Sociaal statuut 2014 van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en de Werkmaatschappij 8KTD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal statuut 2014 van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en de Werkmaatschappij 8KTD"

Transcriptie

1 Sociaal statuut 2014 van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en de Werkmaatschappij 8KTD

2 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en het Dagelijks Bestuur (DB) van de Werkmaatschappij 8KTD; Gelet op de: - Wet op de ondernemingsraden (WOR), met name artikel 25; - Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO); Gezien de: - de bereikte overeenstemming in het Gezamenlijk Georganiseerd Overleg van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en de werkmaatschappij 8KTD d.d.. besluiten: vast te stellen het volgende: SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL EN ACHTKARSPELEN EN DE WERKMAATSCHAPPIJ 8KTD

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 5 Artikel 1:1 Aanduidingen (in alfabetische volgorde) 5 Artikel 1:2 Werkingssfeer 8 Artikel 1:3 Bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot organisatiewijziging 8 Artikel 1:4 Bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende ambtenaren 8 Hoofdstuk 2: Procedurele bepalingen 9 Artikel 2:1 Onderzoek naar organisatiewijziging 9 Artikel 2:2 Extern advies 9 Artikel 2:3 Overleg over de personele gevolgen en maatregelen 9 Artikel 2:4 Advies ondernemingsraad over organisatiewijziging 9 Artikel 2:5 Taakverdeling tussen Ondernemingsraad en GGO 9 Artikel 2:6 Kennisgeving en uitvoering besluit 9 Hoofdstuk 3: Interne organisatiewijziging 11 Artikel 3:1 Werkingssfeer 11 Artikel 3:2 Werkgelegenheid bij interne organisatiewijziging 11 Artikel 3:3 Voorkeursvolgorde bij herplaatsing 11 Artikel 3:4 Uitgangspunten bij herplaatsing 11 Artikel 3:5 Functieboek 12 Artikel 3:6 Belangstellingsregistratie 12 Artikel 3:7 Herplaatsingscommissie 13 Artikel 3:8 Werkwijze herplaatsingscommissie 13 Artikel 3:9 Bedenkingen tegen het voorgenomen herplaatsingsadvies 13 Artikel 3:10 De toetsingscommissie 14 Artikel 3.11 Herplaatsingsbesluiten 14 Artikel 3:12 Bezwarenprocedure 14 Artikel 3:13 Geen passende of geschikte functie 14 Hoofdstuk 4: Publiekrechtelijke taakoverheveling 16 Artikel 4:1 Werkingssfeer 16 Artikel 4:2 Werkgelegenheid bij publiekrechtelijke taakoverheveling 16 Artikel 4:3 Voorkeursvolgorde bij herplaatsing 16 Artikel 4:4 Uitgangspunten bij herplaatsing 17 Artikel 4:5 Functieboek 17 Artikel 4:6 Belangstellingsregistratie 18 Artikel 4:7 Herplaatsingscommissie 18 Artikel 4:8 Werkwijze herplaatsingscommissie 18 Artikel 4:9 Bedenkingen tegen het voorgenomen herplaatsingsadvies 19 Artikel 4:10 De toetsingscommissie 19 Artikel 4.11 Herplaatsingsbesluiten 20 Artikel 4:12 Bezwarenprocedure 20 Artikel 4:13 Geen passende of geschikte functie 20 Hoofdstuk 5: Sociaal beleid 23 Artikel 5:1 Salarisgarantie 23 Artikel 5:2 Functiegebonden toelagen 23 Artikel 5:3 Persoonsgebonden toelagen 23 Artikel 5:4 Studiefaciliteiten 23 Artikel 5:5 Aanvullende scholing 24 Artikel 5:6 Functie buiten de gemeentelijke organisatie 24 Hoofdstuk 6: Flankerend beleid 25 Artikel 6:1 Bevordering van interne en externe mobiliteit 25 Artikel 6:2 Kosten verbonden aan de bevordering van mobiliteit 25 Artikel 6:3 Starten eigen onderneming 25 Artikel 6:4 Terugbetalingsverplichtingen 25 Hoofdstuk 7: Slotbepalingen 26 3

4 Artikel 7:1 Hardheidsclausule 26 Artikel 7:2 Citeertitel 26 Artikel 7:3 Inwerkingtreding 26 Bijlage: Procesbeschrijving 4

5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1:1 Aanduidingen (in alfabetische volgorde) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: Ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR/UWO, alsmede de werknemer met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft afgesloten; Belangstellingsregistratie: formulier waarop ambtenaren hun voorkeur voor bepaalde functies kenbaar kunnen maken als bedoeld in artikel 3:6 en 4:6; Bezoldiging: het salaris vermeerderd met het bedrag van de aan de ambtenaar toegekende emolumenten en toelagen, niet zijnde onkostenvergoedingen; Bezwarencommissie: onafhankelijke adviescommissie voor bezwaarschriften die belast is met de behandeling van de bij het college ingediende bezwaren; CAR/UWO: College: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst voor de sector gemeenten; het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen, ieder afzonderlijk dan wel gezamenlijk. Flankerend beleid: het streven om de personele gevolgen van de reorganisatie zoveel mogelijk op te vangen via in-, door- en uitstroombevorderende maatregelen; Functie: Functieboek: Gemeenten: het geheel van werkzaamheden dat de ambtenaar volgens zijn functiebeschrijving verricht; een overzicht van alle functies van de in artikel 1:1 onder gemeenten genoemde gemeenten en de werkmaatschappij 8K TD zoals bedoeld in artikel 3:5 en 4:5; de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, ieder afzonderlijk dan wel gezamenlijk; Geschikte functie: een functie die niet valt onder het begrip passende functie, maar die de ambtenaar bereid is te vervullen; Gewijzigde functie: 5

6 een functie die als gevolg van wijzigingen in de organisatiestructuur is gewijzigd v.w.b. inhoud, niveau en/of omstandigheden en voor meer dan 20% gewijzigde functiedelen heeft; Gezamenlijk Georganiseerd Overleg (= GGO): de commissie voor Georganiseerd Overleg zoals bedoeld in artikel 12:1 van de CAR/UWO fungerend als platform voor Gezamenlijk Georganiseerd Overleg voor de gezamenlijke in artikel 1:1 onder werkgever genoemde gemeenten en de werkmaatschappij 8KTD, ieder afzonderlijk dan wel gezamenlijk; Herplaatsingscommissie: commissie als bedoeld in artikel 3:7 en 4:7; Informant: collega die, met toestemming van betrokkene, op aanvraag van de herplaatsingscommissie informatie geeft over het functioneren van betrokkene; Ondernemingsraad: de ondernemingsraden zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden, van de in artikel 1:1 onder werkgever genoemde gemeenten en werkmaatschappij 8KTD, ieder afzonderlijk dan wel gezamenlijk; Ongewijzigde functie: een functie waarvan de niveaubepalende taakdelen voor tenminste 80% gelijk zijn aan de functie die de ambtenaar voor de organisatiewijziging vervulde; Organisatiewijziging: een belangrijke inkrimping of wijziging van werkzaamheden van de in artikel 1:1 onder 'werkgever' genoemde gemeenten en werkmaatschappij 8KTD (of een onderdeel daarvan) of een belangrijke wijziging van de laatst vastgestelde organisatiestructuur van de in artikel 1:1 onder 'werkgever' genoemde gemeenten en werkmaatschappij 8KTD (of een onderdeel daarvan) die niet van tijdelijke aard is en die arbeidsvoorwaardelijke personele gevolgen met zich meebrengt; Passende functie: een functie van gelijkwaardig werk- en denkniveau, die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijke omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Onder persoonlijke omstandigheden en vooruitzichten kunnen onder meer worden verstaan interesse, capaciteiten, ervaring, leeftijd, gezondheid, opleiding, scholing en salarispositie. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau als de oude functie maar kan ook van een hoger niveau of maximaal twee niveaus lager zijn dan de oude functie. Bij een functie van hoger niveau staat het de werkgever vrij selectiecriteria toe te passen. Onder selectiecriteria wordt verstaan de criteria opgenomen onder artikel 3:4 en 4:4. Personele gevolgen: gevolgen voor de functie of de rechtspositie van de betrokken ambtenaren; Privatisering: 6

7 organisatiewijziging die het gevolg is van een verzelfstandiging van een deel van de organisatie tot een nieuwe (privaatrechtelijke) rechtspersoon of de overdracht van een deel van de organisatie aan een derde privaatrechtelijke partij; Publiekrechtelijke organisatiewijziging: organisatiewijziging als gevolg van een taakoverheveling van de in artikel 1:1 onder gemeenten genoemde gemeenten naar de werkmaatschappij 8KTD; Re-integratietermijn: de van werk naar werk periode (VWNW) die een periode beslaat van twee jaar en die begint met een besluit tot ontslag op grond van artikel 8:3 of 8:6 van de CAR/UWO; Salaris: het voor de ambtenaar geldende bedrag van de aan de ambtenaar toegekende schaal als bedoeld in artikel 3:1 van de CAR/UWO; Salarisperspectief: de opeenvolgende salarisperiodieken tot en met het hoogste bedrag van de functieschaal van de ambtenaar inclusief - voor zover van toepassing - de voor hem geldende uitloopschaal en eventueel schriftelijk vastgelegde extra individuele salarisafspraken met een structureel karakter. Niet bedoeld worden de salarisperspectieven met een tijdelijk karakter; Sleutelfuncties: de functie van leidinggevende en overige cruciale functies; Sociaal plan: Standplaats: Toelage: nadere afspraken, gebaseerd op en aanvullend op dit sociaal statuut, met betrekking tot de personele gevolgen van een organisatiewijziging; de bedrijfslocatie(s) van waaruit gewerkt wordt, horende bij onder 1:1 genoemde werkgevers; de toelage waarmee het salaris wordt vermeerderd ingevolge de Bezoldigingsregeling van de gemeenten Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen. Deze toelage kent in twee vormen. De functiegebonden toelage (zoals beschreven in art. 5:2) is gekoppeld aan de functie en vervalt zodra de functie wijzigt dan wel als de medewerker de functie niet meer uitoefent. De persoonsgebonden toelage (zoals beschreven in art. 5:3) kan een tijdelijk of structureel karakter hebben en is gekoppeld aan de medewerker. Deze persoonlijke structurele toelages blijven ook bij wijziging van functie van kracht. Toetsingscommissie: commissie als bedoeld in artikel 3:10 en 4:10; Uitwisselbare functies: functies die qua inschaling en aard van de werkzaamheden met elkaar overeenkomen; 7

8 VWNW: het traject van werk naar werk conform hoofdstuk 10d van de CAR/UWO; VWNW-kandidaat: een ambtenaar die niet in een ongewijzigde, passende of geschikte functie kan worden geplaatst; Werkgever: de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en de Werkmaatschappij 8KTD, ieder afzonderlijk dan wel gezamenlijk; Werkmaatschappij 8KTD: De gemeenschappelijke regeling die tussen de gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen is aangegaan. De werkmaatschappij wordt aangestuurd door het Dagelijks Bestuur te noemen DB van de werkmaatschappij 8KTD; Artikel 1:2 Werkingssfeer 1. Dit Sociaal Statuut is van toepassing op interne organisatiewijzigingen van de in artikel 1:1 onder werkgever genoemde gemeenten en de Werkmaatschappij 8KTD. 2. Dit Sociaal Statuut is tevens van toepassing op die organisatiewijzigingen waar het een publiekrechtelijke taakoverheveling betreft van de in artikel 1:1 onder gemeenten genoemde gemeenten naar een derde publiekrechtelijk orgaan: de Werkmaatschappij 8KTD. 3. De organisatiewijziging als gevolg van een gemeentelijke herindeling valt buiten de werkingssfeer van dit sociaal statuut. Artikel 1:3 Bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot organisatiewijziging Het college is bevoegd tot het nemen van besluiten over de wijziging van de ambtelijke organisatie van de in artikel 1.1 onder werkgever genoemde twee gemeenten en de werkmaatschappij 8KTD. Artikel 1:4 Bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende ambtenaren Het college en het DB van de werkmaatschappij 8KTD zijn bevoegd tot het nemen van besluiten over wijziging van de aanstelling, overplaatsing en ontslag van ambtenaren en toepassing van maatregelen in het kader van flankerend beleid. 8

9 Hoofdstuk 2: Procedurele bepalingen Artikel 2:1 Onderzoek naar organisatiewijziging 1. Als de werkgever voornemens is de mogelijkheid en wenselijkheid van een organisatiewijziging te onderzoeken, worden de Ondernemingsraad, het GGO en de betrokken ambtenaren hier in een zo vroeg mogelijk stadium van op de hoogte gesteld. 2. Het tijdstip van kennisgeving is dusdanig, dat de Ondernemingsraad zijn mening over het onderzoek kenbaar kan maken. 3. De ambtenaren en de Ondernemingsraad worden zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Bovendien worden zij, indien mogelijk, tussentijds op de hoogte gehouden van de vorderingen van het onderzoek. 4. De schriftelijke eindrapportage van het onderzoek wordt ter kennisneming toegezonden aan de ondernemingsraad en het GGO. Artikel 2:2 Extern advies Indien de werkgever voornemens is om over de wenselijkheid van organisatiewijziging extern advies te vragen, wordt de adviesopdracht voorgelegd aan de Ondernemingsraad conform artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. Artikel 2:3 Overleg over de personele gevolgen en maatregelen 1. Voordat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatiewijziging, wordt het GGO geïnformeerd over de personele gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen maatregelen. 2. Voor organisatiewijzigingen met ingrijpende personele gevolgen zal door de werkgever een sociaal plan worden opgesteld. Over dit sociaal plan moet in het GGO overeenstemming worden bereikt. 3. De leden van het GGO kunnen tussentijds bijeen worden geroepen dan wel schriftelijk worden geraadpleegd, wanneer de omstandigheden een versnelde procedure vereisen. Artikel 2:4 Advies ondernemingsraad over organisatiewijziging 1. Voordat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatiewijziging, wordt de Ondernemingsraad schriftelijk om advies gevraagd, conform artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. 2. De adviesaanvraag bevat een heldere omschrijving van het voorgenomen besluit, de beweegredenen van het besluit, de personele gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen personele maatregelen. 3. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Artikel 2:5 Taakverdeling tussen Ondernemingsraad en GGO Ten aanzien van de medezeggenschap van ambtenaren en de afgevaardigde leden van de vakbonden geldt het algemene uitgangspunt dat onderwerpen die gedurende het proces van organisatiewijziging aan bod komen, primair door één orgaan worden behandeld. Er zijn afspraken gemaakt tussen de Ondernemingsraad en het GGO over de taakverdeling. Deze zijn vastgelegd en zijn leidend in de behandeling van de verschillende onderwerpen. Artikel 2:6 Kennisgeving en uitvoering besluit 1. Als er een definitief besluit is genomen tot wijziging van de organisatie, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk meegedeeld aan het GGO, de Ondernemingsraad en de betrokken ambtenaren. Daarbij wordt tevens ingegaan op de personele gevolgen van het besluit. 9

10 2. Als in het besluit wordt afgeweken van het advies van de Ondernemingsraad, zal het college dit duidelijk motiveren. De uitvoering van het besluit tot organisatiewijziging wordt in dit geval uitgesteld tot op zijn vroegst een maand nadat de Ondernemingsraad van het besluit in kennis is gesteld, conform artikel 25, zesde lid, van de Wet op de Ondernemingsraden. 10

11 Hoofdstuk 3: Interne organisatiewijziging Artikel 3:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op interne organisatiewijzigingen in de gemeente Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen of in de Werkmaatschappij 8KTD. Artikel 3:2 Werkgelegenheid bij interne organisatiewijziging 1. De werkgever zal zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat de bij de organisatiewijziging betrokken ambtenaren onvrijwillig werkloos raken. Er zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden als gevolg van een interne organisatiewijziging, tenzij wordt vastgesteld dat bij een bepaalde organisatiewijziging gedwongen ontslagen niet kunnen worden vermeden. Op grond van de WOR wordt de Ondernemingsraad om advies gevraagd over de interne organisatiewijziging en hiermee verband houdende personele gevolgen. 2. De ambtenaar is verplicht tot volledige medewerking aan alle arbeidsbehoudende inspanningen van de werkgever. Artikel 3:3 Voorkeursvolgorde bij herplaatsing 1. De herplaatsingscommissie, als bedoeld in artikel 3:7, hanteert bij de totstandkoming van het herplaatsingsplan ten aanzien van de betrokken ambtenaren, de volgende voorkeursvolgorde: a. De ambtenaar blijft zijn eigen, ongewijzigde functie vervullen (mens volgt werk). b. De ambtenaar wordt herplaatst naar een passende functie binnen de gemeentelijke organisatie. c. De ambtenaar wordt herplaatst naar een geschikte functie binnen de gemeentelijke organisatie. 2. Herplaatsingsbesluiten als bedoeld onder artikel 3:3 lid 1 b en c worden genomen met inachtneming van de herplaatsingsprocedure, zoals beschreven in hoofdstuk Indien er meer ambtenaren voor plaatsing in een passende ofwel geschikte functie in aanmerking komen, wordt de herplaatsing van de betrokken ambtenaren gebaseerd op het afspiegelingsbeginsel. 4. Voor wat betreft het afspiegelingsbeginsel worden per categorie uitwisselbare functies zoals vastgesteld in het functiehuis, geldend voor de afzonderlijke werkgever, de volgende leeftijdsklassen gehanteerd (peildatum = de datum waarop de organisatiewijziging ingaat): a. jonger dan 26 jaar b. 26 tot en met 35 jaar c. 36 tot en met 45 jaar d. 46 tot en met 55 jaar e. 56 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd 5. In bijlage 1 staan een processchema en voorbeeldsituaties uitgewerkt, als uitwerking van artikel 3:3 en 3:4 van dit Sociaal Statuut. Artikel 3:4 Uitgangspunten bij herplaatsing Indien op basis van afspiegeling binnen één leeftijdscategorie meerdere kandidaten voor één ongewijzigde, passende ofwel geschikte functie in aanmerking komen gelden de volgende selectiecriteria. 1. Bij het nemen van herplaatsingsbesluiten als bedoeld in artikel 3:3 lid 1 b en c, wordt met de volgende gegevens rekening gehouden, op basis van de hier genoemde prioriteitsvolgorde: a. de geschiktheid van de ambtenaar voor een functie, zoals die blijkt uit opleidings- en ervaringsgegevens, beoordelingsgesprekken en eventuele geschiktheidstesten. 11

12 b. de aaneengesloten diensttijd van de ambtenaar bij de in artikel 1:1 onder gemeenten genoemde gemeenten, ongeacht in welke functie deze diensttijd is verkregen; c. de voorkeur van de ambtenaar voor bepaalde functies; d. het type dienstverband van de ambtenaar. 2. De ambtenaar is verplicht om mee te werken aan gesprekken en testen indien deze nodig zijn voor het verzamelen van gegevens als genoemd in artikel 3:4 lid 1a. De kosten van eventuele testen zijn voor rekening van de werkgever. Indien de ambtenaar geen inzage geeft in de testrapportage heeft dit tot gevolg dat hij zich terugtrekt uit de procedure voor de betreffende functie. 3. De ambtenaar is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar en beroep, een passende functie die hem met in achtneming van de herplaatsingsprocedure is toegewezen te aanvaarden. 4. Wanneer de ambtenaar na herhaald en zorgvuldig overleg weigerachtig is ten aanzien van aanvaarding van een passende of geschikte functie of niet meewerkt aan het vinden van een oplossing als bedoeld in artikel 3:13, lid 4 en 5, wordt overgegaan tot ontslag. Daarbij kan de werkgever melding maken bij de instelling die de Werkloosheidswet uitvoert, dat de betreffende ambtenaar weigert een passende functie te aanvaarden of niet meewerkt aan het vinden van een oplossing als bedoeld in artikel 3:13 lid 4 en 5. Artikel 3:5 Functieboek 1. Op basis van het vastgestelde formatie- en bezettingsplan wordt een overzicht samengesteld voor alle functies. Dit overzicht bestaat uit: a. een organogram van het samen te stellen team, dan wel afdeling; b. de grondslagen dan wel vastgestelde functiebeschrijvingen van de betreffende functies, c. of de functie ongewijzigd blijft, (deels) vervalt of nieuw is; d. de omvang van de betreffende functies; e. de inschalingen van de betreffende functies; f. de (voorlopige) standplaats; 2. De functie zoals die wordt beschreven in het functieboek bestaat in ieder geval concreet uit: a. de functiecode; b. de functienaam; c. de naam van het functieprofiel, reeks of groep; d. de plaats in de gemeentelijke organisatie; e. de beschikbare formatie; f. de overwegende functiekenmerken; g. beschrijving generieke taken; h. beschrijving belangrijkste taken; i. het vereiste werk- en denkniveau; j. de functieschaal-indicatief. Artikel 3:6 Belangstellingsregistratie 1. Het college dan wel het DB 8KTD doet aan betrokken ambtenaren schriftelijk mededeling over hun positie in het proces van organisatiewijziging. Duidelijk moet blijken of betrokkene een functie bekleedt die ongewijzigd blijft, (deels) gewijzigd wordt of (deels) komt te vervallen. 2. Indien het formatie- en bezettingplan overeenkomt met de huidige bezetting en de functies hebben de status van ongewijzigd dan vindt directe plaatsing plaats. 3. Indien het formatie- en bezettingsplan in aantal kleiner van omvang is dan de huidige bezetting dan vindt allereerst afspiegeling plaats. Indien nodig vervolgens selectie op basis van geschiktheid, diensttijd, voorkeur en type dienstverband conform art. 3:4 lid 1. 12

13 4. Ambtenaren met gewijzigde dan wel vervallen functies ontvangen vier weken voor aanvang van de herplaatsingsprocedure het functieboek, conform artikel 3:5 van dit Sociaal Statuut. 5. Vervolgens dient de betrokken ambtenaar, als bedoeld in artikel 3:6, lid 2, twee weken voor aanvang van de herplaatsingsprocedure zijn belangstelling voor tenminste één en maximaal twee functies schriftelijk aan de herplaatsingscommissie kenbaar te maken. Hij geeft hierbij tevens zijn voorkeur aan. 6. De sleutelfunctionarissen worden voorafgaande aan de plaatsing van de overige ambtenaren geplaatst. Artikel 3:7 Herplaatsingscommissie 1. Het college dan wel het DB 8KTD stelt een herplaatsingscommissie in die tot taak heeft het concept plaatsingsplan op te stellen. 2. De herplaatsingscommissie voor de sleutelfuncties heeft de volgende samenstelling: - Algemeen directeur, tevens voorzitter; - een extern vakbondslid op voordracht van het GGO; - een externe HR adviseur. 3. De herplaatsingscommissie voor alle overige functies heeft de volgende samenstelling: - Algemeen directeur, tevens voorzitter; - de afdelingsmanager van de betreffende afdeling; - een HR adviseur. 4. De herplaatsingscommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze secretaris is geen lid van de commissie en heeft derhalve geen stemrecht. 5. De vergaderingen van de herplaatsingscommissie zijn besloten. 6. De herplaatsingscommissie draagt zorg voor een schriftelijk en gemotiveerd plaatsingsplan ten behoeve van de toetsingscommissie. Artikel 3:8 Werkwijze herplaatsingscommissie 1. De herplaatsingscommissie ontvangt schriftelijk van de werkgever: a. het functieboek zoals beschreven in artikel 3:5; b. per ambtenaar, als bedoeld in artikel 3:6, lid 2, informatie over diens huidige functie inclusief inschaling, overige werkervaring en opleiding, type dienstverband en omvang, leeftijd en anciënniteit; c. het formulier belangstellingsregistratie van de betrokken ambtenaar waarvan de functie wijzigt dan wel vervalt. 2. De herplaatsingscommissie heeft het recht tot: a. het horen van ambtenaren; b. het horen van informanten; de betrokken ambtenaar dient hier vooraf over te worden geïnformeerd. Hij wordt hierbij in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de ingewonnen inlichtingen kenbaar te maken; 3. De herplaatsingscommissie gaat primair uit van het principe mens volgt werk waarbij gestreefd wordt naar een goede kwalitatieve bezetting van de functies. Ten aanzien van kwalitatieve beoordelingen kan de herplaatsingscommissie, met toestemming van de betrokken ambtenaar, gebruik maken van de informatie van informanten. Indien er meerdere kandidaten binnen dezelfde leeftijdscategorie zijn voor één functie adviseert de herplaatsingscommissie plaatsing van die kandidaat die het meest voldoet aan de gestelde functie-eisen. Ook de voorkeur van de te plaatsen kandidaat speelt hierbij een rol. De herplaatsingscommissie verzamelt van de herplaatsingskandidaat alle gegevens en stelt op basis hiervan een voorgenomen plaatsingsplan op over de herplaatsing van de betrokken ambtenaren. Indien de gegevens niet toereikend zijn, kan de herplaatsingscommissie besluiten een assessment af te laten nemen dat is afgestemd op de vastgestelde functie-eisen. 13

14 4. Alleen de ambtenaren die worden geplaatst op een gewijzigde, passende dan/wel geschikte functies worden door de herplaatsingscommissie gehoord. 5. Ambtenaren die op ongewijzigde functies worden geplaatst worden niet gehoord. Indien de betreffende ambtenaar hier wel prijs op stelt dan zal de herplaatsingscommissie hier gehoor aan geven en betrokkene uitnodigen voor een gesprek. 6. De herplaatsingscommissie informeert alle betrokken ambtenaren schriftelijk over haar voorgenomen besluit aan de toetsingscommissie. Artikel 3:9 Bedenkingen tegen het voorgenomen herplaatsingsbesluit 1. Indien de ambtenaar bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van de herplaatsingscommissie ten aanzien van de herplaatsing kan hij deze binnen 14 dagen na verzending, schriftelijk en gemotiveerd, indienen bij de herplaatsingscommissie. 2. De ambtenaar kan tegelijk met het indienen van zijn bedenkingen verzoeken om mondeling te worden gehoord door de herplaatsingscommissie. De ambtenaar die hiertoe een verzoek indient, zal binnen 14 na ontvangst dagen worden gehoord. Van de hoorzitting wordt schriftelijk verslag opgemaakt. 3. De herplaatsingscommissie dient daarna het concept plaatsingsplan, inclusief de adviezen inzake de ingediende bedenkingen, in bij de toetsingscommissie. Artikel 3:10 De toetsingscommissie 1. Het college dan wel het DB 8KTD stelt een toetsingscommissie in die als taak heeft het concept plaatsingsplan te toetsen en het college dan wel het DB 8KTD hierover te adviseren. 2. De toetsingscommissie heeft de volgende samenstelling: - één extern lid aan te wijzen door de algemeen directeur; - één extern lid aan te wijzen door het GGO; - in een gezamenlijk overleg tussen deze twee leden wordt een onafhankelijk voorzitter gekozen; - één ambtelijk secretaris. Deze maakt geen deel uit van de commissie en heeft derhalve geen stemrecht. 3. De toetsingscommissie heeft tot taak om: a. de voorgenomen besluiten van de herplaatsingscommissie te toetsen en toe te zien op de juiste toepassing van het Sociaal Statuut. Deze toetsing beoordeelt de doorlopen procedure. b. de voorgenomen herplaatsingsbesluiten ten aanzien van ambtenaren met bedenkingen zowel op inhoud als op procedure te toetsen. 4. De vergaderingen van de toetsingscommissie zijn niet openbaar, de leden zijn verplicht tot geheimhouding. 5. De toetsingscommissie stelt indien wordt afgeweken van het concept plaatsingsplan een gemotiveerd advies op voor college dan wel het DB 8KTD. Dit advies wordt tevens verzonden aan de betrokken ambtenaar. 6. Er kunnen twee aanleidingen zijn om betrokken ambtenaren te horen: a. er is door de toetsingscommissie aangetoond dat de procedure niet juist is doorlopen; b. de ambtenaar heeft een bedenking ingediend. Artikel 3:11 Herplaatsingsbesluiten 1. Op voordracht van de toetsingscommissie neemt het college dan wel het DB 8KTD het besluit tot herplaatsing van de betrokken ambtenaar. De ambtenaar wordt binnen twee weken schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend. 14

15 2. Ook de ambtenaar voor wie in de herplaatsingsprocedure geen ongewijzigde, passende of geschikte functie is gevonden, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk hierover geïnformeerd. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend. 3. Het college dan wel het DB 8KTD besluit, met inachtneming van het advies van de toetsingscommissie, omtrent de plaatsing van de ambtenaren. Het college dan wel het DB 8KTD kan alleen gemotiveerd van het advies van de toetsingscommissie afwijken. Artikel 3:12 Bezwarenprocedure De ambtenaar kan, conform de Algemene wet bestuursrecht, bezwaar en beroep aan tekenen. Artikel 3:13 Geen passende of geschikte functie 1. Indien de werkgever er niet in slaagt om de ambtenaar te herplaatsen in een ongewijzigde, passende of geschikte functie, start de VWNW (van werk naar werk) - termijn, zoals vastgesteld in hoofdstuk 10d: paragraaf 5 (artikel 10d:11 en verder) van de CAR/UWO. 2. Deze reïntegratietermijn, verder te noemen VWNW, heeft een maximale looptijd van twee jaar. Zowel de ingangsdatum van dit traject als de termijn worden schriftelijk aan de medewerker bevestigd. 3. Er wordt door het college een VWNW-commissie ingesteld die toeziet op de uitvoering van de VWNW-trajecten. 4. a. De VWNW-commissie bestaat uit de volgende leden: - een vaste onafhankelijke voorzitter; - een lid aan te wijzen door het college dan het DB 8KTD; - een lid, aan te wijzen door de werknemersgeleding in het GGO. b. Deze commissie heeft de bevoegdheid om bij geschillen over de afspraken binnen het VWNW-contract bindend advies uit te brengen. c. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. 5. De commissie heeft als taken: - het toezien op individuele toepassing van de bepalingen uit par. 5 hoofdstuk 10 van de CAR-UWO; - het adviseren van het college dan wel het DB 8KTD over naleving van de gemaakte afspraken uit het VWNW-contract; - het adviseren van het college dan wel het DB 8KTD aangaande geschillen voortvloeiend uit het WWNW-contract als bedoeld in art.10 d:23 5e lid van de CAR-UWO. 6. Het college dan wel het DB 8KTD en de betrokken ambtenaar zijn verplicht alle vereiste informatie te verschaffen die de VWNW-commissie nodig heeft om haar taken optimaal uit te voeren. Tevens heeft de VWNW-commissie de bevoegdheid betrokkenen in dit traject te horen. 7. Indien het VWNW-traject niet eerder is beëindigd, wordt de ambtenaar na 21 maanden in kennis gesteld van het ontslagbesluit. Dit ontslag gaat in op de eerste dag na afloop van de VWNW-termijn van twee jaar. 8. Het VWNW-traject kent de volgende fasering: a. VWNW-onderzoek Binnen de eerste maand van de re-integratietermijn worden, indien nodig met behulp van een professionele loopbaanadviseur, de wensen en mogelijkheden van de ambtenaar in kaart gebracht. Aan de hand van dit onderzoek wordt een VWNW-contract opgesteld. b. VWNW-contract In het VWNW-contract worden resultaatgerichte doelen geformuleerd en wordt vastgelegd op welke wijze de werkgever hierin faciliteert. De werkgever 15

16 financiert de noodzakelijke inspanningen voor reïntegratie. Zij hanteert hiervoor een richtbedrag van 7.500,-. c. Uitvoering VWNW-traject Om de drie maanden vindt er evaluatie plaats tussen werkgever en ambtenaar over de voortgang van het traject. De bevindingen uit de evaluatie en de gemaakte vervolgafspraken worden schriftelijk vastgelegd. Alle inspanningen zijn gericht op het vinden van een betaalde baan. d. VWNW-spelregels Gedurende het VWNW-traject hebben VWNW-kandidaten conform het vacatureprotocol de status van voorrangskandidaat. Er kan alleen sprake zijn van interne plaatsing als er sprake is van een vacature. Het herhaaldelijk weigeren door VWNW-kandidaat van een passende of geschikte functie kan leiden tot een direct ontslagbesluit omdat de werkgever kan aantonen dat er sprake is van een verwijtbare inactiviteit. VWNW-kandidaten kunnen vrijgesteld worden van werk zodat zij zich volledig kunnen richten op het vinden van een betaalde baan, inclusief het volgen van stage dan wel opleidingen. Voor VWNW-kandidaten geldt vanuit werknemerszijde geen opzegtermijn. e. Afronding VWNW-traject Na 21 maanden brengt de betrokken loopbaanadviseur een advies uit aan de werkgever en de ambtenaar over het vervolgtraject. Hierbij worden de schriftelijke evaluatieverslagen zwaarwegend meegenomen. De termijn loopt na twee jaar af. Hierop zijn twee uitzonderingen. Verlenging kan aan de orde zijn op basis van een bindend advies van de VWNW-commissie en indien er in de vorm van een schriftelijke toezegging binnen zes maanden uitzicht is op een betaalde baan. Het bevoegd gezag beslist vervolgens of deze verlenging wordt toegezegd. 16

17 Hoofdstuk 4: Publiekrechtelijke taakoverheveling Artikel 4:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op de publiekrechtelijke taakoverheveling van een deel van de in artikel 1:1 onder gemeenten genoemde gemeenten naar de werkmaatschappij 8KTD. Artikel 4:2 Werkgelegenheid bij publiekrechtelijke taakoverheveling 1. Het college zal zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat de bij de publiekrechtelijke taakoverheveling betrokken ambtenaren onvrijwillig werkloos raken. Er zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden als gevolg van de publiekrechtelijke taakoverheveling, tenzij wordt vastgesteld dat bij de publiekrechtelijke taakoverheveling gedwongen ontslagen niet kunnen worden vermeden. 2. Op grond van de WOR wordt de Ondernemingsraad om advies gevraagd over de publiekrechtelijke taakoverheveling en hiermee verband houdende personele gevolgen. 3. De werkgever van de in artikel 1:1 onder gemeenten genoemde gemeenten treedt met het DB van de werkmaatschappij 8KTD in overleg over de overname van de ambtenaren van het betreffende organisatieonderdeel. 4. Voordat de werkgever van de in artikel 1:1 onder gemeenten genoemde gemeenten een besluit neemt over de overgang van een ambtenaar naar de werkmaatschappij 8KTD, biedt hij de betrokkene de gelegenheid om zijn belangstelling kenbaar te maken voor passende/geschikte functies die op dat moment vacant zijn of op korte termijn vacant worden in de huidige gemeentelijke organisatie. 5. De ambtenaar is verplicht tot volledige medewerking aan alle arbeidsbehoudende inspanningen van de werkgever. Artikel 4:3 Voorkeursvolgorde bij herplaatsing 1. De herplaatsingscommissie, als bedoeld in artikel 4:7, hanteert bij de totstandkoming van het herplaatsingsplan ten aanzien van de betrokken ambtenaren, de volgende voorkeursvolgorde: a. De ambtenaar blijft zijn eigen, ongewijzigde functie vervullen binnen de werkmaatschappij 8KTD; b. De ambtenaar wordt herplaatst naar een passende functie binnen de werkmaatschappij 8KTD; c. De ambtenaar wordt herplaatst naar een geschikte functie binnen de werkmaatschappij 8KTD. 2. Herplaatsingsbesluiten als bedoeld in artikel 4:3 lid 1 onder b en c worden genomen met inachtneming van de herplaatsingsprocedure, zoals beschreven in hoofdstuk Indien er meer ambtenaren voor plaatsing in een passende ofwel geschikte functie in aanmerking komen, wordt de herplaatsing van de betrokken ambtenaren gebaseerd op het afspiegelingsbeginsel. 4. Voor wat betreft het afspiegelingsbeginsel worden per categorie uitwisselbare functies zoals vastgesteld in het functiehuis, geldend voor de gezamenlijke werkgevers, de volgende leeftijdsklassen gehanteerd (peildatum = de datum waarop de organisatiewijziging ingaat): a. jonger dan 26 jaar b. 26 tot en met 35 jaar c. 36 tot en met 45 jaar d. 46 tot en met 55 jaar e. 56 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd. 17

18 5. In bijlage 1 staan een processchema en voorbeeldsituaties uitgewerkt, als uitwerking van artikel 4:3 en 4:4 van dit Sociaal Statuut. Artikel 4:4 Uitgangspunten bij herplaatsing Indien op basis van afspiegeling binnen één leeftijdscategorie meerdere kandidaten voor één ongewijzigde, passende ofwel geschikte functie in aanmerking komen gelden de volgende selectiecriteria. 1. Bij het nemen van herplaatsingsbesluiten als bedoeld in artikel 4:3 lid 1 onder b en c, wordt met de volgende gegevens rekening gehouden, op basis van de hier genoemde prioriteitsvolgorde: a. de geschiktheid van de ambtenaar voor een functie, zoals die blijkt uit opleidings -en ervaringsgegevens, beoordelingsgesprekken en eventuele geschiktheidstesten. b. de aaneengesloten diensttijd van de ambtenaar bij de in artikel 1:1 onder gemeenten genoemde gemeenten, ongeacht in welke functie deze diensttijd is verkregen; c. de voorkeur van de ambtenaar voor bepaalde functies; d. het type dienstverband van de ambtenaar. 2. De ambtenaar is verplicht om mee te werken aan gesprekken en testen die indien nodig zijn voor het verzamelen van gegevens als genoemd in artikel 4:4 lid 1a. De kosten van eventuele testen zijn voor rekening van de werkgever. Indien de ambtenaar geen inzage geeft in de testrapportage heeft dit tot gevolg dat hij zich terugtrekt uit de procedure voor de betreffende functie. 3. De ambtenaar is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar en beroep, een passende functie die hem met in achtneming van de herplaatsingsprocedure is toegewezen te aanvaarden. 4. Wanneer de ambtenaar na herhaald en zorgvuldig overleg weigerachtig is ten aanzien van aanvaarding van een passende functie of niet meewerkt aan het vinden van een oplossing als bedoeld in artikel 4:13, lid 4 en 5, wordt overgegaan tot ontslag. Daarbij kan de werkgever melding maken bij de instelling de Werkloosheidswet uitvoert, dat de betreffende ambtenaar weigert een passende functie te aanvaarden of niet meewerkt aan het vinden van een oplossing als bedoeld in artikel 4:13 lid 4 en 5. Artikel 4:5 Functieboek 1. Op basis van het vastgestelde formatie- en bezettingsplan wordt door het DB van de Werkmaatschappij 8KTD een functieboek samengesteld voor alle functies. Dit overzicht bestaat uit: a. een organigram van het samen te stellen team, dan wel afdeling; b. de grondslagen dan wel vastgestelde functiebeschrijvingen van de betreffende functies, c. of de functie ongewijzigd blijft, (deels) vervalt of nieuw is; d. de omvang van de betreffende functies; e. de inschalingen van de betreffende functies; f. de (voorlopige) standplaats; 2. De functie zoals die wordt beschreven in het functieboek bestaat in ieder geval concreet uit: a. de functiecode; b. de functienaam; c. de naam van het functieprofiel, reeks of groep; d. de plaats in de gemeentelijke organisatie; e. de beschikbare formatie; f. de overwegende functiekenmerken; g. beschrijving generieke taken; 18

19 h. beschrijving belangrijkste taken; i. het vereiste werk- en denkniveau; j. de functieschaal-indicatief. Artikel 4:6 Belangstellingsregistratie 1. Het college van de in artikel 1:1 onder gemeenten genoemde gemeenten doet aan betrokken ambtenaren schriftelijk mededeling over hun positie in de organisatiewijziging. Duidelijk moet blijken of betrokkene een functie bekleedt die ongewijzigd blijft, (deels) gewijzigd wordt of (deels) komt te vervallen. 2. Indien het formatie- en bezettingplan overeenkomt met de huidige bezetting en de functies hebben de status van ongewijzigd dan vindt directe plaatsing in de werkmaatschappij 8KTD plaats. 3. Indien het formatie- en bezettingsplan in aantal kleiner van omvang is dan de huidige bezetting dan vindt allereerst afspiegeling plaats. Indien nodig vervolgens selectie op basis van geschiktheid, diensttijd, voorkeur en type dienstverband conform art. 4:4 lid Ambtenaren met gewijzigde dan wel vervallen functies ontvangen vier weken voor aanvang van de herplaatsingsprocedure het functieboek, conform artikel 4:5 van dit Sociaal Statuut. 5. Vervolgens dient de betrokken ambtenaar twee weken voor aanvang van de herplaatsingsprocedure zijn belangstelling voor tenminste één en maximaal twee functies schriftelijk aan de herplaatsingscommissie kenbaar te maken. Hij geeft hierbij tevens zijn voorkeur aan. 6. De sleutelfunctionarissen worden voorafgaande aan de plaatsing van de overige ambtenaren benoemd. Artikel 4:7 Herplaatsingscommissie 1. Het DB 8KTD stelt een herplaatsingscommissie in die tot taak heeft het concept plaatsingsplan op te stellen. 2. De herplaatsingscommissie voor de sleutelposities heeft de volgende samenstelling: - Algemeen directeur, tevens voorzitter; - een extern vakbondslid op voordracht van het GGO; - externe HR adviseur. 3. De herplaatsingscommissie voor alle overige functies heeft de volgende samenstelling: - Algemeen directeur, tevens voorzitter; - Leidinggevende van de betreffende afdeling; - HR adviseur. 4. De herplaatsingscommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze secretaris is geen lid van de commissie en heeft derhalve geen stemrecht. 5. De vergaderingen van de herplaatsingscommissie zijn besloten. 6. De herplaatsingscommissie draagt zorg voor een schriftelijk en gemotiveerd plaatsingsplan ten behoeve van de toetsingscommissie. Artikel 4:8 Werkwijze herplaatsingscommissie 1. De herplaatsingscommissie ontvangt schriftelijk van de werkgever: a. het functieboek zoals beschreven in artikel 4:5; b. per ambtenaar informatie over diens huidige functie inclusief inschaling, overige werkervaring en opleiding, type dienstverband en omvang, leeftijd en anciënniteit; c. het formulier belangstellingsregistratie van de betrokken ambtenaar. 2. De herplaatsingscommissie heeft het recht tot: a. het horen van ambtenaren; 19

20 b. het horen van informanten; de betrokken ambtenaar dient hier vooraf over te worden geïnformeerd. Hij wordt hierbij in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de ingewonnen inlichtingen kenbaar te maken; 3. De herplaatsingscommissie gaat primair uit van het principe mens volgt werk waarbij gestreefd wordt naar een goede kwalitatieve bezetting van de functies. Ten aanzien van kwalitatieve beoordelingen kan de herplaatsingscommissie gebruik maken van de informatie van informanten. Indien er meerdere kandidaten zijn voor een functie adviseert de herplaatsingscommissie plaatsing van die kandidaat die het meest voldoet aan de gestelde functie-eisen. De herplaatsingscommissie verzamelt alle gegevens en stelt op basis hiervan een voorgenomen plaatsingsplan op over de herplaatsing van de betrokken ambtenaren. Indien de gegevens niet toereikend zijn, kan de herplaatsingscommissie kiezen om een assessement af te laten nemen dat is afgestemd op de vastgestelde functie-eisen. 4. Alleen de ambtenaren die worden geplaatst op een passende dan/wel geschikte functie worden door de herplaatsingscommissie gehoord. 5. Ambtenaren die op ongewijzigde functies worden geplaatst worden niet gehoord. Indien de betreffende ambtenaar hier wel prijs op stelt dan zal de herplaatsingscommissie hier gehoor aan geven. 6. De herplaatsingscommissie informeert alle betrokken ambtenaren schriftelijk over haar voorgenomen besluit aan de toetsingscommissie. Artikel 4:9 Bedenkingen tegen het voorgenomen herplaatsingsbesluit 1. Indien de ambtenaar bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van de herplaatsingscommissie ten aan zien van de herplaatsing kan hij deze binnen 14 dagen, schriftelijk en gemotiveerd, indienen bij de herplaatsingscommissie. 2. De ambtenaar kan tegelijk met het indienen van zijn bedenkingen verzoeken om mondeling te worden gehoord door de herplaatsingscommissie. De ambtenaar die hiertoe een verzoek indient, zal binnen 14 dagen worden gehoord. Van de hoorzitting wordt schriftelijk verslag opgemaakt. 3. De herplaatsingscommissie dient daarna het concept plaatsingsplan, inclusief de adviezen inzake de ingediende bedenkingen, in bij de toetsingscommissie. Artikel 4:10 De toetsingscommissie 1. Het DB van de Werkmaatschappij 8KTD stelt een toetsingscommissie in die als taak heeft het concept plaatsingsplan te toetsen en het DB hierover te adviseren. 2. De toetsingscommissie heeft de volgende samenstelling: - één extern lid aan te wijzen door het DB van de Werkmaatschappij 8KTD; - één extern lid aan te wijzen door het GGO; - in een gezamenlijk overleg tussen deze twee leden wordt een onafhankelijk voorzitter gekozen; - één ambtelijk secretaris. Deze maakt geen deel uit van de commissie en heeft derhalve geen stemrecht. 3. De toetsingscommissie heeft tot taak om: a. De voorgenomen besluiten van de herplaatsingscommissie te toetsen en toe te zien op de juiste toepassing van het Sociaal Statuut. Deze toetsing beoordeelt de doorlopen procedure. b. De voorgenomen herplaatsingsbesluiten ten aanzien van ambtenaren met bedenkingen zowel op inhoud als op procedure te toetsen. 4. De vergaderingen van de toetsingscommissie zijn niet openbaar, de leden zijn verplicht tot geheimhouding. 5. De toetsingscommissie stelt indien wordt afgeweken van het concept plaatsingsplan een gemotiveerd advies op aan het DB van 8KTD. Dit advies wordt tevens verzonden aan de betrokken ambtenaar. 6. Er kunnen twee aanleidingen zijn om betrokken ambtenaren te horen: 20

21 a. Er is door de toetsingscommissie aangetoond dat de procedure niet juist is doorlopen; b. De ambtenaar heeft een bedenking ingediend. 7. Het DB 8KTD besluit, met inachtneming van het advies van de toetsingscommissie, omtrent de plaatsing van de ambtenaren. Het DB van 8KTD kan alleen gemotiveerd van het advies van de toetsingscommissie afwijken. Artikel 4:11 Herplaatsingsbesluiten 1. Op voordracht van de toetsingscommissie neemt het DB van 8KTD het besluit tot herplaatsing van de betrokken ambtenaar. De ambtenaar wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend. 2. Ook de ambtenaar voor wie in de herplaatsingsprocedure geen ongewijzigde, passende of geschikte functie is gevonden, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk hierover geïnformeerd. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend. Artikel 4:12 Bezwarenprocedure De ambtenaar kan, conform de Algemene wet bestuursrecht, bezwaar en beroep aan tekenen. Artikel 4:13 Geen passende of geschikte functie 1. Indien het betreffende college er niet in slaagt om de ambtenaar onder te brengen binnen de Werkmaatschappij 8KTD, start de VWNW (van werk naar werk) -termijn, zoals vastgesteld in hoofdstuk 10d: paragraaf 5 (artikel 10d:11 en verder) van de CAR/UWO. 2. Deze reïntegratietermijn, verder te noemen VWNW heeft een maximale looptijd van twee jaar. Zowel de ingangsdatum van dit traject als de termijn worden schriftelijk aan de medewerker bevestigd. 3. Er wordt een VWNW-commissie ingesteld die toeziet op de uitvoering van de VWNW-trajecten. 4 a. De VWNW-commissie bestaat uit de volgende leden: - een vaste onafhankelijke voorzitter; - een lid aan te wijzen door het college; - een lid, aan te wijzen door de werknemersgeleding in het GGO. b. Deze commissie heeft de bevoegdheid om bij geschillen over de afspraken binnen het VWNW-contract bindend advies uit te brengen. 5. De commissie heeft als taken: - het toezien op individuele toepassing van de bepalingen uit par. 5 hoofdstuk 10 van de CAR-UWO; - het adviseren van het college over naleving van de gemaakte afspraken uit het VWNW-contract; - het adviseren van het college aangaande geschillen voortvloeiend uit het WWNW-contract als bedoeld in art.10 d:23 5e lid van de CAR-UWO. 6. Het college en de betrokken ambtenaar zijn verplicht alle vereiste informatie te verschaffen die de VWNW-commissie nodig heeft om haar taken optimaal uit te voeren. Tevens heeft de VWNW-commissie de bevoegdheid betrokkenen in dit traject te horen. 7. Indien het VWNW-traject niet eerder is beëindigd, wordt de ambtenaar na 21 maanden in kennis gesteld van het ontslagbesluit. Dit ontslag gaat in op de eerste dag na afloop van de VWNW-termijn van twee jaar. 8. Het VWNW-traject kent de volgende fasering: a. VWNW-onderzoek 21

22 Binnen de eerste maand van de reïntegratietermijn worden, eventueel met behulp van een professionele loopbaanadviseur, de wensen en mogelijkheden van de ambtenaar in kaart gebracht. Aan de hand van dit onderzoek wordt een VWNW-contract opgesteld. b. VWNW-contract In het VWNW-contract worden resultaatgerichte doelen geformuleerd en wordt vastgelegd op welke wijze de werkgever hierin faciliteert. Zij hanteert hiervoor een richtbedrag van 7.500,-. c. Uitvoering VWNW-traject Om de drie maanden vindt er evaluatie plaats tussen werkgever en ambtenaar over de voortgang van het traject. De bevindingen uit de evaluatie en de gemaakte vervolgafspraken worden schriftelijk vastgelegd. Alle inspanningen zijn gericht op het vinden van een betaalde baan. d. VWNW-spelregels Gedurende het VWNW-traject hebben VWNW-kandidaten conform het vacatureprotocol de status van voorrangskandidaat. Er kan alleen sprake zijn van interne plaatsing als er sprake is van een formele vacature. Het herhaaldelijk weigeren van VWNW-kandidaat van een passende of geschikte functie in de werkmaatschappij 8KTD kan leiden tot een direct ontslagbesluit waarbij de werkgever kan aantonen dat er sprake is van een verwijtbare werkeloosheid. VWNW-kandidaten worden in principe vrijgesteld van werk zodat zij zich volledig kunnen richten op het vinden van een betaalde baan, inclusief het volgen van stage dan wel opleidingen. Op verzoek van zowel werkgever als VWNW-kandidaat kan maatwerk gestart worden dat gericht is op het actief vinden van ander werk. Voor VWNW-kandidaten geldt vanuit werknemerszijde geen opzegtermijn. e. Afronding VWNW-traject Na 21 maanden brengt de betrokken loopbaanadviseur een advies uit aan de werkgever en de ambtenaar over het vervolgtraject. Hierbij worden de schriftelijke evaluatieverslagen zwaarwegend meegenomen. De termijn loopt na twee jaar af. Hierop zijn twee uitzonderingen. Verlenging kan aan de orde zijn op basis van een bindend advies van de VWNW-commissie en indien er in de vorm van een schriftelijke toezegging binnen zes maanden uitzicht is op een betaalde baan. Het bevoegd gezag beslist vervolgens of deze verlenging wordt toegezegd. 22

23 Hoofdstuk 5: Sociaal beleid Artikel 5:1 Salarisgarantie 1. De ambtenaar die op verzoek van de werkgever wordt overgeplaatst naar een functie met een lagere functieschaal behoudt het recht op het salarisperspectief van de functie die de ambtenaar had op het moment van de overplaatsing. Een teruggang in functieschaal wordt gecorrigeerd door toepassing van een garantietoelage. 2. De ambtenaar met uitzicht op een passende ofwel geschikte functie die op eigen verzoek wordt overgeplaatst naar een functie met een lagere functieschaal komt niet in aanmerking voor een garantietoelage. 3. Het Sociaal Plan bevat in ieder geval de volgende garanties: a. netto-garantie van het salaris en het salarisperspectief; b. ambtenaren die een vaste aanstelling hebben, krijgen bij de gemeentelijke organisatie dan wel de Werkmaatschappij 8KTD een vaste aanstelling met behoud van anciënniteit. Artikel 5:2 Functiegebonden toelagen 1. Een functiegebonden toelage is een permanente toelage die onafhankelijk van de persoon, vanwege het vervullen van de functie, is toegekend. 2. Aan de ambtenaar, wiens bezoldiging als gevolg van het vervallen van de functiegebonden toelagen een blijvende verlaging ondergaat, wordt een aflopende compensatie toegekend indien: a. de blijvende verlaging tenminste 3% bedraagt van de bezoldiging; b. de ambtenaar deze toelagen gedurende tenminste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. 3. Deze compensatie zal in één keer per jaar worden uitgekeerd. Dit bedrag is samengesteld op basis van de volgende afbouwregeling: a. het eerste jaar na de overplaatsing 100% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen; b. het tweede jaar na de overplaatsing 75% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen; c. het derde jaar na de overplaatsing 50% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen; d. het vierde jaar na de overplaatsing 25% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen. 4. Het bepaalde in artikel 5:2 geldt niet voor de ambtenaar die op eigen verzoek wordt overgeplaatst naar een functie zonder functiegebonden toelagen. Artikel 5:3 Persoonsgebonden toelagen De ambtenaar die op verzoek van werkgever wordt overgeplaatst naar een andere functie behoudt zijn recht op zijn persoonsgebonden toelagen. Indien het salaris in de nieuwe functie hoger is dan in de oude functie, wordt de persoonsgebonden toelage aangepast tot het niveau van het oude salaris, inclusief de oorspronkelijke persoonsgebonden toelage. Wordt in de nieuwe functie een gelijkwaardig salarisniveau (inclusief persoonsgebonden toelage) bereikt dan vervalt de oorspronkelijke persoonlijke toelage. Artikel 5:4 Studiefaciliteiten 1. De ambtenaar die wordt herplaatst naar een andere functie behoudt de rechten die hem op grond van het persoonlijke ontwikkelingsplan door de (huidige) werkgever zijn toegekend indien hij de studie voortzet. Dit geldt tevens voor VWNW-kandidaten die een baan accepteren bij een andere werkgever. 23

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR122165_1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Bedum. Nr. CVDR122165_1 24 april 2018 Sociaal statuut gemeente Bedum Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum; overwegende, dat het gewenst is nadere regels te stellen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003

CVDR. Nr. CVDR63077_1. Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 CVDR Officiële uitgave van Eersel. Nr. CVDR63077_1 28 september 2016 Sociaal Statuut gemeente Eersel 2003 Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel; gelet op: 1. de Organisatieverordening van de

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen

CVDR. Nr. CVDR104289_1. Sociaal statuut van de gemeente Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR104289_1 25 oktober 2016 Sociaal statuut van de gemeente Wijchen De raad van de gemeente Wijchen; gelet op: de Organisatieverordening van de gemeente Wijchen;

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities

10. Sociaal Statuut. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1:1 Definities 10. Sociaal Statuut Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: a. ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR, alsmede de werknemer met wie de

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op het Organisatiebesluit van de gemeente Ede, de Wet op de ondernemingraden (WOR) en de desbetreffende artikelen

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. SOCIAAL STATUUT GEMEENTE DONGERADEEL 2009

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. SOCIAAL STATUUT GEMEENTE DONGERADEEL 2009 CONCEPT Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel; gelet op de Wet op de Ondernemingsraden, met name artikel 25; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2/3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen pagina 4 Artikel 1:1 Definities pagina 4 Artikel 1:2 Werkingssfeer pagina 6 Artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal Statuut Gemeente Heemstede Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: 19 januari 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 5840 19 januari 2016 Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Sociaal Statuut gemeente Harlingen

Sociaal Statuut gemeente Harlingen CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR373550_1 16 augustus 2016 Sociaal Statuut gemeente Harlingen 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Harlingen: Overwegende dat met het oog

Nadere informatie

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1.

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1. CVDR Officiële uitgave van Heumen. Nr. CVDR60747_1 10 oktober 2017 Sociaal statuut van de gemeente Heumen Sociaal statuut van de gemeente HEUMEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen; gelet

Nadere informatie

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van de sociale leidraad wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR130831_1 7 mei 2019 Sociale Leidraad Sociale leidraad 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van de sociale leidraad

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR360758_3. Sociaal statuut gemeente Kampen

CVDR. Nr. CVDR360758_3. Sociaal statuut gemeente Kampen CVDR Officiële uitgave van Kampen. Nr. CVDR360758_3 27 maart 2018 Sociaal statuut gemeente Kampen Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen; gelezen het voorstel van het team Personeel & Organisatie,

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut vastgesteld.

Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut vastgesteld. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borger-Odoorn. Nr. 51513 11 juni 2015 Gemeente Borger-Odoorn, Sociaal Statuut 2014-2016 vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Nr. 1231 5 oktober 2018 Sociaal Statuut Gelderse Omgevingsdiensten Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR369953_1. Sociaal Statuut. 8 november Officiële uitgave van Scherpenzeel.

CVDR. Nr. CVDR369953_1. Sociaal Statuut. 8 november Officiële uitgave van Scherpenzeel. CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR369953_1 8 november 2016 Sociaal Statuut Sociaal Statuut Sociaal Statuut Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Uitgangspunten Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Statuut Gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden

Sociaal Statuut Gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden GEMEENTEBLAD Nr. 63488 10 november Officiële uitgave van gemeente Coevorden. 2014 Sociaal Statuut Gemeente Coevorden 2014-2016 Burgemeester en wethouders van Coevorden; / werkgeverscommissie van Coevorden

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug;

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug; Sociaal statuut van Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Utrechtse Heuvelrug; gelet op: de Wet op de ondernemingsraden (WOR), met name artikel 25; de Collectieve

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018

Sociaal Statuut Wedeka Bedrijven. Voor ambtelijke medewerkers. 1 januari januari 2018 1 januari 2014-1 januari 2018 INLEIDING Dit Sociaal Statuut vervangt de bepalingen uit het Sociaal Statuut CAR/Wedeka dat is vastgesteld op 25 maart 1999. Aanleiding is de wijziging van hoofdstuk 10d van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op: CVDR Officiële uitgave van Drimmelen. Nr. CVDR78751_1 17 oktober 2017 Sociaal Statuut Gemeente Drimmelen 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen gelet op: de Organisatieverordening

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR AMBTELIJKE MEDEWERKERS EN VOOR MEDEWERKERS DIE OP BASIS VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST DE CAR-UWO VOLGEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

gezien: de bereikte overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg;

gezien: de bereikte overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg; Het College van Burgemeester en Wethouders van Urk, gelet op: artikel 160, lid 1, sub c, van de Gemeentewet; de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten; gezien: de bereikte overeenstemming

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

Sociaal statuut. gemeente Waterland, aanvullende regeling G3. Sociaal statuut gemeente Waterland 1

Sociaal statuut. gemeente Waterland, aanvullende regeling G3. Sociaal statuut gemeente Waterland 1 Sociaal statuut gemeente Waterland, aanvullende regeling G3 Sociaal statuut gemeente Waterland 1 Voorwoord Dit Sociaal Statuut is opvolgend aan het Sociaal Statuut, in het kader van de personele gevolgen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden

Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht. gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Sociaal Plan In verband met definitieve instelling Regionaal Bureau Leerplicht gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Sociaal Plan Larcom 2014

Sociaal Plan Larcom 2014 -- Sociaal Plan Larcom 2014 Voor werknemers met een niet-sw dienstverband Sociaal Plan Larcom 2014 Voor werknemers met een niet-sw dienstverband Larcom Inhoudsopgave Inleiding Preambule Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Heerenveen Nr. 135719 3 augustus 2017 Sociaal statuut Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen, overwegende dat: een sociaal

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.2 Werkingssfeer... 6 1.3 Bevoegdheid tot het nemen

Nadere informatie

Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep.

Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep. CVDR Officiële uitgave van Gennep. Nr. CVDR609805_1 1 mei 2018 Besluit van het college van Gennep houdende vaststelling van een sociaal statuut. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde

Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2007. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling gemeente

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII r - l/\nder WERK & PARTICIPATlf Sociaal statuut (semi-)ambtelijk personeel bij organisatieveranderingen LANDER 2014 Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling LANDER, Overwegende dat het

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR335660_1. Sociaal kader gemeente Lansingerland 2013

CVDR. Nr. CVDR335660_1. Sociaal kader gemeente Lansingerland 2013 CVDR Officiële uitgave van Lansingerland. Nr. CVDR335660_1 30 oktober 2018 Sociaal kader gemeente Lansingerland 2013 Sociaal KaderGemeente Lansingerland 2013 Burgemeester en wethouders van Lansingerland,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Sociaal statuut gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15bwb00058 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Collectieve

Nadere informatie

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta

Zutphen, december Sociaal Statuut Delta Zutphen, Sociaal Statuut Delta 2009-2014 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Algemeen 6 Artikel 1:2 Definities 6 Artikel 1:3 Werkingssfeer 7 Artikel 1:4 Bevoegdheid

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR213696_1 15 maart 2016 Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van Hulst besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT EMCO-GROEP. Voor ambtelijke medewerkers. 28 september 2013-1 januari 2017 O O. Business Post

SOCIAAL STATUUT EMCO-GROEP. Voor ambtelijke medewerkers. 28 september 2013-1 januari 2017 O O. Business Post SOCIAAL STATUUT EMCO-GROEP Voor ambtelijke medewerkers 28 september 2013-1 januari 2017 Business Post O O INLEIDING Dit Sociaal Statuut vervangt de bepalingen uit het Sociaal Statuut organisatieverandering

Nadere informatie

Overwegende dat met de commissie Georganiseerd Overleg op 18 mei 2015 overeenstemming is bereikt;

Overwegende dat met de commissie Georganiseerd Overleg op 18 mei 2015 overeenstemming is bereikt; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 78366 26 augustus 2015 Sociaal statuut van de gemeente Bunschoten Het college van de gemeente Bunschoten; gelet op: het Organisatiebesluit 2011

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond. gelezen het voorstel van de afdeling Concernadvies d.d.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond. gelezen het voorstel van de afdeling Concernadvies d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Roermond Nr. 219764 30 oktober 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het sociaal statuut

Nadere informatie

[SOCIAAL STATUUT]. Gemeente Vlaardingen. Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?.

[SOCIAAL STATUUT]. Gemeente Vlaardingen. Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?. Gemeente Vlaardingen Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op?. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen 1. gelet op hoofdstuk 10d van de CAR/UWO;

Nadere informatie

concept tekst onderhandelaarsakkoord 25 mei 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011

concept tekst onderhandelaarsakkoord 25 mei 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011 Hoofdstuk 28 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE HENGELO 2011 Uitgangspunten Sociaal Statuut Organisatiewijzigingen zijn in de gemeente onvermijdelijk. Er wordt in een veranderende samenleving veel van de gemeente

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR213696_1. 'Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst' Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR213696_1 4 juli 2016 Doorlopend Sociaal statuut gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van Hulst besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Definitieve versie mei 2009 Personeelszaken (laatste wijzigingen zijn geel gearceerd) 1 Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Ten behoeve van de overgang van

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Sociaal Plan Permar (versie )

Sociaal Plan Permar (versie ) Sociaal Plan Permar (versie 26-03-2013) Ede, 28 maart 2013 De ondergetekenden, Het Dagelijks Bestuur van Permar WS te Ede, in deze vertegenwoordigd door de heer P.J. van Lent, plv.voorzitter, Hierna te

Nadere informatie

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016.

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013 Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie overwegende dat bij besluit is vastgelegd dat de GR-BAR per 1-1-2014 voor het beschrijven en waarderen van functies aansluiting zoekt

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR98200_2

CVDR. Nr. CVDR98200_2 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR98200_2 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het sociaal kader Regeling Sociaal Kaderplan

Nadere informatie

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen.

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen. Functiewaardering Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker : de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21

PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 GEMEENTE TERSCHELLING Burgemeester en wethouders van de ; Overwegende: dat bij besluit van 7 februari 2012 is vastgelegd

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT Secretariaat BPL Partners in BPL ING bank 65.13.65.465 Postbus 1255 T 070-414 27 00 (Leeuwendaal) KVK 54423392 2280 CG

Nadere informatie

19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART)

19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART) 19 Sociaal statuut (geharmoniseerd met hoofdstuk 10d ART) INLEIDING...2 Het sociaal statuut...2 Doelstelling sociaal statuut...2 Typologie van organisatieveranderingen...2 Rechtspositionele aspecten van

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening

Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV 2009 2012 voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening Drachten, 2009 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel B.8 van de

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT 2005

SOCIAAL STATUUT 2005 SOCIAAL STATUUT 2005 Kader voor het in goede banen leiden van de reorganisatie ter afronding van de "Strategische Koers" 2001-2005 Novatec Feithsweg 4 Postbus 8 9356 AS 9356 ZG Tolbert Telefoon : 0594-283700

Nadere informatie

Sociaal Statuut Omgevingsdienst NWU - ZOU

Sociaal Statuut Omgevingsdienst NWU - ZOU Sociaal Statuut Omgevingsdienst NWU - ZOU Fusie Milieudiensten NWU en ZOU en overgang naar Omgevingsdienst NWU-ZOU Milieudienst Zuidoost-Utrecht december 2011 INT1151.028/ 9 opgesteld door beoordeeld door

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 87396 30 juni 2016 Sociaal Statuut gemeente Steenwijkerland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Sociaal statuut 2018 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Algemeen In het Sociaal Statuut zijn afspraken vastgelegd over wederzijdse rechten en plichten bij een organisatiewijziging en de personele

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Nr. 639 10 november 2017 Sociaal Statuut Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar

Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar Sociaal Plan Voorschoten & Wassenaar Inhoudsopgave PREAMBULE 4 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5 ARTIKEL 1:1 DEFINITIES 5 ARTIKEL 1:2 WERKINGSSFEER 6 ARTIKEL 1:3 WERKGELEGENHEID 6 ARTIKEL 1:4 ORGANISATIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 402 1 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID

Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID Sociaal Plan Verzelfstandiging GRID De ondergetekenden,. 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Oldambt, feitelijk gevestigd te 9671 CD Winschoten, Johan Modastraat 6, hierna te noemen: Oldambt;

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Sociale leidraad Alescon voor ambtelijke medewerkers 1 maart januari 2015

Sociale leidraad Alescon voor ambtelijke medewerkers 1 maart januari 2015 z Sociale leidraad Alescon voor ambtelijke medewerkers 1 maart 2013-1 januari 2015 Assen, 25 april 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.3 Werkingssfeer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

CONCEPT LIQUIDATIEPLAN Milieudienst Noord-West Utrecht

CONCEPT LIQUIDATIEPLAN Milieudienst Noord-West Utrecht CONCEPT LIQUIDATIEPLAN Milieudienst Noord-West Utrecht Gemeente Woerden 11.024085 Regislratiedatum: 31/12/2011 Behandelend afdeling R Afgehandeld door/op: Inleiding Volgens artikel 42 van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

*Z0744C427C7* Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee

*Z0744C427C7* Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee *Z0744C427C7* Registratienummer: Z -16-70095 / 66013 Sociaal Statuut gemeente Goeree-Overflakkee Inleiding: Doel- en werkingssfeer Onder Sociaal Statuut wordt verstaan het reglement waarin het college

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HÛS EN HIEM

SOCIAAL PLAN HÛS EN HIEM SOCIAAL PLAN HÛS EN HIEM Sociaal plan Hûs en Hiem 2014 1 SOCIAAL PLAN HÛS EN HIEM Ondergetekenden de Gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem, vertegenwoordigd door de heer F. Veenstra, voorzitter, enerzijds,

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 14

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 14 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 14 + 6' emeente- Heemskerk V / Së ' ', o c i a a 1 S', t a t u u,. fl' g j j j. '. '. -..,....--..,......--....-.,.. -'-....-...- ' ' '.....,.-. ' 1 januari 2012

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie Procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie De colleges van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan IJsselgemeenten. gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO);

Sociaal Plan IJsselgemeenten. gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO); Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opmeer. Nr. 65213 23 mei 2016 Sociaal statuut gemeente Opmeer 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer besluiten: gelet op het

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr SOCIAAL STATUUT GEMEENTE WAALRE juli Officiële uitgave van de gemeente Waalre INHOUD

GEMEENTEBLAD. Nr SOCIAAL STATUUT GEMEENTE WAALRE juli Officiële uitgave van de gemeente Waalre INHOUD GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Waalre Nr. 121880 17 juli 2017 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE WAALRE 2013 INHOUD Achtergrond Sociaal Statuut Sociaal Statuut Waalre 2013 Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

Sociaal plan. Westrom

Sociaal plan. Westrom Sociaal plan Westrom April 2013 Inhoudsopgave Sociaal Plan Pagina Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Doelstelling 6 1.2 Definities 6 1.3 Werkingssfeer 8 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten sociaal

Nadere informatie

Regeling "Sociaal statuut gemeente Sluis 2014"

Regeling Sociaal statuut gemeente Sluis 2014 CVDR Officiële uitgave van Sluis. Nr. CVDR326095_1 1 maart 2016 Regeling "Sociaal statuut gemeente Sluis 2014" Regeling " Sociaal statuut gemeente Sluis 2014 " Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam

Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schiedam. Nr. 108990 9 augustus 2016 Regeling Generiek Functieprofiel en Functiewaardering van de Gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september 2017 1 september 2019 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4 5801 CS VENRAY telefoon 0478 585320 e-mail info@kunstencentrumjerusalem.nl

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Sociaal Statuut Herindeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Algemeen Op 1 januari 2018 gaan de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren op in de gemeente Midden-Groningen.

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: Overwegende: dat bij besluit van 27 juni

Nadere informatie

Regeling Functiewaardering Gemeente Deventer

Regeling Functiewaardering Gemeente Deventer Regeling Functiewaardering Gemeente Deventer inwerking getreden 1 juli 1999 gewijzigd per datum 1 december 2007 ALGEMEEN Artikel 1 1. Deze regeling is van toepassing op medewerkers van wie de bezoldiging

Nadere informatie