Statuten HSC Scaldis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten HSC Scaldis"

Transcriptie

1 Statuten HSC Scaldis

2 Inhoud Artikel I. Vereniging... 3 Artikel II. Leden... 4 Artikel III. Ereleden... 6 Artikel IV. Financiën... 7 Artikel V. Praesidium... 8 Sectie 5.01: De praeses... 8 Sectie 5.02: De vice-praeses... 8 Sectie 5.03: De quaestor... 8 sectie 5.04: De secretaris... 8 Sectie 5.05: De cantor... 9 Sectie 5.06: De schachtentemmer... 9 sectie 5.07: De zedenmeester... 9 Sectie 5.08: Archivaris... 9 Artikel VI. Vergaderingen Artikel VII. Doop Artikel VIII. Cantus Artikel IX. Verkiezingen Artikel X. Pro-senioren Artikel XI. Peterschap Artikel XII. Commilitones Honoris Causa Artikel XIII. Algemeen

3 Artikel I. Vereniging 1. De vereniging heeft tot doel sociale, culturele en sportieve activiteiten voor haar leden te organiseren. 2. De vereniging heeft niet tot doel zich te verbinden met enige religieuze, politieke of wijsgerige strekking. 3. De activiteiten vinden plaats gedurende het hele jaar. 4. Het praesidium tracht in de mate van het mogelijke minstens tien activiteiten te organiseren. 3

4 Artikel II. Leden 1. Zij die lid willen worden, moeten voor het beschouwde academiejaar een studentenkaart van een in Gent gevestigde universitaire instelling kunnen voorleggen. Ook personen die een studentenkaart van een in Gent gevestigde instelling hoger onderwijs buiten de universiteit kunnen voorleggen kunnen worden toegelaten als lid. Uitzonderingen op deze, zie punt Het praesidium is bevoegd om mensen bij bijzondere toelating lid te maken van de vereniging. (bijvoorbeeld mensen die reeds werken). 3. Leden zijn: Woonachtig te Dendermonde, Buggenhout, Berlare, Wichelen, Lebbeke, Zele of Hamme (deelgemeenten inbegrepen). En/of hebben minstens vier jaar school gelopen te Dendermonde. Personen afkomstig uit andere steden behorende tot het arrondissement Dendermonde: Laarne, Waasùunster en Wetteren. Deze behoren echter niet tot onze belangrijkste doelgroep. Uitzonderingen op deze regel vallen onder punt Extra muros leden zijn mensen die niet voldoen aan de voorwaarden onder punt 3. Deze kunnen toch toegelaten worden als volwaardig lid indien minstens de helft van de praesidiumleden daarvoor de toestemming geeft. 5. Het aantal extra-muros leden mag nooit meer dan 20% bedragen van de actieve leden. Indien dit quotum overschreden wordt mag deze club geen bijkomende extra-muros leden meer aanvaarden als kandidaat lid. 6. Wanneer men lid wordt, gaat men onvoorwaardelijk akkoord met de statuten van Scaldis en de statuten van het SK Ghendt. 7. Elk lid dient ieder jaar zijn/haar lidgeld te betalen. 8. De leden zijn niet verplichte de doop te doorlopen. Niet -gedoopte leden mogen echter niet deelnemen aan de cantussen. Uitzonderingen hierop zijn ereleden en mensen die worden toegelaten door het praesidium. 9. Het praesidium kan een lid uitsluiten met een meerderheid van twee derde. De betrokkene heeft wel het recht om tijdens de zitting van het praesidium zijn/haar standpunt te verdedigen. 4

5 10. De leden hebben toegang tot alle activiteiten tenzij het praesidium anders beslist. Uitzonderingen hierop zijn de praesidiumvergadering, zie artikel VI punt Niet-leden nemen niet deel aan activiteiten tenzij ze uitgenodigd worden door het praesidium. Daarvoor is steeds de toestemming van de praeses vereist. Wanneer een bepaalde activiteit volzet is, krijgen leden voorrang op niet-leden. 12. Het lidmaatschap eindigt door: Het overlijden van het lid. Het niet betalen van lidgeld door het lid. Uitsluiting door het praesidium. De schriftelijke opzegging van het lid. 5

6 Artikel III. Ereleden 1. Ereleden zijn personen, bedrijven of instellingen die een erelidkaart van de vereniging kopen of verkrijgen na verleende diensten. 2. Een erelidkaart is één jaar geldig. 3. Het praesidium bepaalt wie er in aanmerking komt voor een erelidkaart. 4. Men wordt niet toegelaten als erelid als men nog actief student is. Doctoraatsstudenten zijn hierop een uitzondering. 5. Ereleden worden schriftelijk of via mail uitgenodigd voor alle activiteiten van de vereniging. 6. Ereleden worden gratis toegelaten op cantussen en fuiven, tenzij het praesidium daar anders over beslist. Voor andere activiteiten ligt de beslissing bij het praesidium. 7. Het erelidmaatschap eindigt door: Het overlijden van het erelid. Het niet betalen van erelidgeld door het erelid. Uitsluiting door het praesidium. De schriftelijke opzegging van het lid. 6

7 Artikel IV. Financiën 1. De financiële middelen van de vereniging kunnen bestaan uit: Contributie van de leden. Verkoop van erelidkaarten. Sponsering. Donaties. Subsidies. 2. De vereniging mag voor iedere activiteit een bepaald bedrag aan de leden vragen. 3. Het lidgeld, evenals de prijs van de ereleden wordt ieder jaar door het praesidium bepaald. 7

8 Artikel V. Praesidium 1. De vereniging wordt bestuurd door het praesidium, dat jaarlijks verkozen wordt. 2. Het praesidium bestaat uit: de praeses, vice-praeses, quaestor (of penningmeester), secretaris (of ab-actis), cantor, schachtentemmer en zedenmeester. 3. De bestuurstaken omvatten: S EC T IE 5.01: D E PR A ESES Is verantwoordelijk voor het toezicht op de andere leden van het praesidium. Zal de andere leden van het praesidium ondersteunen in de uitvoering van hun taken. Zal contact houden met andere verenigingen. Zit de vergaderingen voor. Leidt de cantussen. Woont de vergaderingen van het SK Ghendt en de Oost - Vlaamse gilde bij of stelt een vervanger aan indien hij niet kan. Heeft naast de penningmeester een volmacht bij de bank. Ieder lid dient de richtlijnen van de praeses te volgen. S EC T IE 5.02: D E V I C E-PR AESES Voert de taken van de praeses uit indien deze niet beschikbaar of aanwezig is. Is belast met de praktische inrichting van de vergaderingen. Is verantwoordelijk voor het lokaal, de drank, de propaganda. S EC T IE 5.03: D E Q U A ESTOR Moet voor minstens 32 studiepunten ingeschreven zijn aan de Universiteit Gent Beheert de gelden van de vereniging. Houdt als gemachtigde contact met de bank, leveranciers e.d. Is verplicht gedurende het academiejaar een complete boekhouding bij te houden. Andere praesidiumleden hebben het recht om deze boekhouding doorlopend in te kijken. SEC T I E 5.04: D E SEC R ETAR IS Vervaardigt en bewaart de notulen. 8

9 Zorgt voor de ledenlijsten, lidkaarten, erelidkaarten, drukwerk. Is verantwoordelijk voor het jaararchief, clubschild, clubvlag. Overhandigt op het einde van zijn mandaat het jaararchief aan de archivaris, zie sectie Is eindredactuer van het clubblad. Het clubblad verschijnt minimum drie maal per werkingsjaar. S EC T IE 5.05: D E C A N TOR Heft de liederen aan op een cantus, hij stelt daarvoor ook een liederenlijst op. Gaat naar de cantoravonden van het SK Ghendt. Is belast met het aanleren van nieuwe liederen. Is verantwoordelijk voor het organiseren van culturele activiteiten. S EC T IE 5.06: D E SC H A CHTENT EM MER Zorgt voor de organisatie van de doop en de eventuele voordoop. Is verantwoordelijk voor de schachten op elke activiteit van de vereniging. Zorgt voor de deelname aan het schachtenconvent van het SK Ghendt. Zorgt ervoor dat de schachten ontgroend worden. Is verantwoordelijk voor het opleiden van de schachten tot volwaardige commilitones. SEC T I E 5.07: D E Z ED ENMEEST ER Waakt over de orde tijdens de cantussen en eventueel op andere activiteiten indien de praeses hem aanstelt. Treedt op als doopmeester indien geen enkele pro)senior daartoe bereid wordt gevonden. Is verantwoordelijk voor het organiseren en leiden van de sportactiviteiten. S EC T IE 5.08: A R C HI VARIS Is geen actief lid van het praesidium en heeft dus ook geen stemrecht. Wordt aangesteld door het praesidium en voert deze taak uit zolang hij in de mogelijkheid verkeerd dit naar behoren te doen. Ontvangt elk jaar het jaararchief van de secretaris waarna hij dit catalogeert en klasseert. 9

10 Het archief blijft eigendom van de club en kan te allen tijde door een (ere)lid worden opgevraagd en ingekeken. 4. Het praesidium waakt over de handhaving van de statuten. Elk praesidiumlid heeft echter het recht om bij hoogdringendheid zaken bij te voegen of weg te laten indien het praesidium met 2/3 zijn fiat geeft. 5. Het praesidium is verantwoordelijk voor de organistie van de activiteiten van de vereniging. Zij is ook verplicht toezicht t e houden tijdens de uitvoering van de activiteiten. 6. Na de kiescantus moeten de praesidiumleden hun functie overdragen aan de nieuwe leden van het praesidium 7. Uitsluiten van een praesidiumlid kan enkel wanneer alle praesidiumleden op de vergadering aanwezig zijn. Daarbij is een 2/3 meerderheid van de stemmen vereist. 8. Wanneer een van de praesidiumleden, behalve de praeses vrijwillig zijn/haar functie neerlegt, wordt een herverkiezing voor die functie gehouden tijdens de volgende cantus. In geval van overmacht ligt de beslissing bij het praesidium. 9. Wanneer een verkozen praesidiumlid niet lange voldoet aan de voorwaarden waaronder hij/zij verkozen werd, dient hij/zij ontslag te nemen uit de functie. 10. Wanneer de praeses van de club zijn/haar functie neerlegt, wordt er op de volgende cantus, geleid door de vice-praeses een volledig nieuwe kiescantus gehouden. De verkiezing verloopt dan volgens de procedure vastgelegd in artikel IX. 10

11 Artikel VI. Vergaderingen 1. Het praesidium vergadert wekelijks. 2. De praesidiumleden moeten allen aanwezig zijn. Indien er een gegronde reden voor afwezigheid is, moet dit gemeld worden aan de praeses. 3. Op een vergadering dienen aan de orde te komen: Opening Notulen Correspondentie De door de vereniging te behandelen zaken Sluiting 4. Alleen leden van het praesidium en eventueel de peter en/of meter en pro-senioren zijn op de vergadering aanwezig. 5. Zaken besproken tijdens een vergadering dienen vertrouwelijk behandelt te worden. 6. Alleen de aanwezige praesidiumleden hebben stemrecht. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten, tenzij de volmachtgevende dit op voorhand aan de praeses heeft gemeld en deze daarmee akkoord gaat. 7. Geldig stemmen kan enkel wanneer minnimaal de helft van de praesdidiumleden aanwezig is. Zaken worden aangenomen wanneer er een meerderheid van de stemmen is. 11

12 Artikel VII.Doop 1. De vereniging heeft geen doopplicht. 2. De leden die gedoopt willen worden dienen zich vooraf aan te melden bij het doopcomité. 3. Het doopcomité bestaat uit leden van het praesidium, eventueel aangevuld met eerder gedoopte leden die door het praesidium werden aangeduid. Een doopcommissie uit de oudste leden uit de corona is hiervoor gebruikelijk. 4. Er wordt aan een pro-senior gevraagd of deze als doopmeester wil optreden. Indien geen enkele pro-senior hiertoe bereid is wordt de functie van doopmeester door de zedenmeester ingevuld. 5. De doop heeft tot doel de vriendschap tussen de schachten onderling te versterken en heeft een ludiek karakter. Zware fysieke proeven en vernederingen zijn uit den boze! (dit betekent dat er niet met etenswaren en dergelijke naar de schachten wordt gegooid!) 6. De doopcantus wordt geleid door de praeses. 7. Tijdens de doopcantus mogen alleen leden van Scaldis aanwezig zijn, die hiertoe gerechtigd zijn (zie artikel II.) Ook het dagelijks bestuur van het SK Ghendt is welkom op de doopcantus. 8. Leden die gedoopt worden blijven het hele jaar schacht en worden ontgroend voor de kiescantus. Daardoor worden ze stemgerechtigde commilitones. Niet-ontgroende schachten worden op de eerste cantus van het volgende academiejaar ontgroend, tenzij het praesidium anders beslist. 9. In bijzondere gevallen kan het doopcomité beslissen om een persoon vroegtijdig te ontgroenen. Schachten die praeses zijn geweest van een andere club die lid is van het SK Ghendt kunnen onmiddellijk ontgroend worden, praesidiumleden van een andere club die lid is van het SK Ghendt kunnen na een half jaar ontgroend worden. Ook hier kan het praesidium anders beslissen. 10. Tijdens de ontgroening worden schachten getest op hun clubkennis en hun kennis van de codex. 11. Een schacht wordt ontgroend na beraad van het praesidium en de peter/meter van de schacht. 12

13 Artikel VIII. Cantus 1. De cantus wordt geleid door de praeses die bijgezeten wordt door de cantor. 2. De cantor heeft als taak de liederen voor te zingen en v oor te bereiden. 3. De zedenmeester en de schachtentemmer hebben een toezichthoudende taak. 4. Tijdens de cantus moet men zich, in de mate van het mogelijke, houden aan wat in de GENTSE codex geschreven staat. 5. Iedereen die meedoet aan een cantus moet betalen, met uitzondering van de ereleden, praesessen van andere verenigingen en het dagelijks bestuur van het SK Ghendt. 6. Leden van andere studentenclubs van het SK Ghendt zijn welkom mits ze uitgenodigd zijn door een praesidiumlid met goedkeuring van de praeses. 7. Het praesidium moet er voor zorgen dat het lokaal in orde is en dat alle benodigdheden op het vooropgestelde uur aanwezig zijn. Daarvoor wordt vooral een beroep gedaan op de schachten. De vice-praeses is de eindeverantwoordelijke voor het lokaal. 13

14 Artikel IX. Verkiezingen 1. Het verkiezen van een nieuw praesidium gebeurt tijdens de laatste cantus. Deze wordt telkens georganiseerd op 30 april. 2. Alle gedoopte leden, inclusief de net ontgroende schachten kunnen zich voor elke functie, uitgezonderd de functie van praeses kandidaat stellen. 3. Kandidaat-praesidiumleden moeten lid zijn van Scaldis, zowel in het voorafgaande als het volgende academiejaar. De details omtrent Lidmaatschap zijn terug te vinden in artikel II. 4. Kandidaten voor een bepaalde functie moeten op de kiescantus aanwezig zijn voor de eerste stemronde voor de verkiezing van praeses zijn aanvang neemt. 5. Kandidaten moeten zich voor de derde hamerslag kenbaar maken door recht te staan. 6. Alle kandidaat-praesidiumleden krijgen de kans om zich even voor te stellen en hun motivatie duidelijk te maken. 7. Enkel de leden die op de cantus aanwezig zijn hebben stemrecht. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten. 8. Iedere aanwezige heeft één stem, ook de ereleden. Enkel de praeses, de jongste drie pro-senioren (tellend vanaf het huidige werkingsjaar) en de peter/meter hebben twee stemmen. 9. Het stemmen gebeurt schriftelijk en anoniem. 10. Tijdens de verkiezing van een bepaalde functie moeten de kandidaten de zaal verlaten, tegenkandidaten mogen eveneens niet aanwezig zijn op elkaars pleidooi. 11. De praeses wordt met 2/3 van de geldige stemmen verkozen. Vanaf de derde ronde volstaat de helft plus één stem. Bij iedere ronde valt de kandidaat met de minste stemmen af (indien er meer dan twee kandidaten zijn). 12. Voor de andere bestuursleden geldt in e eerste twee ronde de helft plus één stem. Tijdens de derde ronde is de kandidaat met het meeste stemmen verkozen. Bij iedere ronde valt de kandidaat met het minste aantal stemmen af (indien er meer dan twee kandidaten zijn). 13. Blanco stemmen worden bij de meerderheid gevoegd; ongeldige stemmen worden van het totaal aantal stemmen afgetrokken en worden dus niet in rekening gebracht. 14. Na de tweede stemronde mogen de overblijvende kandidaten een advocaat aanstellen die in de derde stemronde een kort betoog 14

15 houden om de belangen van de vertegenwoordigde kandidaat -senior te verdedigen. Nadat de advacaten hebben gepleit, begint de derde stemronde, waarbij ook de advocaten mogen stemmen. 15. Het stemmenaantal wordt bij de aanvang van de eerste stemronde voor praeses bepaald en blijft ongewijzigd gedurende de hele kiescantus. Diegenen die de cantus vroegtijdig verlaten, verliezen hun stem. 16. Iemand die niet verkozen is voor een bepaalde functie mag zich nog maximaal twee maal stellen voor een andere functie. 17. Indien er voor een bepaalde functie geen kandidaten zijn, wordt de eerste cantus van het volgend academiejaar voor die functie een nieuwe verkiezing gehouden. 18. De kandidaat praeses moet minstens één jaar in het praesiduim van Scaldis gezeten hebben. Enkel wanneer er niemand voldoet kan er afgeweken worden van deze regel. 19. De praesesverkiezing verloopt als volgt: a. Eerste ronde: enkel intra-muros leden mogen zich stellen en kunnen enkel verkozen worden met een 2/3 meerderheid. b. Tweede ronde: elk lid conform regel 18 mag zich stellen als kandidaat-praeses. Zij kunnen enkel verkozen worden met een twee-derde meerderheid. c. Derde ronde: voor intra-muros leden geldt de helft van de stemmen plus één om verkozen te worden. Een extra-muros lid moet twee-derde meerderheid behalen. d. Vanaf de vierde ronde kan elke kanidaat -praeses verkozen worden met een meerderheid van de helft van de stemmen plus één. 15

16 Artikel X. Pro-senioren 1. Pro-senioren zijn de personen die minimaal één jaar praeses zijn geweest. 2. Ze hebben voornamelijk een adviserende functie voor latere praesidia. 3. Ze mogen altijd aanwezig zijn op praesidiumvergaderingen, waar ze echter geen stemrecht hebben. 4. De nieuwste pro-senior woont maandelijks de vergadering van de Dendermondse jeugdraad bij en brengt hiervan verslag uit op de eerstkomende praesidiumvergadering. Indien deze verhinder is, duidt hij een vervanger aan. Artikel XI. Peterschap 1. Het peter/meterschap kan toegekend worden aan: Stichtende leden Eigenaars of personeel van het clublokaal Boegbeelden voor de vereniging 2. De peter/meter heeft toegang tot alle vergaderingen, maar heeft daarbij geen stemrecht. 3. De peter/meter heeft recht op twee stemmen tijdens de kiescantus. 4. De peter/meter heeft vooral een adviserende functie. 5. De peter/meter is uitgenodigd voor alle activiteiten. 6. Het peterschap eindigt: Door het overlijden van de peter/meter Door uitsluiting van het praesidium Door schriftelijke opzegging van de peter/meter 16

17 Artikel XII.Commilitones Honoris Causa 1. Commilitones Honoris Causa zijn studenten of oud-studenten die geen commilitones of oud-studenten zijn van de club, maar wel een grote verdienste hebben jegens de club. 2. Op voorstel van het praesidium wordt bepaald wie e in aanmerking komt voor de titel Commilitones Honoris Causa 3. Het Commilitones Honoris Causa zijn eindigt: Door het overlijden van de Commilitones Honoris Causa Artikel XIII. Algemeen 1. In de zaken waarin de statuten niet voorzien, dienen de statuten van het SK Ghendt te worden geraadpleegd. Indien ook deze geen klaarheid brengen ligt de beslissing bij het praesidium. 2. Wijzigingen aan de statuten dienen tijdens de praesidiumvergaderingen vooropgesteld en besproken te worden. Voor een geldige stemming moeten alle praesidiumleden op de vergadering aanwezig zijn en is een 2/3 meerderheid vereist. 3. De statuutswijziging moet voorgelegd en goedgekeurd worden door de jongste drie pro-senioren (tellend vanaf huidige werkingsjaar) en dit met twee-derde meerderheid. 4. Na goedkeuring zijn de gewijzigde statuten onmiddellijk van kracht. 5. De statuten zijn door de leden altijd bij de praesidiumleden op aanvraag in te kijken en staan op de website., Prof. Dr. Aloïs Gerlo Statuten zoals opgesteld bij de heroprichting onder Jos van Acker aangepast onder Sven Caudron aangepast onder Yves De Roos aangepast onder Jan Fierens aangepast onder Jan Buydts aangepast onder Jens Vandergucht

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt.

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Titel 1: De Vereniging STATUTEN APOLLO Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Art. 1. Studentenclub Apollo, hierna Apollo

Nadere informatie

Statuten HSC Dionysus

Statuten HSC Dionysus Statuten HSC Dionysus 1 Algemeen Art. 1: Hoogstudentenclub Dionysus heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze activiteiten. Art. 2: HSC Dionysus maakt deel uit van het Seniorenkonvent

Nadere informatie

Statuten van studentenclub t Stropke

Statuten van studentenclub t Stropke Statuten van studentenclub t Stropke 1. Algemeen 1.1 t Stropke heeft tot doel sociale, culturele en sportieve activiteiten voor haar leden te organiseren. 1.2 't Stropke neemt noch een politiek, noch een

Nadere informatie

STATUTEN HSC SALMONELLA

STATUTEN HSC SALMONELLA STATUTEN HSC SALMONELLA ALGEMEEN ART. 1 HoogStudentenClub Salmonella is "een club van kameraden" (zie clublied), zetelend in café Cuba Libre, Overpoortstraat, waar het bestuur minstens eenmaal per maand

Nadere informatie

Statuten studentenclub Acantha

Statuten studentenclub Acantha Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. Cf. appendix Art. 2: De vereniging heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze

Nadere informatie

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen.

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. PHT statuten (revisie mei 2012) 1. Algemeen 1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. 1.2. PHT heeft tot doel haar leden

Nadere informatie

Statuten van de Kring Der Alchemisten

Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten opgesteld op 11/09/07, laatst aangepast op 22/04/09 INHOUDSTAFEL Titel I Benaming, zetel, doel, levensduur Artikel 1 - Benaming en zetel Artikel 2 - Doel

Nadere informatie

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen Statuten Studentenclub Moeder Coulissen Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Kentekens van de club... 3 3 Geschiedenis van de club... 5 4 Leden... 5 5 Praesidium... 6 6 Vergaderingen... 8 7 Cantussen... 9 8 Doop en

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Statuten AmiScientia

Statuten AmiScientia 2016 Statuten AmiScientia 2016-2017 In volgend document staan de statuten (leefregels) binnen studentenvereniging AmiScientia (Brugge). Volgende statuten moeten worden nageleefd binnen de vereniging en

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen Statuten Studentenclub Moeder Coulissen 1. ALGEMEEN 1.1. Moeder Coulissen is een caféclub die enkel bestaat uit mannelijke leden. 1.2. Moeder Coulissen heeft tot doel sociale, culturele en sportieve activiteiten

Nadere informatie

STATUTEN HSC IMAXYS Inhoud

STATUTEN HSC IMAXYS Inhoud STATUTEN HSC IMAXYS Inhoud Titel 1. Wezen van HSC Imaxys Titel 2. Inrichting van Imaxys Hoofdstuk 1. De leden van Imaxys Hoofdstuk 2. De bestuursorganen van Imaxys o Afdeling 1. Het Praesidium o Afdeling

Nadere informatie

STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS

STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 WEZEN VAN HSC DE DIJLEBRASSERS Art. 1 Hoogstudentenclub De Dijlebrassers, afgekort HSC De Dijlebrassers, hierna De Dijlebrassers genoemd,

Nadere informatie

STATUTEN SENIORENKONVENT GHENDT

STATUTEN SENIORENKONVENT GHENDT STATUTEN SENIORENKONVENT GHENDT Versie mei2011 Statuten SK Ghendt Pagina 1 STATUTEN SENIORENKONVENT GHENDT... 1 Titel 1. Wezen van het Seniorenkonvent... 4 Titel 2. Inrichting van het Seniorenkonvent...

Nadere informatie

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Statuten pagina 1 van 5 Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent,

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen.

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. PHT statuten 1. Algemeen 1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. 1.2. PHT heeft tot doel haar leden samen te brengen door

Nadere informatie

Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede

Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede Naam, zetel, duur Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Aziatische Sporten Arashi, en is gevestigd te Enschede. 2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht *** STATUTEN *** Nummer van de vereniging : 135072002 Nr BTW of ondernemingsnr.: 477-981-455 Tussen : 1. DE MEY Sven, Werchtersesteenweg

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1 II.

Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1 II. Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No. 17 1967 STATUTEN van de CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam van Curaçaosche Atletiek Bond,

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Goedgekeurd op de AV van 25/05/2012 Titel I. Praesesvergaderingen Op regelmatige tijdstippen, en minstens elke twee maanden zal OKeR vzw een praesesvergadering organiseren.

Nadere informatie

Seniorenadviesraad Galmaarden

Seniorenadviesraad Galmaarden Seniorenadviesraad Galmaarden DE GEMEENTERAAD Gelet op het decreet van 7 december 2012 van de Vlaamse Regering houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van

Nadere informatie

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen -

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - - Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: Adventure Diving vzw H. Theresialaan 79, bus 3 1700 Dilbeek NIEUWE STATUTEN De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: HOOFDSTUK I Naam, zetel, doel

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018

STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018 STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018 1. Historiek : De club WTC BORREKENSVELD werd gesticht op 07/09/1980 onder de naam van ZVK BORREKENSVELD, gezeteld te Strombeek-Bever, Borrekensveld

Nadere informatie

Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen

Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Titel 1: Wezen van de kring Art. 1 De Vlaamse biomedische kring, kortweg VBK, is de Faculteitskring

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen In werking getreden op 1 januari 2013. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VERGADERING 1.1 Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen Artikel 1 Alle leden

Nadere informatie

Statutenwijziging versie 9 februari 2016

Statutenwijziging versie 9 februari 2016 Statutenwijziging versie 9 februari 2016 1. Statuten Kring van zelfstandige Verpleegkundigen regio Noorderkempen Benaming: Kring van Zelfstandige Verpleegkundigen Regio Noorderkempen Rechtsvorm: VZW Zetel:

Nadere informatie

Statuten SKF vastgelegd tijdens de stichtingsvergadering van 26 juni 2004.

Statuten SKF vastgelegd tijdens de stichtingsvergadering van 26 juni 2004. Tussen ondergetekenden : Statuten SKF vastgelegd tijdens de stichtingsvergadering van 26 juni 2004. Titel I Naam, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam : Studiekring

Nadere informatie

S T A T U T E N. FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort " F T G " Vossekotstraat Zichem

S T A T U T E N. FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort  F T G  Vossekotstraat Zichem S T A T U T E N FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort " F T G " Vossekotstraat 130 3271 Zichem Identificatienummer 10729/83 - Ondernemingsnummer 424828326 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad

Statuten HoGent Studentenraad Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 21 februari 2013) (Aanvulling zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 16 mei 2013) Titel I- Algemene bepalingen

Nadere informatie

Poolbiljart Vlaanderen

Poolbiljart Vlaanderen Poolbiljart Vlaanderen Opmaak Statuten DHT 1-3-2014 In de volgende genummerde pagina s ( 1-7) staat de opmaak beschreven van de statuten betreffende de feitelijke vereniging Poolbiljart Vlaanderen Feitelijke

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Appendix Statuten studentenclub Acantha

Appendix Statuten studentenclub Acantha Appendix Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. De vertegenwoordigers verklaren dat de feitelijke vereniging opgericht is op vrijwillige en duurzame

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Het bestuur mag en kan een ledenstop afkondigen als dit wenselijk of noodzakelijk is.

Het bestuur mag en kan een ledenstop afkondigen als dit wenselijk of noodzakelijk is. Huishoudelijk Reglement Judo Vereniging Gilze I. Algemene Bepalingen Artikel 1: Door toetreding tot de Judo Vereniging Gilze, hierna te noemen de vereniging, en het lid worden daarvan, onderwerpt ieder

Nadere informatie

Artikel 1. Er wordt een stedelijke seniorenraad opgericht en erkend als adviesraad onder de naam seniorenraad Poperinge.

Artikel 1. Er wordt een stedelijke seniorenraad opgericht en erkend als adviesraad onder de naam seniorenraad Poperinge. Laatst gewijzigd : 17.08.2018 Goedgekeurd in de gemeenteraad : 24.09.2018 STATUTEN Algemeen Artikel 1. Er wordt een stedelijke seniorenraad opgericht en erkend als adviesraad onder de naam seniorenraad

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 0: HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Art. 0.1 Onderstaande artikels vormen het Huishoudelijk Reglement van HALOvzw. Ze zijn een aanvulling op de Statuten, neergelegd bij de

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Nederlandse DFKPclub

Nederlandse DFKPclub 1 Nederlandse DFKPclub Opgericht 2 maart 2002 Statuten en Huishoudelijk reglement 2 3 Wanneer een vereniging wordt opgericht, heeft dat een doel en horen daar vanzelfsprekend een aantal spelregels bij.

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Vereniging zonder winstoogmerk. Statuten

Vereniging zonder winstoogmerk. Statuten Fédération Mondiale du Berger Belge. Vereniging zonder winstoogmerk Statuten TITEL I - BENAMING, ZETEL, DUUR Artikel 1: Benaming De vereniging zonder winstoogmerk Fédération Mondiale du Berger Belge afgekort

Nadere informatie

Statuten Vlaamse Geneeskundige Kring vzw

Statuten Vlaamse Geneeskundige Kring vzw Hoofdstuk 1: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De vereniging draagt de naam Vlaamse Geneeskundige Kring, Vereniging zonder winstoogmerk. In haar betrekkingen

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD Goedgekeurd door de cultuurraad op 26 november 2008. Goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17 december 2008 Hoofdstuk

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Titel I. Aangesloten kringen Goedgekeurd op de AV van 22/05/2017 Aangesloten kringen van OKeR VZW zijn: De Kelten, Diana, Docentica, SocA en StEIL. Als er in dit of andere

Nadere informatie

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 :

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : Algemeen : Art. 1 : De zetel van de gemeentelijke ouderenadviesraad is gevestigd in het gemeentehuis. Doelstellingen : Art. 2 : De gemeentelijke

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012 Koninklijke Liberty Yacht Club vzw Thonetlaan 131 2050 Antwerpen 03 219 06 82 www.klyc.be info@klyc.be Statuten 24 maart 2012 Gesticht op 10 april 1934 als Arbeidersvereeniging voor Watertoerisme. Benaming

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Statuten van Anabolica. Studentenclub van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gent (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/16

Statuten van Anabolica. Studentenclub van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gent (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/16 Statuten van Anabolica Studentenclub van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gent (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/16 I. Wezen van de club Artikel 01 Artikel 02 Artikel 03 Artikel 04

Nadere informatie

Statuten Ieperse Dierenartsenkring

Statuten Ieperse Dierenartsenkring I. Algemene bepalingen Art 1. Art 2. Art 3. Art 4. Naam van de vereniging: IEPERSE DIERENARTSENKRING (IDK). IDK is een feitelijke vereniging met zetel gevestigd ter adres van het secretariaat waarnaar

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur. STATUTEN JEUGDRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "jeugdraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Titel 1 - Benaming - Maatschappelijke Zetel Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd: Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks. Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Statuten van Studentenclub Confabula

Statuten van Studentenclub Confabula Statuten van Studentenclub Confabula Deel 1: Begrippen Artikel 1: Voor toepassing van deze statuten wordt verstaan onder; Gewone meerderheid van de stemmen: meer voorstemmen dan tegenstemmen (onthoudingen,

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

Alle documenten uitgaande van de vereniging zullen de naam van de vereniging vermelden.

Alle documenten uitgaande van de vereniging zullen de naam van de vereniging vermelden. Statuten EVA Jeugdhuis Impuls vzw Ondernemingsnummer 0428964979 I. Algemene bepalingen Art. 1. De vereniging draagt de naam Jeugdhuis Impuls vzw en haar zetel is gevestigd te 9840 De Pinte, Polderbos 2,

Nadere informatie

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel STATUTEN Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 8 maart 2014 1. Omschrijving en zetel 1.1. Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

Statuten Feitelijke Vereniging Chemica

Statuten Feitelijke Vereniging Chemica Statuten Feitelijke Vereniging Chemica I. Wezen en doel van de vereniging Artikel 1: Naam & Wezen van de vereniging 1. Chemica is de studentenvereniging voor de studenten van de opleidingen Chemie en Biochemie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

Statuten jeugdraad Glabbeek

Statuten jeugdraad Glabbeek Statuten jeugdraad Glabbeek 2018-2025 Algemeen Art 1. In de gemeente Glabbeek wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

STATUTEN INDUSTRIA VZW

STATUTEN INDUSTRIA VZW VOORAFGAANDE TITEL: DEFINITIES STATUTEN INDUSTRIA VZW Fakbar: TITEL I: Art 1. Art 2. Art 3. Art 4. Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Studentenvereniging

Nadere informatie

Bijlage 4. Huishoudelijk Reglement

Bijlage 4. Huishoudelijk Reglement Bijlage 4 Huishoudelijk Reglement INHOUDSOPGAVE 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden... 3 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten.... 3 1.2 Vertegenwoordiging... 3 1.3

Nadere informatie

Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring

Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Titel 1: Wezen van de kring Art. 1 De Vlaamse Biomedische Kring, kortweg V.B.K., is de faculteitskring

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Ouderraad Erasmiaans Gymnasium

Huishoudelijk reglement Stichting Ouderraad Erasmiaans Gymnasium Huishoudelijk reglement Stichting Ouderraad Erasmiaans Gymnasium I. Doelstelling 1. Doel van de Ouderraad is de behartiging van de belangen van leerlingen en ouders*. De Ouderraad tracht dit te bereiken

Nadere informatie

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten.

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Groen + Tervuren Statuten Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Artikel 1: Omschrijving van de vereniging 1.1. De naam van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Statuten Vogelwacht Utrecht

Statuten Vogelwacht Utrecht Naam en zetel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam VOGELWACHT UTRECHT. Zij is gevestigd te Utrecht. Doel. Artikel 2. Het doel van de vereniging is de bescherming en verbetering van de levensvoorwaarden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Deel 1 ALGEMENE VERGADERING Samenstelling van de Algemene Vergadering Procedure voor culturele verenigingen, organisaties en instellingen Art. 1 Een culturele organisatie, vereniging

Nadere informatie

Artikel 3 Duur De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

Artikel 3 Duur De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, zij kan ten allen tijde ontbonden worden. STATUTEN. Verschenen in het Belgisch staatsblad van 30 juli 2018. Titel I. Algemeen Artikel 1 Naam De vereniging draagt de naam Koninklijk werk der Volkstuinen afdeling Merksem vzw en heeft als maatschappelijke

Nadere informatie

Statuten van Mesacosa

Statuten van Mesacosa Statuten van Mesacosa [aangepaste versie d.d. 06/05/1999; goedgekeurd binnen het bestuur d.d. 10/05/1999 en A.V. 3-05/ 2000] [bijgewerkt op woe 06-12/2000, goedgekeurd binnen bestuur d.d..18-12/2000 en

Nadere informatie

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Dutch society of Neuro-Rehablitation, Inc. of DSNR. Artikel 2: Een non-profit organisatie.

Nadere informatie