Schoolondersteuningsprofiel Kingmaschool - 21 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel Kingmaschool - 21 november 2014"

Transcriptie

1 Contactgegevens school Naam Kingmaschool Straat + huisnummer Dorresteinseweg 7 Plaats Amersfoort Postcode 3817 GA Land Nederland Brinnummer 00JL Telefoon (033) adres

2 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school De Kingmaschool zorgt ervoor dat door een gezamenlijke inspanning elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Voor een optimale ontwikkeling is geloof en plezier in eigen kunnen nodig, evenals het gevoel dat er mensen zijn, die je waarderen en bereid en in staat zijn je te helpen waar nodig. Dat vereist een orthopedagogische - orthodidactische aanpak waarin resultaatgericht werken, meervoudige instructie, zelfstandig leren en een adequate leerling begeleiding centraal staan. Een intensieve samenwerking met ouders/verzorgers zorgt voor een optimale afstemming in de begeleiding van de leerling. Hoogopgeleide, gemotiveerde en gespecialiseerde personeelsleden zetten zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling, die in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving plaats vindt. Uitgangspunten De Kingmaschool is een speciale school voor basisonderwijs. We willen voor iedere leerling een bijzondere, speciale school zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerling met plezier naar school komt en dat er veel geleerd wordt. De periode op de Kingmaschool moet een goede investering zijn voor de toekomst. Daarom richten wij ons op de ontwikkelingskansen en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. De identiteit Kingmaschool is een Algemeen Bijzondere school. Dat wil zeggen dat de school openstaat voor iedereen. Mensen met verschillende geloofsovertuigingen, huidskleuren, levensopvattingen of politieke richtingen zijn bij ons allemaal van harte welkom. De sfeer in onze school is vriendelijk en vooral open. Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van mensen. Daarnaast werken wij actief aan doelstellingen op het gebied van burgerschap en integratie. Wat willen we bereiken Door middel van een gevarieerd lesaanbod streven we naar optimale ontwikkeling voor elke leerling op sociaal, emotioneel, communicatief, praktisch, cognitief, motorisch en creatief gebied. De kerndoelen voor het primair onderwijs zijn hier leidend in. Alle leerlingen die op onze school zitten hebben bijzondere ondersteuning en begeleiding nodig. Bij al onze leerlingen gaat het leren en ontwikkelen niet vanzelf. Binnen de Jonge Kind Afdeling willen we het onderwijsperspectief verhelderen. Onze afdeling heeft een hierbij passende ondersteuningsstructuur. Leerlingen volgen onderwijs voor een duur die nodig is en dus sterk kan wisselen per kind. Gedurende deze periode wordt door middel van observatie, handelen en afstemmen op de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van het kind onderwijs geboden. Binnen de SBO school wordt er voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin op basis van de beginsituatie een uitstroomperspectief wordt geformuleerd. De jaarlijkse leerrendementen worden in het ontwikkelingsperspectief verwerkt, en waar mogelijk of nodig wordt het perspectief beredeneerd bijgesteld. Het klimaat van de school Als leerlingen voor het eerst naar de Kingmaschool komen, stappen ze veelal uit de vertrouwde omgeving van de oude school in de buurt. Het is belangrijk dat leerlingen, maar zeker ook de ouders zich vanaf het kennismakingen thuis voelen bij ons op school. Je veilig voelen op school betekent dat je wordt geaccepteerd, gestimuleerd, gewaardeerd en gemotiveerd. Dat je kunt spelen, leren, ontdekken en je jezelf daar veilig bij voelt. En dat je daarnaast weet waar je terecht kunt als je hulp of steun nodig hebt. Om dit te realiseren, zijn er duidelijke schoolregels (de Kingma HIGH 5!) en daaraan gekoppelde afspraken waar iedereen, groot en klein, zich aan moet houden. De volgende uitgangspunten vinden wij van groot belang: Een schooldag verloopt volgens een vast patroon (het rooster). Met elkaar bewaken we de rust en de regelmaat. Leraren zijn consequent en in hun gedrag voorspelbaar en laten voorbeeldgedrag zien. Leerlingen werken zo veel mogelijk op hun eigen niveau en leerlingen worden betrokken bij de voortgang van hun leerproces. Leerlingen leren stem te geven aan dat wat ze voelen en respect op te brengen voor de gevoelens van een ander.

3 Leerlingen worden aangesproken op respectloos gedrag of grove taal. Een goed klimaat bevorderen we ook met plezierige zaken zoals o.a. vieringen, projecten, speciale thema dagen, high 5 en schoolkampen. Een open communicatie met elkaar bevordert een goede sfeer. Centraal in ons onderwijs staan de begrippen: relatie, competentie en autonomie. Dit betekent dat wij als team in ons dagelijks handelen bewust zijn van het evenwicht tussen: De behoefte van een kind aan een goede relatie met volwassenen en andere kinderen De behoefte van een kind om zich competent te voelen : ik kan het! De behoefte aan autonomie: ik kan en mag geregeld zelf keuzes maken. 1C. Kengetallen Leerlingaantal op Leerlingengewicht: aantal lln 0,3 Leerlingengewicht: aantal lln 1, Aantal sbo-verwijzingen 15 (vanuit JK afdeling) 13 (vanuit JK afdeling) 22 (vanuit JK afdeling) Aantal verwijzingen so cl 3 Aantal verwijzingen so cl Aantal LGF / arrangementen 3 Aantal kinderen met een ontwikkelingsperspectief Groep 1 Groep 2 Groep 3 13 Groep 4 16 Groep 5 32 Groep 6 25 Groep 7 26 Groep 8

4 32 Uitstroom naar VO Voortgezet Speciaal Onderwijs 1 1 Praktijk onderwijs 1 VMBO BB VMBO K VMBO T 9 8 VMBO met LWOO HAVO 6 VWO 1 Deze vraag wordt nogmaals gesteld in verband met meerdere leerwegen. Uitstroom naar VO Voortgezet speciaal onderwijs 1 Praktijkonderwijs 4 VMBO BBL VMBO BBL met LWOO 6 VMBO KBL VMBO KBL met LWOO 9 VMBO GL VMBO GL met LWOO VMBO TL (MAVO) VMBO TL met LWOO 4 MAVO/HAVO 1 HAVO HAVO/VWO VWO Gymnasium

5 2. Basisondersteuning 2A. Oordeel inspectie: Kwaliteit van de ondersteuning Algemeen beeld De inspectie concludeert dat het onderwijs op de Kingmaschool van voldoende kwaliteit is. De school heeft haar kwaliteit sinds het laatste inspectieonderzoek in 2008 niet alleen weten te behouden, maar heeft ook een verbeterslag gemaakt. Op alle onderdelen die de inspectie heeft onderzocht is de kwaliteit voldoende. Het onderwijs is volgens de inspectie veranderd van volgend naar plannend onderwijs. Ook het werken met ontwikkelingsperspectieven is verder uitgebouwd. Een aantal onderdelen van het onderwijs heeft de inspectie zelfs als goed beoordeeld omdat het sterke kanten van de school zijn. Zo is het ontwikkelingsperspectief, dat als basis dient voor de invulling van het onderwijs, van goede kwaliteit. Ook is de manier waarop de kwaliteitsverbeteringen worden geïmplementeerd sterk planmatig van opzet, mede door gebruik te maken van de expertise en de ambitie binnen het team en die in te zetten in 'werkgroepen' en 'vakgroepen' al dan niet stichtingsbreed. Eenmaal bereikte kwaliteit wordt grondig geborgd. Het werken met de 'flow-chart' en de daarbij behorende onderliggende documenten en werkwijzen bevordert sterk dat iedereen op dezelfde manier werkt. Ten slotte is de inspectie van oordeel dat het personeel van de school ervoor zorgt dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. De kwaliteit hiervan is met name opgevallen in de groepen voor de Jonge Risico Kinderen (JRK). Hieronder volgt een toelichting op het oordeel. Opbrengsten De Inspectie van het Onderwijs is op dit moment nog niet in staat om op basis van de uitstroom of de ontwikkelingsperspectieven te beoordelen of de leeropbrengsten in lijn zijn met de mogelijkheden van de leerlingen. Zij geeft dan ook nog geen oordeel over de resultaten van de school. Wel lijkt met betrekking tot de opbrengsten de uitspraak gerechtvaardigd dat de school uit de leerling haalt wat erin zit. De leeropbrengsten voor technisch lezen, spelling en rekenen-wiskunde lijken overeen te komen met wat van deze groep schoolverlaters verwacht mag worden. Voor begrijpend lezen komt het echter niet overeen. De uitstroom naar het vervolgonderwijs lijkt ook in overeenstemming met de mogelijkheden van deze groep leerlingen. De inspectie baseert deze uitspraak op een grofmazige analyse van de uitstroomgegevens over het schooljaar De inspectie maakt hierbij echter een voorbehoud, omdat eerdere schooljaren niet zijn geanalyseerd. Gezien de beperktheid van de analyse kunnen geen stevige uitspraken worden gedaan. Leerstofaanbod De inspectie is van oordeel dat het leerstofaanbod van de Kingmaschool op de onderzochte onderdelen van voldoende kwaliteit is. De school werkt met eigentijdse methoden en realiseert het aanbod tot en met leerjaar 8 voor leerlingen die dat volgens de inschatting van de school aan kunnen. Ook het aanbod in de JRK groepen is beredeneerd, sluit voldoende aan bij de behoeften van de leerlingen en maakt een doorgaande lijn naar de kerngroepen mogelijk. Vooral het taalgerichte karakter ervan valt positief op. De gedetailleerde aanpak wat betreft woordenschataanbod en woordenschatdidactiek in de JRK groepen wil de school doortrekken naar de hogere groepen, waardoor meer tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van leerlingen op het gebied van de taalontwikkeling. Voor de ontwikkeling van sociale competenties en burgerschap heeft de school eveneens doelen geformuleerd en een bijbehorend aanbod gepland. Dit schooljaar wordt een leerlingenraad ingevoerd. De "vakgroep burgerschap' werkt het aanbod dit schooljaar verder uit. Onderwijs en leren Leraren leggen de leerstof duidelijk uit en weten daarbij een taakgerichte werksfeer te bereiken. Er heerst orde en rust in de groepen. Hierdoor zijn de meeste leerlingen voldoende bij de lessen betrokken. Met name het aanleren van respectvol gedrag is een speerpunt van de Kingmaschool. Leraren laten expliciet voorbeeldgedrag zien op dit punt, vooral in de JRK groepen. Het is daarmee een sterke kant van het schoolklimaat van de Kingmaschool. De inspectie heeft veel waardering voor het ontwikkelingsperspectief dat de school heeft ontwikkeld. Op basis van de beschikbare kenmerken en ontwikkelingsgegevens van de leerlingen stelt de school kort nadat de leerling is ingeschreven het ontwikkelingsperspectief op. Dat wordt vervolgens vertaald naar groepsplannen, waarbij de afstemmingsgesprekken met ouders en leerlingen een belangrijke bron van input vormen. In de groepsplannen worden de leerlingen geclusterd in de verschillende niveaus en staat beschreven welk aanbod past bij die groep

6 leerlingen. Mede hierdoor is het onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Ook de ZWAP mappen (zelfstandig werken) worden daarbij ingezet om differentiatie aan te brengen, hoewel leraren nog wel verschillend hiermee omgaan. Door systematisch de ontwikkeling te volgen wordt nagegaan of de ontwikkeling van de leerlingen volgens de vooraf geschetste verwachting verloopt. Wanneer dat niet het geval is, wordt op een systematische wijze extra zorg geboden. Die zorg kan binnen de groep of erbuiten plaatsvinden en is beschreven in concrete handelingsplannen. Soms besluit de school om het ontwikkelingsperspectief bij te stellen, maar dit vindt pas plaats nadat is gebleken dat extra zorg niet tot het gewenste resultaat leidt. Kwaliteitszorg De Kingmaschool beschikt over een structureel en cyclisch systeem van kwaliteitzorg. De evaluatiegegevens van de resultaten en van het onderwijsleerproces worden gebruikt om op een planmatige manier verbeteringen door te voeren. Vorig schooljaar constateerde de school door de verschillende wisselingen in de aansturing dat de onderwijsontwikkeling dreigde te stagneren. Daarop heeft het bestuur ingegrepen en door de aanstelling dit schooljaar van de huidige teamleider is de schoolontwikkeling weer opgepakt en voortgezet. Ook worden de leerresultaten van de school op deze manier gebruikt om het onderwijs te verbeteren. De conclusie dat vorig schooljaar de opbrengsten voor spelling en begrijpend lezen matig waren, heeft tot de nodige conclusies geleid om met name deze onderdelen te verbeteren. Vooral de manier waarop de school de bereikte kwaliteit borgt is een sterk punt van de school. Alle afspraken die worden gemaakt op school zijn vastgelegd in protocollen, werkafspraken of andere documenten. De afspraken, werkwijzen en formats zijn gemakkelijk terug te vinden in het geautomatiseerde systeem via een zelf ontworpen 'flowchart'. Voor nieuwe collega's is het dan ook relatief eenvoudig om zich de werkwijze van de Kingmaschool snel eigen te maken. Datum 12 januari 2012 Oordeel Basisarrangement 2B Basisondersteuning Datum vaststelling basisondersteuning We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. We dragen leerlingen zorgvuldig over. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu.

7 We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. We werken constructief samen met ouders en leerlingen. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien. We beschikken over de kennis en vaardigheden voor lichte interventies. We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid. 3. Extra ondersteuning: voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 3A. Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften binnen de basisondersteuning. Gebouw Aandacht en tijd Stimulerende factoren De Kingmaschool is een multifunctioneel gebouw waar naast de school met de Jonge Kind afdeling en SBO school, ook BSO Bzzzonder Dorrestein is gehuisvest, behandelgroepen vanuit Youké, een logopedie praktijk van Sprekenderwijs en de praktijk voor Kinderfysiotherapie in Bunschoten en omstreken. Tevens is het bestuur van de stichting is op de Dorresteinseweg gehuisvest. voorzieningen voor verzorging (douche) gym- en speelzaal logopedieruimte spelruimte ruime buitenvoorzieningen op een afsluitbaar terrein keuken grote aula met podium BSO voorziening Behandelgroep (Youke) Bij de Jonge Kind groepen is er naast de leraar ook een onderwijsassistent of pedagogisch medewerker aanwezig. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Belemmerende factoren Een gebouw dat stamt uit?, vraagt de nodige onderhoud.

8 Stimulerende factoren Belemmerende factoren Schoolomgeving Leerlingpopulatie Dat betekent dat je wordt geaccepteerd, gestimuleerd, gewaardeerd, en gemotiveerd. Om dit te realiseren zijn er duidelijke schoolregels en afspraken gemaakt waar iedereen, groot en klein, zich aan moet houden. De Kingmaschool werkt actief aan doelstellingen op het gebied van Burgerschap en integratie. We maken onder andere gebruik van de methodes PAD en Vreedzame School. Het gebouw van de Kingmaschool ligt op een rustige, groene, fijne plek in Amersfoort Zuid. De leerlingen worden op basis van hun leeftijd, sociaal emotionele ontwikkeling en leervaardigheden in een groep ingedeeld. De kinderen werken zo veel mogelijk op hun eigen niveau. Om dit te kunnen realiseren werken we met het vak rekenen ook groep doorbrekend. De groepen hebben namen van dieren van klein naar groot passend bij de leeftijden. De Kingmaschool bestaat uit: Jong Kind Afdeling met 5 groepen SBO school met 9 groepen Jonge Kind Afdeling (JK Afdeling) 4 7 jarigen waarvan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften nog bepaald moeten worden (Jonge Risico Kind arrangement = JRK) 4-7 jarigen met gedragsproblematiek zoals opstandig en/ of druk gedrag, onderwijs en zorg gecombineerd (Onderwijs- Zorg- Arrangement De Kameleon= OZA ) 4-6 jarigen waar kleuteronderwijs geboden wordt in combinatie met dagbehandeling Youke (Onderwijs- Zorg- Arrangement de Krekels) Plaatsingsmogelijkheden voor kleuters met gedragsproblematiek. De kinderen van de JK afdeling kunnen uitstromen naar onder andere het Speciaal Basisonderwijs, Spraaktaalscholen, regulier basisonderwijs, scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen of scholen die gespecialiseerd zijn in autisme. De SBO school (6-13 jaar) Parkeermogelijkheden zijn een uitdaging rondom de school. De werkgroep verkeersveiligheid is momenteel in actie met de gemeente om de mogelijkheden te inventariseren en zo snel mogelijk te realiseren.

9 Stimulerende factoren Belemmerende factoren De SBO school telt 9 groepen en is bestemd voor kinderen die, ondanks een beneden gemiddelde, gemiddelde of boven gemiddelde intelligentie, leer- en/of ontwikkelingsproblemen hebben. Leerlingen met IQ >75 met leer en/of gedragsproblemen die op enige wijze gestagneerd zijn in hun ontwikkeling (ASS problematiek, disharmonische intelligentieproblemen, dyslexie, dyscalculie, ADHD, hechtingsproblematiek). Het aantal kinderen per groep in de SBO school is gemiddeld 16. Mochten er meer kinderen aangemeld worden voor een groep dan wordt er per kind, groep en leraar gekeken of dit op dat moment voor een ieder wenselijk is. Teamfactoren Leerkrachtfactoren Aanwezige deskundigheid: Orthopedagoog/psycholoog Schoolmaatschappelijk werk Logopedie (zowel schoollogopedie als een zelfstandige praktijk) Fysio/ kinderoefentherapie (zelfstandige praktijk) Spelbegeleider Vakleraar bewegingsonderwijs Intern begeleiders Remedial teachers JK coördinator Gemotiveerd, enthousiast, professioneel, (kritisch) betrokken, talentvol team waarin het kritisch reflecteren op eigen leerkrachtengedrag en dat van elkaar een plek kent. Ouders! BSO Bzzzonder Dorrestein Youke: onderwijs-zorg arrangementen, behandelgroepen. Sprekenderwijs: praktijk voor logopedie Praktijk voor fysiotherapie Bunschoten e.o.: fysiotherapie Kind en Motoriek: Cesar- en motorische therapie Workshops: Ieder die zijn of haar talent in wil zetten om de leerlingen daar kennis mee te laten maken. Samenwerking met partners Intensieve zorg samenwerkingspartner Youke Wijkteam Jeugdzorg Zorg instellingen: o.a. MEE, Fornhese, Zonnehuizen, RIAGG Praktijk voor Kinderfysiotherapie in Bunschoten en omstreken Logopedie praktijk :Sprekenderwijs Jeugdzorg : oa Bureau Jeugd Zorg en William Schrikker Stichting Bzzzonder ( kinderopvang en buitenschoolse opvang ) Leerplicht Samenwerkingsverband De Eem: onderwijsondersteuners Opleidingsscholen (pabo, roc s)

10 Stimulerende factoren Belemmerende factoren Anders Flexibele arrangementen die wij bieden buiten de muren van onze school voor kinderen, onderwijscollega s en zorgwijkteams: - Ondersteuning bij dyslexie ( voor individuele kind maar ook voor scholen, meer informatie via ) - Ondersteuning bij dyscalculie ( voor individuele kind maar ook voor scholen, meer informatie via ) - Ondersteuning bij hulpvragen en ondersteuningsbehoeftes voor jonge kinderen of voor groepen jonge kinderen. meer informatie via - Expertise en praktische handvaten bij de afstemming op kinderen met disharmonische intelligentieproblemen, meer informatie via - Spelbegeleiding ter ondersteuning en bevordering van het onderwijs en de ontwikkelmogelijkheden van het kind, meer informatie via 3B. Structurele voorzieningen binnen de school voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften boven de basisondersteuning Zie: hierboven. 4. Grenzen aan het onderwijs 4. Grenzen aan het onderwijs Soms is de blijkt de SBO setting niet de passende onderwijssetting voor een leerling te zijn. Dit wanneer het leerling, na intensieve begeleiding, onvoldoende tot succeservaring komt op sociaal- emotioneel en/ of didactisch gebied. Dit betekent wanneer een leerling op sociaal- emotioneel en/ of didactisch gebied onvoldoende tot geen ontwikkeling laat zien en niet leerbaar blijkt aan de hand van de verwachte leerrendementen (ontwikkelingsperspectief) en wat het kind naar ieders verwachting zou kunnen. 5. Ontwikkeling en ambities 5A. Ontwikkelpunten n.a.v. de basiskwaliteit en de basisondersteuning Onderzoeken (medio eind 2014) naar kennis over autisme en ontwikkelen van deskundigheid bij het team. Bij het bijstellen van het verwachte leerrendement kunnen beargumenteren waarom dit gebeurt en welke actie dit vraagt. 5B. Beschrijving van ambities Binnen de Jonge Kind Afdeling willen we het onderwijsperspectief verhelderen. Onze afdeling heeft een hierbij passende ondersteuningsstructuur. Leerlingen volgen onderwijs voor een duur die nodig is en dus sterk kan wisselen per kind. Gedurende deze periode wordt door middel van observatie, handelen en afstemmen op de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van het kind onderwijs geboden. De kinderen van de JK afdeling kunnen uitstromen naar onder andere het Speciaal Basisonderwijs, Spraak- taalscholen, regulier basisonderwijs, scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen of scholen die gespecialiseerd zijn in autisme. Binnen de SBO school wordt er voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin op basis van de

11 beginsituatie een uitstroomperspectief wordt geformuleerd. De jaarlijkse leerrendementen worden in het ontwikkelingsperspectief verwerkt, en waar mogelijk of nodig wordt het perspectief dan bijgesteld. Wij werken volgens het HGW-model (Handelings Gericht Werken). Twee keer per jaar worden er voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en pedagogisch (3 keer per jaar) planmatig groepshandelingsplannen opgesteld en geëvalueerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsperspectieven van de kinderen. De kinderen van de SBO afdeling stromen uit naar allerlei vormen van Voortgezet Onderwijs passend bij de mogelijkheden en behoeftes van het kind. 6. Waar zijn jullie als school trots op? 6. Waar zijn jullie als school trots op? Als Kingmaschool zijn wij trots op de samenwerking met de leerling, de ouder(s)/ verzorger(s) als educatieve partner, externen en onze ketenpartners: BSO Bzzzonder, Youke, Sprekenderwijs (logopedie) en Fysiotherapie Bunschoten. Deze unieke samenwerking zorgt ervoor dat iedere leerling van de Kingmaschool op maat krijgt aangeboden wat hij of zij nodig heeft en het beste bij de leerling past. Hierdoor doen kinderen succeservaring op, geloven kinderen in eigen kunnen en komen zij met plezier naar de Kingmaschool. Net zoals de leraren van de Kingmaschool! Door jarenlange ervaring heeft de Kingmaschool veel expertise in huis. Deze expertise wordt middels ons expertisecentrum ook buiten de Kingmaschool ingezet. Door deze ontwikkeling hebben niet alleen de leerlingen van de Kingmaschool profijt van onze expertise, maar ook leerlingen in de regio. Datum vaststelling

Schoolondersteuningsprofiel Boulevard 410 SBO - 6 juli 2015

Schoolondersteuningsprofiel Boulevard 410 SBO - 6 juli 2015 Contactgegevens school Naam Boulevard 410 SBO Straat + huisnummer Laakboulevard 410 Plaats Amersfoort Postcode 3825 KL Land Nederland Brinnummer 14 NB Telefoon (033)433-3868 E-mailadres boulevard410@stichtingso.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014 De Horizon - 28 oktober 214 Contactgegevens school Naam De Horizon Straat + huisnummer Sportlaan 14 Plaats Hoogland Postcode 3828AZ Land Nederland Brinnummer 24AR Telefoon (33)48-9347 E-mailadres dehorizon@haal.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. "Kingma"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Kingma RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij "Kingma" Plaats : Amersfoort BRIN-nummer : 00JL Onderzoeksnummer : 124181 Datum schoolbezoek : 7 en 8 november 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Kosmos - 26 augustus 2015

Schoolondersteuningsprofiel De Kosmos - 26 augustus 2015 Contactgegevens school Naam De Kosmos Straat + huisnummer De Bovenkruier 1 Plaats Hoogland Postcode 3828 AR Land Nederland Brinnummer 22FH Telefoon (033)480-7515 E-mailadres dekosmos@dekosmos.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Mr. Groen van Prinsterer - 25 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Mr. Groen van Prinsterer - 25 november 2014 Contactgegevens school Naam Mr. Groen van Prinsterer Straat + huisnummer Vivaldiweg 1-3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 GW Land Nederland Brinnummer 18JY Telefoon (33)298-714 E-mailadres info@mrgroenvanprinsterer.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Langenoord Straat + huisnummer Kerklaan 7 Plaats Hoogland Postcode 3828 EA Land Nederland Brinnummer 03TB Telefoon (033)480-1263 E-mailadres langenoord@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe

Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe Algemene gegevens Contact en vaststellingsgegevens Naam school Naam: St. Bernardusschool Adres: Willem Tellstraat 70, 8162 ET, Epe Brin: 06YN Telefoon:

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Speciale basisschool Nieuw Hessen Plaats : Aalten BRIN-nummer : 02WC Onderzoeksnummer : 123655 Datum schoolbezoek : 11 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Tender Plaats : Schagen BRIN nummer : 11HX C1 Onderzoeksnummer : 279604 Datum onderzoek : 24 november 2014 Datum vaststelling : 7 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN-nummer : 19HH Onderzoeksnummer : 123909 Datum schoolbezoek : 4 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SBO De Diekmaat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SBO De Diekmaat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SBO De Diekmaat Plaats : Neede BRIN-nummer : 19WC Onderzoeksnummer : 123658 Datum schoolbezoek : 7 november 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21 december

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO DE DIEKMAAT

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO DE DIEKMAAT RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO DE DIEKMAAT School : SBO De Diekmaat Plaats : Neede BRIN-nummer : 19WC Onderzoeksnummer : 109986 Datum schoolbezoek : 17 november 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Klimboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Klimboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 De Klimboom Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 02WW C1 Onderzoeksnummer : 281667 Datum onderzoek : 27 januari 2015 Datum vaststelling : 26 maart 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij s.s.b.o. De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 07MI Onderzoeksnummer : 125140 Datum schoolbezoek : 9 februari 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Berkenschutse

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Berkenschutse RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Berkenschutse Plaats : Heeze BRIN nummer : 05HJ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281942 Datum onderzoek : 11 maart 2015 Datum vaststelling : 28 mei 2015 Pagina

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school De Uitleg Dalfsen Ingevuld op Augustus 2015 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Uitleg is en gereformeerde basisschool. Op dit moment

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school Naam: Het Noordermerk Adres: Noorderbrink 2 Brin: 03EH01 Telefoon: 0525-621718 E-mail: info@hetnoordermerk.nl

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER School : o.b.s. Ruitenvelder Plaats : Froombosch BRIN-nummer : 12XX Onderzoeksnummer : 95417 Datum schoolbezoek : 20 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

CSBO Bergkristal. l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl

CSBO Bergkristal. l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl Algemene gegevens School BRIN Directeur Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CSBO Bergkristal CSBO Bergkristal 03 AF Mw. L. de Jong Adres Bergsingel 132 Telefoon 010 4144696 E-mail l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Strateg isc h Bele idsplan 2010-2014

Strateg isc h Bele idsplan 2010-2014 1 Strategisch Beleidsplan 2010-2014 Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort en omstreken Amersfoort, juni 2010. Brigitta Gadella 2 Inhoudsopgave pagina Vooraf 3 Context en actualiteit 4 Missie, Visie en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. G.J. van der Ploegschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. G.J. van der Ploegschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING G.J. van der Ploegschool Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 16QX OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 195533 Datum onderzoek : 4 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/ P.C.B.S. DE KLISTER School: p.c.b.s. De Klister Plaats: Nieuw Buinen BRIN-nummer: 05RC Onderzoeksnummer: 107525 Datum uitvoering

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014011018 Typering van onze school De incent van oghschool (11XL) is een pc-school van ongeveer 200 lln en valt samen

Nadere informatie

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 stelt de inspectie het waarderingskader en de werkwijze in het toezicht in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2)

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Deze vragenlijst is bedoeld om de informatie die nodig is voor het ondersteuningsprofiel te verzamelen. 12-12-212 Vragenlijst ten behoeve

Nadere informatie

Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen

Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen Definitieve versie / november 2013 Omslag Naam school: Koningin Beatrix te Buren Versienummer / datum: november 2015 Inhoudsopgave: 1. Passend onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERWIJS

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERWIJS RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERWIJS School : Instituut voor Individueel Onderwijs Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 00WO Onderzoeksnummer : 108204

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SAM locatie Boddens Hosangstraat Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 01FN Onderzoeksnummer : 121056 Datum schoolbezoek : 13 december 2010 Rapport definitief

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen Zakelijke gegevens (*): Naam school: Ericaschool Straat: Ericalaan 30 Telefoon: 0317 613985 Mailadres: info@ericaschool.nl Website: www.ericaschool.nl Brinnr.:

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. Ingevuld door cbs De Bron sept. 214 Martin Oenema Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze school is een protestants christelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

SBO De Kingmaschool met Jonge Kind Afdeling. Schoolplan 2015 2019 - CONCEPT- Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO De Kingmaschool met Jonge Kind Afdeling. Schoolplan 2015 2019 - CONCEPT- Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO De Kingmaschool met Jonge Kind Afdeling Schoolplan 2015 2019 - CONCEPT- Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Inhoud (paginanummering volgt nader) Voorwoord 1. Situatie anno 2015 1.1 Historie

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL School : de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330 Datum schoolbezoek : 14 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO DE DIEKMAAT

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO DE DIEKMAAT RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO DE DIEKMAAT School : SBO De Diekmaat Plaats : Neede BRIN-nummer : 19WC Onderzoeksnummer : 79542 Datum schoolbezoek : 4 april 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS DE WIJNGAARD

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS DE WIJNGAARD RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS DE WIJNGAARD School : De Wijngaard Plaats : Barendrecht BRIN-nummer : 00EM Onderzoeksnummer : 108200 Datum schoolbezoek : 25 september 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Clara Fabriciusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Clara Fabricius. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN INSPECTIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN School : o.b.s. De Hanwizer Plaats : Vrouwenparochie BRIN-nummer : 18TK Datum uitvoering onderzoek : 10 juni 2008 Datum conceptrapport bevindingen: 19 juni 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SAM locatie van Limburg Stirumlaan Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 19PA C1 Onderzoeksnummer : 281769 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 17ZU C1 Onderzoeksnummer : 279261 Datum onderzoek : 21 november 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS DE VRIJE RUIMTE TE DEN HAAG School/vestiging: De Vrije Ruimte VO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 30AC Datum uitvoering onderzoek: 13 december

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Talmaschool Algemene gegevens School Talmaschool BRIN 05 SR Directeur Mevr. M. Degeling Adres Vaandrigstraat 15, 3034PX Rotterdam Telefoon 010 413 6676 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND School : NTC Moskou, Rusland Plaats : 125367 MOSKOU - RUSLAND BRIN-nummer : 28LR Onderzoeksnummer : 119893 Datum schoolbezoek : 20 en 21 september

Nadere informatie