Met passie en betrokkenheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met passie en betrokkenheid"

Transcriptie

1 Met passie en betrokkenheid Meerjarenbeleidsplan

2 Paul Rüpp, Marja Kamsma, Frans van Kalmthout 2 2

3 1 Voorwoord In het voorliggende gecomprimeerde beleidsplan geeft Avans Hogeschool haar keuzes weer: waar liggen de uitdagingen, wat zijn de ambities en vanuit welke thema s werkt zij hieraan. De komende vier jaar staat bij Avans Hogeschool de kwaliteit vanuit de gegeven kwantiteit centraal. Een kwaliteit die verder gaat dan uitsluitend de NVAO kwaliteit: Avans Hogeschool richt zich op het realiseren van kwalitatief rendement wat tot uitdrukking komt in een eigen keurmerk. De kwaliteit die Avans Hogeschool voorstaat kan alleen worden verwezenlijkt met professionele medewerkers en docenten, die optimaal willen presteren vanuit passie voor de student en vanuit betrokkenheid met de omgeving (regio) en hun vakgebied. Bij Avans Hogeschool zit het verbinden van mensen en het creëren van kennis in ieders vezels. Dit beleidsplan is tot stand gekomen door het voeren van gesprekken met studenten, medewerkers, het management, lectoren, relaties uit het werkveld, de AMR en de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur wil alle partijen die hun input hebben geleverd aan dit plan, op deze plek danken en vertrouwt erop dat de realisatie van de in dit plan genoemde doelstellingen in een zelfde constructieve setting plaats zal vinden. Het College van Bestuur Paul Rüpp, Frans van Kalmthout, Marja Kamsma Passie en Betrokkenheid 3

4 4 4

5 2 Missie en ambitie Onze missie luidt: Avans Hogeschool wil talenten ontwikkelen door toekomstige beroepsbeoefenaren op te leiden tot hoog gekwalificeerde professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen en zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook internationaal gezien. wil sociaal-culturele en economische ontwikkelingen in de regio mede ontwerpen en realiseren door voor regionale bedrijven, overheden en organisaties een duurzame partner te zijn in het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek. wil een sociaal innovatieve organisatie zijn waarin medewerkers hun professionaliteit optimaal inzetten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de student, het beroep en de regio. De beste vanuit passie en betrokkenheid Vanuit deze missie is onze ambitie: Avans Hogeschool is: de kwalitatief beste brede hogeschool 1, die talentontwikkeling vooropstelt; de kennispartner voor (regionale) bedrijven, overheden en organisaties, waarbij een bijdrage aan een duurzame samenleving centraal staat; een sociaal innovatieve organisatie, waar de goedlopende processen vanuit de vraag zijn ingericht en betrokkenheid het sleutelwoord is. We leggen de lat hoog, zichtbaar in een eigen keurmerk. 1 de hogeschool met de meeste opleidingen op #1 Passie en Betrokkenheid 5

6 6 6

7 3 Focusgebieden en indicatoren Avans Hogeschool kiest ervoor de komende jaren met de volgende 7 focusgebieden te werken aan haar ambitie: 1. Regionaal duurzaam verankerd 2. Internationalisering 3. Eigentijds onderwijs in een up-to-date omgeving 4. Praktijkgericht onderzoek 5. Vooruitstrevend HR beleid 6. Sociale innovatie 7. Gezien en (h)erkend worden Voor elk focusgebied zijn richtinggevende uitspraken² en prestatie-indicatoren vastgesteld. Achter een aantal van deze indicatoren staat de vermelding keurmerk. Dit verwijst naar de wens van het College van Bestuur (CvB) deze indicator op te nemen in het keurmerk. Regionaal duurzaam verankerd In dit focusgebied gaat het over de wijze waarop Avans Hogeschool inspeelt op sociaaleconomische en culturele ontwikkelingen en thema s in de regio. Kwalificaties die wij onze studenten meegeven Onze afgestudeerden vervullen management- en beleidsposities. Dit zijn sleutelposities als het gaat om het realiseren van een duurzame samenleving. Dat vraagt van hen maatschappelijke geëngageerdheid en een ondernemende attitude. Participatie in het maatschappelijk debat Vanuit onze kennis van en betrokkenheid bij de samenleving en de maatschappelijke veranderingen die gaande zijn, participeren we in het maatschappelijk debat en dragen zodoende bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Indicatoren De 7 duurzame competenties zoals geformuleerd door Duurzaam Hoger Onderwijs in elk curriculum opgenomen [keurmerk]. Een voor het domein passende competentie over ondernemend zijn is in de curricula opgenomen. In de komende planperiode adopteert ieder bedrijfsonderdeel tenminste 1 maatschappelijk project. Elke academie participeert in tenminste 3 projecten in de regio of vestigingsgemeente t.b.v. de realisatie van sociaaleconomische plannen. Deze projecten kenmerken zich als innovatief, maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Jaarlijks is 95% van de docenten van iedere academie actief in het beroepenveld voor 10% van zijn aanstelling. Geen onderwijsonderdeel zonder praktijkcomponent. ² De opdrachtformuleringen voor de focusgebieden krijgen een plek in het realisatieplan. In elke opdrachtformulering staat ook een verwijzing naar relevante achtergronddocumenten. Passie en Betrokkenheid 7

8 Indicatoren Elk studieprogramma kent een internationale context [keurmerk]. 20% van de studenten gaat, in lijn met het Bologna verdrag naar het buitenland voor het volgen van een studieonderdeel, een stage of het afstuderen. Iedere student beheerst naast het Nederlands tenminste 1 buitenlandse taal op ERK niveau B2 [keurmerk] buitenlandse studenten staan ingeschreven bij de hogeschool. In elk van de focuslanden zijn 2 nieuwe partnerschappen verwezenlijkt. Wisselwerking tussen opleiding en beroepspraktijk Om er voor te zorgen dat de kennis circuleert en het beroep zich verder kan ontwikkelen, zetten we de komende jaren in op kruisbestuiving tussen beroep en opleiding. Vanuit de interdisciplinaire samenhang worden in het expertisecentrum Duurzame Innovatie vraagstukken met betrekking tot duurzame ontwikkeling aangepakt. Internationalisering In dit focusgebied gaat het over het opleiden van gekwalificeerde professionals die passen in de internationale context van bedrijven en instellingen. Internationalisation at home is er op gericht voor Nederlandse studenten een internationale omgeving te creëren. Inkomende mobiliteit De inkomende mobiliteit van docent en student bevordert het internationale karakter van Avans Hogeschool. Internationale samenwerking We gaan meer gebruik maken van bestaande partnerschappen met internationale partneruniversiteiten en zoeken nieuwe partnerschappen, passend bij de kwaliteitsambities die Avans Hogeschool beoogt. 8 8

9 Eigentijds onderwijs in een up to date onderwijsomgeving In dit focusgebied gaat het over het begeleiden van de talentontwikkeling, het studiesucces van studenten en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, zodanig dat iedere toegelaten student het onderwijs vindt dat bij hem past en kan werken aan de voor hem juiste studieloopbaan en het behalen van optimaal studiesucces. E-learning en de toepassing van ICT in het onderwijs zijn kenmerken van de eigentijdse leeromgeving. Studiesucces Het programma Hippocampus werkt de komende vier jaar verder aan het vergroten van het studiesucces en het verkleinen van de uitval. Een belangrijk onderdeel hierbij is de participatie in de pijler Het lerende brein van het FES-programma Hersenen en cognitie. Keurmerk Avans Hogeschool ontwikkelt een keurmerk 3 dat voor de buitenwereld een herkenbaar surplus is. Avans Hogeschool toont met dit keurmerk aan dat zij gekwalificeerde beginnende beroepsbeoefenaren aflevert die maatschappelijk geëngageerd zijn en een betekenisvolle bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving leveren. Portfolio-ontwikkeling Avans Hogeschool is zodanig flexibel dat we aan de leervraag van verschillende doelgroepen kunnen voldoen. Daarbij houdt zij nadrukkelijk rekening met de vrije ruimte in het curriculum om aan individuele leervragen te voldoen. Avans Hogeschool biedt verschillende trajecten aan in het kader van Leven Lang Leren. Het hoofdbestanddeel van onze opleidingen zijn onze HBO-bacheloropleidingen in voltijdse en deeltijdse vorm. De Masteropleidingen en Associate Degree opleidingen zijn daar aan gekoppeld. Het hebben van een EVC-centrum is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede doorverwijzing in het kader van een Leven Lang Leren. Indicatoren Alle opleidingen hebben een studierendement in de hoofdfase van de opleiding van 90%. 80% van de afgestudeerden zou na anderhalf jaar na hun studie opnieuw kiezen voor Avans Hogeschool. Nadat het Bindend Studie Advies is opgehoogd tot 52EC is het studierendement van het eerste studiejaar 75% [keurmerk]. De inzichten vanuit het FES-programma Hersenen en cognitie zijn vertaald in het curriculum van de opleidingen. In 2014 voldoen de opleidingen aan het Avans keurmerk. Minimaal 25% van de nieuwe bekostigde studenten die zich inschrijven bij de hogeschool is werkend en kiest voor een vorm van deeltijdonderwijs. Avans Hogeschool werkt aan een evenwichtig portfolio, waarbij: 1. Voor de Associate Degree opleidingen geldt dat deze aangeboden worden aan MBO-ers met werkervaring, dus als post-experience. 2. Voor de Masteropleidingen geldt dat ze: a. aansluiten bij bestaande bacheloropleidingen; b. gekoppeld zijn aan expertisecentra; c. relevant zijn voor de doorontwikkeling van het beroep; d. een bijdrage leveren aan de profilering van Avans Hogeschool; f. niet elders al worden aangeboden; g. terecht overheidsfinanciering behoeven. 3 Achter een aantal van de indicatoren staat de vermelding keurmerk. Dit verwijst naar de wens van het CvB deze indicator op te nemen in het keurmerk. Passie en Betrokkenheid 9

10 Indicatoren Lectoraten en expertisecentra zijn verbonden met tenminste twee academies en bevruchten elkaar aantoonbaar. Meer dan 50% van de onderzoeksagenda s van academies wordt opgesteld aan de hand van de vraag naar praktijkgericht onderzoek vanuit tenminste de regio, maar ook vanuit minimaal één nationaal of internationaal vraagstuk. Training op het gebied van onderzoeksvaardigheden en kritisch denken en kennisdeling wordt vanaf het eerste jaar in alle bacheloropleidingen ingevlochten [keurmerk]. Minimaal 15% van de docenten is betrokken bij het doen van praktijkgericht onderzoek. Praktijkgericht onderzoek In dit focusgebied gaat het over de wijze waarop wij vanuit onderzoek, lectoraten en expertisecentra een partner kunnen zijn voor organisaties in de regio (beantwoorden van vragen) en een bijdrage kunnen leveren aan ontwikkeling van het beroep. Dit focusgebied werkt vanuit de volgende aandachtsgebieden of lijnen: Lectoraten en expertisecentra Met onze studenten, medewerkers en lectoren werken we aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en aan vraagstukken uit de beroepspraktijk. Avans Hogeschool is daarin ook in interactie met de beroepspraktijk een belangrijke maatschappelijke speler op het terrein van praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie. Onze lectoren, docenten en studenten zijn daarbij de verbinding naar het MKB, grotere bedrijven en publieke instellingen in de regio en maatschappelijke organisaties buiten de regio. Ontwikkeling van het curriculum Het onderzoek draagt bij aan het ontwikkelen van de practice based evidence in het beroepenveld dat zijn doorwerking zal hebben in het curriculum. Ontwikkelen van de onderzoeksomgeving De onderzoeksomgeving binnen Avans Hogeschool biedt een creatieve en veilige plaats aan docenten en studenten om vaardigheden te trainen

11 Vooruitstrevend HR beleid In dit focusgebied gaat het over onze medewerkers als ons belangrijkste kapitaal. Het zijn medewerkers die de grootste invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsproces. Onze medewerker voelt zich gekend en gebruikt zijn volledige professionele ruimte waarbij het Avans Hogeschool belang voorop staat. Talentontwikkeling Onze medewerkers zetten hun talenten optimaal in en ontwikkelen deze waar mogelijk verder, gedurende de gehele periode dat zij bij Avans Hogeschool werkzaam zijn. Avans Hogeschool is daarin een aantrekkelijk werkgever. Dit uit zich in goede arbeidsvoorwaarden en alle ruimte voor ontwikkeling van medewerkers. Mobiliteit Mobiliteit van en naar het werkveld is een belangrijk aandachtspunt evenals aandacht voor het verwachte natuurlijke verloop van medewerkers en het daardoor wegebben van kennis. Een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, gericht op alle leeftijdsgroepen zal de komende jaren zijn beslag moeten gaan vinden. Actief aannamebeleid gericht op startende docenten die gedeeltelijk werkzaam zijn in de praktijk, is een noodzakelijke voorwaarde om de voeling met het werkveld te borgen. Daarnaast zal in het aannamebeleid meer gelet worden op aanwezige of duidelijk te ontwikkelen competenties t.a.v. het doen van onderzoek. Keurmerk Avans Hogeschool ontwikkelt een keurmerk dat aangeeft dat de medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op hun vak- en didactisch gebied en gebruik maken van de nieuwste technieken en inzichten. Tevens dat zij in staat zijn bij te dragen aan praktijkgericht onderzoek. Indicatoren Zichtbaar is dat in 2017 conform afspraak 70% van de docenten een Master-titel heeft en 10% is gepromoveerd. Jaarlijks is 90% van de docenten actief bezig met zijn professionele ontwikkeling op het gebied van didactiek en ICT vaardigheden [keurmerk]. De gerelateerde items in de Meting Aantrekkelijke Werkgever scoren minimaal een 7.5. Het aantal docenten dat naast de aanstelling bij Avans Hogeschool ook werkzaam is in het beroepsdomein is 25%. Bij zijn ontwikkeling past de medewerker een vorm van 360`feedback toe. In 2014 voldoen de medewerkers aan het Avans keurmerk. Passie en Betrokkenheid 11

12 Indicatoren Alle organisatie-onderdelen hebben een extern kwaliteitskeurmerk. De NVAO kwalificatie op instellingsniveau is tenminste goed. De gerelateerde items in de interne NSE scoren minimaal een 7. Alle vragen die bij het Avans Ondernemerscentrum binnenkomen, worden binnen een dag geadresseerd en vanuit 1 loket vinden de vragen een weg naar de passende persoon / het passende organisatieonderdeel. De gerelateerde items in de Meting Aantrekkelijke Werkgever scoren minimaal een 7. Het College van Bestuur en de organisatieonderdelen sturen bewust op onderlinge samenwerking zodanig dat het Avans Hogeschool belang voorop staat. De ontwikkelbenadering van veranderen vormt een leidend uitgangspunt in de realisatie van het beleid. Medewerkers nemen hun eigen verantwoordelijkheid voor vernieuwen. Sociale innovatie In dit focusgebied gaat het over zoeken naar vormen van samenwerking waarbij het aanwezige talent maximaal tot ontplooiing kan komen. Sociale innovatie bevordert de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers en maakt Avans Hogeschool als organisatie aantrekkelijker. Slimmer en flexibel organiseren Het gaat hier om het regelmatig vernieuwen van werkprocessen waarbij de medewerker en student het beginpunt zijn, geborgenheid het sleutelwoord is en technologische mogelijkheden een randvoorwaarde. Professionele ruimte en samenwerking Medewerkers en docenten worden actief betrokken bij vernieuwing en nemen hierin verantwoordelijkheid. Daarbij is samenwerking vanzelfsprekend

13 Gezien en (h)erkend worden In dit focusgebied gaat het om verantwoording en transparantie van onze middelen en activiteiten als publieke organisatie. De samenleving verlangt verantwoordelijke professionals die zich rekenschap geven van de maatschappelijke gevolgen van hun handelen. De omgeving ziet ons, herkent ons, weet wat we doen en heeft hierover een positief oordeel. Indicatoren In ons jaarverslag is zichtbaar dat Avans Hogeschool haar middelen en activiteiten op de geëiste wijze inzet. Avans Hogeschool is zowel met betrekking tot interne als externe regelgeving compliant. Instellingen en organisaties in de regio kiezen Avans Hogeschool als partner voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Op de vraag aan onze partners: beveel je Avans Hogeschool aan bij anderen?, antwoordt 75% positief. Passie en Betrokkenheid 13

14 14 14

15 4 Realisatie De realisatie van een meerjarenbeleidsplan is een groot organisatie-breed veranderingstraject. De hogeschool werkt daaraan volgens het concept van lerend vernieuwen en procesmatig veranderen. Deze manier van werken is de afgelopen jaren met name succesvol gebleken bij vraagstukken die vernieuwing of verandering vragen. In dit kader maakt de hogeschool onderscheid tussen 3 soorten leren en veranderen. Elke organisatie kent de dagelijkse druk van verbetering. Dat is feitelijk een zaak van permanent onderhoud. De analyse van het vraagstuk is niet ingewikkeld, de oplossing evenmin. Het is eigenlijk business as usual. Bij deze 1ste orde verandering kan de medewerker zelf datgene wat nodig is zo uit de kast halen. Daarnaast zijn er vraagstukken die een simpele ingreep in de vormgeving of afwikkeling van de werkprocessen te boven gaan. Om deze vraagstukken aan te pakken heb je nieuwe spelvarianten binnen de bestaande inrichting nodig. Bij niveau 2 van veranderen (ook wel vernieuwen genoemd), komt de medewerker in zijn oplossingsarsenaal te kort. De verandering die gevraagd wordt gaat zijn actuele kennis en kunde te boven. Een expert kan uitkomst bieden en een bijdrage leveren aan het leerproces. We kennen ook vraagstukken die nog complexer zijn. Deze vraagstukken vragen een herdefiniëring van sturingsprincipes. Bij een 3de orde verandering maken betrokkenen ruimte om vanzelfsprekendheden die in de weg staan van anders kunnen denken en handelen onder de loep te nemen. Passie en Betrokkenheid 15

16 16 16

17 Eerste orde veranderingen (verbeteringen) dragen bij aan het realiseren van de ambities en vinden plaats in de dagelijkse praktijk van de bedrijfsonderdelen: in de organisatie in actie. Voor de 2e en 3e orde veranderingen is een organisatie in ontwikkeling ingericht. Hierin participeren de focusgroepen: netwerken op elk van de focusgebieden getrokken door directeuren. Vanuit de organisatie in ontwikkeling worden initiatieven ontplooid om vraagstukken op niveau 2 of 3 met de betrokkenen zelf aan te pakken of worden initiatieven die - binnen de organisatie in actie- bij individuele medewerkers ontstaan gevolgd. Belangrijke aandachtspunten in het hele proces zijn: betrekken van de medewerkers: ze uitdagen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor vernieuwing; ruimte geven voor het kleine (zonder te versnipperen); mogelijkheden van verbreden onderzoeken; horen van de interne en externe klant. Voor de acties van de organisatie in ontwikkeling is jaarlijks 2 miljoen euro gereserveerd. Om resultaten in te bedden in de organisatie nog eens 5 miljoen euro. Passie en Betrokkenheid 17

18 18 Avans Hogeschool Professor Cobbenhagenlaan DA Tilburg telefoon (013)

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden Jaarverslag Hogeschool Leiden 2 Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag. Zorg voor kwaliteit NVAO Auditcommissie: instellingstoets kwaliteitszorg Medezeggenschap Toetsing en examinering Vreemde ogen dwingen

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2 0 0 6

j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 D e H A N i n v e s t e e r t j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 m i s s i e : d e h a n i n 2 0 0 8 Het hoger beroepsonderwijs aan de HAN is afgestemd op de individuele wensen van studenten en cursisten, zowel

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 Deel 1: hoger onderwijs op de hogescholen 2. De kwaliteitsagenda van de hogescholen p. 6 3.

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 1 2 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Profiel NHL Hogeschool 1.1 Kernwaarden en activiteiten 1.2 Duidelijk op koers 1.3 Een nieuwe naam: NHL Hogeschool

Nadere informatie

Docent én intrapreneur, een spanningsveld?

Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Een casestudy naar intrapreneurship onder docenten en de strategische rol van Human Resource Management Strategisch HRM Organisatiekenmerken Kennismanagement

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Saxion Jaarverslag 2011

Saxion Jaarverslag 2011 Saxion Jaarverslag 2011 Saxion in perspectief Ook in dit jaarverslag: 10 interviews over Saxion jaarverslagsaxion.nl 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 2 3 4 1. De resultaten 4 1.1 Onderwijs 10 1.2 Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Engineering, Design & Innovation Voltijd CROHO: 39240 Datum: Juli 2014 De opleiding is positief geaccrediteerd op 1 januari 2010

Nadere informatie

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Mei,2015 Inhoud Samenvatting... 4 Economisch belang van excellent hoger onderwijs... 4 Uitdagingen... 4 Beoordeling onderwijsbeleid

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie