CO₂ - emissie footprint 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO₂ - emissie footprint 2014"

Transcriptie

1 CO₂ - footprint 2014

2 Datum mei 2015 Status geverifieerd Opgesteld door: Geverifieerd door: getekend voor akkoord Lucas Compen CEO-Directie: G. Zwart MVO & KAM Coördinator Agmi Traffic BV 2/11

3 Inhoudsopgave Inleiding Energieaspecten CO 2 footprint Scope 1 Directe s Scope 2 Indirecte s Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden Scope 1 & Scope 3 Indirecte s Reductiedoelstellingen CO2-emmissie Energie Management Programma Gerealiseerde maatregelen Geplande maatregelen /11

4 Inleiding Deze CO₂ rapportage geeft inzicht in de CO₂ footprint van Agmi Traffic & Lighting over Tevens worden de reductiedoelstellingen en voorgenomen maatregelen ter reductie van CO₂ uitstoot aangegeven. Met deze rapportage verantwoordt Agmi haar CO 2 -prestaties aan interne en externe partijen in het kader van de CO 2 -Prestatieladder. Gehanteerde normen NEN-ISO : 2006 GHG-protocol a corporate accounting and reporting standard; Handboek CO 2 -Prestatieladder 2.1 SKAO Agmi Traffic & Lighting Agmi Traffic Agmi Structures Agmi Tunnels & Lighting Verantwoordelijk persoon Statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is directeur dhr. G. Zwart, algemeen directeur van Agmi Traffic BV. Basisgegevens bedrijf Naam: Agmi Traffic & Lighting Bezoekadres: Steenweg 11b Postcode: 5932 AC Plaats: Tegelen Postadres: Postbus 3028 Postcode: 5930 AA Plaats: Tegelen Telefoon: Fax: Web-pagina: 4/11

5 1. Energieaspecten Het primaire proces van Agmi betreft het ontwerpen, produceren, beheren en onderhouden van verschillende typen bewegwijzeringsystemen en bijbehorende bevestigingsconstructies. De producten worden in opdracht van derden gefabriceerd waarbij de werkzaamheden voor het plaatsen van de producten worden verricht door de aannemer die is ingeschakeld door de hoofdaannemer van het project. De energieaspecten zijn ingedeeld naar scope 1 en scope 2 conform de CO 2 -Prestatieladder. De richtlijnen van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) worden daarbij gevolgd. De volgende energieaspecten in scope 1, 2 en 3 zijn geïdentificeerd: Scope 1 - Aardgasverbruik voor verwarming van de gebouwen en de moffeloven. - Brandstof verbruik van het leasewagenpark (diesel en benzine). - Brandstof verbruik eigen bedrijfsauto s (diesel en benzine). Scope 2 - Emissies ten gevolge van het elektriciteitsverbruik in de gebouwen. - Emissies van zakelijke kilometers die zijn afgelegd met privé-auto s. - Emissies van woon-werk kilometers die worden vergoed door de werkgever. - Emissies vrijgekomen door zakelijke vliegreizen. Scope 3 - Ingekocht papier; s die zijn vrijgekomen doordat Agmi papier en drukwerk heeft ingekocht. - Transport producten/ leveranciers; van vervoer km s als gevolg van levering van grondstoffen en aflevering van producten. - Afval; s die vrijkomen bij verwerking van het bedrijfsafval. 5/11

6 2. CO 2 footprint In dit hoofdstuk worden de geïnventariseerde energieaspecten en CO 2 -s aangegeven. CO2-Footprint ton CO ton CO ton CO perc. van totaal 2014 SCOPE 1 (Ingekochte brandstoffen) Aardgas % Diesel (vervoer) % Benzine (vervoer) % Sub totaal SCOPE 2 (Energie verbruik) Elektriciteit verbruik % Zakelijk verkeer gedeclareerde km s % woon- werkverkeer % Zakelijke vliegreizen % Sub totaal SCOPE 3 (Indirecte ) Papier verbruik % Transport % Afval % Sub totaal ton 916 ton 837 ton 100% ( ton) % t.o.v % -12% -19.5% Uit bovenstaande figuur blijkt dat de CO2-emmissie in 2014 en 2013 sterk is afgenomen t.o.v afval CO2 (2014) energie (gas) De CO 2 -emmissie wordt voor circa 16% veroorzaakt door het aardgasverbruik, en circa 22% elektriciteit in het kantoor en de productie. papier Het afval heeft een aandeel van 23% transport producten transport grondstof brandstof vervoer De brandstof van het wagenpark en transport heeft een aandeel van 38% De totale CO2 uitstoot in 2014 is t.o.v met 19.9 % afgenomen. Vliegreizen zakelijk vervoer ww energie (El) Agmi is in 2015 overgegaan naar de inkoop van groene stroom en zal daarmee nog meer reductie van de CO2 uitstoot realiseren. 6/11

7 2.1 Scope 1 Directe s In onderstaande tabel zijn de directe s, scope 1, weergegeven. De totale directe bedraagt 269 ton en daarmee meer dan de helft (38%) van de totale uitstoot. SCOPE 1 Directe CO2 s Eenheid verbruik Conversiefactor kgco2 tonco2 Percentage (van scope 1) Ingekochte aardgas m , ,04 49,5% Personenauto's en lichte bedrijfswagens Ingekochte diesel ltr , ,52 43,4% Ingekochte benzine ltr ,78 19,20 7,1% Overige energiedragers Protegon 20 m3 0 0,365 0,000 0,0% Tabel: totaal overzicht Scope 1, 2014 scope 1: 268,8 100% Aardgasgebruik De uitstoot van scope 1 wordt veroorzaakt door het gebruik van aardgas voor verwarming van de kantoren en productieruimte. Daarnaast wordt in het productieproductieproces aardgas gebruikt voor de moffelovens in de lakkerij. In 2012 was het aardgasverbruik 176 ton CO 2, in ton CO 2, in ton De afname van dit verbruik is te wijten aan de zachte winter van 2014 met een veel lager aantal graaddagen en een verminderde omzet waardoor de moffelovens minder gebruikt zijn. Brandstofgebruik van het eigen wagenpark Bijna de helft (43.4%) van de uitstoot is toe te wijzen aan het brandstofverbruik van het eigen wagenpark. Dit betreffen zowel leaseauto s als een drietal eigen bedrijfswagens. Ten opzichte van 2013 is hier geen verandering daar het aantal lease auto s niet is gewijzigd. Overige energiedragers Voor het lassen van productonderdelen wordt nog maar minimaal gebruik gemaakt van het gas Protegon 20, dat voor 20% uit CO 2 bestaat. Voor het lassen van de portalen wordt Argon gebruikt welke geen CO 2 uitstoot heeft. 7/11

8 2.2 Scope 2 Indirecte s In deze paragraaf worden de geïnventariseerde energieaspecten die leiden tot indirecte CO 2 - s, scope 2, in detail beschreven. SCOPE 2 Indirecte CO2 s door energieopwekking Eenheid verbruik Conversiefactor kgco2 tonco2 Percentage (van scope 2) Elektriciteitsverbruik kantoor, loodsen kwh , ,9 72,4% Zakelijk verkeer privéauto Gedeclareerde km's km ,21 1,9 0,7% Woon-werk verkeer (vergoed) km ,21 67,8 26,4% Zakelijke vliegtuigreizen Retourvluchten > km km ,135 1,2 0,4% Tabel: totaal overzicht Scope 2, 2014 scope 2: 256,7 100% De indirecte CO 2 -s door scope 2 bronnen is grotendeels (72.4%) afkomstig van het elektriciteitsverbruik (grijze stroom) in het kantoor en in de productieruimte. Ongeveer een derde (27.1%) van de uitstoot binnen scope 2 wordt veroorzaakt door zakelijke kilometers die werknemers hebben gereden in hun privé-auto s. Dit is op te delen in zakelijke kilometers die worden afgelegd naar niet-standplaats locaties en de woon-werkkilometers die worden vergoed door de werkgever. Er is dit jaar een kleine bijdrage (0.4%) in de uitstoot als het gevolg van (incidentele) zakelijke vliegreizen. In 2013 was het elektriciteitsverbruik 160 ton CO2 en in ton CO2. De is enigszins toegenomen omdat in 2014 de productie van de Vica-portalen is gestart. 8/11

9 2.3 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden Scope 1 & 2 Scope 1 Het jaarverbruik van aardgas is gebaseerd op de meterstandstanden van de aardgasmeter die maandelijks door Agmi wordt opgenomen. Deze gegevens worden doorgegeven aan de gebouweigenaar die deze als verbruiksgegevens doorgeeft aan het energiebedrijf voor de facturatie. Daarnaast worden deze gegevens ook maandelijks geadministreerd door de KAMcoördinator van Agmi in een digitaal systeem. Het kantoorgedeelte en de productiehal zijn aangesloten op één hoofdmeter, waardoor een verdere specificatie niet mogelijk is. Deze gegevens worden als voldoende betrouwbaar geacht voor het berekenen van het jaarverbruik. De gegevens over het brandstofverbruik van het wagenpark (zowel leaseauto s als eigen auto s) zijn gebaseerd op de tankgegevens van de brandstofpassen. Op deze wijze wordt per kenteken het aantal getankte liters brandstof per tankbeurt geregistreerd, gespecificeerd naar diesel en euro loodvrij benzine. De brandstof is gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid ingekochte hoeveelheid brandstof en dus betrouwbaar. Het verbruik van het gas Protegon is berekend door de beginvoorraad te vermeerderen met de bestellingen en vervolgens is de eindvoorraad hier weer vanaf getrokken. Deze wijze van administreren wordt als voldoende betrouwbaar bevonden. Voor de berekeningen zijn, met uitzondering voor Protegon20, de conversiefactoren gebruikt zoals opgenomen in het Generieke handboek CO2-Prestatieladder versie 2.1. Voor de conversiefactor voor Protegon 20 is gerekend met de waarden zoals deze staan vermeld op het productblad van The Linde Group. Scope 2 De hoofdelektriciteitsmeter is voorzien van telemetrie waarmee maandelijks de verbruiken worden opgenomen door het energiebedrijf. Tevens worden handmatig aan het begin van iedere maand de meterstanden van de hoofdmeter opgenomen door Agmi en geadministreerd. Na ontvangst van de factuur van de energieleverancier worden deze gegevens gecontroleerd aan de hand van de eigen opgenomen standen. Bij de berekening van de CO 2 -uitsoot is uitgegaan van de telemetrie gegevens waardoor een betrouwbaar verbruik is toegepast. De meetgegevens van het brandstofverbruik van privé auto s waarmee zakelijke ritten zijn gemaakt, zijn afkomstig uit de salarisadministratie en betreffen het totaal aan gedeclareerde kilometers voor zakelijke reizen in Voor het woon-werk verkeer is vanuit de salarisadministratie vastgesteld welke werknemers een vergoeding hiervoor ontvangen en hoeveel dagen per week werkzaam zijn. Vervolgens is aan de hand van een routeplanner de reisafstand bepaald tussen het woonadres en het adres van Agmi in Tegelen. Op basis van het aantal werkweken is de totale kilometrage per jaar per desbetreffende werknemer berekend. Voor beide categorieën geldt dat het niet gespecificeerd is welk type brandstof of motorklasse het betreft, vandaar dat is gerekend met de conversiefactor voor de categorie Brandstoftype niet bekend. Voor het berekenen van de vliegkilometers is gebruik gemaakt van de afstanden tussen de vliegvelden en berekend d.m.v. de site Deze gegevens zijn hemelsbreed en daardoor niet de exacte verbruik cijfers, echter de uitstoot is een zeer klein (1%) van de totale CO 2 -uitstoot. 9/11

10 2.4 Scope 3 Indirecte s Een volledige inventarisatie van de scope 3 is geen vereiste voor de CO 2 - Prestatieladder. Voor deze scope is het papierverbruik, transport en afval voor 2013 in kaart gebracht aan de hand van de facturen van leveranciers, papierleverancier en drukkerij, afval verwerker en transporteur. SCOPE 3 Overige indirecte CO2 s Eenheid verbruik Conversiefactor kgco2 tonco2 Percentage (van scope 3) Papier verbruik kg 221 0,27 0,1% transport naar klant km ,80 32,8% transport van leverancier km ,80 4,7% Afval kg ,00 62,4% Tabel: totaal overzicht Scope 3, 2014 scope 3: 311,87 100,0% In 2012 was van scope 3 de CO 2 uitstoot 419 ton, in ton en in Er is een geringe afname (2014 t.o.v. 2013) omdat de uitstoot in scope 3 stabiliseert m.b.t. afval en transport-km. 10/11

11 3. Reductiedoelstellingen 3.1 CO2-emmissie De reductiedoelstelling voor de CO 2 - bedraagt, 15% reductie op de totale uitstoot in 5 jaar ten opzichte van het basisjaar 2011 (gemiddeld 3% per jaar). De CO2-emmissie in zijn totaliteit is sterk gedaald (1039 in 2011 naar 837 in 2014). Een totale reductie van 19,4% t.o.v. het basisjaar wat dus binnen de doelstelling valt. Resultaat t.o.v scope 1 10,6% 12,2% -13,5% scope 2 0,4% -2,8% 2,0% scope 3-12,2% -33,1% -34,6% -2,3% -12,2% -19,4% ton CO scope scope scope Energie E Energie G Vervoer mdw Transport gr+pr Afval + Papier totaal Energie E Vervoer mdw Afval + Papier scope 1 scope 2 scope 3 totaal Energie Management Programma Gerealiseerde maatregelen 2014 De volgende maatregelen zijn gerealiseerd. - Inkoop van groene stroom (vanaf ) - Elektrisch oplaadpunt voor auto s - Lease van auto s met A-label of <25% bijtelling. Er zijn nu nog maar 2 auto s (van de 10) die geen A-label zijn. - Cradle to cradle certificaat VICA portalen Geplande maatregelen 2015 De volgende maatregelen zijn in de planning opgenomen om de komende periode te realiseren. - Beheersing van het bedrijfsafval, met name beeldvorming betreffende afval van de folie Het percentage staat nu op 10%. Door efficiiiienter in te plannen kan dit omlaag. - Energie zuinigere verlichting in de productie hal - Inkoop van groen gas - Alle nieuwe lease van auto s met A-label of <25% bijtelling. - Onderzoek naar mogelijkheden voor zuinig rijden 11/11

CO₂ - emissie footprint 2013

CO₂ - emissie footprint 2013 CO₂ - emissie footprint 2013 Agmi Group februari 2014 Datum Juni 2014 Status geverifieerd Opgesteld door: Geverifieerd door: getekend voor akkoord Lucas Compen Directie: P. Vercauteren MVO & KAM Coördinator

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2011 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2011 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2011 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 2.3 Operationele grenzen... 4 2.3.1

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2012 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2012 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2012 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 2.3 Operationele grenzen... 5 2.3.1

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2010 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2010 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2010 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 5 2.3 Operationele grenzen... 5 2.3.1

Nadere informatie

CO2 footprint 2012 (Periode 15-09-2011 t/m 16-09-2012)

CO2 footprint 2012 (Periode 15-09-2011 t/m 16-09-2012) CO2 footprint 2012 (Periode 15-09-2011 t/m 16-09-2012) Van den Pol Groep B.V. 719 Ton CO2 footprint 2011 (Periode 15-09-2011 t/m 16-09-2012) Van den Pol Groep B.V. Opdrachtgever : Van den Pol Groep B.V.

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint

Rapportage Carbon Footprint Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2012 31-12-2012 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/18 Carbon footprint jaar 2012 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2012 Revisie : 1.0 Datum : 24

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

CO 2 Footprint Rapportage 2010

CO 2 Footprint Rapportage 2010 CO 2 Footprint Rapportage 2010 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Naam Functie Paraaf Datum Opgesteld M. Adriaans CO 2 -Coördinator Gecontroleerd J. van den Berg Hoofd Administratie Gecontroleerd A.F. Verhallen

Nadere informatie

3.A.1 Rapport Carbon Footprint 2014 (Scope 1 & 2)

3.A.1 Rapport Carbon Footprint 2014 (Scope 1 & 2) 3.A.1 Rapport Carbon Footprint 2014 (Scope 1 & 2) (periode 01-01-2014 t/m 31-12-2014) Carbon footprint KONE Versiedatum 16 juni 2015 Pagina 1/19 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2014 Revisie : 1.3

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3 A 1 emissie-inventarisatie 2013 Takke Groep.docx Pagina 1 van 3 Verantwoording Titel : Emissie inventarisatie 2013

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 18 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2013 Versie : 2.0 Datum : 3-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep

CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 Carbon footprint 2013 M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 07-08-2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Jaar 2013 Bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 8 BELEIDSVERKLARING... 9 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 11 VERANTWOORDELIJKE PERSONEN... 11 ORGANISATIEGRENZEN... 11 ORGANOGRAM...

Nadere informatie

Welvreugd Beheer 2012

Welvreugd Beheer 2012 De emissie inventaris van: Welvreugd Beheer 2012 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Welvreugd Beheer September 2013 Concept 1 Verantwoording Titel : Welvreugd Beheer B.V. Emissie-inventaris

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Emissie inventaris 2014 volgens ISO 14064-1

CO2 prestatieladder Emissie inventaris 2014 volgens ISO 14064-1 CO2 prestatieladder Emissie inventaris 2014 volgens ISO 14064-1 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie: Definitief

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2014 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies

CO 2 -footprint 2014 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies CO 2 -footprint 2014 Scope 1 en scope 2 CO 2 -emissies Samenvatting In 2014 is de scope 1 en scope 2 CO 2 -footprint van InTraffic 62,7 ton. Ten opzichte van het referentiejaar 2011 is dit een absolute

Nadere informatie

Carbon Footprint. Emissie inventarisatie conform ISO-14064-1. Rapportage januari 2014 december 2014

Carbon Footprint. Emissie inventarisatie conform ISO-14064-1. Rapportage januari 2014 december 2014 Carbon Footprint Emissie inventarisatie conform ISO-14064-1 Rapportage januari 2014 december 2014 (CO2 Prestatieladder 1.A.1, 2.A.1, 3.A.1, 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1) Dit document bevat: - De uitgewerkte CO2

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 4 BELEIDSVERKLARING... 5 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 7 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 7 ORGANISATIEGRENZEN... 7 ORGANOGRAM... 8

Nadere informatie

Carbon footprint Deerns Nederland 2012

Carbon footprint Deerns Nederland 2012 Carbon footprint Deerns Nederland 2012 Deerns Nederland BV Rijswijk, 04-12-2013 HOMEPAGE www.deerns.nl PROJECTNUMMER 100-05-01256-03 STATUS Versie 5.0 DOCUMENTCODE C:\Users\nl0418\Desktop\carbon footprint

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

CO2-Rapportage / emissie inventaris 2014

CO2-Rapportage / emissie inventaris 2014 CO2-Rapportage / emissie inventaris 2014 Status: Definitief 3.A.1 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie