandhof 1 Plaats Hoogland Postcode 3828 JN Land Nederland Brinnummer 06LM Telefoon (033)480-2028 E-mailadres biezen@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel EBS De Parel - 18 mei 2015

Schoolondersteuningsprofiel EBS De Parel - 18 mei 2015 Contactgegevens school Naam EBS De Parel Straat + huisnummer Zuiderkruis 4 Plaats Amersfoort Postcode 3813 VA Land Nederland Brinnummer 30FP Telefoon (033)737-0305 E-mailadres deparel@haal.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Calvijn - 17 februari 2015

Schoolondersteuningsprofiel Calvijn - 17 februari 2015 Calvijn - 17 februari 215 Contactgegevens school Naam Calvijn Straat + huisnummer Prinses Margrietstraat 17 Plaats Bunschoten Postcode 3751 CP Land Nederland Brinnummer 18H Telefoon (33)298-1731 E-mailadres

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Kosmos - 26 augustus 2015

Schoolondersteuningsprofiel De Kosmos - 26 augustus 2015 Contactgegevens school Naam De Kosmos Straat + huisnummer De Bovenkruier 1 Plaats Hoogland Postcode 3828 AR Land Nederland Brinnummer 22FH Telefoon (033)480-7515 E-mailadres dekosmos@dekosmos.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Concept Ondersteuningsprofiel

Concept Ondersteuningsprofiel Concept Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 2. Algemene gegevens l 2a. Contact en vaststellingsgegevens l Naam: Adres: Naam school Brin: Telefoon: E- mail: Opgesteld namens Datum directie en team Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Mr. Groen van Prinsterer - 25 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Mr. Groen van Prinsterer - 25 november 2014 Contactgegevens school Naam Mr. Groen van Prinsterer Straat + huisnummer Vivaldiweg 1-3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 GW Land Nederland Brinnummer 18JY Telefoon (33)298-714 E-mailadres info@mrgroenvanprinsterer.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel GBS Het Talent - 12 februari 2015

Schoolondersteuningsprofiel GBS Het Talent - 12 februari 2015 GBS Het Talent - 12 februari 215 Contactgegevens school Naam GBS Het Talent Straat + huisnummer Jan van Riebeeckstraat 27 Plaats Bunschoten Postcode 3752 K Land Nederland Brinnummer 23 PN Telefoon (33)298-335

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Langenoord Straat + huisnummer Kerklaan 7 Plaats Hoogland Postcode 3828 EA Land Nederland Brinnummer 03TB Telefoon (033)480-1263 E-mailadres langenoord@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school KBS Mariabasisschool - Marknesse Ingevuld op 31-10-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Kinderen ontwikkelen zich op verschillende

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel GBS De Regenboog - 12 februari 2015

Schoolondersteuningsprofiel GBS De Regenboog - 12 februari 2015 Contactgegevens school Naam GBS De Regenboog Straat + huisnummer Reinaartpad 1 Plaats Amersfoort Postcode 3813 KM Land Nederland Brinnummer 4KI Telefoon (33)476-7883 E-mailadres deregenboog@haal.nl 1B.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Wegwijzer (B/S) Straat + huisnummer Plaats Bunschoten Postcode 3752AN Brin 11RD Telefoonnummer 033-29 83 055 E-mailadres pco.wegwijzer@wegwijzerspakenburg.nl Onderwijskundig

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam Prof. J. Waterink Straat + huisnummer smitsweg 40 Plaats Soest Postcode 3765CT Land Nederland Brinnummer 19VT Telefoon (035)601-7213 E-mailadres info@waterinkschool.nl Onderwijskundig

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE P.H.SCHREUDERSCHOOL VOOR SPECIAAL BASISONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE P.H.SCHREUDERSCHOOL VOOR SPECIAAL BASISONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE P.H.SCHREUDERSCHOOL VOOR SPECIAAL BASISONDERWIJS Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 20JJ Arrangementsnummer : 86185 Onderzoek uitgevoerd op : 16 september

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam Amersfoortse Schoolvereniging Straat + huisnummer Plaats Amersfoort Postcode 3818HA Brin 04KD Telefoonnummer 033-46 13 568 E-mailadres rene@asvdaltonschool.nl Onderwijskundig

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam t Kruisrak Straat + huisnummer Plaats Bunschoten Postcode 3752KV Brin 08EN Telefoonnummer 033-29 84 260 E-mailadres admin@kruisrak.nl Onderwijskundig concept van de school Alle

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

School- Ondersteunings Profiel

School- Ondersteunings Profiel School- Ondersteunings Profiel Naam school Jan Jaspers Ingevuld d.d. 1-okt-18 Ingevuld door Linda Zijlstra Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Wat vinden wij belangrijk op de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL NAAM SCHOOL [Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Zevensprong. Versie 1 l

Schoolondersteuningsprofiel. Zevensprong. Versie 1 l Schoolondersteuningsprofiel Zevensprong Versie 1 l 15 07 2014 INLEIDING Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die etra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe

Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe Algemene gegevens Contact en vaststellingsgegevens Naam school Naam: St. Bernardusschool Adres: Willem Tellstraat 70, 8162 ET, Epe Brin: 06YN Telefoon:

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school CBS Sjaloom. Rutten Ingevuld op 20 maart 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening cbs Sjaloom is een dorpsschool met een leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Grondtoon Straat + huisnummer Plaats Bunschoten Postcode 3752VG Brin 11FB Telefoonnummer 033-29 83 804 E-mailadres pcb@degrondtoon.nl Onderwijskundig concept van de school

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school RKBS De Horizon Ingevuld op 20-12-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Motto: 'Lachend de school in, maar ook lachend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam SBO Michaëlschool Straat + huisnummer van Almondestraat 2 Plaats Amersfoort Postcode 3814 RV Land Nederland Brinnummer 00UI Telefoon (033)472-1604 E-mailadres michaelschool@kpoa.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Tafelronde Straat + huisnummer Koning karelpad 12 Plaats Amersfoort Postcode 3713 HC Land Nederland Brinnummer 15YG Telefoon (033)4720634 E-mailadres tafelronde@kpoa.nl Onderwijskundig

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school GBS De Planthof Ingevuld op 09-09-2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.b.o. De Trilker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.b.o. De Trilker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij s.b.o. De Trilker Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 19TP Onderzoeksnummer : 121785 Datum schoolbezoek : 11 april 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Pastoor Van Arsschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Pastoor Van Arsschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2012-2013 Pastoor Van Arsschool Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 18CQ C1 Onderzoeksnummer : 195500 Datum onderzoek : 18 april 2013 Datum vaststelling : 25 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE HAAGSE BEEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE HAAGSE BEEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE HAAGSE BEEK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 20JF Arrangementsnummer : 86182 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel De Krugerstee

Ondersteuningsprofiel De Krugerstee Ondersteuningsprofiel De Krugerstee 1. Inleiding 2. Algemene gegevens l 2a. Contact en vaststellingsgegevens l Naam: Krugerstee Naam school Adres: Westerenkweg 23, 8172 VT, Vaassen Brin: 06FV Telefoon:

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

BRIN-nummer : 01KJ Registratienr. : Datum schoolbezoek : 17 juni 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 30 november 2010

BRIN-nummer : 01KJ Registratienr. : Datum schoolbezoek : 17 juni 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 30 november 2010 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SBO De Keerkring Plaats : Woerden BRIN-nummer : 01KJ Registratienr. : 3011726 Datum schoolbezoek : 17 juni 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 30 november

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op November 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam Calvijnschool Straat + huisnummer Plaats Bunschoten Postcode 3751CP Brin 18HX Telefoonnummer 033-29 81 731 E-mailadres annet@calvijnschool.nl Onderwijskundig concept van de

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Kleine Beer Straat + huisnummer Plaats Leusden Postcode 3833XB Brin 06NJ Telefoonnummer 033-43 24 221 E-mailadres skoning@haal.nl Onderwijskundig concept van de school Het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Zonnewijzer Straat + huisnummer Plaats Amersfoort Postcode 3822CH Brin 21RS Telefoonnummer 033-45 59 939 E-mailadres dir.zonnewijzer@pcboamersfoort.nl Onderwijskundig concept

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel

School Ondersteuningsprofiel Schoolgegevens Adres: Maxend 6 Postcode: 5388GL Telefoon: 0412-611366 E-mail: directie@maxend.nl Website: www.maxend.nl Onderwijsconcept: Basisschool t Maxend (SKPO Novum) maakt deel uit van brede school

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Orthopedagogisch Onderwijs Instituut De Windvang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Orthopedagogisch Onderwijs Instituut De Windvang RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Orthopedagogisch Onderwijs Instituut De Windvang Plaats : Katwijk Zh BRIN-nummer : 01JQ Onderzoeksnummer : 123414 Datum schoolbezoek : 30 augustus Rapport

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS Het Sterrenlicht Ingevuld op April 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Vanuit de liefde voor de eigenheid van ieder kind, werken

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland

Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland Inleiding Binnen het samenwerkingsverband Stromenland is met diverse gremia gezamenlijk gekomen tot deze notitie basisondersteuning. De procesgang is

Nadere informatie

WILLIBRORD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

WILLIBRORD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL WILLIBRORD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Format SWV PO, juli 2016 A. Contactgegevens school Naam Willibrord Straat + huisnummer Diemerparklaan 11 Postcode en plaats 1087EM Brinnummer 27NV Telefoonnummer

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Plaats Woudenberg Postcode 3931AB Brin 10SO Telefoonnummer 033-28 62 295 E-mailadres info@griftschool.nl Onderwijskundig concept van de school

Nadere informatie

Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind 08VA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind 08VA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind 08VA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Format SWV PO, juli 2016 A. Contactgegevens school Naam Tweede Openluchtschool voor het gezonde kind Straat + huisnummer Fred.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS HET KOMPAS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS HET KOMPAS RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS HET KOMPAS Plaats : Nieuw-Vennep BRIN-nummer : 03CG-1 Registratienr. : 3033641 Onderzoek uitgevoerd op : 21 september

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 1 E OPENLUCHTSCHOOL VOOR HET GEZONDE KIND

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 1 E OPENLUCHTSCHOOL VOOR HET GEZONDE KIND SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 1 E OPENLUCHTSCHOOL VOOR HET GEZONDE KIND A. Contactgegevens school Naam 1 ste Openluchtschool Straat + huisnummer Cliostraat 40 Postcode en plaats 1077 KJ Amsterdam Brinnummer

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van de Sint Jan te Waarland, onderdeel van Stichting Flore. Scholengroep Niedorp De Boet, 't Veld ; De Marinx,t Veld; De Snip, Nieuwe Niedorp; Antonius, Nieuwe Niedorp ; Oude Niedorp,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Pastoor Van Arsschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Pastoor Van Arsschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Pastoor Van Arsschool Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 18CQ C1 Onderzoeksnummer : 281413 Datum onderzoek : 20 januari 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens: Naam school: CBS Instituut Coolsma Straat: Coolsmalaan 3-5 Telefoon: 0343-513735 Mailadres: info@cbscoolsma.nl Website: www.cbscoolsma.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Afdeling Hardenberg Coevorden Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019 Naam school Ingevuld op CBS Dr. Picardt 01-02-2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Op onze school stemmen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Het Sterrenbos

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Het Sterrenbos RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Het Sterrenbos Plaats : Dieren BRIN-nummer : 19QL Onderzoeksnummer : 121258 Datum schoolbezoek : 25 januari 2011 Definitief vastgesteld te Zwolle op 16 maart

Nadere informatie

Kengetallen en basisinformatie SOP

Kengetallen en basisinformatie SOP Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Tolter Kengetallen en basisinformatie SOP Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school De Tolter Adres en plaats Engelgaarde 33 Naam directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) De Ladder

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) De Ladder Schoolondersteuningsprofiel (SOP) De Ladder 2018-2019 Zakelijke gegevens Contactgegevens school Naam school Oecumenische basisschool De Ladder Adres Breeschotenlaan 26 Postcode 3951 VL Maarn Telefoonnummer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Speciale basisschool Nieuw Hessen Plaats : Aalten BRIN-nummer : 02WC Onderzoeksnummer : 123655 Datum schoolbezoek : 11 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Kengetallen en basisinformatie SOP

Kengetallen en basisinformatie SOP Schoolondersteuningsprofiel o.b.s... Kengetallen en basisinformatie SOP Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school Obs Oosterboerschool Adres en plaats KP Laan 22 Naam directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens Naam school Obs Piet de Springer Straat Prinsenplein 1 3947PG Langbroek Telefoon 0343562303 Mailadres info@obspietdespringer.nl Website

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam DOK12 Straat + huisnummer Plaats Amersfoort Postcode 3825KL Brin 29XW Telefoonnummer 033-30 10 077 E-mailadres dok12@kpoa.nl Onderwijskundig concept van de school Als school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SBO De Vliethorst

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SBO De Vliethorst RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SBO De Vliethorst Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 20LI Onderzoeksnummer : 123613 Datum schoolbezoek : 6 september 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie