Schoolondersteuningsprofiel Boulevard 410 SBO - 6 juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel Boulevard 410 SBO - 6 juli 2015"

Transcriptie

1 Contactgegevens school Naam Boulevard 410 SBO Straat + huisnummer Laakboulevard 410 Plaats Amersfoort Postcode 3825 KL Land Nederland Brinnummer 14 NB Telefoon (033) adres

2 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Samengevat: Boulevard410 is een school voor Speciaal Basisonderwijs in Amersfoort Vathorst en biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Onze doelgroep bestaat uit: leerlingen met een IQ tussen 60 en 85 met leer/ en of lichte gedragsproblemen, leerlingen met een IQ>85 met lichte gedragsproblemen, disharmonische profielen, dyslexie, dyscalculie en andere leerproblemen. Ook bieden wij voor jonge kinderen (kleuters) een observatiegroep inclusief onderwijs zorgarrangement samen met behandeling door jeugdzorg (Youke). Uitgangspunten SBO Boulevard410 is een speciale school voor basisonderwijs. We willen voor uw kind een bijzondere, speciale school zijn. Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school komt en dat er veel geleerd wordt. De periode op Boulevard410 moet voor uw kind een goede investering zijn voor de toekomst. Wij richten ons op de ontwikkelingskansen en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. De identiteit SBO Boulevard410 is een Algemeen Bijzondere school. Dat wil zeggen dat de school openstaat voor iedereen. Mensen met verschillende geloofsovertuigingen, huidskleuren, levensopvattingen of politieke richtingen zijn bij ons allemaal van harte welkom. De sfeer in onze school is vriendelijk en vooral open. Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van mensen. Wij werken actief aan doelstellingen op het gebied van burgerschap en integratie. Wat willen we bereiken Door middel van een gevarieerd lesaanbod streven we naar optimale ontwikkeling voor elke leerlingen op sociaal, emotioneel, communicatief, praktisch, cognitief, motorisch en creatief gebied. De kerndoelen voor het primair onderwijs zijn hier leidend in. De leerlingen van onze school hebben bijzondere zorg en begeleiding nodig. Dit komt omdat bij alle leerlingen op onze school het leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat. Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin op basis van de beginsituatie een uitstroomperspectief wordt geformuleerd. De jaarlijkse leerrendementen worden in het ontwikkelingsperspectief verwerkt en, waar mogelijk of nodig wordt het perspectief dan bijgesteld. Het klimaat van de school Als leerlingen voor het eerst naar Boulevard410 komen, stappen ze veelal uit de vertrouwde omgeving van de oude school in de buurt. Het is belangrijk dat leerlingen, maar zeker ook de ouders zich zo spoedig mogelijk thuis voelen. Je veilig voelen op school betekent dat je wordt geaccepteerd, gestimuleerd, gewaardeerd en gemotiveerd. Dat je kunt spelen en leren en je veilig voelt. Dat je weet waar je terecht kunt als je hulp of steun nodig hebt. Om dit te realiseren, zijn er duidelijke schoolregels en afspraken gemaakt waar iedereen, groot en klein, zich aan moet houden. Boulevard410 werkt met een eigen programma voor de sociale en emotionele ontwikkeling waarbij onder andere gebruikt wordt gemaakt van de methodes PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën) en de Vreedzame School. De volgende uitgangspunten vinden wij van groot belang: Een schooldag verloopt volgens een vast patroon (het rooster). Met elkaar bewaken we de rust en de regelmaat. Leraren zijn consequent en in hun gedrag voorspelbaar. Leerlingen werken zo veel mogelijk op hun eigen niveau en leerlingen worden betrokken bij de voortgang van hun

3 leerproces. Leerlingen leren stem te geven aan dat wat ze voelen en respect op te brengen voor de gevoelens van een ander. Leerlingen worden aangesproken op respectloos gedrag of grove taal. Pestgedrag wordt altijd, in samenwerking met de ouders, opgepakt. Een goed klimaat bevorderen we ook met plezierige zaken als vieringen, projecten, klassenavond en schoolkampen. Een open communicatie met elkaar bevordert een goede sfeer. Centraal in ons onderwijs staan de begrippen: relatie, competentie en autonomie. Dit betekent dat wij als team in ons dagelijks handelen bewust zijn van het evenwicht tussen: De behoefte van een kind aan een goede relatie met volwassenen en andere kinderen De behoefte van een kind om zich competent te voelen : ik kan het! De behoefte aan autonomie: ik kan en mag geregeld zelf keuzes maken. 1C. Kengetallen Leerlingaantal op Leerlingengewicht: aantal lln 0,3 Leerlingengewicht: aantal lln 1, Aantal sbo-verwijzingen Aantal verwijzingen so cl 3 Aantal verwijzingen so cl 4 3 Aantal LGF / arrangementen 3 Aantal kinderen met een ontwikkelingsperspectief Groep 1 Groep 2 Groep 3 14 Groep 4 19 Groep 5 18 Groep 6 41 Groep 7

4 42 Groep 8 40 Uitstroom naar VO Voortgezet Speciaal Onderwijs 1 0 Praktijk onderwijs 6 13 VMBO BB 9 10 VMBO K 8 8 VMBO T 2 7 VMBO met LWOO HAVO 1 1 VWO Deze vraag wordt nogmaals gesteld in verband met meerdere leerwegen. Uitstroom naar VO Voortgezet speciaal onderwijs 0 Praktijkonderwijs 7 VMBO BBL VMBO BBL met LWOO 19 VMBO KBL 1 VMBO KBL met LWOO 9 VMBO GL VMBO GL met LWOO 2 VMBO TL (MAVO) VMBO TL met LWOO 5 MAVO/HAVO 1 HAVO HAVO/VWO 1 VWO Gymnasium

5 2. Basisondersteuning 2A. Oordeel inspectie: Kwaliteit van de ondersteuning SBO Boulevard410 is sinds schooljaar een samenvoeging van SBO Anne Annema en SBO De Opmaat. De nieuwe school heeft nog geen recent inspectiebezoek gehad. Kwaliteit: De inspectie van het onderwijs handhaaft het basisarrangement voor SBO Anne Annema en SBO De Opmaat. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de scholen op die gebieden geen tekortkomingen hebben. De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse. Naleving: De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. Datum 22 januari 2013 Oordeel Basisarrangement wordt gehandhaafd. 2B Basisondersteuning Datum vaststelling basisondersteuning 25 maart 2013 We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. We dragen leerlingen zorgvuldig over. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu. We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen.

6 We werken constructief samen met ouders en leerlingen. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien. We beschikken over de kennis en vaardigheden voor lichte interventies. We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid. 3. Extra ondersteuning: voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 3A. Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften binnen de basisondersteuning. Gebouw Aandacht en tijd Schoolomgeving Stimulerende factoren Boulevard410 is gehuisvest in het multifunctionele gebouw Veenkampus in de wijk Vathorst (Amersfoort Noord). Wij hebben de beschikking over: Ruimte voor fysiotherapie Ruimte voor logopedie Leespaleis (RT) Spreekkamers BSO voorziening Behandelgroep voorziening (Youke) Doucheruimte Theaterzaal Kleuterplein (binnen) Speelzaal Een creativiteitsruimte Een kookruimte De groepsgrootte is tussen de 8 en 16 leerlingen. De jonge kind groep heeft dagelijks extra ondersteuning van een onderwijsassistent. Intensieve samenwerking met ouders. Veel aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling. We werken met de methoden PAD en Vreedzame School. De school heeft een centrale ligging in de wijk Vathorst (Amersfoort Noord). Vanuit de wijde regio is Boulevard410 goed te bereiken. Er is tevens goede parkeergelegenheid. Belemmerende factoren Geen eigen gymzaal (maar sporthal op loopafstand) Klein schoolplein

7 Stimulerende factoren Belemmerende factoren Op loopafstand: Bibliotheek Kinderboerderij Speelplek Winkels (om praktijksituaties te oefenen) Leerlingpopulatie Teamfactoren Leerkrachtfactoren Samenwerking met partners Anders Leerlingen vanaf 4 t/m 13 jaar. Leerlingen met een IQ tussen 60 en 85 met leer/ en of lichte gedragsproblemen Leerlingen met een IQ van 85 of hoger met lichte gedragsproblemen, disharmonische profielen, dyslexie, dyscalculie en andere leerproblemen. Ook bieden wij voor jonge kinderen (kleuters) een observatiegroep inclusief onderwijs zorg arrangement samen met behandeling door jeugdzorg (Youke). Aanwezige deskundigheid: Orthopedagoog/psycholoog Schoolmaatschappelijk werk Schoollogopedie Fysio/kinderoefentherapie Remedial teaching Leesspecialisten Intern begeleiders Vakleraar bewegingsonderwijs Boulevard410 heeft hoogopgeleide leraren, veelal met een extra specialisatie (master SEN). Naast de groepsleraren zijn op de school vakleraren, leraren met een speciale taak, specialisten en ondersteunend personeel werkzaam. Integraal kindcentrum met diverse samenwerkingspartners binnen ons gebouw: Intensieve zorg samenwerkingspartner Youke (jeugd- en opvoedhulp) Praktijk voor Kinderfysiotherapie Logopedie praktijk :Sprekenderwijs Bzzzonder (kinderopvang en buitenschoolse opvang) Samenwerkingsverband De Eem; onderwijsondersteuners Buurtzorg Vathorst en andere wijken van Amersfoort Wijkteam Jeugdzorg Zorg instellingen: o.a. MEE, Fornhese, Zonnehuizen, RIAGG Jeugdzorg : oa Bureau Jeugd Zorg en William Schrikker Stichting Opleidingsscholen (pabo, roc s) Flexibele arrangementen die wij bieden buiten de muren van onze school voor kinderen, onderwijscollega s en zorgwijkteams: - Ondersteuning bij dyslexie ( voor individuele kind maar ook voor scholen, meer informatie via ) - Ondersteuning bij dyscalculie ( voor individuele kind maar ook voor

8 Stimulerende factoren Belemmerende factoren scholen, meer informatie via ) - Ondersteuning bij hulpvragen en ondersteuningsbehoeftes voor jonge kinderen of voor groepen jonge kinderen ter preventie, meer informatie via 3B. Structurele voorzieningen binnen de school voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften boven de basisondersteuning Er wordt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin op basis van de beginsituatie een uitstroomperspectief wordt geformuleerd. Ook wordt er indien nodig een verzoek tot screening voor Motorische Therapie gedaan bij onze interne samenwerkingspartner. Alle nieuwe leerlingen worden bij binnenkomst door onze logopediste getest. Indien nodig krijgen zij behandeling van de schoollogopediste of met de interne samenwerkingspartner voor logopedie. De jaarlijkse leerrendementen worden in het ontwikkelingsperspectief verwerkt, en waar mogelijk of nodig wordt het perspectief dan bijgesteld. Wij werken volgens het HGW-model (Handelings Gericht Werken). Twee keer per jaar worden er voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en pedagogisch ( 3 keer per jaar ) planmatig groepshandelingsplannen opgesteld en geëvalueerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsperspectieven van de kinderen. De kinderen stromen uit naar allerlei vormen van Voortgezet Onderwijs passend bij de mogelijkheden en behoeftes van het kind. 4. Grenzen aan het onderwijs 4. Grenzen aan het onderwijs -een leerling moet in een groep kunnen functioneren -een leerling moet pedagogisch aanspreekbaar zijn -een leerling moet ontwikkelingsmogelijkheden hebben -er moet een samenwerking met de ouders/verzorgers zijn: 1 kind en 1 plan 5. Ontwikkeling en ambities 5A. Ontwikkelpunten n.a.v. de basiskwaliteit en de basisondersteuning n.v.t. 5B. Beschrijving van ambities De Ambitie van Boulevard410 Kernbegrippen met betrekking tot de ambitie van Boulevard410 zijn: professionaliteit, veiligheid en waardering, plezier, werkend vanuit een gedeelde visie, samenwerkend in de breedste zin van het woord, kwaliteit van onderwijs, verbindend en vernieuwend bezig zijn, een reëel maatwerk toekomstperspectief voor ieder kind geformuleerd in doelen en ontwikkelingsperspectief. In de onderstaande verwoording als de gezamenlijke ambitie: Het team maakt zich elke dag sterk voor kwalitatief goed onderwijs met een positief pedagogisch klimaat. Daarmee realiseert Boulevard410 Passend Onderwijs voor ieder kind met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 6. Waar zijn jullie als school trots op? 6. Waar zijn jullie als school trots op?

9 Wij zijn trots op: Het team -samenwerking en sfeer -oog voor elkaar -betrokken -ervaren Het kind -extra aandacht voor een nieuw kind zodat hij/zij zich zo snel mogelijk thuis zal voelen, -ieder kind mag zijn wie hij/zij is, - de mogelijkheden die wij bij leerlingen blijven zien en benoemen. -het persoonlijke contact met de leerlingen. Sociaal emotioneel -onze vakgroep burgerschap -aandacht in de lessen voor sociaal emotionele ontwikkeling. -voorbereiding buiten spelen *met wie ga je spelen? *wat ga je spelen? *waar ga je spelen? -voorbereiding sociale situaties - de structuur die wij bieden -samenwerken aan een veilig klimaat met ondersteuning van de Vreedzame School Ouders -contact met ouders (luisterend oor, samen zoeken naar een mogelijkheid/oplossing), Didactiek - duidelijke doorgaande leerlijn -leesresultaten -lesgeven aan de hand van het directe instructie model Datum vaststelling 3 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Langenoord Straat + huisnummer Kerklaan 7 Plaats Hoogland Postcode 3828 EA Land Nederland Brinnummer 03TB Telefoon (033)480-1263 E-mailadres langenoord@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO Kingmaschool Schoolgids 2011-2012 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Januari 2015 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding Daltonschool Corlaer is een openbare school, die kinderen van 4 tot en met 12 jaar met de uitgangspunten van het Daltononderwijs leert om te gaan met zelfstandigheid,

Nadere informatie

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie:

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie: Inleiding: Elk kind heeft recht op goed onderwijs. In augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool 1 Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool Toelichting Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam hun visie op onderwijs en ondersteuning op schoolniveau

Nadere informatie

Speciale school voor. BasisOnderwijs (SBO)

Speciale school voor. BasisOnderwijs (SBO) Speciale school voor BasisOnderwijs (SBO) SCHOOLJAAR 2014-2015 Bewaar deze schoolgids zorgvuldig, hierin staan vakanties, vrije dagen, activiteiten en andere bijzonderheden vermeld!!!!!!! SCHOOLGIDS SBO

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

schoolgids algemeen gedeelte juli 2015 nieuweschool.nu Schoutenring 32 5981 DS Panningen 077 307 42 23 info@nieuweschool.nu

schoolgids algemeen gedeelte juli 2015 nieuweschool.nu Schoutenring 32 5981 DS Panningen 077 307 42 23 info@nieuweschool.nu schoolgids algemeen gedeelte juli 2015 Schoutenring 32 5981 DS Panningen 077 307 42 23 info@nieuweschool.nu een woordje vooraf Beste ouders/verzorgers, In augustus 2014 hadden we het voorrecht om Nieuweschool

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: bs. de Cramignon 06GR kom Leren 15-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die

Nadere informatie

Schoolgids SBO de Spinaker 2015-2016

Schoolgids SBO de Spinaker 2015-2016 Schoolgids SBO de Spinaker 2015-2016 Consent Bestuur openbaar onderwijs Enschede Steunpunt Passend Onderwijs (Spoe) Openbaar Speciaal Basisonderwijs Enschede SBO de Spinaker SBO de Tender SBO de Spinaker

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolgids WereldKidz Jenaplanschool Het Spoor. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids WereldKidz Jenaplanschool Het Spoor. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids WereldKidz Jenaplanschool Het Spoor Schooljaar 2014-2015 WereldKidz Het Spoor Stationslaan 3 3701 EN Zeist T 0306918615 e info.hetspoor@wereldkidz.nl w hetspoor.wereldkidz.nl pag. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

2015 2019 Schoolplan. De Bataaf Hooibeestje 3 4007 HD Tiel T 0344 65 50 44 E directie@rkbs-debataaf.nl I www.rkbs-debataaf.nl

2015 2019 Schoolplan. De Bataaf Hooibeestje 3 4007 HD Tiel T 0344 65 50 44 E directie@rkbs-debataaf.nl I www.rkbs-debataaf.nl 2015 2019 Schoolplan De Bataaf Hooibeestje 3 4007 HD Tiel T 0344 65 50 44 E directie@rkbs-debataaf.nl I www.rkbs-debataaf.nl samen sterk in onderwijs Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015

Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015 Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015 Pagina 1 van 37 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. DE SCHOOL 2 1.1 Waar staat de school? 2 1.2 Directie 2 1.3 De geschiedenis van de school 2 1.4 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onze missie 6 2.3. Onze visie op Onderwijs en Ontwikkeling 7 2.4

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es

Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene informatie... 3 School & Leerlingen... 3 Missie... 3 Visie... 4 Zorg en expertise: Structuur en organisatie van de ondersteuning...

Nadere informatie

SBO DE BALANS Roermond

SBO DE BALANS Roermond SCHOOLPLAN 2011-2015 SBO DE BALANS Roermond 23HG 1 Toelichting. Het kwaliteitshandboek beoogt voor alle betrokkenen een overzicht en houvast te bieden van het beleid dat is vastgesteld (zo willen we dat

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. VSO de Velddijk. (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie 23-11-2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. VSO de Velddijk. (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie 23-11-2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Velddijk (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie 23-11-2013 Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 1 Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie