Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon ,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen."

Transcriptie

1 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon , De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig en daarmee handelingsbekwaam. Dat betekent dat je zonder toestemming van ouders of anderen zelf je leven in kunt richten zoals jij dat zelf wilt, je kunt b.v. trouwen, een huis kopen en een hypotheek afsluiten of wat dan ook. Maar er zijn ook kinderen die daar helemaal niet, of niet helemaal, toe in staat zijn. Kinderen die door een lichamelijke of geestelijke beperking niet voor zichzelf kunnen zorgen. Nu zijn het over het algemeen de ouders die tot de 18 e verjaardag van hun kind deze zorg overnemen. Maar na die 18 e verjaardag is er geen juridische basis meer om dat te doen, en hebben de ouders geen zeggenschap meer over hun kinderen, tenzij zij dit wettelijk regelen. De wet geeft ons verschillende mogelijkheden die we kunnen inzetten, afhankelijk van de benodigde zorg. 1. Mentorschap 2. Meerderjarigenbewind 3. Curatele 4. Testament 1. Mentorschap Voor wie? De wet zegt: Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet is staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter te zijnen behoeve een mentorschap instellen. Dat is een mond vol, waar gaat het om: Mentorschap Voor wie: - geestelijke of lichamelijke toestand - tijdelijk of duurzaam - niet-vermogensrechtelijke aard Kort gezegd gaat het hier niet over de financiën en bezittingen, maar over de persoon zelf, over beslissingen van persoonlijke aard, zoals verzorging, verpleging, medicijngebruik, opname in ziekenhuis of verpleegtehuis, medische behandelingen e.d. Door wie - betrokkene zelf - voogd, curator, bewindvoerder - instelling Wie wordt mentor - wens betrokkene heeft voorkeur - bewindvoerder - ander Verdere familie: bij voorkeur een van de ouders, kinderen, broers of zussen. Als de betrokkene vervolgens zelf trouwt dan kan ieder verzoeken dat deze het mentorschap overneemt. Wie kan geen mentor zijn - handelingsonbekwamen - zij die zelf een mentor hebben - rechtspersonen - directe hulpverlener - leiding of direct betrokken personeel instelling Beëindiging mentorschap Via de kantonrechter - iemand kan weer zelf zijn belangen behartigen - mentorschap wordt vervangen door curatele - door tijdsverloop bij tijdelijk mentorschap - bij overlijden

2 Mentorschap hoeft niet altijd voor onbepaalde tijd te zijn, iemand kan ook tijdelijk niet in staat zijn om goed voor zichzelf te zorgen. Iemand die een mentor heeft blijft wel handelingsbekwaam, mag dus b.v. zelf wel een testament maken. Een mentorschap kan overigens ook al aangevraagd worden voordat uw kind 18 wordt, als te verwachten is dat deze criteria op hem of haar van toepassing zijn nadat uw kind meerderjarig is. U hoeft daarop dus niet te wachten. Wat is nu de taak van een mentor? In grote lijnen komt het er op neer dat een mentor beslissingen neemt op het persoonlijke vlak, gaat dus niet over de financiën. Dit zijn dus taken op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, opname ziekenhuis of verzorgingstehuis, begeleiding, omgang met anderen. De betrokkene kan niet meer zelf hierover beslissen, maar heeft de toestemming van de mentor nodig. Een mentor treedt dus eigenlijk op als vertegenwoordiger van de betrokkene. De mentor kan ook optreden als hij denkt dat er in de zorg fouten worden gemaakt. Een zorgplan of behandelingsplan heeft ook de toestemming van de mentor nodig. Maar dit is niet absoluut, b.v. bij levensbeëindiging heeft de mentor alleen een adviserende rol. Degene die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam, kan dus zelf in principe zijn financiële zaken behartigen. Het mentorschap is gericht op samenwerking tussen de mentor en de betrokkene. De mentor heeft daarbij de plicht om de persoon zelf zoveel mogelijk te laten beslissen en diens zelfstandigheid te bevorderen. 2

3 3 2. Meerderjarigenbewind De wet zegt: Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet is staat is ten volle zijn belangen van vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter instellen etc... Meerderjarigenbewind Voor wie - geestelijke of lichamlijke toestand - tijdelijk of duurzaam - vermogensrechtelijke aard Bij bewind gaat het dus, in tegenstelling tot het mentorschap, duidelijk wel om de financiën en bezittingen. De bewindvoerder neemt het beheer over de financiën en bezittingen over van de onder bewind gestelde. Door wie - betrokkene zelf - voogd, curator, mentor - instelling Wie wordt bewindvoerder - wens betrokkene heeft voorkeur - rechtspersoon - ander Verdere familie bij voorkeur een van de ouders, kinderen, broers of zussen. Als de betrokkene vervolgens zelf trouwt dan kan ieder verzoeken dat deze het mentorschap overneemt. Wie kan geen bewindvoerder zijn - handelingsonbekwamen - zij die zelf onder bewind staan - failliet of schuldsanering Beëindiging bewind Via de kantonrechter - iemand kan weer zelf zijn belangen behartigen - bewind wordt vervangen door curatele - door tijdsverloop bij tijdelijk bewind - bij overlijden Het bewind wordt ingesteld voor meerderjarigen die deels of in het geheel niet in staat zijn hun financiën te regelen en heeft twee belangrijke gevolgen: 1. de onder bewind gestelde verliest voor een belangrijk deel zijn vrijheid om zelfstandig te handelen op financieel gebied. 2. tegelijkertijd worden er een of meerdere bewindvoerders benoemt om de onder bewind gestelde te vertegenwoordigen en diens financiele belangen te behartigen. Het idee hierachter is samenwerking tussen onder bewind gestelde en bewindvoerder. Lukt dit niet of is dit niet mogelijk, dan is tussenkomst van de kantonrechter nodig. Wat doet nu een bewindvoerder? Als iemand tot bewindvoerder benoemd is, dan moet hij een beschrijving maken van de onder bewind gestelde goederen en die bij de rechtbank inleveren. Als de totale waarde onder de ,- euro is, dan kan hij volstaan met een verklaring hierover. Daarnaast moet hij een bewindsrekening openen en eventueel bewind inschrijven in openbare registers (b.v. bij onroerend goed).

4 De bewindvoerder heeft als taak de goederen te beheren, d.w.z. hij moet zorgen dat alles wat onder bewind gesteld is in stand blijft en goed wordt geëxploiteerd. Ook moet hij een goede administratie bijhouden. Moet er b.v. voor zorgen dat geld goed wordt belegd, dat rente op tijd wordt bijgeschreven en een huis goed wordt onderhouden. Maar bovenal moet hij de financiën regelen, b.v. belastingaangifte doen, bijstand aanvragen of een PGB. Hij moet er ook voor zorgen dat de inkomsten van de onder bewind gestelde allereerst gebruikt worden voor zijn verzorging. De bewindvoerder mag het onder bewind gestelde vermogen doelmatig beleggen, maar alleen voor zover dit niet besteed hoeft te worden aan een voldoende verzorging van de onder bewind gestelde. Uitgaven, besteed aan een voldoende verzorging gaan dus altijd voor. De bewindvoerder vertegenwoordigt de onder bewind gestelde en mag handelingen verrichten die noodzakelijk, nuttig of wenselijk zijn, in het belang van de onder bewind gestelde. Mag dus b.v. huursubsidie aanvragen of een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling indienen. Taak is niet duidelijk omschreven in de wet, maar voor een aantal zaken moet de bewindvoerder toestemming van de onder bewind gestelde hebben. Lukt dit niet, omdat deze geen toestemming wil geven of dit niet kan, dan is een machtiging van de kantonrechter nodig. Het gaat hier om zaken als b.v. - beschikken over onder bewind gestelde goederen, b.v. verkopen van een huis waarvan de onder bewind gestelde eigenaar is; - aannemen van een gift of een legaat waaraan voorwaarden zijn verbonden - geld lenen Positie van derden. Een meerderjarigenbewind wordt niet gepubliceerd. Wanneer nu een onder bewindgestelde toch dingen doet waarvoor hij toestemming had moeten hebben van de bewindvoerder, dan worden derden te goeder trouw beschermd. B.v. hij verkoopt iets of hij leent geld---> een derde te goeder trouw wordt beschermd. Wist hij echter of kon hij weten dat de verkoper onder bewind stond, dan heeft hij geen bescherming. Toezicht op de bewindvoerder De kantonrechter houdt toezicht op de bewindvoerder. In de regel moet deze jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter kan hiervan afwijken, b.v. als de partner bewindvoerder is, of als het een bewind van beperkte omvang betreft. De taak van de bewindvoerder eindigt: - bij het eindigen van het bewind - bij zijn overlijden - door ontslag door de rechtbank op eigen verzoek of om dwingende redenen, b.v. wanneer de bewindvoerder zijn werk niet goed doet. Meerderjarigenbewind In 1982 ingevoerd ter bescherming van meerderjarigen. Wel enige kritiekpunten van het huidige systeem: Taak en bevoegdheden van de bewindvoerder zijn niet duidelijk geformuleerd in de wet Positie van derden en schuldeisers is in een aantal gevallen zo sterk, dat de bescherming eigenlijk een wassen neus kan zijn. 4

5 5 3. Curatele Voor wie - geestelijke stoornis, - al dan niet met tussenpozen - niet in staat zijn belangen waar te nemen Plus b.v. wegens verkwisting of drankmisbruik, maar dat is nu niet aan de orde. Bij curatele gaat het dus duidelijk wel om de financiën en bezittingen, de curandus wordt handelingsonbekwaam, hij MAG niet meer handelen. Door wie - betrokkene zelf - voogd, - openbaar ministerie Wie wordt curator - wens betrokkene heeft voorkeur - ander Verdere familie bij voorkeur een van de ouders, kinderen, broers of zussen. Als de betrokkene vervolgens zelf trouwt dan kan ieder verzoeken dat deze het curatorschap overneemt. Beëindiging curatele Via de kantonrechter - iemand kan weer zelf zijn belangen behartigen - curatele wordt vervangen door bewind en/of mentorschap - bij overlijden Evenals het meerderjarigenbewind is de curatele gericht op bescherming op financieel gebied, maar de wijze waarop die bescherming wordt geregeld en de omvang van die bescherming is zeer verschillend. Curatele maakt de curandus handelingsonbekwaam, hij MAG niet handelen, richt zich dus op de persoon, terwijl het meerderjarigenbewind zich op de goederen richt. We zeggen wel eens: curatele legt de handen aan banden, bewind doet de portemonee dicht. In beide gevallen kan de meerderjarige niet meer voor hem nadelige handelingen verrichten en heeft hij toestemming of medewerking van de bewindvoerder of de curator nodig. Drie belangrijke kenmerken van curatele: 1. hij wordt handelingsonbekwaam 2. publicatie in twee dagbladen en de staatscourant 3. registratie in het landelijk curateleregister (rechtbank Den Haag) Derdenbescherming: curator kan een beroep doen op de onbekwaamheid van de curandus en de handeling ongedaan maken. Vermogen van de curandus blijft in stand en neemt alleen af als de curator daarmee accoord gaat. Derdenbescherming is dus veel beperkter. Globaal gezegd zou je kunnen zeggen dat het meerderjarigenbewind het meest geschikt is voor meerderjarigen die vooral vertegenwoordigd moeten worden, die zelf niet of nauwelijks in staat zijn om voor zich zelf schadelijke financiele beslissingen te nemen. Bij curatele is het doel primair of een meerderjarige te beschermen tegen zichzelf. Samenvattend: Mentorschap bewindvoering curatele Drie rechtsfiguren met verschillende gevolgen. Maar waar doe je als ouders verstandig aan? Wat moet je nu doen? Van belang is dat u zich afvraagt waarvoor u kiest. Wat wilt u bereiken? Curatele gaat het verst, want een curandus mag over bijna niets meer zelfstandig beslissen, hij is handelingsonbegwaam, hij MAG niets. Dit is een optie als iemand totaal niet meer de gevolgen van zijn handelen kan overzien.

6 6 Vaak is een dergelijk drastische maatregel niet nodig en kunt u volstaan met het aanvragen van bewindvoering of mentorschap. De ander blijft dan handelingsbekwaam, mag b.v. zelf een testament maken. Een bewind richt zich met name op het beheer van de financiën, een mentorschap op de persoon.bewind is een financiële maatregel. Als echter iemand niet meer over zijn persoonlijke zaken kan beslissen, dan ligt de keuze voor een mentorschap meer voor de hand. Beloning 1-5 procent, maar kantonrechter houdt rekening met de draagkracht van de betrokkene. Nieuwe wetgeving op komst met onder andere: - duidelijker taakafbakening bewindvoerder - kwaliteitseisen voor professionele bewindvoerders Voor mentorschap, bewindvoering en curatele heeft u in beginsel de notaris niet nodig; u kunt zelf een verzoekschrift bij de rechter indienen. 4. Testament Nu zorgen voor later Voor een testament gaat u naar de notaris, die u adviseert over de mogelijkheden, die natuurlijk helemaal afhankelijk zijn van wat u wilt bereiken. Hoe kun je je kind beschermen na je overlijden? Als u geen testament heeft, dan regelt de wet de verdeling van uw nalatenschap en dat komt er op neer dat: Als u als eerste ouder overlijdt, dan gaat de hele nalatenschap naar uw partner en krijgen alle kinderen ieder een gelijk deel in een geldvordering op die langstlevende ouder, die ze pas op kunnen eisen na diens overlijden en in een aantal specifieke gevallen. Overlijdt u als laatste ouder, dan krijgen de kinderen ieder een gelijk deel, maar soms is dit niet de bedoeling, b.v. als uw kind daar geen belang bij heeft, omdat er door anderen voor hem of haar in financieel opzicht gezorgd wordt. Dit is natuurlijk een zeer persoonlijke zaak, waarbij een groot aantal factoren een rol kunnen spelen. B.v. wat is de financiële behoefte van uw kind, wat heeft hij of zij nodig, hoe groot is uw eigen vermogen, zijn er meer kinderen. Een aantal mogelijkheden, zodat u per testament de erfdelen van uw kinderen kunt aanpassen - u onterft uw kind - uw kind ontvangt zijn legitieme portie - de tweetrapsmaking - vruchtgebruik - u wijst een opvolgend mentor voor uw kind aan - u wijst een opvolgend bewindvoerder voor uw kind aan In die laatste twee gevallen zal de kantonrechter rekening houden met uw wens, maar is geen garantie. Delft, 15 november 2010/mlo

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

LEZING NOTARISKANTOOR HOF TE VRIEZENVEEN. curatele, bewind en mentorschap ALZHEIMERCAFE. Vriezenveen

LEZING NOTARISKANTOOR HOF TE VRIEZENVEEN. curatele, bewind en mentorschap ALZHEIMERCAFE. Vriezenveen LEZING NOTARISKANTOOR HOF TE VRIEZENVEEN curatele, bewind en mentorschap ALZHEIMERCAFE Vriezenveen 07 november 2012 VOORSTELLEN Mr. Marc Hof Notariskantoor Hof Kerkplein 2 te Vriezenveen Telefoon: 0546

Nadere informatie

RI-04 Beheer financiën cliënten

RI-04 Beheer financiën cliënten RI-04 Beheer financiën cliënten Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Cavent heeft als uitgangspunt dat cliënten

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Handleiding Meerderjarigenbewind. Bewindsbureau Rechtbank Maastricht

Handleiding Meerderjarigenbewind. Bewindsbureau Rechtbank Maastricht Handleiding Meerderjarigenbewind Bewindsbureau Rechtbank Maastricht versie 2009 Inhoud (in de digitale versie is elke regel een snelkoppeling naar het onderwerp) VOORWOORD 4 1. WAT IS BEWIND 5 1.1 bewind

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bewindvoerder

Richtlijnen voor de bewindvoerder Richtlijnen voor de bewindvoerder Inhoud: 1. Definities 2. Algemene inleiding 3. Aanvang bewind 4. Omvang bewind 5. Gevolgen van het bewind 6. Taak van de bewindvoerder 7. Twee of meer bewindvoerders 8.

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

Presentatie VSO De Brug

Presentatie VSO De Brug Presentatie VSO De Brug Datum : 25 maart 2015 Namen : Susan Boogaarts Sigrid Ketel Introductie Stichting Cliënt Support, gevestigd in Amersfoort Administratiekantoor voor bewindvoerders / curatoren van

Nadere informatie

(TIJDELIJK) NIET ZELF

(TIJDELIJK) NIET ZELF (TIJDELIJK) NIET ZELF over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening Als de ander niet meer zelf kan beslissen... 1 2 Als de ander niet meer zelf kan beslissen... COLOFON

Nadere informatie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Inleiding 1 Eén van de

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering Beschermingsbewind Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering 1 Inleiding Voor u ligt de brochure over beschermingsbewind. Als uw goederen onder bewind gesteld zijn, is het goed voor te stellen dat u denkt: hoe

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

ALS DE ANDER. kan beslissen... NIET ALTIJD ALLEEN. over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking

ALS DE ANDER. kan beslissen... NIET ALTIJD ALLEEN. over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking ALS DE ANDER NIET ALTIJD ALLEEN kan beslissen... over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking Als de ander niet altijd alleen kan beslissen... 1 2 Als de ander niet altijd alleen

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Beschermd of vogelvrij?

Beschermd of vogelvrij? Beschermd of vogelvrij? Onderzoek naar de kwaliteit van het beschermingsbewind Toetsing van: Onderzoeksrapport, SJ441 Hogeschool Leiden Opleiding SJD Carola Oskam s1066758 Afstudeerbegeleider Lea Hermsen

Nadere informatie

Checklist levenstestament

Checklist levenstestament Checklist levenstestament Welke keuzes kunt u nu maken voor straks? In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. U legt vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt

Nadere informatie

welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling

welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling DE KANTONRECHTER VINDT DAT U HULP NODIG HEBT De kantonrechter heeft besloten, dat u hulp nodig hebt bij het regelen van uw zorg en/of uw geldzaken. De kantonrechter

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

vermogensplanning Routes uitstippelen voor de overgang van je vermogen

vermogensplanning Routes uitstippelen voor de overgang van je vermogen Routes uitstippelen voor de overgang van je vermogen 2 netwerk notarissen 3 3 Vermogensplanning Met een vermogensplan zorgt u ervoor dat het vermogen goed overgaat op de volgende generatie. Het vermogensplan

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie