Met passie en betrokkenheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met passie en betrokkenheid"

Transcriptie

1 Met passie en betrokkenheid Meerjarenbeleidsplan

2 Paul Rüpp, Marja Kamsma, Frans van Kalmthout 2 2

3 1 Voorwoord In het voorliggende gecomprimeerde beleidsplan geeft Avans Hogeschool haar keuzes weer: waar liggen de uitdagingen, wat zijn de ambities en vanuit welke thema s werkt zij hieraan. De komende vier jaar staat bij Avans Hogeschool de kwaliteit vanuit de gegeven kwantiteit centraal. Een kwaliteit die verder gaat dan uitsluitend de NVAO kwaliteit: Avans Hogeschool richt zich op het realiseren van kwalitatief rendement wat tot uitdrukking komt in een eigen keurmerk. De kwaliteit die Avans Hogeschool voorstaat kan alleen worden verwezenlijkt met professionele medewerkers en docenten, die optimaal willen presteren vanuit passie voor de student en vanuit betrokkenheid met de omgeving (regio) en hun vakgebied. Bij Avans Hogeschool zit het verbinden van mensen en het creëren van kennis in ieders vezels. Dit beleidsplan is tot stand gekomen door het voeren van gesprekken met studenten, medewerkers, het management, lectoren, relaties uit het werkveld, de AMR en de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur wil alle partijen die hun input hebben geleverd aan dit plan, op deze plek danken en vertrouwt erop dat de realisatie van de in dit plan genoemde doelstellingen in een zelfde constructieve setting plaats zal vinden. Het College van Bestuur Paul Rüpp, Frans van Kalmthout, Marja Kamsma Passie en Betrokkenheid 3

4 4 4

5 2 Missie en ambitie Onze missie luidt: Avans Hogeschool wil talenten ontwikkelen door toekomstige beroepsbeoefenaren op te leiden tot hoog gekwalificeerde professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen en zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook internationaal gezien. wil sociaal-culturele en economische ontwikkelingen in de regio mede ontwerpen en realiseren door voor regionale bedrijven, overheden en organisaties een duurzame partner te zijn in het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek. wil een sociaal innovatieve organisatie zijn waarin medewerkers hun professionaliteit optimaal inzetten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de student, het beroep en de regio. De beste vanuit passie en betrokkenheid Vanuit deze missie is onze ambitie: Avans Hogeschool is: de kwalitatief beste brede hogeschool 1, die talentontwikkeling vooropstelt; de kennispartner voor (regionale) bedrijven, overheden en organisaties, waarbij een bijdrage aan een duurzame samenleving centraal staat; een sociaal innovatieve organisatie, waar de goedlopende processen vanuit de vraag zijn ingericht en betrokkenheid het sleutelwoord is. We leggen de lat hoog, zichtbaar in een eigen keurmerk. 1 de hogeschool met de meeste opleidingen op #1 Passie en Betrokkenheid 5

6 6 6

7 3 Focusgebieden en indicatoren Avans Hogeschool kiest ervoor de komende jaren met de volgende 7 focusgebieden te werken aan haar ambitie: 1. Regionaal duurzaam verankerd 2. Internationalisering 3. Eigentijds onderwijs in een up-to-date omgeving 4. Praktijkgericht onderzoek 5. Vooruitstrevend HR beleid 6. Sociale innovatie 7. Gezien en (h)erkend worden Voor elk focusgebied zijn richtinggevende uitspraken² en prestatie-indicatoren vastgesteld. Achter een aantal van deze indicatoren staat de vermelding keurmerk. Dit verwijst naar de wens van het College van Bestuur (CvB) deze indicator op te nemen in het keurmerk. Regionaal duurzaam verankerd In dit focusgebied gaat het over de wijze waarop Avans Hogeschool inspeelt op sociaaleconomische en culturele ontwikkelingen en thema s in de regio. Kwalificaties die wij onze studenten meegeven Onze afgestudeerden vervullen management- en beleidsposities. Dit zijn sleutelposities als het gaat om het realiseren van een duurzame samenleving. Dat vraagt van hen maatschappelijke geëngageerdheid en een ondernemende attitude. Participatie in het maatschappelijk debat Vanuit onze kennis van en betrokkenheid bij de samenleving en de maatschappelijke veranderingen die gaande zijn, participeren we in het maatschappelijk debat en dragen zodoende bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Indicatoren De 7 duurzame competenties zoals geformuleerd door Duurzaam Hoger Onderwijs in elk curriculum opgenomen [keurmerk]. Een voor het domein passende competentie over ondernemend zijn is in de curricula opgenomen. In de komende planperiode adopteert ieder bedrijfsonderdeel tenminste 1 maatschappelijk project. Elke academie participeert in tenminste 3 projecten in de regio of vestigingsgemeente t.b.v. de realisatie van sociaaleconomische plannen. Deze projecten kenmerken zich als innovatief, maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Jaarlijks is 95% van de docenten van iedere academie actief in het beroepenveld voor 10% van zijn aanstelling. Geen onderwijsonderdeel zonder praktijkcomponent. ² De opdrachtformuleringen voor de focusgebieden krijgen een plek in het realisatieplan. In elke opdrachtformulering staat ook een verwijzing naar relevante achtergronddocumenten. Passie en Betrokkenheid 7

8 Indicatoren Elk studieprogramma kent een internationale context [keurmerk]. 20% van de studenten gaat, in lijn met het Bologna verdrag naar het buitenland voor het volgen van een studieonderdeel, een stage of het afstuderen. Iedere student beheerst naast het Nederlands tenminste 1 buitenlandse taal op ERK niveau B2 [keurmerk] buitenlandse studenten staan ingeschreven bij de hogeschool. In elk van de focuslanden zijn 2 nieuwe partnerschappen verwezenlijkt. Wisselwerking tussen opleiding en beroepspraktijk Om er voor te zorgen dat de kennis circuleert en het beroep zich verder kan ontwikkelen, zetten we de komende jaren in op kruisbestuiving tussen beroep en opleiding. Vanuit de interdisciplinaire samenhang worden in het expertisecentrum Duurzame Innovatie vraagstukken met betrekking tot duurzame ontwikkeling aangepakt. Internationalisering In dit focusgebied gaat het over het opleiden van gekwalificeerde professionals die passen in de internationale context van bedrijven en instellingen. Internationalisation at home is er op gericht voor Nederlandse studenten een internationale omgeving te creëren. Inkomende mobiliteit De inkomende mobiliteit van docent en student bevordert het internationale karakter van Avans Hogeschool. Internationale samenwerking We gaan meer gebruik maken van bestaande partnerschappen met internationale partneruniversiteiten en zoeken nieuwe partnerschappen, passend bij de kwaliteitsambities die Avans Hogeschool beoogt. 8 8

9 Eigentijds onderwijs in een up to date onderwijsomgeving In dit focusgebied gaat het over het begeleiden van de talentontwikkeling, het studiesucces van studenten en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, zodanig dat iedere toegelaten student het onderwijs vindt dat bij hem past en kan werken aan de voor hem juiste studieloopbaan en het behalen van optimaal studiesucces. E-learning en de toepassing van ICT in het onderwijs zijn kenmerken van de eigentijdse leeromgeving. Studiesucces Het programma Hippocampus werkt de komende vier jaar verder aan het vergroten van het studiesucces en het verkleinen van de uitval. Een belangrijk onderdeel hierbij is de participatie in de pijler Het lerende brein van het FES-programma Hersenen en cognitie. Keurmerk Avans Hogeschool ontwikkelt een keurmerk 3 dat voor de buitenwereld een herkenbaar surplus is. Avans Hogeschool toont met dit keurmerk aan dat zij gekwalificeerde beginnende beroepsbeoefenaren aflevert die maatschappelijk geëngageerd zijn en een betekenisvolle bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving leveren. Portfolio-ontwikkeling Avans Hogeschool is zodanig flexibel dat we aan de leervraag van verschillende doelgroepen kunnen voldoen. Daarbij houdt zij nadrukkelijk rekening met de vrije ruimte in het curriculum om aan individuele leervragen te voldoen. Avans Hogeschool biedt verschillende trajecten aan in het kader van Leven Lang Leren. Het hoofdbestanddeel van onze opleidingen zijn onze HBO-bacheloropleidingen in voltijdse en deeltijdse vorm. De Masteropleidingen en Associate Degree opleidingen zijn daar aan gekoppeld. Het hebben van een EVC-centrum is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede doorverwijzing in het kader van een Leven Lang Leren. Indicatoren Alle opleidingen hebben een studierendement in de hoofdfase van de opleiding van 90%. 80% van de afgestudeerden zou na anderhalf jaar na hun studie opnieuw kiezen voor Avans Hogeschool. Nadat het Bindend Studie Advies is opgehoogd tot 52EC is het studierendement van het eerste studiejaar 75% [keurmerk]. De inzichten vanuit het FES-programma Hersenen en cognitie zijn vertaald in het curriculum van de opleidingen. In 2014 voldoen de opleidingen aan het Avans keurmerk. Minimaal 25% van de nieuwe bekostigde studenten die zich inschrijven bij de hogeschool is werkend en kiest voor een vorm van deeltijdonderwijs. Avans Hogeschool werkt aan een evenwichtig portfolio, waarbij: 1. Voor de Associate Degree opleidingen geldt dat deze aangeboden worden aan MBO-ers met werkervaring, dus als post-experience. 2. Voor de Masteropleidingen geldt dat ze: a. aansluiten bij bestaande bacheloropleidingen; b. gekoppeld zijn aan expertisecentra; c. relevant zijn voor de doorontwikkeling van het beroep; d. een bijdrage leveren aan de profilering van Avans Hogeschool; f. niet elders al worden aangeboden; g. terecht overheidsfinanciering behoeven. 3 Achter een aantal van de indicatoren staat de vermelding keurmerk. Dit verwijst naar de wens van het CvB deze indicator op te nemen in het keurmerk. Passie en Betrokkenheid 9

10 Indicatoren Lectoraten en expertisecentra zijn verbonden met tenminste twee academies en bevruchten elkaar aantoonbaar. Meer dan 50% van de onderzoeksagenda s van academies wordt opgesteld aan de hand van de vraag naar praktijkgericht onderzoek vanuit tenminste de regio, maar ook vanuit minimaal één nationaal of internationaal vraagstuk. Training op het gebied van onderzoeksvaardigheden en kritisch denken en kennisdeling wordt vanaf het eerste jaar in alle bacheloropleidingen ingevlochten [keurmerk]. Minimaal 15% van de docenten is betrokken bij het doen van praktijkgericht onderzoek. Praktijkgericht onderzoek In dit focusgebied gaat het over de wijze waarop wij vanuit onderzoek, lectoraten en expertisecentra een partner kunnen zijn voor organisaties in de regio (beantwoorden van vragen) en een bijdrage kunnen leveren aan ontwikkeling van het beroep. Dit focusgebied werkt vanuit de volgende aandachtsgebieden of lijnen: Lectoraten en expertisecentra Met onze studenten, medewerkers en lectoren werken we aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en aan vraagstukken uit de beroepspraktijk. Avans Hogeschool is daarin ook in interactie met de beroepspraktijk een belangrijke maatschappelijke speler op het terrein van praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie. Onze lectoren, docenten en studenten zijn daarbij de verbinding naar het MKB, grotere bedrijven en publieke instellingen in de regio en maatschappelijke organisaties buiten de regio. Ontwikkeling van het curriculum Het onderzoek draagt bij aan het ontwikkelen van de practice based evidence in het beroepenveld dat zijn doorwerking zal hebben in het curriculum. Ontwikkelen van de onderzoeksomgeving De onderzoeksomgeving binnen Avans Hogeschool biedt een creatieve en veilige plaats aan docenten en studenten om vaardigheden te trainen

11 Vooruitstrevend HR beleid In dit focusgebied gaat het over onze medewerkers als ons belangrijkste kapitaal. Het zijn medewerkers die de grootste invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsproces. Onze medewerker voelt zich gekend en gebruikt zijn volledige professionele ruimte waarbij het Avans Hogeschool belang voorop staat. Talentontwikkeling Onze medewerkers zetten hun talenten optimaal in en ontwikkelen deze waar mogelijk verder, gedurende de gehele periode dat zij bij Avans Hogeschool werkzaam zijn. Avans Hogeschool is daarin een aantrekkelijk werkgever. Dit uit zich in goede arbeidsvoorwaarden en alle ruimte voor ontwikkeling van medewerkers. Mobiliteit Mobiliteit van en naar het werkveld is een belangrijk aandachtspunt evenals aandacht voor het verwachte natuurlijke verloop van medewerkers en het daardoor wegebben van kennis. Een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, gericht op alle leeftijdsgroepen zal de komende jaren zijn beslag moeten gaan vinden. Actief aannamebeleid gericht op startende docenten die gedeeltelijk werkzaam zijn in de praktijk, is een noodzakelijke voorwaarde om de voeling met het werkveld te borgen. Daarnaast zal in het aannamebeleid meer gelet worden op aanwezige of duidelijk te ontwikkelen competenties t.a.v. het doen van onderzoek. Keurmerk Avans Hogeschool ontwikkelt een keurmerk dat aangeeft dat de medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op hun vak- en didactisch gebied en gebruik maken van de nieuwste technieken en inzichten. Tevens dat zij in staat zijn bij te dragen aan praktijkgericht onderzoek. Indicatoren Zichtbaar is dat in 2017 conform afspraak 70% van de docenten een Master-titel heeft en 10% is gepromoveerd. Jaarlijks is 90% van de docenten actief bezig met zijn professionele ontwikkeling op het gebied van didactiek en ICT vaardigheden [keurmerk]. De gerelateerde items in de Meting Aantrekkelijke Werkgever scoren minimaal een 7.5. Het aantal docenten dat naast de aanstelling bij Avans Hogeschool ook werkzaam is in het beroepsdomein is 25%. Bij zijn ontwikkeling past de medewerker een vorm van 360`feedback toe. In 2014 voldoen de medewerkers aan het Avans keurmerk. Passie en Betrokkenheid 11

12 Indicatoren Alle organisatie-onderdelen hebben een extern kwaliteitskeurmerk. De NVAO kwalificatie op instellingsniveau is tenminste goed. De gerelateerde items in de interne NSE scoren minimaal een 7. Alle vragen die bij het Avans Ondernemerscentrum binnenkomen, worden binnen een dag geadresseerd en vanuit 1 loket vinden de vragen een weg naar de passende persoon / het passende organisatieonderdeel. De gerelateerde items in de Meting Aantrekkelijke Werkgever scoren minimaal een 7. Het College van Bestuur en de organisatieonderdelen sturen bewust op onderlinge samenwerking zodanig dat het Avans Hogeschool belang voorop staat. De ontwikkelbenadering van veranderen vormt een leidend uitgangspunt in de realisatie van het beleid. Medewerkers nemen hun eigen verantwoordelijkheid voor vernieuwen. Sociale innovatie In dit focusgebied gaat het over zoeken naar vormen van samenwerking waarbij het aanwezige talent maximaal tot ontplooiing kan komen. Sociale innovatie bevordert de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers en maakt Avans Hogeschool als organisatie aantrekkelijker. Slimmer en flexibel organiseren Het gaat hier om het regelmatig vernieuwen van werkprocessen waarbij de medewerker en student het beginpunt zijn, geborgenheid het sleutelwoord is en technologische mogelijkheden een randvoorwaarde. Professionele ruimte en samenwerking Medewerkers en docenten worden actief betrokken bij vernieuwing en nemen hierin verantwoordelijkheid. Daarbij is samenwerking vanzelfsprekend

13 Gezien en (h)erkend worden In dit focusgebied gaat het om verantwoording en transparantie van onze middelen en activiteiten als publieke organisatie. De samenleving verlangt verantwoordelijke professionals die zich rekenschap geven van de maatschappelijke gevolgen van hun handelen. De omgeving ziet ons, herkent ons, weet wat we doen en heeft hierover een positief oordeel. Indicatoren In ons jaarverslag is zichtbaar dat Avans Hogeschool haar middelen en activiteiten op de geëiste wijze inzet. Avans Hogeschool is zowel met betrekking tot interne als externe regelgeving compliant. Instellingen en organisaties in de regio kiezen Avans Hogeschool als partner voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Op de vraag aan onze partners: beveel je Avans Hogeschool aan bij anderen?, antwoordt 75% positief. Passie en Betrokkenheid 13

14 14 14

15 4 Realisatie De realisatie van een meerjarenbeleidsplan is een groot organisatie-breed veranderingstraject. De hogeschool werkt daaraan volgens het concept van lerend vernieuwen en procesmatig veranderen. Deze manier van werken is de afgelopen jaren met name succesvol gebleken bij vraagstukken die vernieuwing of verandering vragen. In dit kader maakt de hogeschool onderscheid tussen 3 soorten leren en veranderen. Elke organisatie kent de dagelijkse druk van verbetering. Dat is feitelijk een zaak van permanent onderhoud. De analyse van het vraagstuk is niet ingewikkeld, de oplossing evenmin. Het is eigenlijk business as usual. Bij deze 1ste orde verandering kan de medewerker zelf datgene wat nodig is zo uit de kast halen. Daarnaast zijn er vraagstukken die een simpele ingreep in de vormgeving of afwikkeling van de werkprocessen te boven gaan. Om deze vraagstukken aan te pakken heb je nieuwe spelvarianten binnen de bestaande inrichting nodig. Bij niveau 2 van veranderen (ook wel vernieuwen genoemd), komt de medewerker in zijn oplossingsarsenaal te kort. De verandering die gevraagd wordt gaat zijn actuele kennis en kunde te boven. Een expert kan uitkomst bieden en een bijdrage leveren aan het leerproces. We kennen ook vraagstukken die nog complexer zijn. Deze vraagstukken vragen een herdefiniëring van sturingsprincipes. Bij een 3de orde verandering maken betrokkenen ruimte om vanzelfsprekendheden die in de weg staan van anders kunnen denken en handelen onder de loep te nemen. Passie en Betrokkenheid 15

16 16 16

17 Eerste orde veranderingen (verbeteringen) dragen bij aan het realiseren van de ambities en vinden plaats in de dagelijkse praktijk van de bedrijfsonderdelen: in de organisatie in actie. Voor de 2e en 3e orde veranderingen is een organisatie in ontwikkeling ingericht. Hierin participeren de focusgroepen: netwerken op elk van de focusgebieden getrokken door directeuren. Vanuit de organisatie in ontwikkeling worden initiatieven ontplooid om vraagstukken op niveau 2 of 3 met de betrokkenen zelf aan te pakken of worden initiatieven die - binnen de organisatie in actie- bij individuele medewerkers ontstaan gevolgd. Belangrijke aandachtspunten in het hele proces zijn: betrekken van de medewerkers: ze uitdagen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor vernieuwing; ruimte geven voor het kleine (zonder te versnipperen); mogelijkheden van verbreden onderzoeken; horen van de interne en externe klant. Voor de acties van de organisatie in ontwikkeling is jaarlijks 2 miljoen euro gereserveerd. Om resultaten in te bedden in de organisatie nog eens 5 miljoen euro. Passie en Betrokkenheid 17

18 18 Avans Hogeschool Professor Cobbenhagenlaan DA Tilburg telefoon (013)

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Inhoud Avans & Context Programma Avans Duurzaam Instrumenten AISHE Curriculum scan VESTIA+D Contact. Avans & Context Avans Hogeschool 29.000 studenten 2.500 medewerkers

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 Missie 3 Visie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief

Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief Sandra Brocx & Mariette Vissers 2 1 Xplora Avans Hogeschool - 3 steden - 6 locaties - 25.000 studenten - 2.000 medewerkers 3

Nadere informatie

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg Profiel Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Organisatie Avans Hogeschool is een brede hogeschool met ruim 54 hbo-opleidingen, 29.000

Nadere informatie

Fontys HR Ambities. Groei door aandacht en uitdaging

Fontys HR Ambities. Groei door aandacht en uitdaging Fontys HR Ambities Groei door aandacht en uitdaging Groei door aandacht en uitdaging Wij staan voor excellent onderwijs en dus het continu verbeteren van het onderwijs. Wij willen dat studenten en medewerkers

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Oplegger Visie op studieloopbaanbegeleiding LIC

Oplegger Visie op studieloopbaanbegeleiding LIC Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Oplegger Visie op studieloopbaanbegeleiding LIC datum 17 december 2013 contactpersoon Floor van der Boon onderwerp Oplegger Visie op studieloopbaanbegeleiding

Nadere informatie

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch datum 2014 contactpersoon Rene van der Burgt onderwerp Mogelijkheden tot samenwerken telefoon (088) 525 61 94 van Advanced Business

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 3 Beoordeling standaarden 10 pagina 2 1 Inleiding Vanuit

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs Karin Kleine Professionaliseren Opleiding Werkervaring Persoonlijke kenmerken Motivatie/ondernemerschap teamintervisie Leren van en met elkaar Individueel

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

ICT-onderwijs en -examens

ICT-onderwijs en -examens ICT-onderwijs en -examens 1 Staatssecretaris: voorkeur landelijke IT-examens Opening Efficiency Beurs 25-10-1972 v.d. Velde CEO Bijenkorf Breek, CFO Philips Theo Mulder voorzitter NIVE penningmeester SSI

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Op weg naar een competentiegericht curriculum

Op weg naar een competentiegericht curriculum Op weg naar een competentiegericht curriculum Dag van de Onderwijsvernieuwing 8 juni 2005 Eva Marrannes Agenda Inleiding Specifieke context van het departement Communicatie Van beroepsprofiel naar Conclusie

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Hoger onderwijs. Leren samen kennis creëren. Vernieuwingen in de praktijk. De onderwijsvisie van Hogeschool Utrecht. Mensen willen zich

Hoger onderwijs. Leren samen kennis creëren. Vernieuwingen in de praktijk. De onderwijsvisie van Hogeschool Utrecht. Mensen willen zich Vernieuwingen in de praktijk TH MA themahogeronderwijs.org Bij Hogeschool Utrecht is het concept Leven Lang Leren leidend voor het onderwijs. De keuze daarvoor heeft grote gevolgen voor de organisatie.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Verband tussen studentkenmerken en studiesucces. Aandacht voor de MATCH om studiesucces te bevorderen.

Verband tussen studentkenmerken en studiesucces. Aandacht voor de MATCH om studiesucces te bevorderen. Verband tussen studentkenmerken en studiesucces Aandacht voor de MATCH om studiesucces te bevorderen. Lidwien Jacobs, programmamanager ljm.jacobs@avans.nl Vandaag 1. Hippocampus: bevorderen van kwaliteit

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE

STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE KERN VAN DE MISSIE VAN KINDANTE EN HAAR SCHOLEN Het kind staat centraal in zijn leren leren en leren leven. Dat doen wij door het ontwikkelen, samenbrengen,

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker september 2007 Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker In 2007 is door ons bij de projectleiding CCB een CD aangeleverd met

Nadere informatie

DEAN CLUSTER ZORG & WELZIJN / EDUCATIE & PEDAGOGIEK

DEAN CLUSTER ZORG & WELZIJN / EDUCATIE & PEDAGOGIEK FUNCTIEPROFIEL DEAN CLUSTER ZORG & WELZIJN / EDUCATIE & PEDAGOGIEK HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Inhoudsopgave 1 HZ University of Applied Sciences 3 Missie HZ University of Applied Sciences 3 Student-

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Imam / islamitisch geestelijk werker

Imam / islamitisch geestelijk werker Imam / islamitisch geestelijk werker Rimke van der Veer Rasit Bal 10 april 2008 1 Inhoudsopgave 1.Wat ging er aan vooraf 2.Intentieverklaring 3.Projectgroep en stuurgroep 4.Resultaten 2006 / Speerpunten

Nadere informatie

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen.

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. Audits NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. 2 De NIDAP Audit richt zich op deeltijd/duale

Nadere informatie

In deze eenheid worden het loket, het huidige AOC en de huidige valorisatieactiviteiten, waaronder starterslift en ondernemerslift, geïntegreerd.

In deze eenheid worden het loket, het huidige AOC en de huidige valorisatieactiviteiten, waaronder starterslift en ondernemerslift, geïntegreerd. College van Bestuur Tilburg BESLUITENLIJST ons kenmerk 14B004716 datum bespreking 24 juni en 1 juli 2014 datum 04-07-2014 bespreking Vergadering College van Bestuur van S. Diemont telefoon 088 525 8173

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

De toekomst van onze. Essentie van het Academie Toekomst Plan. Academie voor Gezondheidsstudies

De toekomst van onze. Essentie van het Academie Toekomst Plan. Academie voor Gezondheidsstudies De toekomst van onze gezondheidsstudies Essentie van het Academie Toekomst Plan Academie voor Gezondheidsstudies Van beneden naar boven en van buiten naar binnen Dit document bevat het resultaat van het

Nadere informatie

Profielschets. Academiedirecteur Academie voor Economie & Management

Profielschets. Academiedirecteur Academie voor Economie & Management Profielschets Academiedirecteur Academie voor Economie & Management pag. 2 van 7 Inhoudsopgave Profielschets Academiedirecteur - Academie voor Economie & Management 1. HZ University of Applied Sciences

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

Bijlage A. Een duidelijk profiel

Bijlage A. Een duidelijk profiel Bijlage A De han in 2016; prestatieafspraken met de overheid 79 De HAN kan op basis van het fundament dat is beschreven en onderbouwd in het instellingsplan voor 2012-2016 de samenleving beloven dat niveau

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Van Kennisbrug naar KennisDC

Van Kennisbrug naar KennisDC Van Kennisbrug naar KennisDC Laat kennis stromen Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam HAN, Arnhem, 31 januari 2013 Kennis DC Breda Kennis DC Nijmegen Kennis DC Rotterdam Kennis DC Venlo

Nadere informatie

Kader Studieloopbaanbegeleiding bij Avans Hogeschool

Kader Studieloopbaanbegeleiding bij Avans Hogeschool Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Kader Studieloopbaanbegeleiding bij Avans Hogeschool datum oktober 2014 onderwerp Studieloopbaanbegeleiding bij Avans Hogeschool van Floor van

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie