Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma"

Transcriptie

1 Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma Bijeenkomst met medewerkers Prisma 10 en 23 juni 2014

2 Opening Welkom door mr. C.H.M. Meijer-Vermeeren Wat doen we vanmiddag: uur: Wat is en wie zijn de Stichting SVCP uur: Nieuwe wetgeving per 1 januari uur: Wat doet de Stichting SVCP uur: PAUZE uur: Gelegenheid tot stellen van vragen uur: Sluiting

3 Wat is de stichting S.V.C.P. SVCP is onafhankelijk en niet commercieel Treedt op als bewindvoerder voor cliënten van Prisma Bewindvoering geschiedt na benoeming door kantonrechter

4 Wie zijn de stichting SVCP Het bestuur: personen met een financiële en / of juridische achtergrond Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Waarn.voorzitter: Bestuurslid: mr. C.H.M. Meijer Vermeeren mr. A.A.F. Daamen F.F.G.M. Janssen A.J.S.M. van Moorsel J.W.M.M. de Backer

5 Waarom deze bijeenkomst Wijzigingen wetgeving per 1 januari 2014 Wijzigingen zijn van belang voor medewerkers Prisma Wijzigingen hebben gevolgen voor SVCP (kwaliteitseisen) Aanpassing automatisering Prisma heeft gevolgen voor SVCP en medewerkers Uitleg werkwijze medewerkers SVCP

6 Wijzigingen wetgeving per 1 januari 2014 door mr. J.M. van Luyck Curatele Bewind Mentorschap

7 Curatele Bewind Mentorschap (1) Verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap Wanneer welke beschermingsmaatregel De gronden voor curatele, bewind en mentorschap Wie kunnen wel en wie kunnen niet aanvragen Wie kan worden benoemd en wie zeker niet De procedure Welke bescherming wordt geboden Rechterlijke controle op de werkzaamheden

8 Curatele Bewind Mentorschap (2) verschillen Curatele Handelingsonbekwaam, tenzij Onbekwaam ten aanzien van familierechtelijke handelingen

9 Curatele Bewind Mentorschap (3) verschillen Bewind Bewindvoerder voert beheer over gelden en goederen Mentorschap Onbevoegd tot rechtshandelingen op het gebied van: - verpleging - verzorging - behandeling - begeleiding Rechthebbende en bewindvoerder samen beschikken over gelden en goederen

10 Curatele Bewind Mentorschap (4) Verschillen tussen curatele Bewind Mentorschap Handelingsonbekwaam, tenzij Bewindvoerder voert beheer over gelden en goederen Onbevoegd tot rechtshandelingen op het gebied van: - verpleging - verzorging - behandeling - begeleiding Onbekwaam ten aanzien van familierechtelijke handelingen Rechthebbende en bewindvoerder samen beschikken over gelden en goederen

11 Curatele Bewind Mentorschap (5) Wanneer Curatele Bewind Mentorschap steeds de minst ingrijpende -, maar wel verantwoorde maatregel belang / bescherming betrokkene staat voorop risico inschatting bij deelname aan maatschappelijk verkeer tijdelijk bewind / beperkt bewind

12 Curatele Bewind Mentorschap (6) Gronden voor curatele 1. Als gevolg van: -lichamelijke of geestelijke toestand -gewoonte van drank of drugsgebruik 2.Tijdelijk of duurzaam 3. Niet behoorlijk waarnemen van eigen belangen 4. In gevaar brengen van de veiligheid van hemzelf of van anderen

13 Curatele Bewind Mentorschap (7) Gronden voor curatele 1. Als gevolg van: -lichamelijke of geestelijke toestand -gewoonte van drank of drugsgebruik Gronden voor mentorschap 1.Als gevolg van: -lichamelijke of geestelijke toestand 2.Tijdelijk of duurzaam 3. Niet behoorlijk waarnemen van eigen belangen 2. Tijdelijk of duurzaam 3. Niet is staat tot of bemoeilijkt in zelf waarnemen van eigen niet vermogensrechtelijke belangen 4. In gevaar brengen van de veiligheid van hemzelf of van anderen

14 Curatele Bewind Mentorschap (8) Gronden voor curatele 1. Als gevolg van: -lichamelijke of geestelijke toestand -gewoonte van drank of drugsgebruik Gronden voor bewind 1. Als gevolg van: -lichamelijke of geestelijke toestand -verkwisting of problematische schulden Gronden voor mentorschap 1.Als gevolg van: -lichamelijke of geestelijke toestand 2.Tijdelijk of duurzaam 2.Tijdelijk of duurzaam 2. Tijdelijk of duurzaam 3. Niet behoorlijk waarnemen van eigen belangen 4. In gevaar brengen van de veiligheid van hemzelf of van anderen 3.Niet in staat ten volle zelf waarnemen van eigen vermogensrechtelijke belangen 3. Niet is staat tot of bemoeilijkt in zelf waarnemen van eigen niet vermogensrechtelijke belangen

15 Curatele Bewind Mentorschap (9) Wie kunnen de beschermingsmaatregelen aanvragen? betrokkene zelf echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel ouders, grootouders, (klein)kinderen (bloedverwanten rechte lijn) broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten (4 e graad rechte lijn) met gezag belaste ouder voogd bewindvoerder, mentor, curator officier van justitie Instelling die betrokkene verzorgt of begeleidt B&W van woonplaats rechthebbende (alleen bij verkwisting en problematische schulden)

16 Curatele Bewind Mentorschap (10) Wie kan worden benoemd? Wettelijke volgorde uitdrukkelijke voorkeur betrokkene, tenzij echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel een van de ouders, kinderen, broers en zussen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid Twee curatoren, bewindvoerders, mentoren mogelijk!

17 Curatele Bewind Mentorschap (11) Wie kan niet worden benoemd? handelingsonbekwame WSNP-bewindvoerder personen over wie bewind, curatele of mentorschap is uitgesproken personen die in staat van faillissement verkeren direct betrokkenen, behandelend hulpverlener leiding en personeel instelling rechtspersonen waarvan bestuur instelling > 50% stemrecht cq. waarvan bestuur = leiding of personeel instelling

18 Curatele Bewind Mentorschap (12) Welke bescherming wordt geboden? Curatele: Rechtshandelingen: vernietigbaar (> 3 jaar) verklaring van curator aan een derde = vernietiging Beschermingsbewind: Rechtshandelingen: ongelding mits wederpartij bewind kende cq. behoorde te kennen verhaal van schulden op goederen die onder bewind staan niet mogelijk Mentorschap: Rechtshandelingen: vernietigbaar mits wederpartij mentorschap kende cq. behoorde te kennen

19 Curatele Bewind Mentorschap (13) De procedure Verzoekschrift - - bijlagen: bereidverklaring, akkoordverklaring, GBA-uittreksel, bewijsstukken Griffierechten - bedragen: natuurlijke personen 77,-- ; rechtspersonen 115,-- Zitting - gerechtsgebouw en buitenronde Beschikking - na 2 tot 4 weken Opneming in register - curatele: altijd (plus publicatie in Staatscourant en mededeling aan Gemeente - bewind wegens problematische schulden: altijd en verplicht opneming - bewind wegens andere gronden: bevoegdheid Kantonrechter tot opneming

20 Curatele Bewind Mentorschap (14) Rechterlijke controle stellen eisen aan bewindvoerders, curatoren en mentoren zoals: passende beroepsopleiding VOG voor iedere natuurlijke en rechtspersoon jaarlijkse bijscholing en functioneringsgesprekken beschikbaarheid / bereikbaarheid minimale contacten informatieverschaffing aan betrokkene klachtenregeling eisen met betrekking tot bedrijfsvoering (accountantscontrole) aansprakelijkheidsverzekering overgangsperiode

21 Curatele Bewind Mentorschap (15) Vervolg Rechterlijke controle eisen aan bewindvoerders, curatoren en mentoren bij aanvang: vermogensopgave (nulmeting) jaarlijks: rekening en verantwoording - aan betrokkenen - aan Kantonrechter voorafgaande schriftelijke machtiging Kantonrechter bij incidentele uitgaven > 1.500,-- vijfjaarlijks verslag en herijking noodzaak schenkingstraditie tekortschieten curator / bewindvoerder / mentor

22 Wat doet de stichting SVCP (1) door medewerkers SVCP Beheren van gelden en geldswaarden van de cliënt. Deel kerntaken worden middels detachering uitgevoerd door de medewerkers: Anja de Bont Henriëtte Vanderweyen - Donkers Petra Garvey - Jacobs

23 Wat doet de stichting SVCP (2) Kerntaken medewerkers: Afhandeling aanmelding door de cliënt / vertegenwoordiger Afhandeling administratieve zaken voor de cliënt Regelen financiële zaken voor de cliënt

24 Wat doet de stichting SVCP (3) Afhandeling aanmelding door de cliënt / vertegenwoordiger (1) Bij kennismakingsgesprek / intake gesprek komen navolgende zaken aan de orde: werkwijze SVCP dienstverleningsovereenkomst klachtenregeling intake formulier bereikbaarheid SVCP

25 Wat doet de stichting SVCP (4) Afhandeling aanmelding door de cliënt / vertegenwoordiger (2) Na beoordeling en acceptatie gaat er een verzoek naar de Rechtbank akkoordverklaring bereidverklaring SVCP

26 Wat doet de stichting SVCP (5) Afhandeling aanmelding door de cliënt / vertegenwoordiger (3) Na ontvangst beschikking van de Rechtbank: Dossier aanmaken (aan de hand van 2 e gesprek) Stamgegevens cliënt Begroting / budgetplan / boedelbeschrijving Overige werkzaamheden Aanvragen bankrekeningen Adreswijzigingen diverse instanties Indien nodig, aanvragen bijzondere bijstand

27 Wat doet de stichting SVCP (6) Afhandeling administratieve - en regelen financiële zaken voor de cliënt (1) Jaarlijkse werkzaamheden: Opstellen begroting Financiële administratie met afhandeling betalingen alsmede declareren ziekte kosten verzorgen belastingaangiften aanvragen toeslagen en / of bijstand postverwerking en verzekeringen Rekening en verantwoording voor Rechtbank Onderhoud dossier Jaarlijks contact met cliënt Contact onderhouden met instellingen Aanvragen machtigingen Rechtbank

28 Wat doet de stichting SVCP (7) Afhandeling administratieve - en regelen financiële zaken voor de cliënt (2) Knelpunten bij jaarlijkse werkzaamheden (1): Van intramuraal naar extramuraal Indicatie ZZP Bepaling eigen bijdrage CAK Alle posten / wensen volledig in begroting Bestedingen buiten begroting (onderbouwen met offerte in verband met aanvraag machtiging bij Rechtbank)

29 Wat doet de stichting SVCP (8) Afhandeling administratieve - en regelen financiële zaken voor de cliënt (3) Knelpunten bij jaarlijkse werkzaamheden (2): Risico s bij begeleiding cliënt: afsluiten abonnementen / GSM verschuiven vaste pinacties automatische betalingen op zakgeldrekening bestellingen via internet / I-deal verhuizingen hebben invloed op inboedelverzekering werkveranderingen hebben invloed op Wajong-uitkering (boete!) Verwerking post (insturen inscannen interne post)

30 Wat doet de stichting SVCP (9) Afhandeling administratieve - en regelen financiële zaken voor de cliënt (3) Tot slot Wat verwachten we o.a.van elkaar: Samenwerking met teamleiders Respecteren privacy van de cliënt

31 Pauze

32

LEZING NOTARISKANTOOR HOF TE VRIEZENVEEN. curatele, bewind en mentorschap ALZHEIMERCAFE. Vriezenveen

LEZING NOTARISKANTOOR HOF TE VRIEZENVEEN. curatele, bewind en mentorschap ALZHEIMERCAFE. Vriezenveen LEZING NOTARISKANTOOR HOF TE VRIEZENVEEN curatele, bewind en mentorschap ALZHEIMERCAFE Vriezenveen 07 november 2012 VOORSTELLEN Mr. Marc Hof Notariskantoor Hof Kerkplein 2 te Vriezenveen Telefoon: 0546

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 414 Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Inhoud Inleiding 3 De maatregelen kort samengevat 4 Aanbevelingen van het LOK 5 Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap 5 Wie vraagt curatele,

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Inhoud Inleiding 3 De maatregelen kort samengevat 4 Aanbevelingen van het LOK 5 Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap 5 Wie vraagt curatele,

Nadere informatie

RI-04 Beheer financiën cliënten

RI-04 Beheer financiën cliënten RI-04 Beheer financiën cliënten Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Cavent heeft als uitgangspunt dat cliënten

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Bereikbaarheid Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-14:00 Telefoon: Ruurdsje Jansma-06-403

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gegevens Stichting Mijn Geld en Zo Naam: Stichting Mijn Geld en Zo (hierna: Mijn Geld en Zo) Kamer van Koophandel nummer: 41035682 Postbus: Postbus 1265 Postcode: 3800 BG Gevestigd

Nadere informatie

Marleen Breedveld, BBA. Samenvatting nieuwe wet- en regelgeving Wet wijziging curatele, mentorschap en beschermingsbewind

Marleen Breedveld, BBA. Samenvatting nieuwe wet- en regelgeving Wet wijziging curatele, mentorschap en beschermingsbewind Samenvatting nieuwe wet- en regelgeving Wet wijziging curatele, mentorschap en beschermingsbewind 3. De nieuwe wet- en regelgeving Deze uitwerking is een hoofdstuk van het onderzoek van Fraude, bewindvoering

Nadere informatie

Onderzoek: Implementatie van stabilisatie in het schuldhulpverleningsproces Opdrachtgever: mw.a.meekel - Sociaal.nl schuldsanering

Onderzoek: Implementatie van stabilisatie in het schuldhulpverleningsproces Opdrachtgever: mw.a.meekel - Sociaal.nl schuldsanering Onderzoek: Implementatie van stabilisatie in het schuldhulpverleningsproces Opdrachtgever: mw.a.meekel - Sociaal.nl schuldsanering Onderzoeker: Grace Mijnals Klas: 4A2 School: Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Beschermingsbewind en de Wet schuldsanering natuurlijke personen

Beschermingsbewind en de Wet schuldsanering natuurlijke personen Beschermingsbewind en de Wet schuldsanering natuurlijke personen Een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van samenloop van beschermingsbewind en de Wet schuldsanering natuurlijke personen voor de verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Copro 14038 Jaargang 2014 46 Besluit van 29 januari 2014, houdende regels ter waarborging van de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren (Besluit

Nadere informatie

Kwaliteitsverordening

Kwaliteitsverordening Kwaliteitsverordening per 1 juli 2015 Datum 18 juni 2015 Auteur Commissie Kwaliteit Versie versie 5.0 B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek

Nadere informatie

Presentatie VSO De Brug

Presentatie VSO De Brug Presentatie VSO De Brug Datum : 25 maart 2015 Namen : Susan Boogaarts Sigrid Ketel Introductie Stichting Cliënt Support, gevestigd in Amersfoort Administratiekantoor voor bewindvoerders / curatoren van

Nadere informatie

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5.

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5. ALGEMENE VOORWAARDEN BEWINDVOERING Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. De friese bewindvoerder is gevestigd in Dokkum (Postbus 342, 9100AH) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer:56542283 en bij

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u

Nadere informatie

Kwaliteitsverordening

Kwaliteitsverordening Kwaliteitsverordening per 1 augustus 2014 Datum 4 oktober 2014 Auteur Commissie Kwaliteit Versie versie 3.1 B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n

Nadere informatie

Kwaliteitsverordening

Kwaliteitsverordening Kwaliteitsverordening Datum: 11 maart 2015 Onderwerp: Kwaliteitsverordening Versie: V1.3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 EISEN AAN DE ORGANISATIE... 5 1. Algemeen... 5 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Reikwijdte...

Nadere informatie

Spelregels Bijstand & Bewind

Spelregels Bijstand & Bewind Spelregels Bijstand & Bewind 1. Algemeen 1.1 Wij zijn ons bewust van de situatie waarin u zich bevindt en met name het feit dat het zeer belastend is om een deel van uw handelingsvrijheid te verliezen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Artikel 1. Begripsbepaling In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bewindvoerder: Ficordento bewindvoering gevestigd te Hoogezand, postbus 115, 9600 AC Hoogezand.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NCM Bewindvoering en Budgetbeheer gevestigd te Amsterdam. Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BaBeMe

Algemene Voorwaarden van BaBeMe Algemene Voorwaarden van BaBeMe Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BaBeMe: De opdrachtnemer gevestigd te Oisterwijk. Kamer van Koophandel nummer: 60383534. BTW NL047146527B01.

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering Beschermingsbewind Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering 1 Inleiding Voor u ligt de brochure over beschermingsbewind. Als uw goederen onder bewind gesteld zijn, is het goed voor te stellen dat u denkt: hoe

Nadere informatie

Aanbevelingen betreffende het instellen van meerderjarigenbewind

Aanbevelingen betreffende het instellen van meerderjarigenbewind Aanbevelingen meerderjarigenbewind Vastgesteld door het LOVCK op 8 juni 2015 A Aanbevelingen betreffende het instellen van meerderjarigenbewind... 1 B Aanbevelingen omtrent de taken van de bewindvoerder...

Nadere informatie

Ontwikkelingen betreffende meerderjarigenbewind

Ontwikkelingen betreffende meerderjarigenbewind Ontwikkelingen betreffende meerderjarigenbewind vanaf 2004 MR. MARIKE F. SCHOEMAN-VISSER 1 In 2004 vormde Bewind en aan bewind verwante vormen het onderwerp van het preadvies voor de jaarlijkse algemene

Nadere informatie