JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 STICHTING AVANS JUNI. Xxxxxxxxxxxxxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 STICHTING AVANS JUNI. Xxxxxxxxxxxxxxx"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JUNI STICHTING AVANS 2014 Xxxxxxxxxxxxxxx

2 2 Xxxxxxxxxxxxxxx

3 INHOUD JAARVERSLAG INLEIDING 5 SAMENVATTING 6 1 GOVERNANCE Structuur en organisatie Besturing en verantwoording Verslag College van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Bezoldiging bestuur en toezichthouders 16 2 STRATEGISCH BELEID Missie en visie Meerjarenbeleidsplan Risicobeheersing Private activiteiten 25 3 ONDERWIJS EN ONDERZOEK Onderwijs en kennisontwikkeling Onderzoek en kennisontwikkeling Ontwikkeling in de samenleving Doelgroepenbeleid Aansluiting tussen vo, mbo en Avans Hogeschool Internationalisering 31 4 DE STUDENT Studentenaantallen Studentoordelen Wervingsbeleid Toelatingsbeleid Studiebegeleiding 37 5 KWALITEITSZORG Instellingstoets kwaliteitszorg Accreditatie Audits op de lectoraten 40 6 PERSONEEL HR-beleid Arbo en vitaliteit 45 7 HUISVESTING, ICT EN FACILITEITEN Huisvesting Informatie en Communicatie Technologie (ICT) Faciliteiten 49 8 FINANCIËN Resultaat Financiële positie en financieringsbehoeften Continuïteitsparagraaf Investeringsbeleid Budgetmodel 55 9 BIJLAGE: PRESTATIEAFSPRAKEN 56 Inhoud 3

4 INHOUD JAARREKENING 60 Kerngegevens 61 Cijfermatige analyse van het geconsolideerde resultaat 62 Geconsolideerde balans Geconsolideerde staat van baten en lasten Geconsolideerd kasstroomoverzicht Algemene toelichting 66 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 67 Grondslagen voor resultaatbepaling 69 Toelichting op de geconsolideerde balans 70 Overzicht verbonden partijen 79 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 83 Enkelvoudige balans Enkelvoudige staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 89 Overige gegevens 94 Bestemming van het resultaat van Stichting Avans 94 Controleverklaring 96 BIJLAGEN 1. Aanvullende informatie naar aanleiding van de Notitie Helderheid FSR tabel Inhoud

5 INLEIDING KWALITATIEF, EIGENTIJDS EN PERSOONLIJK Avans Hogeschool is een grote en brede hogeschool met opleidingen in acht sectoren. Belangrijk vinden we dat we met elkaar in verbinding staan. Dat we samen kennis creëren en als volwaardige kennispartner een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Ons ideaal: studenten en medewerkers die onze samenleving verder helpen. Die verder kijken, duurzaam denken en een ondernemende houding hebben. Hieraan dragen wij bij door kwalitatief en eigentijds onderwijs te bieden in een optimale leeromgeving. Met kwaliteit en duurzaamheid wil Avans zich onderscheiden. In dit jaarverslag zoomen we daarom in op deze kernwaarden. Kerncijfers Avans Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs op 7 locaties, waarvan 3 in Breda, 3 in s-hertogenbosch en 1 in Tilburg. We hebben 54 in CROHO geregistreerde en actieve hbo-opleidingen. 40 bachelor opleidingen, 9 associate degrees (AD s) en 5 masteropleidingen die veelal in voltijd én deeltijd worden aangeboden. Avans Hogeschool heeft eind 2013 meer dan studenten en bijna medewerkers. BREDA S-HERTOGENBOSCH TILBURG Leeswijzer De jaarverslaggeving bestaat uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. Na de samenvatting met daarin de kernpunten over 2013 volgt het jaarverslag. Hoofdstuk 1 van het jaarverslag geeft inzicht in hoe wij invulling geven aan governance. Hoofdstuk 2 gaat in op de strategische doelstellingen. Juist in 2013 stonden die volop in de schijnwerpers, vanwege de prestatie afspraken tussen hogescholen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). Deze prestatieafspraken leidden voor Avans Hogeschool tot aanscherping van de ambities die reeds in ons meerjarenbeleidsplan waren opgenomen. De eerste behaalde resultaten daarvan staan ook in hoofdstuk 2. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de resultaten van de overige ambities uit het Meerjarenbeleidsplan aan bod. Inleiding 5

6 SAMENVATTING Het jaar 2013 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van het doorzetten van de reeds in voorgaande jaren ingezette lijnen: HET ORGANISEREN VAN KLEINSCHALIGHEID Het behoud van het kleinschalig karakter vindt Avans Hogeschool belangrijk. Daarom zijn enkele academies gesplitst waarbij het aantal opleidingen minimaal twee is met rond de studenten. De span of control van de directies werd hierdoor kleiner en beheersbaar. NUMERUS FIXUS Om het arbeidsmarktperspectief en kwaliteit van de opleiding te behouden is voor enkele opleidingen een numerus fixus ingesteld. Het door de hogeschool eenzijdig instellen van een numerus fixus op de opleidingen CE, Bedrijfskunde MER en CMD bleek een remmend effect te hebben op het aantal aanmeldingen. Studenten kiezen dan (strategisch) voor inschrijven bij hogescholen in de omgeving. Op grond daarvan is besloten voor 2014 het instellen van een eenzijdige numerus fixus te beperken tot de opleidingen CMD en ABC (zie hoofdstuk 4.4). KWALITEIT ONDERWIJS In 2013 nam een visitatiecommissie van de NVAO bij Avans Hogeschool de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) af. De commissie concludeerde dat er een sterke kwaliteitscultuur leeft die berust op het principe van gezamenlijkheid: Onderwijs maak je samen. Het College van Bestuur heeft adviezen ter verbetering ter harte genomen en daarop verbeteracties uitgezet. Deze richten zich op de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van opleidingscoördinatoren en op de kwaliteit van examencommissies. POSITIONEREN VAN HET BEKOSTIGDE DEELTIJDONDERWIJS Vanaf 1 september 2014 worden gefaseerd alle deeltijdopleidingen ondergebracht in één organi satieonderdeel. Dit omdat de deeltijdstudent een andere wijze van benadering wenst die aansluit op het werk en behoefte heeft aan een daarbij passende vorm van onderwijs. Gestart wordt met het aanbieden van modulair ingericht onderwijs bij opleidingen uit het economisch domein. Vanaf 2015 volgen de overige deeltijdopleidingen. MEERJARENBELEIDSUITGANGSPUNTEN In 2013 is gewerkt aan het focus aanbrengen bij de realisatie van de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan van Avans Hogeschool. Een van die focuspunten is een duurzame partner zijn in het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek. Hiervoor zijn zwaartepunten geëxpliciteerd (zie hoofdstuk 2.2). In 2012 heeft Avans Hogeschool, in de prestatieafspraken, duurzame ontwikkeling als profielkenmerk gekozen. Hiervoor is in 2013 het programma Duurzame Ontwikkeling ingericht. PRESTATIEAFSPRAKEN Avans Hogeschool heeft, net als alle hogescholen en universiteiten, prestatieafspraken gemaakt met de staatssecretaris van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). In 2013 is de eerste review van het Centre of Expertise Biobased Economy positief gewaardeerd door de reviewcommissie. Met een tussentijdse evaluatie eind 2013 onderzocht het College van Bestuur of de hogeschoolprestaties op koers liggen. In hoofdstuk 9 gaan we hier nader op in. 6 Samenvatting

7 FINANCIEEL Het exploitatieresultaat 2013 (m 19,5) is m 10,0 hoger dan begroot. m 5,4 komt door eenmalige baten en lasten en m 0,8 door hogere resultaten deelnemingen. Het hogere genormaliseerde resultaat (m 3,8) ten opzichte van de begroting komt door; Hogere financiële baten en lasten m 0,3 Lagere besteding aan innovatie en vernieuwing m 0,9 Lagere besteding aan onderzoek en ontwikkeling m 0,7 Diversen: hogere overige baten, rijksbijdrage en lagere personele lasten m 1,9 Avans Hogeschool bestede in 2013 ruim m 12 aan vernieuwingsactiviteiten (zie hoofdstuk 2.2) en m 3,3 aan ontwerp en ontwikkeling (zie hoofdstuk 3.2). Samenvatting 7

8 H1. GOVERNANCE 8 Xxxxxxxxxxxxxxx

9 Avans Hogeschool heeft de maatschappelijk verantwoordelijkheid om, in een open dialoog met stakeholders, inhoud te geven aan onderwijs en onderzoek. En zo een duurzame waarde te creëren voor de samenleving. Daarom doen we er alles aan om goed bestuur te realiseren en de inrichting van bestuur en toezicht transparant te houden. Dit sluit aan op de ambitie uit de branchecode Goed Bestuur van de vereniging hogescholen. In de volgende hoofdstukken treft u de verantwoording hierover aan van Avans Hogeschool. 1.1 STRUCTUUR EN ORGANISATIE Structuur Avans Hogeschool COLLEGE VAN BESTUUR BESTUURS- SECRETARIAAT EN STAF DIENST- EENHEDEN (5) ACADEMIES (19) CENTRE OF EXPERTISE BIOBASED ECOMOMY (CoE BBE) Organisatie Door de aanhoudende groei van studentenaantallen bij enkele opleidingen en het uitgangspunt dat de schaalgrootte het persoonlijk contact met de student moet kunnen waarborgen, besloot het College van Bestuur in 2013 om sommige academies te splitsen of juist samen te voegen. Daardoor steeg het aantal academies van 18 naar Het CoE BBE startte vanaf 2013 als zelfstandige eenheid met een eigen managing director. Vanaf het collegejaar gingen de nieuwe academies en het CoE van start. Avans Hogeschool behoort tot de Stichting Avans. Ook tot de Stichting Avans behoren: Avans Contractactiviteiten B.V. (100%) Avans Hogeschool B.V. (100% deelneming van Avans Contractactiviteiten B.V.) 2 Avans Hogeschool PRL B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.) Deze B.V. is opgericht om docenten van Avans+ te verlonen zonder pensioenverplichtingen. Avans Hogeschool MB B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V) Vanuit deze B.V. worden met BTW belaste opleidingen aangeboden. Instituut Scire B.V. (100% deelneming van Avans Hogeschool B.V.) Stichting Juridische Hogeschool Avans Fontys (50%). 1 Exclusief de juridische hogeschool (deze veelal als 20e academie aangemerkte eenheid is een joint venture met Fontys Hogescholen). 2 Avans Hogeschool B.V. opereert onder de werknaam Avans Plus (Avans+). Governance 9

10 1.2 BESTURING EN VERANTWOORDING De besturing en verantwoording zijn beschreven vanuit de Governance, Risk en Compliance (GRC) benadering. 1. GOVERNANCE Het besturingsmodel van Avans is ingericht vanuit twee invalshoeken: 1. het verbeteren van de kwaliteit en het stelselmatig borgen daarvan; 2. het richten op vernieuwing. Om deze dubbele opdracht -beheersing en dynamiek- te realiseren richt de bestuurlijke aandacht zich op behoud en verbetering van de kwaliteit, waarbij specifiek aandacht wordt geschonken aan grensoverschrijdende en aansprekende vernieuwingen. Alle hogescholen kennen al sinds 2006 een branchecode met regels voor goed bestuur. Sinds oktober 2013 is de nieuwe branchecode Goed Bestuur goedgekeurd. Tot eind 2014 krijgen hogescholen de tijd om hieraan te voldoen. Uit de jaarlijkse evaluatie van de branchecode door het College van Bestuur bleek dat Avans Hogeschool in 2013 voldeed aan alle regels voor goed bestuur (uit 2006). Daarmee wordt onder andere voldaan aan: De portefeuilleverdeling en nevenfuncties van het bestuur zijn openbaar (http://www.avans.nl/ over-avans/organisatie/bestuur/college-van-bestuur). Het vigerende besturingsmodel van Avans is uitgewerkt in statuten, bestuursreglement, bevoegdheidsregeling, gedragscodes en andere regelingen. Continuïteitsparagraaf In de jaarrekening en in het hoofdstuk financiën wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen in personele bezetting, studentenaantallen, de financiële aspecten rondom huisvesting en de meerjarenbegroting. In de paragraaf risicomanagement, wordt de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem beschreven en in het hoofdstuk risicobeheersing staat beschreven hoe dit in de praktijk functioneert. Medezeggenschap Avans Hogeschool werkt volgens het in 2010 bekrachtigde medezeggenschapsreglement. Dit is geënt op de gemeenschappelijke visie van het College van Bestuur en de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) op geprofessionaliseerde medezeggenschap. Financieel beleid en treasury Avans Hogeschool heeft een samenhangend financieel kader. Dit is beschreven in de notities: financieel beleid Stichting Avans treasurystatuut richtlijn uitvoering financieel beleid en beheer (uitwerking van de landelijke Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 ). Het financieel beheer en de financiële kengetallen wordt beschreven in het hoofdstuk Financiën. Management-control Voor de optimalisering van de interne beheersing gaan we uit van de management-controltheorie van de Levers of control 3. Dit denkmodel gaat ervan uit dat control en beheersing pas optimaal in balans zijn met een geïntegreerde benadering van vier hefbomen (levers): Strategic perspective & obtaining commitment BELIEF SYSTEMS BOUNDARY SYSTEMS Strategic position & boundaries Core Values Risks to be avoided ORGANISATIONAL STRATEGY Strategic as patterns of action INTERACTIVE CONTROL SYSTEMS Strategic uncertainties Critical performance variables DIAGNOSTIC CONTROL SYSTEMS Strategic planning & getting the job done 3 Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal. R. Simons, Harvard University Press, Governance

11 Enkele onderwerpen waaraan vanuit managementcontrol wordt gewerkt: Management rapportage: de managementinformatie uit het programma Management Informatie Avans is sinds 2012 en in 2013 stapsgewijs verbeterd. Doel is om een krachtiger en kortere Managementrapportage (MARAP) te realiseren. In 2013 is deze werkwijze voortgezet. Projectcontrol: in 2013 startte een programma manager met het verder professionaliseren van project management binnen Avans Hogeschool. Deze programmamanager maakt gebruik van de methodieken International Project Management Asso ciation (IPMA), Projectmatig creëren (PMC) en Prince2. Audits: periodiek toetst de stafafdeling Beleidsevaluatie & Control belangrijke kwaliteitsprocessen. In 2013 zijn audits uitgevoerd over Privacy, Accountbeheer en Arbo wet- en regelgeving. Waar nodig zijn op basis van de resultaten verbeteractiviteiten uitgevoerd. 2. RISICOMANAGEMENT Beleids- en uitvoeringskader risicomanagement Met het in 2013 vastgestelde Beleidskader Risicomanagement wordt de implementatie van risicomanagement bij Avans Hogeschool afgerond, maar ook herijkt. In dit document staan de kaders voor de reikwijdte en toepassing van risicomanagement. Hoe deze uitgangspunten kunnen worden toegepast staat in het Uitvoeringkader Risicomanagement Op de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem wordt nader ingegaan in het hoofdstuk continuïteitsparagraaf. 3. COMPLIANCE Compliance, het nakomen van wet- en regelgeving, benaderden we in 2013 vanuit zowel het risico-oogpunt als de gedragscomponent. Voor het risico-oogpunt aan de hand van het strategisch risicoprofiel Voor de gedragscomponent via de initiatieven van de focusgroep Gezien en (h)erkend worden. Governance 11

12 De uitwerking van het compliance-beleid is beschreven in het hoofdstuk risicobeheersing (2.3). Publiek/Privaat Avans Hogeschool controleert continu nauwlettend de risico s van publiek/private arrangementen. In 2013 gold dit opnieuw voor Avans Ventures, waarmee we nieuwe bedrijvigheid op basis van kennisontwikkeling en het vermarkten van innovatieve ideeën willen realiseren (zie www. avans.nl/bedrijven-en-instellingen/ondernemen/ avans-ventures/ondernemen-met-avans). Om op het gebied van compliance het risico zo klein mogelijk te maken, verrichten we geen activiteiten met winstoogmerk. Commerciële activiteiten brengen we onder bij Avans Contractactiviteiten B.V.. Waarden en normen Avans Hogeschool hecht grote waarde aan fatsoenlijke omgangsvormen en integer handelen. Daarom kennen we een integriteitscode, een klokkenluidersregeling, een regeling ongewenst gedrag en de regeling privacy. In 2013 zijn deze regelingen niet gewijzigd. Klokkenluider In 2013 ontvingen we 1 melding voor de Avans klokkenluidersregeling. Deze is conform de regeling behandeld. Privacy Avans Hogeschool vindt de privacy van studenten en medewerkers belangrijk. Om te kunnen vaststellen of Avans in opzet voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vond in 2013 een onderzoek plaats. Centraal hierin stonden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van betrokken partijen met betrekking tot de WBP, in relatie tot de registratie van studentgegevens. De conclusie is dat er wel organisatorische en technische maatregelen zijn genomen, waarmee een basisniveau van beveiliging persoonsgegevens is bereikt. Maar de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen, waaronder die van de privacy-functionaris moeten nog worden geëxpliciteerd. Deze actie is belegd in de organisatie. College van Beroep Avans Hogeschool kent een Geschillenadviescommissie (GAC) en College van Beroep voor de Examens (CBE). Het GAC adviseert het College van Bestuur over bezwaren van studenten op beslissingen die buiten de bevoegdheid van het College van Beroep voor de Examens vallen. Bezwaar- en beroepschriften 2013 CBE GAC Ingediend Ingetrokken (na schikking) / niet doorgezet Zitting 62 8 Ongegrond 46 6 Schikking 7 1 Gegrond 9 1 De meeste beroepschriften gingen in tegen de beslissing van het zogenaamd bindend negatief studieadvies (68). Daarvan kwamen 25 zaken tot een zitting. Van deze zaken werden er 6 gegrond en 18 ongegrond verklaard. In 1 zaak werd een schikking ter zitting bereikt. Alle studenten hebben de mogelijkheid om tegen een uitspraak op bezwaar of beroep vervolgens nog hoger beroep in te stellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag. In 2013 hebben 4 studenten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Concluderend is het aantal bezwaren en beroepen, gezien de groei van het aantal studenten acceptabel. We zien een toename in het aantal bezwaren rond het bindend studieadvies. De verhoging naar 52 studiepunten en een toenemende juridiseringsneiging liggen ten grondslag aan de genoemde aantallen. De afhandeling geeft geen aanleiding tot verdere actie. Wel scherpen we de processen aan om onnodige bezwaren rond het afgeven van het bindend studieadvies terug te dringen. Profileringsfonds Het profileringsfonds volgens artikel 7.51 Whw is bedoeld voor financiële ondersteuning van studenten (FOS). Aanvragen commissie FOS Nieuwe aanvragen Vervolg aanvragen 6 5 Profileringsfonds: Budget Uitgekeerd Noodfonds Governance

13 1.3 VERSLAG COLLEGE VAN BESTUUR Het College van Bestuur van Avans Hogeschool bestaat in 2013 uit de leden: Drs. P.L.A. (Paul) Rüpp, voorzitter; Drs. F.J.M. (Frans) van Kalmthout, vicevoorzitter (tot 1 juni 2013); Mw. drs. M.M.J. (Marja) Kamsma MBA/MBI, lid resp. vice-voorzitter (vanaf 1 juni 2013); Dr. D.C. (Diederik) Zijderveld MPA, lid (per 1 juni 2013). De heer Van Kalmthout heeft zijn functie als bestuurder in juni 2013 neergelegd. De heer Zijderveld volgde hem op en nam de portefeuilles onderwijs, onderzoek en valorisatie over. Jaarrekening en jaarverslag De jaarrekening en het jaarverslag 2012 zijn opgesteld conform de gestelde eisen en in 2013 vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Voor het College van Bestuur stond 2013 onder andere in het teken van het doortrekken van reeds in 2012 ingezette lijnen: 1. HET ORGANISEREN VAN KLEINSCHALIGHEID In 2013 werkte Avans Hogeschool via een drietal lijnen aan het behoud van de kleinschaligheid: Een aantal academies zijn gesplitst. Daardoor zijn de onderwijseenheden bij Avans Hogeschool terugbracht naar minimaal twee opleidingen en studenten. De span of control van de directies werd hierdoor ook kleiner en beheersbaar. Voor enkele opleidingen is een numerus fixus ingesteld. Dit om arbeidsmarktperspectief en kwaliteit van de opleiding te behouden, ook in relatie met mogelijke stageplekken. Alle directies is gevraagd om aan te geven hoe zij de academie willen organiseren om de professionele ruimte van de medewerker en die van de directie te waarborgen. Om directies meer ruimte te geven voor tactische en strategische taken en om de aansturing binnen de academies te verbeteren, kregen zij een keuzemodel voor versterking van de coördinatiefunctie(s) aangeboden. Vanaf eind 2013 gingen de academies aan de slag met de implementatie van het door hun gekozen en onderbouwde coördinatie-mechanisme. v.l.n.r. drs. P.L.A. Rüpp, mw. drs. M.M.I Kamsma en dr D.C. Zijderveld. Governance 13

14 2. POSITIONEREN VAN HET BEKOSTIGDE DEELTIJDONDERWIJS In 2012 heeft Avans Hogeschool het voortouw genomen om het deeltijdonderwijs te bezien. Dit met het oog op het specifieke karakter van dit onderwijs en de verschillende vormen waarin deeltijdonderwijs wordt aangeboden. In 2013 is gestart met het treffen van de voorbereidingen om per 1 september 2014 te komen tot een organisatieonderdeel, waarin gefaseerd alle deeltijdopleidingen zullen worden ondergebracht gebaseerd op een onderwijsmodel dat uitgaat van: het gebruik van mogelijkheden voor tijd- en plaats onafhankelijk leren; het benutten van het dagelijks werk van de student (werkplekleren); een vraaggerichte, flexibele inrichting van het onderwijs; een modulaire opbouw van het curriculum. In september 2014 wordt gestart met het op de nieuw beoogde wijze verzorgen van de opleidingen uit het economisch domein. Vanaf 2015 volgen de overige deeltijdopleidingen. 3. MEERJARENBELEIDSUITGANGSPUNTEN / PRESTATIEAFSPRAKEN Duurzame ontwikkeling als profielkenmerk In 2012 heeft Avans Hogeschool, in de prestatieafspraken, duurzame ontwikkeling als profielkenmerk gekozen. Om hier vorm en inhoud aan te geven, is in 2013 het programma Duurzame Ontwikkeling ingericht. Duurzame ontwikkeling moet in alle primaire en ondersteunende processen een plek krijgen. Profilering en zwaartepuntvorming In 2013 is gewerkt aan het focus aanbrengen in het meerjarenbeleidsplan van Avans Hogeschool. Een van die focuspunten is het richten op een duurzame partner te zijn in het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek. Hiervoor zijn beleidskaders voor expertisecentra en het Centre of Expertise ontwikkeld en zijn de zwaartepunten geëxpliciteerd (zie hoofdstuk 2.3). 14 Governance

15 1.4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT Samenstelling Raad van Toezicht Dr. J.C. Dona, voorzitter Mw. Drs. M.C.C. Bekker, vice-voorzitter L.J.M. Bovée MBA Drs. S.F.A. van Kessel Drs. P.M. Langenbach RC Prof. dr. ir. C.A.M. Mouwen De bezoldiging en zittings- en benoemingstermijnen staan vermeld in hoofdstuk 1.5. Werkzaamheden Raad van Toezicht Toezicht en bestuur zijn ingericht volgens de principes van de Branchecode Governance hogescholen. Er zijn geen tegenstrijdige belangen of onafhankelijkheidsissues aan de orde geweest. In 2013 kwam de Raad van Toezicht 10 keer in vergadering bijeen, 6 maal in een reguliere vergadering en 4 keer om specifieke onderwerpen te bespreken. Zij bespraken het eigen functioneren, het rooster van aftreden, het profiel voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht en de wervingsprocedure voor een nieuw lid en de verlenging van de arbeidsovereenkomsten van twee leden van het College van Bestuur. Besluiten Raad van Toezicht 21 februari 2013: Benoeming van de heer Diederik Zijderveld tot lid van het College van Bestuur. Goedkeuring van de voorgestelde wijziging in het reglement van de auditcommissie. Benoeming van de heer Langenbach tot lid van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool. 16 mei 2013: Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van de Stichting Avans. Decharge verleend aan de leden van het College van Bestuur voor hun taakuitoefening in het afgelopen boekjaar, voor zover deze blijkt uit de jaarrekening, het jaarverslag, de andere stukken die aan de vergadering zijn voorgelegd en de in de vergadering gegeven toelichting. Besluit tot herbenoeming van mevrouw Kamsma per 1 mei 2013 als lid van het College van Bestuur van Avans Hogeschool. 6 juni 2013: Vaststelling van de bezoldiging voor de leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht op de maximumbedragen zoals bepaald in de WNT, te weten respectievelijk 5% en 7,5% van het maximumbedrag dat geldt voor bestuurders. Ingangsdatum is 1 januari Besluit dat het aan de leden van de Raad van Toezicht zelf is of zij aanspraak willen maken op de onbelaste vergoeding van reiskosten. 23 september 2013: Het College van Bestuur wordt gemachtigd om op 3 oktober 2013 in te stemmen met de branchecode Goed Bestuur hogescholen, tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen. Goedkeuring van het beleidskader risicomanagement december 2013: Besluit tot herbenoeming van de heer Rüpp per 1 december 2013 als voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool. Het College van Bestuur krijgt mandaat om verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen die leiden tot een gemaximeerde onttrekking van m 2,5 aan de bestemde reserve vernieuwing en m 1,35 aan de bestemde reserve O&O in Goedkeuring van de meerjarenbegroting van Stichting Avans Vanwege het aftreden van de heren Bovée en Van Kessel per 31 december 2013, worden de heren Wim van der Meeren en Erwin Muller per 1 januari 2014 benoemd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Commissies van de Raad van Toezicht De selectie- en remuneratiecommissie, de auditcommissie en bouwcommissie ondersteunen de Raad van Toezicht. Governance 15

16 1. SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE De selectie- en remuneratiecommissie bestond uit dr. J.C Dona en L.J.M. Bovée MBA. en vergaderde in 2013 meerdere malen. Met de inwerkingtreding van de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is het besluit Rechtspositie leden van centrale directies en van colleges van bestuur van hogescholen d.d. 26 juni 2001 (AMvB 2001) ingetrokken. Daarmee is de wettelijke grondslag voor het meerdere malen achtereen tijdelijk benoemen van dezelfde bestuurder verdwenen. Op grond hiervan en op advies van de remuneratiecommissie heeft de Raad van Toezicht besloten om bij de herbenoeming van de heer Rüpp en mevrouw Kamsma, beide contracten om te zetten in contracten voor onbepaalde tijd. 2. AUDITCOMMISSIE De auditcommissie bestond uit drs. S.F.A. van Kessel en de drs. P.M. Langenbach RC en vergaderde in 2013 drie keer. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest: jaarrekening en jaarverslag 2012 van Stichting Avans; interim managementletter en accountantsverslag in aanwezigheid van de externe accountant; begroting 2014 en meerjarenbegroting van Stichting Avans; bekostiging van de hogeschool en de kwartaalrapportages; kostendeclaraties. bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Aan de meldingsplicht WNT voor topfunctionarissen is voldaan. Een overzicht van de bezoldiging van de bestuurders staat in de toelichting op de personele lasten in de jaarrekening en in bijlage 3 van de jaarverslaggeving. Declaraties bestuurders Conform art. 3j van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs wordt inzicht verstrekt in de declaraties van de leden van het College van Bestuur. Representatiekosten Reiskosten binnenland Reiskosten buitenland P.L.A. Rüpp M.M.J. Kamsma D.C. Zijderveld F.J.M. van Kalmthout Overige kosten Totaal BOUWCOMMISSIE De bouwcommissie bestond uit dr. J.C. Dona en drs. M. Bekker en heeft zich in 2013 gebogen over de verbouwing van de Lovensdijkstraat in Breda. 1.5 BEZOLDIGING BESTUUR EN TOEZICHT- HOUDERS College van Bestuur De bezoldiging van de bestuurders is vastgesteld conform de bezoldigingscode bestuurders hogescholen (maart 2013). Deze code is vastgesteld door de toezichthouders op 18 juni 2012 en goedgekeurd door de minister bij brief van 4 februari Voor het hbo ligt het bezoldigingsmaximum voor 2013 op In 2013 is de bezoldiging van twee bestuurders nog boven de gestelde norm. De bezoldigingen zijn vanaf de herbenoeming conform de Wet normering 16 Governance

17 Raad van Toezicht Vanaf 2013 vindt bezoldiging van de leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht plaats op de maximumbedragen zoals bepaald in de WNT, te weten respectievelijk 5% en 7,5% van het maximumbedrag dat geldt voor bestuurders. Avans Hogeschool heeft geen leningen, voorschotten of garantstellingen verstrekt aan leden van het College van Bestuur of aan leden van de Raad van Toezicht. Specificatie per lid van de Raad van Toezicht: Leeftijd (op ) Aantreden Einde benoemingstermijn Dr. J.C. Dona (voorzitter) Mw. Drs. M.C.C. Bekker (vice-voorzitter) L.J.M. Bovée MBA Drs. F.J.M. Croonen Drs. S.F.A. van Kessel Drs. P.M. Langenbach RC Prof. dr. ir. C.A.M. Mouwen Totaal Governance 17

18 H2. STRATEGISCH BELEID 18 Xxxxxxxxxxxxxxx

19 2.1 MISSIE EN VISIE De missie en visie van Avans Hogeschool kent drie invalshoeken (http://www.avans.nl/over-avans/visie). Wij willen: Talenten ontwikkelen van toekomstige beroepsbeoefenaren. Daarmee leiden we hen op tot hoog gekwalificeerde professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen en zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook internationaal gezien. Sociaal-culturele en economische ontwikkelingen in de regio mede ontwerpen en realiseren. Dat doen we als duurzame partner voor regionale bedrijven, overheden en organisaties bij het ontwikkelen, delen en creëren van kennis en het doen van praktijkgericht onderzoek. Een sociaal innovatieve organisatie zijn waarin medewerkers hun professionaliteit optimaal inzetten en zo bijdragen aan de ontwikkeling van de student, het beroep en de regio. Ambitie Avans Hogeschool wil: Kwalitatief de beste brede hogeschool 4 zijn, die talentontwikkeling vooropstelt. Kennispartner voor (regionale) bedrijven, overheden en organisaties zijn. Een bijdrage aan een duurzame samenleving staat daarbij centraal. Een sociaal innovatieve organisatie zijn, met goedlopende processen die vanuit de vraag zijn ingericht en waar betrokkenheid het sleutelwoord is. 2.2 MEERJARENBELEIDSPLAN Binnen het hoger onderwijs onderscheidt Avans Hogeschool zich ook in de manier waarop de hogeschool de ambities uit het Meerjarenbeleid realiseert. (http://www.avans.nl/binaries/ content/assets/nextweb/over-avans/visie_ avans-meerjarenbeleidsplan pdf) De focus op lerend vernieuwen heeft in 2013 geleid tot een veelheid aan kleine en grotere, diep in de organisatie verbonden, initiatieven die direct en/of indirect bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van onderwijs. Naast lokale en/of opleiding specifieke verbeteringen heeft dit geleid tot een aantal Avans brede netwerken die als learning communities vernieuwingsinitiatieven onder steunen: Avans voor Avans. De uitdaging nu is om deze learning communities uit te breiden en blijvend te verbinden met de ontwikkelingen in de omgeving. Wat is er gedaan / gerealiseerd? ADDITIONELE BUDGETTEN (X 1.000) BEGROTING 2013 REALISATIE 2013 Vernieuwing Impulsmiddelen Meerjarenbeleidsplan de hogeschool met de meeste opleidingen op 1. Governance 19

20 Gerealiseerde verbeteringen / vernieuwingen (x 1.000): Vernieuwingsbudget 2013 ICT HRM Systeem 757 Next web 498 Managementinformatie 432 Corsa DMS 269 Telefonie 182 Inzet & roosteren 149 Overige systemen 95 Onderwijs Vernieuwing curricula 859 Starterslift 166 Virtualiseren in Avans 128 Bedrijfsvoering 339 Inkoop Europese Aanbesteding 119 Sepa 96 Overig 64 Inkoopbeleid 61 Huisvesting 239 Lovensdijkstraat 185 Diverse gebouwelijke vernieuwingen 54 Totaal In 2013 zijn vele ICT verbeteringen gerealiseerd. Zo is het HRM systeem vervangen en is de website vernieuwd. De overige ICT vernieuwingen richten zich voornamelijk op het realiseren van procesoptimalisatie. Avans Hogeschool vindt het belangrijk dat continu wordt gewerkt aan het verbeteren van en actueel houden van de curricula. In 2013 zijn circa 20 bachelor opleidingen gefaciliteerd. Tevens is geïnvesteerd in het professionaliseren van ICT vaardigheden van docenten in de domeinen Economie en Techniek (Virtualiseren in Avans). Ook is in 2013 flink geïnvesteerd in ondernemerschap via Starterslift en het Avans Ondernemers Centrum. In 2013 is daarnaast vorm en inhoud gegeven aan het onderzoeksbeleid van Avans en is de implementatie van Hippocampus afgerond. Via het programma Hippocampus is gewerkt aan het verbeteren van de studiekeuze (intakes) en studieloopbaanbegeleiding. Impulsmiddelen 2013 Hippocampus Aansluiting MBO-HBO 95 Platform Hyperlink 14 Totaal MIB budget 2013 Implementatie Onderzoeksbeleid Hippocampus Virtualiseren in Avans 357 Docent professionalisering 115 Experimenteerruimte Focusgroepen Overig 921 Avans Ondernemers Centrum (AOC) 319 Engels in curriculum 163 Diversen 149 Technaplaza 101 Lidmaatschap BZW 84 Business Projectmanagement 48 Eindtotaal Focusgebieden Per geclusterd focusgebied is een focusgroep samengesteld met medewerkers uit de gehele organisatie. Focusgroepen mogen experimenteren met innovatieve ideeën. Oplossingen worden vervolgens, bij gebleken succes, in de organisatie ingebed. Avans Hogeschool kende in 2013 de volgende focusgroepen: Regionaal duurzaam verankerd / Gezien en (h)erkend worden Internationalisering Eigentijds onderwijs Praktijkgericht onderzoek Vooruitstrevend HR-beleid Sociale Innovatie Aanscherping ambities De prestatieafspraken hebben tussentijds geleid tot aanscherping van de ambities van Avans Hogeschool zoals geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan aangaande: duurzaamheid als profielkenmerk; profilering in Centre of Expertise; profilering in Expertisecentra. 20 Governance

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Met passie en betrokkenheid

Met passie en betrokkenheid Met passie en betrokkenheid Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 Paul Rüpp, Marja Kamsma, Frans van Kalmthout 2 2 1 Voorwoord In het voorliggende gecomprimeerde beleidsplan 2011 2014 geeft Avans Hogeschool haar

Nadere informatie

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg Profiel Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Organisatie Avans Hogeschool is een brede hogeschool met ruim 54 hbo-opleidingen, 29.000

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

juni 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans

juni 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans juni 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Jaarverslag Inleiding 7 Governance 8 2.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 2.2 Intern risicobeheersing en controlesysteem

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Betreft Besluit macrodoelmatigheid verplaatsing hbo bacheloropleiding Mens en u w b rie f van Techniek 14 juli 2017

Betreft Besluit macrodoelmatigheid verplaatsing hbo bacheloropleiding Mens en u w b rie f van Techniek 14 juli 2017 +- \ 2o! yj'fy ONTVANGEN 2 9 SEP. 2017 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Avans Hogeschool t.a.v. het College van Bestuur Postbus 90116 4800 RA

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Inhoud Avans & Context Programma Avans Duurzaam Instrumenten AISHE Curriculum scan VESTIA+D Contact. Avans & Context Avans Hogeschool 29.000 studenten 2.500 medewerkers

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Ambitie 2020 Avans Hogeschool. Het verschil maken

Ambitie 2020 Avans Hogeschool. Het verschil maken Ambitie 2020 Avans Hogeschool Het verschil maken pagina 2 van 7 Voorwoord Het verschil maken, dat willen we bij Avans Hogeschool. Door wát we doen en door hóe we het doen. Allemaal: onze studenten, afgestudeerden

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk datum 4 mei 2017 onderwerp Opleidingscommissies: belangrijkste veranderingen op een rij van Projectgroep opleidingscommissies

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

AMBITIE HET VERSCHIL MAKEN

AMBITIE HET VERSCHIL MAKEN AMBITIE 2020. HET VERSCHIL MAKEN VOORWOORD. Het verschil maken, dat willen we bij Avans Hogeschool. Door wát we doen en door hóe we het doen. Allemaal: onze studenten, afgestudeerden en onze medewerkers.

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING STICHTING AVANS JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2010 juni 2011

JAARVERSLAGGEVING STICHTING AVANS JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2010 juni 2011 JAARVERSLAGGEVING STICHTING AVANS JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2010 juni 2011 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 Inleiding 4 2 Bestuur en toezicht 6 2.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 6 2.2 Governance

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden Profiel Lid Raad van Toezicht met onderwijs profiel 18 december 2015 Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, senior adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

ONTVANGEN 0 2 MEI 2017

ONTVANGEN 0 2 MEI 2017 ONTVANGEN 0 2 MEI 2017 M inisterie van Onderwijs, Wetenschap Cultuur en >Retouradres Postbus 16375 2500 BI Den Haag Avans Hogeschool T.a.v. de heer drs. P.L.A. Rüpp Postbus 90.116 4800 RA BREDA Datum j

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

3 1 MEI Ministerie van Ondenvijs, Cultuuren Wetenschap

3 1 MEI Ministerie van Ondenvijs, Cultuuren Wetenschap Ministerie van Ondenvijs, Cultuuren Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Christelijke Hogeschool Windesheim T.a.v. De heer Prof. dr. A.W.C.A. Cornelissen Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP Inhoud 1 Strategische samenwerking... 1 1.1 Samenwerking als vanzelfsprekenheid... 1 1.2 Aeres heeft een (inter)nationaal netwerk samenwerkingspartners...

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Werkwijze 10voordeleraar

Werkwijze 10voordeleraar Werkwijze 10voordeleraar Cito Kennisplatform examinering 6 oktober 2016 Arian van Staa, programmamanager Jolien Pas, psychometricus Opbouw Waar komen we vandaan? Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat hebben

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

De waarde(n) van weten

De waarde(n) van weten De waarde(n) van weten STRATEGISCHE AGENDA HOGER ONDERWIJS 2015-2025 9 oktober 2015 De HO tour Waarom veranderen? Leven en werken in een in toenemende mate onvoorspelbare, complexe en geglobaliseerde wereld.

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 Missie 3 Visie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Wet Kwaliteit in verscheidenheid Wet Kwaliteit in verscheidenheid Betekenis voor de doorstroom vo-hbo en mbo-hbo Presentatie VvSL-congres 7 november 2013 Pierre Poell voorzitter LICA Onderwerpen Achtergrond Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd

Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd Vastgesteld door de Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool op 18 december 2014 Uitgangspunten van het toetsingskader De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht

Toetsingskader Raad van Toezicht Toetsingskader Raad van Toezicht Taak en werkwijze De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en op de directeuren van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk

Nadere informatie

De Richtlijn is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari Eerdere toepassing van de Richtlijn wordt aanbevolen.

De Richtlijn is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari Eerdere toepassing van de Richtlijn wordt aanbevolen. RJ-Uiting 2007-10: 'Aanpassingen ten opzichte van de ontwerp-richtlijn 660 Onderwijsinstellingen' Ten geleide De Onderwijssector is een sector die haar jaarverslaggeving aan het harmoniseren en dereguleren

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T Brancheorganisaties Zorg T.a.v. mr. Yvonne C.M.T. van Rooy Postbus 9696 3506 GR Utrecht Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie Zorgbrede VS Tekstsuggesties

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Aanleiding en achtergrond Per 1 januari 2017 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht in verband met het einde van de termijn

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Versterking bestuurskracht onderwijs

Versterking bestuurskracht onderwijs Marien Rozendaal RA Versterking bestuurskracht onderwijs Goed onderwijs vereist goed bestuur Inhoud presentatie Agenda Ontwikkelingen financiën in het onderwijs Reactie ministerie op deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS CB14.129 notities 14 Aventus\CB14.129.reglement auditcommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie