CARBON FOOTPRINT 2014 Hurks prefabbeton

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CARBON FOOTPRINT 2014 Hurks prefabbeton"

Transcriptie

1 CARBON FOOTPRINT 2014 Hurks prefabbeton (periode 01 Aug t/m 31 Juli 2014)

2 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 3 Historisch basis 3 Gerapporteerde periode 3 Verificatieverklaring 3 Rapporterende organisatie 3 Verantwoordelijke persoon 3 2 Aanpak en afbakening Aanpak 4 Rekenmodel BFBN 4 Lekkage van koelgassen en F-gassen 4 CO 2 van verbranding biomassa 4 Verklaring van weggelaten CO 2 bronnen of putten 4 CO 2 compensatie 4 Invloed van meetonnauwkeurigheden binnen scope 1 en Afbakening 5 Organisatiegrenzen 5 3 Carbon footprint 6 4 Directe CO 2 s 9 5 Indirecte CO Overig Indirecte CO Onderbouwing rekentool 13 8 Vergelijking met voorgaande jaren 13 I Bijlage ingevoerde data Scope 1 14 II Bijlage ingevoerde data Scope 2 en Overige Scope 2 15 III Bijlage Verificatieverklaring en ISO certificaat dd

3 1 Inleiding Als kernactiviteiten beschouwt Hurks prefabbeton BV het ontwikkelen, produceren, leveren en monteren van draagstructuren van beton, eventueel gecombineerd met architectonische betonelementen. Als aanvulling op bovenstaande kernactiviteiten completeert Hurks prefabbeton op verzoek van de klant deze werkzaamheden met het ontwikkelen, leveren en monteren van staalconstructies, aluminium puien en gevels. Milieu De speerpunten van ons milieubeleid vinden hun basis in de inventarisatie en evaluatie van onze milieuaspecten. Op basis hiervan streven wij naar het reduceren van onze CO 2 uitstoot, het beheersen van de milieurisico`s binnen de vestigingen van Hurks prefabbeton en bij de uitvoering van projecten. Wij voeren het ISO certificaat: zie hiervoor bijlage III. Historisch basis Door Hurks prefabbeton zijn CO 2 Footprint en Afval - sinds 2008 geregistreerd en gerapporteerd in een intern Milieuverslag. In 2009 en 2010 zijn op het fabrieksterrein te Veldhoven vele sloop- en verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd met de uiteindelijke realisatie van 2000m² fabrieksuitbreiding t.b.v. bankwerkerij, spuitcabine, timmerafdeling, technische dienst met opslag- en montageluifel. In 2010 is een extra productiehal (6) met verhoogde spancapaciteit en een moderne vlechthal (Locht 126A) in gebruik genomen. Investeringen in extra bovenloopkranen, herinrichting van de tasvelden inclusief wegennet en de aanpassingen voor twee nieuwe polijstmachines (hal 5) zijn in 2011 afgerond. Door bovenstaande verstorende meetgegevens geldt 2012 als referentie op basis waarvan de toe- of afname van de CO 2 - wordt vastgesteld. Gerapporteerde periode en Verificatie. De ingevoerde gegevens voor deze CO 2 - van Hurks prefabbeton zijn gemeten over de periode van 01 Augustus 2013 t/m 31 Juli 2014 en is ter verificatie aangeboden aan Kiwa. De verificatieverklaring is op afgegeven en opgenomen in bijlage III. Rapporterende organisatie Hurks prefabbeton bv Locht 126 Postbus AE Veldhoven Verantwoordelijke persoon Drs. J.M.H.J. van Dijk (directeur) Rapporteur J.E.M. Jansen (Kam-coordinator)

4 2 Aanpak en afbakening 2.1 Aanpak Directe CO 2 s - verwarming en productie Scope 1 - intern transport / transport naar bouwplaats Scope 1 - zakelijk vervoer (bedrijfsauto s, lease-auto s) Scope 1 Indirecte CO 2 s - Elektriciteitsverbruik Scope 2 - Ingekochte koude en warmte Scope 2 Overige indirecte CO 2 s - zakelijk met prive auto Overig Scope 2 - zakelijke vliegreizen Overig Scope 2 Rekenmodel BFBN Om de Carbon Footprint te bepalen zijn er gegevens verzameld over alle CO 2 gerelateerde s (met uitzondering van koelvloeistoffen). Op basis van deze gegevens en de conversiefactoren zijn de hoeveelheden CO 2 bepaald met behulp van de erkende rekentool welke beschikbaar is gesteld door BFBN, waaruit dit rapport is gegenereerd. Zie hiervoor ook het Handboek CO 2 -Prestatieladder 2.1 d.d. 18 juli 2012 van BFBN. Lekkage van koelgassen en F-gassen In 2014 zijn voor zover bekend conform de opgave van de leveranciers in de kantoorinstallaties geen koudemiddelen verbruikt voor de klimaatsystemen. Van overige koelsystemen is in deze periode geen als gevolg van de koelmiddelen en SF6 gas geweest. CO 2 van verbranding biomassa De verbranding van biomassa heeft binnen Hurks prefabbeton BV niet plaatsgevonden. Verklaring van weggelaten CO 2 bronnen of putten Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO 2 zijn verantwoord in de rapportage. Binding van CO 2 vindt niet plaats, waardoor geen sprake is van putten. CO 2 compensatie Binnen de bedrijfsgrenzen van Hurks prefabbeton vindt geen compensatie plaats van CO 2 - s. Door het milieubewust inkopen van stroomleveranties in samenspraak met de Hurks groep is per 2013 een vernieuwd contract afgesloten met Scholt Energy op basis van 100% WaarborgWind met certificaat en SMK-keurmerk. Hiervoor word een extra vergoeding van 1.50/MWh afgedragen (zie addendum WaarborgWind ). 4

5 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen scope 1 en 2 Het overgrote deel van van de CO 2 wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van stationaire verbrandingsapparatuur (CV + stoomketels) ten behoeve van verwarming en productie (55%) en brandstofverbruik zakelijk vervoer (23%). Het is dan ook van belang om deze s nauwkeurig vast te leggen. In de uitwerking is per onderwerp de bron aangegeven waarop de gegevens gebaseerd zijn. Er zijn geen onzekerheden te benoemen, waarmee we rekening moeten houden bij het opstellen van deze Carbon Footprint. De gebruikte meetgegevens worden voldoende betrouwbaar geacht. 2.2 Afbakening Organisatiegrenzen Wij hebben de organisatiegrenzen afgebakend volgens de in ISO en het Green House Gas protocol benoemde werkwijze van operational control, wat betekend dat voor alle activiteiten waarvan Hurks prefabbeton BV de operationele controle heeft de verantwoording voor de CO 2 -productie worden opgenomen. Vanuit dit oogpunt is ervoor gekozen om de medewerkers van Hurks delphi engineering op te nemen in de Fte aantallen, gezien deze afdeling na de reorganisatie in 2013 in zijn geheel is gehuisvest in hetzelfde kantoorgebouw en operationeel aangestuurd wordt door Hurks prefabbeton. Het rapportage voor de CO 2 - inventarisatie is 2014, waarbij voor dit kalender de periode van 01 Augustus 2013 t/m 31 Juli 2014 aangehouden wordt. De hoeveelheid Fte`s was 177 en er werd in deze periode m³ beton geproduceerd. Tabel 2.1. Beschrijving organisatie nr. Bedrijfsnaam FTE m 2 vloeropp m 3 beton 1. Hurks prefabbeton bv Totaal In 2013 hebben er vanwege de dratische terugloop in de orderportefeuille 2 reorganisaties plaatsgevonden waarbij er afscheid is genomen van 100 medewerkers. Daarbij is -om dezelfde reden- het besluit om de vestiging te Tilburg slapend te maken in 2013 uitgevoerd Derhalve is alleen voor de fabriek te Veldhoven een Carbon Footprint uitgewerkt. 5

6 3 Carbon footprint De totale CO 2 (in ton/) is berekend voor de genoemde bronnen van CO 2 s en is weergegeven in tabel 3.1. en in figuur 3.1. De bronnen die geen bijdrage hebben in de totale CO 2 komen hierin niet terug. De verdeling van scope 1 en scope 2 s is weergegeven in tabel 3.2 en in figuur 3.2. Tabel 3.1. CO 2 totaal Onderwerp Scope CO 2 Directe CO 2 s verwarming en productie intern transport/ transport naar bouwplaats zakelijk vervoer (bedrijfsauto s, lease-auto s) Indirecte CO 2 s Elektriciteitsverbruik Overige indirecte CO 2 s zakelijk met prive auto zakelijke vliegreizen 2 23 Totaal Figuur 3.1. CO 2 totaal 6

7 Tabel 3.2. CO 2 per scope Scope Scope 1 Scope 2 Totaal CO 2 % % % Figuur 3.2. CO 2 totaal per scope 1 - scope 2 7

8 Tabel 3.3. CO 2 per medewerker en per kubieke meter beton. Activiteit Scope CO 2 Directe CO 2 s verwarming en productie intern transport/ transport naar bouwplaats zakelijk vervoer (bedrijfsauto s, lease-auto s) Indirecte CO 2 s ton/fte CO 2 ton/m 3 beton Elektriciteitsverbruik Overige indirecte CO 2 s zakelijk met prive auto zakelijke vliegreizen Totaal 3.1 0* De CO 2 door privé gebruik van lease-auto s wordt standaard meegerekend in de CO 2 door brandstofverbruik zakelijk vervoer. * 0 = een afronding van 0.038, zie toelichting hfdst. 7: Vergelijking met voorgaande jaren. 8

9 4 Directe CO 2 s Scope 1: De CO 2 s die onder scope 1 vallen zijn uitgesplitst in verschillende onderwerpen. Deze zijn afzonderlijk weergegeven in onderstaande tabellen. Tabel 4.1. Direct CO 2 per bedrijf / vestiging nr. Bedrijf CO 2 1 Hurks prefabbeton bv % Totaal De koudemiddelen in koelinstallaties vallen onder scope 1. In deze carbon footprint is het effect vanuit het vrijkomen naar de atmosfeer van deze koelmiddelen niet meegenomen. Het BFBN-handboek geeft ook aan dat het effect van koudemiddelen in deze rekentool vooralsnog buiten beschouwing wordt gelaten. % Tabel 4.2. verwarming en productie nr. verwarming en productie CO 2 1 Aardgas % 2 Acetyleen % 3 CO2 tbv lassen % 4 Propaan % Totaal De meetgegevens van het brandstofverbruik van stationaire verbrandingsapparatuur ten behoeve van verwarming komen van de facturen van de energieleverancier en de eigen energiemanagement registratiesystemen (stoomketels t.b.v. verwarmde beton),welke maandelijks worden geïnventariseerd. De meetgegevens van het gebruik van overige gassen voor productieprocessen zijn afkomstig van aflevergegevens van de betreffende gasleverancier. Deze gegevens worden voldoende betrouwbaar geacht. % Tabel 4.3. intern transport nr. intern transport CO 2 1 Diesel % 2 LPG % Totaal 39.3 De meetgegevens van het gebruik van Diesel zijn afkomstig van facturen van de betreffende leverancier. Voor LPG zijn deze afkomstig van aflevergegevens van de betreffende gasleverancier. Deze gegevens worden voldoende betrouwbaar geacht. % 9

10 Tabel 4.4. zakelijk vervoer (bedrijfsauto s, lease-auto s) nr. zakelijk vervoer (bedrijfsauto s, CO 2 % lease-auto s) 1 Benzine % 2 Diesel % 3 Hogere klasse auto % 4 Middenklasse auto % Totaal De meetgegevens van het eigen wagenpark zijn door de brandstofleverancier Travelcard en leasemaatschappij Optima aangeleverd aan de organisatie. Alle voertuigen zijn gekoppeld vanuit de medewerker met eigen brandstofpassen. Per gebruiker worden verbruikte liters en kilometers geregistreerd. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht en zijn goed traceerbaar. De brandstof voor de hybride auto s wordt uit voorgaande opgave in mindering gebracht en gecompenseerd door de kilometeropgaaf in categorie 3 en 4, zodat deze met de juiste conversiefactor in deze tool wordt verrekend. 10

11 5 Indirecte CO 2 Scope 2: De CO 2 s die onder scope 2 vallen zijn uitgesplitst in verschillende onderwerpen. Deze zijn afzonderlijk weergegeven in onderstaande tabellen. Tabel 5.1. Indirect CO 2 per bedrijf / vestiging nr. Bedrijf CO 2 1 Hurks prefabbeton bv % Totaal 83.1 Tabel 5.2. Elektriciteitsverbruik nr. Elektriciteitsverbruik CO 2 1 Windkracht (groene stroom B) % Totaal 20.2 De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld van de facturen van de stroomleverancier en de eigen energiemanagement registratiesystemen, welke maandelijks worden geïnventariseerd. Het elektriciteitsverbruik is gekoppeld aan de 3 trafohuisjes met eigen EAN-nummer, welke op de facturen van doorbelast elektriciteitsverbruik goed traceer en controleerbaar zijn. Deze gegevens worden voldoende betrouwbaar geacht. De stroomleveranties in 2014 vallen onder categorie nr. 3 van de tabel conform het WaarborgWind-SMK-certificaat 2013 t/m % % 11

12 6 Overig Indirecte CO 2 De CO 2 s die onder Overige scope 2 vallen zijn uitgesplitst in verschillende onderwerpen. Deze zijn afzonderlijk weergegeven in onderstaande tabellen. Tabel 6.1. zakelijk met prive auto nr. zakelijk met prive auto CO 2 1 Brandstoftype niet bekend (max 10% van totaal) % Totaal 39.9 De meetgegevens van zakelijke kilometers met privévoertuigen zijn verzameld op basis van door de werknemers gedeclareerde kilometers geregistreerd in het personeelsinformatiesysteem Afas. Het ingezette brandstoftype en motorklasse van de desbetreffende voertuigen is niet in kaart gebracht. % Tabel 6.2. zakelijke vliegreizen nr. zakelijke vliegreizen CO 2 1 <700 km % 2 >700 <2500 km % Totaal 23 De meetgegevens van het vliegverkeer zijn verzameld op basis van de geregistreerde vliegreizen uit het directiesecretariaat en administratie projectleiding. % 7 Onderbouwing Deze Carbon Footprint 2014 is opgesteld met behulp van het digitale CO 2 rekenmodel & handleiding van de BFBN versie

13 8 Vergelijking met voorgaande jaren Jaar M3 beton Fte Ton Co2- totaal Kg Co2 /m3 geproduceerd beton Toelichting op de flinke CO2- afnames in afgelopen 3 jaren, ondanks verschillen in m3 geproduceerd beton en Fte s bij Hurks prefabbeton te Veldhoven: -Gas: productie verwarmd (span-)beton: 2012->5192m3 / 2013->3589m3 / 2014 (KNMI: 2012->zachte winter / 2013->koudegolf / 2014->warme winter). -Vervoer: 2012->Veldhoven +Tilburg / 2013->reorganisatie / 2014->Veldhoven opschalen -Elektriciteit: 2012->grijze stroom / 2013->60% windenergie / 2014->100%windenergi -Vliegreizen: 2012->int. Oriëntatie / 2013->Precast London / 2014->Uitvoering + verkoop UK

14 I Bijlage ingevoerde data Scope 1 onderwerp eenheid gfgf ffdfs Hurks prefabbeton bv intern transport/ transport naar bouwplaats intern transport/ transport naar bouwplaats verwarming en productie verwarming en productie verwarming en productie verwarming en productie zakelijk vervoer (bedrijfsauto s, lease-auto s) zakelijk vervoer (bedrijfsauto s, lease-auto s) zakelijk vervoer (bedrijfsauto s, lease-auto s) zakelijk vervoer (bedrijfsauto s, lease-auto s) Diesel liter LPG liter Aardgas Nm Acetyleen kg CO2 tbv lassen kg Propaan kg Benzine liter Diesel liter Hogere klasse auto Middenklasse auto km km

15 II Bijlage ingevoerde data Scope 2 en Overige Scope 2 onderwerp eenheid gfgf ffdfs Hurks prefabbeton bv zakelijk met prive auto zakelijke vliegreizen zakelijke vliegreizen Elektriciteitsverbruik Brandstoftype niet bekend km (max 10% van totaal) <700 km km >700 <2500 km km Windkracht (groene stroom B) kwh

16 III Bijlage Verificatieverklaring en ISO certificaat Kiwa

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 (VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 1 Document: CF150121/13Q1-4/V3 RAPPORTAGE CO₂-footprint 2014 (extern) Opgesteld door: Stefanie Kamphuis, KAM-coördinator Goedgekeurd door: Bas Reimert, directeur

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

3 november 2014 Versie 1

3 november 2014 Versie 1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B1408 3 november 2014 Versie 1 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf 5 1.1 Activiteiten 5 2. Energieverbruik

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Van Oord Nederland bv

Van Oord Nederland bv Van Oord Nederland bv Footprint 2010 Area: Van Oord Nederland Page: 2 of 14 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Basisjaar... 4 4. Sinks, reservoirs en biomassa... 4 5. Vaststelling

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

---' -'V-^tês*r;- 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk. Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009. Imtech ict Communication Solutions B.

---' -'V-^tês*r;- 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk. Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009. Imtech ict Communication Solutions B. 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009 Imtech ict Communication Solutions B.V Arnhem, 18 november 2010 Auteur S,T.M. Stokman-Godschalk KEMA Emission Verification

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Documentnummer Versienummer Datum Status EI2014 14.01 2 februari 2015 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Geverifieerd

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding

Nadere informatie

Hesselink Koffie. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 10. Datum: 15 december 2014

Hesselink Koffie. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 10. Datum: 15 december 2014 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Daniëlle de Bruin Hesselink Koffie Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 15 december 014 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie