Statuten van Anabolica. Studentenclub van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gent (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/16

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten van Anabolica. Studentenclub van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gent (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/16"

Transcriptie

1 Statuten van Anabolica Studentenclub van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gent (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/16

2 I. Wezen van de club Artikel 01 Artikel 02 Artikel 03 Artikel 04 Artikel 05 Artikel 06 Anabolica is de studentenclub voor de lerarenopleiding van de faculteit Mens en Welzijn aan HoGent. Anabolica heeft als doel studentikoze, sociale, culturele en sportieve activiteiten te organiseren voor haar leden en studenten van de bovengenoemde opleiding. Anabolica heeft geen eigen politieke of filosofische overtuigingen, maar stelt zich pluralistisch op. Anabolica heeft aandacht voor de verschillende aspecten van het studentenleven en tracht in haar gevarieerde activiteiten de samenwerking en het contact tussen de studenten te bevorderen. De voertaal van de vereniging is het Nederlands. Anabolica maakt geen deel uit van enig overkoepelend orgaan. II. Inrichting van Anabolica Deel 01 De leden Artikel 07 Artikel 08 Artikel 09 Artikel 10 Inschrijven Elke persoon die lid wilt worden van Anabolica mag dit ongeacht zijn of haar studies, leeftijd, enz. Aan leden kan jaarlijks lidgeld gevraagd worden. Het bedrag wordt bij aanvang van het werkingsjaar door het praesidium bepaald. Als er bezwaar is tegen het lidmaatschap van een bepaalde persoon kan het lidmaatschap geweigerd worden mits een gegronde en niet-discriminerende reden en een praesidiumstemming met een resultaat van de helft + 1 stem. Bij het weigeren van een lid krijgt deze persoon een persoonlijk bericht met een verklaring van het praesidium. Bijdrages Het praesidium mag voor elke activiteit die de club organiseert of waaraan de club deelneemt een bepaald bedrag vragen aan de leden en niet-leden. Het bedrag te betalen voor leden en niet-leden moet niet hetzelfde zijn. Het bedrag wordt voor de activiteit medegedeeld. Dit geldt niet voor bijdrages aan derden. Actieve gedoopte en/of ontgroende leden van Anabolica proberen altijd hun clublint te dragen op alle activiteiten van Anabolica of waaraan Anabolica deelneemt, bij het niet dragen van het clublint kunnen de leden gesanctioneerd worden. Alle leden zijn onderworpen aan de statuten van Studentenclub Anabolica. Statuten Anabolica 2/16

3 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Sanctioneren van leden Het praesidium kan beslissen om bepaalde leden tijdelijk of permanent niet meer toe te laten tot de clubavonden, hun lint in beslag te nemen of diens lidmaatschap te verbreken. Dit wordt beslist op een vergadering waarop ook het desbetreffende lid mag aanwezig zijn. Het praesidium behoudt het recht om het desbetreffende lid, tijdens de beraadslaging, tijdelijk van de vergadering te excuseren indien zij dit nodig acht. Een lid kan gesanctioneerd worden bij blijvende financiële schulden, het vervalsen van documenten en misgedrag in clubverband. Bv.: pesten, vechten, stelen (persoonlijk materiaal, studentenclubgerief zoals codices en clublinten en clubeigendom zoals het schild en geld uit de kassa) en onhandelbaar gedrag. Anabolica kan mensen met verdienste vragen erelid te worden. Ereleden kunnen specifieke voordelen genieten. Een commilito wordt beëdigd met de titel commilitones honoris causa en krijgt een nieuw commilitoneslint met daarop gekruiste eikenbladeren geborduurd. Een prosenior kan gelauwerd worden met de titel senior honoris causa en krijgt een nieuw praeseslint met daarop zijn/haar verschillende functies, de eretitel en gekruiste eikenbladeren om af te sluiten. Deze krijgt ook een clubpetje met gekruiste eikenbladeren. Eretekens (bv.: eretekens op een lint, clubpetje met eikenbladeren ) zijn een cadeau van de club en worden dus gefinancierd door de club. Praesidiumleden van Anabolica kunnen iedereen vragen sponsor te worden als de club kan voldoen aan de afspraken die de sponsor voorlegt. Hier moet gebruik gemaakt worden van sponsorcontracten. Sponsors kunnen specifieke voordelen genieten. Sponsoring kan zowel financieel als materieel zijn. Er kan gesponsord worden voor zowel 1 activiteit als voor een volledig jaar. Het praesidium kan geen sponsoring afsluiten voor meerdere jaren. Het praesidium ziet erop toe dat de overeenkomst tussen de club en de sponsor eerlijk is voor zowel de beide partijen als voor de andere sponsors. Deel 02 De Algemene Vergadering (AV) Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 De AV is het primaire beslissingsorgaan binnen de club. De leden van de AV zijn bevoegd om te beraadslagen en te beslissen in alle aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks (de leden van) de club en/of de studenten van de opleiding (zie art.1) aanbelangen. De leden van de AV Het praesidium is het basisbestuur van de AV. Ieder praesidiumlid wordt verondersteld elke vergadering bij te wonen en zich telkens voor te bereiden. Het is mogelijk als (Oud-)lid of extern de AV bij te wonen bij toestemming van de voorzitter. Ze hebben niet noodzakelijk spreekrecht. Een persoon kan verplicht worden de AV te verlaten op vraag van 2/3 van de aanwezige deelnemers. Tijdens het werkingsjaar (met uitzondering tot de vakantieperiodes) is er minimaal elke maand een AV. Een wekelijkse AV is aanbevolen. Statuten Anabolica 3/16

4 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Sectie 05 Sectie 06 Artikel 21 De AV gebeurt op een vooraf overeengekomen, bij voorkeur vaste, plaats en tijd. Bevestiging, veranderingen of schrappingen worden door de praeses of de secretaris schriftelijk gecommuniceerd aan alle praesidiumleden en aan oprichters/pro-senioren/ereleden die dit wensen. De AV wordt door de praeses geopend, voorgezeten en gesloten. In geval van wettige afwezigheid van de praeses, wordt de leiding van de vergadering overgedragen aan de of vice-praeses of, bij afwezigheid van beide, aan een ander lid van het hoogpraesidium. Ieder praesidiumlid wordt verondersteld zich minimaal 2 uur op voorhand te verontschuldigen bij de praeses, vice-praeses en secretaris indien men de vergadering niet kan bijwonen. Bij stemmingen: Hebben alleen het praesidium, pro-senioren en oprichters stemrecht. Iedereen van het praesidium, de pro-senioren en oprichters hebben elk maar 1 stem. Alle beslissingen worden bij voorkeur in consensus genomen. Bij gebrek aan consensus worden beslissingen, met uitzondering van de statutair vastgestelde gevallen, met een gewone meerderheid (de helft + 1 stem) van de uitgebrachte stemmen goedgekeurd. In geval van staking van stemmen, is de stem van de praeses doorslaggevend. Het praesidium schaart zich steeds voltallig achter de goedgekeurde beslissing en brengt deze unaniem tot uitvoer. Leden die ontslag nemen in hun functie verliezen hierbij het stemrecht. Zaken besproken op de vergadering dienen vertrouwelijk behandeld te worden. Deel 03 Het praesidium Artikel 22 Artikel 23 Sectie 05 Artikel 24 De club wordt geleid en bestuurd door het praesidium, dat jaarlijks door de ontgroende leden verkozen wordt. Het praesidium moet verantwoording afleggen ten opzichte van de leden en zichzelf. Bezetting van functies: Het praesidium bestaat minstens uit een praeses, een vice-praeses, een penningmeester, een secretaris en een schachtentemmer. Mits voldoende kandidaten worden ook de volgende functies naar keuze ingevuld: zedenmeester, p.r., web, feest, cantor, sport en cultuur. Het praesidium heeft het recht om nieuwe functies te introduceren indien zij dit nodig acht in het belang van de club, dit ten laatste 14 dagen voor de kiescantus mits goedkeuring na stemming volgens art. 20. De praesidiumleden, met uitzondering van de praeses en vice-praeses, kunnen meerdere, doch niet meer dan twee, functies uitoefenen. Eenzelfde functie kan niet door meer dan 2 personen worden uitgeoefend. Een praesidiumlid mag nooit een persoonlijke opinie als standpunt van de club naar voren brengen. Statuten Anabolica 4/16

5 Artikel 25 Artikel 26 Het praesidium heeft zwijgplicht als het gaat over delicate en persoonlijke zaken waarover ze beschikken en/of die besproken worden op de vergadering (medische problemen, contactgegevens, enz.). Een praesidiumlid is pas in functie na het akkoord om de statuten en addendum na te leven en dit te ondertekenen. Artikel 27 Hoogpraesidium functies: Praeses: 1) Is de voorzitter van de club, van het praesidium en van de AV. De praeses draagt de eindverantwoordelijkheid binnen de club. 2) Moet student zijn in de bovengenoemde opleiding (zie art. 01). 3) Stelt samen met de secretaris de agenda op voor elke vergadering. 4) Organiseert en delegeert de functies en neemt taken op die niet statutair zijn vastgelegd. 5) Is de woordvoerder van de club naar externen toe zoals de directie van de opleiding, de media, andere clubs en konventen 6) Heeft een volmacht over de rekening(en) van de club. Vice-praeses: 1) Vervangt de praeses in haar/zijn functies en verantwoordelijkheden bij de afwezigheid van deze laatste. 2) Staat waar nodig de andere praesidiumleden bij. 3) Verantwoordelijk voor activiteiten van grotere omvang en richt hier eventueel een commissie voor op. 4) Heeft een volmacht over de rekening(en) van de club. Penningmeester: 1) Maakt tegen elke vergadering een stand van zaken op van de financiële situatie van de club. 2) Houdt een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en uitgaven staan vermeld. 3) Staat in voor alle financiële aangelegenheden van de club en moet vanuit financieel oogpunt van alle activiteiten op de hoogte zijn. 4) Let erop dat op het einde van het werkingsjaar alle rekeningen betaald zijn en de rekening boven het minimum startbudget zit. 5) Heeft een volmacht over de rekening(en) van de club en is verantwoordelijk voor de subsidies. Secretaris: 1) Stelt samen met de praeses de agenda op voor elke vergadering. 2) Is verantwoordelijk voor het opmaken van de verslagen van de vergadering en moet dit na de vergadering naar elk praesidiumlid doorsturen. 3) Is verantwoordelijk voor het bijhouden en het aanvullen van het archief met verslagen, ledengegevens, posters, foto s 4) Is hoofdredacteur van het clubboekje en zorgt ervoor dat dit op een regelmatige basis verschijnt en verdeeld wordt onder de leden. Statuten Anabolica 5/16

6 Sectie 05 Major 1) Een pro-senior van de club, die nog steeds student is krijgt de mogelijkheid te zetelen in het hoogpraesidium. Als major stelt zij/hij haar/zijn ervaring ter beschikking van de club. 2) Is een ondersteunde functie, hij/zij helpt de praesidiumleden waar nodig. Artikel 28 Cultuur functies: Feest: 1) Is verantwoordelijk voor het organiseren van alles wat verband houdt met feest en vermaak. 2) Zorgt er voor dat de praeses en de PR tijdig op de hoogte worden gebracht van de op til staande activiteiten. 3) Regelt de zaal en SABAM bij het plaatsvinden van een fuif/galabal. 4) Zorgt voor de aanwezigheid en het vervoer van benodigde materialen. Cultuur: 1) Is de verantwoordelijke voor het organiseren van culturele activiteiten (quiz, gezelschapspellen avond, ) culturele uitstappen (brouwerijbezoek, stadsuitstap, ). 2) Zorgt ervoor dat de praeses en de PR tijdig op de hoogte worden gebracht van de op til staande activiteiten. 3) Kan samen met de functie sport als sport en cultuur. Sport: 1) Is verantwoordelijk voor het organiseren van alles wat verband houdt met sport. 2) Probeert voor de leden zoveel mogelijk de kans te geven aan verschillende sportactiviteiten en/of competities deel te nemen, en zoekt daartoe, indien nodig, contact met andere clubs of kringen. 3) Zorgt er voor dat de praeses en de PR tijdig op de hoogte worden gebracht van de op til staande activiteiten. 4) Kan samen met de functie cultuur als sport en cultuur. Artikel 29 Public Relations functies: P.R.-intern: 1) Is verantwoordelijk om de leden op de hoogte te houden van op til staande activiteiten. 2) Doet dit zowel mondeling als door de kalender door te geven. 3) Verzorgt al het drukwerk en affiches. 4) Zorgt ervoor dat de affiches minstens 1 week op voorhand ophangen in de school en sporthal van de opleiding. 5) Moet student zijn in de bovengenoemde opleiding (zie art. 01). P.R.-extern: 1) Voorziet zowel als de materiële als geldelijke sponsoring voor de club. 2) Voorziet ook dat de sponsors hun wensen en plichten vervuld worden. 3) Brengt de web op de hoogte van eventuele sponsorlogo s en controleert de posters op de aanwezigheid van deze sponsors. 4) Zorgt voor reclame voor op til staande activiteiten naar andere clubs en studenten aan de hand van fora en affiches in onder andere het clubcafé. Statuten Anabolica 6/16

7 Web: 1) De web verzorgt de website van de club. 2) Doet het nodige onderhoud en staat in voor het online fotoarchief. 3) Onderhoudt de communicatie die beschikbaar is over het internet. P.R. Intern, P.R. Extern en Web kunnen ook door 1 persoon worden uitgevoerd onder de functie P.R. indien er niet genoeg leden zijn. Web en P.R. kunnen ook apart gaan. Artikel 30 Cantus functies: Schachtentemmer: 1) Is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van de doop en ontgroening. 2) Richt hier een comité voor op, waarin mensen die in het praesidium zitten, en eventuele pro-schachtentemmers zetelen. 3) Brengt ter goedkeuring verslag uit aan de praeses over de doopvergaderingen indien deze niet in de commissie zetelt. 4) Is verantwoordelijk voor de schachten vanaf de doop tot aan de ontgroening. 5) Moet student zijn in de bovengenoemde opleiding (zie art. 01). Zedenmeester: 1) Helpt de praeses bij het handhaven van de tucht tijdens activiteiten en in het bijzonder tijdens de cantussen. 2) Is ondergeschikt aan de praeses bij beslissingen met betrekking tot een bepaald lid van de corona tijdens de cantus. 3) Helpt de schachtentemmer waar nodig. Cantor 1) Is belast met het aanleren van liederen aan leden en het correct zingen van gekende liederen. 2) Engageert zich om af en toe de leden nieuwe liederen aan te leren. Dit op een cantus of op een aparte zangavond/activiteit. 3) Zorgt ervoor dat voor de aanvang van de cantus een liederenlijst opgemaakt is. 4) Is onder bevel van de praeses tijdens de cantus. Deel 04 Praesidiumverkiezingen Artikel 31 Artikel 32 Het praesidium wordt jaarlijks verkozen door middel van algemene, vrije verkiezingen waarbij alle ontgroende leden van Anabolica stemgerechtigd zijn. De verkiezingen vinden op het einde van het academiejaar plaats. Er wordt gestemd voor of tegen elke kandidaat per functie. Elke kandidaat mag voor meerdere functies kandideren. De verkiezingen worden geleid door een verkiezingscommissie, die uit minstens twee personen bestaat, en die door een AV is samengesteld. De leden van de verkiezingscommissie mogen zelf geen kandidaat zijn bij de verkiezingen, en zijn lid van de club. Statuten Anabolica 7/16

8 Artikel 33 Sectie 05 Sectie 06 Artikel 34 Artikel 35 Artikel 36 Artikel 37 Artikel 38 Artikel 39 Artikel 40 Artikel 41 Artikel 42 Artikel 43 Voorwaarden voor kandidaten Kandidaten moeten in het komende werkingsjaar student zijn. De functie van praeses is voorbehouden aan leden die al minstens één jaar in het praesidium van de club gezeteld hebben. Indien iemand die nog geen jaar in het praesidium heeft gezeten zich toch kandidaat stelt voor praeses, kan deze alleen met een volledige consensus verkozen worden. De functie praeses en vice-praeses moeten met een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkozen worden. Voor de overige functies volstaat een gewone meerderheid. Voor de functies penningmeester en secretaris moeten studenten die niet aan de HoGent studeren 2/3 van de stemmen behalen. Enkel leden die ontgroend zijn bij Anabolica kunnen zich voor een praesidiumfunctie kandidaat stellen. De functies van praeses, P.R. intern en schachtentemmer zijn voorbehouden aan Anabolica-leden uit de opleiding (zie art. 1) Een afwezig lid kan zich kandidaat stellen voor een functie als die dit minstens 1 week op voorhand heeft gemeld. De kandidaat kan een advocaat kiezen die voor hem zal spreken. De advocaat kan nooit de huidige praeses zijn. Het praesidium mag na de verkiezingen nog verder aangevuld worden met gecoöpteerde praesidiumleden, maar het aantal gecoöpteerde mag nooit meer dan 1/3 bedragen van het aantal rechtstreeks verkozenen. Elke commilito, oudlid, praesidiumlid en (pro-)senior van Anabolica heeft maar 1 stem. De kandidaten voor een bepaalde functie moeten zich voor de derde hamerslag kenbaar maken door recht te staan. Ze krijgen de kans om een kort pleidooi te houden waarna aan hen, door de aanwezige leden, vragen kunnen worden gesteld. Nadat alle kandidaten voor een bepaalde functie in het praesidium hun pleidooi hebben beëindigd verlaten zij de zaal en wordt onmiddellijk tot de stemming overgegaan. De stemming geschiedt schriftelijk en anoniem. Blanco stemmen worden niet bij de andere stemmen geteld, een ongeldige stem geldt als een stem tegen alle kandidaten. Het staat leden vrij om zich voor meer dan één functie kandidaat te stellen. Een kandidaat kan maar toegewezen worden aan maximum 2 functies. Is er voor een functie geen kandidaat, of werd er voor een bepaalde functie niemand verkozen na 3 rondes, dan krijgt het nieuwe praesidium de kans om voor deze functie nieuwe verkiezingen te houden op de eerstvolgende cantus. Ze kunnen ook beslissen om deze functie niet in te vullen. Statuten Anabolica 8/16

9 Artikel 44 Artikel 45 Artikel 46 Eens de persoon verkozen is, vindt er direct een lintenoverdracht plaats. Vanaf dan maakt de nieuw gekozene voorwaardelijk deel uit van het bestuur. Deze persoon is pas officieel in functie na het tekenen van de statuten. Hun voorganger maakt vanaf dan geen deel meer uit van het bestuur en is dus pro. Binnen 14 dagen na de verkiezingen worden alle bezittingen van het oud praesidium doorgegeven naar het nieuw praesidium, dit kan gecombineerd worden met een overdrachtsvergadering. Extern medewerkers Kunnen door elk niet-hoogpraesidiumlid aangevraagd worden als extra hulp bij het uitvoeren van de functie. Mogen de AV bijwonen, maar hebben geen stemrecht. Moeten geen student zijn aan de opleiding (zie art.1) De club mag maar een maximum van 3 externe medewerkers hebben. Deel 05 Ontslag Artikel 47 Sectie 05 Sectie 06 Ontslagname van een praesidiumlid Een praesidiumlid dat zijn/haar functie neerlegt, meldt dit mondeling op een AV. Zij/hij krijgt vervolgens twee weken bedenktijd, waarna zij/hij haar/zijn ontslagname intrekt of schriftelijk bevestigt. Het gewezen praesidiumlid dient alle clubeigendommen in te leveren en dit binnen 14 dagen. Het gewezen praesidiumlid verliest het recht zijn/haar praesidiumlint te dragen op activiteiten. Het praesidium kan beslissen, mits een stemming volgens art. 20, om de functie in hun midden in te vullen, de functie niet in te vullen of de functie extern het praesidium in te vullen. Bij de keuze om een functie extern in te vullen wordt de vrijgekomen praesidiumfunctie bekendgemaakt onder de leden, die één week de tijd hebben hun kandidatuur te stellen. Het praesidium stemt over de opvolging na interpellatie van de kandidaten. Het praesidium stemt over de binnengekomen kandidatuur/kandidaturen. De kandidaat die in een eerste stemronde een meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, is verkozen. Is er geen vereiste meerderheid, dan kan de praeses overgaan tot een tweede stemronde waarbij nog enkel voor de twee kandidaten kan gestemd worden die in de eerste stemronde de meeste stemmen behaalden. In geval van staking van stemmen is de stem van de praeses doorslaggevend. Statuten Anabolica 9/16

10 Artikel 48 Artikel 49 Artikel 50 Ontslagname van de praeses Bij ontslagname van de praeses neemt de vice-praeses de functie van de praeses over. De praeses dient alle clubeigendommen in bij de vice-praeses en dit binnen de 14 dagen. De praeses verliest het recht zijn/haar praeseslint te dragen op activiteiten. Op de eerstvolgende praesidiumvergadering, die gesloten plaatsvindt, beraden de overblijvende praesidiumleden er zich over, of ze een nieuwe praeses zoeken in hun eigen midden of daarbuiten, dan wel of ze collectief ontslag nemen en nieuwe verkiezingen uitschrijven. In deze aangelegenheid moet in de eerste stemronde een 2/3 meerderheid gehaald worden. Zoniet komen er hoe dan ook nieuwe verkiezingen. In dat laatste geval blijft het uittredende praesidium alsnog actief tot aan de aanstelling van het nieuwe praesidium. Motie van wantrouwen Een praesidiumlid kan uit haar/zijn functie ontzet worden na de vaststelling van incompetentie of herhaalde en grove onregelmatigheden (bv. diefstal van Anabolica goederen, schendingen van de statuten en het openlijk in diskrediet brengen van de club) De praeses beslist autonoom of het praesidiumlid de gelegenheid krijgt om zelf ontslag te nemen, zoniet wordt op de AV over het ontslag gestemd in één stemronde zoals bepaald in art. 20. Er wordt vervanging voorzien zoals bepaald in art. 47. Motie van wantrouwen aan het adres van de praeses De praeses kan enkel tot ontslag gedwongen worden door een motie van wantrouwen, neergelegd op een AV door minstens 2/3 van de praesidiumleden, en na vaststelling van incompetentie of herhaalde en grove onregelmatigheden (bv. diefstal van Anabolica goederen, flagrante schendingen van de statuten of het openlijk in diskrediet brengen van de club). Deze motie van wantrouwen wordt bekend gemaakt onder de leden en in de volgende AV wordt over het ontslag gestemd in één stemronde en vereist een 2/3 meerderheid, nadat de praeses haar/zijn verdediging op zich heeft genomen. Indien de motie van wantrouwen aanvaard wordt, wordt in de vervanging van de praeses voorzien zoals bepaald in art. 48. Deze verkiezingen moeten dan plaats hebben binnen de 14 dagen na de AV. Deel 06 Cantussen Artikel 51 Artikel 52 Artikel 53 Enkel gedoopte personen worden toegelaten op de cantus, mits enkele uitzonderingen (Introductiecantus, doopcantus, familiecantus). De praeses en de zedenmeester behouden het recht om personen op een cantus te weigeren als ook om personen ex te sturen. Indien een lid van de corona door de zedenmeester of de praeses het bevel krijgt om de zaal te verlaten, dient men dit bevel onmiddellijk op te volgen. De vice-praeses gaat mee naar buiten om het lid een kans te geven zich te verdedigen. De vice-praeses brengt hierna verslag uit bij de praeses. Statuten Anabolica 10/16

11 Artikel 54 Op de verkiezingscantus wordt niemand toegelaten die geen lid is van Anabolica. Deel 07 Doop en ontgroening Artikel 55 Artikel 56 Artikel 57 Artikel 58 Artikel 59 Artikel 60 Artikel 61 Artikel 62 Artikel 63 Artikel 64 De doop en de ontgroening worden georganiseerd door de schachtentemmer. De schachtentemmer treft hiervoor alle maatregelen. Geen enkel lid van Anabolica is verplicht gedoopt te worden, een nietgedoopt lid krijgt echter geen clublint, wordt niet toegelaten tot de cantussen en heeft geen stemrecht. Zware fysieke inspanningen, het gebruik van bloed, uitwerpselen, urine, bedorven producten en publiekelijk volledig uit de kleren gaan, is verboden op de doop. De verplichting tot gebruik van alcohol in gelijk welke vorm tijdens de doop, is verboden. Leden hebben het recht om opdrachten te weigeren, mits gegronde reden. De schachtentemmer heeft het recht om een bepaald lid te schorsen van de doop, mits gegronde reden. Leden die worden gedoopt blijven schacht tot ze ontgroend worden. Een schacht moet minimum 4 maanden de schachtenfunctie dragen voor ze ontgroend kunnen worden. De ontgroening wordt gehouden tijdens de ontgroeningscantus. Na de ontgroening wordt de schacht een commilito. Nadoop Een nadoop is er alleen op expliciete vraag van leden en na de goedkeuring van het praesidium. Peter en meterschap Elke schacht krijgt een of meerdere peter(s) en/of meter(s) toegewezen na hun doop. De peter en/of meter van een schacht zijn degenen die de schacht hebben gekocht tijdens de doopcantus. De peter en/of meter begeleiden de schacht doorheen het jaar en zorgen er voor dat de schacht zich thuis voelt in de club. Het peter- en meterschap blijft doorgaan zolang beide lid blijven in de club. Na de toewijzing van een peter of meter krijgt de net gedoopte schacht van hun peter of meter een clublint en een schachten-formulier/boekje. Statuten Anabolica 11/16

12 Artikel 65 De schachten tonen hun dank aan hun peter(s) en/of meter(s) door 3 opdrachten uit te voeren. De peter(s) en/of meter(s) bepalen wat deze opdrachten zullen inhouden. Het mogen niet meer of minder dan 3 opdrachten zijn. Is er meer dan 1 persoon meter en/of peter, blijft het totaal op 3 opdrachten. Een schacht mag maximum 3 peters/meters hebben. De schachtentemmer neemt de taak van peter/meter op bij een nietverkochte schacht. Sectie 05 Per extra opdracht mag de club aan de peter(s)/meter(s) een schadevergoeding eisen. 2 leden van de club (de schachtentemmer, penning, vice en/of praeses) zullen aan de hand van de uitgevoerde opdrachten bepalen wat het bedrag zal zijn. Sectie 06 Deze opdrachten mogen niet uitgevoerd worden op de volgende momenten tenzij de schacht zelf toestemming geeft: 1) Tussen 2 uur en 8 uur s morgens. 2) Als de schacht les heeft. 3) 2 weken voor en na elk examen of een stageperiode en tijdens deze periodes. 4) In vakantieperiodes. Sectie 07 Sectie 08 Sectie 09 Sectie 10 Artikel 66 Sectie 05 Sectie 06 Sectie 07 De opdrachten mogen in GEEN geval seksistisch, vernederend, racistisch of illegaal van aard zijn. De schachtentemmer en/of de praeses mogen/kunnen indien zij het nodig achten het uitvoeren van een opdracht verbieden of in samenspraak extra regels toevoegen. De schacht mag controle en/of hulp inroepen van de schachtentemmer om de opdracht uit te voeren. De schacht mag ook mits raadpleging van de schachtentemmer een opdracht weigeren. Het praesidium kan opdrachten aan de schacht geven in de plaats van de peter(s)/meter(s) in overleg met de betrokken partijen. Voorwaarden voor de ontgroening Lid zijn van Anabolica. Gedoopt zijn bij Anabolica of ontgroend bij een bevriende club. Moet naar goeddunken van het praesidium voldoende activiteiten hebben meegemaakt. Moet een aantal liedjes moet uit het hoofd kunnen zingen: het Clublied, Io Vivat en De slag om t Gravensteen en Gaudeamus igitur. Moet de 3 opdrachten van de peter(s)/meter(s) succesvol hebben volbracht. Moet de ontgroeningsopdrachten succesvol hebben volbracht. Moet het schachtenformulier/boekje volledig ingevuld kunnen voorleggen. III. Initiatief van de leden. Artikel 67 Indien 1/5 van de Anabolica-leden daartoe verzoeken, is het Anabolicapraesidium ertoe gebonden een Bijzondere Algemene Ledenvergadering samen te roepen. Dit verzoek moet schriftelijk aan het praesidium worden gericht en moet van naam, adres en handtekening van de verzoekers voorzien zijn. Het praesidium geeft binnen een redelijke termijn gevolg aan dit verzoek. Statuten Anabolica 12/16

13 IV. Uiterlijk van de club Artikel 68 Sectie 05 Artikel 69 Linten Schachten- en commilitoneslinten zijn 70 cm lang en 5 cm breed. Praesidiumlinten zijn 10 cm breed en wordt aan de uiteinden samengenaaid. Op het lint staat met gouden letters van boven naar onder de naam/bijnaam, het schild en chronologisch de functies met bijhorende jaartallen. Het praeseslint is 13 cm breed en heeft fransjes aan de uiteinden. Op het lint staat met blinkende gouden letters van boven naar onder de naam/bijnaam, het schild met daaronder de functie praeses en het jaartal. De praeses kan er ook voor kiezen om eerdere functies op het lint te plaatsen boven de praesesfunctie. Een keizer-praesidiumlid mag een nieuw praesidiumlint dragen zoals beschreven in sectie 2 met toevoeging van fransjes aan de uiteinden en blinkende gouden letters. Iedereen behalve de peter, meter en ereleden financieren hun eigen lint. Pro-praesidia mogen een clubpetje dragen tijdens activiteiten. V. De statuten Artikel 70 Artikel 71 Sectie 05 Sectie 06 Artikel 72 Indien er zich zaken voordoen die niet voorzien zijn in de statuten beslist het praesidium naar eer en geweten met altijd de beste bedoelingen voor de club als doel. Wijzigen van de statuten De wijziging moet als agendapunt minstens 14 dagen op voorhand aangekondigd zijn en onder de leden bekend gemaakt worden. De drie meest recente pro-seniores moeten hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht worden. Op de AV waar de stemming gebeurd over de wijziging moet het voltallig praesidium aanwezig zijn en minimum 2 pro-seniores. Het huidig praesidium, de praeses, de pro-seniores en de oprichters hebben elk 1 stem. De wijziging wordt goedgekeurd met een 2/3 meerderheid. De wijzigingen worden aan de leden kenbaar gemaakt door middel van de officiele kanalen. De statuten staan op de officiele website van de club en kunnen steeds aangevraagd worden via het praesidium. Statuten Anabolica 13/16

14 VI. Algemene Bepalingen Artikel 73 Anabolica is opgericht in Artikel 74 Artikel 75 De oprichter is Philippe Dejonghe. De kleuren van Anabolica zijn wit en marineblauw. Artikel 76 Het clublied van Anabolica luidt: Strofe 1 Te dik, te zwaar, te traag, ge moet aan sport doen beste vriend! t Is maar azo dat een regent zijn geld verdient! Vindt ge van uzelf mijn gewicht dat valt niet op? Pak een glas, vul het en giet het in uwen kop! Refrein: Anabolica Alcoholica, Laat de glaasjes vullen! Anabolica alcoholica, Drink ze nu maar uit! Strofe 2 Neuro-, fysio-, biologie, anatomie. Als je lichaam piept komt ge maar af naar het genie! Lever naar de maan en een buik van hier tot daar! Lap dat komt door al dat pinten drinken tijdens t jaar! Refrein Sectie 05 Strofe 3 Onze trotse kleuren zijn stralend wit en blauw. Onze vaten bier staan altijd ijzig kou. Wij zijn Anabolica, dat is genen brol. Pak uw pint en drink ze leeg. 1,2,3, schol!!! Sectie 06 Refrein Artikel 77 Het clubschild en de clubvlag dienen ieder jaar een opknapbeurt te ondergaan, waardoor zij hun trots blijven behouden. Statuten Anabolica 14/16

15 Artikel 78 Gewijzigd conform de voorheen geldende statuten en voor echt verklaard door het Anabolica praesidium op 2q {o\ lva4tt L{eri * br'5hv\^oi.v\ /1 *í- o H,wLrr \ s/ïr\c.,. &^be {o^q,g D."&"f W *- pnor.-sst \ \áb*^tr\ C.^wu,nrqruk \%fu'{ ffp, s;'m!.-ee, \)'/* If*,,ar*^A 7 a,, -(l Y/U" ru.,h.-^,o^^o W &rket<n figy. Y 6Wr-',*wv

16 Statuten Anabolica 16lt6 Artikel 79 Met akkoord van het huidig praesidium. Jaargang 2a4''+-^ o/t(i Op 't4 fc.ï lcer>4uf b"áf 6^t-r- *Ty fnm{'q*tn S*-f*,*, bd-^, ;ffi-rlàa^-^.,-^ fln n i fj.' -S$r b Qar'te6q St[.*J^,6,t"^"^*. [Ao,^^,h.,- B,- ffi 6,Á-^Q*-g

17 Artikel 79 Met akkoord van het huidig praesidium. Jaargang Op Praeses Praesidium (functie + naam) Statuten Anabolica 16/16

18 VII. Bijlage Het officiële schild van studentenclub Anabolica Statuten Anabolica Bijlage 1

Statuten van Anabolica Studentenclub van de lerarenopleiding aan HOGENT (Bachelor in het onderwijs)

Statuten van Anabolica Studentenclub van de lerarenopleiding aan HOGENT (Bachelor in het onderwijs) Statuten van Anabolica Studentenclub van de lerarenopleiding aan HOGENT (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/23 I. WEZEN VAN DE CLUB 3 II. ACTOREN VAN DE CLUB 4 DE LEDEN 4 HET BESTUUR 5 EXTERNEN

Nadere informatie

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt.

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Titel 1: De Vereniging STATUTEN APOLLO Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Art. 1. Studentenclub Apollo, hierna Apollo

Nadere informatie

Statuten van studentenclub t Stropke

Statuten van studentenclub t Stropke Statuten van studentenclub t Stropke 1. Algemeen 1.1 t Stropke heeft tot doel sociale, culturele en sportieve activiteiten voor haar leden te organiseren. 1.2 't Stropke neemt noch een politiek, noch een

Nadere informatie

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen.

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. PHT statuten (revisie mei 2012) 1. Algemeen 1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. 1.2. PHT heeft tot doel haar leden

Nadere informatie

Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring

Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Titel 1: Wezen van de kring Art. 1 De Vlaamse Biomedische Kring, kortweg V.B.K., is de faculteitskring

Nadere informatie

Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen.

Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. 1. Wezen van de kring: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Slavia is de faculteitskring van de studenten Oost- Europese

Nadere informatie

Statuten HSC Dionysus

Statuten HSC Dionysus Statuten HSC Dionysus 1 Algemeen Art. 1: Hoogstudentenclub Dionysus heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze activiteiten. Art. 2: HSC Dionysus maakt deel uit van het Seniorenkonvent

Nadere informatie

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen Statuten Studentenclub Moeder Coulissen Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Kentekens van de club... 3 3 Geschiedenis van de club... 5 4 Leden... 5 5 Praesidium... 6 6 Vergaderingen... 8 7 Cantussen... 9 8 Doop en

Nadere informatie

STATUTEN HSC SALMONELLA

STATUTEN HSC SALMONELLA STATUTEN HSC SALMONELLA ALGEMEEN ART. 1 HoogStudentenClub Salmonella is "een club van kameraden" (zie clublied), zetelend in café Cuba Libre, Overpoortstraat, waar het bestuur minstens eenmaal per maand

Nadere informatie

Statuten studentenclub Acantha

Statuten studentenclub Acantha Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. Cf. appendix Art. 2: De vereniging heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze

Nadere informatie

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen Statuten Studentenclub Moeder Coulissen 1. ALGEMEEN 1.1. Moeder Coulissen is een caféclub die enkel bestaat uit mannelijke leden. 1.2. Moeder Coulissen heeft tot doel sociale, culturele en sportieve activiteiten

Nadere informatie

Statuten AmiScientia

Statuten AmiScientia 2016 Statuten AmiScientia 2016-2017 In volgend document staan de statuten (leefregels) binnen studentenvereniging AmiScientia (Brugge). Volgende statuten moeten worden nageleefd binnen de vereniging en

Nadere informatie

Statuten van de Kring Der Alchemisten

Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten opgesteld op 11/09/07, laatst aangepast op 22/04/09 INHOUDSTAFEL Titel I Benaming, zetel, doel, levensduur Artikel 1 - Benaming en zetel Artikel 2 - Doel

Nadere informatie

Appendix Statuten studentenclub Acantha

Appendix Statuten studentenclub Acantha Appendix Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. De vertegenwoordigers verklaren dat de feitelijke vereniging opgericht is op vrijwillige en duurzame

Nadere informatie

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen.

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. PHT statuten 1. Algemeen 1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. 1.2. PHT heeft tot doel haar leden samen te brengen door

Nadere informatie

STATUTEN HOME VERMEYLEN

STATUTEN HOME VERMEYLEN De statuten werden goedgekeurd op de algemene homeraad van 12/05/2015 en zijn geldig vanaf deze datum. De vorige statuten vervallen ook vanaf deze datum. STATUTEN HOME VERMEYLEN 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Goedgekeurd op de AV van 25/05/2012 Titel I. Praesesvergaderingen Op regelmatige tijdstippen, en minstens elke twee maanden zal OKeR vzw een praesesvergadering organiseren.

Nadere informatie

Richtlijnen voor een schacht

Richtlijnen voor een schacht Richtlijnen voor een schacht 1. Cantusregels voor schachten Als lid van een studentenclub ben je tijdens een cantus gebonden aan een vaste set regels om het verloop van een cantus zonder incidenten en

Nadere informatie

Statuten van Studentenclub Confabula

Statuten van Studentenclub Confabula Statuten van Studentenclub Confabula Deel 1: Begrippen Artikel 1: Voor toepassing van deze statuten wordt verstaan onder; Gewone meerderheid van de stemmen: meer voorstemmen dan tegenstemmen (onthoudingen,

Nadere informatie

STATUTEN HSC IMAXYS Inhoud

STATUTEN HSC IMAXYS Inhoud STATUTEN HSC IMAXYS Inhoud Titel 1. Wezen van HSC Imaxys Titel 2. Inrichting van Imaxys Hoofdstuk 1. De leden van Imaxys Hoofdstuk 2. De bestuursorganen van Imaxys o Afdeling 1. Het Praesidium o Afdeling

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Statuten HSC Scaldis

Statuten HSC Scaldis Statuten HSC Scaldis Inhoud Artikel I. Vereniging... 3 Artikel II. Leden... 4 Artikel III. Ereleden... 6 Artikel IV. Financiën... 7 Artikel V. Praesidium... 8 Sectie 5.01: De praeses... 8 Sectie 5.02:

Nadere informatie

De Parkwacht Feitelijke Vereniging

De Parkwacht Feitelijke Vereniging De Parkwacht Feitelijke Vereniging Statuten TITEL I: WEZEN VAN DE VERENIGING Art. 1: De Vereniging draagt de naam De Parkwacht, verder in deze Statuten aangeduid als de Vereniging of als De Parkwacht.

Nadere informatie

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 :

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : Algemeen : Art. 1 : De zetel van de gemeentelijke ouderenadviesraad is gevestigd in het gemeentehuis. Doelstellingen : Art. 2 : De gemeentelijke

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

Seniorenadviesraad Galmaarden

Seniorenadviesraad Galmaarden Seniorenadviesraad Galmaarden DE GEMEENTERAAD Gelet op het decreet van 7 december 2012 van de Vlaamse Regering houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Statuten Savania 2014-2015

Statuten Savania 2014-2015 Statuten Savania 2014-2015 De statuten van Savania zijn ondergeschikt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden. Hoofdstuk 1: Regels stemming vergaderingen Artikel

Nadere informatie

STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS

STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 WEZEN VAN HSC DE DIJLEBRASSERS Art. 1 Hoogstudentenclub De Dijlebrassers, afgekort HSC De Dijlebrassers, hierna De Dijlebrassers genoemd,

Nadere informatie

S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN

S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN De statuten werden goedgekeurd op de beperkte Homeraad van 13/05/2018 en zijn geldig vanaf deze datum. De vorige statuten vervallen ook vanaf deze datum. S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Titel I. Aangesloten kringen Goedgekeurd op de AV van 22/05/2017 Aangesloten kringen van OKeR VZW zijn: De Kelten, Diana, Docentica, SocA en StEIL. Als er in dit of andere

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Vereniging

Hoofdstuk 1: De Vereniging Fabiant Statuten Hoofdstuk 1: De vereniging art. 1 3 Hoofdstuk 2: De leden art. 4 9 Hoofdstuk 3: De algemene vergadering art. 10 18 Hoofdstuk 4: Het praesidium art. 19 41 Hoofdstuk 5: De verkiezingen art.

Nadere informatie

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 Artikel 1. Doelstelling van de sportraad Sportraad Overijse is een feitelijke vereniging, erkend door de gemeente, met een adviesfunctie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement Aard- en Omgevingswetenschappen

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I: Inleidende bepalingen Art 1. Het huishoudelijk reglement regelt de te volgen procedures

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad

Statuten HoGent Studentenraad Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 5 oktober 2017) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Titel I. De vereniging

Titel I. De vereniging Artikel 1: Naam Titel I. De vereniging 1. De naam van de vereniging is Geografica. Artikel 2: Zetel 1. De zetel van Geografica is gelegen te, Krijgslaan 281, S8. Artikel 3: Rechtsvorm 1. Geografica is

Nadere informatie

Lintenreglement Medica vzw

Lintenreglement Medica vzw Lintenreglement Medica vzw September 2018 HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen 1. Dit lintenreglement regelt de voorwaarden voor het verkrijgen, het dragen en eventuele problemen met het dragen van linten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad

Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 5 oktober 2017) TITEL I: Inleidende bepalingen Artikel 1. Het huishoudelijk reglement regelt de te volgen

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT MERCATOR HOGESCHOOLCLUB PIHONIA STATUTEN TITEL 1: WEZEN VAN DE VERENIGING

HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT MERCATOR HOGESCHOOLCLUB PIHONIA STATUTEN TITEL 1: WEZEN VAN DE VERENIGING HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT MERCATOR HOGESCHOOLCLUB PIHONIA STATUTEN TITEL 1: WEZEN VAN DE VERENIGING Art.1 Pihonia is de hogeschoolclub van de Hogeschool Bedrijfsmanagement aan de Hogeschool

Nadere informatie

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: Adventure Diving vzw H. Theresialaan 79, bus 3 1700 Dilbeek NIEUWE STATUTEN De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: HOOFDSTUK I Naam, zetel, doel

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

STATUTEN SENIORENKONVENT GHENDT

STATUTEN SENIORENKONVENT GHENDT STATUTEN SENIORENKONVENT GHENDT Versie mei2011 Statuten SK Ghendt Pagina 1 STATUTEN SENIORENKONVENT GHENDT... 1 Titel 1. Wezen van het Seniorenkonvent... 4 Titel 2. Inrichting van het Seniorenkonvent...

Nadere informatie

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen -

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - - Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Statuten van Mesacosa

Statuten van Mesacosa Statuten van Mesacosa [aangepaste versie d.d. 06/05/1999; goedgekeurd binnen het bestuur d.d. 10/05/1999 en A.V. 3-05/ 2000] [bijgewerkt op woe 06-12/2000, goedgekeurd binnen bestuur d.d..18-12/2000 en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Artikel 1 - Verwijzing naar wettelijke basis De gemeenteraadbeslissing van 7 maart 2013 tot de delegatie van budgethouderschap aan wijkcomités en burgerinitiatieven.

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Het Affligemse JeugdraadFundament

Het Affligemse JeugdraadFundament Het Affligemse JeugdraadFundament Statuten van de gemeentelijke jeugdraad Vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de zitting van 11 juni 2013. Benaming en zetel Artikel 1. De jeugdraad van Affligem is

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VOOR TOERISME

STATUTEN RAAD VOOR TOERISME STATUTEN RAAD VOOR TOERISME Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Raad voor Toerisme". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur. STATUTEN CULTUURRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Cultuurraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel STATUTEN Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 8 maart 2014 1. Omschrijving en zetel 1.1. Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur. STATUTEN JEUGDRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "jeugdraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM Titel I : Omschrijving van de vereniging ==== ======================== Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt KWB Wambeek Joggingteam kortweg de vereniging en neemt

Nadere informatie

STATUTEN SAMENLEVINGSFORUM

STATUTEN SAMENLEVINGSFORUM STATUTEN SAMENLEVINGSFORUM Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Gemeentelijk samenlevingsforum". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van

Nadere informatie

STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018

STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018 STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018 1. Historiek : De club WTC BORREKENSVELD werd gesticht op 07/09/1980 onder de naam van ZVK BORREKENSVELD, gezeteld te Strombeek-Bever, Borrekensveld

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT

STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Adviesraad Verkeer en Mobiliteit dewelke fungeert als opvolger van de Inspraakgroep

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement NSHV

Huishoudelijk Reglement NSHV Huishoudelijk Reglement NSHV Algemeen Artikel 1 - begripsbepalingen 1. De vereniging genaamd Nijmeegse Studenten Honoursvereniging is bij notariële akte opgericht op vier januari tweeduizend elf en wordt

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Statuten pagina 1 van 5 Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent,

Nadere informatie

PloegVormingsReglement Medica Laatste update: 7/11/2017

PloegVormingsReglement Medica Laatste update: 7/11/2017 PloegVormingsReglement Medica Laatste update: 7/11/2017 Inhoud I. Inleiding...1 II. Inhoud...1 1. De informatievergadering...1 2. Meet and greet...2 3. Verdediging van visie en motivatie...2 4. De stemvergadering(en)...2

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD COLOFON Uitgave stadsbestuur Halen, Markt 14, 3545 Halen Ontwerp & realisatie Tekst - stadsbestuur Halen Ontwerp - dienst Communicatie stad Halen Beelden -

Nadere informatie

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden.

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden. Statuten Januari 2013 Artikel 1. De Raad voor Internationale Samenwerking is de adviesraad van de gemeente voor ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidproblematiek DAC (Development Assistance Committee)

Nadere informatie

Vereniging zonder winstoogmerk. Statuten

Vereniging zonder winstoogmerk. Statuten Fédération Mondiale du Berger Belge. Vereniging zonder winstoogmerk Statuten TITEL I - BENAMING, ZETEL, DUUR Artikel 1: Benaming De vereniging zonder winstoogmerk Fédération Mondiale du Berger Belge afgekort

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK LOKALE SENIORENRAAD STABROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIES - Erkende Vereniging: vereniging die een actieve seniorenwerking kan aantonen van minstens 12 opeenvolgende maanden. - Senioren: inwoners

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012 Koninklijke Liberty Yacht Club vzw Thonetlaan 131 2050 Antwerpen 03 219 06 82 www.klyc.be info@klyc.be Statuten 24 maart 2012 Gesticht op 10 april 1934 als Arbeidersvereeniging voor Watertoerisme. Benaming

Nadere informatie

WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN. Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007

WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN. Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007 WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007 INLEIDENDE BEPALINGEN 1. Doel van de Vereniging. Deze statuten

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE GEZINSRAAD VAN BEVEREN

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE GEZINSRAAD VAN BEVEREN STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE GEZINSRAAD VAN BEVEREN Art. 1 - Oprichting en status Met ingang van 6 april 1971 werd in de gemeente Beveren-Waas een gemeentelijke Gezinsraad opgericht met adviserend karakter,

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN GEZINSSPORT VLAANDEREN vzw

STATUTEN GEZINSSPORT VLAANDEREN vzw STATUTEN GEZINSSPORT VLAANDEREN vzw Gecoördineerde tekst na statutenwijziging, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 19/10/2017 TITEL I. - Benaming, doel, zetel Art. 1. De vereniging

Nadere informatie

Statuten Feitelijke Vereniging Chemica

Statuten Feitelijke Vereniging Chemica Statuten Feitelijke Vereniging Chemica I. Wezen en doel van de vereniging Artikel 1: Naam & Wezen van de vereniging 1. Chemica is de studentenvereniging voor de studenten van de opleidingen Chemie en Biochemie

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT

VERKIEZINGSREGLEMENT VERKIEZINGSREGLEMENT 2015-2016 Definities en afkortingen Voor toepassing van dit reglement bedoelt men met Hogeschool: de Karel de Grote-Hogeschool vzw Opleidingsverantwoordelijke: de persoon die verantwoordelijk

Nadere informatie

Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het lopende kalenderjaar.

Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het lopende kalenderjaar. Huishoudelijk Reglement MATRIMONIUM Algemeen Artikel 1. Te Amsterdam bestaat een vereniging van trouwambtenaren genaamd Matrimonium. Zij is opgericht op 20 oktober 2010. De bepalingen in dit reglement

Nadere informatie