In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten."

Transcriptie

1 MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en wat er allemaal in geregeld is. De belangrijkste bepalingen over het aantal uren dat u werkt, uw werktijden, vakantie en verlof is geregeld in het hoofdstuk Mijn Tijd. In het hoofdstuk Mijn Geld wordt uitgelegd uit welke bestanddelen uw inkomen kan bestaan en wanneer u daar recht op hebt. Onder Mijn Gezondheid vindt u uw belangrijkste rechten tijdens ziekte. Werkingssfeer: wanneer is de cao Groothandel in Bloemen en Planten van toepassing? Uw functie wordt op basis van het functiewaardingssysteem ORBA ingedeeld in een functiegroep. Uw werkgever deelt u, bij aanvang of bij wijziging, schriftelijk mee in welke functiegroep uw functie thuishoort. De cao is van toepassing als - u werkt bij een bedrijf waarin meer dan de helft van de werkuren besteed wordt aan de groothandel (inkoop, voorraad houden en verkoop aan bedrijven) in - snijbloemen, - pot- en tuinplanten of - de producten die nodig zijn voor de kweek of teelt van deze bloemen of planten, - en het bedrijf is lid van de werkgeversvereniging die betrokken is bij de cao (de VGB), - en u een functie heeft in de functiegroepen I tot en met VI of een hieraan gelijkwaardige functie - en u lid bent van een vakbond die bij de cao betrokken is (FNV en CNV). Naast de uren die besteed worden aan groothandel, zijn er ook vaak werkzaamheden die bestaan uit het sorteren, verpakken, bewerken of het laden/lossen van de producten die het bedrijf verhandelt. De cao is niet van toepassing op vakantiekrachten en stagiaires. Als u geen lid bent van de bij de cao betrokken vakbonden, is uw werkgever verplicht de cao ook in uw geval toe te passen, tenzij u daar zelf bezwaar tegen hebt. Let op: De cao wordt voor algemeen verbindend verklaring voorgelegd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zodra de cao algemeen verbindend verklaard is, is de cao ook van toepassing op alle werkgevers die niet zijn aangesloten bij de VGB en hun werknemers. Op cao.minszw.nl kunt u zien of de cao op dit moment algemeen verbindend is. De cao kan, als u dat met uw werkgever heeft afgesproken, ook worden toegepast in andere gevallen dan bovenstaande. De cao heeft een einddatum. De VGB en de betrokken vakbonden zullen tegen de einddatum weer onderhandelen over een verlenging van de cao. 1

2 MIJN CAO Wat regelt de cao? In de wet zijn bepalingen opgenomen waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden. De VGB heeft namens haar leden met de vakbonden afspraken gemaakt waaraan werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer vallen zich moeten houden. Het gaat hierbij om zaken die een relatie hebben met uw dienstverband en - waarover niets in de wet geregeld is of - die aanvullingen zijn op de wettelijke bepalingen of - die afwijkingen van de wettelijke bepalingen zijn als dat door de wet wordt toegestaan. De cao is een minimum cao. Dat betekent dat er door uw werkgever niet in negatieve zin van de regelingen in de cao kan worden afgeweken, maar wel in positieve zin. Uw werkgever kan wel toestemming vragen bij de Commissie van Toezicht om in negatieve zin van de cao af te wijken. In de individuele arbeidsovereenkomst die u met uw werkgever hebt afgesloten kan naar de cao worden verwezen. In de arbeidsovereenkomst kunnen eventueel meer aanvullende afspraken worden gemaakt of afspraken worden vastgelegd over onderwerpen die niet in de wet of in de cao geregeld zijn. De belangrijkste arbeidsvoorwaarden worden in deze brochure uitgelegd. De tekst van de cao blijft bepalend als het gaat om de uitleg van de cao. Bij verschil van mening over de uitleg van de cao kunnen u en/of uw werkgever de Commissie van Toezicht verzoeken een beslissing te nemen. 2

3 MIJN TIJD Tijd: arbeidsduur en werktijden Arbeidsduur Als u met uw werkgever heeft afgesproken voltijd (fulltime) te werken, werkt u (gemiddeld) 40 uur per week. De arbeidsvoorwaarden in de cao zijn gebaseerd op deze arbeidsduur van 40 uur per week. Als u in deeltijd (parttime) werkt, worden uw arbeidsvoorwaarden naar verhouding berekend, behalve voor arbeidsvoorwaarden waarvoor in de cao bepaald is dat dat niet zo is. Deze brochure gaat uit van een voltijdmedewerker. Waar nodig wordt specifiek ingegaan op de situatie van de deeltijdmedewerker. Werktijden Voor de inroostering van de medewerkers heeft uw werkgever de keuze tussen de standaard werktijdenregeling of de variabele werktijdenregeling. De variabele werktijdenregeling kan alleen worden ingevoerd in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (of eventueel met de vakbond). Standaard werktijdenregeling Voor uw werkzaamheden wordt u maximaal op 5 dagen per week ingeroosterd. Deze dagen liggen op maandag tot en met zaterdag. Als een veildag op een zondag of op een feestdag valt kunt u ook worden ingeroosterd. Per dag wordt u minimaal 3 uur en maximaal 10 uur ingeroosterd. Variabele werktijdenregeling Voor uw werkzaamheden wordt u maximaal op 5 dagen per week ingeroosterd. Deze dagen liggen op maandag tot en met zaterdag. Als een veildag op een zondag of op een feestdag valt kunt u ook worden ingeroosterd. Per dag wordt u minimaal 3 uur en maximaal 10 uur ingeroosterd. Per week wordt u minimaal 32 en maximaal 45 uur ingeroosterd. Per periode van 26 weken wordt u maximaal 1040 uur ingeroosterd (gemiddeld 40 uur per week). Binnen de periode van 26 weken wordt er gewerkt met een plus- en minurensysteem. Per week kunnen maximaal 5 plusuren en 8 minuren gepland worden. Plusuren mogen binnen 26 weken gecompenseerd worden met minuren zonder dat daarvoor overwerktoeslag hoeft te worden betaald. De uren die u per week meer bent ingeroosterd dan 40 uur zijn plusuren. Als u echter in een week feitelijk meer werkt dan uw geplande rooster, heeft u over de meer gewerkte uren recht op overwerktoeslag De uren die u per week minder bent ingeroosterd dan 40 uur zijn minuren. Als u echter in een week feitelijk meer werkt dan uw geplande rooster, heeft u over de meer gewerkte uren recht op overwerktoeslag. Voor verduidelijking van het systeem van plus- en minuren en overwerktoeslag: zie de roostervoorbeelden in bijlage XI van de cao. Het weekrooster is altijd minimaal vier weken van te voren bekend. Tot een week voordat het rooster ingaat, kan de werkgever het rooster nog wijzigen. De werkgever kan het aantal uren per dag alleen minder dan een week van te voren wijzigen als hierdoor in die week plusuren voorkomen of beperkt worden. Hij moet zich hierbij wel houden aan het minimaal in te roosteren uren per dag (3 uur). Voor meer uitleg over overwerktoeslag: zie hoofdstuk Mijn Geld. 3

4 MIJN TIJD Tijd: vakantie en verlof Vakantie Per jaar heeft u recht op 192 uur vakantie op basis van een 40 urige werkweek. Als u niet het hele jaar in dienst bent, of parttime werkt, heeft u recht op een aantal vakantie-uren naar verhouding. Als u 50 jaar of ouder bent heeft u recht op extra vakantie-uren. U heeft dan recht op het aantal vakantie-uren uit onderstaande tabel: Leeftijd Vakantie 50 t/m 54 jaar uur 55 t/m 59 jaar uur 60 t/m 62 jaar uur Vanaf 63 jaar uur U heeft per jaar recht om minimaal 15 werkdagen aaneengesloten vakantie op te nemen. Uiterlijk op 1 april informeert u uw werkgever wanneer u deze vakantie wilt opnemen. Uw werkgever laat u binnen een maand schriftelijk weten of vakantie op het door uw gewenste tijdstip mogelijk is. Bij het vaststellen van het vakantierooster houdt uw werkgever rekening met de vereiste bezetting. Uw werkgever kan er ook voor kiezen om in de vakantieperiode voor (een deel van) het bedrijf een collectieve vakantie vast te stellen in een periode waarin het bedrijf bijvoorbeeld gesloten is. In dat geval kunt u niet zelf aangeven wanneer u uw aaneengesloten vakantie wilt opnemen. Daarnaast kan uw werkgever per jaar maximaal 24 vakantie-uren op een door hem gewenst tijdstip inplannen. Niet opgenomen vakantie-uren verjaren na vijf jaar. Verlof In de Wet Arbeid en Zorg is een aantal wettelijke vormen van verlof opgenomen waar de medewerker gebruik van kan maken. Deze verlofvormen dragen bij aan een evenwicht tussen werk en privé. U kunt hierbij denken aan ouderschapsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, zorgverlof en calamiteitenverlof. Het verlof is in sommige gevallen betaald. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan uw werkgever u een verzoek op basis van de wet Arbeid en Zorg niet weigeren. Naast de wettelijk vormen van verlof is uw werkgever verplicht om u doorbetaald verlof te geven in de volgende gevallen: Eigen Huwelijk / geregistreerd partnerschap / samenlevingsovereenkomst Huwelijk van naaste verwanten (zie cao) Eigen 25- of 40 jarig huwelijk Huwelijksjubilea van naaste verwanten (zie cao) Overlijden van naaste verwanten (zie cao) Verhuizing op verzoek van de werkgever Bevalling van de levenspartner (eenmalig) 2 dagen 1 dag 1 dag 1 dag 1-5 dagen (zie cao) 1 dag 2 dagen wettelijk kraamverlof Met uitzondering van het verlof wegens verhuizing wordt het verlof uit de tabel voor deeltijd werknemers niet naar verhouding verleend, maar volledig. 4

5 MIJN GELD Inkomen Uw inkomen bestaat uit meer dan het salaris dat u iedere maand (of periode) van uw werkgever ontvangt. U heeft ook recht op vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering. Daarnaast heeft u op grond van de cao mogelijk recht op toeslagen op uw salaris, bijvoorbeeld voor overwerk, inconveniënte uren en het werken op zon- en feestdagen. Hieronder worden al deze onderdelen van het inkomen nader toegelicht. Ten slotte wordt ingegaan op de pensioenregeling. Pensioen is immers uitgesteld inkomen. Inkomen: maand- of periodesalaris Uw functie wordt op basis van een functiewaardingssysteem ingedeeld in een functiegroep. Bij iedere functiegroep hoort een salarisschaal met een aanvangs- en een eindsalaris. De schalen zijn opgenomen in de cao. De bedragen in de salarisschalen zijn bruto bedragen. Afhankelijk van uw ervaring heeft u recht op een salaris tussen het aanvangs- en het eindsalaris van de salarisschaal die bij uw functie hoort. Indien u jonger bent dan 21 jaar, dan valt u in de jeugdschalen. De bedragen van deze schalen zijn in de cao opgenomen onder de salarisschalen. Na uw verjaardag wordt uw salaris door uw werkgever verhoogd. Indien u per periode (4 weken) betaald wordt, gelden er andere bedragen van wanneer u per maand betaald wordt. De bedragen per periode zijn vanuit de maandbedragen omgerekend. Voor de periodebedragen zijn er aparte salarisschalen. Afhankelijk van de onderhandelingen tussen de VGB en de vakbonden, zullen de bedragen in salarisschalen (en ook de feitelijke salarissen) op bepaalde momenten verhoogd worden. Kijkt u dus goed op welk moment welke salarisschaal van toepassing is. Naast de verhogingen van de schaalbedragen wordt uw individuele salaris ieder jaar op 1 januari herzien. In een deel van de bedrijven gebeurt dit op basis van een beoordelingssysteem. Afhankelijk van uw beoordeling wordt uw salaris als volgt verhoogd: Beoordeling Verhoging 2017 Verhoging 2018 Verhoging 2019 Goed 1,5% 2% 2% Normaal 0,75% 1% 1% Onvoldoende 0% 0% 0% Voor invoering van een beoordelingssysteem heeft uw werkgever instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging nodig. Als er geen beoordelingssysteem is binnen het bedrijf, wordt uw individuele salaris op 1 januari 2017 met 0,75% verhoogd en op 1 januari 2018 en 1 januari 2019 met 1%. Uw salaris kan maximaal tot het eindbedrag van de salarisschaal verhoogd worden. 5

6 MIJN GELD Inkomen: toeslagen Toeslagen: overwerk Als u jonger bent van 57,5 jaar, bent u verplicht overwerk te verrichten als uw werkgever dat van u vraagt, tot een maximum van 160 uur per 26 weken. Als u incidenteel extra werk verricht van maximaal een half uur direct aansluitend voor of nu uw ingeroosterde werktijd, geldt dit niet als overwerk. Het normale salaris wordt over deze tijd doorbetaald. Als binnen uw bedrijf de standaard werktijdenregeling van toepassing is, gelden de uren die u in opdracht van uw werkgever gewerkt heeft - boven de 40 uur per week of - boven de 10 uur per dag als overwerk. Als binnen uw bedrijf de variabele werktijdenregeling van toepassing is, gelden de uren die u in opdracht van uw werkgever gewerkt heeft - boven het aantal ingeroosterde uren per week of - boven de 10 uur per dag en - het eventuele positieve saldo van het plus- en minurensysteem na 26 weken (een negatief saldo wordt na 26 weken kwijtgescholden) als overwerk. Voor overwerkuren heeft u recht op een toeslag: Voor overwerkuren die vallen op: Toeslag op het uurloon: - Maandag tot en met zaterdag 26% - Een zesde werkdag in de week, die niet valt op 50% maandag tot en met zaterdag - Zon- of feestdagen 100% U heeft de keuze de toeslag uit te laten betalen bij uw eerstvolgende salaris of om te zetten in compenserende vrije tijd. Er geldt een maximum van 40 uur compenserende vrije tijd per drie maanden. Het meerdere wordt uitbetaald. Als u in deeltijd werkt en meer uren werkt dan u bent ingeroosterd, maar minder dan 40 uur per week of 10 uur per dag, heeft u geen recht op overwerktoeslag. De extra uren tellen wel mee voor de berekening van andere arbeidsvoorwaarden. Toeslagen: inconveniënte uren De normale werktijden liggen tussen 6.00 en uur. In overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (of eventueel met de vakbond), kunnen er binnen uw bedrijf andere tijden gelden. Als u minimaal 3 uur werkt buiten de normale werktijden, heeft u recht op een toeslag. Deze toeslag is gelijk aan 26% over de uren die u buiten de normale werktijden heeft gewerkt. 6

7 MIJN GELD Toeslagen: zon-en feestdagen Op zon- en feestdagen wordt niet gewerkt, behalve als - uw werkgever van mening is dat dat nodig is in het belang van het bedrijf of als - een veildag op een zon- of feestdag valt. Als u moet werken op een zon- of feestdag heeft u, naast de betaling van loon over de gewerkte uren, recht op een toeslag van 100%. Inkomen: vakantietoeslag In mei of juni ontvangt u vakantietoeslag. De vakantietoeslag is gelijk aan 8% van het totale verdiende bruto salaris in juni tot en met mei. De uitkering is bruto. Inkomen: eindejaarsuitkering Als u in december in dienst bent, ontvangt u aan het einde van het jaar een eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering is gelijk aan 1% van het totale in dat jaar verdiende bruto salaris en de vaste maandelijkse toeslagen. De uitkering is bruto. Uitgesteld inkomen: pensioen Als de cao op u van toepassing is, bent u verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling van het Pensioenfonds PGB. Dit geldt niet als uw werkgever ontheffing heeft gekregen van het bedrijfstakpensioenfonds omdat hij een minimaal gelijkwaardige regeling heeft. Meer informatie over de regeling vindt u op De pensioenpremie is gelijk aan 8% van het pensioengevend salaris. 50% daarvan wordt door uw werkgever betaald. De overige 50% wordt op uw bruto loon ingehouden. Voor de medewerkers die werken in een functie die is ingedeeld in de functiegroepen VII tot en met IX, kan uw werkgever besluiten tot vrijwillige aansluiting bij de pensioenregeling. 7

8 MIJN GEZONDHEID Ziekte Als u door ziekte niet kunt werken, meldt u zich ziek. Zodra u weer kunt werken, hervat u uw werk. U werkt samen met uw werkgever aan een zo spoedig mogelijke re-integratie. Tijdens ziekte heeft u, gedurende 2 jaar, recht op doorbetaling van 90% van uw salaris en van de vaste maandelijkse toeslagen. Mocht dit lager zijn dan het wettelijk minimumloon, dan is uw werkgever in het eerste jaar van uw ziekte verplicht u minimaal het wettelijk minimumloon uit te betalen. Per ziekmelding kan uw werkgever uw inkomen inhouden - over de eerste dag, bij uw eerste ziekmelding in het kalenderjaar. - over de eerste twee dagen, over de verdere ziekmeldingen in het kalenderjaar met een maximum van in totaal 5 ziekmeldingen per jaar. Dit geldt niet als u zich ziekmeldt wegens een chronische ziekte die u kunt aantonen door een doktersverklaring. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en re-integratie, ondanks het voldoen aan alle reintegratieverplichtingen binnen uw bedrijf niet mogelijk is, heeft u na 2 ziektejaren recht op een budget van EUR 1.000,-. Dit budget is bedoeld voor externe re-integratie. NB Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst van de cao is leidend en zal periodiek gewijzigd worden. 8

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de Groothandel in bloemen en planten. Looptijd: 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de Groothandel in bloemen en planten. Looptijd: 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de Groothandel in bloemen en planten Looptijd: 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst 1 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Hieronder worden eerst de bepalingen uit de Wet arbeid en zorg behandeld en daarna volgen de aanvullende bepalingen uit de CAO.

Hieronder worden eerst de bepalingen uit de Wet arbeid en zorg behandeld en daarna volgen de aanvullende bepalingen uit de CAO. Ouderschapsverlof Het recht op ouderschapsverlof is in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg geregeld. De CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening kent een aantal aanvullingen op de wet. Deze zijn

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN. Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN. Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst 1 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN #1506974 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 1 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder. Jonger dan 18 jaar

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder. Jonger dan 18 jaar CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Alle genomen besluiten, met betrekking tot

Nadere informatie

Technische wijzigingen Cao SW 2019

Technische wijzigingen Cao SW 2019 Technische wijzigingen Cao SW 2019 Cao-partijen, de VNG, de FNV en het CNV zijn onderstaande technische wijzigingen van de Cao SW overeengekomen: 1. Aanpassing in de definitie van werknemer, artikel 1.1

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!!

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Juni 2008 Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Er is een akkoord tot stand gekomen betreffende een nieuwe Horeca Cao en deze zal lopen van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010.

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN. Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN. Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 1 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloemen en

Nadere informatie

CAO ZOETWAREN. ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Zoetwarenindustrie Looptijd 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

CAO ZOETWAREN. ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Zoetwarenindustrie Looptijd 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 ZOETWAREN CAO ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Zoetwarenindustrie Looptijd 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 4001517_VBZ ADDendum CAO.indd 1 19-08-14 13:32 2 4001517_VBZ

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten 2017-2019 De Vereniging voor de Groothandel Bloemen en Planten (VGB) heeft op 15 februari 2017 met FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD. CAO voor de VVV

ONDERHANDELAARSAKKOORD. CAO voor de VVV ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO voor de VVV 2012 2013 Op 3 april 2012 hebben partijen, betrokken bij de CAO voor de VVV een onderhandelaarsakkoord bereikt, dat door CAO-partijen zal worden voorgelegd aan de

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

CAO Groothandel in Levensmiddelen in het kort

CAO Groothandel in Levensmiddelen in het kort CAO Groothandel in Levensmiddelen in het kort de hoofdpunten van de collectieve arbeidsovereenkomst Bakkerijgrondstoffen, Horecabenodigdheden, Specerijen, Vleeswaren, CAO in het kort de hoofdpunten van

Nadere informatie

Bijlage: Hoofdlijnen uit de concept-cao SZS/Hiswa op de belangrijkste onderwerpen JAARURENSYSTEMATIEK

Bijlage: Hoofdlijnen uit de concept-cao SZS/Hiswa op de belangrijkste onderwerpen JAARURENSYSTEMATIEK Bijlage: Hoofdlijnen uit de concept-cao SZS/Hiswa op de belangrijkste onderwerpen JAARURENSYSTEMATIEK 1. Voor iedere werknemer geldt een individueel jaarrooster gebaseerd op de Basis Jaarlijkse Arbeidsduur

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

Bijlage 3 Verlofschema

Bijlage 3 Verlofschema 56 KNMT-ARBEIDSVOORWAARDENREGELING 2019 Bijlage 3 Verlofschema Het verlofschema bevat een samenvatting van de verlofvormen die in Hoofdstuk 8 van de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige praktijken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb

Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb 2018-2021 6 december 2018 1. SALARIS A. Welke salarisverhoging is afgesproken? Tijdens de looptijd van de cao ontvangen medewerkers een structurele

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 januari 2017 t/m 30 juni 2019 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloemen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 januari 2017 t/m 30 juni 2019 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloemen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 januari 2017 t/m 30 juni 2019 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloemen

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN.

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. HANDLEIDING OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. LOGO S bpw cnv publieke zaak vedias abvakabo FNV datum: maart 2010 Handleiding overgangsregeling voor

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23393 18 mei 2018 Glastuinbouw 2018 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 januari 2017 t/m 30 juni 2019 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloemen

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN. Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN. Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 1 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloemen en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 juli 2009 t/m 30 juni 2012 1 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloemen en

Nadere informatie

Op 12 december 2018 zijn partijen het eens geworden over de verlenging van de MuseumCAO tot 1 oktober Het volgende is overeengekomen:

Op 12 december 2018 zijn partijen het eens geworden over de verlenging van de MuseumCAO tot 1 oktober Het volgende is overeengekomen: Aan CAO-partijen Museum cao 2018-2020 Datum 9 januari 2019 Betreft Definitief akkoord Museum cao 2018-2020 Op 12 december 2018 zijn partijen het eens geworden over de verlenging van de MuseumCAO 2016-2018

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Generatiepact Metalektro

Vragen en antwoorden over het Generatiepact Metalektro 1. ALGEMEEN 1.1 Wat is het Generatiepact? Cao-partijen hebben voor de looptijd van de cao een pilot Generatiepact afgesproken. Dit Generatiepact zorgt ervoor dat werknemers vanaf een bepaalde leeftijd

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022

Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 De Heus Cao De Heus 1 januari 2018 Pag. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities en algemene afspraken 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Principeakkoord. IKEA CAO 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2018

Principeakkoord. IKEA CAO 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2018 Principeakkoord IKEA CAO 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2018 Op 29 juni 2017 hebben IKEA Nederland B.V. te Amsterdam, Inter IKEA Systems B.V. te Delft, Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.) te Amsterdam

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN De naamloze vennootschap Centraal Bureau Slachtverzekeringen; De besloten vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten; De besloten vennootschap Controle

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

WERKT IJD ENR EG ELING

WERKT IJD ENR EG ELING WERKTIJDENREGELING Artikel 1 Algemene bepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 1. medewerker: diegene die op basis van een ambtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst in

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2012-2014

CAO KABEL & TELECOM 2012-2014 CAO KABEL & TELECOM 2012-2014 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. 1 Ouderschapsverlof Auteur: mr. Edith van Schie, XpertHR Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid

Nadere informatie

Beste werknemer, Met vriendelijke groet, het Bestuur van de StAG. VGN ABVAKABO FNV CNV Publieke Zaak FBZ NU 91

Beste werknemer, Met vriendelijke groet, het Bestuur van de StAG. VGN ABVAKABO FNV CNV Publieke Zaak FBZ NU 91 Beste werknemer, Het boekje dat voor je ligt is een project van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). De StAG is in 2005 opgericht door de werkgevers en de werknemersorganisaties in de Gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23881-n1 10 november 2015 Bloemen en Planten, Groothandel in 2015/2016 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over het Generatiepact Woondiensten

Veel gestelde vragen en antwoorden over het Generatiepact Woondiensten Veel gestelde vragen en antwoorden over het Generatiepact Woondiensten In de CAO Woondiensten 2017-2018 zijn afspraken gemaakt over de invoering van het Generatiepact Woondiensten: corporatiemedewerkers

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er een nieuwe cao is?

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er een nieuwe cao is? Versie 26 november 2018 Het document veel gestelde vragen over het onderhandelingsresultaat cao 2018-2020 bevat vragen die aan werkgevers en vakbonden zijn gesteld. Het is een dynamisch document dat we

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; gelet op artikel 160 van de gemeentewet alsmede artikel 4:1 en 4:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Bijlage gemeente Houten: IS

Bijlage gemeente Houten: IS Bijlage gemeente Houten: IS18.00294 Burgemeester en wethouders van Houten; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op hoofdstuk 4, 4a en 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

Cao Tentoonstellingsbedrijven: van oude naar nieuwe nummering

Cao Tentoonstellingsbedrijven: van oude naar nieuwe nummering Cao Tentoonstellingsbedrijven: van oude naar nieuwe nummering cao 2018- titel cao-bepaling herschrijving 2019 1 pag 3 Preambule 9.1.1; 9.1.2 pag 3 Algemeen 9.1.3; 9.1.4 1 Definities 9.2 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

CAO Groothandel in Levensmiddelen in het kort

CAO Groothandel in Levensmiddelen in het kort CAO Groothandel in Levensmiddelen in het kort CAO in het kort de hoofdpunten van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten, Bakkerijgrondstoffen,

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. CAO Gehandicaptenzorg - Algemeen De Arbeidsovereenkomst Beloning Arbeidsduur en werktijden 5

Inhoudsopgave. 1. CAO Gehandicaptenzorg - Algemeen De Arbeidsovereenkomst Beloning Arbeidsduur en werktijden 5 1 Inhoudsopgave 1. CAO Gehandicaptenzorg - Algemeen 2 2. De Arbeidsovereenkomst 3 3. Beloning 4 4. Arbeidsduur en werktijden 5 5. Bijzondere diensten 6 6. Vakantie en verlof 8 7. Sociaal Beleid 11 8. Arbeid

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

Looptijd De al verlopen cao wordt met 3 jaar verlengd en loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2016.

Looptijd De al verlopen cao wordt met 3 jaar verlengd en loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2016. Bunnik, 15 december 2014 Op 5 december jl. heeft de werkgeversonderhandelingsdelegatie van de werkgeversvereniging Agrarische Bedrijfsverzorgingsdiensten (WAB) een finaal, integraal en samenhangend eindbod

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden over het onderhandelingsakkoord cao Zelfstandige Klinieken Nederland

Vragen en Antwoorden over het onderhandelingsakkoord cao Zelfstandige Klinieken Nederland Pagina 1 van 6 Vragen en Antwoorden over het onderhandelingsakkoord cao Zelfstandige Klinieken Nederland 2019-2020 A. Loonstijgingen 1. In het filmpje zeggen jullie dat deze loonstijgingen echt nodig waren.

Nadere informatie

Start nieuwe contractenreeks Tussenliggende periode van opvolgende contracten voor bepalen van de reeks jaren: 3 maanden en 1 dag

Start nieuwe contractenreeks Tussenliggende periode van opvolgende contracten voor bepalen van de reeks jaren: 3 maanden en 1 dag Horeca Gilde (NHG) Bepaalde tijd contracten keten van 4 jaar/6 contracten bij bijzondere functies (o.a. invalkrachten) opvolgend werkgeverschap tijdelijk uitgesloten, dus wisselen tussen werkgevers is

Nadere informatie

CAO. 1 januari december 2018

CAO. 1 januari december 2018 CAO 1 januari 2017-31 december 2018 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK ARBEIDSRELATIE... 3 HOOFDSTUK TIJD... 5 HOOFDSTUK INKOMEN... 11 HOOFDSTUK ONTWIKKELING EN INZETBAARHEID... 20 HOOFDSTUK GEZONDHEID... 23 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao)

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) 12 april 2017 1. De invoeringsdatum van de nieuwe set bijzondere beloningen is 1 januari 2018. 2. De salarissen en salarisschalen van de groepen

Nadere informatie

CAO OVERGANGSBEPALINGEN MEBIN ( cao-o )

CAO OVERGANGSBEPALINGEN MEBIN ( cao-o ) CAO OVERGANGSBEPALINGEN MEBIN 2017-2018 ( cao-o ) Deze cao Overgangsbepalingen ( cao-o ) beperkt zich tot die overeengekomen bepalingen en afspraken die afwijken van de cao Mebin die vanaf 1 januari 2017

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken

leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken @ leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken 2 Collectieve arbeidsovereenkomst, bedrijfstak, salaris, vakantie, werkuren? 3 Waarom dit boekje? Volg jij een BBL-opleiding in

Nadere informatie

Generatiepact voor de branche Woondiensten

Generatiepact voor de branche Woondiensten Generatiepact voor de branche Woondiensten Kernpunten Generatiepact Het Generatiepact heeft een looptijd van drie jaar en staat open voor werknemers van 63 jaar en ouder met een arbeidscontract voor onbepaalde

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Partijen bij de CAO Gehandicaptenzorg, te weten: Werkgeversorganisaties: - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - MEE Nederland en Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23894 3 september 2015 Bloemen en Planten, Groothandel in 2015/2016 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8913 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 23-12-1997, nr. 247 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellevoetsluis. Nr. 8894 30 januari 2015 Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; gelet

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Ken je cao!

Ken je cao! www.stichtingvoorlichtingleerlingen.nl info@stichtingvoorlichtingleerlingen.nl Ken je cao! Waarom dit boekje? Volg jij een BBL-opleiding in de horeca? Dan zijn er voor jou en je leerbedrijf bepaalde rechten

Nadere informatie

Ontwikkelingsbudget en afspraak over robotiseringsontwikkelingen

Ontwikkelingsbudget en afspraak over robotiseringsontwikkelingen Looptijd Salaris Resultaat Afhankelijke Uitkering Cafetariasysteem 1 juli 2018 tot en met 30 september 2019 (15 maanden) De schaalsalarissen en feitelijke salarissen zullen per 1 juli 2018 met 2% en vervolgens

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie