Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014"

Transcriptie

1 Contactgegevens school Naam De Langenoord Straat + huisnummer Kerklaan 7 Plaats Hoogland Postcode 3828 EA Land Nederland Brinnummer 03TB Telefoon (033) adres

2 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Hierbij het ondersteuningsprofiel van basisschool de Langenoord. De Langenoord is een Katholieke basisschool gelegen in het mooie dorp Hoogland. De school maakt per 1 augustus 2014 deel uit van het samenwerkingsverband de Eem. We werken met een enthousiast en betrokken team in goede samenwerking met de ouders aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Kinderen verschillen in talent, persoonlijkheid en werktempo. Ook verschillen zij in sociale-, culturele- en economische achtergrond. Op de Langenoord houden we rekening met deze verschillen en bieden wij een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen. Onze school kent een leerstofjaarklassensysteem waarbinnen de individuele ontwikkeling van ieder kind wordt gestimuleerd en ruimte is voor verdieping of verrijking van het leerstofaanbod. Wij willen een school zijn voor alle kinderen, ook voor die kinderen die zich anders ontwikkelen dan de meeste leeftijdsgenootjes. Ieder kind telt mee, betekent ook dat ieder kind welkom is. Het belang van het kind en de mogelijkheden die de school kan bieden, zijn hierbij leidraad. De Langenoord blijft kritisch kijken naar de eigen ontwikkeling. We voldoen aan het kader dat de inspectie gesteld heeft, maar zien nog ontwikkelpunten ten aanzien van de basisondersteuning. De komende jaren zullen we er op inzetten ons te ontwikkelen binnen de kaders van de basisondersteuning. 1C. Kengetallen Leerlingaantal op Leerlingengewicht: aantal lln 0,3 2 Leerlingengewicht: aantal lln 1, Aantal sbo-verwijzingen Aantal verwijzingen so cl Aantal verwijzingen so cl Aantal LGF / arrangementen Aantal kinderen met een ontwikkelingsperspectief Groep 1 0 Groep 2 0

3 Groep 3 0 Groep 4 1 Groep 5 1 Groep 6 1 Groep 7 1 Groep 8 2 Uitstroom naar VO Voortgezet Speciaal Onderwijs Praktijk onderwijs VMBO BB VMBO K 2/ + 1 GL 4 7 VMBO T mavo - havo 10 VMBO met LWOO HAVO VWO Basisondersteuning 2A. Oordeel inspectie: Kwaliteit van de ondersteuning Bij het laatste inspectiebezoek in 2012 heeft de inspectie vastgesteld dat de ondersteuning op de Langenoord op orde was. Wel kwamen er nog een aantal aandachtspunten naar voren, te weten: 8.3 De school voert de ondersteuning planmatig uit. 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning. Conclusie uit het laatste inspectierapport: De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Langenoord op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. Datum 12 april 2012

4 Deze vraag wordt nogmaals gesteld in verband met meerdere leerwegen. Uitstroom naar VO Voortgezet speciaal onderwijs 0 Praktijkonderwijs 0 VMBO BBL 0 VMBO BBL met LWOO 3 VMBO KBL 3 VMBO KBL met LWOO 0 VMBO GL 0 VMBO GL met LWOO 0 VMBO TL (MAVO) 12 VMBO TL met LWOO 0 MAVO/HAVO 0 HAVO 19 HAVO/VWO 0 VWO 11 Gymnasium 0 Oordeel basistoezicht 2B Basisondersteuning Datum vaststelling basisondersteuning 14 oktober 2014 We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning. In orde X In ontwikkeling We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. X In orde In ontwikkeling We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. In orde X In ontwikkeling

5 We dragen leerlingen zorgvuldig over. X In orde In ontwikkeling We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu. In orde X In ontwikkeling We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. In orde X In ontwikkeling We werken constructief samen met ouders en leerlingen. X In orde In ontwikkeling We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien. X In orde In ontwikkeling We beschikken over de kennis en vaardigheden voor lichte interventies. In orde X In ontwikkeling We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid. X In orde In ontwikkeling

6 3. Extra ondersteuning: voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 4. Grenzen aan het onderwijs 4. Grenzen aan het onderwijs Onze grens is vastgelegd door een samenstelling van groepsgrootte en zorg in de groep. Een groep heeft bij ons maximaal 32 leerlingen. Door zorgzwaarte kan het zijn dat de maximale groepsgrootte lager ligt. Daarnaast zijn er een aantal situaties waarin wij in onze onderwijssetting niet kunnen aansluiten bij (onderwijs)behoeften van een kind: - De school heeft geen ervaring/kennis rondom ernstige lichamelijke handicaps. - Bij gedragsproblematieken waarbij de veiligheid van het kind, de groep of de leerkracht structureel in het gedrang komt. - Het lichamelijk verschonen van een kind. - het welbevinden van het kind is voor ons erg belangrijk. Wanneer een kind psychosomatische klachten krijgt kan het zijn dat het kind een grens binnen onze vorm van onderwijs bereikt heeft. Onderwijs blijft maatwerk. We vragen ons bij ieder kind regelmatig af hoe er optimaal aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van dit kind. Daarbij hoort altijd de vraag of onze onderwijssetting (waarbij groeps-/ leerkracht- en kindfactoren mee spelen) hierbij voldoende biedt voor de ontwikkeling van het kind.

7 3A. Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften binnen de basisondersteuning. Gebouw Aandacht en tijd Schoolomgeving Leerlingpopulatie Teamfactoren Leerkrachtfactoren Samenwerking met partners Stimulerende factoren Het gebouw is rolstoelvriendelijk. Er is een lift in het gebouw aanwezig en een invalidentoilet. Ook is er in een van de toiletblokken een verschoningstafel voor peuters. In het gebouw hebben we een computerlokaal en zelfstandigwerkruimte. Er is een apart plein voor de kleuters. De school heeft een inpandige voorschool en BSO. Er is een plusklas waarin 2e leerlijn leerstof aangeboden wordt aan hoogbegaafde kinderen. De school staat op een centrale plek in Hoogland. Het van oudsher dorpse karakter zorgt voor een grote betrokkenheid van de omgeving bij de school. Onze leerlingpopulatie is afkomstig uit de wijken Hoogland, Nieuwland, Kattenbroek, Vathorst en Schothorst. Op de Langenoord zit een hard werkend team, dat zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld heeft op het gebied van handelingsgericht werken. Er is een open houding naar ieder kind en samenwerking met ouders wordt door het team als noodzakelijk ervaren voor de optimale ontwikkeling van ieder kind. Leerkrachten werken op een pro - actieve manier aan deskundigheidsbevordering. Het leerkrachten zijn betrokken bij de school en de omgeving van de school. Binnen de school is er op breed gebied samenwerking met partners: - SWV de Eem - SKA - LoS - Sovee - Mee maatschappelijk werk - Centrum Jeugd en Gezin - GGD midden Utrecht - Riagg - Stichting Welzin Amersfoort - Regionaal Instituut Dyslexie - Leerplichtambtenaar - CED groep - Onderwijsexpertisecentrum KPOA - Hogeschool Utrecht - De Gedragstolk - Opleidingsschool ROC - RT praktijk Eline Vos. - Praktijk de ziel - Bibliotheek Hoogland Belemmerende factoren Geen aula/gezamenlijke ruimte in de school. Het gebouw is een ouder pand. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Door afname van leerlingenaantallen zal de school de komende jaren krimpen in formatie. Met minder mensen zal toch hetzelfde werk gedaan moeten worden. n.v.t. De ruimte in het pand is beperkt. Hierdoor is er niet altijd de mogelijkheid externe partners intern ruimte aan te bieden om ons te ondersteunen in het onderwijs.

8 Stimulerende factoren Belemmerende factoren - Buurtcentrum de Neng - de St. Martinus parochie Een aantal van onze partners is een deel van de week ook binnen ons pand aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn de SKA en RT praktijk Eline Vos Anders 3B. Structurele voorzieningen binnen de school voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften boven de basisondersteuning Op dit moment richten we ons op het op orde krijgen van de basisondersteuning. We vinden het belangrijk om eerst een sterke basisondersteuning neer te zetten voordat we ons buiten deze kaders verder gaan specialiseren. Het is echter wel zo dat we de afgelopen jaren expertise opgebouwd hebben op verschillende gebieden die buiten de basisondersteuning vallen. Zo hebben we ervaring met autisme, syndroom van down, leerproblematieken en gehoorproblematieken. We merken bij deze expertises dat het kunnen bieden van voldoende aansluiting op de onderwijsbehoeften van het kind nog afhangt van een aantal factoren: - ieder kind is uniek. Het aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften buiten de basisondersteuning hangt af van de behoeften van het kind, in combinatie met de groep waar hij/zij in zit, en de leerkracht die voor de groep staat. - extra middelen/ondersteuning die geboden wordt d.m.v. een arrangement. We staan open om binnen ons onderwijs op zoek te gaan naar de mogelijkheden voor ieder kind. Dit lukt ons niet altijd alleen. Op dat moment is het belangrijk dat er naast de wil om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind, ook de mogelijkheden zijn. Extra middelen vanuit het samenwerkingsverband geven de kans om onze mogelijkheden op te rekken.

9 5. Ontwikkeling en ambities 5A. Ontwikkelpunten n.a.v. de basiskwaliteit en de basisondersteuning Ten tijden van de nulmeting blijkt dat de Langenoord op 5 beloftes uit de basisondersteuning nog in ontwikkeling is. De komende twee jaar zal er planmatig gewerkt worden om deze 5 beloftes op het gevraagde niveau van de basisondersteuning te krijgen. Er zal ingestoken worden op de volgende beloften: 1. We voeren transparant beleid op het gebied van ondersteuning aan leerlingen: - De school beschikt over de volgende beleidsstukken en medewerkers passen deze toe: * protocol medisch handelen * veiligheidsplan * gedragsprotocol * dyscalculieprotocol * protocol aangepaste leerlijnen 3. We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. - Teamleden staan open voor feedback, reflecteren op hun eigen rol en trekken daaruit conclusies van hun handelen. 5. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu. - Leerkrachten benoemen in hun groepsplan de doelen voor de lange (eind schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met (indien mogelijk) leerlingen, ouders en collega's. - Het ontwikkelingsperspectief - plan wordt tenminste een keer per schooljaar met ouders geëvalueerd. 6. We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. - De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. - De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. - Leerkrachten werken met een doelgericht (groeps)plan, tenminste voor de vakken rekenen, Nederlands, en sociaalemotionele ontwikkeling (waaronder gedrag), waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepen en mogelijk een individuele leerling beschrijven. 9. We beschikken over een aanbod voor lichte interventies op school. - Alle leerkrachten beschikken over basiskennis en vaardigheden op het gebied van: * (lichte) ondersteuningsvragen op sociaal - emotioneel gebied en gedragsondersteuning. * (lichte) ondersteuningsvragen rondom medische ondersteuning en (senso)motorisch en logopedisch gebied. - De school heeft een kwalitatief ondersteuningsaanbod bij ondersteuningsvragen op het gebied van: *(lichte) ondersteuningsvragen op het terrein van dyscalculie. *(lichte) ondersteuningsvragen rondom medische ondersteuning en (senso)motorisch en logopedisch gebied.

10 5B. Beschrijving van ambities De komende twee jaar zullen wij ons richten op het op orde krijgen van de basisondersteuning. De ontwikkelpunten die hierboven zijn aangegeven komen terug in onze jaarplannen. We hebben ons hierbij een aantal doelen gesteld, gekoppeld aan de beloften uit de basisondersteuning. Binnen belofte 1 is het van belang dat de school zijn protocollen op orde heeft en dat deze ook bekent zijn bij team en ouders. Onze ambitie is dat de protocollen die nu nog missen eind schooljaar 2014/2015 binnen de school aanwezig zijn en gecommuniceerd zijn met het team. In 2015/2016 zal de communicatie naar ouders plaats vinden, door gebruik te maken van de schoolgids en de website. Belofte 3 richt zich op het handelingsgericht werken. De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet op dit gebied. Binnen het team staat het geven van feedback dit jaar centraal. Er worden structureel momenten gepland waarin collega's elkaar kunnen bevragen op hun handelen. Deze feedback zal gekoppeld worden aan de evaluaties van groepsplannen en analyses van de methode- en citotoetsen. Deze ontwikkeling is de afgelopen jaren al in gang gezet. We willen komend schooljaar een verdiepingsslag maken, zodat de reflecties en feedback ook duidelijk terug te vinden zijn in het dagelijks handelen. Binnen onze groepsplannen worden lange en korte termijndoelen gesteld, zoals in belofte 5 gevraagd wordt. Deze doelen worden besproken met de collega's. Het is echter nog niet standaard dat deze ook met ouders en kinderen besproken worden. Hier willen we de komende jaren op in gaan steken. Partnerschap met ouders vinden wij essentieel voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het kindgesprek begint steeds frequenter vorm te krijgen binnen de school. Er is echter nog geen duidelijke lijn binnen de school. Voor het schooljaar 2015/2016 is het de ambitie hier afstemming over te bereiken binnen de school. Daarnaast gaan we dit schooljaar voor het eerst werken met de groeidocumenten vanuit het samenwerkingsverband die samen het OPP (ontwikkelingsperspectief - plan) vormen. Voor kinderen die extra middelen of ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgen moet de school een OPP opstellen. Onze ambitie is de lijnen die nu door het samenwerkingsverband zijn uitgezet te gaan volgen. Hierbij nemen we de jaarlijkse evaluatie met ouders mee. In belofte 6 gaat het over afstemmen van het onderwijs op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. Binnen het handelingsgericht werken wordt er op de Langenoord met 3 instructieniveaus gewerkt. In de praktijk blijft echter dat er nog ontwikkelpunten liggen op verschillen in verwerkingsopdrachten en onderwijstijd. Er zijn op dit gebied individuele hulpvragen van leerkrachten, die ook met individuele scholing aangepakt worden. Daarnaast wordt er teambreed ingestoken op deze gebieden door de kwaliteitskringen binnen de school. We werken op de Langenoord met groepsplannen op de gebieden van technisch lezen en spelling. Komend jaar zal het vakgebied rekenen in een groepsplan gezet worden. In het schooljaar 2015/2016 is het de ambitie om een groepsplan sociaal - emotioneel te ontwikkelen. De punten die in belofte 3, 5 en 6 in ontwikkeling zijn komen in schooljaar 2014/2015 ook in maart terug op een teamstudiedag over handelingsgericht werken. In het team is een duidelijke behoefte aangegeven op gezamenlijk scholing aan te gaan op het gebied van lichte interventies van de in belofte 9 gevraagde gebieden. In schooljaar 2015/2016 zullen we deze scholing opnemen in het programma. Een aantal collega's is zich dit schooljaar door individuele scholing al aan het verdiepen in deze onderwerpen. Zij zullen dit schooljaar deze kennis ook delen met het team. Het is onze ambitie om over 2 jaar te voldoen aan de beloftes zoals deze in de basisondersteuning zijn neergezet.

11 6. Waar zijn jullie als school trots op? 6. Waar zijn jullie als school trots op? Op de Langenoord heerst een positief pedagogisch klimaat. De ouderbetrokkenheid is hoog. Er is een grote commissie (bestaand uit ouders) die ons ondersteunen bij activiteiten. We vinden dit belangrijk, want partnerschap met de ouders staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn trots op de manier waarop wij dat vorm proberen te geven, door middel van de koffie uurtjes, de kijkochtenden en bijvoorbeeld het omgekeerde oudergesprek. We zijn trots op de mogelijkheden die we bieden voor kinderen die hoogbegaafd zijn. Naast het afnemen van de DHH zijn we in staat om zowel 1e als 2e lijns leerstof aan te bieden aan kinderen die hoogbegaafd zijn. Vanuit de ouderenquête is de goede relatie tussen kind en leerkracht hoog gewaardeerd. Hier zijn we trots op. De kernwaarden creativiteit, betrokkenheid en eigenwaarde zijn drie peilers waarop we ons onderwijs invulling geven. De afgelopen jaren zijn we op pad gegaan richting het worden van een opleidingsschool. Het gehele team heeft hierin communicatietrainingen gehad. We zijn trots op de ontwikkelingen die we als team hebben gemaakt op dit gebied. Datum vaststelling 14 oktober 2014

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Wat wij gaan doen is doen waar we goed in zijn en dát gaan we beter doen Dagelijks bestuur SWV 22 januari 2013 Format Derksen&Hoogeboom

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie