Dorpsvisie Zwammerdam. Visie in Actie!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dorpsvisie Zwammerdam. Visie in Actie! 2009-2019"

Transcriptie

1 Dorpsvisie Zwammerdam Visie in Actie!

2 1 Inhoudsopgave 1... Inhoudsopgave Voorwoord Over Zwammerdam Trendanalyse en oplossingsrichtingen Wonen voor jong en oud Noodzakelijke voorzieningen Plantsoen: méér dan een hondentoilet Damme veilig Verenigingsleven: ook in de toekomst de motor voor een bruisend Zwammerdam Jongeren motiveren hun maatschappelijke stage (2011) in eigen dorp te doen Dorps(t)huis Parkeerprobleem? Activiteiten voor jong en oud Dialoog: voor een optimale samenwerking tussen burgers, BVZ en overheden BIJLAGE 1 : Werkgroepen Ruimtelijke Ordening Sociaal Cultureel Economie Politiek Bestuurlijk BIJLAGE 2 : Uitwerking Bewonersavond Wonen voor jong en oud Noodzakelijke voorzieningen Plantsoen, meer dan een hondentoilet Damme Veilig Verenigingsleven: ook in de toekomst de motor voor een bruisend Zwammerdam Dorps(t)huis Parkeerprobleem? Activiteiten voor jong en oud Dialoog: voor een optimale samenwerking tussen burgers, BVZ en overheden Algemeen BIJLAGE 3 : Resultaten bewonersenquête Ruimtelijke Ordening op november BIJLAGE 4 : Resultaten bewonersenquête Politiek Bestuurlijk BIJLAGE 5 : Overzicht verenigingen en andere belanghebbenden in Zwammerdam e.o BIJLAGE 6 : Reactie Belangenvereniging Zwammerdam op Accommodatiebeleid Bijlage 7 Plantsoen: meer dan een hondentoilet, project plan Nawoord Belangenvereniging Zwammerdam Schrijven van de Dorpsvisie Wonen senioren Park bij de brug Scholen Dorpshuis / Welzijnsaccommodatie

3 2 Voorwoord Het bestuur van de belangenvereniging van Zwammerdam is verheugd over de grote belangstelling vanuit de Zwammerdamse bevolking om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van deze Dorpsvisie. Het enthousiasme van de werkgroep en de medewerking van verschillende verenigingen en instellingen was onmisbaar in het ontstaan van dit geheel. Het plan komt voort uit de bevolking en wordt breed ondersteund en gedragen, wat van essentieel belang is voor de uitwerking straks. De tijd van plannen maken zal nu gevolgd moeten worden door de fase van de uitvoering. Dat kan het bestuur van belangenvereniging niet alleen. Er worden straks zogenaamde Uitwerkgroepen ingesteld die uitvoering gaan geven aan de ideeën met de hoogste prioriteit. Naast de inzet van de werkgroepen, rekenen wij ook op de medewerking van de vele verenigingen en instellingen in Zwammerdam en niet te vergeten op de inzet van de inwoners van Zwammerdam. Uiteraard worden alle verdere plannen in samenwerking met de gemeente opgesteld. Wij willen opmerken, dat het niet de bedoeling is geweest dat de voorstellen, zoals in deze Dorpsvisie opgenomen, al vast staan. Maar ze bieden de uitwerkgroepen in het vervolgtraject wel de nodige houvast. Zo kunnen de diverse gedachten verder worden uitgewerkt en, indien gewenst, andere alternatieven worden aangedragen. Het is de bedoeling dat de uitwerkgroepen, na afstemming met de inwoners via een inloop- c.q. voorlichtingsavond, een concreet plan neerleggen voor verdere uitwerking. Maar zover is het nog niet. Eerst vragen we uw aandacht voor de ontwikkelde visie op leefbaarheid en ruimtelijke invulling. Wij menen dat met deze Dorpsvisie de inwoners van Zwammerdam en de gemeente Alphen aan den Rijn kunnen zien welke prioriteiten gewenst zijn. Wij wensen een ieder

4 veel lees- en kijkplezier en mocht u vragen hebben, dan is altijd wel iemand van de belangenvereniging of uitwerkgroepen bereid om uw vragen te beantwoorden c.q. op- en/of aanmerkingen in behandeling te nemen. Samen maken we ons sterk voor de leefbaarheid van ons dorp, nu en in de toekomst

5 2.1 Over Zwammerdam In de oudheid bevond in Zwammerdam zich het Romeinse fort "Nigrum Pullum" (zwarte grond) met de vlootfaciliteiten. Enkele resten zijn te zien op het terrein van de Ipse de Bruggen. Enkele Romeinse schepen behoren tot de voornaamste vondsten. Later werd de plaats Suadenburcherdam genoemd, naar de dam bij Suadenburg die al in de 13e eeuw wordt genoemd. Uiteindelijk verbasterde deze naam tot het huidige Zwammerdam. Tot 1964 was Zwammerdam een zelfstandige gemeente. Diverse delen van de gemeente zijn bij het verlies van deze zelfstandigheid naar naburige gemeenten zoals Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Boskoop en Reeuwijk overgegaan. Een voorbeeld hiervan is de Dammekant die nu bij de gemeente Bodegraven behoort, evenals de Buitenkerk die op de helft overgaat naar de gemeente Bodegraven. De oorspronkelijke dorpskern van Zwammerdam is nu een dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn, in de provincie Zuid-Holland. Zwammerdam heeft een kleine en compacte oude kern met kronkelende straatjes en met historische bebouwing. Zwammerdam is, in tegenstelling tot lintbebouwing, een van de weinige dorpen in de Rijnstreek die gebouwd zijn rondom een plein. Er is sprake van een hechte gemeenschap. Veel inwoners van Zwammerdam zijn actief betrokken bij hun dorp. In het hoofdstuk Sociaal Cultureel staat onder meer informatie over de leeftijdsopbouw en aantallen inwoners van Zwammerdam. Zwammerdam heeft 1461 inwoners, zonder zorginstelling Ipse De Brugge (IdB). De dorpsvisie is tot stand gekomen met behulp van een variant op de PALED-methode, een methode die veel gebruikt wordt door de Zuid Hollandse Vereniging van Kleine Kernen (ZHVKK). Het principe van deze methode is zgn. bottom up, d.w.z. de bewoners geven zelf onderwerpen en prioriteiten aan. De ZHVKK heeft subsidie gekregen van de provincie Zuid-Holland om te begeleiden bij het maken van een aantal dorpsvisies. Zwammerdam heeft de ZHVKK benaderd of ze de Belangenvereniging van Zwammerdam (BVZ) kunnen ondersteunen bij het opstellen van een dorpsvisie voor Zwammerdam. Nadat het Rijnstreekberaad heeft besloten in te stemmen zijn de eerste stappen gezet. In onderstaand schema staan de verschillende stappen die zijn ondernomen om tot het resultaat te komen wat voor u ligt

6 Najaar 2008 Eerste vergadering met de vertegenwoordiger van PJ-Partners in Dorpskroeg t Gezwam Eerste bewonersavond om het proces van tot een dorpsvisie uit te leggen aan de bewoners van Zwammerdam. Met een opkomst van 40 personen een succesvolle avond in het verenigingsgebouw van de hervormde kerk. De volgende domeinen zijn vastgesteld: - Ruimtelijke ordening - Sociaal Cultureel - Economie - Politiek Bestuurlijk Per domein is een werkgroep vastgesteld. De werkgroepen staan beschreven in bijlage 1. 1 e week november november 08 De werkgroepen zijn begonnen om een inventarisatie te maken van de leefbaarheid thema s die binnen Zwammerdam in hun domein spelen. Er zijn gesprekken gevoerd op de scholen met kinderen en alle verenigingen is een vragenlijst gestuurd. Er is een enquête naar alle inwoners van Zwammerdam gestuurd. Hierin zijn vanuit de werkgroep Ruimtelijke Inrichting en Politiek Bestuurlijk een aantal vragen gesteld. Bijlage, 3 en 4 is uitwerking van de enquête. In deze vergadering zijn alle gedefinieerde leefbaarheid thema s gegroepeerd in tien gebieden. Deze tien gebieden zijn op deze bewonersavond aan een groot deel van de inwoners van Zwammerdam voorgelegd ( Ca. 100 aanwezigen ) Er is gevraagd om bij de verschillende gebieden oplossingen aan te dragen. Vervolgens zijn er met behulp van stickers prioriteiten gesteld voor de oplossingen per gebied. In Bijlage 2 staan alle aangedragen oplossingsrichtingen die uit de bewonersavond zijn gekomen. Voor de nader uitgewerkte oplossingen staat een doorverwijzing naar de uitwerkingen in hoofdstuk 5. Voorjaar 2009 Zomer 2009 De werkgroepen hebben één geconsolideerd concept gereed welke is voorgelegd aan de begeleider. Nadat dit akkoord is zal hij voorgelegd worden aan de bewoners van Zwammerdam. Afronding Dorpsvisie

7 3 Trendanalyse en oplossingsrichtingen In dit hoofdstuk staan de trendanalyses en de oplossingsrichtingen die uit de bewonersavond naar voren zijn gekomen. Een trendanalyse geeft weer welke problematiek er binnen Zwammerdam leeft en wat de gevolgen hiervan zijn. 3.1 Wonen voor jong en oud Trendanalyse: In Zwammerdam is er op de woningmarkt nauwelijks doorstroming. Doordat er binnen Zwammerdam niet of nauwelijks geschikte woonvoorzieningen zijn voor senioren is de woningmarkt gestagneerd. Hierdoor komen er geen geschikte woningen voor jongeren en starters vrij. Het beleid van de gemeente Alphen aan den Rijn/ Wonen Centraal is er op gericht om woonvoorzieningen voor senioren met zorg en service buiten Zwammerdam te creëren. Omdat de oudere Dammenaren hun laatste levensjaren willen vertoeven in hun eigen dorp, trachten zij zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen Probleemstelling: Door deze stagnatie zijn er nauwelijks mogelijkheden voor jongeren en starters om zelfstandig in Zwammerdam te blijven wonen en worden deze vitale Dammenaren gedwongen het dorp te verlaten en dus wegtrekken van het platte land. Voor de instandhouding van de voorzieningen en leefbaarheid van Zwammerdam is het van belang dat de bevolking de komende 5-10 jaren licht zal groeien. Hiervoor is tevens groei noodzakelijk in het aanbod van geschikte woningen voor senioren, jongeren en starters. Oplossingsrichting: Samenstellen van uitwerkgroep RO: bewoners en BVZ Er zal door de Uitwerkgroep RO in samenwerking met Ruimtelijke Ordening van de gemeente Alphen a/d Rijn verder specifiek onderzoek gedaan moeten worden naar de behoefte aan de verschillende woonvormen en aan koop- en huurhuizen. De Uitwerkgroep zal een aantal zaken en knelpunten uit het Dorpsplan af stemmen met de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Alphen. Deze afdeling heeft als zodanig een sturende functie en kan bij de ontwikkeling van hun beleid en bouwprojecten, rekening houden met het Dorpsplan Zwammerdam. Zoals:

8 Om het karakter van Zwammerdam te behouden met zijn combinatie van monumentale woningen, boerderijen en cultuur historische landschap, is het van belang en waardevol om dit voor de huidige en toekomstige generaties te behouden. Daarom is het belangrijk om binnen de grenzen van de bestaande bebouwing bouwlocaties te zoeken. Mogelijk kunnen bedrijven welke in de bebouwde kom van Zwammerdam gevestigd zijn verplaatst worden naar een daarvoor bestemde locatie, bv naar een industrieterrein in Alphen a/d Rijn. Inventarisatie gerealiseerde nieuwbouwprojecten: ca. 30 nieuw gebouwde koopwoningen welke rond 2003 gereed gekomen zijn, worden voor 75-80% bewoond door mensen die voordien buiten Zwammerdam hebben gewoond. In Zwammerdam is verhouding koop/ huur 60% / 40%. De kredietcrisis kan het voorbereiden en starten van nieuwbouw plannen vertragen. Of dat ook van toepassing is voor de korte termijn plannen zoals het project Buitendorpstraat, incl. senioren woningen, en de start van het project Pontmeijer is nog niet duidelijk. Project "Pontmeijer" is eind 2009 gestart. De bouw van het totaal aantal geplande woningen wordt nu opgedeeld en in meerdere opeenvolgende fasen gerealiseerd. Slechts een klein deel van de woningen zijn werkelijk verkocht en dan m.n. de huizen in de categorie van ca Daarnaast zijn meer bouwprojecten in voorbereiding, bijvoorbeeld op de locatie van de brandweerkazerne en locatie Westmaas. Voor Zwammerdam en Wonen Centraal is het van belang dat plan Buitendorpstraat op korte termijn uitgewerkt en uitgevoerd gaat worden. Vrijkomende huurhuizen kunnen dan bewoond worden door jongeren of jonge gezinnen. Aan Wonen Centraal zal door de uitwerkgroep RO de vraag voorgelegd worden of de vrijgekomen huurhuizen, net zoals in Alphen aan den Rijn, te koop kunnen worden aangeboden aan jonge gezinnen en starters uit Zwammerdam. Met Ipse / de Bruggen zal de uitwerkgroep overleggen en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om aan de randen van het terrein van Ipse/ de Bruggen (aanleun) woningen te bouwen voor Dammenaren. Mogelijk kunnen dan ook een aantal voorzieningen zoals zorgverlening, maaltijdvoorziening en sport en recreatie voor deze woningen, met Ipse / de Bruggen gedeeld worden. Voor de midden- en lange termijn van 5-10 jaar zal er naar nieuwe locaties en mogelijkheden gezocht moeten worden. Er zullen, door de afdeling Ruimtelijke

9 Ordening, partijen en bedrijven benaderd worden die binnen de bebouwde kom van Zwammerdam gevestigd zijn en willen samenwerken en bedrijfslocaties willen omvormen tot een woningbouw locatie. Een goed voorbeeld hiervan is het recent gestarte project Noordpark in Waddinxveen: Transformatie van een bedrijventerrein, tot een woonwijk met een gevarieerd aanbod woningen. De firma van den Berg, met een oppervlakte van ca m2, bevindt zich midden in de bebouwde kom van Zwammerdam. De afd. Ruimtelijke Ordening van de gemeente Alphen is de aangewezen partij om met de firma v.d. Berg en BAM divisie vastgoed oriënterende gesprekken aan te gaan. Na deze eerste fase zal onderzocht moeten worden hoe een gevarieerd woningaanbod er uit kan zien. Mogelijk is de BAM divisie vastgoed geïnteresseerd om samen te werken met de gemeente Alphen om op langere termijn deze locatie bij de woonkern van Zwammerdam te trekken, en een woningbouw- gecombineerd woonwerk project te starten. 3.2 Noodzakelijke voorzieningen Trendanalyse: Voor de leefbaarheid in Zwammerdam voor alle leeftijdsgroepen is het belangrijk dat het voorzieningenniveau in het dorp op peil blijft en/of verbeterd wordt. Vooral voorzieningen die belangrijk zijn voor de jeugd en senioren in het dorp blijken niet altijd op een kwalitatief hoog peil te zijn. Tijdens de bewonersavond hebben bewoners prioriteit geven aan een aantal voorzieningen. Qua zorg is er dit moment een huisartsenpraktijk en een fysiotherapeut. Alleen bij de voetbalvereniging in Zwammerdam is er een AED (reanimatie apparatuur) aanwezig. Er zijn twee basisscholen (een christelijke en een openbare) met elk een laag leerlingenaantal. De gemeente Alphen aan den Rijn beschouwt de basisscholen, christelijk en openbaar, als een basisdienst net als de peuterspeelzaal en kinderopvang. In Zwammerdam is geen pinautomaat. In het recente verleden heeft de Rabobank al eens bekeken of dit haalbaar was. Dit was in 2006/7 niet het geval. In de plaats hiervan is de mogelijkheid gekomen om bij de bakker en de slager, wat meer bij te pinnen bij het afrekenen van de boodschappen of zonder meer geld op te nemen tot ong. 50 a 100 per keer. Uiteraard is dit buiten de openingstijden niet mogelijk

10 Probleemstelling: Door het relatief grote aantal ouderen en jongeren stijgt de behoefte aan goede en uitgebreide voorzieningen. Tijdens de bewonersavond zijn veel voorzieningen genoemd die of ontbreken of verbeterd kunnen worden. De belangrijkste waren volgens hen: Een brede school Door het dalende leerlingenaantal en verouderde gebouwen lijkt het wenselijk dat de scholen meer samenwerken om te zorgen dat de basisfaciliteiten zoals gebouw, gymzaal, en lesmateriaal (computers, beamers, toneel, crea-artikelen) gezamenlijk aangeschaft en gebruikt kunnen worden. Zodat kinderen in Zwammerdam in hun eigen leefomgeving optimaal kunnen ontwikkelen. Een samenwerking conform een brede- school concept biedt een mogelijkheid. AED s Gezien de beperkte openingstijden van de voetbalkantine is dit apparaat beperkt beschikbaar voor bewoners. Het is wenselijk dat een 2 e AED wordt aangeschaft die op een andere locatie in het dorp wordt geplaatst. De kosten voor de aanschaf van de apparatuur en de opleiding van gebruikers zijn niet gering. De AED wordt bij de dorpskroeg Het Gezwam geplaatst en er zijn een aantal mensen opgeleid om het apparaat te bedienen. Pinautomaat Een pinautomaat, de mogelijkheid om op elk tijdstip, elke dag geld op te kunnen nemen is nagenoeg elk dorp en wijk in Nederland aanwezig. Openbaar vervoer in het dorp Op dit moment is er slechts een Hopper verbinding tussen Zwammerdam en het nationale OV-net. Gemeentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de kwaliteit van deze dienstverlening ondermaats is. Dit betekent voor minder mobiel zelfstandigen (ouderen, mensen zonder auto, teenagers e.d.) geen voorspelbare openbaar vervoermogelijkheid vanuit het dorp. Wachttijden kunnen enorm oplopen en zijn erg onvoorspelbaar. Vanuit OV bedrijven is er vanwege bedrijfseconomische reden geen aanbod van gereguleerd openbaar vervoer. Juist voor de jeugd en de senioren in het dorp is het van groot belang dat Zwammerdam weer zichtbaar wordt op de kaart van dit net

11 Oplossingsrichtingen Samenstellen van Uitwerkgroep Voorzieningen: bewoners en BVZ Pinautomaat De uitwerkingsgroep gaat in overleg met diverse banken, zoals Rabobank, ABN en Regiobank om te bespreken of een pinautomaat nu in Zwammerdam wel haalbaar is en of kosten en beveiligingsmaatregelen hierbij binnen de perken blijven. Openbaar vervoer: De uitwerkgroep start een handtekeningactie voor openbaar vervoer in Zwammerdam en gaat in overleg met de Gemeente, Ozo, Soos en andere belanghebbenden in gesprek over een betrouwbare openbaar vervoer oplossing met voorspelbare en acceptabele wachttijden, of wel aansluiting op het landelijk netwerk. AED De Uitwerkgroep inventariseert welke accommodaties in Zwammerdam geschikt zijn voor het plaatsten van een AED en gaat in overleg met de eigenaren van deze accommodaties om de mogelijkheden te bespreken. Vervolgens zullen er fondsen voor financiering worden geworven. Brede school De uitwerkgroep gaat met de gemeente in overleg om de wens voor een brede school kenbaar te maken. De wens sluit aan bij het gemeentebeleid van Alphen aan den Rijn die zich heeft uitgesproken te streven naar negen brede scholen in haar gemeente. De uitwerkgroep onderzoekt bij ouderraden van beide scholen, schoolbesturen (locaal en centraal) naar de bereidwilligheid voor samenwerking. Kijk op de website naar zijn goede praktijkvoorbeelden van de opzet en instandhouding van een brede school die ook voor Zwammerdam gebruikt kunnen worden

12 3.3 Plantsoen: méér dan een hondentoilet Trendanalyse: De recreatie mogelijkheden in Zwammerdam zijn beperkt. Naast de brug, aan de noord zijde, ligt het plantsoen, dit is grondbezit van de provincie Zuid-Holland. HHet plantsoen ligt op een aantrekkelijke recreatieve locatie aan de Oude Rijn maar wordt nu hoofdzakelijk gebruikt om honden uit te laten. Verder is er behoefte aan een vrij liggend verhard wandel- en fietspad langs de Ziende naar de Meije. Hierdoor komt er meer ruimte voor landelijke recreatie en wordt een oude route in ere hersteld. De eerste stap is letterlijk al gemaakt: 27 juni 09 is het Veltzichtpad geopend, een rondwandeling door het boerenland. Een deel van deze route loopt vanaf Zwammerdam langs de Ziende door de Hornpolder naar de Meije, vervolgens door de Noordzijdepolder naar Bodegraven. Probleemstelling: Het plantsoen wordt getypeerd door slecht onderhouden aanlegkades, wandelpaden, bomen, struiken en een (drassige) grasveld. Hondenbezitters ruimen niet vanzelfsprekend de uitwerpselen van hun hond op met alle onsmakelijke gevolgen van dien. Hierdoor is het plantsoen geen aantrekkelijk gebied voor de jonge en oudere Dammenaren om er te recreëren, te spelen en te ontspannen. De traditionele aankomst van Sinterklaas aan de kade van het plantsoen is vanwege die redenen onlangs verplaatst naar een andere locatie. Oplossingsrichtingen Samenstellen van Uitwerkgroep RO: bewoners en BVZ De werkgroep plantsoen:onderzoekt de mogelijkheden met deze locatie zijn en met welke (veiligheid)regels rekening moet worden gehouden En naar voorbeelden zoeken en extern advies inwinnen, om zo het plan te toetsen en een juiste keuze te maken in de groenvoorziening, zwemlocatie en materialen. Van het plan moet een schets gemaakt worden om de inhoud van het plan duidelijk te maken aan de twee partijen, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor de aanleg van een wandel- en fietspaden wordt Contact opgenomen met de gemeente Alphen a/d Rijn om ook de aanleg van een, voor iedereen toegankelijk, half verhard wandel- en fietspad mogelijk te maken

13 3.4 Damme veilig Trendanalyse: Damme veilig heeft betrekking op de veiligheid van de inwoners van Zwammerdam. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere de volgende zaken: Verkeersveiligheid, sociaal gevoel van veiligheid, onveilige situaties door achterstallig of vertraagd onderhoud Op een aantal plaatsen in het dorp ontstaan regelmatig onveilige situaties doordat mensen zich op die plaatsen niet aan de verkeersregels houden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de volgende punten: - Slecht overzicht door parkeren op onhandige plaatsen, onder andere bij de scholen op het moment dat kinderen gehaald en gebracht worden - Hoge snelheden op de Akerboomseweg / Molenstraat - Zwaar verkeer op de Lindenhovestraat - Geen voorrang verlenen op een aantal plaatsen, onder andere de kruising Buitenkerk/Verloostraat - Slecht overzicht op kruispunten, bijvoorbeeld door vrachtwagens op de weg naar Ipse de Bruggen Sociale veiligheid ( gevoel van veiligheid /geborgenheid op straat ) Hoewel het gevoel van veiligheid op het platteland gemiddeld gezien veel hoger is dan in grote steden (één op de vijf mensen op het platteland voelt zich soms onveilig, tegenover tweederde in de stad), kennen de mensen in Zwammerdam soms ook een gevoel van onveiligheid. Bijvoorbeeld; groepjes jongeren die zich in het parkje bij de Dr. Schreuderstraat ophouden. Dit kan -zelfs zonder dat er sprake is van 'naar' gedrag- een gevoel van onveiligheid veroorzaken. Omdat er door hoge struiken- geen goed toezicht gehouden kan worden en verlichting ontbreekt. Onveilige situaties door achterstallig of vertraagd onderhoud - Boomwortels zorgen ervoor dat sommige tegels op het Plein omhoog komen. Dit is zeker voor de oudere bezoekers van het gezondheidscentrum een gevaarlijke hindernis. - Op de rotonde bij v.d. Hee ligt soms zand of grind wat niet altijd even adequaat wordt opgeruimd.. - Doordat er op het plein bij de Hervormde Kerk (binnen de kettingen) weinig wordt gelopen is het daar soms erg glad

14 Probleemstelling: Gevaarlijke onoverzichtelijke verkeerssituaties, het niet nakomen van (verkeers)regels en slecht onderhoud kunnen ertoe leiden dat bewoners bepaalde plekken in Zwammerdam als onveilig ervaren. Oplossingsrichtingen Samenstellen van Uitwerkgroep veiligheid: bewoners en BVZ Uitwerkgroep Veiligheid gaat m.b.t. de verkeersveiligheid rondom de scholen, samen met de wijkagent en andere partijen, informatie verzamelen met als einddoel het creëren van veiligheidszones rond de scholen. Het probleem moet inzichtelijk gemaakt worden ( welke situaties zijn gevaarlijk, hoe worden ze veroorzaakt, hoeveel auto s komen en gaan er, hoeveel parkeerplekken zijn er) Uitwerkgroep Veiligheid gaat m.b.t. de sociale veiligheid onderzoeken op welke plekken in het parkje aan de Dr. Schreuderstraat de situatie als onveilig ervaren wordt. Welke plekken van verlichting voorzien kunnen worden en op welke plekken groenonderhoud tot verbetering van het sociale veiligheidsgevoel kunnen leiden. In overleg met de gemeentelijke diensten die verantwoordelijk zijn voor het groenonderhoud en openbare verlichting dienen afspraken gemaakt te worden om de situatie structureel te verbeteren. Uitwerkgroep Veiligheid gaat m.b.t. het achterstallig onderhoud een wijkschouw organiseren waarbij samen met de bewoners geïnventariseerd wordt waar precies achterstallig onderhoud leidt tot gevaarlijke situaties. De uitkomsten van de wijkschouw wordt overlegd aan de verantwoordelijke diensten van de gemeente, provincie en/of bedrijven. Verder zou het gemeentelijk meldpunt voor onderhoud en defecten : via een ludieke actie meer bekendheid kunnen krijgen bij de bevolking

15 3.5 Verenigingsleven: ook in de toekomst de motor voor een bruisend Zwammerdam Trendanalyse: Zwammerdam heeft een rijk verenigingsleven. Veel verenigingen hebben te maken hebben met teruglopende financiële mogelijkheden. Er lijkt een tekort aan nieuwe vrijwilligers te zijn en de accommodaties waarvan de verenigen gebruikmaken voldoen niet aan de behoeften en eisen van de huidige tijd. Een volledig overzicht van de verenigingen in Zwammerdam vindt u in bijlage 7. Enkele voorbeelden van het bruisende verenigingsleven: Op Koninginnendag bleven honderden Dammenaren op en rond om het plein om de gehele dag te genieten van de activiteiten op het Kerkplein. Versterkten verenigingen hun kas met de inkomsten vanuit catering. Zo ook in de Cultuurweek waar tijdens het EK honderden mensen gezamenlijk naar Oranje bekeken. De opening van de Voetbalkooi: een gewone vrijdagavond: podium en lokale band stonden weer klaar en het werd een groot feest. De fakkeloptocht begin januari, door de IJsclub georganiseerd waarbij 500 Dammenaren op kwamen dagen, etc. Probleemstelling: Uit het door de BVZ geïnitieerde halfjaarlijkse Verenigingen Overleg blijkt dat veel verenigingen hun eigen belang vooropstellen. Bij veel verenigingen klinken dezelfde geluiden: teruglopende financiële mogelijkheden, vele activiteiten worden door dezelfde mensen georganiseerd, wat in de toekomst zou kunnen leiden tot moeheid of demotivatie. Vrijwilligersorganisaties kampen met een te kort aan vrijwilligers en / of hebben een vergrijsd bestand. Het lukt hen niet om nieuwe jonge vrijwilligers binnen hun organisatie te krijgen en te behouden. Oplossingsrichtingen: Samenstellen van Uitwerkgroep Verenigingsleven De uitwerkgroep Verenigingsleven dient te onderzoeken welke mogelijkheden tot samenwerking en kennisdeling er zijn met de gemeente en de vrijwilligersorganisatie in Alphen aan den Rijn. Met als doel het bevorderen van de kennis op gebieden zoals fondsen- en leden werving en PR

16 De uitwerkgroep Verenigingsleven dient ervoor te zorgen dat alle activiteiten beter op elkaar worden afgestemd en dat de bekendmaking van evenementen en jaaragenda activiteiten, wordt verbeterd door beter gebruik van bestaande informatie kanalen zoals Dorpssignaal, Zwammerdam.net en Zwammerdam 2.0. De uitwerkgroep Verenigingsleven dient te onderzoeken in hoeverre de aankomende verplichte maatschappelijke stage in de toekomst kan bijdrage tot een oplossing. 3.6 Jongeren motiveren hun maatschappelijke stage (2011) in eigen dorp te doen Trendanalyse: Maatschappelijke stage, wat is het? Zie Vanaf 2011 is iedere leerling die naar de middelbare school gaat verplicht 72 uur vrijwilligerswerk te gaan doen tijdens de schoolcarrière. Dat heet Maatschappelijke Stage ( MaS). Geen MaS gedaan, dan ook geen diploma. Uit onderzoek is gebleken dat als een mens in zijn jeugd een positieve ervaring heeft met vrijwilligerswerk, de drempel om later in het leven ook vrijwilligerswerk te gaan doen lager is, dan dat deze ervaring ontbreekt. De Mas biedt vrijwilligersorganisaties in Zwammerdam dus nieuwe kansen en mogelijkheden om nieuwe activiteiten uit te voeren en jongeren te werven als vrijwilliger. En voor jongeren is uit zwammerdam is het fijn als ze hun MaS in hun eigen dorp kunnen doen. Probleemstelling: Op dit moment zijn scholen nog niet verplicht om MaS te doen. Veel scholen zijn zich wel al aan het voorbereiden. Maar het is ook verstandig om als vrijwilligersorganisaties je voor te bereiden op de MaS die in 2011 verplicht wordt. Want waarom lukt het nu niet om jongeren uit Zwammerdam bij de verenigingen te betrekken? Zijn de klussen soms oubollig of de gevraagde werkzaamheden niet echt uitdagend zijn voor jongeren? Zijnde vrijwilligersverenigingen wel Jongerenproof? Oplossingsrichtingen

17 Samenstellen van Uitwerkgroep Maatschappelijke stage: bewoners en BVZ De uitwerkgroep Maatschappelijke Stage dient de behoefte van de vrijwilligers organisaties en het aan bod van Maatschappelijke stagieres uit Zwammerdam naar elkaar toe te brengen. Daarnaast het motiveren van de Verenigingen om taken te ontwikkelen die uitdagend zijn en uitgaan van de kwaliteiten van de jongeren. Hierbij kan gedacht worden aan kleine IT-projecten, zoals het omzetten van een ouderwetse kaartenbak in een geautomatiseerde database voor een vereniging. De uitwerkgroep Maatschappelijke Stage kan jongerenvereniging You Too een rol laten spelen bij het bedenken van leuke MaS klussen, evenals het stimuleren van samenwerking van You Too met Participe ( vrijwilligers steunpunt Alphen aan den Rijn ) om de vrijwilligers organisaties meer jongeren proof te maken. Hierbij moeten ook de middelbare scholen in Alphen aan den Rijn waar Damse tieners naar toe gaan betrokken worden. De uitwerkgroep Maatschappelijke Stage moet de vrijwilligers organisaties stimuleren om van Dorpssignaal, Zwammerdam.net en Zwammerdam 2.0 gebruik te maken om jongeren bij hen hun MaS te laten vervullen

18 3.7 Dorps(t)huis Trendanalyse: Als er één ding leeft op dit moment in Zwammerdam is het de vraag; heeft Zwammerdam een nieuw multifunctioneel gebouw nodig? het antwoord op deze vraag lijkt ja te zijn. Ook de Gemeente Alphen aan den Rijn heeft al meerdere keren dezelfde vraag gesteld. Sterker nog, zeer recent is letterlijk gesproken over een kleinschalig gebouw voor activiteiten. E.e.a. door de gemeente te financieren ( is al geld voor gereserveerd ) en door Participe te beheren. Snelle actie van de BVZ heeft er toe geleid dat bijna uitgewerkte plannen die al door de Gemeente raad op het punt stonden te worden aangenomen zijn tegengehouden. Kortom, snelle actie is noodzakelijk. Dat e.e.a. een lang en zwaar proces zal zijn en dat hierbij velen ( letterlijk allen die in Zwammerdam woonachtig zijn ) direct bij betrokken zijn, lijkt ook iedereen wel duidelijk. Het werkdocument via zegt: een dorpshuis is een ontmoetingsplaats en vaak enige voorziening voor het verenigingsleven, theater en muziekuitvoeringen, peuter speelzaal en sport activiteiten. Het geeft een uitgebreide beschrijving van bestuur en beleid, vrijwilligers en personeel, exploitatie, programma en pr, gebouw en materiaal. Het geeft ook een aardige indicatie van begin tot eind; of wel van scratch tot opening, financiering, gang naar de overheid, zoeken van sponsoren, subsidies e.d. Daarnaast bevat het een referentie lijst van te contacten organisaties, fondsen, e.d. Probleemstelling: Er zijn in Zwammerdam een aantal locaties waar verenigingen gebruik van kunnen maken, zoals het Verenigingsgebouw, het Nutsgebouw en de Gymzaal. De bezettingsgraad is te hoog en de mogelijkheden van de locaties zijn beperkt en voldoen door leeftijd en onvoldoende onderhoud niet meer aan de huidige eisen. Achterstallig onderhoud e.d. in de Gymzaal ( CV is niet goed te regelen, legionella bacteriën) had tot gevolg dat er dit jaar lang geen gebruik gemaakt kon worden van de douches. Het ontbreken van een kantine wordt gezien als een gemiste kans gezien voor sociale contacten en inkomsten voor een vereniging. Naast vernoemde verenigingen zijn er nog andere belanghebbenden die invloed en / of afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rond het dorps(t)huis waaronder: Dorpskroeg Het Gezwam, IPSE-DeBruggen, Plein 1 Gezondheidscentrum en de Woningbouwvereniging WonenCentraal te Alphen aan den Rijn. Oplossingsrichtingen Samenstellen van Uitwerkgroep Dorps(t)huis: bewoners en BVZ

19 Gezien het belang van dit ambitieuze plan, zou er apart van de BVZ een ambtelijke commissie gevormd moeten worden om de volgende stappen te realiseren. Dit is een namelijk een professioneel traject. De BVZ heeft hierin tot taak moet het kenbaar maken van de wensen, het bij elkaar brengen van de juiste partners, de voortgang in de gaten houden en bijsturen wanneer nodig. Ook kan de BVZ voor een goede communicatie naar de Dammenaren en belanghebbende verenigingen zorg dragen. De uitwerkgroep Dorps(t)huis, onderzoekt welke activiteiten in het Dorpshuis zou moeten plaatsvinden zoals toneel activiteiten, vergaderingen, service punten van gemeenten en Wonen Centraal. Muziek repetities, een brede school, naschoolse opvang, BSO, peuter speelzaal, soos, postkantoor, medicijnen uitgifte, bibliotheek, feest/ rouw zaal etc. etc. Kortom, alle activiteiten die je bij een dorpshuis zou mogen verwachten. De uitwerkgroep Dorps(t)huis, moet met onderbouwde voorstellen komen voor de juiste locatie van het Dorpshuis. De uitwerkgroep Dorps(t)huis, moet de uitwerking van de Nota Welzijnsaccommodaties door de Gemeente Alphen aan den Rijn, op de voet blijven volgen. Op 21 januari heeft de Gemeente Alphen aan den Rijn een plan gepresenteerd dat direct betrekking heeft op het beleid m.b.t. een eventueel dorpshuis in Zwammerdam. De BVZ heeft hierop direct gereageerd middels de reactie in bijlage Parkeerprobleem? Trendanalyse: De parkeerproblematiek heeft zijn oorsprong in meer welvaart onder de bewoners en de wens om mobieler te zijn op jongere leeftijd en dit te blijven tot op hogere leeftijd. Door werk en andere bezigheden, van meerdere gezinsleden, is een of meer auto s in een huishouden tegenwoordig standaard. Probleemstelling: De beschikbare ruimte daarentegen om meerdere auto s te kunnen parkeren is in Zwammerdam nogal beperkt. Er is voor huizen met opritten en garages voldoende plek in de regel voor 1 of twee auto s. Meerdere auto s of parkeren voor bezoekers is moeilijker. Parkeren leidt soms tot sociale onrust omdat mensen verkeerd of op hun plek parkeren vaak niet accepteren. Soms ook leidt het parkeerprobleem tot werkelijke

20 overlast zoals moeilijk oversteken of gevaarlijke situaties omdat (fout) geparkeerde auto s het zicht ontnemen. Tijdens de bewonersavond zijn er diverse suggesties gedaan, allemaal of niet even praktisch of zelfs onhaalbaar. Toch wordt het parkeerprobleem als relatief groot ervaren. Oplossingsrichtingen Samenstellen uitwerkgroep parkeerproblematiek In overleg met gemeente en bijv. Woningbouw vereniging en bewoners van straten waar het parkeerprobleem het sterkste wordt gevoeld een inventarisatie starten om te zien hoe parkeerplaatsen kunnen worden uitgebreid zonder dat dit afbreuk doet aan de leefomgeving of de verkeersveiligheid. Bij reconstructies van bijv. Vinkebuurt en Withenluststraat zijn dit bijvoorbeeld al in samenwerking met de gemeente en bewoner opgepakt en met resultaat, althans waar de omstandigheden dit toelaten. BVZ, bewoners per straat, gemeente en woningbouw kunnen hier een grote rol spelen

21 3.9 Activiteiten voor jong en oud Trendanalyse: Jeugd Door gesprekken met de kinderen blijft dat er heel erg veel gereorganiseerd wordt voor hen. Echter het blijkt ook dat er te veel tegelijkertijd door verschillende verengingen georganiseerd wordt en vaak op zaterdag. Zij zouden een betere afstemming wenselijk vinden, waardoor er meer verspreid over de week voor hen wat te doen is. De kinderen hebben ook aangegeven dat ze de activiteiten (zoals huttenbouw) in de zomervakanties erg leuk vinden. Volgens hen zou dergelijke activiteiten ook in andere schoolvakanties plaats moeten vinden. Ze spreken ook uit dat ze het leuker zouden vinden als de beide scholen meer dingen gezamenlijk doen, zoals sportdag, Kinderboekenweek e.d. Voor jongeren is er YOU TOO. Helaas werd deze jongerenclub bedreigd met opheffing wegens gebrek aan begeleiding. Gelukkig hebben er zich op het laatste moment een aantal jonge vrijwilligers aangemeld waardoor de activiteiten voor jongeren doorgang kunnen vinden. Voor een dorp als Zwammerdam is het belangrijk dat jongeren een plek krijgen in het dorp. Waar zij hun eigen dingen kunnen doen. Als er genoeg te doen is gaan jongeren zich niet vervelen. Jongeren hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan oefenruimte om muziek met elkaar te maken. Ouderen Door gebrek aan financiën en ruimte in de accommodaties is er een leden- en activiteitenstop ingesteld bij de Soos 55+. Gezien het feit dat Zwammerdam vergrijsd zouden er juist meer mogelijkheden voor deze bevolkingsgroep moeten komen. Sociale activiteiten en contacten kunnen eenzaamheid voorkomen

22 Bestaande informatie bronnen Bevolkingsopbouw Bevolking opbouw naar leeftijd ( bron Statistisch Jaaroverzicht 2007 Gemeente Alphen a.d. Rijn ) Bevolking Zwammerdam, zonder Ipse de Bruggen naar leeftijd Ziende Zwammerdam Dorp De Burcht Totaal Zwammerdam % 11% 27% 27% 13% Wanneer we de bevolkingsopbouw van Zwammerdam vergelijken met Nederland totaal ( bron CBS ) dan zien we een sterke oververtegenwoordiging bij de jeugd en van de ouderen in Zwammerdam. NL ,9% / Zwammerdam 29%, NL ,7% / Zwammerdam 28%. Per saldo: In Nederland is 49,6% jonger dan 40, terwijl in Zwammerdam 57% jonger is dan 40 jaar. Dit is overigens een landelijke trend bij kleine dorpsgemeenten: de 18+ verlaten de dorpen voor hun studie, waarna het moeilijk is ( zie huisvestingproblematiek ) om terug te komen

23 Probleemstelling: Veruit bovenaan ( 27x!) de wensenlijst van de bevolking staat dat er meer activiteiten voor jongeren georganiseerd moeten worden. Pubers schijnen vaak uit verveling te klooien en te zwerven in het dorpshart. Voorbeelden aangedragen als activiteit zijn o.a. films draaien voor verschillende leeftijden, een knutsel club, een jaarlijkse feestavond of zgn. tentfeest. Geuite wensen die vooral de ouderen betreft zijn het vestigen van een fysiosport en gymnastiek voor ouderen. Oplossingsrichtingen: Samenstellen uitwerkgroep activiteiten voor jong Samenstellen uitwerkgroep activiteiten voor ouderen De taak van de uitwerkgroepen is het motiveren om de verenigingen een beleidplan te laten ontwikkelen met als doel hun plannen beter af te stemmen op hun ( potentiële ) leden. Voor de jongeren kan de BVZ de zojuist nieuw leven ingeblazen vereniging You Too maximaal te ondersteunen. In de andere werkgroep kan worden samengewerkt met de SOOS, OSO e.d

24 3.10 Dialoog: voor een optimale samenwerking tussen burgers, BVZ en overheden Trendanalyse: De belangenvereniging van Zwammerdam is een vereniging met als doel het verbeteren van de belangen van de inwoners van Zwammerdam op het gebied van wonen en leven. In de Statuten van de Belangenvereniging Zwammerdam staan de vastgelegde bepalingen over zaken die betrekking hebben op de belangenvereniging van Zwammerdam. De belangenvereniging bestaat al vele jaren waarbij er sprake is van een actief bestuur bestaande uit bewoners van Zwammerdam. Daarnaast zijn in principe alle dorpsbewoners van Zwammerdam lid van de vereniging. Er bestaat een jaarlijkse vrijwillige bijdrage die gebruikt wordt voor zaken zoals Het Dorpssignaal, ondersteuning van de verenigingen, vergaderingen en bijeenkomsten die niet bij één van de bestuursleden kunnen plaatsvinden, een bijdrage aan het Sinterklaasfeest en nog vele zaken meer. Meer dan de helft van de Zwammerdamse gemeenschap doet een bijdrage waardoor deze zaken allemaal goed plaats kunnen vinden. Op dit moment zijn de missie en doelstellingen van de belangenvereniging als volgt beschreven in de statuten: "Ten aanzien van de bevolking van Zwammerdam door middel van regelmatig overleg te komen tot het formuleren van voorstellen, die kunnen bijdragen tot bovengesteld doel" "Ten opzichte van overheids- en andere instanties die handelingen te verrichten, die bovenstaand doel bevorderen" Met bovengesteld doel wordt bedoeld het behartigen van de belangen van de inwoners van Zwammerdam op het gebied van wonen en leven. Probleemstelling: Het model waarbij een selecte groep vergadert over de belangen van de groep die zij vertegenwoordigt past heel erg binnen de wijze waarop de overheden voorheen stuurden. Met een beweging naar actieve burgerparticipatie zal ook de belangenvereniging moeten overschakelen op een vorm waarbij participatie van haar leden een grotere rol speelt. Tijdens de bewonersavond is naar voren gekomen dat er meer sprake mag zijn van volksraadpleging. Bovendien is aangegeven dat de belangenvereniging meer zichtbaar een actieve rol krijgt in overleggen. Oplossingsrichting

25 Samenstelllen uitwerkgroep samenwerking burgers, BVZ en overheden De werkgroep zal zich bezig houden met de vraag welke partijen zich allemaal bezighouden met zaken die invloed hebben op de leefbaarheid in Zwammerdam. Nadat hier een duidelijk beeld van is moet vervolgens in overleg met deze partijen bekeken worden op welke manier de BVZ een vaste sparringpartner kan worden. Hierbij is het doel om niet naderhand geïnformeerd te worden, maar om eerder in het proces nog voor besluiten genomen zijn- input te kunnen leveren voor het beslistraject. De dorpsvisie is hierin een belangrijk middel. In onderstaand schema zien we een voorstelling van de BVZ als onderdeel in het web van instanties en belanghebbenden. Andere oplossingsrichtingen zijn bijvoorbeeld het houden ven een enquête (de mening van de bevolking peilen) of gebruik maken van alle moderne media, zoals die er al zijn ( Zwammerdam.net, Zwammerdam2.0, Twitter, Hyves e.d. )

26 Bijlagen 4 BIJLAGE 1: Werkgroepen De dorpsvisie van Zwammerdam is opgesteld vanuit vier domeinen. De volgende mensen hebben aan de dorpsvisie meegewerkt: Ruimtelijke Ordening Gert de Vries (Werkgroeptrekker) Peter Koorn Wim vd Hoven Luuk Boerman Paul Boot Hans Molenaar Koos Voskuil Sociaal Cultureel Sandy Boot (Werkgroeptrekker) Gijs van Leeuwen (2 e werkgroeptrekker) Jan en Afke van Greuningen Ingrid Somers Loes de Graaf Fake Boer Arie Wieman Nels Bregman Nicolette Morgenrood Rosa Spierenburg Ellen Schoneveld Koos Voskuyl Lenie Ooms Wim Verburg Jan Lodder Economie Jaap van den Hoek (Werkgroeptrekker) Kees Vis Jeroen Eijkelboom Henk van der Hee Piet van Asselt Dick Regtvoort Gijs van Leeuwen

27 4.1.4 Politiek Bestuurlijk Geert-Menno Koster (Werkgroeptrekker) Leen de Kruijf

28 4.2 BIJLAGE 2: Uitwerking Bewonersavond De bewonersavond in Zwammerdam heeft als doel gehad om per deelgebied oplossingen aan te dragen. In dit hoofdstuk staan de oplossingen per deelgebied omschreven. Totaal aantal bewoners (exclusief leden van de BVZ) : 87 Leeftijd jaar jaar jaar jaar Man Vrouw Wonen voor jong en oud Totaalscore op dit thema: 101 aantal voorkeursstickertjes: 20x Seniorenwoningen met zorg en service (Hoofdstuk 5.1) aanleunwoningen bij de Bruggen zorgwoningen op het terrein van de Bruggen kunnen ook gebruik maken van de voorzieningen van de Bruggen Wonen Centraal geef meer openheid en informatie over seniorenhuizen 55+-wooncomplex/flat met voldoende gemeenschappelijke ruimte kan dorpshuisfunctie vervullen 20x Meer seniorenwoningen: zorgt voor doorstroom en dus kansen voor jongeren (Hoofdstuk 7.1) 15x Voor jongeren: appartementen en (koop)starterwoningen. (Hoofdstuk 5.1) o er is grote behoefte aan betaalbare huurwoningen voor jongeren. Wellicht is hoogbouw ( ¾ verdiepingen) een oplossing ivm ruimtegebrek 11x Niet bouwen op cultuur historisch landschap, behoud het historisch karakter: waardevol voor nu en volgende generaties (Hoofdstuk 5.1) 7x Bouwen binnen de huidige lijnen van bestaande woningbouw Zwammerdam

29 7x Locatie v.d. Berg: combinaties van wonen en werken ( zorgverlening en administratie) 7x Betaalbare eengezinswoningen in midden segment 4x Locatie de Bruggen: Spoorlaan en Steekterweg betrekken bij het dorp met gevarieerde woningbouw 4x Wonen Centraal: goedkope, vrijkomende huurwoningen te koop aanbieden aan starters uit Zwammerdam. 2x Huizenbouw locatie Voshol brandweerkazerne 2x Gezamenlijke etagewoningen jong & oud 1x Verhouding huur koop : 50/50 1 x Wonen met zichtbehoud oude rijn Geen voorkeursticker : Gereformeerde kerk ombouwen tot huurappartementen voor jong en/of oud Noodzakelijke voorzieningen Totaalscore op dit thema: 99 aantal voorkeursstickertjes: 29x Pinautomaat (Hoofdstuk 7.2.1) 20x Eén Brede School voor Damme (Hoofdstuk 7.2.2) o scholen samenvoegen, heb je een school die top kan draaien 17x Openbaar vervoer moet weer door het dorp komen (Hoofdstuk 7.2.3) o treinstation Zwammerdam, opstapplaats voor de Trein o NS stopplaats voor in de spitsuren ( goed voor schoolgaande jeugd, forensen, senioren) o busverbinding naar Alphen/Bodegraven o betere bel bus o lightrail tussen Zwammerdam - Alphen 12x Meer AED s (reanimatie apparatuur) (Hoofdstuk 7.2.4) 6x Sportzaal uitbreiden/ vernieuwen met kantine 5x Meer gezamenlijke activiteiten van de beide scholen (bijv. straatspeeldag, Kinderboekenweek, schoolfeest, sportdag, Internationale dag van het Kind e.d.) 4x Gezondheidsdienst + tandarts ( samen met de bruggen) 3x Vrijwillige brandweer behouden 2x Boodschappenbelbus voor senioren 1x Wederzijdse klussendienst opzetten

30 Geen voorkeursticker : Burgerloket in nieuw dorpshuis Gemeentelijke vestigingsregels versoepelen waardoor woning/winkel combinatie makkelijker wordt Speelplaatsen meer en beter verdeeld Plantsoen, meer dan een hondentoilet Totaalscore op dit thema: 97 aantal voorkeursstickertjes: 30x Veilige zwemplak met vlonder voor de jeugd (Hoofdstuk 7.3.1) 28x Herinrichten plantsoen, schoon en overzichtelijk met omheinde speelplek &, picknickbanken (Hoofdstuk 7.3.1) o speelgerei en bankjes om te zitten o plantsoen voor de helft afzetten voor honden o verlichting aanbrengen o prullenbakken waar hondenpoepzakjes in kunnen 22x Apart fiets & wandelpad langs Ziende naar de Meije (Hoofdstuk 7.3.1) 5x Zo laten maar beter onderhouden (Hoofdstuk 7.3.1) 3x Betere aanlegplaats voor pleziervaartuigen 3x Terras aan het water 2x Fiets & wandelpad langs de Oude Rijn ( Kortsteekterweg) 2x Tennisbaan 1x Multi functioneel sportveld 1x Vast cultuur podium op mooi veld Geen voorkeursticker : Hondentoilet, maar wel onderhouden ( maaien door provincie) BBQ plaats Verboden voor paarden ( poep) Bomen rooien

31 4.2.4 Damme Veilig Totaalscore op dit thema: 90 aantal voorkeursstickertjes: 22x Verlichting parkje bij Dr. Schreuderstraat, goede verlichting op donkere plekken (Hoofdstuk 7.4.1) 20x Bestrating vervangen, beter bijhouden + repareren (Hoofdstuk 7.4.2) o door de straten bij vernieuwing bestrating opnieuw / beter in te delen, win je een aantal parkeer plaatsen o herinrichten van de vinkenbuurt +/+ parkeerplaatsen 9x Veiligheid rondom scholen; parkeerprobleem rond schooltijden met politie (wijkagent) bespreken (Hoofdstuk 7.4.3) 9x Rotonde buitenkerk (Hoofdstuk 7.4.4) 7x Meer politie + bekeuren o burgerwacht ism politie 6x Voorlichtingscampagne om bewoners bewuster te maken van hun eigen rijgedrag 5x Knipperlicht bij oversteek van Dobben 4x Centrum eenrichtingsverkeer 4x 30 km zone + veiligheid 2x Rotonde Dammekant/Akerboomseweg aanpassen zodat je MOET afremmen 2x Ziendeweg meerder oplossingen: eenrichtingsverkeer + zondagssluiting Geen voorkeursticker : Bosjes goed kort houden Verenigingsleven: ook in de toekomst de motor voor een bruisend Zwammerdam Totaalscore op dit thema: 85 aantal voorkeursstickertjes: 21x IJsbaan multifunctioneel maken (Hoofdstuk 7.5.1) 19x Samenwerking tussen de verenigingen ( bundeling van kracht & kennis) (Hoofdstuk 7.5.2) 15x Jongeren motiveren om hun verplichte maatschappelijke stage ( van 2011) in eigen dorp te doen (Hoofdstuk 7.5.3) 8x Tennisbaan eventueel op trainingsveld op V.V.Z. 6x Voetbal complex beter benutten 5x Voorlichtingsbijeenkomst over subsidie

32 4x Sponsoring wat eerder verengingen in het dorp, dan een grote landelijke organisatie 4x Vrijwilligerspool waar elke vereniging uit kan putten o specifieke functies zoals penningmeester/secretaris delen met elkaar 2x Zangkoor met niet religieuze liedjes voor jong en oud 1x IJsbaan verlichting Geen voorkeursticker : Workshop fondswerving en sponsoring voor verenigingen Word vrijwilliger! Kinderen doen een sponsorloop voor de ouderenactiviteiten Dorps(t)huis Totaalscore op dit thema: 78 aantal voorkeursstickertjes: Oplossingen die meegenomen worden na de pauze 22x Nieuw multifunctioneel dorpshuis (voor onderwijs,sport,verenigingsleven) aan de Buitendorpstraat (Hoofdstuk 7.6.1) o voor toneelactiviteiten, vergaderingen, servicepunt van de gemeente en Wonen centraal,repetities Muziek o You Too o Biljart o Opslagmogelijkheden o Voor brede school o Overblijf voor beide scholen, naschoolse opvang o sport o soos o peuterspeelzaal o postkantoor o medicijnen uitgiftepunt o bibliotheek o oefenruimtes voor bands ( ondergronds geen geluidsoverlast) o kantine, mogelijkheid om kopje koffie o.i.d te drinken overdag en s avonds o zaal voor feest, samenkomst, na begrafenissen, ook voor verhuur o samenwerking alle verenigingen 15x Gereformeerde kerk ombouwen tot Dorps(t)huis (Hoofdstuk 7.6.2)

33 13x Dorpshuis hoek Spoorlaan / de Bruggen (Hoofdstuk 7.6.3) 6x Nieuw dorpshuis op terrein van de Bruggen (Hoofdstuk 7.6.4) 4x Plantsoen = Ideale plek voor Dorpshuis 3x Dorpshuis van de Bruggen openstellen voor alle activiteiten in Damme 3x In dorpshuis moet ook oefenruimte zijn voor bandjes, disco e.d. 2x Multifunctioneel s[porthal met tribune en kantine 2x Huidige Nutszaal opknappen, ook ondergronds 2x Verenigingsgebouw opknappen en uitbreiden,zowel als, zodat het dorpshuis kan fungeren 2x Bestaande accommodaties vergroten 1x Nieuw dorpshuis ook ondergronds bouwen ivm gebrek aan ruimte in Damme 1x Nieuw dorpshuis op het vrachtwagenparkeerplaats 1x Dorpshuis onderbrengen bij bejaardentehuis 1x Dorpshuis over de brug in een weiland. Geen voorkeursticker : Nieuw dorpshuis in het Plantsoen Parkeerprobleem? Totaalscore op dit thema: 69 aantal voorkeursstickertjes: 14x Per gezin maar voor 1 auto parkeervergunning in het dorp (Hoofdstuk 7.7.1) 10x Openbaar vervoer verbeteren (Hoofdstuk 7.7.1) o Autogebruik ontmoedigen, meer parkeerplekken lost niet alles op o Carpoolplek aan de rand van het dorp 9x Centrum autovrij maken (Hoofdstuk 7.7.1) 6x Ondergrondse parkeergarage (Hoofdstuk 7.7.1) 5x Parkeerplaats bij voetbal kooi beter beveiligen 4x Meer parkeerplaatsen o er zijn ook nog mogelijkheden om rond de hervormde kerk parkeerplaatsen te maken, neus van de auto naar de kerk in een cirkel eromheen 4x Herinrichten vinkenbuurt 3x Bewoners aanspreken op parkeergedrag o netjes in vakken parkeren o bevorderen gebruik van parkeerplaatsen voetbalveld en Spoorlaan

Woningbehoefte in Zwammerdam

Woningbehoefte in Zwammerdam Woningbehoefte in Zwammerdam 2018-2028 Juni 2018 Inhoudsopgave Doel van het rapport Samenvatting Aantallen Opdrachtgeverschap en lokaties Bijlagen: Vraagmatrix voor koop- en huurwoningen, eengezinswoningen

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Vitaal Vogelenzang: een tussenstand Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Agenda Leefbaarheid en vitaliteit Mogelijke maatregelen Openbare ruimte en groen Welzijn en zorg Leren en spelen Wonen Sport

Nadere informatie

Opzet Dorpsontwikkelingsplan Buitengewoon wonen, werken en leven.

Opzet Dorpsontwikkelingsplan Buitengewoon wonen, werken en leven. Opzet Dorpsontwikkelingsplan 2 2012-2017 Buitengewoon wonen, werken en leven. Inleiding is een vervolg op het eerste dorpsplan (2004-2010). Dit nieuwe dorpsplan loopt vanaf 2011 tot 2017. Momenteel zijn

Nadere informatie

Visie op Zetten in 2025

Visie op Zetten in 2025 Visie op Zetten in 2025 door comité Zicht op Zetten Magda Rem, Ton Hover, Arie van Noordwijk, Wieger van der Spek en Marc Jansen November 2017 In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Project

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT! CENTRUM KEVERDIJK

AMBITIEDOCUMENT! CENTRUM KEVERDIJK AMBITIEDOCUMENT CENTRUM KEVERDIJK Versie 1.0-9 september 2014 Opgesteld door: 1 INLEIDING Het ambitiedocument dat nu voor u ligt geeft inzicht in de ambities vanuit belanghebbenden en de, eerder vastgestelde,

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Onderhoud verbeteren, verfraaien. Paarden op de rijbaan. Veroorzakers/ maneges aanspreken. Plaatsen waarschuwingsborden

Onderhoud verbeteren, verfraaien. Paarden op de rijbaan. Veroorzakers/ maneges aanspreken. Plaatsen waarschuwingsborden Overige knelpunten / wensen: Woonomgeving: Groenonderhoud bermen, rotonde. Onderhoud verbeteren, verfraaien. Gemeente Deels: 2009, 2010 Rotonde: 2012 Honden- en met name paardenpoep op fiets-/wandelpad

Nadere informatie

1. Sociale samenhang en verenigingsleven

1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. De inwoners kennen elkaar: mee eens 2. Er is contact tussen de inwoners: mee eens 3. Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: helemaal mee eens 4. Weinig inwoners

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de toekomstvisie Westerkoog? In de digitale nieuwsbrief leest u meer over het proces. December 2008 Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Het

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1 Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april 2018 p 1 Tijdens participatiebijeenkomsten is een aantal keren aangegeven dat niet alleen gekeken

Nadere informatie

Dorpsvisie. Zorgvlied, Wateren en Oude Willem

Dorpsvisie. Zorgvlied, Wateren en Oude Willem Dorpsvisie Zorgvlied, Wateren en Oude Willem 2015-2025 Voorwoord In de statuten van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Zorgvlied-Wateren-Oude Willem staat geschreven: De vereniging stelt zich ten doel

Nadere informatie

Enquête dorpsvisie Zuidoostbeemster

Enquête dorpsvisie Zuidoostbeemster Enquête dorpsvisie Zuidoostbeemster Toelichting Graag de antwoorden van uw keuze aankruisen. We zijn ons ervan bewust dat er veel open vragen in deze lijst staan. Als u geen antwoord weet, kunt u de vraag

Nadere informatie

Regionale Agenda Wonen. Resultaten verdiepingsbijeenkomst Marktpartijen 5 juni 2018

Regionale Agenda Wonen. Resultaten verdiepingsbijeenkomst Marktpartijen 5 juni 2018 Regionale Agenda Wonen Resultaten verdiepingsbijeenkomst Marktpartijen 5 juni 2018 Algemeen Sommige gemeenten bouwen niet alleen voor eigen behoefte, maar ook voor bovenregionale behoefte. Hoe gaan gemeenten

Nadere informatie

Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni

Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni 29-06-2018 Vragenlijsten Veiligheid - voetganger pag. 6 - fietser - automobilist Parkeren pag. 12 Groen pag. 16 Routes en Toegankelijkheid pag.

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst! Wat leeft en speelt er in jouw dorp? Naam dorp: Ell Herbestemming oude Ellenhof sociale huisvesting jongeren/ouderen Gymzaal upgraden naar sportzaal (competitie voor volleybal is nu onmogelijk) ook meer

Nadere informatie

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009 Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 3 september 009 Jong in Beusichem (0 punten) Onderwerpen Speelplekken/activiteiten Speel- en spelmogelijkheden voor jeugd tussen 0-8 Speeltuin? Sportfaciliteiten jongeren

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020

Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020 Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020 Dorp- en wijkendag 8-10-2011 Dorpsbelangen Nieuwolda ontwikkelde een nieuwe dorpsvisie in samenspraak met de bewoners van Nieuwolda. Op woensdag 7 sept. j.l. wisselden

Nadere informatie

Informatieavond Equestrum - 26 maart 2018

Informatieavond Equestrum - 26 maart 2018 Informatieavond Equestrum - 26 maart 2018 (personalia geanonimiseerd i.v.m. privacy) Naam: 1 - De uitbreiding van de begraafplaats naar het huidige dierenweitje naast mijn huis is niet nodig. Het alternatief

Nadere informatie

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven.

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven. Verslag en uitkomst van de presentatie gehouden op maart 2008. Op maandag maart zijn er drie scenario s c.q. drie verschillende visies voor de toekomst van Hellouw door de dorpsbelangenvereniging gepresenteerd

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen Locatie De Star Vragen/antwoorden nieuwbouw locatie De Star naar aanleiding van Inloopavond 23 februari 2017. De ontvangen reacties zijn in het overzicht van vraag en antwoord vooral feitelijk beantwoord.

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Hart van Oosterwolde Verdere uitwerking Plan Hart van Oosterwolde

Hart van Oosterwolde Verdere uitwerking Plan Hart van Oosterwolde Hart van Oosterwolde Verdere uitwerking Plan Hart van Oosterwolde Initiatiefgroep VSCO 61 (voetbal) Dorpshuis De Heerdt (culturele activiteiten) Stichting Dorpsbelang Oosterwolde Stichting Sportvoorziening

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens Algemeen 1. Bent u een man of een vrouw? 0 Man 0 Vrouw 2. Wat is uw geboortejaar?... 3. Hoe betrokken voelt u zich bij het dorp? 0 Zeer betrokken 0 Redelijk betrokken 0 Nauwelijks betrokken 0 Niet betrokken

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Presentatie projectvoorstellen IDOP Thema avond gemeenteraad Maandag 14 januari 2013

Presentatie projectvoorstellen IDOP Thema avond gemeenteraad Maandag 14 januari 2013 Presentatie projectvoorstellen IDOP Thema avond gemeenteraad Maandag 14 januari 2013 1 Dorpsplein en hoofdstraten 2 Stichting dorpsraad Vianen nb 3 1) Voorzieningen en accommodaties a) Realisatie multifunctionele

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Enquête Wonen. Algemene vragen. Leeftijd. loondienst / zelfstandig / geen. Werk in Merselo. bebouwde kom / buitengebied. huurwoning / koopwoning

Enquête Wonen. Algemene vragen. Leeftijd. loondienst / zelfstandig / geen. Werk in Merselo. bebouwde kom / buitengebied. huurwoning / koopwoning Enquête 2017 Algemene vragen Geslacht Leeftijd Werk Werk in Merselo Wonen Wonen M / V.. loondienst / zelfstandig / geen J / N bebouwde kom / buitengebied huurwoning / koopwoning Wonen In welk soort woning

Nadere informatie

Werksessie met omwonenden Vitaal Vogelenzang

Werksessie met omwonenden Vitaal Vogelenzang Werksessie met omwonenden Vitaal Vogelenzang Uitkomsten en resultaten Datum: 18 oktober 2017 Locatie: IKC De aradijsvogel 1. Inleiding Tijdens de bijpraatsessie van 27 september bleek dat veel aanwezigen

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST CENTRUMPLAN MARUM

INTENTIEOVEREENKOMST CENTRUMPLAN MARUM INTENTIEOVEREENKOMST CENTRUMPLAN MARUM Partijen 1. Gemeente Marum, Zonnehuisgroep Noord (ZhgN) en Wold & Waard; 2. Er zijn mogelijkheden om andere partijen toe te voegen; Aanleiding en overwegingen 3.

Nadere informatie

Een dorpshuis voor Langelo

Een dorpshuis voor Langelo Een dorpshuis voor Langelo Wat vindt u? Opbrengst bijeenkomst 28 juni 2016 Stichting School/Dorpsbelangen Langelo Een dorpshuis voor Langelo: wat vindt u? Op 28 juni 2016 hebben Stichting De School en

Nadere informatie

Doarpsfisy Earnewâld

Doarpsfisy Earnewâld Doarpsfisy Earnewâld Opdracht dorpsbelang voorjaar 2009: voorbereidingen starten voor opstellen dorpsvisie Start Diverse gesprekken met inwoners Keuze voor uitgebreide schriftelijke enquête om iedereen

Nadere informatie

1a. Onderzoek naar de behoefte aan verschillende woonvormen en koop-/huurhuizen

1a. Onderzoek naar de behoefte aan verschillende woonvormen en koop-/huurhuizen Achtergrondinformatie bij de reactie op de Dorpsvisie D Zwammer Z wammerdam 1. Wonen voor jong en oud 1a. Onderzoek naar de behoefte aan verschillende woonvormen en koop-/huurhuizen Het onderzoeken van

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Bijlage. Aktualisering van de opgestelde. dorpsvisie

Bijlage. Aktualisering van de opgestelde. dorpsvisie Bijlage Aktualisering van de opgestelde dorpsvisie 1 Inleiding: waarom een aktualisering van de dorpsvisie? In onze dorpsvisie van juni 2006 staan de toekomstige gewenste ontwikkelingen van Garyp verwoord.

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek

Leefbaarheidsonderzoek Leefbaarheidsonderzoek Horst aan de Maas Dorpsgesprek 2: Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Lottum, Swolgen, Tienray 24 september 2009 Judith Godijn en Sonja Lubbers Programma dorpsgesprek 19.30 uur: Welkom

Nadere informatie

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen 26-11-2013 Agenda 1. Opening 2. Terugblik tweede dorpsavond 3. Uitwerken actieplan (in deelgroepen) 4. Plenaire terugkoppeling 5. Doorkijk vervolg gebiedsplan

Nadere informatie

Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan 2012 2015-1-

Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan 2012 2015-1- Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan 2012 2015-1- Inleiding & Inhoudsopgave Samen maken we De Hoeve Met Samen maken we De Hoeve presenteert Plaatselijk Belang De Hoeve het dorpsplan voor 2012-2015. In ons

Nadere informatie

DNA van Molenhoek. Wie zijn wij & waar ligt onze kracht. Samenvatting DNA Molenhoek

DNA van Molenhoek. Wie zijn wij & waar ligt onze kracht. Samenvatting DNA Molenhoek DNA van Molenhoek Wie zijn wij & waar ligt onze kracht Samenvatting DNA Molenhoek Molenhoek is een rijk dorp qua voorzieningen, natuur, cultuur en infrastructuur en bereikbaarheid. Het is een dorp met

Nadere informatie

De Leefplekmeter Wat vind je van je leefplek?

De Leefplekmeter Wat vind je van je leefplek? De Leefplekmeter Wat vind je van je leefplek? Waarom een Leefplekmeter? We brengen een groot deel van onze tijd door op de plek waar we wonen of werken. Dit heeft belangrijke gevolgen voor ons leven en

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van Borkel en Schaft:

Verleden, heden en toekomst van Borkel en Schaft: Verleden, heden en toekomst van Borkel en Schaft: Wat is er nodig om ook de komende 30 in een prachtig dorp te leven? Volledige resultaten beschikbaar op www.dorpsinitiatiefbes.nl 6 oktober 208 Introductie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Voetbalvereniging Renswoude.

Aan de gemeenteraad, Voetbalvereniging Renswoude. Aan de gemeenteraad, In de gemeenteraad van 28 juni 2016 heeft ons college toegezegd gesprekken te zullen voeren met verenigingen in Renswoude om te kijken hoe de situatie op dit moment is, hoe men om

Nadere informatie

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Dorpsanalyse -Olterterp 1, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Deze checklist is tot stand gekomen ten behoeve van het onderzoeksproject Wijk en Jeugd, waar gekeken wordt naar de fysieke (in)activiteit van kinderen

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten 1328 / Herontwikkeling Woonzorgcentrum Tuindorp Oost Utrecht Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Banter Boulevard. Verbinden - groen - duurzaam - zelfvoorzienend - slimruimtegebruik - flexibel DNA van Bant - samen -...

Banter Boulevard. Verbinden - groen - duurzaam - zelfvoorzienend - slimruimtegebruik - flexibel DNA van Bant - samen -... De ambitie van Bant - één dorpsschool Banter Boulevard Verbinden - groen - duurzaam - zelfvoorzienend - slimruimtegebruik - flexibel DNA van Bant - samen -... Concept Januari 2018 De ambitie van Bant

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Macharen

Voorzieningenkaart Macharen Voorzieningenkaart 2016-2030 Macharen Wat is er gedaan Algemeen Na de dorpsraad van oktober heeft een groep bewoners het initiatief genomen actie te ondernemen t.b.v. de voorzieningenkaart; Hieruit is

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Kies voor de ander. Gewoon oog voor elkaar

Verkiezingsprogramma. Kies voor de ander. Gewoon oog voor elkaar Verkiezingsprogramma Kies voor de ander Gewoon oog voor elkaar VERKIEZINGSPROGRAMMA IN GEWONE TAAL 2018 2022 Gewoon oog voor elkaar VOORWOORD In november 2018 gaan we stemmen. We kiezen een nieuwe gemeenteraad.

Nadere informatie

Beeldverslag werkatelier Centrum Zuidlaren 4 april 2019

Beeldverslag werkatelier Centrum Zuidlaren 4 april 2019 Beeldverslag werkatelier Centrum Zuidlaren 4 april 2019 Zuidlaren werkt samen AANLEIDING Dit jaar gaat de gemeente op zoek naar het beste plan voor het centrum van Zuidlaren. Om toe te werken naar een

Nadere informatie

Doelstellingen Werkplan Langenboomse Zorg Centraal 2017 (LZC) Gebaseerd op onze missie en visie: Missie

Doelstellingen Werkplan Langenboomse Zorg Centraal 2017 (LZC) Gebaseerd op onze missie en visie: Missie Werkplan Langenboomse Zorg Centraal 2017 (LZC) Doelstellingen 2017 Gebaseerd op onze missie en visie: Missie De vereniging Langenboomse Zorg Centraal streeft na dat de inwoners van Langenboom zo lang mogelijk

Nadere informatie

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Sander van Schijndel Wietske Theloesen Programma tweede dorpsavond Standdaarbuiten 1. Opening 19:30 2. Terugblik eerste dorpsavond en eerste dorpstafel

Nadere informatie

1. Sociale samenhang en verenigingsleven

1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. De inwoners kennen elkaar: helemaal mee eens 2. Er is contact tussen de inwoners: mee eens 3. Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: helemaal mee eens 4.

Nadere informatie

Uitwerking dorpsbijeenkomst accommodatieplan Tienray 3 februari 2016.

Uitwerking dorpsbijeenkomst accommodatieplan Tienray 3 februari 2016. Uitwerking dorpsbijeenkomst accommodatieplan Tienray 3 februari 2016. Liever samen een brug gebouwd die net iets te lang is dan alleen een brug gebouwd waarmee je de overkant niet bereikt. Doel van de

Nadere informatie

DORPSANALYSE Nij Beets

DORPSANALYSE Nij Beets DORPSANALYSE Nij Beets Dorpsspiegel Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, april 2018 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Basale gegevens Opsterland... 3 Aantal inwoners... 3 De respons...

Nadere informatie

Verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst Voorzieningenkaart Geffen

Verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst Voorzieningenkaart Geffen Voorzieningenkaart Verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst Voorzieningenkaart Geffen Op 12 november kwam de werkgroep voorzieningenkaart Geffen opnieuw bij elkaar om met elkaar te praten over de toekomst

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg

Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg URHAHN BREEN FERWERDA Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg 5 juni 2019 Inleiding Op woensdag 5 juni 2019 organiseerde de gemeente Beemster in samenwerking met

Nadere informatie

Aan tafel in Overasselt

Aan tafel in Overasselt Aan tafel in Overasselt Dorp in ontwikkeling Overasselt maakte in 2009 een dorpsplan. Tijdens de Inspiratiedag op 3 oktober 2015 kregen we een rondleiding door het dorp om met eigen ogen de resultaten

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Raerd. dit is ús doarp dèr wol we wenje

Plaatselijk Belang Raerd. dit is ús doarp dèr wol we wenje 2018-2022 Plaatselijk Belang Raerd dit is ús doarp dèr wol we wenje Voorwoord Plaatselijk Belang Raerd dit is ús doarp dèr wol we wenje Beste lezer, Met trots presenteren wij u de Dorpsvisie 2018-2022.

Nadere informatie

Resultaten maatschappelijke dialoog

Resultaten maatschappelijke dialoog Resultaten maatschappelijke dialoog Veere Dinsdag 31 mei 2016, Verenigingsgebouw "Het Akkoord" Deelnemers Aanwezig Stadsraad Veere Toneelvereniging Tot Leringhe ende Vermaeck Shantykoor Het Veerse Scheepstuig

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Vertrouwend u hiermee voldoende te informeren tekenen wij in afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet,

Geachte raadsleden, Vertrouwend u hiermee voldoende te informeren tekenen wij in afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet, Geachte raadsleden, Bijgaand treft u de definitieve Dorpsagenda Ottoland "Samen investeren in een leefbaar Ottoland". De uitwerking van de thema's in deze Dorpsagenda willen wij "Samen" met bewoners,verenigingen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april 2017 Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Observaties Ik heb het al drie keer proberen uit te leggen aan de collega s van ruimte. Buitenruimte inzetten voor

Nadere informatie

KBO Zeeland. beleidsplan

KBO Zeeland. beleidsplan KBO Zeeland beleidsplan 2014-2018 Vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig. 1 Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 2 Missie en opdracht 4 3 Strategische koers 5 4 Kerntaken 6 Belangenbehartiging Dienstverlening

Nadere informatie

Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen

Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen Plan van aanpak Behartiger Vereniging Sebaldeburen.net. Sebaldeburen.net is een fusievereniging per 1 januari 2013, van de Vereniging voor dorpsbelangen Sebaldeburen en de

Nadere informatie

Beckum Oele Stepelo. Leefbaarheid van de kernen. En de. Toekomst van de gemeenschapsgebouwen

Beckum Oele Stepelo. Leefbaarheid van de kernen. En de. Toekomst van de gemeenschapsgebouwen Beckum Oele Stepelo Leefbaarheid van de kernen En de Toekomst van de gemeenschapsgebouwen Beckum Dorpsplan Acties t/m 2020 Agenda 20.00 Welkom (Paul ter Bekke), aanleiding en stappenplan (Tom Jannink)

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

BIJEENKOMST WESTERHOVENS VERENIGINGSLEVEN 2017

BIJEENKOMST WESTERHOVENS VERENIGINGSLEVEN 2017 BIJEENKOMST WESTERHOVENS VERENIGINGSLEVEN 2017 Doel: gezamenlijk knelpunten oplossen Datum: 16 maart 2017 Locatie: De Buitengaander Bijeenkomst Westerhovens verenigingsleven 2017 Inleiding In 2016 zijn

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsbelang Oudkerk. Inhoud. Aanleiding Waarom deze vragenlijst?

Vragenlijst Dorpsbelang Oudkerk. Inhoud. Aanleiding Waarom deze vragenlijst? Vragenlijst Dorpsbelang Oudkerk Inhoud Aanleiding Waarom deze vragenlijst?... 1 Aldtsjerk als gemeenschap... 2 Wonen, voorzieningen en toekomst... 2 Ondernemen in Aldtsjerk?... 2 In en om het dorp... 3...

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Aanpassing Speelruimtebeleidsplan (2012) Advies Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH)

Aanpassing Speelruimtebeleidsplan (2012) Advies Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH) Aanpassing Speelruimtebeleidsplan (2012) Advies Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH) Advies op de uitgangspunten (memo 12 november) 1. Speelplekken zijn heel, veilig en uitdagend en bij voorkeur ook

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Dorpsagenda Leuth. Vriendenkring 27 september 2018

Dorpsagenda Leuth. Vriendenkring 27 september 2018 Dorpsagenda Leuth Vriendenkring 27 september 18 Initiatief Kulturhus, Leuth Idee en Vriendenkring. Procesbegeleiding DKK; Odile Jansen; Ank van der Bilt; Gaby Haukes. Ondersteuning gemeente Berg en Dal.

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

WELKOM Agenda van de avond

WELKOM Agenda van de avond WELKOM WELKOM Agenda van de avond Welkom Wat is de bedoeling Wat is een Open Club Maatschappelijke opbrengst Gebiedsontwikkeling Toekomst Open Club Klimmen Vragen / discussie DOELSTELLING 8 november 2016

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

De gemeente (bestuur en organisatie) werkt in het kader van wijkmanagement samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties

De gemeente (bestuur en organisatie) werkt in het kader van wijkmanagement samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties De gemeente (bestuur en organisatie) werkt in het kader van wijkmanagement samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties aan de verbetering van het dorp, de wijk, de buurt Door

Nadere informatie

1. Status van het park in het kort

1. Status van het park in het kort ONDERWERP Participatie invulling Park DATUM 27-9-207 VAN Anne Marie Schrijver. Status van het park in het kort Het Park bevindt zich in het Zuidelijke Stempel West. Dit is een deelgebied van de herstructurering

Nadere informatie

1. Gemeenschap/ Mienskipsin

1. Gemeenschap/ Mienskipsin Brainstormreacties van plm. 25 deelnemers aan bijeenkomst in kader van de dorpsvisie Ryptsjerk, d.d. 1 april 2010. 1. Gemeenschap/ Mienskipsin Wel bereid zijn. Veel verenigingen draaiend op vrijwilligers

Nadere informatie

Van harte welkom NU EN IN DE TOEKOMST WAT LEEFT ER BIJ U?

Van harte welkom NU EN IN DE TOEKOMST WAT LEEFT ER BIJ U? Van harte welkom NU EN IN DE TOEKOMST WAT LEEFT ER BIJ U? Programma 1. De dorpsraad in 2011, een kort verslag 2. Verslag enquête Samen verder bouwen Pauze 3. Vragen en discussie en vervolg 4. Rondvraag

Nadere informatie

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Vitaal Vogelenzang: een tussenstand Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Zorgen over leefbaarheid en vitaliteit in Vogelenzang Sociale samenhang: Eenzaamheid ouderen Contact tussen dorpsbewoners

Nadere informatie

Voor jezelf, voor elkaar, voor Gorcum. Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal

Voor jezelf, voor elkaar, voor Gorcum. Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal Voor jezelf, voor elkaar, voor Gorcum. Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal 2018-2022 De SP bestuurde voor het eerst in Gorinchem mee. De SP heeft met onze wethouder veel dingen bereikt. We vertellen

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie