Conform 3.A.1 & ISO , par Maart BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;"

Transcriptie

1 CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO , par Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat XS ZEEWOLDE 8606 JV SNEEK Setheweg LA MEPPEL

2 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD ORGANISATIE Rapporterende organisaties Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen MEETRESULTATEN EN TOELICHTING Grondslag van de analyse Gerapporteerde periode De CO 2-emissie Scope 1: directe CO 2-emissie Scope 2: Indirecte CO 2-emissie Scope 3: Indirecte overige CO 2-emissie Verhoudingen CO 2-emissie CO 2-compensatie Verklaring van weggelaten CO 2-bronnen of putten Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen scope 1 en Verificatie NORMALISERING MEETRESULTATEN Normalisering aan de hand van de werkorderomzet Kwantificeringsmethode Conversiefactoren Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethode VOORTGANG TEN OPZICHTE VAN REFERENTIEJAAR Historisch basisjaar Aanpassingen aan het historisch basisjaar Resultaten vergelijk met referentiejaar TABELLEN CO 2-EMISSIE CO 2-emissie - scope Onderlinge verdeling CO 2, - scope CO 2-emissie - scope Onderlinge verdeling CO 2, scope BW GROEP B.V. Pagina 2 van 17

3 1 Voorwoord Klimaatverandering is een feit en hoort bij de evolutie van onze aardbol. De gevolgen zijn op allerlei vlakken merk- en zichtbaar. Het maakt ons duidelijk hoe kwetsbaar en hoe afhankelijk we zijn van wat de aarde ons biedt, denk o.a. maar eens aan de grondstoffen. Zuinig en zorgvuldig hiermee omgaan is een must. Een goed begin daarbij is de bewustwording hiervan. Economisch verantwoord- en duurzaam ondernemen gaat binnen de BW Groep B.V. samen. Zonder dat er een issue van is gemaakt, besteedt de BW Groep B.V. al langer aandacht aan het milieu, de Planet. Een duurzame bedrijfsvoering begint voor de werkmaatschappijen van de BW Groep B.V. bij het investeren in de medewerkers en machines. De medewerkers moeten zich bewust zijn van hun eigen handelen en het effect wat het heeft op onze klanten, leveranciers en omgeving. Het proces van bewustwording begint bij transparantie en helderheid waar we voor staan. De belangrijkste afweging voor deze CO 2 Emissieinventarisatie is om onze CO 2-emissie kwantitatief inzichtelijk te maken. Een logisch gevolg hiervan is het formuleren van concrete en heldere doelstellingen om ons te kunnen verbeteren en te onderscheiden. CO 2-reductie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarbij de BW Groep B.V. een voorbeeld wil zijn om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Deze voorbeeldfunctie willen we niet alleen uitdragen naar andere bedrijven, maar ook naar onze medewerkers. Wij zien het als een maatschappelijke taak er zorg voor te dragen dat onze kinderen en kleinkinderen een duurzame toekomst hebben, zowel op het gebied van economie als gezondheid. We zullen daar met ons allen de schouders onder moeten zetten. Pas dan praat je over People, Planet en Profit. Dit hele proces begint bij de bron zelf, het individu. Als BW Groep B.V. willen wij dit proces voor bewustwording graag uitdragen, faciliteren en stimuleren. Een van de onderdelen daarvan is het bereiken van CO 2-emissiereductie. Een tool daarvoor is de CO 2- prestatieladder, wat begint met het opstellen van een CO 2-footprint. Deze CO 2-footprint is vervolgens geïnventariseerd. In dit verslag treft u de rapportage van die inventarisatie, met alle gegevens welke wij met betrekking tot de Carbon Footprint over 2013 hebben verzameld en geanalyseerd. Deze CO 2 Emissie-inventarisatie volgt de richtlijnen in ISO BW GROEP B.V. Pagina 3 van 17

4 2 Organisatie 2.1 Rapporterende organisaties Deze rapportage omvat de CO2 Emissie-inventarisatie van een tweetal organisaties; de Waard Grondverzet b.v. en de Waard Transport & Overslag b.v. Deze werkmaatschappijen vallen samen onder de holding de BW Groep b.v. In de dagelijkse praktijk wordt de naam van de holding verder niet gebruikt. De BW Groep b.v. staat beter bekend onder de algemene benaming de Waard. Waar in dit verslag beide werkmaatschappijen of de holding wordt bedoeld, wordt dit dan ook aangegeven als de Waard. De werkterreinen waarop de Waard actief is betreft de wereld van grond- weg- en waterbouw en de transport & overslag van materialen gericht op de GWW. Op alle gebieden beschikt de Waard over jarenlange ervaring, betrouwbaarheid, vakmanschap en de bijbehorende certificeringen. De Waard beschikt over modern materieel, waarmee alle voorkomende werken kunnen worden uitgevoerd. Waar nodig wordt extra capaciteit ingehuurd, waarbij de kwaliteit en specialisme gewaarborgd blijft. De Waard werkt vanuit 3 vestigingen, te Zeewolde, Meppel en Sneek, van waaruit met een kleine kantoorbezetting en leidinggevenden een team van medewerkers wordt aangestuurd. De vestiging in Wolsum is in juni 2012 verlaten en doet momenteel uitsluitend nog dienst als opslag. In totaal wordt er met een gemiddelde bezetting van rond de 50 eigen medewerkers gewerkt. Het gehele proces binnen de Waard wordt uitgevoerd volgens een KAM-systeem, welke is gecertificeerd voor ISO 9001, BRL 7000 en VCA**. 2.2 Verantwoordelijk persoon De statutair verantwoordelijk personen voor de BW Groep is de directie, de heren Willem Dijkstra en Bennie van den Berg. 2.3 Organisatiegrenzen De organisatiegrenzen van BW Groep b.v. zijn in het kader van CO 2 - bewustzijn bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG protocol wordt dit omschreven als operational boundary. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten onder regie van de Waard vallen, de verantwoording voor de CO 2-productie wordt genomen: de sturing ligt duidelijk bij de eigen organisatie. Daarnaast is, op basis van de laterale inkoopanalyse van de CO 2-Prestatieladder, vastgesteld dat de Waard Transport & Overslag b.v. binnen de organizational boundary van de Waard vallen. ISO Verklaring Hierbij verklaart de BW Groep b.v. dat deze rapportage voor het CO 2-bewustzijnscertificaat is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen in NEN-ISO 14064, versie maart Geen van de organisaties kende aan het einde van 2013 dochterondernemingen, noch participeerde in samenwerkingsverbanden. Het organisatieschema: BW GROEP B.V. Pagina 4 van 17

5 3 Meetresultaten en toelichting 3.1 Grondslag van de analyse Op basis van de vastgestelde operationele grenzen zijn de CO 2-emissies en -absorpties door de activiteiten van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (bekend als scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de CO 2- prestatieladder zakelijk gebruik privéauto s (personal cars for business travel) en zakelijke vliegtuigkilometers (business air travel) tot scope 2 rekent, in tegenstelling tot het GHG-protocol, die deze onderdelen aan scope 3 toeschrijft. Scope 1: Omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties. Scope 2: Omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte Scope 3: Omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon/werk verkeer, productie van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Deze CO 2 Emissie-inventarisatie omvat de CO 2-uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van de Waard Grondverzet en de Waard Transport & Overslag betreffende scope 1 en 2, van het kalenderjaar De CO 2-uitstoot is geanalyseerd overeenkomstig de CO 2 prestatieladder. 3.2 Gerapporteerde periode De gerapporteerde periode betreft het boekjaar 2013, dat loopt van 01 januari tot en met 31 december. BW GROEP B.V. Pagina 5 van 17

6 3.3 De CO 2-emissie De totale emissie van CO 2 vanuit scope 1 & 2 is gemeten en berekend tot een totaal van ton CO Scope 1: directe CO 2-emissie De directe emissie van CO 2 vanuit scope 1 is gemeten en berekend als ton CO 2, 99,2% van de totale footprint. Brandstofgebruik van het eigen wagenpark Een groot deel van de scope 1 emissie, te weten ton CO 2 (21,3%) (in 2012 was dit nog ton CO 2-37,3%), is toe te wijzen aan het brandstofgebruik van het eigen wagenpark. Het wagenpark van de Waard bestond aan het einde van 2013 uit 13 personenauto s, 23 bestelauto s, 0 minibussen en 14 vrachtauto s, waarvan geen in de categorie hybride middenklasse. Het gehele wagenpark was in eigen beheer. In totaal is bij de benzinemaatschappijen liter ingekocht via de tankbeurten, zo n liter minder dan in Hieronder vallen ook het brandstofverbruik en de kilometers gereden door het gebruik van tijdelijk vervangend vervoer zoals bij onderhoudsbeurten. Machinepark Het grootste deel van de emissie in scope 1 komt echter voort uit de verbranding van brandstoffen t.b.v. het machinepark. Dit veroorzaakte ton CO2, (78,3%) van de directe uitstoot in scope 1. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2012, waarin ton CO 2 is uitgestoten. Een zeer geringe hoeveelheid CO 2 uitstoot werd veroorzaakt door het gebruik van benzine ten behoeve van de aggregaten, bandenzagen, etc. Dit is vanwege die kleine hoeveelheid (in 2012 was dit 33 liter) verder buiten beschouwing gelaten. Brandstof energie bedrijfspand Alle bedrijfspanden worden verwarmd middels een gasinstallatie. Hiervoor zijn contracten met NUON en Essent (Wolsum). In totaal heeft dit in 2013 bij de 4 bedrijfspanden tot 22,1 ton aan CO 2-emissie geleid. CO 2-emissie van verbranding biomassa Er is geen inzet van biomassa, derhalve hieruit ook geen CO 2-emissie. Lekkage en gebruik van koelgassen Er is geen lekkage voorgevallen van koelgassen. Tijdens het onderhoud is in 2013 op geen van de vestigingen koelgas bijgevuld. BW GROEP B.V. Pagina 6 van 17

7 3.3.2 Scope 2: Indirecte CO 2-emissie De indirecte CO 2-emissie is gemeten en berekend als 29,25 ton CO 2, 0,5% van de totale footprint. Elektriciteitsgebruik De totale emissie binnen scope 2 komt voort uit de ingekochte elektriciteit. de Waard heeft voor de levering van elektriciteit overeenkomsten met Nuon. Dit betreft voor alle vestigingen een levering van Grijze stroom, middels een Zakelijk Vaste Prijs-contract. Deze bestaat volgens het stroometiket uit hernieuwbare energiebronnen. Dit pakket is opgebouwd uit voornamelijk kolen en aardgas, maar in het geheel niet uit waterkracht, windenergie of biomassa. Per december is met alle vestigingen / bedrijfspanden overgestapt op groene stroom van de Nederlandse Energie Maatschappij. Dit betreft een groene stroom uit 10 waterkracht. De emissiereductie hieruit zal vooral vanaf 2014 zichtbaar worden. Vliegreizen voor zakelijke doeleinden In geheel 2013 hebben geen vliegreizen voor zakendoeleinden plaatsgevonden. Privéauto s voor zakelijk verkeer Er zijn geen privéauto s ingezet voor zakelijk verkeer Scope 3: Indirecte overige CO 2-emissie Scope 3 is nog niet door de Waard in de Footprint en analyses meegenomen. BW GROEP B.V. Pagina 7 van 17

8 3.3.4 Verhoudingen CO 2-emissie Zakelijke km prive auto ONDERLINGE VERHOUDINGEN CO2-EMISSIE Vliegverkeer Elektraverbruik 1% Brandstofverbruik bedrijfspand 1% Eigen wagenpark 37% Airco en koelingapparatuur Brandstofverbruik machines 61% Zakelijke km prive auto Eigen wagenpark 21% ONDERLINGE VERHOUDINGEN CO2-EMISSIE TOTAAL Vliegverkeer Elektraverbruik 1% Brandstofverbruik bedrijfspand Airco en koelingapparatuur Brandstofverbruik machines 78% BW GROEP B.V. Pagina 8 van 17

9 3.4 CO 2-compensatie Er zijn geen projecten waarbij CO 2 wordt gecompenseerd. Dit heeft dan ook geen invloed op de CO 2- footprint. 3.5 Verklaring van weggelaten CO 2-bronnen of putten Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO 2 zijn verantwoord in de rapportage. Binding van CO 2 vindt niet plaats, waardoor geen sprake is van putten. 3.6 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen scope 1 en 2 Uit het voorgaande blijkt dat het overgrote deel van de CO 2-uitstoot wordt veroorzaakt door gebruik van het materieel en het eigen wagenpark (samen ton CO 2). Het is dan ook van belang om deze uitstoot nauwkeurig vast te leggen. Scope 1 De meetgegevens van het brandstofgebruik van het eigen wagenpark en het machinepark wordt bijgehouden op basis van de getankte hoeveelheden uit de eigen tankinstallatie. Iedere medewerker heeft een eigen button, waardoor nauwkeurig bijgehouden kan worden hoeveel brandstof voor welke wagen of machine wordt getankt. Een bepaling op basis van de kilometerregistratie is minder nauwkeurig, aangezien niet elke werknemer zorgvuldig de gereden kilometers bijhoudt middels invoer van de kilometerstand bij het tanken. Bovendien wordt in de conversietabellen uitgegaan van de uitstoot per liter, waarmee eenvoudig een nauwkeurige uitstoot is vast te stellen aan de hand van de hoeveelheid getankte liters. Dit geeft een heldere waarde, zonder invloed van rijgedrag, omstandigheden, gewicht van vracht etc. Daarom is gekozen om de CO 2-emissie op basis van de getankte hoeveelheden brandstof te bepalen. Scope 2 De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld van facturen welke op basis van meterstanden zijn samengesteld. Tevens wordt per kwartaal de meterstand genoteerd. Dit wordt voldoende betrouwbaar geacht. Controle vindt ook plaats door een vergelijk tussen de meterstanden en de eindafrekening. 3.7 Verificatie Verificatie van de inventarisaties en Carbon Footprint vindt niet plaats. BW GROEP B.V. Pagina 9 van 17

10 4 Normalisering meetresultaten 4.1 Normalisering aan de hand van de werkorderomzet De omvang van de CO 2-emissie heeft een duidelijke correlatie met de omvang van de activiteiten welke door de Waard zijn ontplooid. Ten behoeve van vergelijking van de emissie in dit referentiejaar en die tijdens de komende te rapporteren periodes, zijn daarom voor beide organisaties maatstaven bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor zowel de Waard Grondverzet b.v. als voor de Waard Transport & Overslag b.v. is de omvang van de bedrijfsactiviteiten te meten aan de hand van de werkorderomzet. Op basis van de werkorderomzet zijn de gerapporteerde meetresultaten genormaliseerd. In het referentiejaar 2012 is door de Waard Grondverzet ,- en door de Waard Transport & Overslag b.v ,- werkorderomzet gerealiseerd. In totaal komt dit op een werkorderomzet van ,- Per euro werkorderomzet is voor scope 1, over 2012, een uitstoot berekend van 0,151 kg. Per euro werkorderomzet is voor scope 2, over 2012, een uitstoot berekend van 0,00129 kg. Zie ook onderstaande tabel met gegevens; Werkorderomzet in : (BW Groep b.v.) Ton CO 2 Scope 1: , ,7 Ton CO 2 Scope 1 per werkorderomzet: 0,151 0,190 Ton CO 2 Scope 2: , ,2 Ton CO 2 Scope 2 per werkorderomzet: 0, , Kwantificeringsmethode De kwantificering van grondstoffen naar CO 2-emissiewaarden is telkens gedaan door geregistreerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. De omrekening van volume naar emissiewaarden is eenduidig en geeft de meest betrouwbare vergelijking. In die situaties waar geen volume-eenheden beschikbaar waren, is gebruik gemaakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was. Elektriciteitsgebruik is genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand van de facturen van het energiebedrijf. Vanwege de geldende wetgeving is dit de meest betrouwbare informatiebron die beschikbaar is Conversiefactoren Ten behoeve van het bepalen van de Carbon Footprint en deze goed vergelijkbaar te maken met andere bedrijven welke deelnemen aan de CO₂-Prestatieladder, wordt gebruik gemaakt van de conversiefactoren zoals in de Handleiding 2.1, bijlage C, versie datum 18 juli 2012, zoals gepubliceerd op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (http://www.skao.nl) is aangegeven. De gebruikte conversiefactoren waren de conversiefactoren zoals deze gepubliceerd en actueel waren op 31 maart Alle hoeveelheden zijn aan de hand van deze conversiefactoren omgerekend naar hoeveelheden in ton CO 2. Het gebruik daarvan is regel bij het kwantificeren van de optredende CO₂-uitstoot (emissieinventaris). 4.3 Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethode De meting over 2013 betreft, evenals de initiële meting in 2012, een meting in het kader van de ISO norm. In de kwantificeringsmethodes is derhalve geen sprake van aanpassingen aan het historisch jaar. BW GROEP B.V. Pagina 10 van 17

11 5 Voortgang ten opzichte van referentiejaar 5.1 Historisch basisjaar Het historisch basisjaar betreft Eind 2012 is gestart met het verzamelen van verbruiksgegevens, waarna dit begin 2013 is verwerkt in tabellen welke de CO 2-footprint vormen van het basisjaar De CO 2 Emissie-inventarisatie over 2012 betreft dan ook de eerste inventarisatie en geldt als basis voor de volgende Emissie-inventarisaties. 5.2 Aanpassingen aan het historisch basisjaar Er zijn geen wijzigingen in de opzet van de CO 2-footprint van het basisjaar. Dit betreft de tweede opgestelde CO 2-footprint en CO 2 Emissie-inventarisatie, gebaseerd op het Handboek versie 2.2. d.d. 04 april Resultaten vergelijk met referentiejaar Voorliggende rapportage betreft het eerst opvolgende CO 2 Emissie-inventarisatie na het referentiejaar Begin 2013 is gestart met de opzet van het gehele systeem, welke na de zomer van 2013 is afgerond. Hierdoor is eind 2013 pas gestart met de reductiedoelstellingen. Reductie als gevolg van de doelstellingen is daarom niet meetbaar aantoonbaar. Vanaf 2014 zijn de doelstellingen in gang gezet. Dit moet dan leiden tot verdere CO 2-emissiereductie. In onderstaande tabellen is de voortgang hiervan weergegeven. Totalen CO 2 emissie (in ton) Scope 1: 3.933,5 6,110,0 Scope 2: 33,6 29,25 Totaal: Totalen CO 2 emissie per euro werkorderomzet Werkorderomzet in : ton CO 2 Scope 1: 3.933,5 6,110,0 Kg CO 2 Scope 1 per werkorderomzet: 0,151 0,190 ton CO 2 Scope 2: 33,6 29,25 Kg CO 2 Scope 2 per werkorderomzet: 0, ,00091 Onderlinge verhoudingen CO 2-emissie tussen de scopes Het totaal van de uitstoot, alle scopes samen: Het percentage hiervan vanuit scope 1: 99,2% 99,5% Het percentage hiervan vanuit scope 2: 0,8% 0,5% BW GROEP B.V. Pagina 11 van 17

12 Verloop CO2-emissie in totale hoeveelheid kg CO2 KG CO Scope 2: Scope 1: Kg CO2 Scope 1 per werkorderomzet: 0,190 0,151 Kg CO2 Scope 2 per werkorderomzet: 0, ,00091 BW GROEP B.V. Pagina 12 van 17

13 6 Tabellen CO2-emissie 6.1 CO 2-emissie - scope Aardgas CO2-emissiefactor Factor Eenheid Hoeveelheid Eenheid CO2-emissie (gram) Hoeveelheid Eenheid CO2-emissie (gram) Aardgas kantoorpand Zeewolde: 1825 gr CO2/Nm Nm , Nm ,0 Aardgas kantoorpand Meppel: 1825 gr CO2/Nm Nm , Nm ,0 Aardgas kantoorpand Sneek: 1825 gr CO2/Nm3 835 Nm , Nm ,0 Aardgas kantoorpand Wolsum: 1825 gr CO2/Nm Nm , Nm ,0 Totaal 1.1-1: , , Brandstofverbruik machines Aspen: 2780 gr CO2/Liter 0 gr CO2/Liter 0,0 0 gr CO2/Liter 0,0 Benzine 2-takt: 2780 gr CO2/Liter 0 gr CO2/Liter 0,0 0 gr CO2/Liter 0,0 Diesel materieel: 3135 gr CO2/Liter 0 gr CO2/Liter 0, gr CO2/Liter ,0 Euro 95: 2780 gr CO2/Liter 33,28 gr CO2/Liter ,4 0 gr CO2/Liter 0,0 Gasolie: 3135 gr CO2/Liter ,482 gr CO2/Liter ,1 0 gr CO2/Liter 0,0 Weldap 15: 1,862 gr CO2/Liter 77,6 gr CO2/Liter 144,5 0 gr CO2/Liter 0,0 Propaan: 1530 gr CO2/Liter 0 gr CO2/Liter 0,0 0 gr CO2/Liter 0,0 Totaal 1.1-2: , ,0 Totaal 1.1: , ,0 1.2 Airco en koelingapparatuur Koudemiddel - R gr CO2/kg 0 gr CO2/kg 0,0 0 gr CO2/kg 0,0 Koudemiddel - R404a 3920 gr CO2/kg 0 gr CO2/kg 0,0 0 gr CO2/kg 0,0 Koudemiddel - R gr CO2/kg 0 gr CO2/kg 0,0 0 gr CO2/kg 0,0 Koudemiddel - R407c 1775 gr CO2/kg 0 gr CO2/kg 0,0 0 gr CO2/kg 0,0 Koudemiddel - R410a 2090 gr CO2/kg 0 gr CO2/kg 0,0 0 gr CO2/kg 0,0 Koudemiddel - R134a 1430 gr CO2/kg 0 gr CO2/kg 0,0 0 gr CO2/kg 0,0 Totaal 1.2: 0,0 0,0 BW GROEP B.V. Pagina 13 van 17

14 1.3 Eigen wagenpark Euro 95: 2780 gr CO2/l 942,77 liter ,6 1140,85 liter ,0 Diesel personenvervoer: 3135 gr CO2/l 89147,09 liter , ,04 liter ,4 Diesel goederenvervoer (containers / non bulk): 3135 gr CO2/l 52487,92 liter ,2 0 liter 0,0 Diesel goederenvervoer (bulk): 3135 gr CO2/l ,79 liter , ,04 liter ,4 Aardgas / LPG: 1860 gr CO2/kg 0 kg 0,0 0 kg 0,0 Groengas: 1600 gr CO2/kg 0 kg 0,0 0 kg 0,0 Totaal 1.3: , ,8 Totaal Scope 1: , ,8 BW GROEP B.V. Pagina 14 van 17

15 6.1.1 Onderlinge verdeling CO 2, - scope 1 Brandstofverbruik bedrijfspand in ton CO 2 22,2 22,16 Brandstofverbruik machines in ton CO Airco en koelingapparatuur in ton CO 2 0 0,0 Eigen wagenpark in ton CO Brandstofverbruik bedrijfspand in % tot. Scope 1 0,56% 0,4% Brandstofverbruik machines in % tot. Scope 1 61,61% 78,3% Airco en koelingapparatuur in % tot. Scope 1 Eigen wagenpark in % tot. Scope 1 37,27% 21,3% Brandstofverbruik bedrijfspand in kg CO2 1% Onderlinge verhoudingen CO2-emissie scope Eigen wagenpark 37% Brandstofverbruik machines 62% Airco en koelingapparatuur Onderlinge verhoudingen CO2-emissie scope Brandstofverbruik bedrijfspand 1% Airco en koelingapparatuur Eigen wagenpark 21% Brandstofverbruik machines 78% BW GROEP B.V. Pagina 15 van 17

16 6.2 CO 2-emissie - scope 2 CO2-emissiefactor Factor Eenheid Hoeveelheid Eenheid CO 2-emissie CO Hoeveelheid Eenheid 2-emissie (gram) (gram) 2.1. Zakelijke km prive auto benzine-auto, klasse <1.4 liter 185 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 benzine-auto, klasse liter 220 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 benzine-auto, klasse >2.0 liter 305 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 benzine-auto, klasse onbekend 215 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 diesel-auto, klasse <1.7 liter 155 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 diesel-auto, klasse liter 195 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 diesel-auto, klasse >2.0 liter 265 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 diesel-auto, klasse onbekend 205 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 LPG-auto 175 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 minibus, benzine 255 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 minibus, diesel 215 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 minibus, lpg 200 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 hybride auto, middenklasse 125 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 hybride auto, hogere klasse 225 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 personenauto, brandstoftype niet bekend 210 gr CO2 / voertuigkm 0 km 0,0 0 km 0,0 Totaal: 0 0,0 0 0, Vliegverkeer < 700 km 270 gr CO2/reizigerskm 0 km 0,0 0 km 0, km 200 gr CO2/reizigerskm 0 km 0,0 0 km 0,0 > 2500 km 135 gr CO2/reizigerskm 0 km 0,0 0 km 0,0 Totaal: 0 0,0 0 0, Elektra NUON vaste prijs stroom (Grijze stroom) Zeewolde 455 gr/co2/kwh kwh , kwh ,0 NUON vaste prijs stroom (Grijze stroom) Meppel 455 gr/co2/kwh kwh , kwh ,0 NUON vaste prijs stroom (Grijze stroom) Sneek 455 gr/co2/kwh kwh , kwh ,0 NUON vaste prijs stroom (Grijze stroom) Wolsum 455 gr/co2/kwh kwh , kwh ,0 NLE Groene Stroom uit Waterkracht - Zeewolde 15 gr/co2/kwh 0 kwh 0, kwh ,0 NLE Groene Stroom uit Waterkracht - Meppel 15 gr/co2/kwh 0 kwh 0, kwh ,0 NLE Groene Stroom uit Waterkracht - Sneek 15 gr/co2/kwh 0 kwh 0,0 689 kwh ,0 NLE Groene Stroom uit Waterkracht - Wolsum 15 gr/co2/kwh 0 kwh 0,0 346 kwh 5.190,0 Totaal: , ,0 Totaal Scope 2: , ,0 BW GROEP B.V. Pagina 16 van 17

17 6.2.1 Onderlinge verdeling CO 2, scope 2 Zakelijke km privé auto in ton CO 2 0 0,0 Vliegverkeer in ton CO 2 0 0,0 Elektraverbruik in ton CO 2 33,6 29,25 Zakelijke km privé auto in % tot. Scope 2 0, Vliegverkeer in % tot. Scope 2 0, Elektraverbruik in % tot. Scope , Onderlinge verhoudingen CO 2 -emissie scope Vliegverkeer Zakelijke km prive auto Elektraverbruik 10 Onderlinge verhoudingen CO 2 -emissie scope Vliegverkeer Zakelijke km prive auto Elektraverbruik 10 BW GROEP B.V. Pagina 17 van 17

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2011-S1 B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag van

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Deze Carbon Footprint-analyse omvat de CO 2 -uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van B.V., betreffende scope l en ll, over de periode van 1 april 2010 tot en met 30

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2013

Carbon Footprint Analyse 2013 JAARGANG 2, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.0603A Carbon Footprint Analyse 2013 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 15 JUL 2010 REF.NR.: 10.A0141A Carbon Footprint Analyse 2009 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2 Samen zorgen voor minder CO 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Organisatie...4 2.1 Bedrijfsomschrijving...4 2.2 Verantwoordelijke persoon...4 2.3 ISO 14064- verklaring...4 2.4 Verificatie verklaring...4

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie