Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten"

Transcriptie

1 Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten

2 Voorwoord Van harte welkom als nieuwe vrijwilliger bij Zorggroep Sint Maarten! Wij zijn blij dat jij je talenten wilt inzetten voor onze cliënten. Deze brochure bevat alle informatie die van belang is voor je werkzaamheden als vrijwilliger. Zo krijg je niet alleen een helder beeld van onze organisatie, maar ook hoe Zorggroep Sint Maarten omgaat met vrijwilligers. Wij adviseren je daarom om deze informatie zorgvuldig door te nemen. Het vergemakkelijkt je start als vrijwilliger bij onze Zorggroep. De coördinator vrijwilligers informeert je over alle mogelijkheden en faciliteiten op je locatie. Bovendien kun je met al je vragen of opmerkingen bij hem of haar terecht. Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Pagina 2 van 9

3 Inhoud Voorwoord Deel je leven, onze ambitie en kernwaarden Visie op vrijwilligerswerk Wie zijn wij en wat doen wij? Wat kun je als vrijwilliger betekenen? Delen van talenten Voorwaarden vrijwilligerswerk Hoe werkt het? Kennismaking en oriëntatieperiode Vrijwilligersovereenkomst Begeleiding Evaluatiegesprek Onze gezamenlijke afspraken Geheimhouding en privacy Gedragscode Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Registratie Veiligheid & Welzijn Arbeidsomstandigheden Prikaccident Arbeidsongevallen Vertrouwenspersoon Wat bieden wij? Verzekeringen Collectieve ziektekostenverzekering Onkostenvergoeding/Reiskosten Scholing en deskundigheidsbevordering Beleef Attentie...9 Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Pagina 3 van 9

4 1. Deel je leven, onze ambitie en kernwaarden Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens waardevol is. Wij bieden daarom ieder mens zorg, liefde en aandacht. Wij richten ons bij onze zorgverlening niet op menselijke beperkingen, maar op wat mensen nog wel kunnen. Elke dag opnieuw gaan wij uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talenten. En van de kracht van delen. Onze ambitie is dan ook: deel je leven. Wie we zijn herken je aan de volgende kernwaarden: Zijn Zijn is onze belangrijkste kernwaarde. Zijn staat voor: Zin in het leven en Zin voor werken aan het leven. En Zijn betekent ook dat u altijd welkom bent. En dat u mag zijn wie u bent. Ontplooiend We richten ons op wat mogelijk is. Bij onszelf en bij een ander. We leggen ons niet neer bij onmogelijkheden. We zoeken samenwerking met anderen om het onmogelijke mogelijk te maken. Ontplooiend staat voor: We halen het maximale uit het leven. Vitaal We staan midden in het leven. We brengen leven in de brouwerij. Niet als een spring-in-het-veld maar met echte aandacht. Vitaal staat voor: We hebben het leven lief. Dorps Leven delen doet men dichtbij mensen. Bij ons telt elk individu mee. Dorps staat voor: Iedereen doet ertoe net als in een dorp. We zijn bevlogen naar elkaar toe. De kleinschaligheid maakt dat iedereen gekend wordt. 2. Visie op vrijwilligerswerk Vrijwilligers zijn met een luisterend oor en helpende hand van onschatbare waarde voor cliënten en medewerkers van Zorggroep Sint Maarten. De hulp, passie en toewijding van vrijwilligers maken dagelijks het verschil en dragen bij aan het geluk en welzijn van een ander. Vrijwilligers brengen de maatschappij binnen en zijn voor onze cliënten een waardevolle aanvulling op hun sociale netwerk. Mede door de hulp van vrijwilligers kan Zorggroep Sint Maarten activiteiten voor en met onze cliënten realiseren. Vrijwilligers zijn bovendien belangrijke ambassadeurs van de Zorggroep. Ze leveren een onmisbare bijdrage, zodat de cliënt zijn leven betekenisvol kan voorzetten en zich thuis, veilig en vertrouwd voelt. Zorggroep Sint Maarten hecht aan een prettige en effectieve samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers op basis van gelijkwaardigheid en waardering. Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Pagina 4 van 9

5 3. Wie zijn wij en wat doen wij? Zorggroep Sint Maarten biedt wonen en zorg vanuit 17 locaties in heel Nederland, met een zwaartepunt in Twente. Daarnaast bieden we diensten in de thuissituatie zoals thuiszorg, kraamzorg, behandeling en revalidatie. In Twente doen we dit vanuit onze dochterorganisatie Maartje. Elke dag gaan onze 2400 medewerkers en 2000 vrijwilligers uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en talenten. Al onze locaties en organisatieonderdelen kennen hun eigen locatiebelofte. Zo kun je als vrijwilliger kiezen welke locatie het best bij jou past. 4. Wat kun je als vrijwilliger betekenen? 4.1. Delen van talenten Betekenis hebben en waardevolle ontmoetingen creëren, vormen het hart van deel je leven. Wie zijn of haar talent inzet, straalt dat uit en heeft hiermee betekenis voor een ander. Als vrijwilliger kun je op verschillende manieren van betekenis zijn voor cliënten. Denk aan: individuele ondersteuning, zoals het bezoeken van of wandelen met cliënten collectieve ondersteuning, zoals meehelpen met welzijnsactiviteiten facilitaire ondersteuning, zoals een steentje bijdragen in het grand café of het beheer van de winkel/bibliotheek. De coördinator vrijwilligers kijkt samen met je naar jouw interesses en talenten om zo een perfecte match te maken met cliënten en werkzaamheden Voorwaarden vrijwilligerswerk De inzet van vrijwilligers is altijd onbetaald en aanvullend aan beroepskrachten. Vrijwilligers zijn er niet voor het verrichten van (lijfsgebonden) zorg. Zorggroep Sint Maarten hanteert de volgende voorwaarden. Vrijwilligerswerk vindt altijd onder verantwoordelijkheid van een professional plaats. Vrijwilligers verrichten geen handelingen die de veiligheid van cliënten in gevaar kunnen brengen. Vrijwilligers verrichten geen handelingen waarvoor een speciale opleiding nodig is (medisch, verpleegkundig, therapeutisch) of die om een methodische wijze van handelen vragen. 5. Hoe werkt het? 5.1. Kennismaking en oriëntatieperiode Als potentiële vrijwilliger bij Zorggroep Sint Maarten krijg je eerst een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek op locatie. Je krijgt uitleg over de Zorggroep en deel je leven, de locatie en de locatiebelofte. Je loopt eerst een paar keer mee, waarna er een evaluatie volgt. Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Pagina 5 van 9

6 5.2. Vrijwilligersovereenkomst Is iedereen enthousiast over de oriëntatieperiode, dan maken we samen nadere afspraken over de vrijwilligerswerkzaamheden en de begeleiding. Deze worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Met het ondertekenen van deze overeenkomst: geef je als vrijwilliger uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van je gegevens conform het privacyreglement van de Zorggroep geef je aan onze gedragscode te respecteren en er naar te gedragen en handelen (zie 6.2) Op het moment dat je als vrijwilliger de vrijwilligersovereenkomst ondertekent, moet je eveneens de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen (zie 6.3) Begeleiding Zorggroep Sint Maarten vindt het belangrijk dat vrijwilligers hun bijdrage in een prettige omgeving kunnen leveren. Met goede afspraken over en weer. Daarom heeft elke locatie een coördinator vrijwilligers. Deze deskundige beantwoordt al je vragen en zorgt voor professionele begeleiding Gesprek Eén keer per jaar vindt er een gesprek plaats. Afhankelijk van de situatie is dit individueel of in groepsverband. Tijdens deze gesprekken stellen we met elkaar vast hoe de samenwerking en de werkzaamheden verlopen. Waar nodig maken we nadere afspraken. 6. Onze gezamenlijke afspraken 6.1. Geheimhouding en privacy Als vrijwilliger van Zorggroep Sint Maarten ben je verplicht tot geheimhouding van hetgeen je uit hoofde van de uitvoering van je werkzaamheden ter kennis komt. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het vrijwilligerswerk. Als vrijwilliger geef je géén informatie vrij, doe je géén toezeggingen en neem je niet deel aan activiteiten uit naam van de Zorggroep zonder dat je hiertoe bevoegd bent. Door het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst geef je uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van gegevens conform het privacyreglement van Zorggroep Sint Maarten Gedragscode De gedragscode beschrijft wat Zorggroep Sint Maarten verwacht van haar medewerkers en vrijwilligers in de omgang met elkaar en met cliënten. Het moet je helpen bewust te worden van je eigen handelen en gedrag zodat je de juiste dingen blijft doen. Zo verwachten we dat je als vrijwilligers de eigenheid en persoonlijke levenssfeer van cliënten respecteert en dat je de regels naleeft en afspraken nakomt. Als vrijwilliger ben je bovendien een echte ambassadeur van Zorggroep Sint Maarten. Dat betekent dus dat je uitdraagt wat deel je leven betekent, dat je je talenten inzet, dat je investeert in duurzame relaties en dat je waardevolle ontmoetingen creëert. Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Pagina 6 van 9

7 Voor meer informatie verwijzen we je naar de folder gedragscode Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Alle nieuwe vrijwilligers moeten over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) beschikken. Uit deze verklaring blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een specifieke taak of functie in de samenleving. Je kan een VOG aanvragen in de gemeente waar je staat ingeschreven. De kosten kan je vervolgens declareren met het declaratieformulier Vrijwilligers Stichting Zorggroep Sint Maarten. Dit formulier moet je samen met het betalingsbewijs en de originele VOG inleveren bij de coördinator vrijwilligers. Binnen vier weken krijg je dan het voorgeschoten bedrag op je rekening teruggestort. Je kan pas starten met het vrijwilligerswerk nadat je de originele VOG hebt ingeleverd Registratie Je NAW-gegevens en alle andere persoonlijke gegevens die relevant zijn voor het vrijwilligerswerk worden geregistreerd in MaartenLife, het intranet van de Zorggroep. Al je gegevens zijn volledig afgeschermd en alleen toegankelijk voor personen die hiertoe vanuit hun functie bevoegd zijn. 7. Veiligheid & Welzijn 7.1. Arbeidsomstandigheden De Arbowet regelt de algemene zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het gebied van arbeid. Hoewel de Arbowet niet volledig van toepassing is op vrijwilligers, is de Zorggroep verplicht maatregelen te nemen wanneer er risico s zijn voor de gezondheid en welzijn van vrijwilligers. Ook specifieke regelgeving binnen Zorggroep Sint Maarten is van toepassing op vrijwilligers Prikaccident Als vrijwilliger kom je door de aard van de activiteiten niet of nauwelijks in aanraking met besmet materiaal door prik-, snij-, bijt- en spataccidenten. Als een dergelijke situatie zich toch voordoet, dan moet je dit meteen melden bij de aanwezige leidinggevende. Op dat moment geldt het prikprotocol van de Zorggroep. Dit protocol is terug te vinden op MaartenLife of op te vragen bij de coördinator vrijwilligers Arbeidsongevallen Op grond van de Arbowet is de Zorggroep verplicht om een registratie bij te houden van arbeidsongevallen die hebben geleid tot ziekteverzuim (langer dan drie dagen). Van jou als vrijwilliger verwachten we dat je actief meewerkt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Vanuit de Arbowet (Artikel 11, sub e) ben je verplicht om onveilige situaties die je opmerkt, mondeling of schriftelijk door te geven aan de coördinator. Het gaat dan om gevaren voor zowel vrijwilligers, werknemers of voor derden. Of als je natuurlijk zelf (bijna) het slachtoffer bent van een gevaarlijke situatie. Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Pagina 7 van 9

8 7.4. Vertrouwenspersoon Zorggroep Sint Maarten wil een prettige en veilige (werk)omgeving bieden. Een respectvolle omgang met elkaar is daarbij erg belangrijk. De Zorggroep vindt het belangrijk om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken. Mocht je te maken krijgen met voor jouw gevoel ongewenst gedrag, blijf hier dan niet te lang mee lopen. Spreek bij voorkeur eerst de persoon die het ongewenst gedrag vertoont hierop aan. Vaak beseft iemand niet dat zijn of haar gedrag als ongewenst wordt ervaren. Lukt dat niet? Dan is het goed om erover te praten met de leidinggevende van de afdeling of de coördinator vrijwilligers. Wil je de situatie (eerst) extern bespreken? Dan kan je je altijd wenden tot de externe vertrouwenspersoon: Jennine Veltkamp, externe vertrouwenspersoon Zorggroep Sint Maarten Arbo Unie t e. Mocht zij afwezig zijn, dan wordt er zo spoedig mogelijk een vervanger geregeld. 8. Wat bieden wij? 8.1. Verzekeringen Voor al onze vrijwilligers heeft Zorggroep Sint Maarten de volgende verzekeringen afgesloten: WA-verzekering Ongevallenverzekering Ongevallen inzittenden-verzekeringen Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering inzake bestuurders van motorrijtuigen Deze verzekeringen zijn uitsluitend van toepassing op het moment dat je als vrijwilliger in opdracht van de Zorggroep activiteiten uitvoert én in het bezit bent van een getekende vrijwilligersovereenkomst. In geval van schade, dan moet je dit direct melden bij de coördinator vrijwilligers. Als je aansprakelijk wordt gesteld voor de toegebrachte schade, moet je je eerst wenden tot je eigen verzekeraar. Als deze de claim afwijst, kan je een beroep doen op de verzekeringen van de Zorggroep. Eventuele schade aan persoonlijke eigendommen die je tijdens activiteiten gebruikt, zijn echter niet gedekt Collectieve ziektekostenverzekering Als vrijwilliger van Zorggroep Sint Maarten kun je deelnemen aan collectieve zorgverzekeringen die we speciaal voor vrijwilligers hebben afgesloten met Menzis, AGIS en Salland. Via (vrijwilligers) vind je een overzicht van alle zorgverzekeraars met wie Zorggroep Sint Maarten voor de vrijwilligers een collectief contract heeft. Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Pagina 8 van 9

9 8.3. Onkostenvergoeding/Reiskosten Je ontvangt als vrijwilliger alleen een vergoeding (op declaratiebasis) van de werkelijk gemaakte kosten, wanneer je hierover vooraf afspraken hebt gemaakt. Het gaat dan om in opdracht van de Zorggroep gemaakte kosten die binnen het kader van het organisatiebeleid vallen Scholing en deskundigheidsbevordering Over het algemeen heb je voldoende aan goede, regelmatige informatie en een juiste begeleiding bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk. In gevallen waar een aanvulling op het gebied van kennis en vaardigheden de kwaliteit van het vrijwilligerswerk verbetert, maakt de leidinggevende van de afdeling en/of coördinator vrijwilligers dit bespreekbaar Beleef Beleef is het informatieve blad voor medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Sint Maarten. Beleef komt vier keer per jaar uit. In de Beleef vind je artikelen over vakinhoudelijke zaken, projectnieuws, jubilea en bijzondere activiteiten op locaties Attentie Zorggroep Sint Maarten waardeert haar vrijwilligers voor hun inzet. Daarom organiseren de locaties van de Zorggroep jaarlijks een vrijwilligersdag of -avond en ontvangen vrijwilligers een kerstattentie. Ook wordt er aandacht besteed aan jubilea, ziekte of afscheid van onze vrijwilligers. Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Pagina 9 van 9

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

WELKOM VRIJWILLIGER 1

WELKOM VRIJWILLIGER 1 WELKOM VRIJWILLIGER 1 INHOUD WELKOM 3 DE KERN VAN ONS VRIJWILLIGERSBELEID 4 SOORTEN VRIJWILLIGERSWERK 5 WAT VRAGEN WE VAN JOU? 6 WAT BIEDEN WE? 8 RANDVOORWAARDEN EN FACILITEITEN 10 2 WELKOM VAN HARTE WELKOM

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWIJZER ZUYDERLAND ZORGCENTRA

VRIJWILLIGERSWIJZER ZUYDERLAND ZORGCENTRA VRIJWILLIGERSWIJZER ZUYDERLAND ZORGCENTRA 1 Deze vrijwilligerswijzer is bedoeld voor mensen die overwegen of reeds besloten hebben om in de nabije toekomst als vrijwilliger binnen Zuyderland Zorgcentra

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Informatiebrochure Vrijwilliger bij Stichting NiKo. Echt verschil willen maken!

Informatiebrochure Vrijwilliger bij Stichting NiKo. Echt verschil willen maken! Informatiebrochure Vrijwilliger bij Stichting NiKo Echt verschil willen maken! Prins Alexanderstraat 25 1814 XK Alkmaar 072 518 5000 www.stichtingniko.com Wie is Stichting NiKo? Stichting NiKo biedt zorg,

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ GGZ RIVIERDUINEN

VRIJWILLIGER BIJ GGZ RIVIERDUINEN VRIJWILLIGER BIJ GGZ RIVIERDUINEN Het is fijn om te merken dat de tijd die je doorbrengt met deze cliënten, ook al is dat soms maar kort, toch een klein verschil kan maken in hoe ze zich voelen. Dit maakt

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Zorggroep Crabbehoff. Hartelijk welkom

Vrijwilligerswerk bij Zorggroep Crabbehoff. Hartelijk welkom Vrijwilligerswerk bij Zorggroep Crabbehoff Hartelijk welkom Ik wilde gewoon weer iets doen voor de maatschappij. Iets dat ik echt leuk vind. Fijn dat u samen met onze medewerkers het woon- en werkplezier

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Subtitel

VRIJWILLIGERSBELEID. Subtitel VRIJWILLIGERSBELEID Subtitel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Visie 3 3. Inzet van vrijwilligers 3 4. Organisatie 4 5. Rechten en plichten 6 6. Beëindiging van de overeenkomst

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Informatie boekje. voor vrijwilligers

Informatie boekje. voor vrijwilligers Informatie boekje voor vrijwilligers Inhoudsopgave pagina 1. Welkom bij SamenDoen 2 2. Visie, Missie en Doel SamenDoen 2 3. Definitie Vrijwilligerswerk 3 4. Vrijwilligerswerk bij SamenDoen 3 4.1 Vrijwilliger

Nadere informatie

laat zien wie je bent

laat zien wie je bent laat zien wie je bent Wilhelminastraat 150 7573 AK Oldenzaal T 053 537 56 66 gereia@zorggroepsintmaarten.nl laat zien wie je bent Welkom. Laat zien wie je bent. 03 Welkom Gereia in Oldenzaal Gereia is

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL INLEIDING De Schoor, Welzijnswerk Almere kan, bij de organisatie en uitvoering, rekenen op de hulp van betrokken burgers. Zij zijn betrokken bij hun omgeving en zijn bereid

Nadere informatie

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET VERENIGING DE BLOESEM Vereniging De Bloesem is de nieuwe beheerder van de openbare

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Welkom bij Parnassia Groep In deze folder tref je belangrijke informatie over het starten als vrijwilliger bij Parnassia Groep. De meerwaarde die je als vrijwilliger

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

Solidariteit DE KERNWAARDEN

Solidariteit DE KERNWAARDEN Integer gedrag Samen zorgen voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat Openheid, respect en eerlijkheid voor goede zorg Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is een sociale organisatie waar mensen met

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers 1 Welkom 2 Vrijwilligerswerk bij SWV 2.1 Visie Stichting Welzijn Vianen 2.2 Definitie vrijwilligerswerk 2.3 Vrijwilligers SWV zijn actief bij. 2.4 Vrijwilliger worden bij SWV 3 Wat bieden wij onze vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt.

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Vrijwilligerswerk bij Paladijn Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Inleiding Welkom bij Paladijn. Deze folder is voor alle vrijwilligers die bij ons komen werken. Deze

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

ontdek de kracht van het geven

ontdek de kracht van het geven ontdek de kracht van het geven Berghummerstraat 15 7591 GX Denekamp T 053 53 75 777 F 053-53 75 760 E gerardusmajella@zorggroepsintmaarten.nl ontdek de kracht van het geven 02 Welkom. Ontdek de kracht

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Informatie over Topaz in relatie tot de de werving en selectie van onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Topaz

Informatie over Topaz in relatie tot de de werving en selectie van onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Topaz Informatie over Topaz in relatie tot de de werving en selectie van onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Topaz Leiden, oktober 2018 Achtergrond vacature Topaz heeft een Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Vrijwillig aan het werk bij Welzijn Capelle. welzijncapelle. Wat je moet wetenen

Vrijwillig aan het werk bij Welzijn Capelle. welzijncapelle. Wat je moet wetenen Vrijwillig aan het werk bij Welzijn Capelle Wat je moet wetenen Welzijn Capelle werkt vanuit de visie dat iedere Capellenaar zo zelfstandig mogelijk functioneert in het persoonlijk leven en waar mogelijk

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk loont!

Vrijwilligerswerk loont! Vrijwilligerswerk loont! Informatie voor vrijwilligers van CNV Publieke Zaak Meedenken, meepraten en meedoen! Denkt u er wel eens aan om vrijwilligerswerk te gaan doen? Om iets extra s te betekenen voor

Nadere informatie

Aan de slag als vrijwilliger

Aan de slag als vrijwilliger Meer weten? Heeft u naar aanleiding van deze vrijwilligerswijzer nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon. PO-0136 Fotografie pagina 2: Jannes Klaassen augustus 2015 - alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Welkom bij Philadelphia

Welkom bij Philadelphia Informatie voor vrijwilligers van Stichting Philadelphia Zorg Welkom bij Philadelphia Het beste uit jezelf Maatje gezocht Frank is als maatje van Mark van onschatbare waarde. En dat zit m in heel kleine

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten.

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. VRIJWILLIGERSWERK pagina 4: Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. Zorggroep Ter Weel SERVICE VERLENEN OP HET GEBIED

Nadere informatie

Handboek Vrijwilligers BINT. Handboek voor Vrijwilligers

Handboek Vrijwilligers BINT. Handboek voor Vrijwilligers Handboek voor Vrijwilligers 1 Inhoud Voorwoord Inleiding 1. Visie op vrijwilligerswerk 2. Positie vrijwilliger 3. Aannamebeleid 4. Begeleiding en ondersteuning 5. Scholing 6. Voorzieningen voor vrijwilligers

Nadere informatie

Zorgen doen we samen

Zorgen doen we samen Visie Welbevinden Ingangsdatum: 1-3-2018 Evaluatiedatum:1-6-2020 Revisiedatum: Status: Vastgesteld Advies/instemming OR Akkoord Advies/instemming C(CR) Akkoord Vastgesteld door: Beleids-eigenaar: MT Manager

Nadere informatie

Kan het beter? Laat het ons weten! Informatiebrochure voor cliënten

Kan het beter? Laat het ons weten! Informatiebrochure voor cliënten Kan het beter? Laat het ons weten! Informatiebrochure voor cliënten Uitgave augustus 2013 Laat ons horen wat u dwarszit! Alle medewerkers van Zorggroep Sint Maarten doen hun best om u zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS 2017 1 Inhoudsopgave Wat is vrijwilligerswerk? 3 Rechten en plichten wet- en regelgeving 3 Vrijwilligersvergoeding 4 Deskundigheidsbevordering 4 Verzekeringen 5 Verklaring

Nadere informatie

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode doktersassistent Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode Doktersassistent Wat is een beroepscode? Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en waarden van het beroep.

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE BIBLIOTHEEK!

WELKOM BIJ DE BIBLIOTHEEK! WELKOM BIJ DE BIBLIOTHEEK! WELKOM Wat fijn dat je ons team komt versterken! Zoals je vast hebt gemerkt wordt de Bibliotheek, naast het uitlenen van boeken, steeds meer een ontmoetingsplek. Een plek midden

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

uw partner in zelfstandigheid

uw partner in zelfstandigheid Vrijwilligerswerk, gewoon doen! Vrijwilligerswerk Dankzij zo'n 150 enthousiaste vrijwilligers kunnen ouderen en mensen met een beperking in Zwijndrecht langer en beter zelfstandig thuis wonen en deelnemen

Nadere informatie

Vrijwilligers bij Jeugd ggz. Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving

Vrijwilligers bij Jeugd ggz. Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving Vrijwilligers bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving 2 Voorwoord Fijn dat u bij ons aan de slag wilt als vrijwilliger! Jeugd GGZ maakt onderdeel

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

PSW. vrijwillig maar niet vrijblijvend. vrijwilligers bij PSW. Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

PSW. vrijwillig maar niet vrijblijvend. vrijwilligers bij PSW. Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg vrijwilligers bij PSW vrijwillig maar niet vrijblijvend PSW PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg) biedt zorg

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Voor eigen regie in zorg en samenleving Voor eigen regie in zorg en samenleving Prima instrument, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen zelf hun dingen laten doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je de burger wel goed toerusten.

Nadere informatie

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou!

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg, wat verstaan jullie daar onder? vragen mensen mij wel eens. De claim zet je ook aan het denken, want het betekent ook dat je eigenwijs

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Iets betekenen voor een ander? Word vrijwilliger bij Promens Care! Promens Care

Vrijwilligerswerk. Iets betekenen voor een ander? Word vrijwilliger bij Promens Care! Promens Care Vrijwilligerswerk Iets betekenen voor een ander? Word vrijwilliger bij Promens Care! Promens Care Harry houdt van biljarten. Elke dinsdagmiddag is hij te vinden in het Inloophuis in Emmen. Hij geniet er

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins

Nadere informatie

Wegwijzer vrijwilligers

Wegwijzer vrijwilligers Wegwijzer vrijwilligers Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel binnen Pergamijn. Jij als vrijwilliger bent een belangrijke schakel in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Nadere informatie

Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink

Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink Handboek Vrijwilligers Salut Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Salut in het kort 5 2.1 Missie en visie 5 2.2 Kernwaarden 5 2.3 De medewerkers 5 3 De vrijwilligers

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Versie april 2017

VRIJWILLIGERSBELEID Versie april 2017 VRIJWILLIGERSBELEID Versie april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stichting WelzijnsActiviteiten in het kort 4 2.1 Missie en Visie 2.2 Doelstelling 2.3 Doelgroep 2.4 Dienstverlening 3. Stichting WelzijnsActiviteiten

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Inhoud 4 5 6 8 10 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

sterke initiatieven Vrijwilligers bij Impluz sterk in welzijn en zorg

sterke initiatieven Vrijwilligers bij Impluz sterk in welzijn en zorg sterke Vrijwilligers bij Impluz initiatieven sterk in welzijn en zorg 2 Voorwoord Fijn dat u bij Impluz aan de slag wilt als vrijwilliger! Impluz maakt onderdeel uit van de Dimence Groep. In de Dimence

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 1 vrijwilligersbeleid 'van Houten&co' eigenaar coördinator vrijwilligers november 2017

Vrijwilligersbeleid 1 vrijwilligersbeleid 'van Houten&co' eigenaar coördinator vrijwilligers november 2017 Vrijwilligersbeleid 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 Missie...3 Vrijwilligers en Vrijwilligersraad...3 1. Werken met vrijwilligers...3/4 2. Wat biedt de vrijwilligers...4 3. Medezeggenschap...4 4. Waardering

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen aan de inhoud geen rechten

Nadere informatie

Vrijwilligers bij WijZ

Vrijwilligers bij WijZ Vrijwilligers bij WijZ WijZ gelooft in de kracht van mensen 2 Voorwoord Fijn dat u bij WijZ aan de slag wilt als vrijwillige medewerker! Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het werk van WijZ op allerlei

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid WZU Veluwe

Vrijwilligersbeleid WZU Veluwe Vrijwilligersbeleid WZU Veluwe Vastgesteld op 16 augustus 2018 Inhoudsopgave: 1. Wat wij willen betekenen 3 2. Vrijwilligersbeleid 4 3. Registratie van vrijwilligersgegevens 7 4. Informatievoorziening

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Model Ekstraa Mantelkracht

Model Ekstraa Mantelkracht Model Ekstraa Mantelkracht deel je leven Inhoudsopgave Model Ekstraa Mantelkracht 3 Extern - Regie 5 Extern - Maatwerk 5 Extern - Mantelkracht 5 Kennismaking - Regie 6 Kennismaking - Maatwerk 6 Kennismaking

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP A: 1, 2, 3, 4, 5 B: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C: 3, 4, 5, D: 1, 2, ALRIJNE ZORGGROEP VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP 3 APRIL 2017 Inhoudsopgave Paginanummer 1. ALGEMEEN 1 2. VISIE EN

Nadere informatie

Kan het beter? Laat het ons weten!

Kan het beter? Laat het ons weten! Kan het beter? Laat het ons weten! Uitgave juli 2013 Laat ons horen wat u dwarszit! Alle medewerkers van Zorggroep Sint Maarten doen hun best om u zorg- en dienstverlening van een goede kwaliteit te bieden.

Nadere informatie

Vrijwilligers bij de Kern

Vrijwilligers bij de Kern Vrijwilligers bij de Kern 2 Voorwoord Fijn dat u bij de Kern aan de slag wilt als vrijwilliger! De Kern maakt onderdeel uit van de Dimence Groep. In de Dimence Groep is een aantal stichtingen onder gebracht

Nadere informatie

Fijn dat u er bent! informatie voor vrijwilligers

Fijn dat u er bent! informatie voor vrijwilligers Fijn dat u er bent! informatie voor vrijwilligers Voorwoord Fijn dat u er bent! U maakt het leven van veel cliënten van Zorggroep Meander aangenaam. Omdat u mee gaat met de cliënt die zo van vissen houdt,

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

Missie en Visie van Maximina

Missie en Visie van Maximina Maximina is een vrijwilligersorganisatie voor vrouwen in Roermond en bestaat sinds 2012. De stichting Moedercentrum Maximina heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de organisatie. Door de stichting

Nadere informatie

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren Leerstraf TACt Individueel Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf TACt Individueel volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze

Nadere informatie

Informatiebrochure voor Maatjes:

Informatiebrochure voor Maatjes: Informatiebrochure voor Maatjes: Inhoudsopgave Inleiding 3 Je wordt maatje als 4 Als je graag maatje wil worden Het matchen verloopt als volgt 5 6 Belangrijk om te weten 8 Contactgegevens 9 Bijlage 1 10

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Workshop 9 april. Netwerk cliënt. Pagina 1 11 april

Workshop 9 april. Netwerk cliënt. Pagina 1 11 april Workshop 9 april Netwerk cliënt Pagina 1 11 april 2019 www.interaktcontour.nl Programma workshop netwerk cliënt 15 min Kennismaken en opstart 5 min Korte inleiding over het onderwerp 10 min Uitleg SOFA

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld Woonzorghuis De Wijde Wereld zet vrijwilligers in om zijn doelstellingen beter te kunnen realiseren. Stichting Vrienden van de Wijde Wereld faciliteert bij het opzetten en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

Privacyreglement. Kraamzorg Het Kraamnest Batua 9 6852 RE Huissen www.hetkraamnest.nl Ilona Kwaks 12-10-2015 Versie 1

Privacyreglement. Kraamzorg Het Kraamnest Batua 9 6852 RE Huissen www.hetkraamnest.nl Ilona Kwaks 12-10-2015 Versie 1 v Privacyreglement PRIVACY REGLEMENT Kraamzorg Het Kraamnest 1. Doel van het privacyreglement Als cliënt heb je recht op bescherming van je persoonlijke gegevens. Dit Privacyreglement, is opgesteld op

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs of een van haar scholen verricht, zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning

Nadere informatie

Vrijwilligers leveren een bijdrage!

Vrijwilligers leveren een bijdrage! Vrijwilligers leveren een bijdrage! Zinvol vrijwilligerswerk bij Kalorama. Wil je als vrijwilliger een zinvolle bijdrage leveren aan onze zorg, dan ben je bij Kalorama van harte welkom. Alleen al door

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers Informatie voor vrijwilligers Stichting Wonen en Zorg Purmerend Versie 14-7-2015, def. - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Stichting Wonen en Zorg Purmerend... 3 Missie en Visie... 3 Aandachtspunten

Nadere informatie

Deze brochure geeft u informatie over de thuiszorg van LuciVer. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer.

Deze brochure geeft u informatie over de thuiszorg van LuciVer. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. Deze brochure geeft u informatie over de thuiszorg van LuciVer. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. LuciVer Thuiszorg September 2015 1 www.luciver.nl zorginfo@luciver.nl

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BETALINGSVOORWAARDEN EN KLACHTENREGELING PRIVACYBELEID

INHOUDSOPGAVE BETALINGSVOORWAARDEN EN KLACHTENREGELING PRIVACYBELEID INHOUDSOPGAVE BETALINGSVOORWAARDEN EN KLACHTENREGELING PRIVACYBELEID BETALINGSVOORWAARDEN Betaling van consulten vindt plaats door middel van facturering. Je krijgt de factuur per mail gestuurd op het

Nadere informatie

Vrijwilliger bij ASVZ

Vrijwilliger bij ASVZ Vrijwilliger bij ASVZ Inhoud Vrijwilligerswerk: leuk en waardevol! 05 Dit is wie we zijn 06 Het verhaal van Ingrid 08 Wat kun je doen bij ASVZ? 10 Het verhaal van José 12 Belangrijke informatie 14 Scholing

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Welzijn Divers: Hoe is dat geregeld?

Vrijwilligerswerk Welzijn Divers: Hoe is dat geregeld? : Hoe is dat geregeld? DIV6346 Aanpassing Brochure Vrijwilligers V2.indd 1 06-02-18 12:26 INLEIDING Een goede relatie met vrijwilligers Welzijn Divers vindt een goede relatie met de vrijwilligers belangrijk

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij HMC en Het huis Nebo Informatie en afspraken

Vrijwilligerswerk bij HMC en Het huis Nebo Informatie en afspraken Vrijwilligerswerk bij HMC en Het huis Nebo Informatie en afspraken Bij HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en Het huis Nebo fungeren de vrijwilligers als extra service voor patiënten en bezoekers. Alle taken

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Daar wordt iedereen blij van! betrokkenheid respect saamhorigheid

Vrijwilligerswerk. Daar wordt iedereen blij van! betrokkenheid respect saamhorigheid Vrijwilligerswerk Daar wordt iedereen blij van! betrokkenheid respect saamhorigheid Vrijwilligerswerk: dankbaar werk! Bent u die vrijwilliger die onze bewoners in het zonnetje wil zetten? Kies dan voor

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

Regeling Vrijwilligers Mare Nostrum

Regeling Vrijwilligers Mare Nostrum Regeling Vrijwilligers Mare Nostrum Bewonersonderneming Inhoud Doelstelling en visie Stichting Mare Nostrum ---------------------------------------2 Het wijkcentrum Mare Nostrum, bewonersonderneming 2

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid stichting SCE in veilige handen

Vrijwilligersbeleid stichting SCE in veilige handen Vrijwilligersbeleid stichting SCE in veilige handen 1. Voorwoord Deze nota gaat over vrijwilligerswerk en het beleid dat het bestuur hierbij voorstaat. De vrijwilligers zijn bij de opzet van deze notitie

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie