Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht"

Transcriptie

1 Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid in de buurt en het welzijn van Capellenaren. Buurtkracht voert in opdracht van de gemeente Capelle het welzijn Nieuwe Stijl uit en doet dat samen met vrijwilligers. Van harte welkom bij Buurtkracht! Welzijn en zorg Nieuwe Stijl Capelle werkt aan de vernieuwing van welzijn en zorg, waarbij eigen kracht het uitgangspunt is en de gemeente en Buurtkracht aansluiten op de vraag van de Capelse samenleving. Krachtig Capelle noemen we dat. De stelregel is het stimuleren en vergroten van de zelfredzaamheid van Capellenaren. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan een krachtig Capelle. Mensen zorgen voor zichzelf Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het regelen van zaken die nodig zijn voor zelfredzaamheid en participatie met steun van het eigen netwerk.

2 Mensen zorgen voor elkaar Capellenaren zijn niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor elkaar. Ze worden geacht elkaar waar nodig te helpen participeren, bijvoorbeeld via burenhulp, vrijwilligerswerk en verenigingen. Een Krachtig Capelle is een Capelle waarin Capellenaren op zichzelf en hun directe omgeving vertrouwen en elkaar zoveel mogelijk ondersteunen. Waarin instellingen samenwerken om hen daarin waar nodig te versterken. Waarin kwetsbare Capellenaren die ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Vrijwilligerswerk bij Buurtkracht Buurtkracht kent een drietal soorten vrijwilligers. Ze zijn ons allemaal even lief. Met alle vrijwilligers sluit Buurtkracht een overeenkomst. Zodat over en weer de afspraken duidelijk zijn en de formaliteiten, zoals een verzekering, goed geregeld. Werkzaamheden die in het kader van een opleiding of werkleerproject worden verricht, vallen niet onder het vrijwilligerswerk. November

3 1. Helpende handen De eerste groep bestaat uit vrijwilligers die af en toe een helpende hand toesteken bij activiteiten van Buurtkracht in Capelle. Buurtkracht noemt deze helpende hand vrijwilligers. Het gaat om een incidentele bijdrage aan activiteiten. Voor deze vorm van vrijwilligerswerk sluit Buurtkracht ook graag een vrijwilligersovereenkomst af. Dan weten we zeker dat vrijwilligers goed verzekerd zijn en wellicht smaakt de vrijwilligersklus naar meer. 2. Vaste vrijwilligers Dit zijn vrijwilligers die op regelmatige basis werken. Buurtkracht noemt hen vaste vrijwilligers. Het gaat daarbij om werkzaamheden onder begeleiding van een medewerker van Buurtkracht of het Eropaf-team. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)* kan daarbij een vereiste zijn. 3. Vrijwilliger op vraag Dit zijn vrijwilligers die gevraagd worden om Capellenaren te ondersteunen die om wat voor reden dan ook een helpende hand kunnen gebruiken. Te denken valt aan Capellenaren die in de wintermaanden de deur niet uit kunnen, ziek zijn of in een sociaal isolement dreigen te raken. Een VOG* kan daarbij een vereiste zijn. *Verklaring Omtrent gedrag (VOG) Voor het werken met bepaalde groepen, bijvoorbeeld kinderen, is een bewijs van goed gedrag nodig. Een VOG wordt uitgegeven door de gemeente en kost ongeveer 30,00. De vrijwilliger betaalt deze kosten in principe zelf. De verklaring kan voor meerdere organisaties gelden waar men vrijwilligerswerk doet. In sommige gevallen kan een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand via de dienst Sociale Zaken, bijvoorbeeld als de betrokkene verplicht is vrijwilligerswerk te doen (Full Engagement). Samen met u kijkt Buurtkracht naar de mogelijkheden. November

4 Vrijwillig is niet vrijblijvend Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het uitgangspunt voor alle werkzaamheden is dan ook afspraak is afspraak. Buurtkracht wil een win-win samenwerking met haar vrijwilligers. Vrijwilligers en Buurtkracht werken samen aan een krachtig Capelle. Vrijwilligers zijn hierbij erg belangrijk. Zij ondersteunen Capellenaren en zijn de oren en ogen van Buurtkracht. Hun informatie over vragen en behoeften is waardevol. Vrijwilligers dragen bij aan samenleving Buurtkracht biedt vrijwilligers de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de samenleving. Vrijwilligerswerk biedt veel kansen, het sluit aan bij interesses en kwaliteiten. Buurtkracht zorgt voor een warme ondersteuning en een prettig werkklimaat. November

5 Iedere vrijwilliger een eigen contactpersoon Buurtkracht werkt met vier sociaal wijkteams. De teams bestaan uit een buurtcoach, een jongerencoach en een maatschappelijk werker. Een ouderencoach, twee wijkzorgcoaches en een vrijwilligerscoördinator werken voor alle wijkteams. Iedere vrijwilliger heeft een eigen contactpersoon. Vrijwilligerscoördinator Buurtkracht heeft korte en heldere communicatielijnen. De vrijwilligerscoördinator voert het vrijwilligersbeleid uit, is verantwoordelijk voor de beloningsstructuur en is de schakel tussen vrijwilligers en contactpersonen. De vrijwilligerscoördinator beantwoordt vragen van vrijwilligers. Zij is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan vrijwilligers en organiseert vrijwilligersbijeenkomsten. De vrijwilligerscoördinator zorgt voor de vrijwilligersovereenkomsten. Profiel vrijwilliger Buurtkracht Het vrijwilligerswerk is zeer divers. Soms zijn bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden erg belangrijk of juist een accurate werkhouding. Voor iedere taak wordt een passende vrijwilliger gezocht. In algemene zin gelden de volgende uitgangspunten. Een vrijwilliger van Buurtkracht: Kan zich vinden in de werkwijze van Buurtkracht. Is minimaal vijftien jaar. Houdt van aanpakken Past bij de andere al actieve vrijwilligers Heeft de gezochte kwaliteiten en vaardigheden Is bereid tot eventueel noodzakelijke (bij)scholing Kan een VOG* overleggen, indien gevraagd. November

6 Werving De vrijwilligersvacaturebank ( is een belangrijke bron voor nieuwe vrijwilligers. Buurtkracht werft actief via website, sociale media en folders. Ook via Full Engagement (verplicht vrijwilligerswerk via Sociale Zaken) worden vrijwilligers naar Buurtkracht toegeleid. En via de netwerken van de vrijwilligers komen nieuwe vrijwilligers naar Buurtkracht. Vrijwilligersovereenkomst De vrijwilligersovereenkomst legt vast hoe er samengewerkt gaat worden. In de overeenkomst komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde: Personalia vrijwilliger Datum ingang vrijwilligerstaken Contactpersoon vrijwilliger De vrijwilligerstaken De afgesproken onkostenvergoeding Wel of geen bewijs van goed gedrag (VOG) Een verwijzing naar het vrijwilligersbeleid November

7 Introductie Ieder kwartaal wordt een introductiebijeenkomst georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over Buurtkracht. Er wordt kennisgemaakt met elkaar, met de directeur en de manager. De nieuwe vrijwilliger: Wordt voorgesteld aan de medewerkers waarmee hij/zij gaat samenwerken Wordt op de hoogte gesteld van de afspraken Krijgt uitleg over de werkzaamheden die hij/zij moet doen Weet wie zijn/haar contactpersoon is. De introductie valt onder de verantwoordelijkheid van de contactpersoon. Evaluatie Tijdens dit gesprek wordt het functioneren van de vrijwilliger besproken. Er wordt bekeken of de werkzaamheden tot ieders tevredenheid worden uitgevoerd en kunnen worden voortgezet. Als er problemen zijn, wordt naar een oplossing gezocht. Overleg Een vrijwilliger kan worden uitgenodigd voor locatieoverleg als dat relevant is voor de activiteiten van de vrijwilliger. November

8 Voortgangsgesprek Vrijwilligers hebben regelmatig een voortgangsgesprek met hun contactpersoon. Tijdens dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde: De evaluatie van de werkzaamheden of activiteiten; Het bespreken van eventuele problemen Het bijstellen van het rooster Het bespreken van mogelijke nieuwe taken. De mate van tevredenheid over het werken bij Buurtkracht of het Eropaf-team De begeleiding vindt daarnaast zoveel mogelijk groepsgewijs plaats per activiteit. Scholing Scholing kan nooit verplicht worden. Wel kan scholing een eis zijn om bepaalde werkzaamheden te kunnen en mogen uitvoeren. De scholing heeft altijd te maken met de uit te voeren werkzaamheden. Scholing kan over verschillende onderwerpen gaan: Coach van het Alledaagse (specifieke functie) Buurtbemiddeling (specifieke functie) Sociale hygiëne Communicatie PR en sponsoring (BoodschappenPlusBus) Samenwerken Bedrijfshulpverlening Computervaardigheden EHBO Instructie Verantwoord Alcoholschenken November

9 Afmelden De vrijwilligers melden zich bij verhindering altijd af bij de contactpersoon. Beëindiging inzet door vrijwilliger Als een vrijwilliger wil stoppen, meldt hij dit bij de contactpersoon. De contactpersoon nodigt de vrijwilliger uit voor een evaluatiegesprek, samen met de vrijwilligerscoördinator. Buurtkracht stelt het op prijs als vrijwilligers zelf een vervanger zoeken en een maand opzegtermijn in acht nemen. Als er gedurende een half jaar geen vrijwilligerswerk gedaan is, neemt de contactpersoon of vrijwilligerscoördinator contact op met de vrijwilliger om te bezien of de relatie met de vrijwilliger nog actueel is of als beëindigd beschouwd moet worden. VOORZIENINGEN Algemeen Bij het uitvoeren van hun taken is het mogelijk dat vrijwilligers onkosten in opdracht van Buurtkracht moeten maken. Hier worden afspraken over gemaakt. Betrokkenheid, faciliteiten en vergoeding De betrokkenheid van vrijwilligers verdient een beloning die recht doet aan de inspanningen. November

10 Vergoeding van werkelijk gemaakte kosten Vrijwilligers kunnen door middel van het invullen van een declaratieformulier en het bijvoegen van kwitanties of bonnen, onkosten die met goedkeuring van de contactpersoon zijn gemaakt- declareren bij hun contactpersoon. Deze onkosten worden per kwartaal uitbetaald via bankrekening. De vrijwilliger declareert de gemaakte kosten bij de contactpersoon. Woon-werkverkeer Er wordt geen vergoeding gegeven voor woon-werkverkeer. Als in opdracht van Buurtkracht met de eigen auto is gereisd, geeft de vrijwilliger wel het aantal kilometers op. Die komen voor vergoeding in aanmerking. Contante betaalde aankopen Soms kan op rekening worden gekocht, in andere gevallen krijgt de vrijwilliger contant geld mee. Dit wordt door de contactpersoon geregeld. Waardering Naast een vergoeding van onkosten zorgt Buurtkracht goed voor haar vrijwilligers. Vrijwilligers ontvangen een kerstattentie Vrijwilligers kunnen gebruik maken van voorzieningen van Buurtkracht Vrijwilligers worden uitgenodigd bij bijeenkomsten van Buurtkracht Vrijwilligers kunnen cursussen en/of trainingen volgen die direct verband houden met de vrijwilligersfunctie November

11 Verzekeringen Buurtkracht heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers afgesloten. Schade die een vrijwilliger toebrengt aan anderen tijdens zijn vrijwilligerswerk is verzekerd, als er sprake is van een werkopdracht. Als de vrijwilliger een handeling verricht die buiten zijn werkopdracht valt, kan er sprake zijn van persoonlijke aansprakelijkheid. Een vrijwilliger moet zelf zorgen voor een inzittenden- en ongevallenverzekering. Giften Vrijwilligers mogen geen cadeaus of geld aannemen uit hoofde van vrijwillig verleende diensten. In sommige locaties kan sprake zijn van een fooienpot. Fooien worden toegevoegd aan de fooienpot en komen ten goede aan alle vrijwilligers van een bepaalde locatie of dienstverlening. COMMUNICATIE Geheimhoudingsplicht De vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke zaken. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de vrijwilligerswerkzaamheden. Geschillenbehandeling Bij problemen werkt het wijkteam aan een oplossing. Lukt dit niet, dan neemt de contactpersoon of de vrijwilliger contact op met de vrijwilligerscoördinator. November

12 November