Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5"

Transcriptie

1 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 Samenvatting door Sophie 1766 woorden 27 februari ,2 24 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Romeinse Koninkrijk (500) voor Chr. Stichting Rome 753 voor Chr. Rome groeide uit tot een grote stad 7e eeuw voor Chr. Romulus was eerste koning. Romulus en Remus stichten Rome. Romeinse Republiek voor Chr. Verovering van het Italiaanse vasteland tussen 500 en 275 voor Chr. Punische Oorlogen tegen Carthagers. Burgeroorlog in 130 voor Chr. Senaat Volkstribunen Consuls Patriciërs, Plebejers en Slaven. Nobiles en Proletariërs. Julius Caesar. Octavianus Keizerrijk Romeinse Keizerrijk 27 voor Chr. 47 naar Chr. Pax Romana (31 voor Chr. 192 naar Chr.) Pagina 1 van 7

2 Octavianus = Augustus = eerstekeizer Stierf in 14 na Chr. Kreeg de macht van de senaat nadat hij eerst terug wilde geven. 395 : splitsing Oost en West Jezus Christus Christendom Constantijn = eerste christelijke keizer. Vervolgingen van Christenen, totdat constantijn christen werd en het christendom toestand. Later gingen de christenen zelf de ketters en ongelovigen vervolgen, dat was nadat het christendom door Theodosius tot staatsgodsdienst was gemaakt. Onderwijs, Recht, Cultuur, Literatuur Werd ontwikkeld. 476 : val West-Romeinserijk. Van Dorp tot Imperium De Romeinse samenleving was evenals de Griekse gelaagd. Uit welke lagen bestond de Romeinse samenleving in de eerste eeuwen? Patriciërs Plebejers Slaven Tussen 500 en 275 voor Chr. Veroverden de Romeinen het grondgebied van de andere volken in Italië. Het laatste volk dat zij onderwierpen, waren de Grieken. Die hadden in het zuiden van Italië koloniën gesticht. In de twee Punische oorlogen in de 3de eeuw voor Chr. Veroverden de Romeinen al het grondgebied van Carthago buiten Afrika. In de laatste twee eeuwen voor Chr. Breidden de Romeinen hun macht verder uit in het gebied rond de Middelandse Zee. De Romeinen noemden hun rijk Ímperium Romanum. Het Romeinse Bestuur Belangrijke ambtenaren in de Romeinse Republiek waren de consuls en de volkstribunen. - De consuls waren de aanvoerders van het leger. Ze mochten wetten voorstellen. En ze haaden het recht van veto ten opzichte van elkaar. - De volkstribunen verdedigden de belangen van de plebejers. Ze hadden het recht van veto over besluiten van ambtenaren en mochten wetten voorstellen. De senaat had het recht alle ambtenaren en de volkstribunen raad te geven. Ook bepaalde de senaat of een voorstelaan de volksvergadering werd voorgelegd. De senaat kreeg in de loop van de tijd de meeste macht in Rome. Pagina 2 van 7

3 Oorzaken daarvan waren: - De senaat bestond uit zeer ervaren mensen. - De senatoren bleven hun leven lang lid van de senaat Twee groepen hadden in de Romeinse geschiedenis helemaal geen invloed op het bestuur Rome: 1. Vrouwen 2. Slaven Gevolg van de veroveringen Belangrijke gevolgen van de veroveringen waren: Gevolg 1: Er werden provincies ingevoerd. Gevolg 2: De invloed van de Griekse cultuur werd zo sterk dat men de cultuur van het Romeinse rijk de Grieks- Romeinse cultuur is gaan noemen. Gevolg 3: Er onstond een nieuwe benedenlaag van proletariërs. Door de vele veroveringsoorlogen waren veel dienstplichtige boeren gedwongen hun land te verkopen. Zij trokken naar de steden/ Rome en vormden daar samen met arme plebejers een nieuwe benedenlaag. Patriciërs en rijke plebejers vormden een nieuwe bovenlaag: de nobiles. Gevolg 4: In het leger namen beroepssoldaten de plaats in van dienstplichtige burgers. Dat kwam omdat de dienstplichtige burgers hun eigen wapenrusting niet meer konden betalen. Gevolg 5: Het aantal rijke mensen groeide dankzij buit en het recht om belasting te heffen. Gevolg 6: Slaven namen in aantal toe. Dat kwam door het grote aantal krijgsgevangenen. Onder leiding van Augustus komt het keizerrijk tot stand Na de moord op Caesar ontstond een strijd om de macht. Als winnaar kwam tevoorschijn: Octavianus. Hij veranderede zijn naam in Augustus. Dat betekent de verhevene. Hij wilde boven alle partijen staan. De naam Octavianus herinnerde teveel aan de burgeroorlog. Augustus deed alsof hij geen alleenheerser wilde zijn. Waaruit blijkt dat. - Hij liet bestaan: de senaat, de volksvergadering en de ambten als consul en volkstribunen. - Hij bleef de senaat om raad vragen. - Hij gaf zichzelf de titel princeps = eerste burger. Augustus wilde wel alleenheerser zijn. Waaruit blijkt dat? - Augustus liet zichzelf steeds meer macht geven. - Hij liet zich in het hele rijk vereren met standbeelden. - Buiten Italië bevorderde hij zelf dat hij als god werd vereerd. Waarom gaven de senatoren alle macht aan Augustus? Pagina 3 van 7

4 - De senatoren kregen van Augustus belangrijke taken. - De senatoren waren bang dat Augustus geweld tegen hen zou gebruiken. De soldaten bleven Augustus trouw, omdat - Zij betere grond of meer geld dan vroeger kregen; - Augustus bevelhebbers uit famielies benoemde die hem trouw waren. De Pax Romana De Pax Romana is een periode van vrede. In het Romeinse rijk die van 30 voor tot 192 na Chr. duurde. Het overgrote deel van de bevolking bleef werkzaam in de landbouw. De meeste grond was in handen van grootgrondbezitters. Een klein deel van de grond behoorde aan vrije boeren. Er werd buiten het Romeinse rijk handel gedreven met China, India, Afrika ten zuiden van de Sahara. Door de handel groeide ook de nijverheid. Daardoor nam ook het aantal inwoners in de steden toe en ontstonden nieuwe steden. Tijdens de Pax Romana kregen steeds meer inwoners van het Romeinse rijk het Romeinse burgerrecht. De voordelen van het burgerrecht waren: 1. Men viel onder de Romeinse rechtspraak; 2. Men had kans op een plaats in het Romeinse bestuursapparaat. Het burgerrecht kon je alleen maar krijgen vals je voldoende was geromaniseerd. Met romaniseren wordt bedoeld: Het overnemen van het Romeinse cultuur. De Romeinen drongen hun cultuur niet op. Toch werden veel volken geromaniseerd. Dit Romaniseren hield in op het gebied van: - De godsdienst: het vereren van de Romeinse goden. - De rechtspraak: toepassing van Romeinse rechtsregels. - Onderwijs en literatuur: dezelfde taal leren / werken van de bekendste schrijvers lezen / dezelfde idealen hebben. Het recht Op onze rechtspraak hebben de Romeinen nog steeds grote invloed. Twee belangrijke Romeinse ideeën over de rechtspraak: - Alle rechten en plichten van mensen moeten in wetten worden vastgelegd; - Alle wetten moeten voor iedereen gelijk zijn. De ondergang van het West-Romeinse rijk Keizer Constantijn maakte in de 4de eeuw Byzantium hoofdstad van het Romeinse rijk. Hij deed dat, omdat het oosten welvarender was en beter verdedigd kon worden. Pagina 4 van 7

5 Het West-Romeinse rijk was sinds de 3de eeuw langzaam aan het uiteenvallen. Dat kwam door de volgende vijf oorzaken: 1. Romeinse legers en vloot werden zwakker. 2. De Romeinen konden de steeds hogere belastingen niet meer betalen. 3. Er kwam minder handel en nijverheid door toenemende onveiligheid. 4. Steeds mee mensen verloren het vertrouwen en het Romeinse rijk. Men ging zich alleen zorgen maken over de eigen omgeving. Het Christendom Het christendom kwam voort uit het jodendom. De joden gingen in een door God gezonden verlosser geloven, toen zij telkens door andere volken werden overheerst. Sommige de stichter van het christendom. De godsdienstige opvattingen van de joden staan in het Oude Testament. De godsdienstige opvattingen van de christenen staan in de bijbel. Die bestaat uit twee delen, nemelijk het Oude en het Nieuwe Testament. Waarom werden veel armen en onderdrukten in de Romeinse samenleving christen? - Jezus predikte dat alle mensen gelijk waren voor God. - Jezus beloofde een beter leven na de dood. Waarom waren de Romeinen alleen tegenover de christenen niet verdraagzaam? - De keizers merkten dat een christen in de eerste plaats christen was. Daarom vreesden zij dat christenen de Romeinse regering niet zouden gehoorzamen. - De christenen gedroegen zich anders(namen geen deel aan godsdienstige feesten ter ere van Romeinse goden, zie eenheid) Het christendom werd tenstlotte toch de enig toegestane godsdienst. Waarom veranderde de houding van de Romeinse overheid? - De keizers merkten dat de vervolgingen niet hielpen. En zij zagen dat de aanhang van het christendom groeide. 753 v. Chr. = Stichting Rome 500 v. Chr. = Rome wordt republiek 500 v. Chr v. Chr. = Verovering vasteland 264 v. Chr v. Chr. = Punische Oorlogen 264 v. Chr v. Chr. = Eerste Punische Oorlog 218 v. Chr v. Chr. = Tweede Punische Oorlog 73 v. Chr v. Chr. = Spartacus en de slavenopstand Pagina 5 van 7

6 44 v. Chr. = Moord op Julius Caesar, lijkrede van Marcus Antonius 30 v. Chr. = Slag bij Actium, Augustus wordt keizer 30 v. Chr = Pax Romana 1 = Begin christelijke jaartelling 29 = Terechtstelling Christus 313 = Christendom toegestaan 395 = Splitsing Oost- en West-Romeinse Rijk 476 = Laatste West-Romeinse keizer afgezet 1453 = Val Oost-Romeinse Rijk Apostelen = belangrijkste volgelingen van Jezus Christus, die als eersten zijn ideeën onder de mensen verbreidden. Christenen = de volgelingen van Jezus Christus. Christendom = Godsdienst van de volgelingen van Jezus Christus. Consul = belangrijkste ambtenaar in de Romeinse republiek. Er waren per jaar twee consuls. De consuls waren de aanvoerders van het leger. Ze mochten wetten voorstellen en hadden het recht van veto ten opzichte van elkaar. Evangeliën = vier verhalen over het leven van Jezus Christus en over wat hij predikte. Ze staan in het nieuwe testament. Forum = belangrijkste in een Romeinse stad. Aan het forum stonden de belangrijkste gebouwen. Kooplieden kwamen er met hun wagen en allerlei andere bijeenkomsten vonden er plaats. Imperium = een rijk dat bestaat uit de oorspronkelijke staat en een verzameling onderworpen staten. Jodendom = De godsdienstige opvattingen van de Joden Ketter = Christen die over belangrijke geloofszaken anders dacht dan de Christelijke leiders. Nieuwe Testament = Boek waarin de leer van Jezus Christus is vastgelegd. Het Nieuwe Testament en het Oude Testament vormen samen de bijbel van de Christenen Nobiles = Patriciërs en rijke plebejers die samen een nieuwe bovenlaag in het Romeinse rijk gingen vormen. nijverheid = alle bedrijfjes van handwerklieden bij elkaar. De handwerkslieden bewerkten grondstoffen zijde, wol, leer enzovoort. Oude testament = Boek met de godsdienstige opvattingen van de joden. Het Oude Testament vormt samen met Nieuwe Testament de bijbel van de Christenen. Patriciërs = een groep rijke families in de stad Rome die in de eerste eeuwen van de Romeinse republiek de baas was. Pax Romana = letterlijk: 'Romeinse vrede'. De lange periode van vrede in het Romeinse rijk tussen 30 voor Chr. en 192 na Chr. Pagina 6 van 7

7 plebejers = bevolkingsgroep die in de eerste eeuwen van de Romeinse republiek op de tweede plaats kwam, na de patriciërs. Proletariërs = grote bevolkingslaag van zeer arme plebejers en vroegere boeren in Rome. Provincie = Deel van het Romeinse rijk buiten Italië, onder een Romeins bestuur met een gouverneur aan het hoofd, en met Romeinse troepen. Pyrrhusoverwinning = een overwinning waarbij de verliezen zo groot zijn dat ze tot eigen ondergang leiden (genoemd naar koning Pyrrhus van Epirus). recht van veto = letterlijk:'ik verbied'. Het recht (de uitvoering van) een voorstel of maatregel te verbieden. republiek = een regering zonder koning of keizer Romaniseren = de Romeinse cultuur overnemen. sage = een verhaal uit de (vroegste) geschiedenis van een volk, waarvan lang niet alles waar is. senaat = in het Romeinse rijk: raadgevende vergadering van honderden personen die de hoogste ambten hadden bekleed. De senaat had lange tijd de meeste macht en het grootste aanzien in Rome. senator = een lid van de senaat Tien Geboden = regels uit het Oude Testament, waaraan joden en Christenen zich moeten houden. tribuniaal = een rechtbank die bijzondere rechtszaken behandelt. volkstribuun = hoge ambtenaar in de Romeinse republiek die tot taak had de belangen van de plebejers te beschermen. Pagina 7 van 7

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk Romeinen par 1,2,3,4,5,6,7 + begrippen

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk Romeinen par 1,2,3,4,5,6,7 + begrippen Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk Romeinen par 1,2,3,4,5,6,7 + begrippen Samenvatting door een scholier 2171 woorden 14 juni 2016 7,9 4 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden 1 Tussen

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis De Romeinen

Samenvatting Geschiedenis De Romeinen Samenvatting Geschiedenis De Romeinen Samenvatting door Esmee 1641 woorden 18 februari 217 6,5 68 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Geschiedenis samenvatting hoofdstuk 3 2 De verovering van

Nadere informatie

Verslag Geschiedenis Tijdvakkendossier tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen

Verslag Geschiedenis Tijdvakkendossier tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen Verslag Geschiedenis Tijdvakkendossier tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen Verslag door Lotte 1570 woorden 19 juni 2017 3 4 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Tijdvak: Tijd van Grieken

Nadere informatie

Ontstaan van Rome: 1 * Aeneas en de Trojaanse oorlog sticht Alba Longa * Mars x Sylvia Rheia = Romulus + Remus * moeder is dochter van Numitor koning

Ontstaan van Rome: 1 * Aeneas en de Trojaanse oorlog sticht Alba Longa * Mars x Sylvia Rheia = Romulus + Remus * moeder is dochter van Numitor koning DE ROMEINEN Ontstaan van Rome: 1 * Aeneas en de Trojaanse oorlog sticht Alba Longa * Mars x Sylvia Rheia = Romulus + Remus * moeder is dochter van Numitor koning van Alba Longa * Numitor afgezet door zijn

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis De Grieks-Romeinse wereld

Samenvatting Geschiedenis De Grieks-Romeinse wereld Samenvatting Geschiedenis De Grieks-Romeinse wereld Samenvatting door een scholier 2160 woorden 7 januari 2010 6,8 13 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Hoofdstuk 2, De Grieks-Romeinse

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 tijd van grieken en romeinen, paragraaf 3 Imperium Romanum

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 tijd van grieken en romeinen, paragraaf 3 Imperium Romanum Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 tijd van grieken en romeinen, paragraaf 3 Imperium Romanum Samenvatting door Anisha 1170 woorden 23 januari 2018 0 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks

Nadere informatie

G E S C H I E D E N I S - A A N T E K E N I N G E N H 1 / 2 / 3

G E S C H I E D E N I S - A A N T E K E N I N G E N H 1 / 2 / 3 G E S C H I E D E N I S - A A N T E K E N I N G E N H 1 / 2 / 3 HOOFDSTUK 1 PARAGRAAF 1 Weg van de mensheid: - Staat in Afrika - Van daaruit Verspreiding over de rest van de wereld - Mens behoort tot de

Nadere informatie

5,8. Samenvatting door een scholier 933 woorden 28 november keer beoordeeld. Geschiedenis. Begrippen:

5,8. Samenvatting door een scholier 933 woorden 28 november keer beoordeeld. Geschiedenis. Begrippen: Samenvatting door een scholier 933 woorden 28 november 2012 5,8 118 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Begrippen: Atheense democratie: een vorm waarbij het bestuur het volk (demos) via stemming

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5: Het Romeinse Rijk

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5: Het Romeinse Rijk Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5: Het Romeinse Rijk Samenvatting door een scholier 6261 woorden 10 maart 2011 6,2 110 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Samenvatting hoofdstuk

Nadere informatie

Geschiedenis Samenvatting: PTA H2 1

Geschiedenis Samenvatting: PTA H2 1 Samenvatting door een scholier 1792 woorden 12 februari 2009 7,2 14 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Geschiedenis Samenvatting: PTA H2 1 Gebieden gescheiden door natuurlijke omstandigheden:

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Tijdvak 2

Samenvatting Geschiedenis Tijdvak 2 Samenvatting Geschiedenis Tijdvak 2 Samenvatting door een scholier 1189 woorden 13 oktober 2014 6,6 30 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 2.1 Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat De ontwikkeling

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Tijd van Grieken en Romeinen: kern, perspectief en kenmerkende aspecten

Samenvatting Geschiedenis Tijd van Grieken en Romeinen: kern, perspectief en kenmerkende aspecten Samenvatting Geschiedenis Tijd van Grieken en Romeinen: kern, perspectief en kenmerkende aspecten Samenvatting door Lotte 2036 woorden 19 juni 2017 5,4 4 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks

Nadere informatie

Verspreiding Christendom hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Verspreiding Christendom hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 15 December 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62218 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 3 Toetsvragen

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 3 Toetsvragen Tijdvak 3 Toetsvragen 1 Op veel afbeeldingen wordt de Romeinse keizer Constantijn als een heilige afgebeeld met een stralenkrans om zijn hoofd. Welke reden was er om Constantijn als christelijke heilige

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1-4

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1-4 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1-4 Samenvatting door S. 1091 woorden 19 juni 2016 8 2 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Tijd van jagers en boeren 1.1 De jagers-verzamelaars leefden een nomadisch(ze

Nadere informatie

Tijd van Grieken en Romeinen. 2.4 De late oudheid. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen

Tijd van Grieken en Romeinen. 2.4 De late oudheid. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten Pax Romana = Romeinse vrede, in 3 e eeuw n. Chr. onder druk door: 1. Invallen door Germaanse stammen 2. Conflicten

Nadere informatie

Tijd van Grieken (Athene en Sparta zijn hier als voorbeelden gebruikt!) en Romeinen/ Klassieke oudheid/ Klassieke beschavingen

Tijd van Grieken (Athene en Sparta zijn hier als voorbeelden gebruikt!) en Romeinen/ Klassieke oudheid/ Klassieke beschavingen Samenvatting door F. 1532 woorden 19 juni 2016 7,8 4 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden SV GS H2 Tijd van Grieken (Athene en Sparta zijn hier als voorbeelden gebruikt!) en Romeinen/

Nadere informatie

De opkomst van het christendom

De opkomst van het christendom De opkomst van het christendom Goden in het Romeinse Rijk Net als de Egyptenaren, Grieken en Germanen geloofden de Romeinen in veel goden. Apollo De belangrijkste waren de staatsgoden zoals Jupiter en

Nadere informatie

Over land en over zee. Veroveraars

Over land en over zee. Veroveraars De Romeinen hadden een heel groot rijk van Azië, Noord- Afrika en ook nog Europa. Ze hadden sterke legers en hele slimme generaals met stevige wegen en snelle boten. Over land en over zee In Nederland

Nadere informatie

GRIEKEN EN ROMEINEN KENNISVRAGEN VWO-4

GRIEKEN EN ROMEINEN KENNISVRAGEN VWO-4 GRIEKEN EN ROMEINEN KENNISVRAGEN VWO-4 1. Leg uit wat een sofist was. score: 2. Welke rol speelden de sofisten in de Atheense democratie? 3. Waarom is het niet juist te spreken van Griekenland in de tijd

Nadere informatie

6.5. Boekverslag door J woorden 17 december keer beoordeeld. Geschiedenis. 1 De Griekse Democratie

6.5. Boekverslag door J woorden 17 december keer beoordeeld. Geschiedenis. 1 De Griekse Democratie Boekverslag door J. 2640 woorden 17 december 2013 6.5 27 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo 1 De Griekse Democratie Rond 500 v. Christus was het Griekse rijk verdeeld in verschillende poleis.

Nadere informatie

Het Christendom in Rome

Het Christendom in Rome Het Christendom in Rome Paragraaf 1: De weg van het Christendom naar Rome Het Christendom is ontstaan doordat men ging geloven dat jezus uit de dood opstond en de zoons van god was. De laatste woorden

Nadere informatie

Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v.c. 500 na C.) / Oudheid * ontwikkeling van wetenschappelijk denken en denken over burgerschap en politiek in de

Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v.c. 500 na C.) / Oudheid * ontwikkeling van wetenschappelijk denken en denken over burgerschap en politiek in de Tijdvakken Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v.c. 500 na C.) / Oudheid K.A. * ontwikkeling van wetenschappelijk denken en denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat * klassieke vormentaal

Nadere informatie

Samenvatting door Daniëlle 1946 woorden 24 april keer beoordeeld. Geschiedenis. Hoofdstuk 2 De Klassieke Oudheid. 2.1 De Griekse democratie

Samenvatting door Daniëlle 1946 woorden 24 april keer beoordeeld. Geschiedenis. Hoofdstuk 2 De Klassieke Oudheid. 2.1 De Griekse democratie Samenvatting door Daniëlle 1946 woorden 24 april 2017 1 2 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Hoofdstuk 2 De Klassieke Oudheid 2.1 De Griekse democratie De Atheense democratie in de 5e eeuw voor Chr. In Athene

Nadere informatie

Tijd van Grieken en Romeinen. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen

Tijd van Grieken en Romeinen. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen Pax Romana = Romeinse vrede, in 3 e eeuw n. Chr. onder druk door: 1. Invallen door Germaanse stammen 2. Conflicten om de macht (235 284 meer dan 50 soldatenkeizers ) 3. Waardevermindering van het geld

Nadere informatie

Verspreiding Christendom - HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62218

Verspreiding Christendom - HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62218 Verspreiding Christendom - HV 1 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 June 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62218 Dit lesmateriaal is

Nadere informatie

Tijd van Grieken en Romeinen. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen

Tijd van Grieken en Romeinen. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen Pax Romana = Romeinse vrede, in 3 e eeuw n. Chr. onder druk door: 1. Invallen door Germaanse stammen 2. Conflicten om de macht (235 284 meer dan 50 soldatenkeizers ) 3. Waardevermindering van het geld

Nadere informatie

Samenvatting door O woorden 29 juni keer beoordeeld. Geschiedenis. De Romeinen

Samenvatting door O woorden 29 juni keer beoordeeld. Geschiedenis. De Romeinen Samenvatting door O. 1213 woorden 29 juni 2016 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis De Romeinen Haroon Inhoud Inleiding Het ontstaan van Rome Het Romeinse Rijk Het Romeinse Leven Wapens & Kleding Religie

Nadere informatie

3,3. Samenvatting door F. 992 woorden 22 juni keer beoordeeld. Geschiedenis 2.1. Bloeitijd gr: v Chr

3,3. Samenvatting door F. 992 woorden 22 juni keer beoordeeld. Geschiedenis 2.1. Bloeitijd gr: v Chr Samenvatting door F. 992 woorden 22 juni 2013 3,3 8 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats 2.1 Bloeitijd gr: 750-150 v Chr Bloeitijd Atheense democratie: 5e en 4e eeuw v Chr. Veroveringen

Nadere informatie

Machtsuitbreiding en de Punische oorlogen.

Machtsuitbreiding en de Punische oorlogen. Machtsuitbreiding en de Punische oorlogen. In de eeuw nadat de Galliërs vertrokken waren, begonnen de Romeinen hun macht in Italië uit te breiden. Ze kwamen in botsing met de hun naburige volken. Hun machtigste

Nadere informatie

Klassieke vormentaal van de Grieks Romeinse cultuur.

Klassieke vormentaal van de Grieks Romeinse cultuur. Onderzoeksvraag: Hoe beïnvloedde de uitbreiding van het Romeinse Rijk de cultuur van de volken in West Europa? De (beeldhouw)kunst en architectuur uit de Grieks Romeinse tijd werd in de eeuwen daarna als

Nadere informatie

een zee Sparta Sparta is een stad in Griekenland. Rond 600 voor Christus waren de steden in

een zee Sparta Sparta is een stad in Griekenland. Rond 600 voor Christus waren de steden in Werkblad 9 Ω Grieken en Romeinen Ω Les : Grieken: goden en mensen Sparta Sparta is een stad in Griekenland. Rond 600 voor Christus waren de steden in Griekenland heel belangrijk. Ze werden stadstaten genoemd.

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting door S. 1030 woorden 18 mei 2017 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis samenvatting H2 1: Wetenschappelijke Revolutie 17 e eeuw Kenmerken: Observeren

Nadere informatie

5,1. Samenvatting door Anoniem 686 woorden 2 maart keer beoordeeld. Geschiedenis. Hoofdstuk 3 De tijd van monniken en ridders.

5,1. Samenvatting door Anoniem 686 woorden 2 maart keer beoordeeld. Geschiedenis. Hoofdstuk 3 De tijd van monniken en ridders. Samenvatting door Anoniem 686 woorden 2 maart 2013 5,1 27 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Hoofdstuk 3 De tijd van monniken en ridders. Paragraaf 1 De Romeinen trekken zich terug. 1. Welke

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis Frankrijk in de tijd van het absolutisme

Werkstuk Geschiedenis Frankrijk in de tijd van het absolutisme Werkstuk Geschiedenis Frankrijk in de tijd van het absolutisme Werkstuk door een scholier 1970 woorden 12 oktober 2005 6,7 72 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Hoofdvraag: Hoe beschrijven en verklaren we

Nadere informatie

Situering in tijd en ruimte

Situering in tijd en ruimte Situering in tijd en ruimte Rome groeide tussen 753 v.c. en 476 uit tot een echt wereldrijk. Binnen deze tijdspanne kunnen we drie periodes onderscheiden: Rome als koninkrijk, als republiek en tenslotte

Nadere informatie

Geschiedenis Tijdvak CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/101047

Geschiedenis Tijdvak CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/101047 Geschiedenis Tijdvak 02 01 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 10 mei 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/101047 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Van niets tot wereldmacht.

Van niets tot wereldmacht. Van niets tot wereldmacht. Latijn heeft Europa voor de eerste maal verenigd. Het ligt voor de hand dat wij Latijn nog steeds bestuderen: de Romeinen hebben als eersten in West-Europa een groot rijk hebben

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenis H2 wetenschappelijke revolutie, verlichting en Franse Revolutie 2tm5 2 De verlichting De samenleving wetenschappelijk

Samenvatting geschiedenis H2 wetenschappelijke revolutie, verlichting en Franse Revolutie 2tm5 2 De verlichting De samenleving wetenschappelijk Samenvatting geschiedenis H2 wetenschappelijke revolutie, verlichting en Franse Revolutie 2tm5 2 De verlichting De samenleving wetenschappelijk De samenleving moest op dezelfde manier worden onderzocht

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

[Download het bestand voor de bijgevoegde schema's en afbeeldingen]

[Download het bestand voor de bijgevoegde schema's en afbeeldingen] Samenvatting door een scholier 1620 woorden 26 februari 2014 3,9 3 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 2. De klassieke oudheid [Download het bestand voor de bijgevoegde schema's en afbeeldingen] Athene in

Nadere informatie

Wim Jurg. De vierde eeuw. of hoe het christendom staatsgodsdienst werd DAMON. JURG, De vierde eeuw.indd 3 18-07-11 10:40

Wim Jurg. De vierde eeuw. of hoe het christendom staatsgodsdienst werd DAMON. JURG, De vierde eeuw.indd 3 18-07-11 10:40 Wim Jurg De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdienst werd DAMON JURG, De vierde eeuw.indd 3 18-07-11 10:40 Inhoud Vooraf 7 1. De tuinierende god 9 2. Een net niet heilige keizer 34 3. Het nieuwe

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID. Inhoudstafel. Emma Vanden Berghe (2013-2014)

GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID. Inhoudstafel. Emma Vanden Berghe (2013-2014) GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID Inhoudstafel 1 Inleiding: p. 23-46 I. INLEIDING 1. Bronnen en chronologie Bronnen Geschreven bronnen Ongeschreven bronnen Brongebruik Chronologie Relatieve en absolute

Nadere informatie

ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN

ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN STUDIONLINE JAARGANG 2, NR. 10 ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN DL 2 D O M I N E E O N L I N E. O R G Vierhonderd jaar geleden vergaderde de synode in Dordrecht. Je weet inmiddels wat een synode is: een

Nadere informatie

Klas 1: Grieken en Romeinen

Klas 1: Grieken en Romeinen Auteur Joyce Landman Laatst gewijzigd 19 November 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/66858 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Woordwiel!!! Tijd van Grieken en Romeinen

Woordwiel!!! Tijd van Grieken en Romeinen Woordwiel!!! Tijd van Grieken en Romeinen Instructie Voor deze opdracht heb je een potlood en gum nodig. Deze opdracht maak je in tweetallen. Op de volgende bladzijde staan woordwielen die gevuld moeten

Nadere informatie

Onderzoeksvraag; welke motieven leidden in de middeleeuwen tot de kruistochten?

Onderzoeksvraag; welke motieven leidden in de middeleeuwen tot de kruistochten? Onderzoeksvraag; welke motieven leidden in de middeleeuwen tot de kruistochten? Rond 1080 bedreigen de minder tolerante Seldjoeken Constantinopel. Het werd voor christelijke pelgrims steeds moeilijker

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Boek A, Hoofdstuk 1 en 2

Samenvatting Geschiedenis Boek A, Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting Geschiedenis Boek A, Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting door een scholier 1782 woorden 8 november 2010 6,2 5 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Sprekend verleden: boek A

Nadere informatie

5,3. Samenvatting door een scholier 2990 woorden 9 november keer beoordeeld. Geschiedenis Sprekend verleden

5,3. Samenvatting door een scholier 2990 woorden 9 november keer beoordeeld. Geschiedenis Sprekend verleden Samenvatting door een scholier 2990 woorden 9 november 2011 5,3 3 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Geschiedenis Samenvatting H2 en H3 H2 2.6 Rome verovert heel Italië - Rond 800

Nadere informatie

Week les 2. Keizer en Kerst

Week les 2. Keizer en Kerst Week les 2. Keizer en Kerst Je ouders kennen het begin van het kerstevangelie misschien nog wel uit het hoofd: En het geschiedde.... Dit lijkt heel veel op het woord geschiedenis eschiedenis. Er is ook

Nadere informatie

Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika

Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika In het vroegere Amerika woonden Indianenstammen. Columbus ontdekte dit land van de Indianen in 1492. Het waren de Azteken, de Inca s

Nadere informatie

Geschiedenis hoofdstuk 3

Geschiedenis hoofdstuk 3 Geschiedenis hoofdstuk 3 Romeinse rijk 500 v Christus 500 na Christus Rome de eeuwige stad : deze stad bestaat al eeuwenlang. De tijdlijn Het Romeinse rijk begint 500v Chr. En eindigt 500 na Christus.

Nadere informatie

Tijdvak 1. Prehistorie

Tijdvak 1. Prehistorie Samenvatting door I. 1974 woorden 1 maart 2015 4,9 14 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Hoofdstuk 5: Prehistorie, oudheid en middeleeuwen Tijdvak 1. Prehistorie De levenswijze van jagers-verzamelaars Jagen

Nadere informatie

6,2. Samenvatting door een scholier 2342 woorden 30 januari keer beoordeeld. Geschiedenis Sprekend verleden

6,2. Samenvatting door een scholier 2342 woorden 30 januari keer beoordeeld. Geschiedenis Sprekend verleden Samenvatting door een scholier 2342 woorden 30 januari 2003 6,2 45 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Geschiedenis Repetitie hoofdstuk 1. Samenvatting Par. 1: Het ontstaan van de

Nadere informatie

Boekverslag door A woorden 10 augustus keer beoordeeld. Geschiedenis

Boekverslag door A woorden 10 augustus keer beoordeeld. Geschiedenis Boekverslag door A. 1896 woorden 10 augustus 2010 7 36 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo 2.1 Polis> stadstaat met eigen politiek. De Griekse polis>ontstond als versterkte burcht in de bergen>

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis De Grieks-Romeinse wereld

Samenvatting Geschiedenis De Grieks-Romeinse wereld Samenvatting Geschiedenis De Grieks-Romeinse wereld Samenvatting door een scholier 2755 woorden 13 november 2015 5,5 2 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis Hoofdstuk 2 De Grieks-Romeinse wereld

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 2007 woorden 29 januari keer beoordeeld. Geschiedenis Sprekend verleden

Samenvatting door een scholier 2007 woorden 29 januari keer beoordeeld. Geschiedenis Sprekend verleden Samenvatting door een scholier 2007 woorden 29 januari 2005 7 334 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden 1 Wat is een revolutie? Een grote verandering in de samenleving in een korte

Nadere informatie

Verspreiding christendom vmbo12

Verspreiding christendom vmbo12 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 12 july 2018 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie https://maken.wikiwijs.nl/62161 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Romeinen. Door Daan, Karol, Kayleigh en Wies

Romeinen. Door Daan, Karol, Kayleigh en Wies Romeinen Door Daan, Karol, Kayleigh en Wies Les 1 Over land en over zee De tijd van de Romeinen was tussen 3000 voor Christus en 500 na Chr. De Romeinen hadden een groot rijk: van Azië en Noord-Afrika

Nadere informatie

Paragraaf 1: Griekse beschaving - TL 1

Paragraaf 1: Griekse beschaving - TL 1 Paragraaf 1: Griekse beschaving - TL 1 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Floris Sieffers 07 October 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/65623 Dit

Nadere informatie

7,2. 1 Wetenschappelijke revolutie. 2 Gevolgen van de wetenschappelijke revolutie. 3 Kenmerken van de verlichting

7,2. 1 Wetenschappelijke revolutie. 2 Gevolgen van de wetenschappelijke revolutie. 3 Kenmerken van de verlichting Samenvatting door een scholier 1776 woorden 11 december 2007 7,2 240 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Geschiedenis samenvatting Hoofdstuk 2; Wetenschappelijke revolutie, verlichting

Nadere informatie

3000 v. Chr v. Chr v. Chr v. Chr.

3000 v. Chr v. Chr v. Chr v. Chr. 18 prehistorie oudheid 3000 v. Chr. 2500 v. Chr. 2000 v. Chr. 1500 v. Chr. Romeinen Het Romeinse rijk Jos en Mirthe staan voor opa s boekenkast. Opa, vraagt Mirthe, heeft u ook boeken over de Romeinen?

Nadere informatie

Samenvatting - Geschiedenis: H2

Samenvatting - Geschiedenis: H2 Samenvatting - Geschiedenis: H2 Jaartallen: - 1750 voor Christus: Abraham reist van Irak naar Israël - 507 voor Christus: Begin democratie in Athene - 331 voor Christus: Alexander de Grote verovert het

Nadere informatie

6.4. Het recht. De wetgeving. De rechtspraak. Boekverslag door M woorden 23 mei keer beoordeeld. De rechtspraak bij de Romeinen

6.4. Het recht. De wetgeving. De rechtspraak. Boekverslag door M woorden 23 mei keer beoordeeld. De rechtspraak bij de Romeinen Boekverslag door M. 2413 woorden 23 mei 2004 6.4 204 keer beoordeeld Vak KCV bij de Romeinen De Koningstijd en de periode van de Vroege Republiek De koningstijd was van 753 voor Chr tot ongeveer 500 voor

Nadere informatie

Het verval van het uitgestrekte keizerrijk

Het verval van het uitgestrekte keizerrijk Het verval van het uitgestrekte keizerrijk Problemen in Rome Problemen in Rome Uitgestrekte grenzen / groot leger nodig Groot leger kost geld: belastingen Crisis en burgeroorlogen Volksverhuizing (Hunnen...)

Nadere informatie

Geschiedenis van China

Geschiedenis van China Geschiedenis van China Periodes: Shang dynastie 1766 1046 v.chr. Zhou dynastie 1046 256 v.chr. Han 206 v. Chr. 220 n.chr. Tang dynastie 618 907 Song dynastie 960 1279 Ming dynastie 1368 1644 Qing dynastie

Nadere informatie

Geschiedenis. Quintie Beerens. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/61253

Geschiedenis. Quintie Beerens. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/61253 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Quintie Beerens 17 May 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61253 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis De Griekse-Romeinse oudheid

Samenvatting Geschiedenis De Griekse-Romeinse oudheid Samenvatting Geschiedenis De Griekse-Romeinse oudheid Samenvatting door een scholier 4302 woorden 23 mei 2007 6,2 101 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Geschiedenis Paragraaf 1

Nadere informatie

1.3. Boekverslag door F woorden 2 november keer beoordeeld. Geschiedenis. Kenmerkend aspect #1: Levenswijze van jagers-verzamelaars.

1.3. Boekverslag door F woorden 2 november keer beoordeeld. Geschiedenis. Kenmerkend aspect #1: Levenswijze van jagers-verzamelaars. Boekverslag door F. 1883 woorden 2 november 2014 1.3 3 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Kenmerkend aspect #1: Levenswijze van jagers-verzamelaars. Uitleg: De periode waarin de jagers-verzamelaars

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Tijd van monniken en ridders (500 100) 3.1 Leenheren en leenmannen (500 100) (500 100) Plundering Rome door Alarik in 410, tekening uit de 20 e eeuw

Tijd van monniken en ridders (500 100) 3.1 Leenheren en leenmannen (500 100) (500 100) Plundering Rome door Alarik in 410, tekening uit de 20 e eeuw 3.1 Leenheren en nen 3.1 Leenheren en nen Gallië was rond 450 n. Chr. al meer dan 4 eeuwen (sinds Caesar) onder Romeins bestuur en een sterk geromaniseerd gebied, cultuur, bestuur, economie, taal en geloof

Nadere informatie

Zoon stichtte de stad Alba Longa > honderden jaren later een van nakomelingen koning van stad

Zoon stichtte de stad Alba Longa > honderden jaren later een van nakomelingen koning van stad Samenvatting door een scholier 2293 woorden 15 februari 2016 6.1 10 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Geschiedeniswerkplaats; VWO 1, hoofdstuk 4 paragraaf 1 De mythe van Romulus en Remus

Nadere informatie

LESONDERWERP - LESINHOUD ALGEMENE DOELSTELLINGEN WERKVORMEN MEDIA

LESONDERWERP - LESINHOUD ALGEMENE DOELSTELLINGEN WERKVORMEN MEDIA ORTHODOXE GODSDIENST MINISTERIE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT ONDERWIJS School: Titularis: Klas: 2 Lestijden/week: 2 Studierichting: JAARPLAN Sept. LISEERD LESONDERWERP - LESINHOUD ALGEMENE DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

De Germaanse cultuur hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62219

De Germaanse cultuur hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62219 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 June 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62219 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Tijd van monniken en ridders ( ) 3.1 Leenheren en leenmannen ( ) ( ) Plundering Rome door Alarik in 410, tekening uit de 20 e eeuw

Tijd van monniken en ridders ( ) 3.1 Leenheren en leenmannen ( ) ( ) Plundering Rome door Alarik in 410, tekening uit de 20 e eeuw 3.1 Leenheren en nen 3.1 Leenheren en nen Gallië was rond 450 n. Chr. al meer dan 4 eeuwen (sinds Caesar) onder Romeins bestuur en een sterk geromaniseerd gebied, cultuur, bestuur, economie, taal en geloof

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Sprekend Verleden 2e fase Havo. De Grieks-Romeinse wereld. drs.j.w.swaen historicus www.blikopdewereld.nl

Hoofdstuk 2 Sprekend Verleden 2e fase Havo. De Grieks-Romeinse wereld. drs.j.w.swaen historicus www.blikopdewereld.nl Hoofdstuk 2 Sprekend Verleden 2e fase Havo De Grieks-Romeinse wereld drs.j.w.swaen historicus www.blikopdewereld.nl 1.1 Het ontstaan van de poleis Athene als voorbeeld Rond steden ontstaan staatjes Door

Nadere informatie

H2 - DE GRIEKS-ROMEINSE WERELD 1 - HET ONTSTAAN VAN DE POLIS, ATHENE ALS VOORBEELD

H2 - DE GRIEKS-ROMEINSE WERELD 1 - HET ONTSTAAN VAN DE POLIS, ATHENE ALS VOORBEELD H2 - DE GRIEKS-ROMEINSE WERELD 1 - HET ONTSTAAN VAN DE POLIS, ATHENE ALS VOORBEELD Rond steden ontstaan staatjes 800 vc 200 aparte staatjes in Griekenland door natuurlijke omstandigheden. Polis - Staatje.

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Romeinen 50 v.chr. tot 800 n.chr.

Samenvatting Geschiedenis Romeinen 50 v.chr. tot 800 n.chr. Samenvatting Geschiedenis Romeinen 50 v.chr. tot 800 n.chr. Samenvatting door een scholier 2635 woorden 9 december 2005 4,9 76 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Geschiedenis 70

Nadere informatie

Geschiedenis van Suriname : Suriname van Engelse naar Nederlandse landbouwkolonie

Geschiedenis van Suriname : Suriname van Engelse naar Nederlandse landbouwkolonie Geschiedenis van Suriname 1667-1683: Suriname van Engelse naar Nederlandse landbouwkolonie 581-1795: De Republiek In de 17e en 18e eeuw spraken we nog niet van één Nederland maar, van de Republiek der

Nadere informatie

Verspreiding christendom vmbo12

Verspreiding christendom vmbo12 banner Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 19 juni 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62161 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Romeinen. Romeinen. Germanen

Romeinen. Romeinen. Germanen Romeinen Romeinen Grieken en Romeinen lijken op elkaar qua levensstijl. Het Romeinse rijk is ontstaan in Rome (753 v. Chr.). De Romeinen kwamen 50 v. Chr. naar Nederland. De Romeinen hebben het Latijns

Nadere informatie

Paulus kon een aantal jaren niet in het openbaar prediken. Nu ging hij naar de hoofdstad van het Romeinse rijk, zodat hij daar kon prediken.

Paulus kon een aantal jaren niet in het openbaar prediken. Nu ging hij naar de hoofdstad van het Romeinse rijk, zodat hij daar kon prediken. Les 13 voor 29 september 2018 Paulus kon een aantal jaren niet in het openbaar prediken. Nu ging hij naar de hoofdstad van het Romeinse rijk, zodat hij daar kon prediken. Hij zou op zijn weg naar Rome

Nadere informatie

De Germaanse cultuur hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62219

De Germaanse cultuur hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62219 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 July 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62219 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Dit omvat de boeken van de joden over hun geloof in god. Hierin kun je lezen over:

Dit omvat de boeken van de joden over hun geloof in god. Hierin kun je lezen over: Samenvatting door een scholier 1098 woorden 6 juni 2005 6,2 41 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing Levensbeschouwing 4.2. De bijbel De bijbel is het belangrijkste heilige boek van christenen. Pas rond

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Kenmerkende aspecten (1 t/m 7 zijn uitgewerkt)

Samenvatting Geschiedenis Kenmerkende aspecten (1 t/m 7 zijn uitgewerkt) Samenvatting Geschiedenis Kenmerkende aspecten (1 t/m 7 zijn uitgewerkt) Samenvatting door S. 850 woorden 25 maart 2017 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 01 De levenswijze van jagers-verzamelaars Het

Nadere informatie

De kruistochten. God wil het! Steden en Staten

De kruistochten. God wil het! Steden en Staten prehistorie 42 oudheid 3000 v. Chr. 2500 v. Chr. 2000 v. Chr. 1500 v. Chr. Steden en Staten De kruistochten In de woonkamer van familie Vos hangt een klok met Romeinse cijfers. Jos en Mirthe willen graag

Nadere informatie

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK 7 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK 7 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK THEMA 4 Eindredactie: Monique Goris Leerlijnen: Hans Bulthuis Auteurs: Juul Lelieveld, Frederike Pals, Jacques van der Pijl Controle historische

Nadere informatie

GESCHIEDENIS BOVENBOUW. HAVO ACTIVITEITENBOEK antwoorden hoofdstuk 2

GESCHIEDENIS BOVENBOUW. HAVO ACTIVITEITENBOEK antwoorden hoofdstuk 2 GESCHIEDENIS BOVENBOUW HAVO ACTIVITEITENBOEK antwoorden hoofdstuk 2 2 De Grieks Romeinse wereld ORIËNTATIEKENNIS EXAMENSTOF BEVRAAGD Antwoorden op de basisvragen De zwart genummerde vragen gaan over de

Nadere informatie

GESCHIEDENIS. 1 Vul de legende bij de kaart aan. 0,5. 2 Leg uit in één woord: expansie = 0,5. 3 Wanneer begon de klassieke oudheid?

GESCHIEDENIS. 1 Vul de legende bij de kaart aan. 0,5. 2 Leg uit in één woord: expansie = 0,5. 3 Wanneer begon de klassieke oudheid? GESCHIEDENIS Overhoring 1 Bestemming Hellas: sociaal en economisch domein & Minoïsche en Myceense cultuur /10 naam: klas: nr.: datum: 1 Vul de legende bij de kaart aan. 1 Leg uit in één woord: expansie

Nadere informatie

In het oude Rome De stad Rome

In het oude Rome De stad Rome In het oude Rome De stad Rome In het oude Rome De stad Rome is héél oud. De stad bestaat al meer dan tweeduizend jaar. Rome was de hoofdstad van het grote Romeinse rijk. De mensen die naar Rome kwamen,

Nadere informatie

Paragraaf 4: De Germaanse cultuur - TL 1

Paragraaf 4: De Germaanse cultuur - TL 1 Auteur Floris Sieffers Laatst gewijzigd 28 October 2015 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/65939 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Bij de voorbereiding van deze dienst kwam ik de volgende teksten tegen, die ik u graag wil voorlezen. Het zijn teksten uit het begin van onze jaartelling,

Nadere informatie

3. Door de kruistochten werden de wegen naar het Oosten weer bekend en werd

3. Door de kruistochten werden de wegen naar het Oosten weer bekend en werd Samenvatting door M. 1059 woorden 9 december 2013 6 13 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 3.2 Waardoor de handel herleeft in de hoge middeleeuwen 1. Handelaren gingen zicht weer organiseren en gingen samenwerken

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest?

Wie is de Heilige Geest? Wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is God, net als God de Vader en God de Zoon. Soms lijkt het of we over drie personen praten, maar het is allemaal dezelfde God. Hij is één. Net als water dat er

Nadere informatie

LESPAKKET ROMEINSE INVAL IN DE LAGE LANDEN

LESPAKKET ROMEINSE INVAL IN DE LAGE LANDEN @ LESPAKKET ROMEINSE INVAL IN DE LAGE LANDEN pagina 2 en 3! inleiding HET ROMEINSE RIJK Het Romeinse Rijk bestond van 753 voor Christus tot 476 na Christus. Het viel in 285 na Christus uit elkaar in het

Nadere informatie

4,9. Samenvatting door Rubien 1966 woorden 6 februari keer beoordeeld. Geschiedenis. Geschiedenis 3.1 Van stad tot wereldrijk

4,9. Samenvatting door Rubien 1966 woorden 6 februari keer beoordeeld. Geschiedenis. Geschiedenis 3.1 Van stad tot wereldrijk Samenvatting door Rubien 1966 woorden 6 februari 2017 4,9 44 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Geschiedenis 3.1 Van stad tot wereldrijk - Rome eerste stad met koning - Ze jagen de koning

Nadere informatie

Ontstaan christendom vmbo12

Ontstaan christendom vmbo12 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 19 juni 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62160 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Het land op de kaart

Het land op de kaart Eritrea Het land op de kaart Indeling Geografie Geschiedenis De bevolking Godsdienst Onafhankelijkheidsoorlog Politiek Oorlog met Ethiopië 1998 Eindeloze dienstplicht Geografie. Eritrea ligt in de hoorn

Nadere informatie