Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014"

Transcriptie

1 Contactgegevens school Naam De Langenoord Straat + huisnummer Kerklaan 7 Plaats Hoogland Postcode 3828 EA Land Nederland Brinnummer 03TB Telefoon (033) adres

2 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Hierbij het ondersteuningsprofiel van basisschool de Langenoord. De Langenoord is een Katholieke basisschool gelegen in het mooie dorp Hoogland. De school maakt per 1 augustus 2014 deel uit van het samenwerkingsverband de Eem. We werken met een enthousiast en betrokken team in goede samenwerking met de ouders aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Kinderen verschillen in talent, persoonlijkheid en werktempo. Ook verschillen zij in sociale-, culturele- en economische achtergrond. Op de Langenoord houden we rekening met deze verschillen en bieden wij een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen. Onze school kent een leerstofjaarklassensysteem waarbinnen de individuele ontwikkeling van ieder kind wordt gestimuleerd en ruimte is voor verdieping of verrijking van het leerstofaanbod. Wij willen een school zijn voor alle kinderen, ook voor die kinderen die zich anders ontwikkelen dan de meeste leeftijdsgenootjes. Ieder kind telt mee, betekent ook dat ieder kind welkom is. Het belang van het kind en de mogelijkheden die de school kan bieden, zijn hierbij leidraad. De Langenoord blijft kritisch kijken naar de eigen ontwikkeling. We voldoen aan het kader dat de inspectie gesteld heeft, maar zien nog ontwikkelpunten ten aanzien van de basisondersteuning. De komende jaren zullen we er op inzetten ons te ontwikkelen binnen de kaders van de basisondersteuning. 1C. Kengetallen Leerlingaantal op Leerlingengewicht: aantal lln 0,3 2 Leerlingengewicht: aantal lln 1, Aantal sbo-verwijzingen Aantal verwijzingen so cl Aantal verwijzingen so cl Aantal LGF / arrangementen Aantal kinderen met een ontwikkelingsperspectief Groep 1 0 Groep 2 0

3 Groep 3 0 Groep 4 1 Groep 5 1 Groep 6 1 Groep 7 1 Groep 8 2 Uitstroom naar VO Voortgezet Speciaal Onderwijs Praktijk onderwijs VMBO BB VMBO K 2/ + 1 GL 4 7 VMBO T mavo - havo 10 VMBO met LWOO HAVO VWO Basisondersteuning 2A. Oordeel inspectie: Kwaliteit van de ondersteuning Bij het laatste inspectiebezoek in 2012 heeft de inspectie vastgesteld dat de ondersteuning op de Langenoord op orde was. Wel kwamen er nog een aantal aandachtspunten naar voren, te weten: 8.3 De school voert de ondersteuning planmatig uit. 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning. Conclusie uit het laatste inspectierapport: De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Langenoord op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. Datum 12 april 2012

4 Deze vraag wordt nogmaals gesteld in verband met meerdere leerwegen. Uitstroom naar VO Voortgezet speciaal onderwijs 0 Praktijkonderwijs 0 VMBO BBL 0 VMBO BBL met LWOO 3 VMBO KBL 3 VMBO KBL met LWOO 0 VMBO GL 0 VMBO GL met LWOO 0 VMBO TL (MAVO) 12 VMBO TL met LWOO 0 MAVO/HAVO 0 HAVO 19 HAVO/VWO 0 VWO 11 Gymnasium 0 Oordeel basistoezicht 2B Basisondersteuning Datum vaststelling basisondersteuning 14 oktober 2014 We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning. In orde X In ontwikkeling We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. X In orde In ontwikkeling We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. In orde X In ontwikkeling

5 We dragen leerlingen zorgvuldig over. X In orde In ontwikkeling We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu. In orde X In ontwikkeling We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. In orde X In ontwikkeling We werken constructief samen met ouders en leerlingen. X In orde In ontwikkeling We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien. X In orde In ontwikkeling We beschikken over de kennis en vaardigheden voor lichte interventies. In orde X In ontwikkeling We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid. X In orde In ontwikkeling

6 3. Extra ondersteuning: voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 4. Grenzen aan het onderwijs 4. Grenzen aan het onderwijs Onze grens is vastgelegd door een samenstelling van groepsgrootte en zorg in de groep. Een groep heeft bij ons maximaal 32 leerlingen. Door zorgzwaarte kan het zijn dat de maximale groepsgrootte lager ligt. Daarnaast zijn er een aantal situaties waarin wij in onze onderwijssetting niet kunnen aansluiten bij (onderwijs)behoeften van een kind: - De school heeft geen ervaring/kennis rondom ernstige lichamelijke handicaps. - Bij gedragsproblematieken waarbij de veiligheid van het kind, de groep of de leerkracht structureel in het gedrang komt. - Het lichamelijk verschonen van een kind. - het welbevinden van het kind is voor ons erg belangrijk. Wanneer een kind psychosomatische klachten krijgt kan het zijn dat het kind een grens binnen onze vorm van onderwijs bereikt heeft. Onderwijs blijft maatwerk. We vragen ons bij ieder kind regelmatig af hoe er optimaal aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van dit kind. Daarbij hoort altijd de vraag of onze onderwijssetting (waarbij groeps-/ leerkracht- en kindfactoren mee spelen) hierbij voldoende biedt voor de ontwikkeling van het kind.

7 3A. Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften binnen de basisondersteuning. Gebouw Aandacht en tijd Schoolomgeving Leerlingpopulatie Teamfactoren Leerkrachtfactoren Samenwerking met partners Stimulerende factoren Het gebouw is rolstoelvriendelijk. Er is een lift in het gebouw aanwezig en een invalidentoilet. Ook is er in een van de toiletblokken een verschoningstafel voor peuters. In het gebouw hebben we een computerlokaal en zelfstandigwerkruimte. Er is een apart plein voor de kleuters. De school heeft een inpandige voorschool en BSO. Er is een plusklas waarin 2e leerlijn leerstof aangeboden wordt aan hoogbegaafde kinderen. De school staat op een centrale plek in Hoogland. Het van oudsher dorpse karakter zorgt voor een grote betrokkenheid van de omgeving bij de school. Onze leerlingpopulatie is afkomstig uit de wijken Hoogland, Nieuwland, Kattenbroek, Vathorst en Schothorst. Op de Langenoord zit een hard werkend team, dat zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld heeft op het gebied van handelingsgericht werken. Er is een open houding naar ieder kind en samenwerking met ouders wordt door het team als noodzakelijk ervaren voor de optimale ontwikkeling van ieder kind. Leerkrachten werken op een pro - actieve manier aan deskundigheidsbevordering. Het leerkrachten zijn betrokken bij de school en de omgeving van de school. Binnen de school is er op breed gebied samenwerking met partners: - SWV de Eem - SKA - LoS - Sovee - Mee maatschappelijk werk - Centrum Jeugd en Gezin - GGD midden Utrecht - Riagg - Stichting Welzin Amersfoort - Regionaal Instituut Dyslexie - Leerplichtambtenaar - CED groep - Onderwijsexpertisecentrum KPOA - Hogeschool Utrecht - De Gedragstolk - Opleidingsschool ROC - RT praktijk Eline Vos. - Praktijk de ziel - Bibliotheek Hoogland Belemmerende factoren Geen aula/gezamenlijke ruimte in de school. Het gebouw is een ouder pand. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Door afname van leerlingenaantallen zal de school de komende jaren krimpen in formatie. Met minder mensen zal toch hetzelfde werk gedaan moeten worden. n.v.t. De ruimte in het pand is beperkt. Hierdoor is er niet altijd de mogelijkheid externe partners intern ruimte aan te bieden om ons te ondersteunen in het onderwijs.

8 Stimulerende factoren Belemmerende factoren - Buurtcentrum de Neng - de St. Martinus parochie Een aantal van onze partners is een deel van de week ook binnen ons pand aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn de SKA en RT praktijk Eline Vos Anders 3B. Structurele voorzieningen binnen de school voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften boven de basisondersteuning Op dit moment richten we ons op het op orde krijgen van de basisondersteuning. We vinden het belangrijk om eerst een sterke basisondersteuning neer te zetten voordat we ons buiten deze kaders verder gaan specialiseren. Het is echter wel zo dat we de afgelopen jaren expertise opgebouwd hebben op verschillende gebieden die buiten de basisondersteuning vallen. Zo hebben we ervaring met autisme, syndroom van down, leerproblematieken en gehoorproblematieken. We merken bij deze expertises dat het kunnen bieden van voldoende aansluiting op de onderwijsbehoeften van het kind nog afhangt van een aantal factoren: - ieder kind is uniek. Het aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften buiten de basisondersteuning hangt af van de behoeften van het kind, in combinatie met de groep waar hij/zij in zit, en de leerkracht die voor de groep staat. - extra middelen/ondersteuning die geboden wordt d.m.v. een arrangement. We staan open om binnen ons onderwijs op zoek te gaan naar de mogelijkheden voor ieder kind. Dit lukt ons niet altijd alleen. Op dat moment is het belangrijk dat er naast de wil om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind, ook de mogelijkheden zijn. Extra middelen vanuit het samenwerkingsverband geven de kans om onze mogelijkheden op te rekken.

9 5. Ontwikkeling en ambities 5A. Ontwikkelpunten n.a.v. de basiskwaliteit en de basisondersteuning Ten tijden van de nulmeting blijkt dat de Langenoord op 5 beloftes uit de basisondersteuning nog in ontwikkeling is. De komende twee jaar zal er planmatig gewerkt worden om deze 5 beloftes op het gevraagde niveau van de basisondersteuning te krijgen. Er zal ingestoken worden op de volgende beloften: 1. We voeren transparant beleid op het gebied van ondersteuning aan leerlingen: - De school beschikt over de volgende beleidsstukken en medewerkers passen deze toe: * protocol medisch handelen * veiligheidsplan * gedragsprotocol * dyscalculieprotocol * protocol aangepaste leerlijnen 3. We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. - Teamleden staan open voor feedback, reflecteren op hun eigen rol en trekken daaruit conclusies van hun handelen. 5. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu. - Leerkrachten benoemen in hun groepsplan de doelen voor de lange (eind schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met (indien mogelijk) leerlingen, ouders en collega's. - Het ontwikkelingsperspectief - plan wordt tenminste een keer per schooljaar met ouders geëvalueerd. 6. We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. - De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. - De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. - Leerkrachten werken met een doelgericht (groeps)plan, tenminste voor de vakken rekenen, Nederlands, en sociaalemotionele ontwikkeling (waaronder gedrag), waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepen en mogelijk een individuele leerling beschrijven. 9. We beschikken over een aanbod voor lichte interventies op school. - Alle leerkrachten beschikken over basiskennis en vaardigheden op het gebied van: * (lichte) ondersteuningsvragen op sociaal - emotioneel gebied en gedragsondersteuning. * (lichte) ondersteuningsvragen rondom medische ondersteuning en (senso)motorisch en logopedisch gebied. - De school heeft een kwalitatief ondersteuningsaanbod bij ondersteuningsvragen op het gebied van: *(lichte) ondersteuningsvragen op het terrein van dyscalculie. *(lichte) ondersteuningsvragen rondom medische ondersteuning en (senso)motorisch en logopedisch gebied.

10 5B. Beschrijving van ambities De komende twee jaar zullen wij ons richten op het op orde krijgen van de basisondersteuning. De ontwikkelpunten die hierboven zijn aangegeven komen terug in onze jaarplannen. We hebben ons hierbij een aantal doelen gesteld, gekoppeld aan de beloften uit de basisondersteuning. Binnen belofte 1 is het van belang dat de school zijn protocollen op orde heeft en dat deze ook bekent zijn bij team en ouders. Onze ambitie is dat de protocollen die nu nog missen eind schooljaar 2014/2015 binnen de school aanwezig zijn en gecommuniceerd zijn met het team. In 2015/2016 zal de communicatie naar ouders plaats vinden, door gebruik te maken van de schoolgids en de website. Belofte 3 richt zich op het handelingsgericht werken. De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet op dit gebied. Binnen het team staat het geven van feedback dit jaar centraal. Er worden structureel momenten gepland waarin collega's elkaar kunnen bevragen op hun handelen. Deze feedback zal gekoppeld worden aan de evaluaties van groepsplannen en analyses van de methode- en citotoetsen. Deze ontwikkeling is de afgelopen jaren al in gang gezet. We willen komend schooljaar een verdiepingsslag maken, zodat de reflecties en feedback ook duidelijk terug te vinden zijn in het dagelijks handelen. Binnen onze groepsplannen worden lange en korte termijndoelen gesteld, zoals in belofte 5 gevraagd wordt. Deze doelen worden besproken met de collega's. Het is echter nog niet standaard dat deze ook met ouders en kinderen besproken worden. Hier willen we de komende jaren op in gaan steken. Partnerschap met ouders vinden wij essentieel voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het kindgesprek begint steeds frequenter vorm te krijgen binnen de school. Er is echter nog geen duidelijke lijn binnen de school. Voor het schooljaar 2015/2016 is het de ambitie hier afstemming over te bereiken binnen de school. Daarnaast gaan we dit schooljaar voor het eerst werken met de groeidocumenten vanuit het samenwerkingsverband die samen het OPP (ontwikkelingsperspectief - plan) vormen. Voor kinderen die extra middelen of ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgen moet de school een OPP opstellen. Onze ambitie is de lijnen die nu door het samenwerkingsverband zijn uitgezet te gaan volgen. Hierbij nemen we de jaarlijkse evaluatie met ouders mee. In belofte 6 gaat het over afstemmen van het onderwijs op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. Binnen het handelingsgericht werken wordt er op de Langenoord met 3 instructieniveaus gewerkt. In de praktijk blijft echter dat er nog ontwikkelpunten liggen op verschillen in verwerkingsopdrachten en onderwijstijd. Er zijn op dit gebied individuele hulpvragen van leerkrachten, die ook met individuele scholing aangepakt worden. Daarnaast wordt er teambreed ingestoken op deze gebieden door de kwaliteitskringen binnen de school. We werken op de Langenoord met groepsplannen op de gebieden van technisch lezen en spelling. Komend jaar zal het vakgebied rekenen in een groepsplan gezet worden. In het schooljaar 2015/2016 is het de ambitie om een groepsplan sociaal - emotioneel te ontwikkelen. De punten die in belofte 3, 5 en 6 in ontwikkeling zijn komen in schooljaar 2014/2015 ook in maart terug op een teamstudiedag over handelingsgericht werken. In het team is een duidelijke behoefte aangegeven op gezamenlijk scholing aan te gaan op het gebied van lichte interventies van de in belofte 9 gevraagde gebieden. In schooljaar 2015/2016 zullen we deze scholing opnemen in het programma. Een aantal collega's is zich dit schooljaar door individuele scholing al aan het verdiepen in deze onderwerpen. Zij zullen dit schooljaar deze kennis ook delen met het team. Het is onze ambitie om over 2 jaar te voldoen aan de beloftes zoals deze in de basisondersteuning zijn neergezet.

11 6. Waar zijn jullie als school trots op? 6. Waar zijn jullie als school trots op? Op de Langenoord heerst een positief pedagogisch klimaat. De ouderbetrokkenheid is hoog. Er is een grote commissie (bestaand uit ouders) die ons ondersteunen bij activiteiten. We vinden dit belangrijk, want partnerschap met de ouders staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn trots op de manier waarop wij dat vorm proberen te geven, door middel van de koffie uurtjes, de kijkochtenden en bijvoorbeeld het omgekeerde oudergesprek. We zijn trots op de mogelijkheden die we bieden voor kinderen die hoogbegaafd zijn. Naast het afnemen van de DHH zijn we in staat om zowel 1e als 2e lijns leerstof aan te bieden aan kinderen die hoogbegaafd zijn. Vanuit de ouderenquête is de goede relatie tussen kind en leerkracht hoog gewaardeerd. Hier zijn we trots op. De kernwaarden creativiteit, betrokkenheid en eigenwaarde zijn drie peilers waarop we ons onderwijs invulling geven. De afgelopen jaren zijn we op pad gegaan richting het worden van een opleidingsschool. Het gehele team heeft hierin communicatietrainingen gehad. We zijn trots op de ontwikkelingen die we als team hebben gemaakt op dit gebied. Datum vaststelling 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014 De Horizon - 28 oktober 214 Contactgegevens school Naam De Horizon Straat + huisnummer Sportlaan 14 Plaats Hoogland Postcode 3828AZ Land Nederland Brinnummer 24AR Telefoon (33)48-9347 E-mailadres dehorizon@haal.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Kosmos - 26 augustus 2015

Schoolondersteuningsprofiel De Kosmos - 26 augustus 2015 Contactgegevens school Naam De Kosmos Straat + huisnummer De Bovenkruier 1 Plaats Hoogland Postcode 3828 AR Land Nederland Brinnummer 22FH Telefoon (033)480-7515 E-mailadres dekosmos@dekosmos.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Calvijn - 17 februari 2015

Schoolondersteuningsprofiel Calvijn - 17 februari 2015 Calvijn - 17 februari 215 Contactgegevens school Naam Calvijn Straat + huisnummer Prinses Margrietstraat 17 Plaats Bunschoten Postcode 3751 CP Land Nederland Brinnummer 18H Telefoon (33)298-1731 E-mailadres

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Biezen Straat + huisnummer Kraailandhof 1 Plaats Hoogland Postcode 3828 JN Land Nederland Brinnummer 06LM Telefoon (033)480-2028 E-mailadres biezen@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Mr. Groen van Prinsterer - 25 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Mr. Groen van Prinsterer - 25 november 2014 Contactgegevens school Naam Mr. Groen van Prinsterer Straat + huisnummer Vivaldiweg 1-3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 GW Land Nederland Brinnummer 18JY Telefoon (33)298-714 E-mailadres info@mrgroenvanprinsterer.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam Het Baken (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 23 WK Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel GBS Het Talent - 12 februari 2015

Schoolondersteuningsprofiel GBS Het Talent - 12 februari 2015 GBS Het Talent - 12 februari 215 Contactgegevens school Naam GBS Het Talent Straat + huisnummer Jan van Riebeeckstraat 27 Plaats Bunschoten Postcode 3752 K Land Nederland Brinnummer 23 PN Telefoon (33)298-335

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Tafelronde Straat + huisnummer Koning karelpad 12 Plaats Amersfoort Postcode 3713 HC Land Nederland Brinnummer 15YG Telefoon (033)4720634 E-mailadres tafelronde@kpoa.nl Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Kleine Beer Straat + huisnummer Plaats Leusden Postcode 3833XB Brin 06NJ Telefoonnummer 033-43 24 221 E-mailadres skoning@haal.nl Onderwijskundig concept van de school Het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Zonnewijzer Straat + huisnummer Plaats Amersfoort Postcode 3822CH Brin 21RS Telefoonnummer 033-45 59 939 E-mailadres dir.zonnewijzer@pcboamersfoort.nl Onderwijskundig concept

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Boulevard 410 SBO - 6 juli 2015

Schoolondersteuningsprofiel Boulevard 410 SBO - 6 juli 2015 Contactgegevens school Naam Boulevard 410 SBO Straat + huisnummer Laakboulevard 410 Plaats Amersfoort Postcode 3825 KL Land Nederland Brinnummer 14 NB Telefoon (033)433-3868 E-mailadres boulevard410@stichtingso.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel GBS De Regenboog - 12 februari 2015

Schoolondersteuningsprofiel GBS De Regenboog - 12 februari 2015 Contactgegevens school Naam GBS De Regenboog Straat + huisnummer Reinaartpad 1 Plaats Amersfoort Postcode 3813 KM Land Nederland Brinnummer 4KI Telefoon (33)476-7883 E-mailadres deregenboog@haal.nl 1B.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Achtbaan Straat + huisnummer Luiterf 2 Plaats Amersfoort Postcode 3822 CD Land Nederland Brinnummer 21 RQ Telefoon (033)455-1133 E-mailadres admin@deachtbaan.net Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam SBO Michaëlschool Straat + huisnummer van Almondestraat 2 Plaats Amersfoort Postcode 3814 RV Land Nederland Brinnummer 00UI Telefoon (033)472-1604 E-mailadres michaelschool@kpoa.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / Inspectie KH / WMK.. HOOG NIVEAU De school voert een Zie beschrijving in het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam GBS Het Talent Straat + huisnummer Jan van Riebeeckstraat 27 Plaats Bunschoten Postcode 3752 XK Land Nederland Brinnummer 23 PN Telefoon (033)298-3305 E-mailadres info@gbshettalent.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Zevensprong. Versie 1 l

Schoolondersteuningsprofiel. Zevensprong. Versie 1 l Schoolondersteuningsprofiel Zevensprong Versie 1 l 15 07 2014 INLEIDING Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die etra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe

Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe Algemene gegevens Contact en vaststellingsgegevens Naam school Naam: St. Bernardusschool Adres: Willem Tellstraat 70, 8162 ET, Epe Brin: 06YN Telefoon:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam Van Amerongenschool Straat + huisnummer Koningin Wilhelminastraat Plaats Bunschoten Postcode 3751 DD Land Nederland Brinnummer 09YH Telefoon (033)298-1395 E-mailadres info@pco-amerongen.nl

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam Van Amerongenschool Straat + huisnummer Plaats Bunschoten Postcode 3751DD Brin 09YH Telefoonnummer 033-29 81 395 E-mailadres info@vanamerongenschool.nl Onderwijskundig concept

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school OBS De Regenboog Ingevuld op 10-11-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Het onderwijsconcept van de school is gebaseerd

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel 2016-2020 1 SOP Profi Pendi Inhoud 1. Algemene gegevens... 3 1.1 Contactgegevens school... 3 2. Visie van de school (kort) en type school... 4 3. Kengetallen leerlingen...

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Bijlage 9: Basisondersteuning met uitwerking in standaarden 1. Inleiding In juni 2013 is de notitie basisondersteuning van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond vastgesteld. Er heeft scholing

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (034)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school RKBS De Horizon Ingevuld op 20-12-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Motto: 'Lachend de school in, maar ook lachend

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Harmpje Visser school Ingevuld op september 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Met onze schoolmissie: " Geloof in talenten" sluiten

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Vooraf Joppeschool Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie en onderwijsconcept

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel St Martinus Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld door de MR op [datum]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school De Uitleg Dalfsen Ingevuld op Augustus 2015 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Uitleg is en gereformeerde basisschool. Op dit moment

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal ( ) 64 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 2 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal ( ) 64 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 2 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. Ingevuld door cbs De Bron sept. 214 Martin Oenema Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze school is een protestants christelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2015-2019 Vastgesteld op [datum] Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie en onderwijsconcept

Nadere informatie

De omschrijving en definiëring van basisondersteuning heeft in de praktijk drie functies:

De omschrijving en definiëring van basisondersteuning heeft in de praktijk drie functies: Basisondersteuning Inleiding Per 1 augustus 2014 is het wettelijk voorgeschreven dat samenwerkingsverbanden bestuurlijke afspraken maken over het niveau van basisondersteuning op de scholen. Het ondersteuningsplan

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school Naam: Het Noordermerk Adres: Noorderbrink 2 Brin: 03EH01 Telefoon: 0525-621718 E-mail: info@hetnoordermerk.nl

Nadere informatie

OBS OLYMPUS Voor ieder kind een kans. School Ondersteunings Profiel

OBS OLYMPUS Voor ieder kind een kans. School Ondersteunings Profiel OBS OLYMPUS Voor ieder kind een kans School Ondersteunings Profiel 2016-2017 A. Contactgegevens school Naam OBS Olympus Straat + huisnummer Erich Salomonstraat 432 Postcode en plaats 1087 JA Amsterdam

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Kingmaschool - 21 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Kingmaschool - 21 november 2014 Contactgegevens school Naam Kingmaschool Straat + huisnummer Dorresteinseweg 7 Plaats Amersfoort Postcode 3817 GA Land Nederland Brinnummer 00JL Telefoon (033)461-6223 E-mailadres l.vanmiddelaar@stichtingso.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens: Naam school: CBS Instituut Coolsma Straat: Coolsmalaan 3-5 Telefoon: 0343-513735 Mailadres: info@cbscoolsma.nl Website: www.cbscoolsma.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Obs. Cornelis Jetses Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 19-11-2013. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Naam school BS St Nicolaas 8144RG Lierderholthuisweg 49 Lierderholthuis 0572 392017 directie@bssintnicolaas.nl Ingevuld op 22 januari 2013 Typering van de school als onderwijszorgvoorziening

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop

Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

OBS IJPLEIN ONDERWIJS AAN HET IJ MET VEEL AANDACHT VOOR TALENTONTWIKKELING SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

OBS IJPLEIN ONDERWIJS AAN HET IJ MET VEEL AANDACHT VOOR TALENTONTWIKKELING SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL OBS IJPLEIN ONDERWIJS AAN HET IJ MET VEEL AANDACHT VOOR TALENTONTWIKKELING SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Format SWV PO, juli 2016 A. Contactgegevens school Naam OBS IJplein Straat + huisnummer Gedempte insteekhaven

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel 2014-2016. Openbare Montessorischool Zeist

School Ondersteunings Profiel 2014-2016. Openbare Montessorischool Zeist School Ondersteunings Profiel 2014-2016 1 Openbare Montessorischool Zeist School Ondersteunings Profiel (SOP) Openbare Montessorischool Zeist 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Schooljaar As-Siddieq Oost

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Schooljaar As-Siddieq Oost SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Schooljaar 2016-2017 As-Siddieq Oost A. Contactgegevens school Naam As-Siddieq Oost Straat + huisnummer Sumatraplantsoen 15 / Ambonplein 59 / Sumatrastraat Postcode en plaats

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel CBS de Enk Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 20 januari 2014. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Naam school De Uitleg, Dalfsen Ingevuld op Augustus 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Uitleg is en gereformeerde basisschool. Op dit

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 1. Inleiding Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Daarmee worden ook de grenzen van ons onderwijs

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam 3e Van der Huchtschool - Valeriaan Straat + huisnummer Valeriaanstraat 169a Plaats Soest Postcode 3765 EM Land Nederland Brinnummer 23TM Telefoon (035)601-2145 E-mailadres info3e@vanderhucht.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Wiekslag Schoolondersteuningsprofiel 2015-2019 Gewijzigd op 13 februari 2017 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1

Nadere informatie

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus 2015-2016 Handelingsgericht werken Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en analyseren van toetsen.

Nadere informatie

OBS De Dobbelsteen. Schoolondersteuningsprofiel

OBS De Dobbelsteen. Schoolondersteuningsprofiel OBS De Dobbelsteen Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL JAN WOUDSMASCHOOL Het kind en zijn ontwikkeling staan centraal in ons onderwijs. Vanuit de waarden samenwerken, veiligheid, enthousiasme, kwaliteit, respect en verantwoordelijkheid krijgen de kinderen

Nadere informatie

CBS Het Hoge. Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019

CBS Het Hoge. Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019 Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019 vastgesteld door het bestuur op 25 november 2015 vastgesteld door de MR op 07 januari 2016 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies SOP 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel KBS de Bavokring Algemene gegevens School KBS de Bavokring BRIN 17TU Directeur Aziz El Amiri Adres Willem Ruyslaan 17 Telefoon 010-4116881 E-mail Bavokring.dir@rvko.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Martinus Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 03-11-2013 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1

Nadere informatie

DE WAAIER Ruimte voor ontplooiing SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

DE WAAIER Ruimte voor ontplooiing SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WAAIER Ruimte voor ontplooiing SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Format SWV PO, juli 2016 A. Contactgegevens school Naam De Waaier Straat + huisnummer Obiplein 115 Postcode en plaats 1094 RB Amsterdam Brinnummer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen Zakelijke gegevens (*): Naam school: Ericaschool Straat: Ericalaan 30 Telefoon: 0317 613985 Mailadres: info@ericaschool.nl Website: www.ericaschool.nl Brinnr.:

Nadere informatie