Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering"

Transcriptie

1 Beschermingsbewind Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering 1

2 Inleiding Voor u ligt de brochure over beschermingsbewind. Als uw goederen onder bewind gesteld zijn, is het goed voor te stellen dat u denkt: hoe zit dat nou precies, wat betekent beschermingsbewind voor mij, wat kan ik ervan verwachten, wat kan ik verwachten van mijn bewindvoerder en wat kan ik doen als ik een klacht heb. In deze brochure staat informatie en zijn handige tips te vinden over waar u op kunt letten en wat beschermingsbewind nou eigenlijk betekent en wat de inhoud hiervan is. Ik wens u veel plezier met het lezen van de brochure en hoop dat u vragen beantwoord worden. 2

3 Inhoudsopgave 1. Wat is beschermingsbewind en voor wie is het Bedoeld? Blz Wie voert de beschermingsmaatregel uit? Blz De taken van de bewindvoerder. Blz De bevoegdheden van de bewindvoerder. Blz De verplichtingen van bewindvoerders en de controle op bewindvoerders. Blz Het verloop van het contact tussen de bewindvoerder en de cliënt. Blz De klachtenprocedure. Blz. 17 Bijlage 1. Literatuurlijst Blz. 21 3

4 1. Wat is beschermingsbewind en voor wie is het bedoeld? Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel die alleen opgelegd kan worden door de kantonrechter voor bepaalde of onbepaalde tijd. Tevens is de kantonrechter ook de persoon die de beschermingsmaatregel weer opheft. De beschermingsmaatregel is bedoeld voor meerderjarige personen die tijdelijk of langdurig, door welke oorzaak dan ook (psychisch/geestelijk/lichamelijk), niet in staat zijn om hun eigen geldzaken goed te regelen. De mensen die tot deze doelgroep behoren zijn bijvoorbeeld mensen die door ziekte, leeftijd of bijzondere omstandigheden hun financiën niet meer zelf willen of kunnen regelen. Te denken valt aan dementie, problematische schulden of een psychiatrische achtergrond. Beschermingsbewind heeft als doel dat de persoon niet (verder) in de financiële problemen komt, door de financiën tijdelijk of blijvend over te dragen aan de bewindvoerder. Op deze manier wordt getracht de financiële situatie stabiel te maken en eventueel, met het inschakelen van schuldhulpverleningsorganisaties, schulden op te lossen. Een ander doel is dat mensen zelfstandig kunnen of blijven wonen, ondanks de psychosociale problemen. U kunt zelf de beschermingsmaatregel aanvragen, maar dit kan bijvoorbeeld 4

5 ook uw echtgenoot, geregistreerde partner, levensgezel, zoon/dochter zijn of een hulpverlener. U vraagt het beschermingsbewind aan bij de kantonrechter en hiervoor moet er een verzoekschrift ingediend worden. U kunt dit zelf doen of hier hulp bij krijgen van een bewindvoerder, familielid of hulpverlener. Het beschermingsbewind wordt geheel of gedeeltelijk over uw goederen uitgesproken. Om voor beschermingsbewind in aanmerking te komen moet u meerderjarig zijn en niet in staat zijn om de eigen financiën te regelen. Dit moet blijken uit een verklaring van een arts of psychiater. Het is ook mogelijk dat een hulpverlenende instantie een sociaal verslag uitbrengt, zodat u in aanmerking kunt komen voor beschermingsbewind. 2. Wie voert de beschermingsmaatregel uit? De bewindvoerder is de persoon die de beschermingsmaatregel uitvoert. De rechter kan ervoor kiezen om twee of meer bewindvoerders te benoemen, als dit van belang is voor een goed bewind. De rechter benoemt, bij de instelling van het bewind, gelijk of zo spoedig mogelijk een bewindvoerder. Dit kan een niet professionele bewindvoerder of een professionele bewindvoerder zijn. Een 5

6 professionele bewindvoerder is vaak werkzaam bij een bewindvoerdersbureau of organisatie en soms lid van een branchevereniging. Het bureau en/of de branchevereniging stelt vaak bepaalde eisen aan de bewindvoerder. Te denken valt aan opleidingsniveau, kennis en ervaring op het vakgebied. Bij de benoeming kijkt de rechter naar het belang van u en houdt de rechter rekening met uw voorkeur, tenzij de rechter het niet verantwoord vindt om de voorgedragen persoon als bewindvoerder aan te stellen. Te denken valt aan een persoon die niet snapt wat zijn taak is of als er sprake is van ernstige familieruzies. De partner is bijvoorbeeld de persoon die als eerste in aanmerking komt voor benoeming als bewindvoerder. Ook kunnen familieleden bewindvoerder zijn. Dit zijn vaak niet professionele bewindvoerders. Mocht het zo zijn dat er een professionele bewindvoerder (rechtspersoon) wordt benoemd, dan gaat de voorkeur van de rechter uit naar iemand die aangesloten is bij een branchevereniging, zoals het BPBI (Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders). Het is niet altijd zo dat een professionele bewindvoerder lid is van een branchevereniging. 6

7 In feite kan iedereen die meerderjarig is bewindvoerder worden, mits er aan de voorwaarden voldaan is. De voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor bewindvoerder zijn: - de bewindvoerder mag niet zelf onder curatele staan. - de bewindvoerder zijn eigen goederen mogen niet onder beschermingsbewind staan. - de bewindvoerder mag niet failliet zijn. - de bewindvoerder mag niet in een schuldsanering verwikkeld zijn. 3. De taken van de bewindvoerder De bewindvoerder heeft als hoofdtaak dat hij uw vermogen en inkomen, dat onder het bewind valt, beschermt en beheert. De bewindvoerder zorgt ervoor dat de rekeningen betaald worden. Bij aanvang van het bewind bekijkt de bewindvoerder wat u inkomsten en uitgaven zijn. Hij stelt vast wat er maandelijks nodig is voor de betaling van de vaste lasten, eventuele reserveringen (zoals bijvoorbeeld vakantiegeld) en levensonderhoud. Hij berekent wat u aan leefgeld kunt krijgen. Leefgeld is geld voor bijvoorbeeld boodschappen, kleding, reizen, etc. Er wordt hiervoor een 7

8 nieuwe beheer- en leefgeldrekening geopend en bestaande rekeningen worden geblokkeerd. Op de nieuwe leefgeldrekening krijgt u uw leefgeld, meestal wekelijks, gestort. Met de beheerrekening worden de vaste lasten betaald. Alle betrokken instanties worden op de hoogte gesteld van de onderbewindstelling. Mocht het zo zijn dat u schulden heeft, dan zal de bewindvoerder hier ook mee aan de slag gaan. Dit gebeurt meestal nadat de bewindvoerder uw financiën op orde heeft. De bewindvoerder doet er verstandig aan een budgetplan op te maken, zodat het overzichtelijk is wat uw inkomsten en uitgaven zijn. De bewindvoerder kan ervoor kiezen om de schulden, met uw eigen inkomen, te betalen door een betalingsregeling te treffen, maar hij kan ook een aanvraag indienen voor een minnelijke schuldenregeling bij de Kredietbank. Mochten de schulden dusdanig hoog zijn of u komt niet in aanmerking voor de minnelijke schuldenregeling bij de Kredietbank, dan bestaat er ook nog de mogelijkheid om u aan te melden voor de WSNP (wettelijke Sanering Natuurlijke Personen). Maar dit staat los van de het beschermingsbewind. De bewindvoerder heeft als taak dat hij u regelmatig, bijvoorbeeld een keer per maand, op de hoogte stelt van uw inkomsten en uitgaven. De 8

9 bewindvoerder heeft ook te taak om uit te zoeken of u recht heeft op zorgtoeslag en huurtoeslag. Mocht u dit nog niet ontvangen en er wel recht op hebben, dan zal de bewindvoerder dit voor u aanvragen. De bewindvoerder stuurt u maandelijks een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Sommige bewindvoerdersbureaus hebben daar een site voor waar je in kunt loggen. Als u niet goed weet hoe dit werkt of het niet snapt, vraag dan om uitleg. Anders kunt u vragen of deze naar u adres opgestuurd kan worden. Zoals net al benoemd is, is de bewindvoerder belast met de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind gesteld is. Daarbij verzorgt de bewindvoerder onder andere: - de belastingaangifte - het aanvragen van huursubsidie, uitkeringen, e.d. - eventuele kwijtscheldingen aanvragen voor de lokale belastingen - het indienen van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) - het afsluiten van verzekeringen - het onderhouden van contacten met diverse instellingen - het doorbetalen van de vaste lasten 9

10 - postbehandeling en doorzending van de post 4. De bevoegdheden van de bewindvoerder Tijdens het bewind komt het beheer over de onder bewind staande goederen niet toe aan u, maar aan de bewindvoerder. Als u tijdens het bewind over uw goederen wilt beschikken, dan dient u de bewindvoerder om toestemming te vragen. Mocht het zo zijn dat de bewindvoerder geen toestemming wilt geven, dan kunt met een machtiging van de kantonrechter over uw onder bewind staande goederen beschikken. De bewindvoerder heeft wel uw toestemming nodig bij bepaalde handelingen en als u daar niet toe in staat bent of u weigert dit, dan is een machtiging van de kantonrechter nodig voor: - het beschikken en aangaan van overeenkomsten tot beschikking van een goed dat onder bewind staat. Tenzij de handeling als een gewone beheersdaad gezien kan worden of als er een gerechtelijk bevel is; - een making of een gift waaraan lasten of voorwaarden aan verbonden zijn, aannemen; - geld lenen of u als borg of hoofdelijke schuldenaar verbinden; 10

11 - overeenkomen dat de boedel, waartoe u gerechtigd bent, voor een bepaalde tijd onverdeeld wordt gelaten; - het aangaan van een overeenkomst tot het beëindigen van een geschil, tenzij de waarde van het geschil niet meer bedraagt dan 700,- euro. 5. De verplichtingen van de bewindvoerders en de controle op bewindvoerders Op het moment dat de beschermingsmaatregel is ingetreden en er een bewindvoerder benoemt is, dan heeft deze de plicht om zo spoedig mogelijk een beschrijving op te maken van de goederen die onder bewind gesteld zijn en hier een afschrift van in te leveren bij de rechtbank (waar het beschermingsbewind is uitgesproken). Als er registergoederen zijn die onder het bewind vallen, dan heeft de bewindvoerder de plicht om de rechterlijke beschikking en zijn benoeming zo snel mogelijk in te schrijven in de openbare registers. Als een onderneming of een aandeel in een vennootschap onder firma onder bewind gesteld is, dan moet de bewindvoerder zo snel mogelijk de rechterlijke beschikking en zijn benoeming inschrijven in het handelsregister. De bewindvoerder moet zo snel mogelijk een rekening openen bij een Nederlandse bank. Hij heeft daarbij de verplichting om 11

12 uitsluitend voor de betalingen, die hij bij de vervulling van zijn taak verricht of ontvangt, zoveel mogelijk deze rekening te gebruiken. De kantonrechter heeft een toezichthoudende taak en deze controleert of de bewindvoerder de beschermingsmaatregel goed uitvoert. De kantonrechter kan altijd de bewindvoerder oproepen en verhoren. Daarnaast is de bewindvoerder verplicht om alle gevraagde inlichtingen te verstrekken aan de kantonrechter. Er vinden een paar keer per jaar accountgesprekken plaats, tijdens deze gesprekken wordt er gesproken over de voortgang, de uitvoering van de taken, hoe het contact met de cliënten verloopt en of de bewindvoerder zelf tegen dingen aan loopt. Een keer per jaar of bij de beëindiging van de beschermingsmaatregel of bij de beëindiging van de opdracht van de bewindvoerder, moet deze rekening en verantwoording afleggen. Als de bewindvoerder de jaarlijkse rekening en verantwoording aflegt bij de kantonrechter, dan geeft hij per cliënt het totaalbedrag aan van: - het ontvangen inkomen; 12

13 - het totaalbedrag van de lasten; - een overzicht van de betaalde schulden (als deze van toepassing is); - een overzicht van de nog te betalen schulden; - het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover de verantwoording afgelegd moet worden. Als een bewindvoerder lid is van een branchevereniging dan voldoet hij aan bepaalde kwaliteitseisen. Het BPBI (Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders) stelt bijvoorbeeld, aan bewindvoerders of bewindvoerdersbureaus als eisen om lid te kunnen worden: - de bewindvoerder of het bewindvoerdersbureau heeft minimaal 5 dossiers; - is in staat is het vermogen te beheren in situaties waarbij de cliënt verminderd of niet in staat is het beheer zelf uit te voeren; - is in staat het vermogen te beheren in de situaties, bij de wet vastgesteld, waarbij sprake is van vermogensbeheer, zoals bijvoorbeeld curatele, faillissement, beschermingsbewind, voogdij en andere bij de wet genoemde 13

14 gevallen; - de bewindvoerder is in staat om psychosociale financiële begeleiding te geven binnen de sociaal-medische sector. Het BPBI stelt zwaardere eisen aan een bewindvoerder dan de kantonrechter. Het BPBI richt zich alleen maar op professionele bewindvoerders en stelt eisen aan zowel de bewindvoerder zelf als aan de organisatie waar de bewindvoerder werkzaam is. Een kantonrechter heeft beperkt inzicht in de organisatie en toetst achteraf pas het gevoerde bewind. Het BPBI beoordeelt de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de gehele breedte van de organisatie, want de dienstverlening bestaat uit meer punten dan alleen de rekening en verantwoording afleggen bij de kantonrechter. Het is essentieel onder welke omstandigheden de bewindvoering tot stand komt. Er wordt daarom gekeken of de organisatie goed in elkaar zit, of er continuïteit is, of er voldoende kennis is en of de administratie van de organisatie voldoet. De cliënten moeten op een juiste, correcte en betrouwbare dienstverlening kunnen rekenen. 14

15 6. Het verloop van het contact tussen de bewindvoerder en de cliënt. Nergens in de wet- of regelgeving staat er vermeldt hoe het contact tussen de bewindvoerder en diens cliënt moet verlopen. Ook zijn er geen richtlijnen opgesteld over hoe het contact moet verlopen tussen u en de bewindvoerder. U doet er goed aan om bij de eerste kennismaking aan te geven wat u verwacht van de beschermingsmaatregel en van de bewindvoerder. De bewindvoerder kan dan aangeven of uw verwachtingen kloppen en hoe de dienstverlening zal verlopen. De bewindvoerder hoort bekwaam genoeg te zijn, om in te kunnen schatten of hij voldoende kan aansluiten bij uw wensen. Als hij het idee heeft dat zijn dienstverlening niet passend is, dan dient hij dit aan te geven. De bewindvoerder heeft in feite maar 16 uur per jaar de tijd voor u. Dat is niet veel. Voor de ene persoon heeft hij meer tijd nodig dan voor de ander. Wilt u meer persoonlijk contact, dan doet u er goed aan om te kiezen voor een bewindvoerder die aangesloten is bij een kleine organisatie. Grote organisaties hebben niet veel persoonlijk contact. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat ze minder goed zijn. In het begin zal er meer contact zijn, dan in het latere stadium van de bewindvoering. Dat komt, doordat 15

16 in het begin veel dingen geregeld moeten worden en u dossier stabiel gemaakt moet worden. Vraag de bewindvoerder wanneer er contact zal zijn, op welke dagen en tijdstippen de bewindvoerder te bereiken is en wat de hoogte van uw leefgeld is en wanneer deze gestort wordt. Vraag hoe het zit met voorschotten, zodat u niet in de stress raakt als u ineens een extra uitgave moet doen voor wat dan ook en u denkt dat er geld is, terwijl dat niet het geval is. Geef aan bij de bewindvoerder, dat als er geen geld is, hij dit tijdig aangeeft. Als u in het begin duidelijke afspraken maakt over wat er moet en gaat gebeuren en wat u een fijne manier van communiceren vindt, dan heeft u dat helder voor uzelf en voor de bewindvoerder. Op deze manier heeft u geen verkeerde verwachtingen of verwachtingen die niet kloppen. Tevens kunt u dan gelijk inschatten, wanneer er iets niet goed gaat. Ik raad u aan de gemaakte afspraken op papier te zetten. Als u ergens mee zit, u heeft het idee dat er iets niet goed gaat of u bent ergens niet tevreden over, blijf er dan niet mee rondlopen en geef dit gelijk aan. Soms denkt men dat een bewindvoerder een soort van schuldhulpverlener is, maar dat is niet het geval. Een bewindvoerder moet ervoor zorgen dat u financiële situatie niet verslechtert, maar weer 16

17 stabiel wordt en dat de vaste lasten betaald worden. Zoals al eerder benoemd voldoet een bewindvoerder die lid is aan bepaalde belangrijke kwaliteitseisen. Als u dit een prettige gedachte vindt, dan kunt u de bewindvoerder of het betreffende bureau vragen of deze zijn aangesloten bij een branchevereniging. U kunt dit natuurlijk ook aangeven bij de kantonrechter. Mocht u er niet zoveel waarde aan hechten, maar bent u wel nieuwsgierig naar de kwaliteiten en/of opleidingsniveau van de bewindvoerder, dan kunt hier altijd naar vragen. Bent u niet in staat om voor uzelf op te komen, de juiste vragen te stellen of u eigen belangen voldoende te behartigen, vraag dan iemand mee die u vertrouwt en die u kan helpen/bij kan staan. 7. De klachtenprocedure De bewindvoerder kan aansprakelijk gesteld worden jegens u, als blijkt dat hij tekort schiet in de zorg van een goed bewindvoerder, tenzij de tekortkoming de bewindvoerder niet toegerekend kan worden (artikel 1:444 Burgerlijk Wetboek). Dit is een heel open wetsartikel en geeft veel vrijheid om te beoordelen wanneer een bewindvoerder aansprakelijk is of niet. 17

18 Klachten die vaak voorkomen in de praktijk zijn het leefgeld niet op tijd uitbetalen, de bewindvoerder is slecht bereikbaar, er is geen overzicht in de inkomsten en uitgaven, etc. U heeft de bevoegdheid om een klacht in te dienen tegen uw bewindvoerder, als u niet tevreden bent over dienstverlening, werkwijze of benaderingswijze van de bewindvoerder. U kunt dit doen bij de bewindvoerder zelf, maar ook bij de organisatie waar de bewindvoerder werkzaam is of bij de kantonrechter. Als de bewindvoerder lid is van een organisatie, dan kunt u daar ook een klacht indienen. Ik raad u aan om eerst te proberen de klacht bij de bewindvoerder neer te leggen. Als deze er niks mee doet of u bent nog steeds niet tevreden, dan kunt u de klacht neerleggen bij de desbetreffende organisatie, de branchevereniging of de kantonrechter. Elke organisatie heeft zijn eigen klachtenprocedure en deze zijn vaak te vinden op de site. Anders kunt u altijd navraag doen bij uw bewindvoerder. Als u de klacht wilt indienen bij de branchevereniging, dan zal de klacht alleen in behandeling genomen worden, als u eerst de interne klachtenprocedure heeft doorlopen. Met andere woorden: u heeft eerst de klacht bij het betreffende bewindvoerdersbureau ingediend. Daarnaast kunt u niet 18

19 gelijktijdig een klacht indienen bij de kantonrechter en de branchevereniging, want dan zal de branchevereniging de klacht niet behandelen. U kunt altijd (gelijk) een klacht indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter neemt alle klachten in behandeling, want er is geen wettelijke grondslag voor dat een klacht wel of niet behandeld kan worden. De kantonrechter zal de klacht beoordelen en de griffier stuurt altijd een kopie van de klacht naar de bewindvoerder toe. Deze krijgt dan de mogelijkheid om binnen 14 dagen te reageren. De kantonrechter hoopt altijd dat u en de bewindvoerder er zelf uitkomen. Mocht de bewindvoerder een reactie hebben gegeven en de kantonrechter vindt het voldoende of u bent er samen uitgekomen, dan is de klacht afgehandeld. Mocht het zo zijn dat de kantonrechter toch zijn twijfels bij de bewindvoerder heeft, het idee heeft dat u en de bewindvoerder er samen niet uit gaan komen, bijvoorbeeld omdat de dienstverlening niet aansluit bij uw behoefte, of omdat hij het idee heeft dat er iets niet goed gaat, dan komt er een zitting. De bewindvoerder moet hierbij aanwezig zijn. De kantonrechter kan ervoor kiezen de bewindvoerder te schorsen, te ontslaan, een andere bewindvoerder toe te wijzen of het bewind op te heffen. Daarnaast is het mogelijk 19

20 dat de kantonrechter de bewindvoerder aansprakelijk kan stellen. Is de bewindvoerder aansprakelijk en is er ook nog sprake van schade, dan zal dit bewezen moeten worden. Het hangt af van de soort schade of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding of niet. Tot slot wil ik nog even herhalen dat als u het idee heeft dat het niet goed gaat of u bent niet tevreden, geef dit dan aan en blijf er vooral niet mee rond lopen. 20

21 Literatuurlijst BPBI.nl (2013). Geraadpleegd op 10 mei <http://www.bpbi.nl/index.cfm?act=faq.faq#a5> SPBB.nl (2013). Geraadpleegd op 11 mei <http://www.spbb.nl/budgetbeheer-en-bewindvoering > Fundamentbewindvoering.nl (2013). Geraadpleegd op 9 mei <http://www.fundamentbewindvoering.nl/bewindvoering.ht ml> CSIbewindvoering.nl (2013). Geraadpleegd op 9 mei <http://www.csibewindvoeringen.nl/wat-betekentbeschermingsbewind-voor-mij.html> Maas bewindvoering (2013). Geraadpleegd op 10 mei <http://www.maasbewindvoering.nl/27_002.htm> Mw. Mr. T van der Dussen, mw. Mr. G. ter Haar, mr. J.J.A. Jetten, mr. A.D.M. van Rijs. Wetgeving SJD, Sdu Uitgevers Den-haag (2009). Rechtspraak.nl (2013). Geraadpleegd op 9 mei <http://www.rechtspraak.nl/recht-in- Nederland/ThemaDossiers/Beschermingsbewind/Pages/Veel gesteldevragen.aspx> 21

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

KBB Knoll BeschermingsBewind

KBB Knoll BeschermingsBewind KBB Knoll BeschermingsBewind Soms is iemand niet in staat (meer) zelf zijn of haar financiën te beheren. Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap zoals, dementie, verslaving,

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING

VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING Wanneer mensen door ziekte, handicap, leeftijd of andere bijzondere omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen of willen regelen, kunnen ze rekenen op

Nadere informatie

1 van 5 26-10-13 19:27

1 van 5 26-10-13 19:27 1 van 5 26-10-13 19:27 Burgerlijk Wetboek Boek 1, Titel 19 (Tekst geldend op: 24-10-2013) Titel 19. Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen Artikel 431 Indien een meerderjarige als gevolg

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van Procedure en Voorwaarden Bewind Budget Beheer Nederland ( BBBN) 1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering

Nadere informatie

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN 1 AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN In dit document wordt uitgelegd: Hoe de procedure onderbewindstelling, instelling mentorschap of curatele, vanaf aanmelding, werkt Welke dienstverlening u van ons

Nadere informatie

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Artikel 1. Definities In deze beschrijving van het werkproces van Rabarber Bewind wordt verstaan onder: Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert

Nadere informatie

Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel door GNG Bewindvoering wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken.

Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel door GNG Bewindvoering wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken. Algemene voorwaarden Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt: De natuurlijke persoon die door de rechter onder beschermingsbewind wordt gesteld dan wel vrijwillig een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gegevens Stichting Mijn Geld en Zo Naam: Stichting Mijn Geld en Zo (hierna: Mijn Geld en Zo) Kamer van Koophandel nummer: 41035682 Postbus: Postbus 1265 Postcode: 3800 BG Gevestigd

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

Brijker YW Bewindvoerder/Curator

Brijker YW Bewindvoerder/Curator Dit reglement geeft in een aantal artikelen een beschrijving van hoe bewindvoering/curatele wordt uitgevoerd door. Artikel 1: Algemene bepaling De bewindvoering/curatele wordt uitgevoerd volgens wettelijke

Nadere informatie

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609 Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden geven in een aantal artikelen een beschrijving hoe bewindvoering wordt uitgevoerd door Pi Bewindvoering. Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Artikel 1. Begripsbepaling In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bewindvoerder: Ficordento bewindvoering gevestigd te Hoogezand, postbus 115, 9600 AC Hoogezand.

Nadere informatie

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden.

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden. ADC Bewindvoering B.V. werkt via een vastgelegd werkproces. Hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures en normtijden vastgelegd. Op deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KaraBewind

Algemene voorwaarden KaraBewind Algemene voorwaarden KaraBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder bewindvoerder wordt verstaan: KaraBewind, gevestigd te Udenhout. Kamer van Koophandel nummer 59178868. 1.2 Onder klant wordt verstaan:

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Binnen Beginnen Financiële hulpverlening. Begripsbepaling

Algemene voorwaarden. Binnen Beginnen Financiële hulpverlening. Begripsbepaling Algemene voorwaarden Binnen Beginnen Financiële hulpverlening Begripsbepaling Artikel 1 1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Willem Pieter Stoorvogel van Binnen Beginnen Financiële Hulpverlening, Johanniterlaan

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering

Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering 1.Algemeen Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. 2.Aanvang bewindvoering De rechthebbende verstrekt alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA.

Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA. Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt: een natuurlijke persoon die door de rechter onder bewind wordt/is gesteld en waarvan de Cobibewind

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NCM Bewindvoering en Budgetbeheer gevestigd te Amsterdam. Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o.

Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o. Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o. 1. Algemeen: Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. 2. Aanvang bewindvoering De rechthebbende

Nadere informatie

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11. Informatiebrochure voor zakelijke en particuliere relaties Postbus 1054 1810 KB Alkmaar Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.00) e-mail: info@schuld-vrij.nl Internet site: www.schuld-vrij.nl Inhoud

Nadere informatie

Afspraken DHC Bewind

Afspraken DHC Bewind Afspraken DHC Bewind Indien een medewerker van DHC Bewind uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten bestaan leggen wij het hier

Nadere informatie

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND Bij Budgetcoach Limburg werken wij met een vastgelegd werkproces, hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures

Nadere informatie

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: 09.30 10.30 uur Definitie bewind Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

Vaneveld. Bewindvoering

Vaneveld. Bewindvoering Vaneveld Bewindvoering Geachte lezer, Ik wil u hartelijk danken, dat u de tijd neemt om onze brochure door te lezen. Wij hebben geprobeerd deze brochure zo overzichtelijk mogelijk te maken, zodat u als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V.

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V. Algemene voorwaarden RegioBewind B.V. Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: RegioBewind B.V., Voorstraat 14, 9291 CK te Kollum. Kamer van Koophandel nummer 64305961; BTW-nummer

Nadere informatie

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten Waar staat Vitae Bewindvoeringen voor: Vitae Bewindvoeringen staat voor mensenwerk bij leven! Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft, dat de bewindvoerder tijd en aandacht heeft voor u en uw

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND

INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND Wat kunt u van de bewindvoerder verwachten? De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt. De bewindvoerder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lucassen Bewindvoering Algemene voorwaarden Versie: 1 augustus 2014 Pagina 1 van 5 Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Lucassen Bewindvoering, Postbus 2211, 6020 AE Budel.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Hoofd & Hart Bewindvoering te Raalte. Kamer van Koophandel nummer 855509478. 1.2 Onder cliënt wordt verstaan: Iedere

Nadere informatie

ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN

ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN 2 Geld is een privé aangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Toch komt het voor dat het goed omgaan met geld problemen oplevert.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008.

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt : De natuurlijke persoon die door de rechter onder bewind wordt gesteld en/of op basis van een vrijwillig gesloten overeenkomst een

Nadere informatie

Afspraken Bewind Nederland

Afspraken Bewind Nederland Afspraken Bewind Nederland Indien een medewerker van Bewind Nederland bewindvoering uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Bewindvoerder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Toekomst Bewindvoeringen, hierna te noemen als de opdrachtnemer, en: Naam:... Adres:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Postcode

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Spelregels beschermingsbewind

Spelregels beschermingsbewind Spelregels beschermingsbewind 1. Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Bewind 4 You: de organisatie die Bewindvoering en budgetbeheer uitoefent. Bewindvoering: het financieel beheer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assist Bescherming & Beheer

Algemene voorwaarden Assist Bescherming & Beheer Algemene voorwaarden Assist Bescherming & Beheer In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt : Natuurlijk persoon die een overeenkomst met de organisatie heeft afgesloten, hetzij door een

Nadere informatie

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst.

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Activa Helpt inzake bewindvoering Artikel 1: Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Activa Helpt, gevestigd te Lelystad. Kamer van Koophandel nummer: 56302428 BTW

Nadere informatie

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016 Monique Rijke en Froukje Offerman MR BeschermingsBewind Postbus 2014, 8203 AA LELYSTAD RUST EN STABILITEIT MENTORSCHAP BESCHERMINGSBEWIND Monique Rijke Vanaf

Nadere informatie

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5.

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. De friese bewindvoerder is gevestigd en kantoorhoudend aan de Dieuwert 1 in Dokkum (Postbus 342, 9100AH) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Inleiding 1 Eén van de

Nadere informatie

Geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel

Geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel Geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel Samen je centen de baas INFORMATIE VOOR OUDERS/BELANGENBEHARTIGERS U HEEFT ER HET LIEFST GEEN OMKIJKEN NAAR De geldzaken van uw kind of verwant. U regelt ze nu,

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

Kortdurende Administratieve dienstverlening

Kortdurende Administratieve dienstverlening Kortdurende Administratieve dienstverlening Overzicht voorkomt problemen Wilt u uw administratieve en financiële huishouding op orde laten maken? Dat kan door eenmalig gebruik te maken van het A-team,

Nadere informatie

REGLEMENT BEWINDVOERING MDL-BESCHERMINGSBEWIND

REGLEMENT BEWINDVOERING MDL-BESCHERMINGSBEWIND REGLEMENT BEWINDVOERING MDL-BESCHERMINGSBEWIND ARTIKEL 1 ALGEMEEN De bewindvoering bij MDL-Beschermingsbewind geschiedt volgens de regelingen zoals in dit reglement omschreven. ARTIKEL 2 BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Onze Financiële Zorg. In SpaarneVisie vindt u een vertrouwenspartner die naast u staat. Cliënten van SpaarneVisie:

Onze Financiële Zorg. In SpaarneVisie vindt u een vertrouwenspartner die naast u staat. Cliënten van SpaarneVisie: Onze Financiële Zorg SpaarneVisie biedt financiële zorg op maat aan, aan mensen die (tijdelijk) niet goed in staat zijn om hun eigen financiële situatie te onderhouden. Dit kan bij SpaarneVisie doormiddel

Nadere informatie

Vaneker Finance Bewindvoering Leidsevaart AH Vogelenzang

Vaneker Finance Bewindvoering Leidsevaart AH Vogelenzang Vaneker Finance Bewindvoering Leidsevaart150 2114 AH Vogelenzang 023-7436802 bewindvoering@vanekerfinance.nl Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden geven in een aantal artikelen een beschrijving

Nadere informatie

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Samen zorgen we voor grip op uw financiën Bent u achttien jaar of ouder? Dan bent u volgens de Nederlandse

Nadere informatie

MODULE BESCHERMINGSBEWIND

MODULE BESCHERMINGSBEWIND NVVK 2017 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze Gedragscode/Module berusten bij de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Baat bij Bewind Bewindvoering & Budgetbeheer

Algemene voorwaarden Baat bij Bewind Bewindvoering & Budgetbeheer Algemene voorwaarden Baat bij Bewind Bewindvoering & Budgetbeheer Baat bij Bewind Bewindvoering & Budgetbeheer gevestigd te Aalsmeer, hierna te noemen de opdrachtnemer, en Geboortedatum Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aanvullende voorwaarden die betrekking hebben op de dienstverlening en/of overeenkomsten.

Algemene Voorwaarden Aanvullende voorwaarden die betrekking hebben op de dienstverlening en/of overeenkomsten. Begrippenlijst Alleenstaande ouderkorting (AOK) De alleenstaande ouderkorting is één van de heffingskortingen in de Wet inkomstenbelasting 2001. Ze is bedoeld voor eenoudergezinnen. Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Zorgadviesburo ANEL, gevestigd te 9679 TH Scheemda, Eexterweg 47, KvK- nummer 01125249, btw- nummer NL1108.99.295.B01;

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP

OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP Franssen bewindvoeringen B.V., gevestigd te Gulpen, Kamer van Koophandel nummer: 53842235 te Sittard. BTW nummer: NL 159553349B03. ABN AMRO nummer: 46.81.42.339,

Nadere informatie

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp?

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Beschermings- bewindvoering Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering. Wat staat er in dit boekje? >> Senturra Bewindvoering is een organisatie die

Nadere informatie

Presentatie VSO De Brug

Presentatie VSO De Brug Presentatie VSO De Brug Datum : 25 maart 2015 Namen : Susan Boogaarts Sigrid Ketel Introductie Stichting Cliënt Support, gevestigd in Amersfoort Administratiekantoor voor bewindvoerders / curatoren van

Nadere informatie

1.1 R&S Bewind is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 61716022.

1.1 R&S Bewind is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 61716022. Artikel 1 R&S Bewind 1.1 R&S Bewind is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 61716022. Artikel 2. Algemene bepalingen 2.1 De onderbewindstelling

Nadere informatie

Workshop Hoe kom ik uit de schulden?

Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Hoe kan een beschermingsbewindvoerder daarbij helpen Wim Peeters beschermingsbewindvoerder Even voorstellen Wim Peeters oprichter Bolwerk bewindvoering > 30 jaar (commercieel)management

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster, kantoorhoudende

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5.

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5. ALGEMENE VOORWAARDEN BEWINDVOERING Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. De friese bewindvoerder is gevestigd in Dokkum (Postbus 342, 9100AH) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer:56542283 en bij

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Procedure Moors Bewind Datum 10-07-2014 MB13

Procedure Moors Bewind Datum 10-07-2014 MB13 Artikel 1 U meldt zich zelf, dan wel via een verwijzende instantie, telefonisch of via email bij bewindvoeringskantoor Moors Bewind. Artikel 2 Uw bewindvoerder is telefonisch bereikbaar op maandag t/m

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6 INFORMATIEBLAD WSNP U bent toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. De bewindvoerder heeft u tijdens het huisbezoek uitgelegd wat haar taken zijn, wat de Rechter-commissaris doet

Nadere informatie

Programma. Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening. Topaz

Programma. Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening. Topaz Welkom Programma Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening 1. Is er verschil tussen mentorschap, bewindvoering en curatele? A. Er is

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Beschermingsbewind

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Beschermingsbewind Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Beschermingsbewind Bent u langdurig niet in staat om zelf uw financiën goed te regelen? Leidt dit tot problemen? De Volkskredietbank kan optreden als uw bewindvoerder.

Nadere informatie

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche datum februari 0 versie Auteur(s) I. Dudink M. Loeven WSNP BEWINDVOERING Een goede aansluiting voorkomt vertraging Deel Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche bezoekadres

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer

Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer INFORMATIEFOLDER Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer In ieder huishouden kan het voorkomen: problemen die ontstaan bij het beheren van de financiën. De post stapelt zich op,

Nadere informatie

PlanB Bewind. Algemene Voorwaarden

PlanB Bewind. Algemene Voorwaarden PlanB Bewind Algemene Voorwaarden Inhoud Artikel 1 PlanB Bewind... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 3 Verplichtingen bewindvoerder... 2 Artikel 4 Reguliere werkzaamheden bewindvoerder... 3

Nadere informatie

Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid)

Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid) Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid) Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Schulden oplossen met de Wsnp

Schulden oplossen met de Wsnp Schulden oplossen met de Wsnp Informatie over schuldsanering bij problematische schulden Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 5 Wat doet de bewindvoerder?

Nadere informatie

Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma

Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma Bijeenkomst met medewerkers Prisma 10 en 23 juni 2014 Opening Welkom door mr. C.H.M. Meijer-Vermeeren Wat doen we vanmiddag: 14.00 14.15 uur: Wat is en wie zijn

Nadere informatie

degene die het beschermingsbewind daadwerkelijk uitvoert en rekening en verantwoording aflegt over de

degene die het beschermingsbewind daadwerkelijk uitvoert en rekening en verantwoording aflegt over de Klachtenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 In dit klachtenreglement wordt verstaan onder: De organisatie: Buro Budget Begeleiding BV Bewindvoerder: degene die het beschermingsbewind daadwerkelijk

Nadere informatie

Senturra. Beschermingsbewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp?

Senturra. Beschermingsbewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Senturra Beschermingsbewindvoering Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering. Wat staat er in dit boekje? >> Senturra Bewindvoering is een organisatie

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek ruimte te kort komt, wilt u dan op een genummerde bijlage

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Om uw aanmelding goed en spoedig in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te ondertekenen.

Nadere informatie

Spelregels Bijstand & Bewind

Spelregels Bijstand & Bewind Spelregels Bijstand & Bewind 1. Algemeen 1.1 Wij zijn ons bewust van de situatie waarin u zich bevindt en met name het feit dat het zeer belastend is om een deel van uw handelingsvrijheid te verliezen.

Nadere informatie

De werkzaamheden zullen vanuit het kantoor van Sijtsma Bewind worden verricht, tenzij anders is overeengekomen.

De werkzaamheden zullen vanuit het kantoor van Sijtsma Bewind worden verricht, tenzij anders is overeengekomen. SIJTSMA BEWIND Algemene Voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten tussen Sijtsma Bewind en opdrachtgevers, dan wel hun rechtsopvolgers,

Nadere informatie

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID VERANTWOORDELIJKHEID WIE ZIJN WIJ? Pro Bewind is een kantoor dat zich richt op curatele, mentorschap of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Het kantoor is gevestigd in Valkenswaard. Pro Bewind

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap DC 40 Curatele, bewind en mentorschap 1 Inleiding Als medewerker maatschappelijke zorg kun je in aanraking komen met cliënten die door de kantonrechter onder curatele gesteld zijn, een bewindvoerder krijgen

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie