DORPSONTWIKKELINGSPLAN BOEKEND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DORPSONTWIKKELINGSPLAN BOEKEND 2008-2018"

Transcriptie

1 DORPSONTWIKKELINGSPLAN BOEKEND

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. ALGEMEEN 3. HET DORP BOEKEND 3.1 Entree 3.2 Dorpskern 3.3 Wonen en woonomgeving 3.4 Historische elementen 4. WELZIJN VAN DE BOEKEND 4.1 Welzijn en zorg 5. VERKEER EN VEILIGHEID VAN DE BOEKEND 5.1 Openbaar vervoer en verkeer 5.2 Veiligheid 5.3 Milieu 6. RECREATIE IN DE BOEKEND 6.1 Sport en cultuur 6.2 Toerisme en recreatie 7. HET LANDSCHAP VAN DE BOEKEND 7.1 Natuur 7.2 Agrarische sector 8. CONCLUSIE

3 1. Inleiding De werkgroep dorpsontwikkelingsplan is in mei 2007 in het leven geroepen door Boekender Belang. Enkele inwoners van het dorp hebben het afgelopen half jaar hard gewerkt aan de totstandkoming van het dorpsontwikkelingsplan voor de Boekend. Het dorpsontwikkelingsplan heeft als doel om vanuit de huidige situatie, het gemeentelijke beleid en niet te vergeten de wensen van de inwoners, te werken aan de leefbaarheid van de Boekend. De opdracht vanuit Boekender Belang luidde als volgt: Hoe dient de gemeenschap zich te ontwikkelen, zodanig dat er sprake zal zijn van een bloeiende leefomgeving met behoud van het landschappelijke karakter. De werkgroep heeft zich bij haar opdracht gericht op de toekomst van ons dorp, zonder hierbij met alle factoren rekening te kunnen houden. Het is daarom aan te bevelen het dorpsontwikkelingsplan regelmatig aan de actualiteit te toetsen en nog niet gerealiseerde plannen wellicht, waar nodig, aan te passen. In het dorpsontwikkelingsplan zijn nieuwe ideeën en veranderingen voor het dorp verder uitgewerkt. Na enkele maanden van voorbereiding door de werkgroep is in het najaar van 2007 een oproep geplaatst in het dorpsblad De Schakel, waar inwoners hun ideeën en wensen voor de toekomst van de Boekend naar voren konden brengen. De werkgroep is met de wensen en ideeën aan de slag gegaan en dit heeft geresulteerd in een concept versie van het dorpsontwikkelingsplan. Dit concept is op 7 januari 2008 aan de inwoners ter discussie voorgelegd. Tijdens deze bijeenkomst hebben de inwoners van het dorp de mogelijkheid gehad om ideeën, wensen of veranderingen aan te dragen. De nieuwe wensen zijn vervolgens in het rapport verwerkt. Het definitieve rapport is openbaar gemaakt voor alle inwoners in het dorp. Het rapport is onderverdeeld in hoofdstukken, namelijk: - Het dorp Boekend - Welzijn van de Boekend - Verkeer en veiligheid van de Boekend - Recreatie in de Boekend - Het landschap van de Boekend In ieder hoofdstuk worden de wensen van het dorp Boekend duidelijk naar voren gebracht. Er zijn bepaalde hoofdstukken die meer prioriteit hebben, dan andere. In de slotconclusie zal aangegeven worden welke punten voor het dorp de hoogste prioriteiten hebben. Pagina 1

4 2. Algemeen Boekend is een klein kerkdorp gelegen aan de rand van de gemeente Venlo. Het dorp wordt gekenmerkt door de bosrijke omgeving met wandel- en fietsroutes en er zijn vele sportfaciliteiten. Het dorp bezit een aantal historische boerderijen, die het karakter van het dorp behouden. Het gemeenschapshuis Boostenhof heeft een centrale functie voor het verenigingsleven, zodat de mensen met elkaar in contact komen. Ondanks dat de Boekend geen school meer heeft, wonen er jonge gezinnen met kinderen die het dorp levendig houden. Toch neemt ook hier de vergrijzing toe. Ook in de Boekend merken wij dat de agrarische bedrijven in sterke mate verminderen, hierdoor zou de bestemming van bepaalde gebieden aangepast kunnen worden. Pagina 2

5 3. HET DORP BOEKEND 3.1 Entree Boekend kent vele invalswegen, echter de kern heeft vier entrees. Te weten aan de Geliskensdijkweg, Mulkenshofweg, Grote Blerickse Bergenweg en Genijkenkampweg. De invalswegen voldoen niet aan alle verwachtingen van de entree voor een dorp. De wegen zijn smal en de wegbermen zijn op sommige plaatsen slecht, door het sluipverkeer dat momenteel door de Boekend rijdt. Er is weinig overzicht op kruisingen door bomen, struiken en andere obstakels. Wenselijk is dat de bewegwijzering naar en van deze entrees, voor zowel fiets- als autoverkeer duidelijker wordt gemaakt. Het is zaak deze eenduidiger en qua infrastructuur op de verkeersintensiteit af te stemmen. 3.2 Dorpskern In de kern van de Boekend vormt de kerk een centraal punt. Op de plek van de voormalige school zal een prachtig project ontwikkeld worden van starters en seniorenwoningen, dat prima past in het sociale dorpskarakter. Door het creëren van seniorenwoningen komen bestaande woningen vrij in het dorp voor nieuwe aanwas. Er zal een nieuwe aansluitingsweg komen vanaf de Heymansstraat langs de achterkant van de kerk naar de Kockerseweg. De drempel die momenteel op de Heymansstraat gelegen is, ter hoogte van dit nieuwe project, zal een belemmering gaan vormen voor de toegangsweg van de nieuwbouw. Het is van belang dat deze drempel verlegd gaat worden. Het blijft noodzakelijk om de snelheid in de Heymansstraat te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan een verhoogde kruising op de Kockerseweg / Heymansstraat. Indien nieuwe woningbouw wordt gerealiseerd op de plek van de school, dan kan tevens het kerkplein worden verfraaid. Het plein zou een betere uitstraling krijgen, indien bijvoorbeeld een kunstwerk wordt geplaatst dat kenmerkend is voor de Boekend. Verder zou de omliggende groenvoorziening aangepast of vernieuwd kunnen worden, waarbij te denken valt aan een dennenboom, die met kerstmis gebruikt kan worden om het plein gezellig te verlichten. 3.3 Wonen en woonomgeving Boekend is een dorp dat gekenmerkt wordt door lange bebouwingslinten. De belangrijkste bebouwingslinten worden gevormd door de Heymansstraat en de Kockerseweg, die elkaar ontmoeten in het centrum bij de kerk. De meest recente nieuwbouwprojecten hebben aan deze linten plaatsgevonden Het dorp heeft de behoefte aan meer woningen. Hierbij wordt gevraagd om starters-, en seniorenwoningen te realiseren. Één project aan de Heymansstraat langs de kerk zal in 2008 gerealiseerd worden. Hierin worden startershuur en senioren- huurwoningen gebouwd. Voor dit project waren veel gegadigden, wat weergeeft hoe groot de vraag is naar dergelijke woningen. Het is wenselijk om verdere uitbreidingsplannen te realiseren binnen de dorpskern, kan het gebied dat omsloten is door de Heymansstraat, Kockerseweg, Bosweg en de Nellenweg aangewezen worden. Dit gebied ligt op een stedenbouwkundig logische locatie voor een Pagina 3

6 woonuitbreidingsgebied. Door de Noordervaartweg door te trekken, ontstaat ook een goede ontsluiting van dat kerngebied. Inbreidingslocaties zoals op de Heymansstraat het geval is, zijn er niet meer. Wél zijn er nog diverse locaties waar woningen in de bestaande linten tussen gevoegd kunnen worden, zoals op de Huiskampweg, Geliskensdijkweg en op de Heymansstraat. Dit zal enkel op particulier initiatief plaats moeten vinden. Ook een verdere invulling van de typerende lintbebouwing kan gerealiseerd worden aan de Kockerseweg tussen de Bosweg en de Sitterskampweg. Realisatie van woningen zou meer gefaseerd en gestructureerd moeten worden, zodat er een natuurlijke doorstroming ontstaat. Daarnaast zou ook woningsplitsing of inpandig wonen door de gemeente gestimuleerd kunnen worden. Van belang is dat we woonruimte kunnen creëren voor de huidige inwoners van de Boekend. Pagina 4

7 3.4 Historische elementen In de Boekend loopt het tracé van een scheepvaartkanaal, de nooit voltooide Noordervaart. Delen van deze Noordervaart zijn aangewezen als Rijksmonument. Langs deze Noordervaart is een fietsroute. Het dorp beschikt op dit moment over bijzonder oude boerderijen van het hoftype, namelijk de Heershof, de Maashof en de Egerboschhof. Verder beschikt het dorp over een bijzonder hallenhuis, Achter Kockerse en enkele langgevel(type) boerderijen, waarvan boerderij Keltjens in de meest originele staat bewaard is gebleven. De Heershof is een gemeentelijk monument, en is op het moment in bezit van de Domeinen en wordt voorzien van anti-kraak bewoning. Het is noodzakelijk dat deze boerderij op zeer korte termijn een bestemming moet krijgen. Hij is erg onderkomen en lijkt op dit moment een bouwval. De boerderij zou een mooi onderkomen kunnen zijn voor een dagopvang voor ouderen of gehandicapten. Indien dit niet mogelijk is, zou een picknick/informatiecentrum voor natuureducatie zonder horecadoeleinden een ander alternatief kunnen zijn. Het hallenhuis Achter Kockerse is een gemeentelijk monument. Het huis en 2ha grond is in 2008 verkocht aan een particulier. De stichting van Heutz heeft de overige 16ha grond nog in hun bezit. Het hallenhuis moet een woonbestemming blijven behouden, er mag hier geen camping of horecagelegenheid van worden gemaakt. De Boekend heeft een kerk genaamd het Onbevlekt Hart van Maria, die in het middelpunt van het dorp ligt. In de kerk vindt een maal in de week een vaste dienst plaats. Het zou een mogelijkheid zijn om de kerk ook voor andere doeleinden te gaan gebruiken (multifunctioneel gebruik). Een optie zou kunnen zijn om er een expositie in te houden, of de kerk open te stellen voor eventuele toeristen. Het kerkhof in de Boekend heeft een aantal oude graven. Het in stand houden van deze graven zou ervoor kunnen zorgen dat er een stukje historie van het dorp behouden blijft. Verder beschikt de Boekend over drie kruisen en twee kapellen. Het Kruuts van Mans gelegen op de hoek Geliskensdijkweg en Kockerseweg. Het Hagelkruis van Kockerse gelegen op de grens tussen de Voorts Kockerse en Achter Kockerse. Het Kruuts van de Baeks gelegen op de Heymansstraat, vlakbij manege Beekshof is in 2007 verdwenen. Er wordt in 2008 een nieuw kruis geplaatst door Boekender Belang. De kapel O.L. Vrouw van de Zeven Smarten gelegen aan de Kockerseweg is herbouwd in De kapel St.-Jozefkapel aan de Boekenderstraat, totaal gerenoveerd in 2001 door vrijwilligers van de Boekend. Door de stichting Wegkruisen en Veldkapellen is er langs deze kruisen en kapellen een fietsroute gerealiseerd. Pagina 5

8 4. HET WELZIJN VAN DE BOEKEND 4.1 Welzijn en zorg Het welzijn in de Boekend komt het meeste tot uitdrukking in de betrokkenheid van de mensen in het verenigingsleven en daarbij speelt gemeenschapshuis Boostenhof een grote rol. De gemeenschap telt maar liefst 17 verenigingen waarvan er 14 verenigingen het gemeenschapshuis Boostenhof gebruiken. Aangezien Boekend een klein dorp is zijn er nauwelijks elementaire voorzieningen. Het is goed voor het dorp dat de enkele voorzieningen die er op dit moment zijn, zoals het huidige winkelaanbod, horeca, ook behouden worden en waar mogelijk uitgebreid worden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een bakker, bibliobus, een pinautomaat, een kinderopvang/crèche en een school. Voor de inwoners van het dorp is het van belang dat voor alle doelgroepen, zoals kinderen, jongeren en ouderen voorzieningen aanwezig zijn. Voor de kinderen is het van belang dat er voldoende speelgelegenheid aanwezig is, zoals het Boosterveldje, dat uitgebreid kan worden met een trapveldje, waar de huidige petanque banen liggen. Op dit veldje zijn bijvoorbeeld voetbalgoalen, een volleybalnet, of een klimhuisje met glijbaan neergezet kunnen worden. Multifunctionele voorzieningen, waarbij de jongeren de gelegenheid hebben om in eigen dorp te ontspannen. Het ontwikkelen van een jongerenontmoetingsplek zou er aan bijdrage dat de jeugd in het dorp kan blijven. Aangezien het dorp niet meer beschikt over een basisschool, speelt jeugdclub Don Bosco een belangrijke rol in de betrokkenheid van de jongeren in het dorp. De jeugdclub heeft als onderkomen de zolder van het gemeenschapshuis Boostenhof, die aan vernieuwing toe is. Om de leefbaarheid van de jeugd toch nog in het dorp te houden is het goed dat er een kinderopvang/crèche zal komen. Een combinatie van een nieuw onderkomen voor de jeugdclub gecombineerd met een kinderopvang/crèche is voor een dorp als Boekend een verrijking zijn voor de kinderen, jongeren en ouders. Een mooie plek voor een dergelijk onderkomen zou de grond op de kruising Geliskensdijkweg/Sitterskampweg kunnen zijn. Ruime plek, dicht bij de bossen, zodat de kinderen zich uit kunnen leven en tevens is het een ideale ligging voor mensen die werken op Trade Port en hun kinderen op de weg naar en van hun werk af kunnen zetten of op kunnen halen. Het ontwikkelen van een school zou voor de toekomst van het dorp erg goed zijn. Dit is grotendeels afhankelijk van de woningbouw die ontwikkeld gaat worden. De jongeren zijn de toekomst voor de leefbaarheid in het dorp. Voor de ouderen zal er meer fysieke en mentale toegankelijkheid van de leefomgeving moeten komen. Hierbij speelt een belangrijke rol, de bereikbaarheid van de omliggende delen, zoals Blerick en Venlo. In het dorp zijn geen levensmiddelen verkrijgbaar; er kan nergens gepind worden, hiervoor moeten we naar Blerick of Venlo. Aangezien er geen openbaar vervoer is, de toegangswegen naar Blerick en Venlo (het viaduct) slecht toegankelijk zijn voor fietsers of voetgangers en er niet overal trottoirs zijn is het voor ouderen vaak een probleem om te voorzien in bepaalde levensbehoeften. Het behouden van de SRV- wagen is dan ook van wezenlijk belang. Het is belangrijk dat de ouderen en minder valide mensen de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun dorp te blijven wonen. Het is dus van groot belang dat de gemeente stimuleert dat de zorg ook in de kleine dorpen Pagina 6

9 gehandhaafd blijft en dat woningen ook uitgerust kunnen worden met ondersteunende huisaanpassingen. Het ontwikkelen van zorg op afstand zal er ook een goede bijdrage aan leveren dat ouderen er kunnen blijven wonen. Een ander alternatief voor zorg zou kunnen zijn, om een opvang te creëren voor gehandicapten of een dagopvang voor ouderen. In het dorp staan twee grote panden leeg waar een opvang voor gehandicapten of ouderen een mooie invulling zou zijn. Te denken valt aan de boerderij Heershof en het voormalige pand van bakkerij Gielen. De boerderij Heershof is op dit moment behoorlijk in verval en hier zal op korte termijn iets aan gedaan moeten worden wil deze boerderij nog blijven bestaan. Door bijvoorbeeld een opvang in deze boerderij te vestigen, blijft een gemeentelijk monument bestaan. Het voormalige pand van bakkerij Gielen is een zeer modern pand, voorzien van vele luxe, ligt zeer centraal in het dorp en het is mooi om hier zoiets dergelijks in te kunnen vestigen. 5. VERKEER EN VEILIGHEID IN DE BOEKEND 5.1 Openbaar vervoer en verkeer Goed openbaar vervoer binnen de gemeente Venlo is, gelet op de afstand, juist belangrijk voor de Boekend. Dit geldt zowel voor het woon- werkverkeer als voor de bereikbaarheid van het stadscentrum en de in Venlo aanwezige voorzieningen. Voor de mensen in de Boekend is het van belang dat er een busverbinding zal komen om deze voorzieningen te kunnen bereiken. Op de route Venlo Maasbree zou de eerste halte op de Maasbreeseweg kunnen vervallen en in plaats hiervan zou een halte ter hoogte van de rotonde op de Mulkenshofweg kunnen komen. De deeltaxi is voornamelijk voor de oudere in het dorp een belangrijk vervoermiddel. De deeltaxi moet betaalbaar en behouden blijven. Met het oog op de aanleg van de A73 / A74 ontstaat er een ideale carpoolplaats, ter hoogte van het gebouw Rijkswaterstaat. Een carpoolplaats draagt bij aan het milieu en verminderd files. Op de plek van de bouwketen nabij het gebouw van Rijkswaterstaat is al een geasfalteerde en verlichte plaats aangelegd. Deze plaats heeft een centrale ligging ten opzichte van de gemeente Venlo en diverse aansluitingen van het autosnelwegennetwerk. Deze plaats kan zonder veel aanpassingen in gebruik genomen worden. Wel zal er een overdekte rijwielstalling geplaatst moeten worden. Op dit moment bestaat de mogelijkheid voor de schoolgaande jeugd van basisschool de Harlekijn om gebruik te maken van een schoolbus. Deze bus rijdt dagelijks s morgens en s middags tussen Blerick en Boekend om de kinderen veilig naar school te brengen en halen. Door de schoolbus is er een goed sociaal contact tussen de kinderen en de ouders en tevens is er sociale controle. Ook draagt deze bus bij aan het milieu, omdat de ouders niet allemaal apart hun kinderen naar school brengen en halen. Door bezuinigingen van de gemeente Venlo willen ze het schoolvervoer afschaffen. Wij als klein dorp vinden dat we in de afgelopen jaren al voldoende bezuinigingen hebben gehad, door de sluiting van de school. De schoolbus moet blijven! 5.2 Veiligheid Voor de Boekend is het belangrijk dat mensen daar onbezorgd kunnen leven. Veiligheid speelt hierin een grote rol. Aangezien het dorp regelmatig getroffen wordt door inbraken en Pagina 7

10 overlast van drugs, op de bekende dealplekken (parkeerplaats trimvelden, bossen bij Siberië, parkeerplaats begraafplaats de blerickse bergen, het gebied Koelbroek) in en nabij de Boekend zorgt ervoor dat mensen deze plekken gaan ontwijken. Meer controle van politie zou zorg dragen voor veiligheid. Struiken en planten goed snoeien, zodat de wegen goed zichtbaar zijn, zo voelen de mensen zich veiliger en zullen op deze plekken ook geen hangen dealplekken komen. Ook de sociale controle van mensen is een punt dat sterk gestimuleerd moet gaan worden. De verkeersveiligheid zou op verscheidene plekken flink aangepakt moeten worden. De Heymansstraat en Geliskensdijkweg die ondanks de drempels en aangepaste snelheden nog steeds als racebanen worden gebruikt. Snelheidscontroles/flitsers kunnen een optie zijn. De Heymansstraat is de hoofdstraat van het dorp waar veel gereden, gefietst en gewandeld wordt. Deze straat moet vernieuwd worden door de weg aan te kleden met bomen en planten en de straat te versmallen door er fietsstroken aan te brengen. Deze maatregelen zouden de snelheid moeten beperken. De Geliskensdijkweg, buiten de bebouwde kom en de Grote Blerickse Bergenweg is voor fietsers een gevaarlijke weg doordat er hard gereden wordt. Door aan beide zijden van de weg een fietsstrook aan te leggen op het bestaande wegdek, wordt de rijbaan versmald. Dit is een mogelijkheid om de snelheid te beperken. De Heymansstraat vanaf gemeenschapshuis Boostenhof tot aan de rotonde is voor voetgangers een gevaarlijke weg, doordat er geen trottoir is. Het bestaande rode klinkertrottoir zou doorgetrokken kunnen worden tot aan de rotonde. Wel zal dit een verhoogd trottoir moeten worden, zodat er geen auto s overheen kunnen rijden en het lastiger is om te parkeren. De Mulkenshofweg vanaf de rotonde naar de rotonde in Blerick is voor de voetgangers en fietsers zeer gevaarlijk. Er moet vanaf de rotonde tot aan het viaduct en vanaf het viaduct tot aan de rotonde in Blerick een trottoir aangelegd moeten worden voor voetgangers. De Kockerseweg vanaf de kruising Sitterskampweg richting Achter Kockerseweg is de weg te smal voor verkeer. Grastegels aan beide kanten van de weg zou de doorgang voor het verkeer verbeteren. Veel sluipverkeer wat leidt tot gevaarlijke situaties op de: Overkorenweg / Genijkenkampweg, er is weinig zicht door begroeiing van bomen en struiken en de wegen zijn erg smal. Een uitkomst zou bieden om de Genijkenkampweg rechtdoor te trekken naar de Beeksweg. Ook zal een betere verlichting op de Genijkenkampweg nodig zijn voor een betere verkeersveiligheid. Grote Blerickse Bergenweg en de Beeksweg wordt hard gereden, drempels of snelheidsbeperking zouden hier een uitkomst bieden. De kruising Grote Blerickse Bergenweg Sitterskampweg levert een zeer gevaarlijk kruispunt op, door te hoge begroeiing van planten. Kruising is hierdoor totaal onoverzichtelijk. De varkensruggen liggen te dicht op de weg, waardoor het onmogelijk is voor vrachtverkeer om de weg veilig in te rijden. Het viaduct van Blerick naar de Heymansstraat toe en omgekeerd is veel te smal voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Een breder viaduct met trottoir zou een uitkomst bieden. Pagina 8

11 5.3 Milieu Tussen 1956 en 1978 zijn er allerlei soorten afval gestort op de stortplaats Geliskensdijkweg. Tevens heeft er op het voormalige woonwagenkamp veel kabelafbranden plaatsgevonden, waar nooit verder onderzoek naar gedaan is. De inwoners van de Boekend maken zich ongerust over deze stortplaats en het kabelbranden. Hoe staat het gesteld met het grondwater, is deze stortplaats schadelijk voor de gezondheid en heeft ook het kabelbranden geen consequenties gehad voor de volksgezondheid? Vragen die onder de inwoners van de Boekend blijven spelen. Na jaren aandringen, is er nu actie ondernomen op de stortplaats door de gemeente Venlo. De deklaag op de stortplaats is op veel plaatsen onvoldoende. In december 2007 zijn er nieuwe peilbuizen geplaatst en hebben er nieuwe metingen plaatsgevonden. In april 2008 is bekend geworden dat er nog verder onderzoek plaats moet vinden, omdat er met name veel barium gevonden is op bepaalde plekken. Deze stortplaats moet aangepakt worden en er moet duidelijkheid komen over de volksgezondheid. Het is mooi als deze plek weer teruggegeven gaat worden aan de natuur. Met de komst van de A74 en de nieuwe aansluiting A73 zal er in de Boekend meer fijnstof vrijkomen, dat schadelijk is voor de gezondheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat door het plaatsen van bomen een deel van de fijnstof wordt gefilterd. Een idee zou zijn om een bomenrij langs de A73 te planten, in het kader van de fijnstof filtering. 6. RECREATIE IN DE BOEKEND 6.1 Sport en cultuur Sport en cultuur vormen een belangrijk onderdeel van de samenleving in de Boekend. Door de toename van de keuzemogelijkheden op allerlei gebieden, neemt de hechte samenleving in de Boekend af en merk je dat het steeds moeilijker is om bestaande verenigingen in stand te kunnen houden. Vanuit financieel oogpunt zullen de voorzieningen laagdrempelig gehouden moeten worden, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Vrijwilligers zijn onmisbaar. Een goede ondersteuning geven aan het vrijwilligerswerk is belangrijk, om de samenleving in de Boekend te behouden. Het behouden van subsidiebeleid is voor veel vrijwilligerswerk bij verenigingen en instellingen erg belangrijk. Sport De Boekend heeft veel sportieve recreatie voor binnen- en buitensport, dat het dorp weer levendig maakt. Het wordt in het dorp zeer positief beschouwd en het is dan ook noodzakelijk om deze sportieve recreatie te behouden. Absoluut noodzakelijk is dat deze voorzieningen goed bereikbaar zijn. Een bushalte nabij de sportcentra s zou hier een uitkomst bieden. Verder is een goede bewegwijzering met betrekking tot sportieve recreatie belangrijk. Pagina 9

12 Sportieve recreatie in natuurgebieden moet beperkt toegelaten worden. Behoud van de natuur staat voorop. Ook voor dit geldt dat er duidelijke aangegeven moet worden waar motorcross, mountainbiking en wielercross toegelaten mag worden. De trimbanen in het Maose boske, gelegen tussen de Heymansstraat en de Maashoflaan zijn toe aan een flinke opknapbeurt. De toestellen die er nog staan zijn in zeer slechte staat, enkele ervan zijn zelfs onbruikbaar en gevaarlijk. Met het oog op de vele trimmers die hier in de natuur komen trainen zou er weer nieuw leven in de trimbanen geblazen moeten worden. Door het vernieuwen of renoveren van toestellen en het snoeien van de struiken en bomen in het Maose Boske zou hier weer een prachtige trimbaan kunnen komen, dat zorgt voor een mooie sportieve recreatie. Cultuur De Boekend heeft niet veel cultuur in het dorp, met uitzondering van het verenigingsleven. Er wordt wel gewerkt om meer cultuur in het dorp te krijgen, dit zijn echter wel particuliere initiatieven. Enkele initiatieven zijn: Het ecosofische centrum Achantus; een natuurgeneeskundige praktijk, kruidenkwekerij, kruiden instructietuin, cursuscentrum, bibliotheek en studieruimte. In de volledige opnieuw opgetrokken schuur van de Egerboschhof is het de bedoeling om een expositie in te richten met een collectie betreffende geschiedenis van beeld & geluid. Deze expositie zal voor publiek opengesteld worden. Scelta Institute is in begin 2008 geopend. Een kwekerij, onderzoekscentrum, demonstratiekeuken en champignons museum in een. De accommodatie voor veel verenigingen is het gemeenschapshuis Boostenhof. Het heeft een centrale functie voor het verenigingsleven. Zoals al eerder benoemd is het voor de Jeugdclub Don Bosco geen overbodige luxe om een nieuw onderkomen te creëren, gecombineerd met bijvoorbeeld een kinderopvang. Het ledenaantal van deze vereniging stijgt behoorlijk en de zolder van het gemeenschapshuis Boostenhof zal hierdoor te klein gaan worden. Verder is de zolder toe aan vernieuwingen en verbouwingen, zodat de jeugd een goed en veilig onderkomen heeft. Een vast buiten podium voor evenementen op de plek van de voormalige petanque banen gelegen aan de Heymansstraat, is een nieuwe uitdaging voor verenigingen om daar een evenement te organiseren. Zo krijg je een centrale plek waar inwoners bij elkaar komen. Een goede culturele samenwerking draagt bij aan een hechtere samenleving in het dorp. 6.2 Toerisme en recreatie Het toerisme en recreatie wordt tegenwoordig door veel mensen als positief ervaren. Boekend heeft vele mogelijkheden om recreatief bezig te zijn. Er zijn twee wandelroutes van 5 en 10 kilometer door de natuurgebieden het Koelbroek en de Krayelheide. Deze wandelroutes De Greune Lông worden volledig door vrijwilligers onderhouden. Op dit moment wordt er door de vrijwilligers een nieuwe wandelroute ontwikkeld langs de autosnelweg. Er zijn nog diverse mogelijkheden om nieuwe wandelroutes te ontwikkelen in en nabij de natuur van de Boekend. Een leuke mogelijkheid zou zijn om een wandelroute langs de kapellen, kruisen en de historische boerderijen, die de Boekend rijk is, te ontwikkelen. Daarbij is een informatiebordje bij de betreffende kapellen, kruisen en historische gebouwen een leuke toevoeging. De stichting de Ortholaan verzorgt diverse wandelroutes door Pagina 10

13 het natuurgebied. De diverse wandelroutes zijn voorzien van voldoende rustplekken, ook is er een picknickplek. Een aantal wandelroutes is zelfs geschikt voor Nordic Walking. Er zou een wandelroute gecreëerd kunnen worden door de natuur naar het gebied van de Floriade. Een mooie gelegenheid om het dorp op de kaart te zetten. De Boekend is opgenomen in een tweetal fietsroutenetwerken, namelijk de Noordervaartroute en de Knooppuntenroute 79. Sinds een aantal jaren is de Boekend verrijkt met een forellenvijver, waar men recreatief kan vissen. Deze onderneming heeft een gezellig terras met uitzicht op de verschillende vijvers. Hiernaast worden er solexen verhuurd, om de nabij gelegen dorpen en natuur van de Boekend te kunnen bekijken. Op dit moment wordt er een plan ontwikkeld voor een groepsaccommodatie. Het centraal gelegen gemeenschapshuis Boostenhof is een gezellige horecagelegenheid, waar een leuk terras aanwezig is. Een andere recreatieve mogelijkheid is om paard te rijden of een huifkartocht te maken bij manege Beekshof. De gehandicaptenraad Venlo heeft een toeristische route door Blerick, Hout-Blerick en Boekend opgezet voor de rolstoelers en scootmobiel Ontwikkeling van een Bed & Breakfast of een mini camping zou een verrijking voor het dorp kunnen zijn, zeker met het oog op de Floriade Dit zou door een particulier initiatief gerealiseerd kunnen worden. Pagina 11

14 7. HET LANDSCHAP VAN DE BOEKEND 7.1 Natuur De Boekend is rijk aan veel natuur. Tussen Boekend en Maasbree ligt een grote oppervlakte bestaande uit drie natuurgebieden te noemen de Crayelheide, het Koelbroek en het Kolenven. Het is belangrijk dat de natuur is stand wordt gehouden en waar mogelijk wordt uitgebreid. Op dit moment wordt het stuk grond aan de Geliskensdijkweg ter hoogte van de voormalige autohandelaar van Susteren weer teruggegeven aan de natuur. Door de komst van de autosnelweg kan een gedeelte van het landschap opnieuw ingericht worden. Het zou mooi zijn om de geluidswal aan te planten met bomen en struiken, dit is beter voor het milieu en zal tevens het geluid dempen. Door de werkgroep De Greune Lông wordt er gewerkt aan een nieuwe wandelroute langs de geluidswal. Als men de Boekend binnenkomt via viaduct Mulkenshof kijkt men uit over een kale vlakte. Aan de rechterkant ligt het water bassin. Dit zou mogelijk aangeplant kunnen worden met bomen en struiken. Aan de linkerzijde ligt nog een klein perceel dat zou aangekleed kunnen worden met beuken, zoals vroeger langs de oprijlaan naar de boerderij Mulkenshof stonden en gedeeltelijk nog staan. De stukken grond nabij boerderij Heershof en de boerderij Keltjens die zijn overgebleven na de komst van de autosnelweg, zullen een nieuwe aankleding nodig hebben. Deze braakliggende percelen zullen opnieuw ingezaaid moeten worden met gras en zullen aangeplant kunnen worden zoals het oorspronkelijke landschap eruit zag. Zo behouden we de historische uitstraling bij deze omgeving. De beuken haag bij boerderij Keltjens zou weer verder aangeplant moeten worden. Een aantal fruitbomen en walnootbomen op die plek zullen een mooie bijdrage leveren aan het landschappelijke karakter. Als men vanuit de boerderij Heershof de wandelroute De Greune Lông volgt richting het Koelbroek, dan ligt er aan de linkerkant een groot weiland, met een vervallen stal en afval. Dit draagt absoluut niet bij aan het landschap. Ook dit gedeelte dient onderhanden genomen te worden. Als het perceel in gebruik blijft als dierenweide wat een leuke afwisseling is in het landschap, dan dient dit opgeruimd en onderhouden te worden. Als het aan de natuur wordt teruggegeven, dient het stuk te worden opgeschoond en aangeplant. Aan het begin van het pad (vanuit boerderij Heershof richting Koelbroek) zouden knotwilgen mooi tot hun recht komen. Verder zal er een goede wildafrastering moeten komen en dient er een bord geplaatst te worden dat inrijden alleen is toegestaan voor bestemmingsverkeer. In het natuurgebied Koelbroek bij de drie dikke bomen (voormalige autohandelaar van Susteren), ligt een verhard pad door het bos. Hier wordt gebruik van gemaakt door wandelaars en fietsers, maar ook rijden er auto s en er wordt regelmatig gedeald. Aan deze paden dient een bord geplaatst te worden dat inrijden alleen is toegestaan voor bestemmingsverkeer. Dit natuurgebied heeft een gevarieerd landschap, wat behouden moet blijven. Pagina 12

15 De Crayelheide en het Kolenven is een groot gebied waar vele vogels leven, hier heeft zich ook de Stichting de Ortholaan gevestigd. De stichting Ortholaan bestuderen de vogels in het natuurgebied en zaaien percelen in om de leefbaarheid voor dieren te vergroten. Er kan een leuke afwisseling in het landschap worden gebracht, door schapen of eventueel andere dieren te laten grazen. Zo wordt de natuur op natuurlijke wijze onderhouden. Als men de Crayelheide verder inloopt, komt men in een bebost gebied, waar veel wandelaars, trimmers, mountainbikers en ruiters van de natuur genieten. Het is van groot belang dat er geen vergunningen verleend worden voor het plaatsen van paardenstallen en keten in de natuur. Dit is een verstoring en draagt niet bij aan de verfraaiing van de natuur. Op dit moment heeft de Boekend een aantal paardenstallen en keten die niet goed onderhouden zijn en een verloederend aanblik geven voor de omliggende natuur en het landschap. Het opruimen van deze paardenstallen en keten en de plek weer teruggeven aan de natuur is een goed alternatief. 7.2 Agrarische sector De agrarische sector is ook in de Boekend aan het inkrimpen. Er zijn niet zoveel agrarische bedrijven meer aanwezig in het dorp. Om het oorspronkelijke dorpsbeeld te behouden moeten er diverse mogelijkheden voor de agrarische bedrijven blijven om zich verder te kunnen ontwikkelen. In de Boekend zijn bijna geen veehouderij bedrijven meer. Dit zal in de toekomst alleen nog maar minder worden. In de land en tuinbouw sector zal nog wel enige groei zitten, deze bedrijven brengen variatie in het landschap dat ook van belang is vanuit recreatief toeristisch oogpunt. Bij staking van bedrijven zal de vrijkomende grond goed benut moeten worden, om verloedering te voorkomen. Wel bezit de Boekend diverse boomkwekerijen, die bijdragen aan een mooie groenfunctie voor het dorp. Pagina 13

16 8. Conclusie Op dit moment lopen er al een aantal projecten, die beschreven worden in het dorpsontwikkelingsplan en nog niet afgewikkeld zijn. Enkele van deze projecten zullen we in onderstaande tekst toelichten. - Schoolbus: geen subsidie meer vanuit de gemeente. Voor de Boekend is het van groot belang dat de schoolbus behouden blijft, om de sociale contacten te behouden en voor de veiligheid van de schoolgaande jeugd. - Woningbouwproject aan de Heymansstraat: er worden op dit moment 8 seniorenwoningen en 3 starterswoningen gebouwd. Aanpassing van de Heymansstraat is van groot belang om de verkeersveiligheid te kunnen garanderen. Met name de snelheid verminderende maatregelen en de verhoogde kruising Heymansstraat/Kockerseweg zijn een prioriteit. - Veiligheid: het is van belang dat de mensen onbezorgd kunnen leven in het dorp. Veiligheid ten behoeve van verkeer is een zeer belangrijk onderwerp. Tevens is het van belang dat de bekende hang- en dealplekken aangepakt gaan worden. - Milieu: de voormalige stortplaats aan de Geliskensdijkweg is nader onderzocht door Royal Haskoning. Uit de metingen is naar voren gekomen dat er veel barium zit op sommige plekken. Verder onderzoek moet uitwijzen wat hiermee gaat gebeuren. - Sport: vernieuwing en aanpassingen voor het Maose Boske zijn in ontwikkeling. Dit wordt in het dorp als zeer positief ervaren. - JOP: er wordt op dit moment samen met de jeugd uit de Boekend een jongerenontmoetingsplek gecreëerd, op de plek van de voormalige petanque banen. Verder zijn er nog projecten die in de Boekend gerealiseerd moeten worden. Onderstaand worden de belangrijkste punten weergegeven. - Geluidswal: de kolossale betonnen geluidswal, is een belemmering voor het prachtige gebied rondom het Koelbroek. Het is dan ook noodzakelijk dat deze geluidswal aangeplant gaat worden met bomen en struiken. - Natuur: er is bij de gemeente Venlo een plan herinrichting en herstel van het landschap in de Boekend in verband met de aanleg van de A 73 ingediend. Het is van belang dat het plan gerealiseerd gaat worden. - Entree: wenselijk zijn bewegwijzeringen naar en van de entrees voor zowel fietsals autoverkeer. - Openbaar vervoer en verkeer: ter hoogte van het gebouw Rijkswaterstaat ligt een ideale carpoolplaats. Centrale ligging ten opzichte van de gemeente Venlo en diverse aansluitingen op het autosnelwegennetwerk. Tevens is het wenselijk om openbaar vervoer in de Boekend te realiseren. Een halte nabij de rotonde Beej Metz is wenselijk. - Woningbouw: voor het dorp Boekend is het van belang voor de elementaire voorzieningen dat er in de toekomst voldoende woningbouw zal worden gerealiseerd. Wel is van belang dat het dorpskarakter behouden blijft. - Historische elementen: de boerderij Heershof en het hallenhuis Achter Kockerse zijn twee historische elementen in het dorpskarakter die zeker behouden moeten blijven. De panden zijn op dit moment erg in verval geraakt, het is dan ook noodzaak hier een passende invulling voor te ontwikkelen. - Welzijn: een kinderopvang/crèche/school zou voor het dorp een goede ontwikkeling zijn voor de toekomst. De jeugd is de toekomst voor de leefbaarheid in het dorp. Pagina 14

17 - Zorg: voor de ouderen in het dorp zou zorg op afstand een uitkomst zijn, om zo de mogelijkheid te bieden dat de ouderen in het dorp zelfstandig kunnen blijven wonen. - Toerisme: het dorp beschikt over een aantal mooie wandel- en fietsroutes, deze kunnen uitgebreid worden, met bijvoorbeeld een wandel- en fietsroute naar de Floriade. - Cultuur: particuliere initiatieven worden als zeer positief ervaren in het dorp. - Agrarische sector: het is van belang dat het dorpsbeeld behouden blijft, er moeten uitbreidingsmogelijkheden blijven voor de agrarische sector. Het dorpsontwikkelingsplan is in 2007/2008 opgezet en zal in de komende jaren steeds vernieuwd en geactualiseerd worden. Pagina 15

Toeristische route door BLERICK

Toeristische route door BLERICK Toeristische route door BLERICK pag. 2 TOERISTISCHE ROUTE DOOR BLERICK VOOR ROLSTOELERS EN SCOOTMOBIELEN Het is raadzaam om wat te drinken mee te nemen Wij beginnen bij het Oude Raadshuis op het Antoniusplein.

Nadere informatie

Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni

Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni 29-06-2018 Vragenlijsten Veiligheid - voetganger pag. 6 - fietser - automobilist Parkeren pag. 12 Groen pag. 16 Routes en Toegankelijkheid pag.

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1 Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april 2018 p 1 Tijdens participatiebijeenkomsten is een aantal keren aangegeven dat niet alleen gekeken

Nadere informatie

Wensplan Verkeer & Veiligheid Stoutenburg-Achterveld, juni 2015

Wensplan Verkeer & Veiligheid Stoutenburg-Achterveld, juni 2015 Wensplan Verkeer & Veiligheid Stoutenburg-Achterveld, juni 2015 Door veel te praten, te luisteren en te leren is de werkgroep Buitengebied en Verkeer & Veiligheid Verkeersplan Achterveld/Stoutenburg van

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Brookkank. Wandelen Fietsen en tourisme. Wandel en Fiets routes. Wandelen.

Brookkank. Wandelen Fietsen en tourisme. Wandel en Fiets routes. Wandelen. Ruimte voor mens plant en dier Maak je erf goed Dat doen we samen Bakens in de tijd Brookkank. Belfeld. wwpm.van.kessel@das.nl Wandelen Fietsen en tourisme Colofon. Uitgave stichting Brookkank Belfeld.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Torenstraat 7 Gassel

Beeldkwaliteitsplan Torenstraat 7 Gassel 1 Gegevens over het plan: Plannaam: Datum: April 2017 Projectnummer Buro SRO: 14.40.09 Gegevens projectbetrokkenen: Opdrachtgever: Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. G. Ariens Dhr. G. Ariens Gegevens Buro

Nadere informatie

1) U hebt ooit gekozen om in De Steeg te gaan wonen. Wat waardeert u zo aan De Steeg?

1) U hebt ooit gekozen om in De Steeg te gaan wonen. Wat waardeert u zo aan De Steeg? De enquête 1) U hebt ooit gekozen om in De Steeg te gaan wonen. Wat waardeert u zo aan De Steeg? 4% 4% 3% 22% Natuur (bos en rivier) dicht bij huis Rust/ rustig dorp Prachtige ligging 8% 11% 22% Groene

Nadere informatie

Samen leven in Bernheze

Samen leven in Bernheze Samen leven in Bernheze Wij zijn samen Bernheze. Oud en Jong, werkend of nog naar school, of misschien al met pensioen. Wij zijn het die er samen voor zorgen dat het hier prettig leven is en wij zijn er

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM

INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM Uitgevoerd door ruim 75 betrokken buurtbewoners in samenwerking met CDA en VVD December 2017 INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM INPUT ALGEMEEN Knelpunten die van plein

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven?

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Werkgroep Wonen Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Wonen in de natuur, in bosrijke- en heide-omgeving Wonen nabij grotere dorpen en steden, meteen goede busverbinding

Nadere informatie

PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015

PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015 PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015 Na de presentatie door gemeente en initiatiefnemers over ontwikkelingen in Tienray waren de inwoners van Tienray aan zet om te

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

1 Voorzieningen / ondernemersklimaat 104

1 Voorzieningen / ondernemersklimaat 104 1 Voorzieningen / ondernemersklimaat 104 1 A Stimuleren van ondernemers 14 1 A 1 Ondernemers bij elkaar brengen 9 1 A 2 Hulp bij opzetten bedrijf. 1 1 A 3 Verminderde regelgeving voor ondernemers op Stad.

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk Dorpsraad komt naar je toe deze zomer Verslag bezoek Molenwijk Zaterdag 26 september 2015 1 Park rondom Kinderboerderij Over het algemeen zag het park er goed uit. Uiteraard liggen er takken, modder en

Nadere informatie

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Doel en opbrengst Debat van Baarle De gemeente wil graag samen met bewoners en belangenvertegenwoordigers de toekomst van de gemeente creëren. In het eerste

Nadere informatie

KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen

KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen 7 8 2 3 1 9 6 4 5 KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen 1. Kruispunt Douvieweg- Watouplein Knelpunten: - Op het kruispunt staat het doorgaand verkeer heel vaak geblokkeerd aangezien

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

SAMEN een mooie zomer op het Anna Paulownaplein! Maandag 1 juni 2015 Locatie: Kamer Hiernaast (Room Next Door)

SAMEN een mooie zomer op het Anna Paulownaplein! Maandag 1 juni 2015 Locatie: Kamer Hiernaast (Room Next Door) SAMEN een mooie zomer op het Anna Paulownaplein! Maandag 1 juni 2015 Locatie: Kamer Hiernaast (Room Next Door) Samenvatting Maandagavond 1 juni jl. kwamen bewoners en ondernemers van het Anna Paulownaplein

Nadere informatie

BEZORGD BADHOEVEDORP Wie zijn wij? Onze speerpunten.

BEZORGD BADHOEVEDORP Wie zijn wij? Onze speerpunten. BEZORGD BADHOEVEDORP Wie zijn wij? Onze speerpunten. Doel van de avond Uitleg van het proces tot nu toe. Wie zijn Bezorgd Badhoevedorp? Wat zijn onze speerpunten: Toelichting + schets. Bespreken speerpunten

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan

Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan op 10 april van 19.30 tot 21.15 uur in de zaal Maenen te Valkenswaard Aanwezig: Wethouder M. Wijnen A. De Vries (projectleider gemeente)

Nadere informatie

Naar een fietsvriendelijke herinrichting van de omgeving van het Engels Plein en de Vaartkom

Naar een fietsvriendelijke herinrichting van de omgeving van het Engels Plein en de Vaartkom Naar een fietsvriendelijke herinrichting van de omgeving van het Engels Plein en de Vaartkom De omgeving van het Engels Plein en de Vaartkom is op dit moment in volle ontwikkeling. Bij de (her)aanleg wordt

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen

Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen Aan de bewoners van Nieuwveen datum Februari 2012 ons kenmerk 12.02656 betreft Nieuwsbrief Woningbouwproject Nieuwveen Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen Via deze nieuwsbrief informeert de gemeente

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN WERKGROEPEN OUD STEIN

SAMENVATTING VAN WERKGROEPEN OUD STEIN SAMENVATTING VAN WERKGROEPEN OUD STEIN WONEN EN WERKEN WERKGROEP VROM Handhaven van het aantal sociale huurwoningen, ook bij sloopopgave na 2020. De aantrekkelijkheid van oud- Stein vergroten door in te

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Onderhoud verbeteren, verfraaien. Paarden op de rijbaan. Veroorzakers/ maneges aanspreken. Plaatsen waarschuwingsborden

Onderhoud verbeteren, verfraaien. Paarden op de rijbaan. Veroorzakers/ maneges aanspreken. Plaatsen waarschuwingsborden Overige knelpunten / wensen: Woonomgeving: Groenonderhoud bermen, rotonde. Onderhoud verbeteren, verfraaien. Gemeente Deels: 2009, 2010 Rotonde: 2012 Honden- en met name paardenpoep op fiets-/wandelpad

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Wegnummer N322. Landschapstype Rivierengebied. Verplaatsing kunst

Wegnummer N322. Landschapstype Rivierengebied. Verplaatsing kunst Wegnummer N322 Zaltbommel Landschapstype Rivierengebied Betuwe Kunst icoon Verplaatsing kunst Op de geluidswal langs de N322 (west deel) ten zuiden van Zaltbommel staan een vijftal kunstwerken. Het betreft

Nadere informatie

ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN. bewonersavond 20 september 2016

ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN. bewonersavond 20 september 2016 ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN bewonersavond 20 september 206 AGENDA. conclusies bewonersavond 2. algemene visie. opbouw masterplan - algemeen - fasering. uitwerkingen deelsites CONCLUSIES BEWONERSAVOND

Nadere informatie

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp.

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp. KiK Damwâld Het project omvat de herstructurering van bijna 2 kilometer weg en het winkelplein. Bijzonder punten in de weg worden ook bijzonder vormgegeven. Denk hierbij aan de kruisingen, de entrees en

Nadere informatie

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt impressie vanaf de Boogerd HET PLAN raat t kapellers De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt zetten zich in voor de multifunctionele

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Informatiebrief juni 2015

Informatiebrief juni 2015 In de laatste informatiebrief kreeg u informatie over de inrichting van de bosranden langs het nieuwe fietspad over het Oude Spoorbaantracé. In deze informatiebrief vindt u de huidige stand van zaken m.b.t.

Nadere informatie

Situatie 1. Binnenkomst via rotonde noordzijde van Eefde De rotonde is snelheidsbeperkend. De afslag naar Eefde is merkbaar door van asfalt naar stenen te gaan; de markering 50 km en het bord bebouwde

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg

Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg URHAHN BREEN FERWERDA Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg 5 juni 2019 Inleiding Op woensdag 5 juni 2019 organiseerde de gemeente Beemster in samenwerking met

Nadere informatie

De boerderij wordt gerenoveerd en is daarmee weer een lust voor het oog. Voor zowel voorbijgangers als buurtbewoners.

De boerderij wordt gerenoveerd en is daarmee weer een lust voor het oog. Voor zowel voorbijgangers als buurtbewoners. Erve Oostermaet. Niet voor niets een gemeentelijk monument. Jarenlang al bepaalt de boerderij het beeld van deze prachtige omgeving. Drie partijen gaan Erve Oostermaet in ere herstellen. Maar wel met een

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

1 Het tracé. Definitief ontwerp De Hoef. Gemeente Amersfoort. 21 november 2016 AMF182/Ldl/ augustus 2016

1 Het tracé. Definitief ontwerp De Hoef. Gemeente Amersfoort. 21 november 2016 AMF182/Ldl/ augustus 2016 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden Het sprookje van Wonen op het mooiste plekje van Uden park maashorst parkmaashorst.nl P ark M aashorst 1 Uden Noord, grenzend aan Maashorst, is het ideale gebied voor een bijzondere ontwikkeling. Op de

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Kwaliteitsimpuls openbare ruimte PARK DWINGELAND Ruimte voor initiatieven Workshop 27 november 2017 Houten duurzame speeltoestellen Toegankelijk voor ouderen Woningen integreren in groen Verbinden met

Nadere informatie

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur.

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur. Bijlage I Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur. Eenmalige budgetten voor onderwerpen die op korte termijn kunnen starten. De verschillende werkgroepen hebben eenmalig een

Nadere informatie

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP PROJECTPLAN TENNET 2e FASE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 PROJECT 1: LANDSCHAPSWANDELROUTE... 4 Verbinding tussen Tennet-landschapsprojecten 1.1 Inleiding 1.2 Eindbeeld 1.3

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

steenstraat Dorpse schaal Middelgrote schaal aan de randen PLAN B 15 MEI 2015

steenstraat Dorpse schaal Middelgrote schaal aan de randen PLAN B 15 MEI 2015 AH steenstraat Dorpse schaal Middelgrote schaal aan de randen PLAN B 15 MEI 2015 Een plan B De plannen van Albert Heijn om in Boxmeer een nieuwe supermarkt te bouwen inclusief sportvoorzieningen lijken

Nadere informatie

Banter Boulevard. Verbinden - groen - duurzaam - zelfvoorzienend - slimruimtegebruik - flexibel DNA van Bant - samen -...

Banter Boulevard. Verbinden - groen - duurzaam - zelfvoorzienend - slimruimtegebruik - flexibel DNA van Bant - samen -... De ambitie van Bant - één dorpsschool Banter Boulevard Verbinden - groen - duurzaam - zelfvoorzienend - slimruimtegebruik - flexibel DNA van Bant - samen -... Concept Januari 2018 De ambitie van Bant

Nadere informatie

Sessie 2: WENSEN VERKEER

Sessie 2: WENSEN VERKEER Sessie 2: WENSEN VERKEER FIETSEN 17x 3,5x 53x 13x 3x : Autovrij! 7,5x Toelichting: Gedeeld gebruik van de straat Shared space kan net niet Gedeeld gebruik: o Meer balans voet/fiets Fijn: straat 1 niveau,

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ideeën en acties lunchbijeenkomst

Ideeën en acties lunchbijeenkomst Ideeën en acties lunchbijeenkomst PANEEL ANALYSE Reactie Actie Opnemen in DO Bleek uithoek gaat daar ook iets gebeuren? Geen aantrekkelijke inrichting ap Bijzerwetering -> noordzijde: Veel beton, wandelen

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf

Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf Inleiding Weststellingwerf heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente en is daarom

Nadere informatie

Groene in Badhoevedorp-Oost. ideen voor een groen Badhoevedorp Els Verkaik, februari 2018

Groene in Badhoevedorp-Oost. ideen voor een groen Badhoevedorp Els Verkaik, februari 2018 Groene in Badhoevedorp-Oost ideen voor een groen Badhoevedorp Els Verkaik, februari 2018 Groen voor verbeteren leefbaarheid Omlegging A9 heeft veel invloed op leefbaarheid en groenvoorziening Badhoevedorp

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Sander van Schijndel Wietske Theloesen Programma tweede dorpsavond Standdaarbuiten 1. Opening 19:30 2. Terugblik eerste dorpsavond en eerste dorpstafel

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Heilaarstraat

TE KOOP. Breda Heilaarstraat TE KOOP Breda Heilaarstraat Unieke kans in Princenhage: twee prachtig gelegen bouwkavels met de mogelijkheid om een vrijstaande woning te bouwen met zeer ruime bouw mogelijkheden. De kavels liggen op een

Nadere informatie

Dorpsplan VRAGENDER December 2013

Dorpsplan VRAGENDER December 2013 Dorpsplan VRAGENDER December 2013 Inhoudsopgave I II Aanleiding Werkwijze II.1 II.2 Inwonersavond Website Voorwoord III IV V VI VII Het landschap Komende jaren Bibliobus Bevolkingsopbouw-onderzoek Ouderen

Nadere informatie

Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Floraplein e.o.

Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Floraplein e.o. Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Floraplein e.o. Betreffende straten: Floraplein, Florapark en Hazepaterslaan In deze toelichting op het concept voorlopig ontwerp (VO) schetsen we eerst de algemene

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Macharen

Voorzieningenkaart Macharen Voorzieningenkaart 2016-2030 Macharen Wat is er gedaan Algemeen Na de dorpsraad van oktober heeft een groep bewoners het initiatief genomen actie te ondernemen t.b.v. de voorzieningenkaart; Hieruit is

Nadere informatie

Doarpsfisy Earnewâld

Doarpsfisy Earnewâld Doarpsfisy Earnewâld Opdracht dorpsbelang voorjaar 2009: voorbereidingen starten voor opstellen dorpsvisie Start Diverse gesprekken met inwoners Keuze voor uitgebreide schriftelijke enquête om iedereen

Nadere informatie

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem Vraag en antwoord Algemeen 1. Waarom wordt deze Schakel Achterhoek - A1 aangelegd? De gemeente Lochem en de provincie hebben besloten een rondweg aan te leggen

Nadere informatie

Aan tafel in Overasselt

Aan tafel in Overasselt Aan tafel in Overasselt Dorp in ontwikkeling Overasselt maakte in 2009 een dorpsplan. Tijdens de Inspiratiedag op 3 oktober 2015 kregen we een rondleiding door het dorp om met eigen ogen de resultaten

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

Revitalisering bedrijventerrein Larserpoort - Opmerkingen in participatietraject door bedrijven, gebruikers en bezoekers

Revitalisering bedrijventerrein Larserpoort - Opmerkingen in participatietraject door bedrijven, gebruikers en bezoekers Revitalisering bedrijventerrein Larserpoort - Opmerkingen in participatietraject door bedrijven, gebruikers en bezoekers Wat Wordt dit Actie/reden niet uitgevoerd? 1 Stopbord bij Larserpoortweg richting

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed

Verslag themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed URHAHN BREEN FERWERDA Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster Verslag themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster 16 mei 2019 Inleiding Op donderdag 16 mei 2019 organiseerde

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Annen Categorisering van wegen

Annen Categorisering van wegen Annen Categorisering van wegen Inrichten op verblijfsfuncties Bij de inrichting van de wegen in het dorpsgebied van Anloo is de categorisering als erftoegangsweg uitgangspunt. In die categorie is de verblijfsfunctie

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter.

Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter. Correspondentie adres: Haarweg 11 3959 AM Overberg Tel: 0343-481661 www.overberg.nu infovob@overberg.nu Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter.

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Vitaal Vogelenzang: een tussenstand Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Agenda Leefbaarheid en vitaliteit Mogelijke maatregelen Openbare ruimte en groen Welzijn en zorg Leren en spelen Wonen Sport

Nadere informatie

Dorpsplan Vitale Kern Steenderen

Dorpsplan Vitale Kern Steenderen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Anna van Buerenplein 46 Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2595 DA Den Haag 5611 AZ Eindhoven Postbus 161 7400 AD Deventer Leeuwarden Amsterdam T +31 (0)570 666

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART #LVOPDEKAART

TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART #LVOPDEKAART TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART DIT IS Leidschendam-Voorburg is een actieve en betrokken gemeenschap waar mensen met plezier wonen, ondernemen en recreëren. Deze groene gemeente

Nadere informatie

Wat doet het waterschap voor de wegen?

Wat doet het waterschap voor de wegen? Lesbrief wegen Wat doet het waterschap voor de wegen? Veilige wegen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 Veilige wegen Sommige waterschappen zoals waterschap Hollandse

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT FAN VAN DOOSPEL

VISIEDOCUMENT FAN VAN DOOSPEL VISIEDOCUMENT FAN VAN DOOSPEL 2 INHOUD Fan van Doospel 3 Het proces 5 Wat maakt Doospel onderscheidend? Benoem jouw beste idee voor Doospel 6 7 Groete oet Doospel 8 Ik ben fan van Doospel, omdat: Een week

Nadere informatie

SLEYDAL FASE IV - TYPE 10

SLEYDAL FASE IV - TYPE 10 5 L A N D H U I Z E N, J A R E N 3 0 S T I J L SLEYDAL FASE IV - TYPE 10 HET NIEUWBOUWPLAN SLEYDAL TE HEEL BESTAAT UIT VERSCHILLENDE TYPEN GESCHAKELDE, HALFVRIJSTAANDE EN VRIJSTAANDE WONINGEN OP MOOIE

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

Herinrichting Kapteynlaan /Aartsbisschop Romerostraat. Informatiebijeenkomst

Herinrichting Kapteynlaan /Aartsbisschop Romerostraat. Informatiebijeenkomst Herinrichting Kapteynlaan /Aartsbisschop Romerostraat Informatiebijeenkomst 03 09 2015 03/09/2015 1 Agenda Welkom Trudie Timmerman Terugkoppeling en doelen Koen Westrik Verkeerstechnisch ontwerp Fred van

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 Groenschets Ten behoeve van nieuwbouw woning Familie Soberjé P/A Venrayseweg 115 5961 AE Horst Locatie woning Lindweg langs nummer 7 077-3981683 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 1.

Nadere informatie

Heukelum. Zicht op de Linge

Heukelum. Zicht op de Linge Heukelum Zicht op de Linge Het stadje Heukelum is een van de vijf kernen van de gemeente Lingewaal. Heukelum ligt in de Tielerwaard, aan de zuidoever van de rivier de Linge, in een van de meest westelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. okale artij ergeijk

Verkiezingsprogramma. okale artij ergeijk Verkiezingsprogramma okale artij ergeijk 2018-2022 Inleiding. De Lokale Partij Bergeijk is een onafhankelijke partij, die de belangen van alle inwoners van de gemeente Bergeijk wil behartigen. LPBergeijk

Nadere informatie

ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014

ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014 ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014 1. Inleiding De visie heeft betrekking op het dorpscentrum van Rockanje. Met het dorpscentrum wordt in de eerste plaats bedoeld het Dorpsplein. Dit plein moet

Nadere informatie