Mobiliteitsstrategie De Kempen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiliteitsstrategie De Kempen"

Transcriptie

1 Mobiliteitsstrategie De Kempen

2 Inleiding De regio Zuidoost-Brabant heeft de handen ineen geslagen om gezamenlijk de regio leefbaar en bereikbaar te houden voor nu en in de toekomst met een scope van 15 jaar. We bundelen daarvoor als regio alle regionale en lokale maatregelen tot één gezamenlijke Bereikbaarheidsagenda voor de metropoolregio Eindhoven inclusief gemeente Veghel. Collectief willen we de slimste regio, met haar grote economische belangen als Brainportregio, verder versterken. Hiervoor is een goede stedelijke bereikbaarheid nodig, in combinatie met een aantrekkelijke omgeving. Dit doen we dan ook in overeenstemming met de koers zoals afgesproken in het Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland samen, slim, robuust. Mobiliteitsstrategie De Kempen is passend in de regionale Bereikbaarheidsagenda van Zuidoost-Brabant. De Mobiliteitsstrategie bestaat uit een beschrijving van: 1. Probleemanalyse en ambities; 2. De strategie in de regionale netwerken (OV-fiets-auto-SMART Mobility); 3. Maatregelen in de vorm van projecten. In 2015 is door de gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel gewerkt aan de bereikbaarheidsstudie voor het studiegebied Bladel en Reusel en de N284. Het doel van de studie was te komen tot een goede analyse van de bereikbaarheidsproblemen en een maatregelenpakket waarmee de problemen opgelost kunnen worden. Begin 2016 is de bijbehorende probleemanalyse vastgesteld. De gemeente Eersel heeft een analyse uitgevoerd als onderdeel van het gemeentelijke Verkeers- en vervoersplan.. De gemeente Oirschot heeft naar aanleiding van het regionale proces een uitwerking gedaan op het Oirschots verkeersen vervoersplan. Bergeijk heeft daarvoor in september 2015 de Gemeentelijke Visie Mobiliteit vastgesteld. Deze gemeentelijke analyses zijn basis geweest bij het opstellen van een regionale Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant en deze Mobiliteitsstrategie. Als Kempengemeenten sluiten we aan op de regionale strategie zoals geformuleerd in het Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland. Daarnaast zijn we actief betrokken geweest in de totstandkoming van de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant en het daarbij behorende Bereikbaarheidsakkoord. Dat doen we omdat het Mobiliteitssysteem natuurlijk een regionaal samenhangend geheel is en omdat we op die manier de krachten bundelen in de regio en in De Kempen om tot een goede aanpak van de Mobiliteitsopgaven te komen. 1

3 1. De strategie in de regionale Bereikbaarheidsagenda Zuid-oost Brabant (OV-fiets-auto- SMART Mobility); De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven, gemeente Veghel en provincie Noord-Brabant hebben samen en in interactie met haar stakeholders de strategie bepaald voor een goede en duurzame regionale bereikbaarheid. In de Bereikbaarheidsagenda wordt beschreven hoe de regionale partners (bedrijfsleven, stakeholders en inwoners) de huidige problemen willen aanpakken en nieuwe problemen voorkomen, anticiperen op veranderingen en de regionale ambities willen realiseren. De strategie is om bewust te kiezen voor een regionale aanpak die zich richt op het treffen van goed afgestemde maatregelen (slim en duurzaam) voor zowel fiets, OV, auto en knooppunten. Hierbij is gekeken naar de belangrijkste relaties voor dagelijkse verplaatsingen in het stedelijke netwerk. Met de inzet op een goed functionerend Daily Urban System met hoofdstromen en onderliggende subregionale en lokale maatregelen verhogen we de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Zuidoost-Brabant. De regionale Bereikbaarheidsagenda bevat ook afspraken over regionale gezamenlijke financierings- en uitvoeringsafspraken. De huidige situatie en de opgaven De huidige situatie in de regio Zuidoost-Brabant kan kernachtig als volgt worden samengevat. In het stedelijk netwerk ervaren gebruikers gedurende de spitsuren (2 á 3 uur per dag) drukte en congestie in het woon-werkverkeer en in de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen. Dat veroorzaakt hinder in de bereikbaarheid én de leefbaarheid. Net als in andere stedelijke netwerken betekent dit dat oplossingen dienen te worden gezocht in: het verbeteren van het inzicht in het functioneren van het zogenaamde Daily Urban System (data), het op orde brengen van de netwerken (auto, fiets, OV) en hun knooppunten (uitwisselen, overstappen) het slim(mer) organiseren van het dagelijkse gebruik. Dat gebruik bestaat uit vele individuele dagelijkse keuzes, die gedeeltelijk door sociale en economische afspraken worden beïnvloed, zoals werk- en openingstijden, en door verbetering van informatie over reismogelijkheden en de toegankelijkheid daarvan. De maatregelen in de Bereikbaarheidsagenda operationaliseren deze principes. Dat kan met fysieke maatregelen en met organisatorische maatregelen. Ook zal gedragsverandering (de dagelijkse mobiliteitskeuzen die worden gemaakt) bij de gebruikers van het Daily Urban System een belangrijke rol spelen in de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant kiest hiermee bewust voor een aanpak die zich richt op het treffen van goed afgestemde maatregelen voor zowel auto, fiets, OV en knooppunten in de belangrijkste relaties voor dagelijkse verplaatsingen in het stedelijke netwerk. Dit dient intergemeentelijk en in nauwe samenwerking met de Provincie te worden uitgewerkt in meerdere adaptieve verbeterprogramma s voor de komende jaar, die gefaseerd worden uitgevoerd. De gebiedsgerichte aanpak van de bereikbaarheidsproblematiek en het daarbij behorende Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 zijn hiervan een goed voorbeeld. 2

4 Principe afspraken Uitgangspunt voor het plan zijn de volgende principe afspraken van toepassing: Co-modaliteit bevorderen in het functioneren van de mobiliteitsnetwerken Hiervoor zijn fysieke maatregelen nodig in het (auto)wegennetwerk, in het fietspaden netwerk, in het Openbaar Vervoer systeem en in een aantal geselecteerde knooppunten. De maatregelen worden in deze agenda per netwerk behandeld, maar ook in onderlinge samenhang voor de belangrijkste relaties / corridors (woon-werk, woon-voorzieningen, e.d.). Organisatie en Governance De keuze voor een gebiedsgerichte co-modale aanpak heeft gevolgen voor de organisatie en de Governance in de regio. Dit vereist vernieuwing in de intergemeentelijke samenwerking en de organisatie en samenwerking met de Provincie. Voor het daadwerkelijk uitvoeren van Smart Mobility initiatieven die door private partijen worden voorgesteld en die slimmer gebruik in de dagelijkse praktijk kunnen helpen bevorderen is een effectievere Governance nodig. De bereikbaarheidsagenda stelt daartoe het inrichten van een Smart Mobility landingsplaats voor, waarin Business Initiatieven, Overheid en gebruikers(groepen) elkaar uitdagen, en waar initiatieven aan concrete locaties en gebruikersgroepen in het gebied kunnen worden gekoppeld. 3

5 2. Probleemanalyse en ambities De Kempen is een onlosmakelijk onderdeel van de Brainportregio. De Kempische gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk en Oirschot hebben samen ca inwoners. De bedrijventerreinen in deze gemeenten bieden een plek aan ongeveer 650! innovatief werkende bedrijven met ca medewerkers. Deze bedrijven zijn onder andere gevestigd op grote bedrijventerreinen in De Kempen, aan de N284 die samen functioneren als één economische toplocatie en tevens de bedrijventerreinen in Bergeijk en Oirschot. De Kempen moeten goed bereikbaar zijn vanwege de sterke industriële cluster (High- Tech maakindustrie en toeleveranciers) en het vele woon-werkverkeer richting Eindhoven e.o.. Naast de industrie zijn de vrijetijdseconomie en de landbouw belangrijke economische sectoren. De aantrekkelijke woon- en leefomgeving in De Kempen is belangrijk voor het vestigingsklimaat in de Brainportregio. Relaties in de Kempen. Voor de gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk en Oirschot zijn analyses uitgevoerd en maatregelen benoemd voor in twee relaties: 1. Relatie N284 A67: Reusel De Mierden, Bladel, Eersel Bergeijk, Veldhoven, Eindhoven (De Kempen) 2. Relatie N69: Bergeijk, Valkenswaard, Waalre, Eindhoven 3. Relatie A58: Eindhoven, Oirschot, Tilburg Centraal door de Kempen lopen relaties N284 en A67. Aan de randen van de Kempen liggen de relaties N69 en A58, met als gevolg dat voor Bergeijk en Oirschot de scope ook naar de randgemeenten buiten de Kempen is gericht. Voor Bergeijk is samenwerking gezocht, zijn analyses uitgevoerd en maatregelen gesorteerd voor de relatie N69 (Bergeijk, Valkenswaard, Waalre, Eindhoven). Gemeente Oirschot heeft zich gefocust op de relatie A58. Voor Mobiliteitsstrategie de Kempen is het van belang dat naar het totale gebied gekeken wordt en dat daarmee de focus ligt op alle drie bovengenoemde relaties. Relatie N284 A67: Reusel De Mierden, Bladel, Eersel Bergeijk, Veldhoven, Eindhoven (De Kempen). De Kempen zijn vanuit de Brainportregio bereikbaar via de sterke as over de N284 voor alle modaliteiten en voor de auto via de A67. De Provincialeweg N284 tussen A67 en de Belgische grens met Arendonk biedt de hoofdverbinding in het gebied. Door de regionale strategie om het autoverkeer naar de randen te geleiden en de geplande wijzigingen in de regionale infrastructuur (aanleg van de Westparallel N69) komt er een forse extra belasting op de hoofdwegen ten westen van Eindhoven (A67, Randweg Eindhoven A2/N2, A58). Als er niets gebeurd leidt dit tot knelpunten op die hoofdwegen. Het is daarmee ook van cruciaal en regionaal belang dat dit aandachtspunt onderdeel uit maakt van de Bereikbaarheidsagenda. Alle modaliteiten vragen om capaciteit van de as A67-N284. Op dit moment is er reeds een capaciteitsprobleem voor de verschillende modaliteiten (overstekende fietsers, openbaar vervoer en autoverkeer) op de N284 nabij Bladel-Hapert. De westelijke route via Arendonk wordt door de Belgen afgewaardeerd voor autoverkeer, waardoor de bereikbaarheid in westelijke richting beperkt is en de druk op de N284 nabij Bladel verder toeneemt. Als gevolg van (sluip)verkeer dat de knelpunten op de hoofdroutes ontwijkt, komt de leefbaarheid in de dorpskernen onder druk. Met name in de kern Reusel en de kernen tussen de A67 en A58, zoals Knegsel en Vessem is dat nu al het geval. Richting Bergeijk is er een inprikker voor autoverkeer in de vorm van de N397 en de nieuw te bouwen weg tussen Bergeijk en Eersel, die een belangrijke route blijft ook na aanleg van de N69. 4

6 De fietsverbindingen langs de N284 worden dagelijks gebruikt door werknemers binnen de Kempen en de fietsers die richting Veldhoven en Eindhoven fietsen. Het openbaar vervoer wordt voornamelijk gebruikt richting Eindhoven en Tilburg, maar speelt ondanks de potentie nog een kleine rol in het woonwerk verkeer, ook als gevolg van vertragingen op de as N284. Ter hoogte van Bladel zijn nu al keuzes gemaakt ten koste van de modaliteiten fiets en OV en ondanks dat is de doorstroming voor autoverkeer in de spitsen nog onvoldoende. Het openbare vervoer ontsluit niet alle kernen en daarom is er vraag naar een systeem van kleinschalige openbaar vervoer. De A67-West maakt onderdeel uit van de internationale route tussen de haven van Antwerpen en Duitsland. Daarmee is het hoge aandeel vrachtverkeer op de route grotendeels verklaard. Daarnaast is de A67-West van groot belang voor het intensieve forensenverkeer dat vanuit de Kempen dagelijks koers zet richting Eindhoven en verder. Vooral vanaf de aansluiting Eersel komt dit verkeer de A67 op. Dit leidt tot drukte, maar niet tot congestie. Parallel aan de A67 ligt de oude provinciale weg, die uitkomt in de kom van Veldhoven. Ten westen van Eindhoven zijn er geen spoorverbindingen, wel enkele busverbindingen met een intensief gebruik. Fietsers beschikken over enkele goede verbindingen met Eindhoven, maar hebben daarbij op enkele punten hinder van het autoverkeer, dat min of meer dezelfde routes volgt. Relatie N69: Bergeijk, Valkenswaard, Waalre, Eindhoven. Op de relatie tussen Eindhoven en de Belgische grens via de N69 is sprake van een relatief grote dagelijkse forensenstroom, met name vanuit Valkenswaard, Waalre, Bergeijk en Lommel e.o.. De mensen in het gebied zijn sterk op Eindhoven gericht, zowel voor bestemmingsverkeer als voor doorgaand verkeer via het hoofdwegennet en via het spoor. De relatie beschikt reeds over meerdere druk gebruikte fietsverbindingen, een zware ov-lijn en een zwaar belast autonetwerk, waar zich dagelijks congestie voordoet. Er is geen spoorvoorziening. Daarnaast zit er op de relatie een substantiële hoeveelheid zakelijk verkeer (nationaal en internationaal), deels doorgaand en deels met herkomst of bestemming in de regio. De bestaande wegenstructuur veroorzaakt ernstige leefbaarheidsproblemen, met name in de kernen van Valkenswaard en Aalst. De regio is in nauwe samenwerking met de provincie vergevorderd in het treffen van een oplossing een deel van deze problemen, in de vorm van de aanleg van de Westparallel tussen Valkenswaard-Zuid en Veldhoven-West (A67). Daarnaast is een groot aantal Nulplus- en Gebiedsimpuls maatregelen benoemd, die op lokaal niveau het probleemoplossend van de Westparallel moet versterken. Deels zijn deze maatregelen al in verschillende stadia van voorbereiding of uitvoering, enkele zijn echter strategisch van aard en vragen nog om een nadere invulling. Door aanleg van de Westparallel zal op de middellange termijn een wijziging komen in de routing door het gebied. Er ligt echter nog wel een opgave als het gaat over de N69 zuid om deze op te waarderen naar een internationale verbinding in een zelfde vorm als de nieuwe Westparallel. Ook voor de relatie N69 is het van cruciaal en regionaal belang dat dit aandachtspunt onderdeel uit maakt van de Bereikbaarheidsagenda. 5

7 Relatie A58: Eindhoven, Oirschot, Tilburg. Het principe co-modaliteit vereist maatwerk naar plaats en tijd. Dit betekent voor de randgemeenten een andere invulling dan voor het stedelijk gebied. De specifieke geografische ligging en de belangrijkste vervoersrelaties zijn voor de gemeente Oirschot daarom als uitgangspunten gehanteerd om te bepalen op welke wijze zij kan bijdragen aan het versterken van de interne breekbaarheid van de regio (het daily urban system). De uitkomst van deze ontdekkingstocht is dat de (fysieke) mogelijkheden om bij te dragen aan het versterken van de interne bereikbaarheid van de regio hoofdzakelijk liggen bij het versterken van de fiets als vervoersmiddel, het bundelen van openbaar vervoersstromen en het oplossen van doorstromings-, veiligheids- en leefbaarheidproblemen op de auto-inprikkers naar hoofdwegennet. Van ambitie naar maatregelpakketten. De mobiliteitsstrategie bestaat uit elkaar versterkende maatregelen om te zorgen voor een robuust verkeerssysteem en een sterke co-modale relatie vanuit De Kempen naar de Brainport regio Eindhoven en gelijktijdig de negatieve mobiliteitseffecten voor de omgeving beperken. De projectenlijst is een samenhangend geheel en de afzonderlijke projecten zijn deels randvoorwaardelijk voor elkaar. In het proces om te komen tot een regionale Bereikbaarheidsagenda is dit vertaald in adaptieve maatregelenpakketten. Dit pakket is indicatief, in die zin dat het is opgesteld met de kennis van nu. We willen het pakket adaptief programmeren. In onderstaande figuren zijn de maatregelen voor De Kempen weergegeven. De maatregelen worden toegelicht op de volgende pagina s. 6

8 Relatie N284 A67: Reusel De Mierden, Bladel, Eersel Bergeijk, Veldhoven, Eindhoven (De Kempen). (1) Robuuste verbinding Een robuuste doorstroming van het autoverkeer op het hoofdwegennet (A67-A58 en Randweg A2/N2 Eindhoven ). Voor de Kempen is op de A67 nabij De Hogt extra capaciteitsmaatregel noodzakelijk (maatregel 159); Versterken van de co-modale as N284 Daarmee zorgen voor een verbeterde doorstroming deze inprikker voor autoverkeer, openbaar vervoer en oversteekbaarheid voor de fiets. En daarmee deze weg geschikt maken als toekomstbestendige inprikker naar de robuuste rand (in dit geval de A67) voor autoverkeer (maatregel 131, 130, 162, 155); Fietsverbindingen Verbeteren van de fietsverbindingen naar en stallingen op de bedrijventerreinen (in de Kempen en richting Velhoven-Eindhoven) en OV knooppunten. Met name door de aanleg van een snelfietsroute nabij de N284 vanuit Reusel via Bladel Hapert Eersel - Steensel naar Veldhoven-Eindhoven en fietsverbindingen in de gemeente Bergeijk (maatregelen 134, 135, 136); Samenwerking Uitbouwen van de nu al uitstekende samenwerking met het bedrijfsleven op mobiliteitsgebied, om gedrag in het woonwerk- en landbouwverkeer te beïnvloeden (maatregel 151); Slimme aanpak verkeersveiligheid Slimme aanpak van de verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblematiek van landbouwverkeer in Reusel e.o. en op de N284. Een aansluiting nabij Reusel op de E34 blijft een wens voor de langere termijn om zo de regio via twee routes te ontsluiten op de A67/E34 (maatregel 165 en 403); Leefbaarheidsmaatregelen Leefbaarheidsmaatregelen om het autoverkeer in de dorpskernen via de daarvoor geschikte regionale autoroutes te laten rijden. Dit vraagt een gecombineerde aanpak van doorstromingsmaatregelen voor autoverkeer en daarbij het afwaarderen van routes in de dorpen of door SMART-Mobility oplossingen (combinatie van maatregelen 133, 152, 163, 164); Openbaar Vervoer Verbeteren van het openbare vervoer richting Eindhoven en Tilburg door een OVfiets knooppunt nabij Eersel, een OV-doorstroomas via de as N284-A67 en aanbieden van een SMART systeem van kleinschalig openbaar vervoer (maatregelen 157, 412). SMART Mobility De Kempen zet zich in en stelt haar wegen beschikbaar voor innovaties op gebied van SMART Mobility 7

9 Relatie N284 A67: Reusel De Mierden, Bladel, Eersel Bergeijk, Veldhoven, Eindhoven (De Kempen). (2) Auto: Verbetering doorstroming A67 tussen Veldhoven- West/N69 en De Hogt (bijv. 2x3) De verkeersintensiteit op de A67-West vertoont al enige tijd een stijgende lijn. De groei kan nu nog worden opgevangen doch zal op termijn tot dagelijkse congestie gaan leiden. Door de komst van de Westparallel wordt het moment waarop de congestie gaat optreden echter flink vervroegd. Via de Westparallel komen er dagelijks meer dan motorvoertuigen bij op het wegvak richting knooppunt De Hogt, hetgeen vrijwel direct tot capaciteitsproblemen leidt. Bij achterwege blijven van capaciteitsuitbreiding leidt de congestie (opnieuw) tot uitwijkend verkeer, met name naar de oude N69 door Valkenswaard en Aalst. Het feit dat dit wegvak niet is opgenomen als maatregel in het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland is reden om het op te nemen in het Bereikbaarheidsakkoord. Auto: Verbetering doorstroming A2/N2 Randweg Eindhoven tussen De Hogt en Leenderheide en capaciteitsuitbreiding knooppunt Leenderheide De toename van de A67-West leidt tot een hogere verkeersbelasting op de Randweg Eindhoven. Nu al is sprake van regelmatige congestie op de N2 tussen de aansluiting Waalre en knooppunt Leenderheide. De capaciteitsproblemen op de N2/Randweg houden vooral verband met de doorstroming op knooppunt Leenderheide, met verband houdend met de verkeerslichten op het oude verkeersplein. Uitbreiding van de capaciteit van het knooppunt is noodzakelijk om in de toekomst het functioneren van de N2 als robuuste rand rond de stad en onderdeel van de nationale stroomwegen te kunnen garanderen. Het feit dat het knooppunt niet is opgenomen als maatregel in het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland is reden om het op te nemen in het Bereikbaarheidsakkoord. Openbaar Vervoer: Multimodaal knooppunten Kempen bij Eersel Een knelpunt in het openbaar vervoer in de regio wordt gevormd door de beperkte reikwijdte van de beschikbare buslijnen. Het ontbreken van aantrekkelijke mogelijkheden om de last mile te kunnen overbruggen werkt negatief door in het gebruik van de voorzieningen. Daarom wordt Eersel een multimodaal vervoersknooppunt gerealiseerd, waar de reizigers te voet, op de fiets, met de bus of met de auto vanuit Bergeijk en vanuit elders in de Kempen uitstekend kunnen komen en met hoogwaardige voorzieningen kunnen overstappen op de HOV-lijn naar Eindhoven v.v. Fiets: Fietsverbinding Eersel-Bergeijk Om een goede verbinding te leggen tussen Bergeijk en het multimodaal knooppunt bij Eersel is het van belang dat het fietsverkeer tussen de kernen Bergeijk en Eersel goed gefaciliteerd en gestimuleerd wordt. Zo ontstaat voor Bergeijk om naast via Valkenswaard ook via Eersel naar Eindhoven/Veldhoven te reizen middels een HOV verbinding. Daarnaast is het ook van belang om een veilige fietsverbinding te realiseren ter hoogte van de Middenweg Eersel-Bergeijk. Auto: Aanleg Middenweg Eersel-Bergeijk In het kader van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 zijn afspraken gemaakt over de aanleg van de Middenweg Eersel-Bergeijk, die er voor moet zorgen dat het middengebied tussen beide kernen wordt ontlast van sluipverkeer, de verkeersdruk van doorgaand (sluip-)verkeer door de kern van Eersel vermindert en Bergeijk vanaf de A67 en N397 beter bereikbaar wordt. Deze maatregel moet nog worden uitgevoerd en wordt daarom opgenomen in het Bereikbaarheidsakkoord. 8

10 Relatie N69: Bergeijk, Valkenswaard, Waalre, Eindhoven. (1) Verbetering doorstroming A2/N2 Randweg Eindhoven tussen De Hogt en Leenderheide en capaciteitsuitbreiding knooppunt Leenderheide Maatregelen van de gemeente Eindhoven om de intensiteit van het autoverkeer in Eindhoven-Zuid te beperken (met name Aalsterweg) zorgt er voor dat verkeer van en naar de oude N69 voornamelijk afgewikkeld moet worden via de N2/Randweg. Nu al is sprake van regelmatige congestie op de N2 tussen de aansluiting Waalre en knooppunt Leenderheide. De capaciteitsproblemen op de N2/Randweg houden vooral verband met de doorstroming op knooppunt Leenderheide, met verband houdend met de verkeerslichten op het oude verkeersplein. Uitbreiding van de capaciteit van het knooppunt is noodzakelijk om in de toekomst het functioneren van de N2 als robuuste rand rond de stad en onderdeel van de nationale stroomwegen te kunnen garanderen. Het feit dat het knooppunt niet is opgenomen als maatregel in het Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland is reden om het op te nemen in het Bereikbaarheidsakkoord. Verbetering N69-zuid Valkenswaard-België Gekoppeld aan de aanleg van de Westparallel heeft de provincie binnen de kaders van het Gebiedsakkoord N69 de taak om het resterend wegvak van de N69 (Valkenswaard-Belgische grens) op te waarderen conform de provinciale normen. Het betreft na voltooiing van de Westparallel een van de zwakste overgebleven schakels in de internationale verbinding tussen Eindhoven en Hasselt. Aan Belgische zijde wordt gewerkt aan het voltooien van de opwaardering van de N74 (verlengde van N69) tot Gewestweg. Een groot deel van de N74 is uitgevoerd met een autosnelwegprofiel. Inmiddels is besloten dat bij de opwaardering van de N69-Zuid in het kader van een gebiedsgerichte aanpak de kwaliteit van het wegvak op vergelijkbaar niveau wordt gebracht als de Westparallel. Dat betekent dat inritten op de hoofdrijbaan worden verwijderd, aansluitingen ongelijkvloers worden gemaakt, parallelstructuren worden aangelegd en fietskruisingen liefst ongelijkvloers worden gemaakt. Tevens wordt gestudeerd op mogelijkheden voor verbetering van de openbaar vervoer verbinding tussen Eindhoven en België. Maatregelen Gebiedsakkoord: aanleg Westparallel en Nulplus Een deel van de nulplusmaatregelen uit het Gebiedsakkoord N69 in het kader van de Westparallel moet nog worden uitgewerkt c.q. uitgevoerd. In enkele gevallen dient nog een deel van de financiering te worden geregeld. Voor andere projecten is de financiering al geregeld. 9

11 Relatie N69: Bergeijk, Valkenswaard, Waalre, Eindhoven. (2) Realisatie Doorstroomas Valkenswaard-Bergeijk Bergeijk is voor diverse voorzieningen, waaronder winkelen en werken sterk gericht op Eindhoven. Dit vertaalt zich in een groot aantal dagelijkse verplaatsingen tussen beide plaatsen. Het merendeel van die verplaatsingen gebeurt met de auto. Reizigers met het openbaar vervoer kunnen nu gebruik maken van het verlengde van de buslijn Eindhoven-Valkenswaard. Gelijktijdig met de opwaardering van de lijn Eindhoven-Valkenswaard tot HOV-lijn wordt aangestuurd op opwaardering van het vervolg van de lijn in de relatie met Bergeijk. Dat kan door de lijn om te bouwen tot doorstroomas. De verbeterde kwaliteit zal leiden tot een intensiever gebruik en daardoor tot minder autogebruik in de relatie met Eindhoven. Fietsverbindingen omgeving Riethoven in relatie tot realisatie Westparallel Aanvullend op de realisatie van de Westparallel en de Nulplusmaatregelen zijn 3 vrijliggende fietsverbindingen in de gebiedsimpuls van de N69 opgenomen. Hierbij gaat het op de fietspaden, Heuvel, Schoolstraat en Broekhovenseweg te Riethoven. Met de realisatie van deze utilitaire fietsroutes wordt het regionale fietsnetwerk vervolmaakt en wordt het fietsen vanuit Bergeijk, Westerhoven en Riethoven naar Waalre en Veldhoven gefaciliteerd en gestimuleerd. Aanleg Middenweg Eersel-Bergeijk In het kader van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 zijn afspraken gemaakt over de aanleg van de Middenweg Eersel-Bergeijk, die er voor moet zorgen dat het middengebied tussen beide kernen wordt ontlast van sluipverkeer, de verkeersdruk van doorgaand (sluip-)verkeer door de kern van Eersel vermindert en Bergeijk vanaf de A67 en N397 beter bereikbaar wordt. Deze maatregel moet nog worden uitgevoerd en wordt daarom opgenomen in het Bereikbaarheidsakkoord. 10

12 Relatie A58: Eindhoven, Oirschot, Tilburg. Challengevariant (maatregel 30) Om de economische toplocaties aan de noordwestkant van de Brainportregio te ontsluiten wordt door de Eindhoven, Oirschot en Best een nieuwe ontsluitingsstructuur gerealiseerd tussen aansluitpunt Best /A58 en de aansluiting Airport/N2. Herinrichten Bestseweg (maatregel 510) De Bestseweg is een inprikker naar aansluitpunt Oirschot/A58, maakt deel uit van het openbaar vervoernetwerk en het regionale fietsnetwerk. Op deze weg zijn problemen met leefbaarheid, doorstroming, veiligheid en oversteekbaarheid (zie ook fase 2 randweg). Met de herinrichting wordt beoogd de doorstroming, leefbaarheid en de positie van de fietser te versterken. (Snel)fietsroute Endhoven Oirschot Tilburg (maatregel 88 en 513) De (elektrische)fiets is op de relaties Eindhoven - Oirschot Tilburg een goed alternatief voor de auto. De gemeente Oirschot wil de fietsinfrastructuur op deze relaties graag verbeteren dor samen met de regio een aantal ontbrekende schakels in te vullen (ontbrekende schakel Moorland) en de kwaliteit te verbeteren van de bestaande schakels (opwaarderen fietspad Eindhovensedijk en fietspad Spoordonk Oirschot). Leefbaarheid Middelbeers Op de Doornboomstraat in Middelbeers komen verschillende routes vanuit De Kempen naar de A58 en N395 samen. Samen met de omgeving worden maatregelen uitgewerkt om de leefbaarheid rondom deze inprikker te verbeteren (Hart voor de Beerzen). Concrete maatregelen worden inde tweede helft van dit jaar benoemd. Versterken NS Best als regionale OV-knoop (maatregel 507 en 510) Om de gemeente bereikbaar te houden per openbaar vervoer, zet Oirschot in op het bundelen van reizigersstromen en smart-mobility oplossingen voor de dunne stromen. Hieraan wordt invulling gegeven door de positie van station Best NS als knooppunt te versterken en te ontsluiten. Randweg Oirschot (maatregel 88, 510 en 513) Betreft het aanleggen van een nieuwe verbinding aan de zuidoostkant van Oirschot die de Kempenweg, Eindhovensedijk en Bestseweg met elkaar moet gaan verbinden. Deze nieuwe verbinding draagt bij aan het oplossen van een aantal verkeers- en leefbaarheidsproblemen op de inprikkers naar aansluitpunt Oirschot/A58. Ook maakt het de weg vrij om ontbrekende schakels in de fietsverbindingen Eindhoven Oirschot - Tilburg in te vullen, waaronder de Groene Corridor. De randweg heeft twee delen die gefaseerd te realiseren zijn: Fase 1: Kempenweg Eindhovensedijk, korte termijn maatregel (2018). Fase 2: Eindhovensedijk Bestseweg, middellange termijn maatregel (na 2023). Toelichting op deze fasering op de volgende pagina. 11

13 Fase 1: De Eindhovensedijk is van oudsher de verbinding tussen Endhoven en Oirschot. Deze directe verbinding naar de (toekomstige) economische hotspots aan de noordwest flank van de Brainport, wordt veelvuldig gebruikt als alternatief voor de A58. Studies tonen aan dat er ook na verbreding van de A58 druk blijft bestaan op de Eindhovensedijk. Ook is regionaal afgesproken dat de Eindhovensedijk, tussen Oirschot en Erica als autoverbinding in stand met blijven. Verder liggen aan de Eindhovensedijk een aantal belangrijke toeristische en recreatieve voorzieningen. In het project Groene Corridor willen de provincie, Endhoven en Oirschot deze toeristisch-recreatieve functies verder versterken, onder andere door het realiseren va n een aantrekkelijke fietsverbinding waaronder een fietsbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot. Aan de Oirschotse zijde is de Eindhovensedijk alleen via de woonwijk Moorland te bereiken. Dit leidt tot leefbaarheids- en veiligheidsproblemen, vooral voor fietsverkeer (waaronder diverse schoolroutes). Verder belemmert de te grote hoeveelheid autoverkeer op het westelijke deel van de Eindhovensedijk de aanleg van de beoogde fietsverbindingen en fietsbrug. Samengevat is de eerste fase van de randweg noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de regionaal gewenste fietsinfrastructuur tussen Endhoven Oirschot Tilburg. Verder draagt het bij aan robuustere autobereikbaarheid van de noordwestflank va n de Brainport. Fase 2: De Kempenweg en Bestseweg zijn twee belangrijke inprikkers naar de A58 met doostromings-, leefbaarheids- en veiligheidsproblemen, waaronder oversteekbaarheid voor fietsverkeer. Beide wegen maken deel uit van het openbaar vervoernetwerk, het regionale fietspadennetwerk en het regionale U-routenetwerk. De beoogde verbreding van de A58 biedt geen oplossing voor deze problemen. Het op termijn doortrekken van de eerste fase van de randweg naar de Bestseweg is een alternatief voor het regionale verkeer. 12

Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Guus Stappaerts

Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Guus Stappaerts Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Guus Stappaerts Datum nota : 2-06-2016 Afdeling : Ontwikkeling en Dienstverlening Portefeuillehouder : Wethouder C. van de Ven Onderwerp Mobiliteitsstrategie

Nadere informatie

Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. 10 mei 2016

Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. 10 mei 2016 Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 10 mei 2016 Bereikbaarheidsagenda Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Agenda: 1. Waar

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant:

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID OOST BRABANT BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUID OOST BRABANT Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: Bereikbaarheidsagenda als basis voor een bereikbaarheidsakkoord De directe aanleiding

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant:

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID OOST BRABANT BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUID OOST BRABANT Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: (Samenvatting van belangrijke onderdelen van het eindconcept d.d. 20 mei 2016)

Nadere informatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Stand van zaken Bereikbaarheidsagenda Regionaal Platform 20 april 2016 Roël Hoppezak Job van den Berg Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook, november 2015 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Mobiliteitsstrategie Nuenen. Werken aan de Bereikbaarheidsagenda Nuenen 31 mei 2016

Mobiliteitsstrategie Nuenen. Werken aan de Bereikbaarheidsagenda Nuenen 31 mei 2016 Mobiliteitsstrategie Nuenen Werken aan de Bereikbaarheidsagenda Nuenen 31 mei 2016 Doel van vanavond Informeren over de bereikbaarheidsagenda en het proces; Samenwerking opstarten met u (gemeentebestuur);

Nadere informatie

Bouwstenennotitie raadsvoorstel Bereikbaarheidsagenda

Bouwstenennotitie raadsvoorstel Bereikbaarheidsagenda Bouwstenennotitie raadsvoorstel Bereikbaarheidsagenda Deze notitie is opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een raadsvoorstel voor de Bereikbaarheidsagenda. Achterliggend doel is

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/011615

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/011615 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/011615 COMMISSIE Ruimte op 13 september 2016 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Bereikbaarheidsagenda metropoolregio Eindhoven Bijlage(n): Vergadering van:

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen

Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen 31 mei 2016 Job van den Berg 1 Inhoudsopgave Doel: informeren over lopend proces & eerste reactie ophalen Context: Bidbook & besluit Tweede Kamer Bereikbaarheidsagenda

Nadere informatie

Nummer : R Onderwerp : Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden'

Nummer : R Onderwerp : Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden' Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Nummer : R2016.101 Onderwerp : Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden'

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016 met zaaknummer AST/2016/011615;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016 met zaaknummer AST/2016/011615; RAADSBESLUIT Gemeente sklsten Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer: Bereikbaarheidsagenda Metropoolregio Eindhoven 27 september 2016 16.09.04 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 12R4826 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69

gemeente Eindhoven 12R4826 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R4826 12bst00600 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.351 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 Inleiding Na twee

Nadere informatie

Onderwerp Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden'

Onderwerp Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden' ** Raadsvoorstel Vergadering d.d. 27 september 2016 Agendapunt: 7. R 16-41 Datum B&W 9 augustus 2016 Portefeuillehouder LSJ Document-nr Opsteller gkor02 Onderwerp Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden'.

Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden'. Raadsvoorstel Onderwerp: Datum voorstel: 28 juli 2016 Vergaderdatum: 20 september 2016 Registratienr.: Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden'. Opsteller: Guus

Nadere informatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Bereikbaarheidsagenda Raadsledenbijeenkomst 6 april 2016 Roël Hoppezak Job van den Berg Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland: Samen, slim,

Nadere informatie

: bekrachtiging Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden' : Wonen

: bekrachtiging Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden' : Wonen Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis : bekrachtiging Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim

Nadere informatie

Mobiliteit en Innovatie Bereikbaarheidsagenda en akkoord ZO Brabant - eerste uitwerking

Mobiliteit en Innovatie Bereikbaarheidsagenda en akkoord ZO Brabant - eerste uitwerking Mobiliteit en Innovatie Bereikbaarheidsagenda en akkoord ZO Brabant - eerste uitwerking 12 april 2016 1 Uitwerking Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland samen slim robuust Zuidoost-Brabant: 11 Bereikbaarheidsakkoord

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Het gaat goed met de economie in Nederland en vooral in de regio Eindhoven. Nergens is de groei zo sterk als in deze

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kwaliteit en bereikbaarheid in Bladel en Reusel-De Mierden. Probleemanalyse. Gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden

SAMENVATTING. Kwaliteit en bereikbaarheid in Bladel en Reusel-De Mierden. Probleemanalyse. Gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden SAMENVATTING Kwaliteit en bereikbaarheid in Bladel en Reusel-De Mierden Probleemanalyse Opdrachtgever: Gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden Referentie: R004_T&P_BD3130-101-100 Versie: 01/Finale versie

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda

Bereikbaarheidsagenda Bereikbaarheidsagenda Mobiel door slimme keuzes - eerste uitwerking - Raadscommissie Eindhoven 31 mei 2016 1 Inhoudsopgave Aanleiding en proces Waarom en hoe Strategisch kader Mobiliteitsconcept Uitwerking

Nadere informatie

De Kempen - Eersel-Veldhoven-Eindhoven N284 (134/135) realisatie

De Kempen - Eersel-Veldhoven-Eindhoven N284 (134/135) realisatie Bereikbaarheidsagenda ZuidoostBrabant SUBREGIO DE KEMPEN Geprogrammeerd in 20172018 (quick wins) Geprogrammeerd in 20192022 Geprogrammeerd in 20232030 Fiets SFR Snelle fietsverbindingen De Kempen EerselVeldhovenEindhoven

Nadere informatie

BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUIDOOST-BRABANT IN ZICHT

BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUIDOOST-BRABANT IN ZICHT BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUIDOOST-BRABANT IN ZICHT MAART 2018 / 2 Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 21 gemeenten bundelen samen de krachten om inwoners de beste vervoersoplossingen

Nadere informatie

Mobiliteit en Innovatie: Bereikbaarheidsagenda. Job van den Berg Berry de Jong Portefeuillehoudersoverleg 1 februari 2016

Mobiliteit en Innovatie: Bereikbaarheidsagenda. Job van den Berg Berry de Jong Portefeuillehoudersoverleg 1 februari 2016 Mobiliteit en Innovatie: Bereikbaarheidsagenda Job van den Berg Berry de Jong Portefeuillehoudersoverleg 1 februari 2016 Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland: Samen, slim,

Nadere informatie

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

METROPOOL REGIO EINDHOVEN Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de 21 gemeenten en de gemeente Veghel Wu Ztfìti Ontv.bev. 16ik.01000 Metropoolregio Eindhoven 040 259 45 94 info@mölropoolregioeindhoven www.metropoolregioelndhovan.

Nadere informatie

Uitgangspunten financieringsstrategie Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

Uitgangspunten financieringsstrategie Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant Uitgangspunten financieringsstrategie Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant Deze financieringsstrategie is gericht op het bijeenbrengen van de cofinanciering van de middelen ( 55,75 miljoen) die door

Nadere informatie

Tilburg, 21 februari Aanvulling op BMF-Informatieblad N69 van 18 januari 2011

Tilburg, 21 februari Aanvulling op BMF-Informatieblad N69 van 18 januari 2011 Tilburg, 21 februari 2011 Aanvulling op BMF-Informatieblad N69 van 18 januari 2011 In de concept-verklaring Gebiedsopgave Grenscorridor/N69 staat dat naast het alternatief Westparallel en Nulplus ook het

Nadere informatie

Raadsvoorstel Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant

Raadsvoorstel Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant gemeente Eindhoven 16R6855 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01182 Beslisdatum B&W 6 september 2016 Dossiernummer 16.36.451 Raadsvoorstel Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant Inleiding De colleges van BenW van

Nadere informatie

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda :

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda : Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda 2012-2025: Scenario s Centrum binnen de Ring 2025 (handreiking voor de bespreking in de Commissie EM op 30 augustus 2011) INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Ondertekening bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant Registratienummer: 00578746 Datum: 12 juli 2016 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: P.C.J. Verheijen Nummer: RIB-HV1660

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

Raadsvoorstel Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant

Raadsvoorstel Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant gemeente Eindhoven 16R6855 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00884 Beslisdatum B&W 28 juni 2016 Dossiernummer 16.26.451 Raadsvoorstel Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant Inleiding De colleges van BenW van de

Nadere informatie

Verkeersvisie GVVP. Gemeente Reusel-De Mierden

Verkeersvisie GVVP. Gemeente Reusel-De Mierden Verkeersvisie GVVP Gemeente Reusel-De Mierden Colofon Titel: Auteurs(s): Opdrachtgever: Projectnaam: Verkeersvisie Bram Louwers en Martin Wouters Gemeente Reusel-De Mierden Actualisatie GVVP Projectnummer:

Nadere informatie

Module 3. Fiets. Inleiding

Module 3. Fiets. Inleiding Module 3. Fiets Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Landelijk beleidskader

Landelijk beleidskader Gemeentelijke Visie Mobiliteit Module Beleidskader Met het vaststellen van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2015-2018 op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad ingezet op de landelijke trend naar een

Nadere informatie

Afspraken mobiliteit

Afspraken mobiliteit Tilburg Oss Veghel Uden Bergen op Zoom s-hertogenbosch Oosterhout Eindhoven Helmond 1 1 1 1 0 8 0 8 1 0 1 1 1 1 8 0 8 Lobby Onderzoeken Auto Spoor Regionaal openbaar vervoer Fiets Overig Lobby Onderzoeken

Nadere informatie

Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland

Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland 4 maart 2016 Het aanbieden van het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland: samen slim robuust aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

CONCEPT. Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

CONCEPT. Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant CONCEPT Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 2017-2030 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

Statenmededeling. 1. De provincie Noord-Brabant onderschrijft de doelen uit de notitie Contouren Toekomstbeeld OV 2040.

Statenmededeling. 1. De provincie Noord-Brabant onderschrijft de doelen uit de notitie Contouren Toekomstbeeld OV 2040. Statenmededeling Onderwerp Contourennota Toekomstbeeld OV 2040 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De landelijke Contouren Toekomstbeeld OV, een belangrijk vervolgdocument in het

Nadere informatie

Wegcategorisering. Gemeentelijke Visie Mobiliteit. Van visie tot ambitie

Wegcategorisering. Gemeentelijke Visie Mobiliteit. Van visie tot ambitie Gemeentelijke Visie Mobiliteit Van visie tot ambitie Mobiliteit is een verbindende factor, die vele andere beleidsvelden raakt. Een goede mobiliteit draagt bij aan een goede economie als het gaat om werkgelegenheid

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Bereikbaarheidspakket Zuidoost-Brabant en Raadsledenbijeenkomst MRE 14 oktober 2015 Registratienummer: 00568675 Datum: 8 oktober 2015 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller:

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Op weg naar de toekomst

Verkeer en vervoer. Op weg naar de toekomst Verkeer en vervoer Op weg naar de toekomst Aanleiding en doel Veel projecten in voorbereiding en uitvoering Regionale ontwikkelingen Informeren over lopende projecten Ophalen input over enkele vraagstukken

Nadere informatie

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg Knelpuntenanalyse Holland Rijnland Portefeuillehoudersoverleg Alex van Gent en Lieke Hüsslage Agenda 1. Inleiding 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Regionale mobiliteitsagenda 4. Vervolgproces 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Samenvatting Afwegingskader

Samenvatting Afwegingskader Samenvatting Afwegingskader Dit is een samenvatting van het opgestelde en vastgestelde document Afwegingskader Noordoostcorridor. Dit geeft weer welk proces is doorlopen om te komen tot de uiteindelijke

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

Bezoek Regio Arnhem - Nijmegen. 6 September 2017

Bezoek Regio Arnhem - Nijmegen. 6 September 2017 Bezoek Regio Arnhem - Nijmegen 6 September 2017 Metropoolregio Eindhoven: transitie naar een bestuurlijk netwerk - Nieuwe uitdaging, nieuwe aanpak - SRE te bureaucratisch Samenwerking terug bij de gemeenten:

Nadere informatie

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast).

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast). Proces en procedure Wat ging vooraf? Na de publicatie van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) in december 2017 zijn: Wegontwerpen gemaakt van de alternatieven Smart Mobility-maatregelen vertaald

Nadere informatie

Gemeente Valkenswaard t.a.v. het college van Burgemeester en wethouders Postbus 10.000 5550 GA VALKENSWAARD

Gemeente Valkenswaard t.a.v. het college van Burgemeester en wethouders Postbus 10.000 5550 GA VALKENSWAARD Gemeente Valkenswaard t.a.v. het college van Burgemeester en wethouders Postbus 10.000 5550 GA VALKENSWAARD Onderwerp: Second opinion fietspad Oude Spoorbaantracé Datum: 30 augustus 2012 Uw kenmerk: 12uit05286

Nadere informatie

Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd. Hier komt tekst. Raadsinformatieavond. Utrecht.nl

Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd. Hier komt tekst. Raadsinformatieavond. Utrecht.nl Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd Raadsinformatieavond Hier 23 juni komt 2015 ook tekst Hier komt tekst Aanleiding (juli 2014) 1. Planstudie Ring Utrecht Welke mogelijkheden geeft reconstructie knooppunt

Nadere informatie

AGGLOMERATIE. Een analyse van verschillende perspectieven voor de economie van Zuid-Limburg

AGGLOMERATIE. Een analyse van verschillende perspectieven voor de economie van Zuid-Limburg AGGLOMERATIE Een analyse van verschillende perspectieven voor de economie van Zuid-Limburg - Strategische Actieplan Zuid-Limburg - Soete - Grensoverschrijdend Perspectief - Dona / Louter - Panorama Nederland

Nadere informatie

Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven veelzijdige stad duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Stand van Zaken commissie economie en mobiliteit 8 september 2015 Agenda A-avond Eindhoven op Weg (8 september 2015) 1 Aanleiding/doel

Nadere informatie

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP 2006-2015 10179-10405/PG/HB zoals vastgesteld in Regioraad van 25 september 2008 Colofon Regionale Fietsnet met Sternet Aanscherping RVVP 2006-2015 In

Nadere informatie

Raadsinformatie gemeente Valkenswaard. 22 maart 2012

Raadsinformatie gemeente Valkenswaard. 22 maart 2012 Raadsinformatie gemeente Valkenswaard 22 maart 2012 programma gebiedsakkoord milieueffectrapportage Structuurvisie betekenis voor Valkenswaard meningen in Valkenswaard hoe gaat het verder? proces naar

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

MIRT NowA SAMENVATTING MIRT ONDERZOEK NOORDWESTKANT AMSTERDAM SEPTEMBER 2017

MIRT NowA SAMENVATTING MIRT ONDERZOEK NOORDWESTKANT AMSTERDAM SEPTEMBER 2017 MIRT NowA SAMENVATTING SEPTEMBER 2017 SAMENVATTING N Het gebied tussen Alkmaar, IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer en Amsterdam is het NowA-gebied: de Noord westkant van Amsterdam. Amsterdam heeft een grote

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening Conceptbrief Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Provincie Noord-Brabant t.a.v. Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC DEN BOSCH gemeente Eindhoven Ruimtelijke Expertise, Ruimtelijke Expertise

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Statenfractie Zuid-Holland

Statenfractie Zuid-Holland Statenfractie Zuid-Holland Voorstel: verkenning naar een thematische fietsroute, die de Kennisas in Zuid-Holland met elkaar verbindt; van Noordwijk naar Rotterdam: het Sciencepad. PvdA Zuid-Holland Petra

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Memo. Advies werkgroep VLK. Achtergrond. Werkgroep VLK. Geactualiseerd ontwerp VLK

Memo. Advies werkgroep VLK. Achtergrond. Werkgroep VLK. Geactualiseerd ontwerp VLK Memo Advies werkgroep VLK Datum: 20 januari 2017 Deelproject: Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg (VLK) Leden: Frans van Oorschot (bewoner buurtschap Kalksheuvel) Beatrix v.d. Kolk (Hippische Sport) Co van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen.

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen. Vragen ter voorbereiding op de commissie Onderwerp: Integrale Strategie Ruimte. Gesteld door: VVD / I. Luijendijk Datum: 27 augustus 2017 Portefeuillehouder: Mart Wijnen Teammanager: Hans Appelmans Deadline:

Nadere informatie

De provincie zegt 140 mln beschikbaar te hebben. De gemeenten, waterschap en anderen (?) moeten dus 60 mln of 130 mln bijbetalen.

De provincie zegt 140 mln beschikbaar te hebben. De gemeenten, waterschap en anderen (?) moeten dus 60 mln of 130 mln bijbetalen. N69: BMF wil de beste en goedkoopste oplossing Volgens de Plan- MER zijn West/Midden en Westparallel beide kansrijke alternatieven. Wij hebben ze vergeleken op 25 aspecten (zie Blauwe tabel aan ommezijde).

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Afspraken met de Minister over het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland Registratienummer: 00568675 Datum: 12 november 2015 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: Nummer:

Nadere informatie

25% meer. fietsgebruik

25% meer. fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2 maart 2011 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale- Statenverkiezingen

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Inhoud Deel I Achtergronden... 3 Waarom deze m.e.r.-studie?... 3 Wat zijn de knelpunten op de Sloeweg?... 3 Welke stappen zijn

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven?

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? De beoordeling voor de discipline MENS-MOBILITEIT gebeurde op vlak van de doelstellingen van het MASTERPLAN 2020: verbeteren van de bereikbaarheid

Nadere informatie

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum Stationsweg huidige situatie Stationsweg nieuwe situatie Wagenstraat huidige situatie Wagenstraat nieuwe situatie Huidig profiel: 50 km weg, 7 m asfalt,

Nadere informatie

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen TUSSEN A1: BRUG OOST& WEST SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen STEDENDRIEHOEK DE A1 IS EEN BELANGRIJKE RIJKE (INTER)NATIONALE AS De A1 vormt

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016 Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2015.1245 RIS 290600 8 janauri 2016 Stand van zaken maatregelen aan inprikkers

Nadere informatie

fietssnelweg f35 realisatie snel en veilig op de fiets door twente financieringsmogelijkheden programma van eisen deeltrajecten

fietssnelweg f35 realisatie snel en veilig op de fiets door twente financieringsmogelijkheden programma van eisen deeltrajecten 1 2 4 3 fietssnelweg f35 Figuur 4: Tracéontwerp: op maaiveld (1en 2), talud (3) of palen (4). snel en veilig op de fiets door twente realisatie programma van eisen financieringsmogelijkheden De F35 is

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie Hoogwaardige snelle fietsroute Oost-West

Haalbaarheidsstudie Hoogwaardige snelle fietsroute Oost-West Haalbaarheidsstudie Hoogwaardige snelle fietsroute Oost-West Gemeente Leudal en Roermond Inloopavonden 30 en 31 januari Welkom! Welkom op de eerste inloopavonden voor de haalbaarheidsstudie Hoogwaardige

Nadere informatie

PLATFORM N69 WEST - MIDDEN

PLATFORM N69 WEST - MIDDEN PLATFORM N69 WEST - MIDDEN beter en goedkoper 1. ONS VOORSTEL Een groot aantal belangengroepen uit de regio, verenigd in het Platform N69, zijn teleurgesteld over de keuze die nu gemaakt lijkt te gaan

Nadere informatie

Inloopbijeenkomst N34 aansluiting Klijndijk/Odoorn. Namens: Werkgroep N34 Odoorn/Klijndijk Provincie Drenthe Gemeente Borger - Odoorn

Inloopbijeenkomst N34 aansluiting Klijndijk/Odoorn. Namens: Werkgroep N34 Odoorn/Klijndijk Provincie Drenthe Gemeente Borger - Odoorn Inloopbijeenkomst N34 aansluiting Klijndijk/Odoorn Namens: Werkgroep N34 Odoorn/Klijndijk Provincie Drenthe Gemeente Borger - Odoorn Woar giet het over? Doel van de inloopbijeenkomst Aanleiding Studies

Nadere informatie

Statenvoorstel. Snelfietsroute Leiden-Katwijk

Statenvoorstel. Snelfietsroute Leiden-Katwijk Statenvoorstel Vergadering Januari 2018 Nummer 7066 Onderwerp Snelfietsroute Leiden-Katwijk Vergaderdatum GS: 19 december 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 31 januari 2018

Nadere informatie

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer MIRT-procedure #onzea2 Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer Definiëring en afbakening van het probleem en het proces van de verkenningsfase Kern van de verkenningsfase is trechteren:

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Samenvatting Gebiedsakkoord 27 juni 2012

Samenvatting Gebiedsakkoord 27 juni 2012 Samenvatting Gebiedsakkoord 27 juni 2012 Op 27 juni 2012 is het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 ondertekend. In het Gebiedsakkoord staat het voorkeursalternatief Westparallel Plus beschreven. Dit voorkeursalternatief

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK

INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK Over een samenhangend netwerk van hoogwaardige fietsroutes in regio Gooi en Vechtstreek PREAMBULE Overwegende dat: - In het onderzoek voor

Nadere informatie

Brainport Duurzaam Slim Verbonden. Mobiel door slimme keuzes!

Brainport Duurzaam Slim Verbonden. Mobiel door slimme keuzes! Brainport Duurzaam Slim Verbonden Mobiel door slimme keuzes! Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samen 5 Slim 7 Co-modaal 8 Deel 1: Bereikbaarheidsagenda 12 Deel 2: Governance en organisatie 17 Deel 3: Afspraken

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Welkom Hans van Agteren wethouder verkeer, milieu,

Nadere informatie

Memo. Concept

Memo. Concept Memo Aan Jan Bosman Van Carlo Murtas Datum 4 december 2014 Onderwerp projecten opstellen Uitgeest Telefoonnummer 06-52179016 E-mail Status Carlo.Murtas @ProRail.nl Concept Eigenaar Hierbij een korte notitie

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. 1 juni 2016 PORA Terugblik Analysefase en Vooruitblik Oplossingsrichtingenfase

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. 1 juni 2016 PORA Terugblik Analysefase en Vooruitblik Oplossingsrichtingenfase MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam 1 juni 2016 PORA Terugblik Analysefase en Vooruitblik Oplossingsrichtingenfase 1-6-2016 1 Presentatie 1. Aanleiding + waar we staan met NowA 2. Resultaten analysefase

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing voor aansluiting Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 op A67

Proactieve aanwijzing voor aansluiting Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 op A67 Proactieve aanwijzing voor aansluiting Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 op A67 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel

Nadere informatie

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016 Onderzoek ontlasten Vlietbruggen Onderzoeksresultaten Adviesgroep 10 mei 2016 2 Algemene conclusies Verkeer Voertuigverliesuren ochtendspits Voertuigverliesuren avondspits 10000 9000 8000 7000 6000 5000

Nadere informatie

Meerjaren Investerings Programma Mobiliteit (MIPMo )

Meerjaren Investerings Programma Mobiliteit (MIPMo ) 16-04-2012 Meerjaren Investerings Programma Mobiliteit 2013-2016 (MIPMo 2013-2016) Methode en prioriteiten Dienst Stadsbeleid Afdeling Leefomgeving, Wonen en Economie Contactpersoon R. Kraus Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Brainport Park. het nieuwe samenwerken

Brainport Park. het nieuwe samenwerken Brainport Park het nieuwe samenwerken Positionering Brainport: Eén van de drie pijlers van de nationale economie Brainport als dé Toptechnologieregio van NL Sterk internationaal georiënteerd met belangrijke

Nadere informatie

Bundel Roden/leek - Groningen

Bundel Roden/leek - Groningen Bundel Roden/leek - Groningen Uitvoeringsprogramma Periode 2006 2010 Provincie Drenthe Provincie Groningen Gemeente Noordenveld Gemeente Leek Gemeente Groningen OV Bureau Groningen Drenthe Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Milieueffectrapportage (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69

Milieueffectrapportage (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69 Milieueffectrapportage (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69 projectnr. 233400 revisie 01 20 mei 2011 Deel A: Hoofdrapport VERSIE t.b.v. ambtelijk overleg 26 mei 2011 en bestuurlijk overleg 16/17 juni

Nadere informatie