JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 STICHTING AVANS JUNI. Xxxxxxxxxxxxxxx

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 STICHTING AVANS JUNI. Xxxxxxxxxxxxxxx"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JUNI STICHTING AVANS 2014 Xxxxxxxxxxxxxxx

2 2 Xxxxxxxxxxxxxxx

3 INHOUD JAARVERSLAG INLEIDING 5 SAMENVATTING 6 1 GOVERNANCE Structuur en organisatie Besturing en verantwoording Verslag College van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Bezoldiging bestuur en toezichthouders 16 2 STRATEGISCH BELEID Missie en visie Meerjarenbeleidsplan Risicobeheersing Private activiteiten 25 3 ONDERWIJS EN ONDERZOEK Onderwijs en kennisontwikkeling Onderzoek en kennisontwikkeling Ontwikkeling in de samenleving Doelgroepenbeleid Aansluiting tussen vo, mbo en Avans Hogeschool Internationalisering 31 4 DE STUDENT Studentenaantallen Studentoordelen Wervingsbeleid Toelatingsbeleid Studiebegeleiding 37 5 KWALITEITSZORG Instellingstoets kwaliteitszorg Accreditatie Audits op de lectoraten 40 6 PERSONEEL HR-beleid Arbo en vitaliteit 45 7 HUISVESTING, ICT EN FACILITEITEN Huisvesting Informatie en Communicatie Technologie (ICT) Faciliteiten 49 8 FINANCIËN Resultaat Financiële positie en financieringsbehoeften Continuïteitsparagraaf Investeringsbeleid Budgetmodel 55 9 BIJLAGE: PRESTATIEAFSPRAKEN 56 Inhoud 3

4 INHOUD JAARREKENING 60 Kerngegevens 61 Cijfermatige analyse van het geconsolideerde resultaat 62 Geconsolideerde balans Geconsolideerde staat van baten en lasten Geconsolideerd kasstroomoverzicht Algemene toelichting 66 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 67 Grondslagen voor resultaatbepaling 69 Toelichting op de geconsolideerde balans 70 Overzicht verbonden partijen 79 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 83 Enkelvoudige balans Enkelvoudige staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 89 Overige gegevens 94 Bestemming van het resultaat van Stichting Avans 94 Controleverklaring 96 BIJLAGEN 1. Aanvullende informatie naar aanleiding van de Notitie Helderheid FSR tabel Inhoud

5 INLEIDING KWALITATIEF, EIGENTIJDS EN PERSOONLIJK Avans Hogeschool is een grote en brede hogeschool met opleidingen in acht sectoren. Belangrijk vinden we dat we met elkaar in verbinding staan. Dat we samen kennis creëren en als volwaardige kennispartner een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Ons ideaal: studenten en medewerkers die onze samenleving verder helpen. Die verder kijken, duurzaam denken en een ondernemende houding hebben. Hieraan dragen wij bij door kwalitatief en eigentijds onderwijs te bieden in een optimale leeromgeving. Met kwaliteit en duurzaamheid wil Avans zich onderscheiden. In dit jaarverslag zoomen we daarom in op deze kernwaarden. Kerncijfers Avans Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs op 7 locaties, waarvan 3 in Breda, 3 in s-hertogenbosch en 1 in Tilburg. We hebben 54 in CROHO geregistreerde en actieve hbo-opleidingen. 40 bachelor opleidingen, 9 associate degrees (AD s) en 5 masteropleidingen die veelal in voltijd én deeltijd worden aangeboden. Avans Hogeschool heeft eind 2013 meer dan studenten en bijna medewerkers. BREDA S-HERTOGENBOSCH TILBURG Leeswijzer De jaarverslaggeving bestaat uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. Na de samenvatting met daarin de kernpunten over 2013 volgt het jaarverslag. Hoofdstuk 1 van het jaarverslag geeft inzicht in hoe wij invulling geven aan governance. Hoofdstuk 2 gaat in op de strategische doelstellingen. Juist in 2013 stonden die volop in de schijnwerpers, vanwege de prestatie afspraken tussen hogescholen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). Deze prestatieafspraken leidden voor Avans Hogeschool tot aanscherping van de ambities die reeds in ons meerjarenbeleidsplan waren opgenomen. De eerste behaalde resultaten daarvan staan ook in hoofdstuk 2. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de resultaten van de overige ambities uit het Meerjarenbeleidsplan aan bod. Inleiding 5

6 SAMENVATTING Het jaar 2013 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van het doorzetten van de reeds in voorgaande jaren ingezette lijnen: HET ORGANISEREN VAN KLEINSCHALIGHEID Het behoud van het kleinschalig karakter vindt Avans Hogeschool belangrijk. Daarom zijn enkele academies gesplitst waarbij het aantal opleidingen minimaal twee is met rond de studenten. De span of control van de directies werd hierdoor kleiner en beheersbaar. NUMERUS FIXUS Om het arbeidsmarktperspectief en kwaliteit van de opleiding te behouden is voor enkele opleidingen een numerus fixus ingesteld. Het door de hogeschool eenzijdig instellen van een numerus fixus op de opleidingen CE, Bedrijfskunde MER en CMD bleek een remmend effect te hebben op het aantal aanmeldingen. Studenten kiezen dan (strategisch) voor inschrijven bij hogescholen in de omgeving. Op grond daarvan is besloten voor 2014 het instellen van een eenzijdige numerus fixus te beperken tot de opleidingen CMD en ABC (zie hoofdstuk 4.4). KWALITEIT ONDERWIJS In 2013 nam een visitatiecommissie van de NVAO bij Avans Hogeschool de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) af. De commissie concludeerde dat er een sterke kwaliteitscultuur leeft die berust op het principe van gezamenlijkheid: Onderwijs maak je samen. Het College van Bestuur heeft adviezen ter verbetering ter harte genomen en daarop verbeteracties uitgezet. Deze richten zich op de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van opleidingscoördinatoren en op de kwaliteit van examencommissies. POSITIONEREN VAN HET BEKOSTIGDE DEELTIJDONDERWIJS Vanaf 1 september 2014 worden gefaseerd alle deeltijdopleidingen ondergebracht in één organi satieonderdeel. Dit omdat de deeltijdstudent een andere wijze van benadering wenst die aansluit op het werk en behoefte heeft aan een daarbij passende vorm van onderwijs. Gestart wordt met het aanbieden van modulair ingericht onderwijs bij opleidingen uit het economisch domein. Vanaf 2015 volgen de overige deeltijdopleidingen. MEERJARENBELEIDSUITGANGSPUNTEN In 2013 is gewerkt aan het focus aanbrengen bij de realisatie van de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan van Avans Hogeschool. Een van die focuspunten is een duurzame partner zijn in het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek. Hiervoor zijn zwaartepunten geëxpliciteerd (zie hoofdstuk 2.2). In 2012 heeft Avans Hogeschool, in de prestatieafspraken, duurzame ontwikkeling als profielkenmerk gekozen. Hiervoor is in 2013 het programma Duurzame Ontwikkeling ingericht. PRESTATIEAFSPRAKEN Avans Hogeschool heeft, net als alle hogescholen en universiteiten, prestatieafspraken gemaakt met de staatssecretaris van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). In 2013 is de eerste review van het Centre of Expertise Biobased Economy positief gewaardeerd door de reviewcommissie. Met een tussentijdse evaluatie eind 2013 onderzocht het College van Bestuur of de hogeschoolprestaties op koers liggen. In hoofdstuk 9 gaan we hier nader op in. 6 Samenvatting

7 FINANCIEEL Het exploitatieresultaat 2013 (m 19,5) is m 10,0 hoger dan begroot. m 5,4 komt door eenmalige baten en lasten en m 0,8 door hogere resultaten deelnemingen. Het hogere genormaliseerde resultaat (m 3,8) ten opzichte van de begroting komt door; Hogere financiële baten en lasten m 0,3 Lagere besteding aan innovatie en vernieuwing m 0,9 Lagere besteding aan onderzoek en ontwikkeling m 0,7 Diversen: hogere overige baten, rijksbijdrage en lagere personele lasten m 1,9 Avans Hogeschool bestede in 2013 ruim m 12 aan vernieuwingsactiviteiten (zie hoofdstuk 2.2) en m 3,3 aan ontwerp en ontwikkeling (zie hoofdstuk 3.2). Samenvatting 7

8 H1. GOVERNANCE 8 Xxxxxxxxxxxxxxx

9 Avans Hogeschool heeft de maatschappelijk verantwoordelijkheid om, in een open dialoog met stakeholders, inhoud te geven aan onderwijs en onderzoek. En zo een duurzame waarde te creëren voor de samenleving. Daarom doen we er alles aan om goed bestuur te realiseren en de inrichting van bestuur en toezicht transparant te houden. Dit sluit aan op de ambitie uit de branchecode Goed Bestuur van de vereniging hogescholen. In de volgende hoofdstukken treft u de verantwoording hierover aan van Avans Hogeschool. 1.1 STRUCTUUR EN ORGANISATIE Structuur Avans Hogeschool COLLEGE VAN BESTUUR BESTUURS- SECRETARIAAT EN STAF DIENST- EENHEDEN (5) ACADEMIES (19) CENTRE OF EXPERTISE BIOBASED ECOMOMY (CoE BBE) Organisatie Door de aanhoudende groei van studentenaantallen bij enkele opleidingen en het uitgangspunt dat de schaalgrootte het persoonlijk contact met de student moet kunnen waarborgen, besloot het College van Bestuur in 2013 om sommige academies te splitsen of juist samen te voegen. Daardoor steeg het aantal academies van 18 naar Het CoE BBE startte vanaf 2013 als zelfstandige eenheid met een eigen managing director. Vanaf het collegejaar gingen de nieuwe academies en het CoE van start. Avans Hogeschool behoort tot de Stichting Avans. Ook tot de Stichting Avans behoren: Avans Contractactiviteiten B.V. (100%) Avans Hogeschool B.V. (100% deelneming van Avans Contractactiviteiten B.V.) 2 Avans Hogeschool PRL B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.) Deze B.V. is opgericht om docenten van Avans+ te verlonen zonder pensioenverplichtingen. Avans Hogeschool MB B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V) Vanuit deze B.V. worden met BTW belaste opleidingen aangeboden. Instituut Scire B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.) Stichting Juridische Hogeschool Avans Fontys (50%). 1 Exclusief de juridische hogeschool (deze veelal als 20e academie aangemerkte eenheid is een joint venture met Fontys Hogescholen). 2 Avans Hogeschool B.V. opereert onder de werknaam Avans Plus (Avans+). Governance 9

10 1.2 BESTURING EN VERANTWOORDING De besturing en verantwoording zijn beschreven vanuit de Governance, Risk en Compliance (GRC) benadering. 1. GOVERNANCE Het besturingsmodel van Avans is ingericht vanuit twee invalshoeken: 1. het verbeteren van de kwaliteit en het stelselmatig borgen daarvan; 2. het richten op vernieuwing. Om deze dubbele opdracht -beheersing en dynamiek- te realiseren richt de bestuurlijke aandacht zich op behoud en verbetering van de kwaliteit, waarbij specifiek aandacht wordt geschonken aan grensoverschrijdende en aansprekende vernieuwingen. Alle hogescholen kennen al sinds 2006 een branchecode met regels voor goed bestuur. Sinds oktober 2013 is de nieuwe branchecode Goed Bestuur goedgekeurd. Tot eind 2014 krijgen hogescholen de tijd om hieraan te voldoen. Uit de jaarlijkse evaluatie van de branchecode door het College van Bestuur bleek dat Avans Hogeschool in 2013 voldeed aan alle regels voor goed bestuur (uit 2006). Daarmee wordt onder andere voldaan aan: De portefeuilleverdeling en nevenfuncties van het bestuur zijn openbaar (http://www.avans.nl/ over-avans/organisatie/bestuur/college-van-bestuur). Het vigerende besturingsmodel van Avans is uitgewerkt in statuten, bestuursreglement, bevoegdheidsregeling, gedragscodes en andere regelingen. Continuïteitsparagraaf In de jaarrekening en in het hoofdstuk financiën wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen in personele bezetting, studentenaantallen, de financiële aspecten rondom huisvesting en de meerjarenbegroting. In de paragraaf risicomanagement, wordt de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem beschreven en in het hoofdstuk risicobeheersing staat beschreven hoe dit in de praktijk functioneert. Medezeggenschap Avans Hogeschool werkt volgens het in 2010 bekrachtigde medezeggenschapsreglement. Dit is geënt op de gemeenschappelijke visie van het College van Bestuur en de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) op geprofessionaliseerde medezeggenschap. Financieel beleid en treasury Avans Hogeschool heeft een samenhangend financieel kader. Dit is beschreven in de notities: financieel beleid Stichting Avans treasurystatuut richtlijn uitvoering financieel beleid en beheer (uitwerking van de landelijke Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 ). Het financieel beheer en de financiële kengetallen wordt beschreven in het hoofdstuk Financiën. Management-control Voor de optimalisering van de interne beheersing gaan we uit van de management-controltheorie van de Levers of control 3. Dit denkmodel gaat ervan uit dat control en beheersing pas optimaal in balans zijn met een geïntegreerde benadering van vier hefbomen (levers): Strategic perspective & obtaining commitment BELIEF SYSTEMS BOUNDARY SYSTEMS Strategic position & boundaries Core Values Risks to be avoided ORGANISATIONAL STRATEGY Strategic as patterns of action INTERACTIVE CONTROL SYSTEMS Strategic uncertainties Critical performance variables DIAGNOSTIC CONTROL SYSTEMS Strategic planning & getting the job done 3 Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal. R. Simons, Harvard University Press, Governance

11 Enkele onderwerpen waaraan vanuit managementcontrol wordt gewerkt: Management rapportage: de managementinformatie uit het programma Management Informatie Avans is sinds 2012 en in 2013 stapsgewijs verbeterd. Doel is om een krachtiger en kortere Managementrapportage (MARAP) te realiseren. In 2013 is deze werkwijze voortgezet. Projectcontrol: in 2013 startte een programma manager met het verder professionaliseren van project management binnen Avans Hogeschool. Deze programmamanager maakt gebruik van de methodieken International Project Management Asso ciation (IPMA), Projectmatig creëren (PMC) en Prince2. Audits: periodiek toetst de stafafdeling Beleidsevaluatie & Control belangrijke kwaliteitsprocessen. In 2013 zijn audits uitgevoerd over Privacy, Accountbeheer en Arbo wet- en regelgeving. Waar nodig zijn op basis van de resultaten verbeteractiviteiten uitgevoerd. 2. RISICOMANAGEMENT Beleids- en uitvoeringskader risicomanagement Met het in 2013 vastgestelde Beleidskader Risicomanagement wordt de implementatie van risicomanagement bij Avans Hogeschool afgerond, maar ook herijkt. In dit document staan de kaders voor de reikwijdte en toepassing van risicomanagement. Hoe deze uitgangspunten kunnen worden toegepast staat in het Uitvoeringkader Risicomanagement Op de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem wordt nader ingegaan in het hoofdstuk continuïteitsparagraaf. 3. COMPLIANCE Compliance, het nakomen van wet- en regelgeving, benaderden we in 2013 vanuit zowel het risico-oogpunt als de gedragscomponent. Voor het risico-oogpunt aan de hand van het strategisch risicoprofiel Voor de gedragscomponent via de initiatieven van de focusgroep Gezien en (h)erkend worden. Governance 11

12 De uitwerking van het compliance-beleid is beschreven in het hoofdstuk risicobeheersing (2.3). Publiek/Privaat Avans Hogeschool controleert continu nauwlettend de risico s van publiek/private arrangementen. In 2013 gold dit opnieuw voor Avans Ventures, waarmee we nieuwe bedrijvigheid op basis van kennisontwikkeling en het vermarkten van innovatieve ideeën willen realiseren (zie www. avans.nl/bedrijven-en-instellingen/ondernemen/ avans-ventures/ondernemen-met-avans). Om op het gebied van compliance het risico zo klein mogelijk te maken, verrichten we geen activiteiten met winstoogmerk. Commerciële activiteiten brengen we onder bij Avans Contractactiviteiten B.V.. Waarden en normen Avans Hogeschool hecht grote waarde aan fatsoenlijke omgangsvormen en integer handelen. Daarom kennen we een integriteitscode, een klokkenluidersregeling, een regeling ongewenst gedrag en de regeling privacy. In 2013 zijn deze regelingen niet gewijzigd. Klokkenluider In 2013 ontvingen we 1 melding voor de Avans klokkenluidersregeling. Deze is conform de regeling behandeld. Privacy Avans Hogeschool vindt de privacy van studenten en medewerkers belangrijk. Om te kunnen vaststellen of Avans in opzet voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vond in 2013 een onderzoek plaats. Centraal hierin stonden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van betrokken partijen met betrekking tot de WBP, in relatie tot de registratie van studentgegevens. De conclusie is dat er wel organisatorische en technische maatregelen zijn genomen, waarmee een basisniveau van beveiliging persoonsgegevens is bereikt. Maar de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen, waaronder die van de privacy-functionaris moeten nog worden geëxpliciteerd. Deze actie is belegd in de organisatie. College van Beroep Avans Hogeschool kent een Geschillenadviescommissie (GAC) en College van Beroep voor de Examens (CBE). Het GAC adviseert het College van Bestuur over bezwaren van studenten op beslissingen die buiten de bevoegdheid van het College van Beroep voor de Examens vallen. Bezwaar- en beroepschriften 2013 CBE GAC Ingediend Ingetrokken (na schikking) / niet doorgezet Zitting 62 8 Ongegrond 46 6 Schikking 7 1 Gegrond 9 1 De meeste beroepschriften gingen in tegen de beslissing van het zogenaamd bindend negatief studieadvies (68). Daarvan kwamen 25 zaken tot een zitting. Van deze zaken werden er 6 gegrond en 18 ongegrond verklaard. In 1 zaak werd een schikking ter zitting bereikt. Alle studenten hebben de mogelijkheid om tegen een uitspraak op bezwaar of beroep vervolgens nog hoger beroep in te stellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag. In 2013 hebben 4 studenten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Concluderend is het aantal bezwaren en beroepen, gezien de groei van het aantal studenten acceptabel. We zien een toename in het aantal bezwaren rond het bindend studieadvies. De verhoging naar 52 studiepunten en een toenemende juridiseringsneiging liggen ten grondslag aan de genoemde aantallen. De afhandeling geeft geen aanleiding tot verdere actie. Wel scherpen we de processen aan om onnodige bezwaren rond het afgeven van het bindend studieadvies terug te dringen. Profileringsfonds Het profileringsfonds volgens artikel 7.51 Whw is bedoeld voor financiële ondersteuning van studenten (FOS). Aanvragen commissie FOS Nieuwe aanvragen Vervolg aanvragen 6 5 Profileringsfonds: Budget Uitgekeerd Noodfonds Governance

13 1.3 VERSLAG COLLEGE VAN BESTUUR Het College van Bestuur van Avans Hogeschool bestaat in 2013 uit de leden: Drs. P.L.A. (Paul) Rüpp, voorzitter; Drs. F.J.M. (Frans) van Kalmthout, vicevoorzitter (tot 1 juni 2013); Mw. drs. M.M.J. (Marja) Kamsma MBA/MBI, lid resp. vice-voorzitter (vanaf 1 juni 2013); Dr. D.C. (Diederik) Zijderveld MPA, lid (per 1 juni 2013). De heer Van Kalmthout heeft zijn functie als bestuurder in juni 2013 neergelegd. De heer Zijderveld volgde hem op en nam de portefeuilles onderwijs, onderzoek en valorisatie over. Jaarrekening en jaarverslag De jaarrekening en het jaarverslag 2012 zijn opgesteld conform de gestelde eisen en in 2013 vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Voor het College van Bestuur stond 2013 onder andere in het teken van het doortrekken van reeds in 2012 ingezette lijnen: 1. HET ORGANISEREN VAN KLEINSCHALIGHEID In 2013 werkte Avans Hogeschool via een drietal lijnen aan het behoud van de kleinschaligheid: Een aantal academies zijn gesplitst. Daardoor zijn de onderwijseenheden bij Avans Hogeschool terugbracht naar minimaal twee opleidingen en studenten. De span of control van de directies werd hierdoor ook kleiner en beheersbaar. Voor enkele opleidingen is een numerus fixus ingesteld. Dit om arbeidsmarktperspectief en kwaliteit van de opleiding te behouden, ook in relatie met mogelijke stageplekken. Alle directies is gevraagd om aan te geven hoe zij de academie willen organiseren om de professionele ruimte van de medewerker en die van de directie te waarborgen. Om directies meer ruimte te geven voor tactische en strategische taken en om de aansturing binnen de academies te verbeteren, kregen zij een keuzemodel voor versterking van de coördinatiefunctie(s) aangeboden. Vanaf eind 2013 gingen de academies aan de slag met de implementatie van het door hun gekozen en onderbouwde coördinatie-mechanisme. v.l.n.r. drs. P.L.A. Rüpp, mw. drs. M.M.I Kamsma en dr D.C. Zijderveld. Governance 13

14 2. POSITIONEREN VAN HET BEKOSTIGDE DEELTIJDONDERWIJS In 2012 heeft Avans Hogeschool het voortouw genomen om het deeltijdonderwijs te bezien. Dit met het oog op het specifieke karakter van dit onderwijs en de verschillende vormen waarin deeltijdonderwijs wordt aangeboden. In 2013 is gestart met het treffen van de voorbereidingen om per 1 september 2014 te komen tot een organisatieonderdeel, waarin gefaseerd alle deeltijdopleidingen zullen worden ondergebracht gebaseerd op een onderwijsmodel dat uitgaat van: het gebruik van mogelijkheden voor tijd- en plaats onafhankelijk leren; het benutten van het dagelijks werk van de student (werkplekleren); een vraaggerichte, flexibele inrichting van het onderwijs; een modulaire opbouw van het curriculum. In september 2014 wordt gestart met het op de nieuw beoogde wijze verzorgen van de opleidingen uit het economisch domein. Vanaf 2015 volgen de overige deeltijdopleidingen. 3. MEERJARENBELEIDSUITGANGSPUNTEN / PRESTATIEAFSPRAKEN Duurzame ontwikkeling als profielkenmerk In 2012 heeft Avans Hogeschool, in de prestatieafspraken, duurzame ontwikkeling als profielkenmerk gekozen. Om hier vorm en inhoud aan te geven, is in 2013 het programma Duurzame Ontwikkeling ingericht. Duurzame ontwikkeling moet in alle primaire en ondersteunende processen een plek krijgen. Profilering en zwaartepuntvorming In 2013 is gewerkt aan het focus aanbrengen in het meerjarenbeleidsplan van Avans Hogeschool. Een van die focuspunten is het richten op een duurzame partner te zijn in het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek. Hiervoor zijn beleidskaders voor expertisecentra en het Centre of Expertise ontwikkeld en zijn de zwaartepunten geëxpliciteerd (zie hoofdstuk 2.3). 14 Governance

15 1.4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT Samenstelling Raad van Toezicht Dr. J.C. Dona, voorzitter Mw. Drs. M.C.C. Bekker, vice-voorzitter L.J.M. Bovée MBA Drs. S.F.A. van Kessel Drs. P.M. Langenbach RC Prof. dr. ir. C.A.M. Mouwen De bezoldiging en zittings- en benoemingstermijnen staan vermeld in hoofdstuk 1.5. Werkzaamheden Raad van Toezicht Toezicht en bestuur zijn ingericht volgens de principes van de Branchecode Governance hogescholen. Er zijn geen tegenstrijdige belangen of onafhankelijkheidsissues aan de orde geweest. In 2013 kwam de Raad van Toezicht 10 keer in vergadering bijeen, 6 maal in een reguliere vergadering en 4 keer om specifieke onderwerpen te bespreken. Zij bespraken het eigen functioneren, het rooster van aftreden, het profiel voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht en de wervingsprocedure voor een nieuw lid en de verlenging van de arbeidsovereenkomsten van twee leden van het College van Bestuur. Besluiten Raad van Toezicht 21 februari 2013: Benoeming van de heer Diederik Zijderveld tot lid van het College van Bestuur. Goedkeuring van de voorgestelde wijziging in het reglement van de auditcommissie. Benoeming van de heer Langenbach tot lid van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool. 16 mei 2013: Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van de Stichting Avans. Decharge verleend aan de leden van het College van Bestuur voor hun taakuitoefening in het afgelopen boekjaar, voor zover deze blijkt uit de jaarrekening, het jaarverslag, de andere stukken die aan de vergadering zijn voorgelegd en de in de vergadering gegeven toelichting. Besluit tot herbenoeming van mevrouw Kamsma per 1 mei 2013 als lid van het College van Bestuur van Avans Hogeschool. 6 juni 2013: Vaststelling van de bezoldiging voor de leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht op de maximumbedragen zoals bepaald in de WNT, te weten respectievelijk 5% en 7,5% van het maximumbedrag dat geldt voor bestuurders. Ingangsdatum is 1 januari Besluit dat het aan de leden van de Raad van Toezicht zelf is of zij aanspraak willen maken op de onbelaste vergoeding van reiskosten. 23 september 2013: Het College van Bestuur wordt gemachtigd om op 3 oktober 2013 in te stemmen met de branchecode Goed Bestuur hogescholen, tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen. Goedkeuring van het beleidskader risicomanagement december 2013: Besluit tot herbenoeming van de heer Rüpp per 1 december 2013 als voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool. Het College van Bestuur krijgt mandaat om verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen die leiden tot een gemaximeerde onttrekking van m 2,5 aan de bestemde reserve vernieuwing en m 1,35 aan de bestemde reserve O&O in Goedkeuring van de meerjarenbegroting van Stichting Avans Vanwege het aftreden van de heren Bovée en Van Kessel per 31 december 2013, worden de heren Wim van der Meeren en Erwin Muller per 1 januari 2014 benoemd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Commissies van de Raad van Toezicht De selectie- en remuneratiecommissie, de auditcommissie en bouwcommissie ondersteunen de Raad van Toezicht. Governance 15

16 1. SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE De selectie- en remuneratiecommissie bestond uit dr. J.C Dona en L.J.M. Bovée MBA. en vergaderde in 2013 meerdere malen. Met de inwerkingtreding van de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is het besluit Rechtspositie leden van centrale directies en van colleges van bestuur van hogescholen d.d. 26 juni 2001 (AMvB 2001) ingetrokken. Daarmee is de wettelijke grondslag voor het meerdere malen achtereen tijdelijk benoemen van dezelfde bestuurder verdwenen. Op grond hiervan en op advies van de remuneratiecommissie heeft de Raad van Toezicht besloten om bij de herbenoeming van de heer Rüpp en mevrouw Kamsma, beide contracten om te zetten in contracten voor onbepaalde tijd. 2. AUDITCOMMISSIE De auditcommissie bestond uit drs. S.F.A. van Kessel en de drs. P.M. Langenbach RC en vergaderde in 2013 drie keer. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest: jaarrekening en jaarverslag 2012 van Stichting Avans; interim managementletter en accountantsverslag in aanwezigheid van de externe accountant; begroting 2014 en meerjarenbegroting van Stichting Avans; bekostiging van de hogeschool en de kwartaalrapportages; kostendeclaraties. bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Aan de meldingsplicht WNT voor topfunctionarissen is voldaan. Een overzicht van de bezoldiging van de bestuurders staat in de toelichting op de personele lasten in de jaarrekening en in bijlage 3 van de jaarverslaggeving. Declaraties bestuurders Conform art. 3j van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs wordt inzicht verstrekt in de declaraties van de leden van het College van Bestuur. Representatiekosten Reiskosten binnenland Reiskosten buitenland P.L.A. Rüpp M.M.J. Kamsma D.C. Zijderveld F.J.M. van Kalmthout Overige kosten Totaal BOUWCOMMISSIE De bouwcommissie bestond uit dr. J.C. Dona en drs. M. Bekker en heeft zich in 2013 gebogen over de verbouwing van de Lovensdijkstraat in Breda. 1.5 BEZOLDIGING BESTUUR EN TOEZICHT- HOUDERS College van Bestuur De bezoldiging van de bestuurders is vastgesteld conform de bezoldigingscode bestuurders hogescholen (maart 2013). Deze code is vastgesteld door de toezichthouders op 18 juni 2012 en goedgekeurd door de minister bij brief van 4 februari Voor het hbo ligt het bezoldigingsmaximum voor 2013 op In 2013 is de bezoldiging van twee bestuurders nog boven de gestelde norm. De bezoldigingen zijn vanaf de herbenoeming conform de Wet normering 16 Governance

17 Raad van Toezicht Vanaf 2013 vindt bezoldiging van de leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht plaats op de maximumbedragen zoals bepaald in de WNT, te weten respectievelijk 5% en 7,5% van het maximumbedrag dat geldt voor bestuurders. Avans Hogeschool heeft geen leningen, voorschotten of garantstellingen verstrekt aan leden van het College van Bestuur of aan leden van de Raad van Toezicht. Specificatie per lid van de Raad van Toezicht: Leeftijd (op ) Aantreden Einde benoemingstermijn Dr. J.C. Dona (voorzitter) Mw. Drs. M.C.C. Bekker (vice-voorzitter) L.J.M. Bovée MBA Drs. F.J.M. Croonen Drs. S.F.A. van Kessel Drs. P.M. Langenbach RC Prof. dr. ir. C.A.M. Mouwen Totaal Governance 17

18 H2. STRATEGISCH BELEID 18 Xxxxxxxxxxxxxxx

19 2.1 MISSIE EN VISIE De missie en visie van Avans Hogeschool kent drie invalshoeken (http://www.avans.nl/over-avans/visie). Wij willen: Talenten ontwikkelen van toekomstige beroepsbeoefenaren. Daarmee leiden we hen op tot hoog gekwalificeerde professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen en zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook internationaal gezien. Sociaal-culturele en economische ontwikkelingen in de regio mede ontwerpen en realiseren. Dat doen we als duurzame partner voor regionale bedrijven, overheden en organisaties bij het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek. Een sociaal innovatieve organisatie zijn waarin medewerkers hun professionaliteit optimaal inzetten en zo bijdragen aan de ontwikkeling van de student, het beroep en de regio. Ambitie Avans Hogeschool wil: Kwalitatief de beste brede hogeschool 4 zijn, die talentontwikkeling vooropstelt. Kennispartner voor (regionale) bedrijven, overheden en organisaties zijn. Een bijdrage aan een duurzame samenleving staat daarbij centraal. Een sociaal innovatieve organisatie zijn, met goedlopende processen die vanuit de vraag zijn ingericht en waar betrokkenheid het sleutelwoord is. 2.2 MEERJARENBELEIDSPLAN Binnen het hoger onderwijs onderscheidt Avans Hogeschool zich ook in de manier waarop de hogeschool de ambities uit het Meerjarenbeleid realiseert. (http://www.avans.nl/binaries/ content/assets/nextweb/over-avans/visie_ avans-meerjarenbeleidsplan pdf) De focus op lerend vernieuwen heeft in 2013 geleid tot een veelheid aan kleine en grotere, diep in de organisatie verbonden, initiatieven die direct en/of indirect bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van onderwijs. Naast lokale en/of opleiding specifieke verbeteringen heeft dit geleid tot een aantal Avans brede netwerken die als learning communities vernieuwingsinitiatieven onder steunen: Avans voor Avans. De uitdaging nu is om deze learning communities uit te breiden en blijvend te verbinden met de ontwikkelingen in de omgeving. Wat is er gedaan / gerealiseerd? ADDITIONELE BUDGETTEN (X 1.000) BEGROTING 2013 REALISATIE 2013 Vernieuwing Impulsmiddelen Meerjarenbeleidsplan de hogeschool met de meeste opleidingen op 1. Governance 19

20 Gerealiseerde verbeteringen / vernieuwingen (x 1.000): Vernieuwingsbudget 2013 ICT HRM Systeem 757 Next web 498 Managementinformatie 432 Corsa DMS 269 Telefonie 182 Inzet & roosteren 149 Overige systemen 95 Onderwijs Vernieuwing curricula 859 Starterslift 166 Virtualiseren in Avans 128 Bedrijfsvoering 339 Inkoop Europese Aanbesteding 119 Sepa 96 Overig 64 Inkoopbeleid 61 Huisvesting 239 Lovensdijkstraat 185 Diverse gebouwelijke vernieuwingen 54 Totaal In 2013 zijn vele ICT verbeteringen gerealiseerd. Zo is het HRM systeem vervangen en is de website vernieuwd. De overige ICT vernieuwingen richten zich voornamelijk op het realiseren van procesoptimalisatie. Avans Hogeschool vindt het belangrijk dat continu wordt gewerkt aan het verbeteren van en actueel houden van de curricula. In 2013 zijn circa 20 bachelor opleidingen gefaciliteerd. Tevens is geïnvesteerd in het professionaliseren van ICT vaardigheden van docenten in de domeinen Economie en Techniek (Virtualiseren in Avans). Ook is in 2013 flink geïnvesteerd in ondernemerschap via Starterslift en het Avans Ondernemers Centrum. In 2013 is daarnaast vorm en inhoud gegeven aan het onderzoeksbeleid van Avans en is de implementatie van Hippocampus afgerond. Via het programma Hippocampus is gewerkt aan het verbeteren van de studiekeuze (intakes) en studieloopbaanbegeleiding. Impulsmiddelen 2013 Hippocampus Aansluiting MBO-HBO 95 Platform Hyperlink 14 Totaal MIB budget 2013 Implementatie Onderzoeksbeleid Hippocampus Virtualiseren in Avans 357 Docent professionalisering 115 Experimenteerruimte Focusgroepen Overig 921 Avans Ondernemers Centrum (AOC) 319 Engels in curriculum 163 Diversen 149 Technaplaza 101 Lidmaatschap BZW 84 Business Projectmanagement 48 Eindtotaal Focusgebieden Per geclusterd focusgebied is een focusgroep samengesteld met medewerkers uit de gehele organisatie. Focusgroepen mogen experimenteren met innovatieve ideeën. Oplossingen worden vervolgens, bij gebleken succes, in de organisatie ingebed. Avans Hogeschool kende in 2013 de volgende focusgroepen: Regionaal duurzaam verankerd / Gezien en (h)erkend worden Internationalisering Eigentijds onderwijs Praktijkgericht onderzoek Vooruitstrevend HR-beleid Sociale Innovatie Aanscherping ambities De prestatieafspraken hebben tussentijds geleid tot aanscherping van de ambities van Avans Hogeschool zoals geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan aangaande: duurzaamheid als profielkenmerk; profilering in Centre of Expertise; profilering in Expertisecentra. 20 Governance

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. mei 2015

Jaarverslag 2014. mei 2015 Jaarverslag 2014 mei 2015 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Raad van Toezicht 7 1.1 Verslag van de Raad van Toezicht 7 1.2 Samenstelling 7 1.3 Bijeenkomsten 7 1.4 Onderwerpen 8 1.5 Kerncommissies 9 1.6

Nadere informatie

Inhouds opgave JAARVERSLAG. 4.1. Profilering van de HZ... 25 4.1.1. Profiel van de HZ... 25

Inhouds opgave JAARVERSLAG. 4.1. Profilering van de HZ... 25 4.1.1. Profiel van de HZ... 25 2013 jaar stukken jaar 20 stukken Inhouds opgave JAARVERSLAG 1. Raad van Toezicht... 8 1.1. Taak... 8 1.2. Schema van aftreden... 8 1.3. Onafhankelijkheid Raad van Toezicht... 8 1.4. Commissies... 8 1.5.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Versterking door verbinding

Jaarverslag 2014. Versterking door verbinding Versterking door verbinding Stenden Hogeschool Versterking door verbinding Colofon, 2014 Samenstelling en eindredactie: Finance & control & procurement Ontwerp: Visser en de Graef b.v., Leeuwarden Foto

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Verslag Raad van Toezicht 9

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Verslag Raad van Toezicht 9 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 16 1.1 Kernwaarden en activiteiten 17 1.2 Strategisch Plan 18 1.3 Prestatieafspraken 22 1.4 De organisatie

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden Jaarverslag Hogeschool Leiden 2 Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag. Zorg voor kwaliteit NVAO Auditcommissie: instellingstoets kwaliteitszorg Medezeggenschap Toetsing en examinering Vreemde ogen dwingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaar verslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarvers Inholland 2013 Jaarverslag Inholland

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 2 Fontys JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Groei door aandacht en uitdaging: op koers Fontys JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam

Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2011 HOGESCHOOL ROTTERDAM Bestaande uit: Verslag College van Bestuur Verslag Raad van Toezicht De jaarrekening 2011 Overige gegevens en Bijlagen

Nadere informatie

JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon

JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon Jaarverslag 2014 JAARverslag 2014 Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014 Colofon Koning Willem I College, s-hertogenbosch juni 2015 Postadres Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch

Nadere informatie

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Versie 2014 Colofon Datum oktober 2014 Auteurs Gabrielle Leijh / Thom van den Brule / Henri Vossen Versie 6.0 Status Na goedkeuring RvT en instemming AMR

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2014. Jaarverslag 2013. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2014. Jaarverslag 2013. Hogeschool Leiden Jaarverslag 203 Hogeschool Leiden Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag Missie, visie, doelstellingen Talenten ontwikkelen Talent voor Talent Profilering: Je moet ze van Hogeschool Leiden hebben Uitstekende

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8. 2.3.2. Klachten en geschillen...25 2.4. Horizontale dialoog...25

INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8. 2.3.2. Klachten en geschillen...25 2.4. Horizontale dialoog...25 JAARSTUKKEN 20 JAAR 20 STUKKEN INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8 1. RAAD VAN TOEZICHT...11 1.1. Taak...12 1.2. Schema van aftreden...12 1.3. Onafhankelijkheid Raad van Toezicht...12

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2 0 0 6

j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 D e H A N i n v e s t e e r t j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 m i s s i e : d e h a n i n 2 0 0 8 Het hoger beroepsonderwijs aan de HAN is afgestemd op de individuele wensen van studenten en cursisten, zowel

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2013

Hogeschool VHL Jaarverslag 2013 Hogeschool VHL Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) Overgangsjaar op weg naar de groenste hogeschool 1 Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur... 4 1. Hogeschool VHL

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 1 2 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Profiel NHL Hogeschool 1.1 Kernwaarden en activiteiten 1.2 Duidelijk op koers 1.3 Een nieuwe naam: NHL Hogeschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

Saxion Jaarverslag 2011

Saxion Jaarverslag 2011 Saxion Jaarverslag 2011 Saxion in perspectief Ook in dit jaarverslag: 10 interviews over Saxion jaarverslagsaxion.nl 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 2 3 4 1. De resultaten 4 1.1 Onderwijs 10 1.2 Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

JAARPLAN EN BEGROTING

JAARPLAN EN BEGROTING STICHTING BOOR JAARPLAN EN BEGROTING 2012 Mei 2012 Voorwoord Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. De stichting heeft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod

Nadere informatie