VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING"

Transcriptie

1 VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING Wanneer mensen door ziekte, handicap, leeftijd of andere bijzondere omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen of willen regelen, kunnen ze rekenen op financiële ondersteuning en zorg van Beaufin. De cliënten van Beaufin Ieder mens is uniek en ieders situatie staat op zichzelf. Naast cliënten die al dan niet zelfstandig of thuis bij familie wonen, wonen ook veel van onze cliënten in (AWBZ-) instellingen en/of woongroepen. Onze cliënten hebben een baan of werken in een sociale werkplaats of genieten thuis van welverdiende rust. Beaufin is een onafhankelijke organisatie die voor haar cliënten alle noodzakelijke financiële handelingen kan doen. Beaufin controleert of alle inkomsten worden ontvangen, doet de betalingen van de vaste lasten en beschermd het vermogen. Maar dat is niet alles; Beaufin helpt bij het aanvragen van huur-en zorgtoeslag, controleert de berekening hiervan, berekend en controleert de bijdrage voor de AWBZ en de hoogte van uitkeringen. Ook verzorgt Beaufin de aangifte van de belasting. Zo wordt ervoor gezorgd dat alle financiële mogelijkheden optimaal benut worden en dat er controle blijft op de uitgaven. Voor cliënten die ondersteuning nodig hebben bij financiële zaken, maar wel zelf de verantwoordelijkheid willen houden, heeft Beaufin verschillende vormen van ondersteuning onder de noemer Budgetbeheer. Wanneer het moeilijk of niet mogelijk is zelf de verantwoordelijkheid te houden biedt Beaufin financiële zorgverlening op basis van aan. Beaufin is van mening dat bewindvoering en budgetbeheer altijd maatwerk is. Daarom wordt in deze folder alleen algemene informatie gegeven. Het uitgangspunt is dat de wensen van de cliënt voorop staan. Binnen dat kader kan worden overlegd welke mogelijkheden Beaufin kan bieden. 1

2 BEWINDVOERING Soms is iemand (tijdelijk) niet meer in staat om de eigen financiële belangen goed te behartigen. Dit kan komen door lichamelijke of geestelijke problemen, of door psychische klachten. Vaak wordt dan hulp voor de administratie gezocht bij familie, vrijwilligers, welzijnsorganisaties, woonbegeleiding of andere vormen van hulpverlening. Soms biedt budgetbeheer uitkomst. Als budgetbeheer niet toereikend of voorhanden is kan een zwaardere maatregel als bewindvoering noodzakelijk zijn. Een bewindvoerder wordt aangesteld die het geld (vermogen) van cliënt gaat beheren. De cliënt blijft echter officieel handelingsbekwaam. Wie kan bewindvoering aanvragen? kan worden aangevraagd door de cliënt zelf, maar ook door familie van cliënt. Verder kan bewindvoering ook worden aangevraagd door een begeleider van cliënt (verwijzende instelling). Als een cliënt zelf bewindvoering aanvraagt gebeurt dit meestal met hulp van een familielid of hulpverlener. Een bewindvoerder wordt aangesteld en ook weer ontheven van zijn of haar taak door de kantonrechter. Bij het instellen en opheffen van bewind kan de cliënt worden gevraagd om naar de rechtbank te komen. Soms worden aanvragen schriftelijk afgehandeld. Meestal wordt bewindvoering voor onbepaalde tijd ingesteld. Als cliënt niet tevreden is over Beaufin als bewindvoerder dan kan bij de rechtbank om een andere bewindvoerder worden gevraagd. Waarom bewindvoering? De rekeningen worden op tijd betaald en iedere week wordt leefgeld overgemaakt naar de rekening van cliënt. Daarbij wordt het vermogen van cliënt beschermd. kan veel zorg uit handen nemen bij mensen die niet in staat zijn om de eigen financiën te beheren, of bij hen die deze cliënten begeleiden. Voor wie? Voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om de eigen financiële middelen te beheren. Wanneer? Er moet een indicatie zijn voor bewindvoering, alleen wanneer de cliënt zelf niet in staat is de eigen financiën te beheren zal de rechter een bewindvoerder aanwijzen. Hoe lang? Onder bewind kan tijdelijk of voor onbepaalde tijd plaatsvinden, afhankelijk van de situatie van de cliënt. Wat kost het? De kosten voor bewindvoering worden bepaald door de Landelijk Overleg Kantonrechters (LOCVK). De tarieven zijn dus standaard en overal gelijk. Deze prijzen zijn terug te vinden op pagina 5. Wanneer de cliënt van minder dan 120% van het bijstandsniveau moet rondkomen kan bijzondere bijstand aangevraagd worden. De financiële zaken van mijn moeder zijn nu goed geregeld, en dat is voor mij en mijn zus een hele zorg minder mw. Anita de Heus, Landsmeer Wat mag van Beaufin bewindvoering worden verwacht? Beaufin zorgt ervoor dat: op tijd leefgeld naar cliënt wordt overgemaakt rekeningen tijdig worden betaald uitkeringen en subsidies worden aangevraagd kwijtscheldingen worden aangevraagd cliënt verzekerd is (voor oa. ziektekosten) de eigen bijdrage AWBZ wordt vastgesteld en betaald in overleg met zorgkantoor cliënt of begeleider maandelijks een overzicht van inkomsten en uitgaven krijgt de medewerkers op vaste tijden bereikbaar zijn, of zelf contact zoeken de belastingaangifte wordt verzorgd. 2

3 HET HELE TRAJECT BEWINDVOERING VAN A TOT Z Wanneer besloten wordt een cliënt aan te melden, dan start Beaufin de aanmeldprocedure. Hierin worden drie fasen onderscheiden; inventarisatie, beoordeling en acceptatie. Nadat de aanmeldprocedure is doorlopen en alle gegevens bij Beaufin bekend zijn volgt de daadwerkelijke uitvoering van het bewind. Hierbij hoort ook het afleggen van rekening en verantwoording. Beaufin houdt de cliënt, of de begeleider, periodiek op de hoogte van de financiële mutaties. Bij het einde van de bewindvoering, (bijvoorbeeld door overlijden van cliënt), draagt Beaufin de gehele administratie en eindafrekening over aan bijvoorbeeld de executeur testamentair. Inventarisatie Tijdens de inventarisatie is het belangrijk dat zoveel mogelijk informatie over de cliënt aan Beaufin wordt overgedragen. Bij deze informatie gaat het om algemene en financiële gegevens. Cliënt kan deze informatie zelf aanleveren; dit kan ook gebeuren door een familielid, hulpverlener vanuit een instelling of andere flankerende hulp.. De inventarisatie kan plaatsvinden bij cliënt thuis, in een zorginstelling, op kantoor bij Beaufin of schriftelijk. Beoordeling Als alle relevante informatie binnen is, beoordeelt Beaufin of het beheer wordt geaccepteerd. Acceptatie Nadat de financiële gegevens zijn geordend en Beaufin de aanmelding heeft geaccepteerd, worden de overeenkomst en de benodigde machtigingen getekend. Bij bewindvoering geeft Beaufin een bereidverklaring af aan de kantonrechter. Hierin staat dat Beaufin een benoeming tot bewindvoerder zal accepteren. De kantonrechter zal na beoordeling een beschikking afgeven aan Beaufin. Uitvoering bewind De uitvoering van het bewind begint met het opstellen van een plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt beschreven wat de aanleiding is van de bewindvoering en welke 3 werkzaamheden Beaufin voor haar rekening gaat nemen. Een ander onderdeel van het plan van aanpak is het budgetplan. In de verdere uitvoering van de bewindvoering wordt het budgetplan als leidraad gehanteerd. In het budgetplan wordt bijvoorbeeld opgenomen welke betalingen moeten worden gedaan, welke reserveringen voor toekomstige uitgaven dienen te worden gemaakt en welke inkomsten nu heeft cliënt en in de toekomst. Verder wordt een boedelbeschrijving gemaakt met daarin opgenomen alle waardevolle bezittingen en eventuele schulden van cliënt. Deze boedelbeschrijving wordt samen met het plan van aanpak toegezonden aan de kantonrechter. Beaufin meldt aan alle instanties dat zij voortaan de financiële zaken van cliënt regelt. Door Beaufin wordt op naam van cliënt een rekening geopend waarop de inkomsten worden ontvangen en waarvan de uitgaven worden voldaan. Deze zogenaamde beheerrekening is tegelijkertijd een spaarrekening. Voor cliënt wordt een leefgeldrekening geopend waarop geen roodstand mogelijk is. Wekelijks of maandelijks (of soms ook meerdere malen per week) stort Beaufin vanuit de beheerrekening geld op de leefgeldrekening. De cliënt (of begeleider vanuit een instelling) heeft een pas van de leefgeldrekening. Verantwoording Jaarlijks stuurt Beaufin een Rekening en Verantwoording naar de kantonrechter en naar de cliënt. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke financiële wijzigingen hebben plaatsgevonden. Daarbij stuurt Beaufin, indien gewenst, iedere maand een overzicht van alle mutaties naar de cliënt. Einde bewind Het bewind kan eindigen doordat cliënt overlijdt of doordat de reden dat cliënt onder bewind werd gesteld is weggenomen. Te denken valt aan mensen die door psychische problemen niet in staat waren om zelf een goed beheer te voeren over de eigen middelen, maar daar inmiddels weer toe in staat zijn. Ook kan het bewind door Beaufin worden opgeheven doordat Beaufin door de kantonrechter wordt ontslagen als bewindvoerder. Dit kan gebeuren op verzoek van zowel cliënt alsook Beaufin. Wanneer een verzoek tot ontslag wordt gedaan aan de kantonrechter moet dit ook worden toegelicht aan de kantonrechter. Deze beoordeelt of ontslag de juiste keus is..dit houdt echter niet in dat het bewind wordt opgeheven. Alleen de relatie tussen Beaufin en cliënt wordt ontbonden.

4 KOSTEN BEWINDVOERING EN BUDGETBEHEER Overzicht tarieven van de diensten Beaufin per 1 januari 2014 De kosten van bewindvoering wordt door de rechter bij het uitspreken van het bewind vastgesteld en deze worden jaarlijks geïndexeerd. De door de rechter vastgestelde tarieven van Beaufin zijn gebaseerd op het lidmaatschap van de Branchevereniging voor Professionele Beschermingsbewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Bijzondere Bijstand Wanneer de cliënt tot 120% van het bijstandsniveau per maand ontvangt, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels bijzondere bijstand. Beaufin vraagt deze bijstand voor u aan, waardoor u geen extra financiële lasten krijgt. Of de bijzondere bijstand wordt toegekend verschilt per gemeente. Budgetbeheer Budgetbeheer totaal Intaketarief alleenstaande 468,87 Intaketarief gezin 562,64 Maandelijkse kosten alleenstaande 103,25 Maandelijkse kosten gezin 123,90 Uurloon meerwerk na schriftelijke opdracht 77,44 Onderstaande tarieven zijn inclusief BTW Maandelijkse kosten bewind alleenstaande 103,25 Maandelijkse kosten bewind gezin 123,90 Eenmalig intaketarief bewind alleenstaande 468,87 Eenmalig intaketarief bewind gezin 562,64 Eenmalig kosten beëindiging bewind 232,90 Uurloon meerwerk bewindvoering (na toestemming kantonrechter) 77,44 De tarieven worden jaarlijks opnieuw bekeken en vastgesteld per 1 januari

5 BUDGETBEHEER Budgetbeheer ontlast de cliënt, familie of hulpverleners van administratieve zorg. Het is opgezet voor mensen die financieel lastig op eigen benen kunnen staan en/of het overzicht over de eigen financiën beginnen te verliezen. Ook mensen die de eigen financiën nog wel kunnen beheren, maar dit eigenlijk niet meer willen, kunnen bij Beaufin terecht. Bij budgetbeheer worden afspraken gemaakt tussen de cliënt en Beaufin. Het is een vrijwillige overeenkomst, waarin opgenomen wat Beaufin doet, niet doet en wat Beaufin daarvoor rekent. Beaufin beheert de gelden van haar cliënten volgens een vast plan. Dit zogenaamde budgetplan wordt door Beaufin opgesteld aan de hand van de gegevens die cliënt aanlevert. Doel is altijd om te zorgen dat de uitgaven binnen de grenzen blijven van hetgeen binnenkomt. In het budgetplan wordt beschreven welke betalingen moeten worden gedaan, welke reserveringen voor toekomstige uitgaven dienen te worden gemaakt. Drie vormen van Budgetbeheer: Budgetbeer Basis. Beaufin betaalt de vaste lasten via de beheerrekening. Het geld dat overblijft wordt doorgestort naar cliënt. Er wordt niet gereserveerd voor jaarafrekening of grote uitgaven. Budgetbeheer Uitgebreid. Beaufin betaalt vaste lasten via de beheerrekening en doet reserveringen voor jaarafrekening en voor grote uitgaven. Budgetbeheer Totaal. Deze vorm is bedoeld voor cliënten die verregaande hulp nodig hebben bij het regelen van het budget, inkomensreparatie en contacten met instanties. Naast de vaste lasten worden ook alle openstaande rekeningen (schulden) van de cliënt in kaart gebracht. In geval van problematische schulden zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot schuldsanering. Eventueel wordt cliënt hiertoe doorverwezen. Waarom budgetbeheer? Budgetbeheer kan schulden voorkomen en kan cliënt of hulpverleners administratief ontlasten. Het kan problemen als huisuitzetting, het ontstaan van incassokosten of het verliezen van financieel overzicht verhinderen. Voor wie? Voor cliënten die moeite hebben met het overzicht over de eigen financiën en hierbij graag ondersteuning krijgen. Budgetbeheer kan ook een oplossing zijn voor cliënten die verwachten dat ze in de toekomst niet meer in staat zijn om zelf de financiën te beheren. Wanneer? Budgetbeheer wordt afgesproken om problemen te voorkomen of om cliënt direct te kunnen ondersteunen wanneer bewindvoering nog niet is uitgesproken. Hoe lang? De periode is variabel en de cliënt kan zelf bepalen wanneer gestopt moet worden. Stoppen moet vier weken van tevoren worden aangekondigd. Wat kost het? De kosten zijn afhankelijk van de gekozen vorm en de werkzaamheden die daar bij horen. Alle prijzen zijn in detail terug te vinden op pagina 5. Wat wordt bij Budgetbeheer afgesproken? Het inkomen gaat eerst naar de rekening van de budgetbeheerder. De cliënt zorgt dat er genoeg geld binnen komt om de rekeningen te betalen, verandering in inkomen wordt direct gemeld. De cliënt stuurt de afgesproken rekeningen op tijd naar Beaufin. Beaufin betaalt alle rekeningen zoals in het budgetplan samen is afgesproken. Beaufin maakt op afgesproken tijdstippen het leefgeld over op de bankrekening van cliënt. Iedere maand toont Beaufin met een afschrift aan wat er in de afgelopen maand is ontvangen en betaald. 5

6 MEER DAN FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DIENSTEN Beaufin kan de financiële administratie van cliënt beheren, maar kan daarnaast ook een aantal andere zaken regelen zoals: Curatele stelling en mentorschap in combinatie met onderbewindstelling Periodiek de woning controleren en de post ophalen. Dit geldt vooral voor cliënten die opgenomen zijn in een instelling en nog in het bezit zijn van een eigen huis. Leegmaken en schoon opleveren van woningen. Als een cliënt definitief is opgenomen in een zorginstelling en de woning niet meer gaat gebruiken Veilig opbergen van sieraden en andere waardevolle voorwerpen Bemiddelen bij verhuizing en verkoop van woningen Begeleiden van verhuizingen Begeleiden van juridische procedures WAAROM KIEZEN VOOR BEAUFIN? Beaufin is een professionele bewindvoeringsorganisatie voor wie het beheren van financiële zaken hoofdtaak is. Beaufin heeft opgeleide en gekwalificeerde bewindvoerders in dienst die de belangen van de cliënt behartigen. Beaufin werkt dus in het belang van cliënt. Verder is Beaufin aangesloten bij de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) alsook de beroepsvereniging NBPB. Dit houdt in dat strenge voorwaarden gelden voor Beaufin betreffende kwaliteit van de medewerkers, inrichting van het bedrijf en (accountants) controle op de boekhouding. Mochten cliënten onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn dan heeft Beaufin een klachtenregeling. Ook kunnen klachten worden voorgelegd aan de branchevereniging en eventueel aan de kantonrechter. MEER INFORMATIE Voor meer informatie kunt u ons bellen of even kijken op onze website Beaufin is iedere werkdag telefonisch bereikbaar op nummer Formulieren en verdere documentatie zijn te downloaden van onze website. Uiteraard is het ook mogelijk een medewerker van Beaufin op kantoor te spreken; u kunt ons bellen voor een afspraak. Paul Wesseling Bewindvoerder Joris Korse Bewindvoerder Arnout Kroezen Bewindvoerder 6

7 WELKE BESCHERMINGSMAATREGELEN ZIJN ER? Beaufin richt zich in haar dienstverlening op de financiële ondersteuning van cliënten. Beaufin doet dit door bewindvoering en budgetbeer. Twee andere in de praktijk veel voorkomende beschermingsmaatregelen voor cliënten zijn mentorschap en curatele. Beaufin werkt nauw samen met diverse organisaties op dit gebied. wordt ook wel beschermingsbewind of civiele bewindvoering genoemd. De persoon over wie het bewind wordt uitgesproken is de onderbewindgestelde. De persoon of organisatie die het bewind uitvoert is de (beschermings)bewindvoerder. Als iemand onder bewind wordt gesteld kan deze persoon niet meer over het eigen geld beslissen, maar men blijft wel handelingsbekwaam. De cliënt houdt een eigen giro/bankrekening, waarop (meestal) wekelijks leefgeld wordt gestort. Bankafschriften en rekeningen gaan rechtstreeks naar de bewindvoerder. Doel van de bewindvoerder is om inkomen en uitgaven op elkaar af te stemmen en de cliënt zoveel mogelijk, inzicht te geven in de eigen financiën. De kantonrechter wijst de bewindvoerder toe. Een bewindvoerder kan een natuurlijk persoon (een mens van vlees en bloed) of een rechtspersoon zijn (een organisatie zoals Beaufin dit is). Budgetbeheer Een groot verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt verkregen. Budgetbeheer wordt onderling overeengekomen tussen de cliënt en Beaufin. De hoofdtaak van budgetbeheer is dat de financiële administratie wordt verzorgt. Budgetbeheer is er in verschillende vormen en meestal tijdelijk totdat cliënt de zaakjes weer op orde heeft. Voor mensen die veel moeite hebben met geld om te gaan, of hiertoe niet in staat zijn, kan het ook blijvend zijn. Voor deze mensen kan beschermingsbewind ook een goede oplossing zijn. Mentorschap Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet goed meer kunnen behartigen. U moet daarbij denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor neemt zoveel mogelijk samen met de cliënt een beslissing. Een mentor is altijd een natuurlijk persoon. Verder is de mentor vaak een familielid, maar dat is niet altijd wenselijk. De mentor onderhoudt contact met zorginstellingen, medici, etc., over medische en sociale aangelegenheden die cliënt aangaan. Soms is de bewindvoerder ook mentor. De benoeming van een mentor verloopt via de kantonrechter. Curatele Curatele is de oudste en meest vergaande beschermingsmaatregel en is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Mensen die onder curatele worden gesteld zijn handelingsonbekwaam. Veelal ten gevolge van ziekte of lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Een curator wordt benoemd om de persoon te vertegenwoordigen. Degene die onder curatele is gesteld kan geen zelfstandige rechtshandelingen verrichten (zoals contracten afsluiten of aankopen op afbetaling doen). Een curator is altijd een natuurlijk persoon. De aanvraag gaat via de kantonrechter. In de praktijk komt het wel vaak voor dat bewindvoering een maatregel is die zwaar genoeg is voor cliënt, terwijl deze eigenlijk handelingsonbekwaam is. Denk hierbij aan dementerenden die verblijven op een gesloten afdeling. Door Beaufin heb ik weer inzicht in mijn geldzaken. Eindelijk kan ik weer rustig slapen omdat ik weet dat de vaste lasten worden betaald dhr. Jacques B., Haarlem 7

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

KBB Knoll BeschermingsBewind

KBB Knoll BeschermingsBewind KBB Knoll BeschermingsBewind Soms is iemand niet in staat (meer) zelf zijn of haar financiën te beheren. Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap zoals, dementie, verslaving,

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten Waar staat Vitae Bewindvoeringen voor: Vitae Bewindvoeringen staat voor mensenwerk bij leven! Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft, dat de bewindvoerder tijd en aandacht heeft voor u en uw

Nadere informatie

ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN

ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN 2 Geld is een privé aangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Toch komt het voor dat het goed omgaan met geld problemen oplevert.

Nadere informatie

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN 1 AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN In dit document wordt uitgelegd: Hoe de procedure onderbewindstelling, instelling mentorschap of curatele, vanaf aanmelding, werkt Welke dienstverlening u van ons

Nadere informatie

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Artikel 1. Definities In deze beschrijving van het werkproces van Rabarber Bewind wordt verstaan onder: Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V.

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V. Algemene voorwaarden RegioBewind B.V. Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: RegioBewind B.V., Voorstraat 14, 9291 CK te Kollum. Kamer van Koophandel nummer 64305961; BTW-nummer

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gegevens Stichting Mijn Geld en Zo Naam: Stichting Mijn Geld en Zo (hierna: Mijn Geld en Zo) Kamer van Koophandel nummer: 41035682 Postbus: Postbus 1265 Postcode: 3800 BG Gevestigd

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van Procedure en Voorwaarden Bewind Budget Beheer Nederland ( BBBN) 1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering

Nadere informatie

Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel door GNG Bewindvoering wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken.

Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel door GNG Bewindvoering wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken. Algemene voorwaarden Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt: De natuurlijke persoon die door de rechter onder beschermingsbewind wordt gesteld dan wel vrijwillig een overeenkomst

Nadere informatie

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID VERANTWOORDELIJKHEID WIE ZIJN WIJ? Pro Bewind is een kantoor dat zich richt op curatele, mentorschap of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Het kantoor is gevestigd in Valkenswaard. Pro Bewind

Nadere informatie

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst.

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Activa Helpt inzake bewindvoering Artikel 1: Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Activa Helpt, gevestigd te Lelystad. Kamer van Koophandel nummer: 56302428 BTW

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KaraBewind

Algemene voorwaarden KaraBewind Algemene voorwaarden KaraBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder bewindvoerder wordt verstaan: KaraBewind, gevestigd te Udenhout. Kamer van Koophandel nummer 59178868. 1.2 Onder klant wordt verstaan:

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Bewindvoerder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Hoofd & Hart Bewindvoering te Raalte. Kamer van Koophandel nummer 855509478. 1.2 Onder cliënt wordt verstaan: Iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008.

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt : De natuurlijke persoon die door de rechter onder bewind wordt gesteld en/of op basis van een vrijwillig gesloten overeenkomst een

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering Beschermingsbewind Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering 1 Inleiding Voor u ligt de brochure over beschermingsbewind. Als uw goederen onder bewind gesteld zijn, is het goed voor te stellen dat u denkt: hoe

Nadere informatie

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: 09.30 10.30 uur Definitie bewind Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NCM Bewindvoering en Budgetbeheer gevestigd te Amsterdam. Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Afspraken DHC Bewind

Afspraken DHC Bewind Afspraken DHC Bewind Indien een medewerker van DHC Bewind uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten bestaan leggen wij het hier

Nadere informatie

Brijker YW Bewindvoerder/Curator

Brijker YW Bewindvoerder/Curator Dit reglement geeft in een aantal artikelen een beschrijving van hoe bewindvoering/curatele wordt uitgevoerd door. Artikel 1: Algemene bepaling De bewindvoering/curatele wordt uitgevoerd volgens wettelijke

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Samen zorgen we voor grip op uw financiën Bent u achttien jaar of ouder? Dan bent u volgens de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lucassen Bewindvoering Algemene voorwaarden Versie: 1 augustus 2014 Pagina 1 van 5 Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Lucassen Bewindvoering, Postbus 2211, 6020 AE Budel.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Artikel 1. Begripsbepaling In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bewindvoerder: Ficordento bewindvoering gevestigd te Hoogezand, postbus 115, 9600 AC Hoogezand.

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND Bij Budgetcoach Limburg werken wij met een vastgelegd werkproces, hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures

Nadere informatie

Afspraken Bewind Nederland

Afspraken Bewind Nederland Afspraken Bewind Nederland Indien een medewerker van Bewind Nederland bewindvoering uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA.

Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA. Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt: een natuurlijke persoon die door de rechter onder bewind wordt/is gesteld en waarvan de Cobibewind

Nadere informatie

Vaneveld. Bewindvoering

Vaneveld. Bewindvoering Vaneveld Bewindvoering Geachte lezer, Ik wil u hartelijk danken, dat u de tijd neemt om onze brochure door te lezen. Wij hebben geprobeerd deze brochure zo overzichtelijk mogelijk te maken, zodat u als

Nadere informatie

ALS DE ANDER. kan beslissen... NIET ALTIJD ALLEEN. over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking

ALS DE ANDER. kan beslissen... NIET ALTIJD ALLEEN. over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking ALS DE ANDER NIET ALTIJD ALLEEN kan beslissen... over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking Als de ander niet altijd alleen kan beslissen... 1 2 Als de ander niet altijd alleen

Nadere informatie

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden.

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden. ADC Bewindvoering B.V. werkt via een vastgelegd werkproces. Hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures en normtijden vastgelegd. Op deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster, kantoorhoudende

Nadere informatie

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016 Monique Rijke en Froukje Offerman MR BeschermingsBewind Postbus 2014, 8203 AA LELYSTAD RUST EN STABILITEIT MENTORSCHAP BESCHERMINGSBEWIND Monique Rijke Vanaf

Nadere informatie

welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling

welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling DE KANTONRECHTER VINDT DAT U HULP NODIG HEBT De kantonrechter heeft besloten, dat u hulp nodig hebt bij het regelen van uw zorg en/of uw geldzaken. De kantonrechter

Nadere informatie

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure Wettelijke vertegenwoordiging Informatiebrochure 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Niet wettelijke of informele vertegenwoordiging 2. Wettelijke vertegenwoordiging 3. Wie kan (wettelijke) vertegenwoordiging

Nadere informatie

Spelregels beschermingsbewind

Spelregels beschermingsbewind Spelregels beschermingsbewind 1. Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Bewind 4 You: de organisatie die Bewindvoering en budgetbeheer uitoefent. Bewindvoering: het financieel beheer

Nadere informatie

informatiebrochure Vertegenwoordiging, bewindvoering en curatele

informatiebrochure Vertegenwoordiging, bewindvoering en curatele informatiebrochure Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele besluiten belangen helpen 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 1 Niet wettelijke of informele vertegenwoordiging 5 2 Wanneer is wettelijke

Nadere informatie

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp?

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Beschermings- bewindvoering Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering. Wat staat er in dit boekje? >> Senturra Bewindvoering is een organisatie die

Nadere informatie

Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering

Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering 1.Algemeen Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. 2.Aanvang bewindvoering De rechthebbende verstrekt alle

Nadere informatie

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5.

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5. ALGEMENE VOORWAARDEN BEWINDVOERING Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. De friese bewindvoerder is gevestigd in Dokkum (Postbus 342, 9100AH) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer:56542283 en bij

Nadere informatie

Programma. Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening. Topaz

Programma. Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening. Topaz Welkom Programma Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening 1. Is er verschil tussen mentorschap, bewindvoering en curatele? A. Er is

Nadere informatie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Inleiding 1 Eén van de

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

(TIJDELIJK) NIET ZELF

(TIJDELIJK) NIET ZELF (TIJDELIJK) NIET ZELF over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening Als de ander niet meer zelf kan beslissen... 1 2 Als de ander niet meer zelf kan beslissen... COLOFON

Nadere informatie

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan?

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? BUDGETBEHEER & -COAC HING Budgetbeheer & Budgetcoaching Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? Wat staat er in dit informatieboekje? >> Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering B.V.

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BaBeMe

Algemene Voorwaarden van BaBeMe Algemene Voorwaarden van BaBeMe Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BaBeMe: De opdrachtnemer gevestigd te Oisterwijk. Kamer van Koophandel nummer: 60383534. BTW NL047146527B01.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Baat bij Bewind Bewindvoering & Budgetbeheer

Algemene voorwaarden Baat bij Bewind Bewindvoering & Budgetbeheer Algemene voorwaarden Baat bij Bewind Bewindvoering & Budgetbeheer Baat bij Bewind Bewindvoering & Budgetbeheer gevestigd te Aalsmeer, hierna te noemen de opdrachtnemer, en Geboortedatum Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN Hulp bij omgaan met geld Mijn geld in vertrouwde handen Mijn geld in vertrouwde handen Hulp bij omgaan met geld SBB Zorginstellingen is een volledig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Binnen Beginnen Financiële hulpverlening. Begripsbepaling

Algemene voorwaarden. Binnen Beginnen Financiële hulpverlening. Begripsbepaling Algemene voorwaarden Binnen Beginnen Financiële hulpverlening Begripsbepaling Artikel 1 1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Willem Pieter Stoorvogel van Binnen Beginnen Financiële Hulpverlening, Johanniterlaan

Nadere informatie

Procedure Moors Bewind Datum 10-07-2014 MB13

Procedure Moors Bewind Datum 10-07-2014 MB13 Artikel 1 U meldt zich zelf, dan wel via een verwijzende instantie, telefonisch of via email bij bewindvoeringskantoor Moors Bewind. Artikel 2 Uw bewindvoerder is telefonisch bereikbaar op maandag t/m

Nadere informatie

3.5 De cliënt machtigt de bewindvoerder/ budgetbeheerder om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen.

3.5 De cliënt machtigt de bewindvoerder/ budgetbeheerder om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen. Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de Oud bewindvoeringen en de cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Op deze algemene

Nadere informatie

WELKOM. Bewindvoering Ondercuratelestelling

WELKOM. Bewindvoering Ondercuratelestelling WELKOM Bewindvoering Ondercuratelestelling DE KANTONRECHTER VINDT DAT U HULP NODIG HEBT De kantonrechter heeft besloten, dat u hulp nodig hebt bij het regelen van uw zorg en/of uw geldzaken. De kantonrechter

Nadere informatie

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5.

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. De friese bewindvoerder is gevestigd en kantoorhoudend aan de Dieuwert 1 in Dokkum (Postbus 342, 9100AH) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel

Geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel Geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel Samen je centen de baas INFORMATIE VOOR OUDERS/BELANGENBEHARTIGERS U HEEFT ER HET LIEFST GEEN OMKIJKEN NAAR De geldzaken van uw kind of verwant. U regelt ze nu,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2 Toepassingsgebied Artikel 3 Aangaan overeenkomst

Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2 Toepassingsgebied Artikel 3 Aangaan overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer; AP budget, Altijd Positief Budget gevestigd te Hengelo (Overijssel) Kamer van Koophandel nummer: 61840173, BTW nummer: NL103998871B01

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o.

Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o. Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o. 1. Algemeen: Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. 2. Aanvang bewindvoering De rechthebbende

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 5: Algemene voorwaarden Hoofdstuk 5: Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Onder BES Beschermbewind wordt verstaan: de bewindvoerder, mentor, curator of budgetbeheerder onder de bedrijfsnaam BES Beschermbewind,

Nadere informatie

over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening

over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening Als je tijdelijk niet zelf kunt beslissen... 1 2 Als je tijdelijk niet zelf kunt beslissen... COLOFON Deze folder is opgesteld

Nadere informatie

Overeenkomst budgetbeheer

Overeenkomst budgetbeheer Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te : BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assist Bescherming & Beheer

Algemene voorwaarden Assist Bescherming & Beheer Algemene voorwaarden Assist Bescherming & Beheer In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt : Natuurlijk persoon die een overeenkomst met de organisatie heeft afgesloten, hetzij door een

Nadere informatie

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni Algemene voorwaarden M.B. Budgetbeheer M.B. Budgetbeheer gevestigd te Stadskanaal aan de Oosterkade 25 A, hierna te noemen de opdrachtnemer, en Naam Geboortedatum Woonplaats Burgerservicenummer Legitimatienummer

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel!

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Samen je centen de baas GELD EN GELDZAKEN. SOMS BEST LASTIG. Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je niet goed begrijpt. Of dat je een

Nadere informatie

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11. Informatiebrochure voor zakelijke en particuliere relaties Postbus 1054 1810 KB Alkmaar Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.00) e-mail: info@schuld-vrij.nl Internet site: www.schuld-vrij.nl Inhoud

Nadere informatie

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Is de financiële balans ver te zoeken? Ligt u s nachts wakker, en piekert u over uw financiële situatie. Komt u er

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank KREDIETBANK

De Groningse Kredietbank KREDIETBANK SOZAWE De Groningse Kredietbank KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen, is een sociale bank. U kunt bij de GKB een lening afsluiten,

Nadere informatie

het behartigen van belangen van de cliënt

het behartigen van belangen van de cliënt het behartigen van belangen van de cliënt het regelen van (wettelijke) vertegenwoordiging Waarom deze brochure? Lunet zorg verleent zorg en ondersteuning aan bijna 2400 cliënten met een (verstandelijke)

Nadere informatie

OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP

OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP Franssen bewindvoeringen B.V., gevestigd te Gulpen, Kamer van Koophandel nummer: 53842235 te Sittard. BTW nummer: NL 159553349B03. ABN AMRO nummer: 46.81.42.339,

Nadere informatie

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel!

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Samen je centen de baas INFORMATIE VOOR NIEUWE CLIËNTEN GELD EN GELDZAKEN: SOMS BEST LASTIG Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Zorgadviesburo ANEL, gevestigd te 9679 TH Scheemda, Eexterweg 47, KvK- nummer 01125249, btw- nummer NL1108.99.295.B01;

Nadere informatie

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Bewindvoering, mentorschap en curatele Bewindvoering, mentorschap en curatele Tot de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van een persoon. Zodra men 18 jaar wordt is men zijn/haar eigen wettelijke

Nadere informatie

het voor risico van de rekeninghouder verrichten van betalingen ten laste van de op zijn naam staande budgetbeheerrekening;

het voor risico van de rekeninghouder verrichten van betalingen ten laste van de op zijn naam staande budgetbeheerrekening; Finqo- Noord BV Herenwal 34 8441 BA Heerenveen Postbus 3 8430 AA Oosterwolde (Fr) KvK:855858783 ALGEMENE VOORWAARDEN: Finqo- Noord BV Beschermingsbewind en Mentorschap IBAN: NL84INGB0007104728 BIC: INGBNL2A

Nadere informatie

a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching.

a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching. Algemene voorwaarden Financieel Bureau Brabant 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching. b. Cliënt:

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament? Pagina 1 Het levenstestament De regie zelf in handen houden Wellicht heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan

Nadere informatie

RI-04 Beheer financiën cliënten

RI-04 Beheer financiën cliënten RI-04 Beheer financiën cliënten Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Cavent heeft als uitgangspunt dat cliënten

Nadere informatie

Presentatie VSO De Brug

Presentatie VSO De Brug Presentatie VSO De Brug Datum : 25 maart 2015 Namen : Susan Boogaarts Sigrid Ketel Introductie Stichting Cliënt Support, gevestigd in Amersfoort Administratiekantoor voor bewindvoerders / curatoren van

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank

De Groningse Kredietbank SOZAWE Beschermingsbewind Leningen Schuldregeling Budgetbeheer? Cursus De Groningse Kredietbank DE GRONINGSE KREDIETBANK (GKB), ONDERDEEL VAN DE DIENST SOCIALE ZAKEN EN WERK VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

Nadere informatie

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609 Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden geven in een aantal artikelen een beschrijving hoe bewindvoering wordt uitgevoerd door Pi Bewindvoering. Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel

Nadere informatie

PlanB Bewind. Algemene Voorwaarden

PlanB Bewind. Algemene Voorwaarden PlanB Bewind Algemene Voorwaarden Inhoud Artikel 1 PlanB Bewind... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 3 Verplichtingen bewindvoerder... 2 Artikel 4 Reguliere werkzaamheden bewindvoerder... 3

Nadere informatie

Algemene dienstverlening & Totaalpakket

Algemene dienstverlening & Totaalpakket Algemene dienstverlening & Totaalpakket 2015.1 Algemeen Brede en veelzijdige dienstverlening SOFIAD bestaat uit een team van drie fiscaal-juristen die zich hebben gespecialiseerd in een breed pakket van

Nadere informatie

Kortdurende Administratieve dienstverlening

Kortdurende Administratieve dienstverlening Kortdurende Administratieve dienstverlening Overzicht voorkomt problemen Wilt u uw administratieve en financiële huishouding op orde laten maken? Dat kan door eenmalig gebruik te maken van het A-team,

Nadere informatie

Informatie over Bewindvoering

Informatie over Bewindvoering Informatie over Bewindvoering Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek maken we kennis met elkaar

Nadere informatie

Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap

Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid)

Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid) Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid) Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aanvullende voorwaarden die betrekking hebben op de dienstverlening en/of overeenkomsten.

Algemene Voorwaarden Aanvullende voorwaarden die betrekking hebben op de dienstverlening en/of overeenkomsten. Begrippenlijst Alleenstaande ouderkorting (AOK) De alleenstaande ouderkorting is één van de heffingskortingen in de Wet inkomstenbelasting 2001. Ze is bedoeld voor eenoudergezinnen. Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie