Jaarverslaggeving Stichting Avans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslaggeving Stichting Avans"

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans

2

3 Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance Structuur en organisatie van Avans Hogeschool Integrale kwaliteitszorg Besturing, verantwoording en toezicht Verslag College van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Bezoldiging bestuur en toezichthouders 15 Strategisch beleid Missie en visie Strategische doelstellingen Onderscheidend vermogen Ontwikkelingen in de samenleving 19 Onderwijs en onderzoek Onderwijs en kennisontwikkeling Onderzoek en kennisontwikkeling 20 De student Studentaantallen Wervingsbeleid Toelatingsbeleid Hippocampus studiesucces en binding Doelgroepenbeleid Aansluiting tussen vo, mbo en Avans Hogeschool Internationalisering 30 Personeel HR-beleid HR-onderwerpen Arbo en vitaliteit 34 Kwaliteit Accreditatie Audits op de lectoraten Nieuw accreditatiestelsel Avans keurmerk 35 Huisvesting, ICT en Faciliteiten Huisvesting Informatie en Communicatie Technologie (ICT) Faciliteiten 37 Financiën Resultaat Financiële positie en financieringsbehoeften Vermogenspositie Investeringsbeleid Budgetmodel Risico s Private activiteiten 45 Kerngegevens 46 Cijfermatige analyse 48 Jaarrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde staat van baten en lasten Geconsolideerd kasstroomoverzicht Algemene toelichting 54 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 55 Grondslagen voor resultaatbepaling 57 Toelichting op de geconsolideerde balans 58 Overzicht verbonden partijen 66 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 68 Enkelvoudige balans Enkelvoudige staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 76 Overige gegevens 80 Bestemming van het resultaat van Stichting Avans 80 Totstandkoming resultaatbestemming 80 Controleverklaring 81 Bijlagen 1. Overzicht organisatieonderdelen Overzicht sectoren en opleidingen Prestatieafspraken Aanvullende informatie naar aanleiding van de notitie Helderheid FSR tabel 92

4

5 Inleiding 7 Inleiding Dit is het jaarverslag 2012 van de Stichting Avans waartoe Avans Hogeschool behoort. Het beschrijft de voornaamste ontwikkelingen die zich in 2012 hebben voorgedaan en de activiteiten die Avans Hogeschool heeft ontplooid. Verantwoorden in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen Het doel van de jaarverslaggeving is verantwoording afleggen over de maatschappelijke prestaties in relatie tot eigen strategie en doelstellingen. Daarmee voldoen we aan de jaarverslaggevingsrichtlijnen en de eisen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Transparantie en maatschappelijke relevantie zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. In dit jaarverslag gaat daarom specifieke aandacht uit naar thema s die passen bij maatschappelijke verantwoordelijkheid. Avans Hogeschool Avans Hogeschool is een grote hogeschool. Toch zien we onze studenten en medewerkers als individu. Zij mogen rekenen op persoonlijke aandacht. We staan in verbinding met elkaar. Dat vinden we belangrijk. Samen creëren wij kennis en leveren we als volwaardige kennispartner een bijdrage aan een duurzame samenleving. Ons ideaal: Studenten en medewerkers die onze samenleving verder helpen. Die verder kijken, duurzaam denken en een ondernemende houding hebben. Avans Hogeschool draagt hieraan bij door duurzaam, kwalitatief en eigentijds onderwijs te bieden in een optimale leeromgeving. Kerncijfers Avans Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs op zeven locaties, waarvan drie in Breda, drie in s-hertogenbosch en één in Tilburg. We hebben ruim 55 hbo-opleidingen, in acht sectoren en vaak in verschillende varianten (zie bijlage 1 en 2). Avans Hogeschool heeft eind 2012 circa studenten en medewerkers. Avans200 Het jaar 2012 was een jubileumjaar voor Avans Hogeschool. In 1812 werd het prille begin gelegd van Avans Hogeschool in s-hertogenbosch door de start van de kunstacademie aldaar. Tweehonderd jaar later zijn wij uitgegroeid tot de beste brede hogeschool van Nederland 1. Daar zijn we trots op en dat hebben we in 2012 dan ook nadrukkelijk gevierd met een gevarieerd programma. Het volledige programma en het jubileumjaar in vogelvlucht zijn te zien op respectievelijk en > avans200. Leeswijzer De jaarverslaggeving bestaat uit twee delen; het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag geeft in hoofdstuk 1 inzicht in de wijze waarop wij invulling geven aan governance. Hoofdstuk 2 gaat in op de strategische doelstellingen. Deze doelstellingen staan in 2012 volop in de schijnwerper vanwege het overeenkomen van prestatieafspraken tussen hogescholen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze hebben voor Avans Hogeschool geleid tot aanscherpingen van de huidige ambities. Tevens staan in dit hoofdstuk de eerste behaalde resultaten. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de resultaten van de overige ambities uit het Meerjarenbeleidsplan aan bod. 1 Bron: Keuzegids Hoger Onderwijs , CHOI.

6 8 Governance Governance Avans Hogeschool rekent het tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in een open dialoog met stakeholders inhoud te geven aan onderwijs en onderzoek. Met andere woorden: Avans Hogeschool wil graag duurzame waarde creëren voor de samenleving. We doen er dus alles aan om goed bestuur te realiseren. En zijn transparant over de wijze waarop bestuur en toezicht zijn ingericht. Dit sluit aan op de ambitie die is verwoord in de branchecode Governance Hogescholen. In de volgende hoofdstukken beschrijven we: de structuur en de organisatie van Avans Hogeschool; hoe we werken aan kwaliteit en het bereiken van onze doelen; het verslag van het College van Bestuur; het verslag van de Raad van Toezicht. 1.1 Structuur en organisatie College van Bestuur Tot 1 januari 2012 behoorden de volgende rechtspersonen tot de Stichting Avans: Stichting Huisvesting Avans Hogeschool Breda Stichting Huisvesting Avans Hogeschool s-hertogenbosch Stichting Huisvesting Kunstacademie Avans Hogeschool s-hertogenbosch Per 1 januari 2012 zijn deze stichtingen gefuseerd met de Stichting Avans. Daarnaast behoren de volgende deelnemingen tot de Stichting Avans: Avans Contractactiviteiten B.V. (100%) Avans Hogeschool B.V. (100% deelneming van Avans Contractactiviteiten B.V.) 2 Avans Hogeschool PRL B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.) Avans Hogeschool MB B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.) Instituut Scire B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.) Stichting Juridische Hogeschool Avans Fontys (50%). Bestuurssecretariaat en Staf Academies (19) Diensteenheden (5) ORGANISATIE De organisatiestructuur van Avans Hogeschool bestaat uit negentien academies (incl. Juridische Hogeschool Avans-Fontys), vijf ondersteunende diensteenheden en het College van Bestuur met zijn kleine staf. Vanwege de forse toename van het aantal studenten heeft het College van Bestuur in 2012 een aantal uitgangspunten uit het besturingsmodel uit 2004 herbevestigd en op grond daarvan een aantal academies gevraagd te splitsen in kleinere eenheden of juist opleidingen samen te voegen. Dit leidt naar verwachting in september 2013 per saldo tot uitbreiding met één academie. De nieuw te vormen academies starten met ingang van collegejaar Avans Hogeschool B.V. opereert onder de werknaam Avans Plus (Avans+).

7 1.2 Integrale kwaliteitszorg Avans Hogeschool werkt continu aan het optimaliseren van de sturing op de doelstellingen en de beheersing van de daarbij horende risico s. Dat doen we vanuit ons streven naar Goed Bestuur (Governance). Het bestuur houdt de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan (MJB) in het oog. Hiervoor heeft Avans Hogeschool een control raamwerk ontwikkeld. Het heet Avans Integraal KwaliteitsZorg (AIKZ) 3 en ziet er schematisch als volgt uit: Avans Hogeschool bekijkt control vanuit een geïntegreerde benadering. Om in control te zijn moet de beheersing over alle vijf de kolommen in balans zijn. Risicomanagement speelt daarbij binnen het AIKZ een belangrijke rol. Alle risico s die voortkomen uit de kolommen Toezicht en verantwoording, P&C en Kwaliteit komen samen in risicoparagrafen. Deze geven vervolgens input aan de kolom Audits. Integrale KwaliteitsZorg (IKZ) Toezicht en verantwoording Risicomanagement P&C Audits Kwaliteit Governance Risicobeleid en Risico Control Matrix MJB/kaderbrief Audit toezicht en verantwoording Accreditatie Control Raamwerk Compliance Strategisch Macon/MARAP Audit risicomanagement Bestuursreglement Bedrijfsvoering DVO Audit P&C Besturingsmodel Financieel AO/IC Audit kwaliteit Kwaliteitssysteem Beleidskaders Juridisch Projectcontrol Jaarverslag Jaarrekening 3 Avans Integrale KwaliteitsZorg Raamwerk dd. 11 december 2006.

8 10 Governance 1.3 Besturing, verantwoording en toezicht De besturing en verantwoording zijn beschreven vanuit de Governance, Risk en Compliance (GRC) benadering periodiek besproken met het management van Avans Hogeschool. In het vierde kwartaal is een aanbestedingstraject voor een applicatie ter ondersteuning van het risicomanagementproces gestart. GOVERNANCE Jaarlijks evalueert het College van Bestuur de naleving van de branchecode Governance Hbo binnen Avans Hogeschool. In 2012 voldoet Avans Hogeschool geheel aan de code. De portefeuilleverdeling en de nevenfuncties van het bestuur zijn conform de branchecode openbaar (www.avans.nl/over-avans/organisatie/bestuur/college-van-bestuur). Het vigerende besturingsmodel van Avans Hogeschool is uitgewerkt in de statuten, het bestuursreglement, de bevoegdheidsregeling, de gedragscodes en andere regelingen. Het besturingsmodel is in 2012 niet noemenswaardig veranderd. Medezeggenschap Avans Hogeschool werkt volgens het in 2010 bekrachtigde medezeggenschapsreglement. Dit is geënt op een gemeenschappelijke visie van het College van Bestuur en de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) op geprofessionaliseerde medezeggenschap. Inmiddels is bewezen dat de hierdoor verbeterde werkwijze positief doorwerkt in een goede werkverhouding tussen de AMR en het College van Bestuur. RISICOMANAGEMENT Vastleggen koers risicomanagement Avans Hogeschool werkt sinds 2006 aan een systematische implementatie van risicomanagement. Op basis van een kadernotitie, een uitvoeringsplan en verscheidene experimenten en pilots is de huidige werkwijze ontwikkeld. Deze werkwijze is in 2012 vastgelegd in een risicomanagement beleidsplan. Intern risicobeheersings- en controlesysteem Avans Hogeschool wil significante risico s waaraan de organisatie blootstaat zo optimaal mogelijk beheersen. Daarom zijn sturing en toezicht nadrukkelijk gekoppeld aan de beheersing van gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het succes van Avans Hogeschool. Relevante onderdelen van dit beheersingssysteem op dit punt zijn: De managementverklaring inzake internal control, die is ondertekend door de directeuren van zowel de academies als de diensteenheden. De Verklaring van het Instellingsbestuur: In 2012 heeft het College van Bestuur een Letter Of Representation (LOR) afgegeven voor het Jaarverslag De LOR maakt geen deel uit van het jaarverslag, maar is wel verstrekt aan de accountant en aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Periodieke risicorapportages Informatie over de risico s van Avans Hogeschool is cruciaal bij besluitvorming door College van Bestuur en voor het management van de hogeschool. De ontwikkeling van de strategische en tactische risico s is in Risk Assessment In 2012 werden verscheidene risk assessments binnen en buiten Avans Hogeschool gehouden. Belangrijke assessments waren bijvoorbeeld die van het programma Hippocampus en van de gezamenlijke bedrijfsvoering van de diensteenheden. In hoofdstuk 8 is nader beschreven welke belangrijke risico s zijn geïdentificeerd en hoe Avans Hogeschool daarop in 2012 heeft geanticipeerd. COMPLIANCE Het onderwerp compliance is in 2012 benaderd vanuit risico oogpunt en vanuit compliance bezien als gedragscomponent. In paragraaf 8.6 is weergegeven hoe compliance is opgepakt aan de hand van het strategisch risicoprofiel Voor de gedragscomponent sluiten we aan bij de initiatieven van de focusgroep Gezien en (h)erkend worden. In 2013 maken we het compliance beleid concreter. Publiek/Privaat Publiek/private arrangementen worden binnen Avans Hogeschool continu nauwlettend op risico s beoordeeld. In 2012 gold dit bijvoorbeeld voor de ontwikkelingen binnen Avans Ventures, waarmee we nieuwe bedrijvigheid op basis van kennisontwikkeling en het vermarkten van innovatieve ideeën willen realiseren (zie Een specifiek risico schuilt in het verrichten van commerciële activiteiten met publieke middelen. Dit risico kan ontstaan als activiteiten (onderwijs, onderzoek en ondernemerschap) elkaar overlappen. Om dit risico zo klein mogelijk te maken verricht Avans Hogeschool geen activiteiten met winstoogmerk. Commerciële activiteiten zijn ondergebracht in Avans Contractactiviteiten B.V. Deze deelneming verzorgt cursussen die niet door het Rijk worden bekostigd en contractonderwijs voor derden. Als er tussen Avans Hogeschool en de B.V. verrekening van kosten en opbrengsten plaatsvindt, gebeurt dit tegen kostprijs en volgens de geldende wetgeving. Waarden en normen Avans Hogeschool hecht grote waarde aan fatsoenlijke omgangsvormen en integer handelen. Daarom heeft Avans Hogeschool een integriteitscode, een klokkenluidersregeling, een regeling ongewenst gedrag en de regeling privacy. In 2012 zijn deze regelingen niet gewijzigd. Klokkenluider Avans Hogeschool kent een klokkenluidersregeling. Er zijn in 2012 geen meldingen geweest. Onderzocht is of de huidige regeling nog voldoet, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot enkele aanbevelingen ter verbetering van de vertrouwelijkheid die in 2013 worden geëffectueerd.

9 Governance 11 maatregel door de regering verviel ook de verdere inhoudelijke behandeling van deze dossiers. De verwerking van deze dossiers heeft wel tot een grotere administratieve last geleid. Dit betekent dat er in 2012 slechts 11 reguliere aanvragen zijn ingediend. Bovendien hebben vijf aanvragers op grond van eerder verleende aanspraken een (vervolg)uitkering in 2012 gekregen. Het geoormerkte budget bedroeg Het totaalbedrag aan verstrekte uitkeringen bedroeg in De uitgaven in 2012 in verband met verstrekte leningen uit het noodfonds van Avans Hogeschool bedragen Per saldo is de noodzakelijke financiële ondersteuning beperkt gebleken en zijn de beschikbare middelen toereikend. Privacy Avans Hogeschool vindt de privacy van studenten en medewerkers belangrijk. De concerncontroller is in het kader van de Wet op de Privacy de functionaris voor de gegevensbescherming. College van Beroep Avans Hogeschool heeft een College van Beroep voor de Examens en een Geschillenadviescommissie (GAC) ingesteld. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (Whw). Het GAC brengt aan het College van Bestuur advies uit over bezwaren van studenten op beslissingen die buiten de bevoegdheid van het College van Beroep voor de Examens vallen. In 2012 zijn bij de GAC 6 bezwaarschriften ingediend. Daarvan is 1 gegrond verklaard, 1 is ongegrond verklaard, 1 bezwaar is geschikt, 2 bezwaren zijn niet doorgezet en 1 bezwaar is ingetrokken. In totaal zijn er in 2012 bij het College van Beroep voor de Examens 193 beroepschriften ingediend bij Avans Hogeschool: 82 in Breda en Tilburg en 111 in s-hertogenbosch. In de meeste zaken is er een intrekking of schikking geweest (125). In sommige gevallen was er sprake van een verwijzing (11) of een niet ontvankelijk verklaring (5). De meeste beroepschriften gingen in tegen de beslissing van het zogenaamd bindend negatief studieadvies (69). In 19 zaken is het tot een zitting gekomen. Van de 11 zaken in Breda werden er 2 gegrond en 8 ongegrond verklaard. In 1 geval werd een schikking ter zitting bereikt. Van de 8 zaken in s-hertogenbosch werd er 1 gegrond, 6 ongegrond verklaard en 1 voorlopige voorziening toegekend, waarna de zaak ingetrokken is. Concluderend is het aantal bezwaren mede gezien de groei van het aantal studenten acceptabel. De afhandeling van de bezwaren geeft geen aanleiding tot verdere actie. Profileringsfonds Het profileringsfonds is bedoeld voor financiële ondersteuning van studenten. De commissie heeft 29 nieuwe aanvragen voor afstudeersteun ontvangen. Daarvan hadden 18 aanvragen betrekking op het verkrijgen van compensatie voor het verhoogd instellingscollegegeld, voortkomend uit de langstudeermaatregel. Met het intrekken van deze FINANCIEEL BELEID EN TREASury Met de notities Financieel beleid Stichting Avans, Richtlijn op het financieel beheer en Treasurystatuut beschikt Avans Hogeschool over een samenhangend financieel kader. De Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 maakt onderdeel uit van het financieel kader. De uitwerking daarvan is beschreven in de richtlijn uitvoering financieel beleid en beheer van Avans Hogeschool. In paragraaf 8.2 volgt meer informatie over het financieel beheer en de financiële kengetallen. PLANNING & CONTROL Een aantal van de bovenstaande GRC-componenten vormt elementen in de P&C-cyclus van Avans Hogeschool. Zowel de interne als externe roep om transparantie en verantwoording kunnen gemakkelijk leiden tot extra controle en beheersingsmaatregelen. We willen dat de toezicht- en verantwoordingsplicht de uitvoering van onze werkzaamheden ondersteunt. Daarom zijn nieuwe initiatieven scherp beoordeeld op hun eventuele bureaucratische gehalte. Ook bekijken we of ze aansluiten op de vraag en behoefte van de student en de strategische doelstellingen uit het MJB. Avans Hogeschool probeert binnen bepaalde grenzen medewerkers vertrouwen te geven. Afstemming en bijsturing vindt zoveel mogelijk plaats door middel van gesprekken in plaats van schriftelijke verantwoording en controle. Dit principe sluit direct aan op het denkmodel de levers of control van Robert Simons 4. Dit model vormt vanaf 2012 de basis van de PDCA-cyclus 5 van Avans Hogeschool. MARAP (management rapportage): de managementinformatie heeft in 2012 door het programma management informatie de mogelijkheid gecreëerd een krachtiger en korter MARAP te realiseren. In 2013 wordt deze nieuwe MARAP methodiek gefaseerd ingevoerd. Projectcontrol: een brede groep Avans medewerkers heeft in 2012 de eerste stappen gezet naar professioneel projectmanagement. Een grote groep lijnmanagers is getraind voor de rol van stuurgroeplid en opdrachtgever van projecten. In 2013 vindt verdere professionalisering van projectmanagement plaats op basis van de methodieken International Project Management Association (IPMA) en Prince Robert Simons. Levers of control: how managers use innovative control systems to drive strategic renewal, Harvard University Press, PDCA: plan, do, check, act.

10 12 Governance Audits: auditing is het sluitstuk van de kwaliteitszorg. Met de intern uitgevoerde audits is inzicht en aanvullende zekerheid mogelijk over de werking van het Integraal Kwaliteit Zorgsysteem en de effecten van ontwikkeld beleid. In 2012 zijn onder meer audits uitgevoerd en gerapporteerd aan het College van Bestuur met betrekking tot het control framework examencommissies, fraudepreventie, kasgeld, double degree trajecten en stages. In 2013 zullen we onder meer de primaire verantwoordelijkheid van de lijnmanagers en de ondersteunende verantwoordelijkheid van de diensteenheden onderzoeken op mogelijke verbeteringen. Kwaliteit: in 2011 is Avans Hogeschool gestart met de herijking van het kwaliteitssysteem. Dit naar aanleiding van de nieuwe landelijke normen omtrent kwaliteitszorg bij accreditaties, examencommissies en onderzoek. In 2012 is deze discussie voortgezet. Verdere uitwerking komt aan de orde na de instellingstoets kwaliteitszorg in 2013, zodat de resultaten in het perspectief van de herijking opgepakt worden. 1.4 Verslag College van Bestuur Het College van Bestuur van Avans Hogeschool bestaat in 2012 uit de leden: Drs. P.L.A. (Paul) Rüpp, voorzitter; Drs. F.J.M. (Frans) van Kalmthout, vicevoorzitter; Mw. drs. M.M.J. (Marja) Kamsma MBA/MBI, lid. In oktober 2012 heeft de heer Van Kalmthout aangegeven zijn functie als bestuurder in 2013 neer te willen leggen. Hij wil zich gaan toeleggen op de uitwerking van een aantal specifieke strategische onderwerpen, zoals het onderzoeksbeleid en internationalisering. Die wens is gehonoreerd door de Raad van Toezicht. Zijn opvolger start half Hij neemt de portefeuilles onderwijs en onderzoek over. Het jaar 2012 stond voor het College van Bestuur in het teken van een aantal belangrijke thema s: - het vastleggen van prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; - het vieren van het 200-jarig bestaan van Avans Hogeschool; - de organisatieontwikkeling in het licht van de groei van de studentenaantallen; - het vormgeven van een leven lang leren en de positie van het deeltijdonderwijs; - het opzetten van expertisecentra voor onderzoek en onderwijs (zie paragraaf 2.2). PRESTATIEAFSPRAKEN MET HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CuLTuuR EN WETENSCHAP In 2012 heeft Avans Hogeschool, net als alle universiteiten en hogescholen, prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dit zijn afspraken ten aanzien van studiesucces, kwaliteit van onderwijs, profilering, zwaartepuntvorming en (kennis)valorisatie. Avans Hogeschool ziet het formuleren van deze afspraken als een aanscherping van haar Meerjarenbeleid HET 200-JARIG BESTAAN VAN AVANS HOGESCHOOL Het jaar 2012 stond in het teken van de viering van het 200-jarig bestaan van de hogeschool en dan met name van haar kunstacademie AKV St Joost. Het hoogtepunt was de feestweek in oktober. De hogeschool heeft tijdens diverse bijeenkomsten zowel voor intern als extern

11 Governance 13 publiek laten zien waar zij voor staat. Daarin heeft Avans Hogeschool vooral de banden met haar omgeving benadrukt. Een van de hoogtepunten was de overzichtstentoonstelling 200 jaar kunstonderwijs Point de Vue die op 2 oktober door Hare Majesteit de Koningin werd geopend in het Stedelijk Museum van s-hertogenbosch. Ook de slotmanifestatie van Rent a Talent op vrijdagavond 5 oktober was een groot succes. Ruim studenten vierden het 200-jarig bestaan in de Brabanthallen met een spetterend programma. ORGANISATIEONTWIKKELING In 2012 is Avans Hogeschool voor de derde achtereenvolgende keer uitgeroepen tot beste brede hogeschool van Nederland. Mede door dit succes blijven de studentenaantallen bij Avans Hogeschool groeien ruim boven het landelijke gemiddelde. Deze groei leidt in 2012 tot de volgende aandachtspunten: - huisvesting; - span of control academiedirecties; - behoud van de kwaliteit van onderwijs. deeltijdonderwijs opnieuw te bezien. Dit met het oog op de verwachte beëindiging van de bekostiging vanuit de overheid en het specifieke karakter van dit onderwijs. Deeltijdonderwijs is meer dan een afgeleide versie van voltijdonderwijs en vraagt om een flexibele en specifieke onderwijskundige aanpak. Het College van Bestuur heeft besloten een stuurgroep in te richten die dit vernieuwingsproces verder vormgeeft. De voorzitter van het College van Bestuur is zowel voorzitter van deze interne stuurgroep als van de werkgroep die de HBO-raad op dit thema heeft ingesteld. JAARREKENING EN JAARVERSLAG De jaarrekening en het jaarverslag 2011 zijn in 2012 vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De jaarrekening en het jaarverslag voldoen aan de eisen die gesteld worden in de branchecode Governance Hogescholen. Het College van Bestuur heeft - in overeenstemming met de branchecode - belangrijke besluiten in 2012 ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Zoals het jaarverslag, de jaarrekening 2011 en de begroting Huisvesting: In 2011 werd in s-hertogenbosch Oost een extra locatie in gebruik genomen: Terraza aan het Hervenplein. In Breda is gekozen voor renovatie van een deel van de locatie Lovensdijkstraat. De plannen hiervoor zijn in 2012 verder uitgewerkt. De renovatie vangt aan in Span of control academiedirecties: In gesprekken met de academiedirecteuren werd duidelijk dat de span of control te groot werd om op alle fronten professioneel te kunnen blijven handelen. Het College van Bestuur gaat daarom in 2013 op zoek naar mogelijkheden om alle taken beter en duurzamer te kunnen uitvoeren. In aanloop daarop heeft het College in 2012 een aantal uitgangspunten uit het besturingsmodel herbevestigd en op grond daarvan een aantal academies gevraagd te splitsen of opleidingen samen te voegen. De adviezen vanuit deze academies hebben in december geleid tot een voorgenomen besluit. Kwaliteit van het onderwijs: De kwaliteit van het onderwijs blijft een voortdurend punt van aandacht. Dit komt terug in de in 2012 herijkte visie op leren en onderwijs en in de inspanningen richting Avans keurmerk (zie paragraaf 6.4). Een belangrijke rol voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs ligt bij de opleidings- en curriculumcommissies en bij de examencommissies. De examencommissies, die in 2011 in nieuwe opzet van start gingen, hebben in 2012 een stap voorwaarts gemaakt. Het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) coördineert de verdere professionalisering. Het centrum begeleidt bij zelfevaluaties, voert audits uit en beoordeelt onderwijsjaarverslagen. 1.5 Verslag Raad van Toezicht SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT Dr. J.C. Dona, voorzitter Mw. Drs. M.C.C. Bekker, vice-voorzitter L.J.M. Bovée MBA Drs. S.F.A. van Kessel Drs. F.J.M. Croonen (tot 1 januari 2013) Drs. P.M. Langenbach RC (vanaf 1 januari 2013) Prof. dr. ir. C.A.M. Mouwen (vanaf 1 januari 2013) WERKZAAMHEDEN RAAD VAN TOEZICHT Toezicht en bestuur zijn ingericht volgens de principes uit de branchecode Governance Hogescholen. In 2012 is de Raad van Toezicht negen keer in vergadering bijeengekomen. Zes keer in een reguliere vergadering en drie keer om specifieke onderwerpen te bespreken. Zoals het eigen functioneren, het rooster van aftreden, het profiel voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht en de wervingsprocedure en de bezoldiging van het College van Bestuur. Op 27 februari 2012 heeft de Raad van Toezicht: - het reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht vastgesteld; - de voorgenomen aankoop van ongeveer 88 m2 grond van de gemeente s-hertogenbosch goedgekeurd. LEVEN LANG LEREN EN DEELTIJDONDERWIJS De mogelijkheid bieden tot leven lang leren is voor Avans Hogeschool een belangrijk item. Daarom is Avans Hogeschool ook gerechtigd tot het afgeven van certificering op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC). In 2012 heeft Avans het voortouw genomen om het Op 24 april 2012 heeft de Raad van Toezicht: - de jaarverslaggeving 2011 van de Stichting Avans goedgekeurd; - goedkeuring verleend aan de jaarrekeningen 2011 van de Stichting Huisvesting Avans Hogeschool Breda, de Stichting Huisvesting Avans Hogeschool s-hertogenbosch en de Stichting Huisvesting Kunst-

12 14 Governance academie Avans Hogeschool s-hertogenbosch; - een onttrekking van k 166 aan de bestemmingsreserve bestuurdersreserve goedgekeurd: de bijdrage van Avans Hogeschool aan stichting MECC over 2011; - besloten dat de dienstverlening van de accountant in 2012 niet wordt aanbesteed en dat de relatie met PWC wordt voortgezet. Op 7 juni heeft de Raad van Toezicht: - het besluit van het College van Bestuur goedgekeurd om het vernieuwingsbudget over 2012 met m 3,9 te verhogen tot m 8,9; - het door het College van Bestuur voorgestelde besluit tot juridische fusie goedgekeurd. Daarbij fungeert de stichting Avans als verkrijgende rechtspersoon en de Stichting Huisvesting Avans Hogeschool Breda, Stichting Huisvesting Avans Hogeschool s-hertogenbosch, Stichting Huisvesting Kunstacademie Avans Hogeschool s-hertogenbosch als verdwijnende rechtspersonen. Dit proces is verlopen conform het gedeponeerde fusievoorstel en de toelichting daarop; - de wijziging van artikel 19, lid 6 van de statuten goedgekeurd. Na wijziging luidt artikel 19, lid 6 als volgt: de vereffening van de Stichting geschiedt door het College van Bestuur met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Een na liquidatie overblijvend saldo wordt bestemd voor een algemeen nut beogend instelling (als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) met een gelijksoortig doel als dat van de Stichting, aan te wijzen door de Raad van Toezicht. Ook in 2012 was de maatschappelijke discussie rondom het thema bezoldiging voor de selectie- en remuneratiecommissie een belangrijk onderwerp. Daarnaast heeft de selectie- en remuneratiecommissie twee nieuwe leden geselecteerd voor de Raad van Toezicht. Twee nieuwe leden zijn benoemd in de vergadering van de Raad van Toezicht van december Ook is in 2012 de basis gelegd voor goede selectieprocedures. Met als doel een goed functionerende Raad van Toezicht. Een ander punt van aandacht was de samenstelling van het College van Bestuur. De heer Van Kalmthout heeft namelijk aangegeven zijn lidmaatschap van het College van Bestuur ín 2013 te willen beëindigen. Eind 2012 heeft de commissie het proces voor de werving van een nieuw lid van het College van Bestuur opgestart. AuDITCOMMISSIE De auditcommissie bestond in 2012 uit drs. F.J.M. Croonen en drs. S.F.A. van Kessel. De commissie heeft in 2012 twee vergaderingen gehouden. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: jaarrekening en jaarverslag 2011 van Avans; interim managementletter externe accountant; begroting 2013 van Stichting Avans; meerjarenbegroting ; evaluatie kwaliteit van dienstverlening van de accountant. Het onderwerp onkostendeclaraties door het College van Bestuur is in de auditcommissie aan de orde geweest. De Raad van Toezicht heeft geen bijzonderheden geconstateerd. Op 13 december heeft de Raad van Toezicht: - vanwege het aftreden van de heer Croonen per 1 januari 2013, de heer Mouwen en de heer Langenbach, ook per 1 januari 2013, benoemd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht; - de profielschets van het nieuw te werven lid van het College van Bestuur als opvolger van de heer Van Kalmthout goedgekeurd; - de meerjarenbegroting van Stichting Avans goedgekeurd. De Raad van Toezicht heeft tot zijn vreugde geconstateerd dat in de verschillende onderzoeken Avans Hogeschool haar positie als beste brede hogeschool heeft heroverd (Elsevier) of verlengd (Keuzegids). En heeft zijn waardering daarover overgebracht aan het College van Bestuur en alle medewerkers. COMMISSIES VAN DE RAAD VAN TOEZICHT De door de Raad van Toezicht ingestelde selectie- en remuneratiecommissie, auditcommissie en bouwcommissie ondersteunen de Raad van Toezicht. BouWCOMMISSIE De bouwcommissie bestond in 2012 uit dr. J.C. Dona en drs. M. Bekker. De bouwcommissie heeft in 2012 geen vergadering belegd. De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht is geborgd volgens de criteria uit de branchecode Governance Hogescholen. Bij de benoeming van de leden van de Raad van toezicht is de borging van onafhankelijkheid in acht genomen. De leden van de Raad van Toezicht en hun familie: - zijn de afgelopen vijf jaar niet in dienst geweest van Avans Hogeschool; - zijn geen bestuurslid van een organisatie waarbij het College van Bestuur lid is van de daarbij behorende Raad van Toezicht; - zijn niet werkzaam bij het ministerie van OCW; - hebben geen aandelen van een aan Avans Hogeschool gelieerde vennootschap. SELECTIE- en remuneratiecommissie De selectie- en remuneratiecommissie bestond in 2012 uit dr. J.C Dona en L.J.M. Bovée MBA. De commissie heeft in 2012 meerdere malen vergaderd.

13 Governance Bezoldiging bestuur en toezichthouders De beloning van de leden van het College van Bestuur bestaat uit een vast inkomen. De vaste inkomensdelen volgen de adviesregeling zoals die door de Hay groep is ontwikkeld voor de Colleges van Bestuur van hogescholen. Op de website van de HBO-raad zijn de beloningen van de bestuurders reeds gepubliceerd volgens de Wet voor Normering Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT). Deze wet is van kracht vanaf 1 januari (www.hbo-raad.nl/hbo-raad/feiten-en-cijfers/ doc_view/1803-bezoldiging-bestuurders-hogescholen-2012). BEZOLDIGING BESTuuRDERS Een overzicht van de bezoldiging van de bestuurders is, conform de richtlijnen jaarverslaggeving, opgenomen in deel 2 van de jaarverslaggeving van de Stichting Avans. DECLARATIES BESTuuRDERS Conform het gestelde in art. 3j van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs geven we vanaf het verslagjaar 2011 inzicht in de declaraties van de leden van het College van Bestuur. Over 2012 betreffen de declaraties van de bestuurders: Overzicht declaraties bestuursleden verslagjaar 2012 P.L.A. Rüpp F.J.M. van Kalmthout M.M.J. Kamsma Representatiekosten Reiskosten binnenland Reiskosten buitenland Overige kosten Totaal Specificatie per lid van de Raad van Toezicht: Leeftijd (op ) Aantreden Einde benoemings termijn Dr. J.C. Dona (voorzitter) Mw. Drs. M.C.C. Bekker (vice-voorzitter) L.J.M. Bovée MBA (lid) Drs. F.J.M. Croonen (lid) Drs. S.F.A. van Kessel (lid) Drs. P.M. Langenbach RC Prof. dr. ir. C.A.M. Mouwen Totaal RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht heeft in juni 2007 de bezoldiging vastgesteld voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht. Dat is gebeurd op basis van de adviesregeling bezoldiging toezichthouders hogescholen. Honorering toezichthouders Avans Hogeschool: De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht wordt gegarandeerd door toepassing van de criteria uit de branchecode Governance Hogescholen. Avans Hogeschool heeft geen leningen, voorschotten of garantstellingen verstrekt aan leden van het College van Bestuur of van de Raad van Toezicht.

14 16 Hoofdstuk Strategisch Subhoofdstuk beleid Strategisch beleid 2.1 Missie en visie Onze missie kent drie invalshoeken. Avans Hogeschool wil: talenten ontwikkelen door toekomstige beroepsbeoefenaren op te leiden tot hoog gekwalificeerde professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen en zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook internationaal gezien; sociaal-culturele en economische ontwikkelingen in de regio mede ontwerpen en realiseren door voor regionale bedrijven, overheden en organisaties een duurzame partner te zijn in het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek; een sociaal innovatieve organisatie zijn waarin medewerkers hun professionaliteit optimaal inzetten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de student, het beroep en de regio. Vanuit de missie en visie luidt de ambitie Avans Hogeschool is: kwalitatief de beste brede hogeschool 6 die talentontwikkeling vooropstelt; kennispartner voor (regionale) bedrijven, overheden en organisaties, waarbij een bijdrage aan een duurzame samenleving centraal staat; een sociaal innovatieve organisatie, waar de goedlopende processen vanuit de vraag zijn ingericht en betrokkenheid het sleutelwoord is. 2.2 Strategische doelstellingen De staatssecretaris van OCW heeft ons gevraagd om prestatieafspraken te formuleren op specifieke thema s. Dit is voor ons aanleiding geweest om in 2012 nauwkeurig te kijken naar die onderdelen uit ons meerjarenbeleidsplan, waarover de staatssecretaris uitspraken wil. Op deze punten willen we gelijk aansluiten bij andere ontwikkelingen in de omgeving. PRESTATIEAFSPRAKEN 7 De prestatieafspraken hebben geleid tot aanscherpingen van de huidige ambities. De belangrijkste zijn: duurzaamheid als profielkenmerk van de hogeschool; profilering in Centre of Expertise; profilering in Expertisecentra. DuuRZAAMHEID Avans Hogeschool wil onderscheidend zijn in de wijze waarop zij zelf, maar ook haar studenten leert omgaan met een onbekende en onzekere toekomst. Dit doen we door expliciet aandacht te schenken aan duurzame ontwikkeling, in ons onderwijs en onderzoek, in onze regionale verankering en in onze organisatie. In 2012 heeft Avans Hogeschool de volgende prestatieafspraak gemaakt met het ministerie van OCW: Avans Hogeschool heeft duurzame ontwikkeling als profielkenmerk. Wij kiezen hierbij voor de volgende indicator: in 2015 heeft Avans Hogeschool voor al haar opleidingen het bijzonder keurmerk duurzaam onderwijs op de NVAO accreditatie gehaald (2 sterren DHO) 8. Daarom heeft het College van Bestuur besloten een apart Avans breed programma duurzaamheid in te richten. Dat stuurt niet alleen op het behalen van de AISHE certificering, maar moet juist ook duurzaamheid in de genen versterken. Voor de zomer van 2012 zijn we gestart met een traject van AISHE 0-metingen. Deze zijn aangevuld met een scan op de VESTIA-D competenties bij alle academies en opleidingen, uitgevoerd door HOBEON12. Rent a Talent: Als onderdeel van het programma Avans200 is Avans Hogeschool een vrijwilligersprogramma gestart: Rent a Talent. Doel is het realiseren van vrijwillige inzet van studenten en medewerkers voor Brabantse non-profit organisaties. Door op vrijwillige basis bij te dragen aan de (Brabantse) maatschappij doen onze studenten en medewerkers leerzame ervaringen op, dragen zij bij aan diverse goede doelen en geven zij vorm aan duurzaam burgerschap. Zo geeft Avans Hogeschool concreet handen en voeten aan haar duurzaamheidstreven. Rent a Talent heeft in 2012 in totaal studenten en medewerkers bewogen om zich maatschappelijk in te zetten. Bij een grote variëteit aan zorginstellingen, buurthuizen, clubs en goede doelen, zoals het Lilianefonds. Op basis van de evaluatie wordt in 2013 onderzocht hoe Rent a Talent geïntegreerd kan worden in het onderwijsprogramma. Duurzaam energiegebruik: De convenanten Bossche Energie Convenant (BEC) en MeerJaren energie Afspraken (MJA) zijn beide met een positief resultaat afgesloten. Het convenant MJA beoogt een energie efficiënte verbetering van ruim 25% ten opzicht van 2007 (Avans breed, gemeten per student/medewerker). Het convenant BEC streeft naar een energie efficiency verbetering van ruim 10% ten opzicht van 2009 op de locaties in s-hertogenbosch. Tevens zijn in de gebouwen energiebesparende maatregelen getroffen. Zo zijn op bijna alle locaties de appendages (pompen, kleppen, e.d.) De hogeschool met de meeste opleidingen op nummer 1 (Keuzegids HBO voltijd 2013 / Elsevier). Als bijlagen zijn opgenomen: de gemaakte prestatieafspraken alsmede de status en monitoring van de voortgang in het realiseren hiervan. DHO: Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs.

15 Strategisch beleid 17 geïsoleerd en is er op diverse plaatsen LED verlichting gemonteerd. Ook zijn diverse warmte installaties regeltechnisch geoptimaliseerd en zijn er zonnepanelen geplaatst op Lovensdijkstraat 61. In het laatste kwartaal van 2012 is ook een plan opgesteld waarin beschreven is hoe Avans Hogeschool in de komende 4 jaar minimaal 10% energieverbruik gaat reduceren. Bio based bezet met een lectoraat en kenniskring, gericht op onderzoeks opdrachten en projecten in afstemming met externe partijen. In hoeverre het EV zich kan door ontwikkelen tot een Centre of Expertise Public & Social Safety, is afhankelijk van het bereiken van de resultaten op bovenstaande gebieden (zie bijlage prestatieafspraken). PROFILERING IN CENTRE OF ExPERTISE De profilering in Centre of Expertise (CoE) uit zich in het leggen van een zwaartepunt in onderzoek en valorisatie bij de thema s Biobased Economy en Veiligheid. Alhoewel het ministerie alleen het CoE Biobased heeft gehonoreerd zal Avans Hogeschool voor beide centra wel werken aan de volgende precisering van de afspraak, welke luidt: In 2015: werken het bestaande Expertisecentrum Veiligheid (EV) en het Centre of Expertise Biobased Economy met een meerjaren onderzoeksagenda op basis van ervaring en inmiddels bewezen formule, inclusief een governancestructuur met andere, relevante partijen; is vanuit het EV en het CoE Biobased een doorlopende leerlijn gerealiseerd van bachelor/master/phd, samen met het middelbaar beroeps onderwijs, universitaire partijen en het relevante werkveld; zijn alle relevante kennisterreinen binnen het EV en het CoE PROFILERING VAN HET PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK IN ExPERTISECENTRA Avans Hogeschool streeft bovendien profilering na door lectoraten te bundelen in expertisecentra. In 2012 waren er 22 operationele lectoraten, waarvan 14 binnen een expertisecentrum functioneerden. Er zijn drie expertisecentra: Duurzame Innovatie, Kunst & Vormgeving en Veiligheid. Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI) EDI, opgericht in januari 2010, is gericht op integrale aanpak in onderzoek en ontwerpen. Doel: een leefbare omgeving en gezonde bedrijven. In 2012 waren zes lectoraten aangesloten bij EDI: Duurzame Bedrijfsvoering, Innovatie van het Bouwproces, Finance and Sustainability, Biobased Energy, Biobased Productions en sinds kort ook Smart Energy. Het expertisecentrum werkt aan vraagstukken over energie, biobased economy, biobased products, duurzame bedrijfsstrategie en integrale

16 bouwprocessen. De lectoraten zoeken naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen. (www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/duurzame-innovatie). Expertisecentrum Kunst & Vormgeving (EKV) EKV doet onderzoek op het gebied van beeldende kunst en vormgeving. Bijvoorbeeld op het vakgebied fotografie of ruimtelijk ontwerp. (www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/kunst--vormgeving). Expertisecentrum Veiligheid Dit expertisecentrum houdt zich bezig met onderzoek over veiligheid. Het doet onderzoek naar veiligheid vanuit een multidisciplinair perspectief. (www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/inleiding/veiligheid). Expertisecentrum Ondernemerschap en Leiderschap De economische academies hebben de eerste stappen gezet om te komen tot het Expertisecentrum Ondernemerschap en Leiderschap. De Academie voor de Gezondheidszorg en de twee Academies voor Sociale Studies zijn gestart met de voorbereidingen van een Expertisecentrum Gezondheid & Samenleving. Daarnaast zijn er ook lectoraten die niet onder een overkoepelend expertisecentrum vallen. Zij verrichten onderzoek op een kleiner, afgebakend domein. (www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra). FOCuSGEBIEDEN De aanscherpingen betekenen niet dat we afstand hebben genomen van de overige ambities uit het Meerjarenbeleidsplan Avans Hogeschool heeft in 2012 vanuit onderstaande aandachtsgebieden verder gewerkt aan het bereiken van haar ambities: - Internationalisering - Eigentijds onderwijs in een up-to-date omgeving - Praktijkgericht onderzoek - Vooruitstrevend HR beleid - Sociale innovatie - Gezien en (h)erkend worden - Avans keurmerk Een toelichting volgt in de desbetreffende paragrafen. 2.3 Onderscheidend vermogen Avans Hogeschool onderscheidt zich binnen het hoger onderwijs ook in de wijze waarop de hogeschool de ambities uit het Meerjarenbeleid realiseert: bij veranderen staat de betrokkenheid van medewerkers centraal. Avans Hogeschool wil het verschil maken en inspelen op veranderende eisen uit de buitenwereld. Daarbij is ook de wijze waarop de hogeschool vorm geeft aan onderwijs, onderzoek, relaties met de werkveldpartners en innovaties van belang. We zorgen ervoor dat: partners en medewerkers betrokken zijn bij de veranderingen. Dit vraagt ruimte voor medewerkers en een vorm van leidinggeven die verder gaat dan situationeel leiderschap ; we de studentgerichtheid van ons onderwijs aanvullen met duurzame samenwerking met onze partners. Het leren van en met elkaar vindt onder andere plaats in regionale initiatieven zoals de participatie in Biobased economy en Maintenance. In deze samenwerkingsverbanden nemen ook docenten en studenten deel via de lectoraten en het Avans Ondernemerscentrum. GEZIEN EN (h)erkend WORDEN Binnen dit focusgebied is in 2012 aangescherpt hoe Avans Hogeschool gezien wil worden, namelijk als een hogeschool die: hoge eisen stelt; kleinschalig is; midden in de maatschappij staat; rekenschap aflegt.

17 Strategisch beleid 19 NATIONALE StuDENTEN EnquêTE Jaarlijks onderzoekt het Centrum Hoger Onderwijs Informatie de kwaliteit van het hoger onderwijs. Voor deze vergelijking is gebruik gemaakt van de landelijke Studiekeuzedatabase van ResearchNed, statistieken over studiesucces van de HBO-raad, accreditatiegegevens en studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête. De resultaten van de NSE vormen het fundament van de rankings in de Keuzegids en Elsevier. KeuZEGIDS De Keuzegids is bestemd voor scholieren die zich oriënteren op opleidingen. Het is een consumentengids voor scholieren die een studie gaan kiezen, hun decanen en ouders. De meest actuele feiten en kwaliteitsoordelen over alle opleidingen in het hbo staan erin vermeld. De Keuzegids HBO Voltijd 2013 betitelt Avans Hogeschool voor het derde jaar op rij als beste brede hogeschool van Nederland. Groot en solide is het oordeel over Avans Hogeschool in de Keuzegids. Vooral de opleidingen in Breda en s-hertogenbosch op het gebied van Economie worden geroemd. En ook de Rechtenopleidingen die samen met Fontys Hogescholen wordt aangeboden. In Breda scoren daarnaast de opleidingen Communicatie en Chemische Technologie goed, in Tilburg de opleiding Technische Bedrijfskunde en in s-hertogenbosch de opleidingen in ICT en Sociale Studies. Topopleidingen: negen opleidingen van Avans Hogeschool behalen in de nieuwe gids een eerste plaats. Acht opleidingen komen als tweede uit de bus. Drie opleidingen staan op de derde plek. Eerste plaatsen zijn er voor Communicatie (Breda), Chemische Technologie (Breda), Technische Bedrijfskunde (Tilburg), Rechten ( s-hertogenbosch en Tilburg), Chemie ( s-hertogenbosch), Communication & Multimedia Design ( s-hertogenbosch), Bedrijfseconomie ( s-hertogenbosch), Commerciële Economie ( s-hertogenbosch) en Culturele en Maatschappelijke Vorming ( s-hertogenbosch). Een tweede plaats is er voor Communication & Multimedia Design (Breda), Accountancy (Breda), International Business and Management Studies (Breda), Autonome Beeldende Kunst ( s-hertogenbosch), Bedrijfskunde MER ( s-hertogenbosch), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ( s-hertogenbosch), Informatica en Technische Informatica ( s-hertogenbosch). Commerciële Economie (Breda), Accountancy ( s-hertogenbosch) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening ( s-hertogenbosch) krijgen een derde plaats. ELSEVIER Elsevier en ResearchNed onderzochten 614 bachelor- en masteropleidingen aan de hand van de Nationale Studenten Enquête. Met kop en schouders steekt Avans Hogeschool boven de andere brede hogescholen uit: ruim 70 procent van de opleidingen wordt boven gemiddeld gewaardeerd. 2.4 Ontwikkelingen in de samenleving Als kennisinstelling is Avans Hogeschool een partner voor bedrijven, instellingen en overheden. Dit is in 2012 terug te vinden in een groot aantal samenwerkingsverbanden en onderzoeksactiviteiten. HOGER ONDERWIJSPLAN BRABANT Vanaf het voorjaar 2010 is de samenwerking tot stand gekomen tussen zes Brabantse instellingen voor Hoger Onderwijs - Avans Hogeschool, NHTV, Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Fontys Hogescholen en HAS s-hertogenbosch. Doel is om samen tot een nadere invulling te komen van het lange termijn beleid van de provincie Noord-Brabant. Thema s zijn: valorisatie van kennis, innovatie, ondernemerschap en arbeidsmarkt. Deze zijn verbonden met de Brabantse topclusters en de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden van reeds gestarte initiatieven zijn Starterslift / Valorisatieplan (ondernemerschap), Maintenance en Biobased. Ook de algemene thema s Duurzame Innovatie en Social Innovation zijn hieraan verbonden. ONDERNEMEN Externe stakeholders - bedrijven, branche- en intermediaire organisaties en de overheid - verwachten dat studenten in hun hogere beroepsopleiding kennismaken met ondernemen en daaraan verbonden vaardigheden opdoen. Vanuit de stichtingen Starterslift (in West- en Midden-Brabant) en Ondernemerslift (Noordoost-Brabant) krijgen studenten en afgestudeerden ondersteuning bij het starten van een onderneming. Het Avans Ondernemerscentrum verbindt ondernemers en vraagstukken uit het werkveld met de opleidingen. MAINTENANCE Avans Hogeschool heeft vanaf de start in 2006 deelgenomen aan World Class Maintenance (zie Samen met Hogeschool Zeeland is Avans Hogeschool als strategisch partner betrokken bij de ontwikkeling van het lectoraat Maintenance en de bachelor opleiding International Maintenance Management. In 2011 is een lector aangesteld en de opleiding is van start gegaan. ExPERTISECENTRum VEILIGHEID De gemeente s-hertogenbosch heeft in 2012 het Expertisecentrum Veiligheid (EV) gevraagd om onderzoek te gaan doen naar de effectiviteit van de projecten op het gebied van risicojongeren. Het wordt een bijzondere samenwerking, die zich over enkele jaren uitstrekt. In februari werd een congres gehouden over immigratie van nieuwe MOE-landers, als afsluiting van een tweejarig onderzoek binnen de provincie door het EV. Het project COSA van het EV ontving dit jaar een Europese subsidie van euro. Daarmee kan Avans Hogeschool zich als kenniscentrum voor re-integratie van zedendelinquenten opstellen richting andere Europese landen die het COSA-project opstarten.

18 20 Onderwijs en onderzoek Onderwijs en onderzoek 3.1 Onderwijs en kennisontwikkeling OPLEIDINGEN Avans Hogeschool verzorgde in hbo-bachelor opleidingen in voltijd, deeltijd of duale vorm. De opleidingen waren verdeeld over 19 academies (inclusief de Avans-Fontys Juridische Hogeschool). De opleidingen leiden op voor beroepen in acht sectoren. Een overzicht van alle opleidingen per vorm, type en vestigingsplaats is opgenomen op de website van Avans onder Als gevolg van de Wet versterking bestuur zijn in 2010 de taken en bevoegdheden van de examencommissies met betrekking tot toetsing uitgebreid. Dit heeft geleid tot aanpassing van de kaderregeling examencommissies en tot de ontwikkeling van een trainingsprogramma voor leden van examencommissies. Dit proces is in 2012 afgerond met de opzet van een quality framework examencommissies. In 2012 is een start gemaakt met interne audits op het functioneren van de examencommissies. EIGENTIJDS ONDERWIJS IN EEN up-to-date OMGEVING De ambitie van dit thema is: Avans Hogeschool begeleidt talentontwikkeling en realiseert een leeromgeving waarin de kwaliteit van het onderwijs hoog en studiesucces vanzelfsprekend zijn. Het idee is dat iedere student het onderwijs vindt dat bij hem past en kan werken aan de voor hem juiste studieloopbaan. In 2012 heeft de nadruk gelegen op drie zaken: op de vraag wat een keurmerk zou moeten inhouden, op het integreren van de principes in Brein en Leren binnen dit thema en op de kwaliteit van het toetsen. Vele docenten hebben extra trainingen gevolgd in het toetsbeleid en de praktische toepassing daarvan bij het maken van toetsen. Dit naast de doorlopende aandacht voor studiesucces, mede door het programma Hippocampus (zie paragraaf H4). Ook de aandacht voor het leven lang leren en de rol van het deeltijdonderwijs daarbinnen staat hoog op de agenda bij Avans Hogeschool. ExTERNE VALIDERING ExAMENKWALITEIT In 2012 werd op initiatief van de HBO-raad door de commissie Externe validering examenkwaliteit HBO het rapport Vreemde ogen dwingen opgeleverd. Het rapport bevat aanbevelingen om de kwaliteit van de toetsing in het hbo te verbeteren die Avans Hogeschool onderschrijft. De hogeschool heeft het initiatief genomen om samen met de Zuyd Hogeschool, Fontys Hogescholen en Hogeschool Zeeland experimenten te starten gericht op opleidings- c.q. instellingsoverstijgende samenwerking bij toetsing. Daarnaast werken de academies van Avans Hogeschool actief mee aan de landelijke initiatieven. Avans Hogeschool treedt op als trekker bij het opzetten van een landelijke toetsbank binnen het domein Applied Science. KWALITATIEF ONDERWIJS Avans Hogeschool werkt gericht aan het verhogen van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Uitgewerkte maatregelen zijn onder andere het programma Hippocampus en het verhogen van de norm voor het Bindend Studieadvies. Avans Hogeschool heeft deze norm gesteld op 52 EC. DIVERSITEIT Avans Hogeschool investeert in maatwerkafspraken tussen het toeleverend onderwijs en de hogeschool. Dit heeft onder andere geresulteerd in het aanbieden van deficiëntieprogramma s tussen mbo en hbo en het afsluiten van convenanten tussen toeleverende scholen en opleidingen van Avans Hogeschool. Avans Hogeschool biedt een groot aantal profilerende minoren (keuzeprogramma s van een half jaar, 30 EC). Avans Hogeschool participeert in de Stichting Kies Op Maat waarin een aantal grote hogescholen samenwerkt. Hierdoor kunnen studenten van de deelnemende hogescholen bij de andere hogeschool inschrijven voor een minor. 3.2 Onderzoek en kennisontwikkeling In 2010 zijn de contouren geschetst voor het onderzoeksbeleid van Avans Hogeschool in het kader van het Meerjarenbeleidsplan In mei 2012 stemden College van Bestuur, academiedirecteuren en lectoren in met de Strategienota onderzoekbeleid. Twee ambities zijn daarbij onderscheidend: 1. Het verankeren van praktijkgericht onderzoek ten behoeve van het onderwijs en de beroepspraktijk binnen Avans Hogeschool. Naast het onderwijs wordt dit door medewerkers, studenten en externe belanghebbenden erkend als primaire taak. 2. Profilering van Avans Hogeschool op een aantal inhoudelijke terreinen zowel regionaal als nationaal. Vanuit de eigen sterktes en in nauwe samenwerking met het werkveld. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK In 2012 is de visie op onderzoeksbeleid uitgebreid besproken. Er is gericht voor gekozen om onderzoek te bundelen op sociaal economische en sociaal-culturele thema s in Zuid-Nederland. Daarin is een fundamentele transitie gaande. In de prestatieafspraken heeft het ministerie Avans Hogeschool middelen toegekend om een Centre of Expertise

19 Onderwijs en onderzoek 21 Biobased Economy op te zetten. Ook is de majoropleiding Biobased in ontwikkeling. Onderzoek is belangrijk voor Avans Hogeschool. Binnen de expertisecentra en de lectoraten worden kennis en ervaring gebundeld. De aandacht is in 2012 vanuit de focusgroep Praktijkgericht onderzoek met name uitgegaan naar de onderzoeksvaardigheden; onderzoekend leren. Het gaat in het bijzonder om het inbedden van deze competentie in het onderwijs en om het professionaliseren van de docenten op dit vlak. De resultaten van praktijkgericht onderzoek worden vervolgens geïmplementeerd in het onderwijs. Ook worden daarin de onderzoeksvragen uit het werkveld behandeld (www.avans.nl/onderzoek). In lijn met de Strategienota onderzoekbeleid is in 2012 besloten om de academies de opdracht te geven hun onderzoekbeleid te ontwikkelen. Diensteenheden kregen de opdracht hun ondersteuning op het gebied van onderzoek te ontwikkelen. OVERZICHT LECTORATEN AVANS HOGESCHOOL Lectoraten Termijn Tot Lector Academie Expertisecentrum Duurzame Innovatie Biobased Energy 1 e 2016 Ing. J. Raap ATGM Innovatie Bouwproces en Techniek 1 e 2012 Dr. ir. E. Quanjel AB&I Duurzame Bedrijfsvoering 3 e 2014 Dr. ir. J. Venselaar AMBM Biobased Products 1 e 2016 Dr. ir. D. Derksen ATGM Smart Energy 1 e 2016 Ir. D. Geldtmeijer ATM Finance and Sustainability 1 e 2014 Dr. H. Abbink Spaink AAFM Expertisecentrum veiligheid Reclassering en Veiligheidsbeleid 1 e 2016 Dr. B. Vogelvang ASB Jeugd en Veiligheid 2 e 2014 Dr. H. Werdmölder ASH Veiligheid, Openbare orde en Recht 2 e 2014 Prof. dr. E. Kolthoff JHS Huiselijk Geweld en Hulpverlening in de Keten 2 e 2014 Dr. S. Dijkstra ASB Integrale Veiligheid 2 e 2014 Dr. S. Khonraad AMB Expertisecentrum Kunst & Vormgeving Culturele positie en functie van de beeldend kunstenaar 2 e 2012 Dr. C. van Winkel AKV St Joost Fotografie 2 e 2012 Drs. F. Bool AKV St Joost Visuele Retorica van het grafisch ontwerpen 2 e 2014 Dr. K. van der Waarde AKV St Joost Zelfstandige lectoraten Diagnostiek 1 e 2013 Dr. A. Verhagen AGZ Actief Ouder worden 1 e 2016 Vacant AGZ Jeugd, Gezin & Samenleving 1 e 2015 Dr. L. Verharen en Dr. E. Hooghiemstra ASH Innovatief Ondernemen 2 e 2015 Mr. P. E. ter Horst AMBM Human Resource Management 2 e 2014 Dr. W. de Lange AAFM Analysetechnieken in de Life Sciences 2 e 2014 Prof. dr. A. de Jong ATGM De Innovatieve Opleidingsschool 1 e 2014 Dr. P. Delnooz PABO Mechatronica 1 e 2013 Ir. J. Gunsing ATM Professionalisering van beleid 1 e 2012 Dr. A. Geul AMB Maintenance 1 e 2013 Ir. L. Daan ATM

20 22 Onderwijs en onderzoek VOORBEELDEN VAN PROJECTEN: Caring dads Dit project is gericht op het verhelderen van de positie van mannen die hun vrouw of kind mishandelen als vader en als (ex-)partner. Beoogd product is implementatie van deze aanpak in Nederland en transfer naar de opleidingen. Het lectoraat reclassering en veiligheidsbeleid haalde het project Circles4EU (EU DG Justice, Daphne III programma) binnen. De toekenning was een grote prestatie, gezien het slagingspercentage van slechts 12%. Van de 480 ingediende voorstellen werden er 59 gehonoreerd. Signalering, opvang en begeleiding van risicojongeren Doel is om alle instellingen en organisaties die in budgettair opzicht afhankelijk zijn van gemeentelijke middelen - via lump sum of subsidies - en die werken op het terrein van de risicojongeren, te ondersteunen bij het verbeteren van hun kwaliteit. Dat doen we met behulp van handelingsonderzoek. Het betreft in totaal meer dan 30 organisaties van zeer verschillende samenstelling, omvang en expertise. Het project is inmiddels gestart met twee pilots en zal naar verwachting ongeveer vijf jaar duren, waarin steeds nieuwe instellingen zullen deelnemen. Docenten en studenten van verschillende academies participeren in het project. Spectrale conversie folies. RAAK-MKB-project. De centrale vraag was: Kan het rendement van de plaatjes in zonnepanelen worden verhoogd via toepassing van spectrale conversie folies? Ter beantwoording van deze vraag worden de ketenpartners voor de ontwikkeling, productie en toepassing van spectrale conversies folies bij elkaar gebracht. In dit project willen we zelf een folie ontwerpen met spectrale conversie werking, die in zonnepanelen kan worden verwerkt. Functionele stabiliteit van biopolymeren. RAAK-PRO-project. Biopolymeren worden steeds vaker toegepast in wegwerpproducten als plantenpotten, trays en verpakkingsmateriaal. Maar in duurzame

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

jaarverslag CHE overtuigend anders

jaarverslag CHE overtuigend anders 2010 jaarverslag CHE overtuigend anders Jaarverslag 2010 Christelijke Hogeschool Ede 2 Woord vooraf Het College van Bestuur blikt dankbaar terug op het jaar 2010. De CHE heeft uitstekende resultaten geboekt,

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk

Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Lijst met afkortingen... 2 1 Inleiding en leeswijzer... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c.

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624 Dit JAARVERSLAG maakt onlosmakelijk deel uit van de JAARREKENING 2013. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch www.kw1c.nl College van Bestuur:

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

2 0 0 6 rslag e v jaar

2 0 0 6 rslag e v jaar 2 0 0 6 jaarverslag JAARVERSLAG 2006 HOGESCHOOL ZUYD INHOUDSOPGAVE Verslag van de Raad van Toezicht 4 Bericht van het College van Bestuur 6 1. Hogeschool Zuyd 8 1.1 Profiel 8 1.2 Instelling 11 1.3 Governance

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie