De Vrije Rotterdammer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Vrije Rotterdammer"

Transcriptie

1 De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam. Redactie: Kees de Gruiter (hoofdredacteur). Kopij: Bestuur: Coolhaven 224-a, 3024 AN Rotterdam, tel/fax: , Van de voorzitter De Rotterdamse VVD beraadt zich op de toekomst. Het slechte resultaat van de verkiezingen in maart 2006 vraagt om een herbezinning en een aanvalsplan om sterk terug te komen. Waarom hadden te weinig kiezers vertrouwen in de VVD? Hoe bereiken we de kiezer? Wat gaan we ze vertellen? En belangrijker: wat gaan ze ons vertellen? Tijdens de ledenvergadering van 15 maart zijn vier speerpunten besproken waarop de VVD zich moet concentreren: de koers, de profilering, de actieve leden en de immigrantengemeenschappen. Voor de nieuwe koers gaat een commissie onder mijn leiding een plan van aanpak maken op basis van een kritische beschouwing van het verkiezingsprogramma en de verkiezingsuitslagen waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken met de deelgemeentelijke fracties en besturen. Bij de profilering moet er speciale aandacht zijn voor de deelgemeenten waar we niet meer vertegenwoordigd zijn in de deelgemeente en we dus onzichtbaar kunnen worden in de politiek van de directe omgeving. Tijdens de campagne hebben veel leden zich als vrijwilliger ingezet om een goed resultaat te behalen. Vanzelfsprekend is de teleurstelling groot, ook bij de kandidaten die niet gekozen zijn, het campagneteam... Er worden nu allerlei activiteiten opgezet om te voorkomen dat zij afhaken en om te zorgen dat nieuwe leden ook actief worden. Met het jongerencampagneteam wordt een Ambassadorsclub opgezet die jongeren met de praktische liberale politiek in aanraking brengt, maar ook alle anderen die actief zijn geweest of dat willen worden, kunnen rekenen op aansprekende activiteiten. Rotterdammers uit de immigrantengemeenschappen hebben massaal op de PvdA gestemd. Juist daaruit komen ondernemende mensen voort die de liberale waarden van het vrije individu en de eigen verantwoordelijkheid. Toch slagen we er onvoldoende in om deze nieuwe vrije Rotterdammers aan ons te binden. Ook daarop komen we in actie, niet om voormannen met een achterban vol stemmen te zoeken, maar om te laten zien dat de VVD een volkspartij is voor iedereen. Met deze aanpak hoopt en verwacht het bestuur dat het liberale geluid in Rotterdam zal klinken en gehoord zal worden. Simone Wolthuis Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Rotterdam en Politiek Café De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Rotterdam wordt gehouden op maandag 15 mei 2006 in Land van Waas, van Vollenhovenstraat 15c, te Rotterdam. De ALV begint om uur en het Politiek Café om uur. Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen verslagen vergaderingen 13 en 15 maart Jaarverslag 2005 Rekening en Verantwoording 2005 d.m.v. Financieel Jaarverslag 2005 Verslag van de kascommissie Decharge Bestuur voor het gevoerde financiële beleid Decharge leden kascommissie 2005 Benoeming leden en plaatsvervangende leden van de kascommissie 2006 Begroting Benoeming afgevaardigden naar de Algemene Ledenvergaderingen van de VVD 5. Bestuursmutaties: Benoeming Penningmeester en Bestuurslid PR 6. Ontwerp Technisch Advies Provinciale Staten 7. Voorlopige groslijst Rotterdamse kandidaten Provinciale Staten 8. Voorlopige groslijst Rotterdamse kandidaten Eerste Kamer 9. Voorlopige groslijst Rotterdamse kandidaten Tweede Kamer 10. Uit de gemeenteraad 11. W.v.t.t.k., 12. Rondvraag 12. Politiek Café, 13. Sluiting Politiek Café Ter afsluiting van de ALV vindt een Politiek Café plaats. Tijdens dit Politiek Café zal aan de hand van een aantal stellingen worden besproken welke standpunten Rotterdam zal innemen ten aanzien van het visiedocument Veiligheid, mede op basis van de zowel door Rotterdam, als door andere afdelingen ingediende amendementen, die tijdens de landelijke ALV op 19 en 20 mei a.s. in Noordwijkerhout aan de orde zullen worden gesteld. Vanaf 4 mei is het jaarverslag 2005 beschikbaar. Indien u een exemplaar wenst te ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken bij het secretariaat, Marja Kleiwegt, door een te sturen naar of door telefonisch contact op te nemen op Tevens kunt u hier vanaf 6 mei het visiedocument Koers opvragen.

2 2 De Vrije Rotterdammer, mei 2006 George bedankt! Door Minus Polak In 1970 werd George onze fractieassistent, het zesde lid dus van onze vijfmansfractie. Aanstonds werd er - naar aanleiding van de meestal milde maar soms wat cynische suggesties van de assistent - iets gestructureerder gewerkt. Dat was maar goed ook want de Rotterdamse politiek stond in 1977 op het punt om zich te transformeren in een afstotelijk systeem van onbarmhartige dwingelandij der almachtige PvdA. Nog in 1974 deed George doctoraal examen staatkundige economie, vermoedelijk daarbij zeer geruggesteund door de praktijklessen van zijn trotse fractievrienden George werd gemeenteraadslid en de PvdA kreeg de absolute meerderheid. George brandde los. Met vasthoudendheid, oplettendheid en deskundigheid ging hij aan de slag. Het was een groot genoegen naar hem te kijken en te luisteren. Een heel enkele keer wat al te wild maar doorgaans keurig binnen de grenzen. Zelf schreef hij in zijn uittredingsbrief aan de Burgemeester in 1977 dat het optreden van dat eenzijdig samengestelde College vaak ergernis en soms bewondering, maar nooit verveling bij hem opriep. Hij meende dat het nooit zo ver had mogen komen: een stad zonder kapsones vraagt om een college zonder kapsones; en dit college zit daar vol van. Zijn toenmalige afscheidsbrief is een juweel, zij het hier en daar wat overtrokken. Maar het blijft kostelijke lectuur De VVD en de Coolsingel lokken. George wordt weer raadslid en is inmiddels compagnon van de makelaarsfirma Zadelhoff. De politiek is wat rustiger en George is wat ouder. Er is bijna geen onderwerp van gemeentelijke zorg dat niet door George is besproken in de periode tot 1986, - knap, gevat, gedurfd vaak, een meester op het floret der interruptie, een ruiter langs de grote lijn. In 1986 wordt het hem te druk en verlaat hij het strijdperk. Hij wordt teruggeroepen in Mag ik mij ontslagen achten van het beschrijven van wat de liberalen meemaakten in de periode tot half maart 2006? U hebt dit allen van nabij kunnen volgen. Het dramatische verkiezingsresultaat bracht George ertoe om niet alleen als fractievoorzitter terug te treden maar ook de raad te verlaten. Was dat nodig? Was dat verstandig? Was het een Sternstunde in de geschiedenis van de Rotterdamse VVD? Alleen de laatste vraag durf ik volmondig met ja te beantwoorden. Ja, het vaarwel van George heeft veel emotionele trekken. Ik vraag mij af of dat voldoende tot uiting is gekomen in die VVD vergadering van 15 maart jongstleden. Een kort woord van de voorzitter, een bos bloemen voor George, veel stoom die afgeblazen wilde worden. Maar geen toespraakje waarin op de geweldige staat van dienst van de vertrekkende liberaal werd gewezen. Ik voel steeds meer dat ik, die aan het begin van Georges politieke loopbaan stond, op die avond iets had moeten zeggen. Ik heb mijn plicht verzaakt en probeer door dit pennenvruchtje mijn schuld in te lossen. De afdeling voorlichting van het stadhuis heeft alle gemeenteraadskandidaten van 2006 of eerder gevraagd in hun curriculum vitae aan te geven wat hun motivatie mocht zijn om lid te worden van de raad. George vult in a) een geweldige stad helpen mee te besturen en b) voorzitter worden van een tienmansfractie, ha, ha. Het antwoord sub a is niet verrassend. En sub b? Thorbecke zei al dat liberalen te vroeg wijs zijn en te vroeg het licht zien. Ha ha! George optima meritus est de re publica Roterodamensi. Als hij een volledige opleiding had gehad, zou hij begrijpen wat ik bedoel.

3 De Vrije Rotterdammer, mei Zelfbewust en liberaal de stad in Door Mark Harbers, fractievoorzitter VVD De dreun was hard. Ondanks vier jaar hard werken aan een liberaal Rotterdam hebben de Rotterdamse kiezers ons niet zien staan. In de gemeenteraad zijn we weer een zetel kwijtgeraakt en geëindigd op 3. In de deelgemeenten kwam de klap nog harder aan, met triest voorop de deelgemeenten Feyenoord en Charlois waarin de VVD deze periode niet in de raad vertegenwoordigd is. De nieuwe fractie zal dus nog harder moeten werken om ons liberale geluid te laten horen. Jeannette Baljeu, Stefan Hulman en ik zijn er klaar voor. Samen, naar ik hoop, met de deelgemeenteraadsleden en vele vrijwilligers in de Rotterdamse VVD-achterban. Na de verkiezingen hebben we met elkaar uitgewisseld wat de oorzaken geweest konden zijn voor het slechte verkiezingsresultaat. Aan de inzet van de vrijwilligers heeft het in ieder geval niet gelegen. Evenmin aan de organisatie van de campagne. Want beiden stonden als een huis. Landelijke trends kunnen een rol hebben gespeeld, maar we verschuilen ons er niet achter omdat Rotterdam juist de afgelopen periode veel medewerking kreeg van de landelijke VVD. Natuurlijk had de verkiezingsstrijd in Rotterdam al snel het karakter van een tweestrijd tussen Leefbaar Rotterdam en de PvdA, waarin alle andere partijen er niet meer toe leken te doen. Maar los daarvan hebben we veel opdrachten voor de komende jaren. De VVD is er voor elke Rotterdammer die iets van zijn leven wil maken. Te veel mensen in de stad, autochtoon en allochtoon, zien dat nog niet bij de VVD maar moeten dat de komende jaren wel in ons gaan herkennen. Met z n allen zullen we zelfbewust liberaal de stad in gaan. Niet achter de brede rug van de ene partij, of in de bijwagen van een ander. Maar gewapend met onze eigen denkbeelden en liberale idealen, en gevoed door wat Rotterdammers ons te vertellen hebben. Direct na de verkiezingen gaf George van Gent aan dat hij de verantwoordelijkheid nam voor het slechte verkiezingsresultaat. Hij heeft geen zitting genomen in de nieuwe gemeenteraad. Het getuigt van moed om zo n besluit te nemen. Op deze plek wil ik hem hartelijk bedanken voor zijn grote inzet als fractievoorzitter in de afgelopen raadsperiode en als lijsttrekker bij de verkiezingen. Een week na de verkiezingen begonnen de coalitieonderhandelingen. De gemeenteraadsfractie heeft daarbij slechts één toetssteen: ons verkiezingsprogramma. In een coalitie moeten we er dus toe doen en dat moet zichtbaar zijn in een akkoord waarin ons VVD-programma voldoende ingebed is. Het gaat ons daarbij om support voor hardwerkende Rotterdammers die iets van hun leven willen maken, die perspectief willen. En daarbij soms een zetje kunnen gebruiken. Veiligheid voor iedereen staat daarbij voorop. Het gaat om een stad die ondernemers koestert, om de banen te creëren die we hard nodig hebben. Om een Rotterdam met minder regels, minder overheidsbemoeienis waar mensen het prima zelf kunnen en de juiste overheidsbemoeienis als dat gepast is. Om een gemeente die waar voor zijn geld levert (en de belastingen niet verhoogt). Om een stad die goed bereikbaar is en er prachtig uit gaat zien. Een stad die de juiste huizen bouwt, vooral om midden en hogere inkomens aan de stad te binden. En vooral om kansen voor kinderen en jongeren om hun talenten te gebruiken. De eerste pogingen verliepen moeizaam. Leefbaar Rotterdam besloot niet aan een coalitie mee te doen. Informateur Piet Boekhoud probeerde aanvankelijk, op verzoek van de PvdA, een coalitie te smeden van PvdA, VVD, CDA en de SP. Een coalitie met de uitersten van de Rotterdamse politiek; voor de VVD ondenkbaar. Na een aantal weken van moeizame verkennende gesprekken besloot onze fractie, net als de SP, dat deze combinatie inderdaad onwerkbaar was. Er kwamen dus geen onderhandelingen over deze combinatie. Na wederom een verkennende ronde onderhandelen we sinds half april met CDA, PvdA en GroenLinks. Medio mei levert dat hopelijk een coalitieakkoord op waarin wij ons herkennen en een college met, naar het zich laat aanzien, twee VVD-wethouders. En dan kunnen we écht aan de slag. Om in 2010 de support te verdienen van iedereen die iets van zijn leven wil maken en ons daardoor te versterken in Rotterdam. Via de website, en in het volgende nummer van De Vrije Rotterdammer, is het actuele nieuws over de collegevorming te volgen.

4 4 De Vrije Rotterdammer, mei 2006 Er moet meer geborreld worden... Door Ruud Kruip, Voorzitter Commissie Inhoudelijke Discussie Borrelen en de VVD; het is onafscheidelijk. Er moet meer geborreld worden, in letterlijke en figuurlijke zin, maar vooral geestelijk geborrel in de vorm van discussie. Succesvolle ondernemingen ontstaan vaak uit irritatie, met de overtuiging dat iets beter kan. VVD Rotterdam kan ook beter en haar leden kunnen hierin van grote toegevoegde waarde zijn: de Commissie Inhoudelijke Discussie. Een commissie dus die de inhoudelijke discussie bevordert. In maart ben ik geïnstalleerd als bestuurslid Kamercentrale met als taak de Commissie Inhoudelijke Discussie definitief op de Rotterdamse politieke kaart te zetten. Enerzijds ben ik een team aan het vormen om deze opgave op te kunnen pakken, anderzijds heb ik mij de afgelopen weken bezig gehouden met het schrijven van een visiedocument. Mijn doel van de Commissie Inhoudelijke Discussie is alle leden de mogelijkheid bieden hun mening te ventileren en een bijdrage te leveren aan het beleid dat VVD Rotterdam zou moeten voeren. Dat moet leiden naar een groter vertrouwen in en draagvlak voor VVD Rotterdam bij bestaande (en tevreden) leden en naar extra nieuwe leden. Daarnaast wil ik meer (passieve) leden over de drempel (die het VVD-clubje nou eenmaal heeft en wat altijd zal blijven) heen helpen, om zich aan te sluiten bij de reeds actieve leden. Leden binden aan elkaar in het vertrouwen kennis tussen beide uit te (kunnen) wisselen en vooral te enthousiasmeren om actiever te zijn in locale politiek. Daartoe staat het volgende op de agenda: ledenwerving en -behoud: contact opnemen met alle leden! het organiseren van informele borrels en andere informele activiteiten. het organiseren van discussieavonden en het opzetten van en invulling geven aan een debatingclub. Activiteiten zonder actieve leden zijn geen activiteiten, discussie met gelijkgestemden is geen discussie et cetera. Ik daag u dus uit met mij de uitdaging aan te gaan: er moet meer geborreld worden! (het visiedocument is op te vragen bij het secretariaat van de VVD) Provinciale Statenverkiezingen Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de Centrale Ledenvergaderingen op 19 juni en 12 oktober 2006 van de provinciecentrale Zuid-Holland. In de vergadering van maandag 19 juni zal het uiteindelijke technisch advies worden vastgesteld en zal ook de lijsttrekker zich presenteren. Deze vergadering is van uur tot uur in Cultureel centrum het Kruispunt, Middenbaan 111, te Barendrecht. Het definitieve verkiezingsprogramma wordt tijdens de vergadering op donderdag 12 oktober vastgesteld. Aanvang van deze vergadering is uur in het Golden Tulip Hotel Toor, Stationsplein 2, te Alphen aan den Rijn. In de afgelopen periode konden VVD-leden in de provincie Zuid-Holland zich opgeven voor het lijsttrekkerschap voor de verkiezingen voor provinciale staten in Daar alleen hr F.D. (Erik) van Heijningen uit Dordrecht zich kandidaat heeft gesteld, vindt er geen ledenraadpleging plaats. Dat betekent dus dat hr F.D. van Heijningen volgend jaar de VVD-kandidatenlijst zal aanvoeren. Tot 14 mei 2006, uur kunnen leden zich aanmelden als kandidaat voor een plaats op de lijst van de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen. De ledenvergadering besluit welke leden, die zich hebben opgegeven voor de kandidatenlijst, worden doorgestuurd naar het bestuur van de provinciecentrale. De ledenvergadering moet dus akkoord gaan met de kandidaatstelling van deze personen. De kandidaatstellingscommissie is als volgt samengesteld: hr Ed Sinke (voorzitter), (kamercentrale Zuid- Holland-Noord), hr Bert Hubert (kamercentrale Den Haag) mw Marjolijn Bergmann (kamercentrale Dordrecht), hr Maarten van de Donk kamercentrale Rotterdam) De verkiezingsprogrammacommissie is als volgt samengesteld: Leden: hr Jan Anthonie Bruijn (voorzitter), hr Floor Vermeulen (secretaris), mw Irma Gehner, mw Jon Hermans, hr Peter Tanamal, hr Michel de Visser, mw Adriënne Vriesendorp, hr Ronald Vuyk, hr Herman Wilmer, hr Joost Rutteman -Adviseurs vanuit de Statenfractie: hr Frederik van der Dussen, hr Marco van der Sloot, hr John Waalring, hr Erik van Heijningen.

5 De Vrije Rotterdammer, mei Van de hoofdredacteur Op 1 mei 2006 stond het Westelijk Handelsterrein vol met zo n achthonderd VVD leden en belangstellenden die kwamen kijken en luisteren naar het debat tussen de drie kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen op 16 mei De sfeer was uitstekend en een groot deel van het publiek had duidelijk nog geen definitieve keus gemaakt. Dezelfde mensen die applaudisseerden als een kandidaat een sterk punt maakte, riepen boe als diezelfde kandidaat over de schreef ging. Ik vond dat Mark Rutte fouten maakte, maar het per saldo het beste deed. Jelleke Veenendaal was heel verfrissend en ging er vanuit haar underdog positie stevig tegenaan. Rita Verdonk hield zich goed staande tegen de (volgens Rutte zelf) vileine confrontatie met vermeend zwalken, maar zij verschool zich te veel achter Ben Verwaaijen, de CEO van British Telecom, die het verkiezingprogramma schrijft, zodra zij werd bevraagd op terreinen waarop zij zich onzeker voelde. Rita is niet rechtser dan Mark. Als ik rechts definieer als het streven naar een kleine overheid en veel eigen verantwoordelijkheid voor het individu, moet Mark s plan om de bijstand af te schaffen voor mensen die kunnen werken, behoorlijk rechts genoemd worden. Maar Rita appelleert aan de steeds breder gevoelde overtuiging dat wetten moeten worden uitgevoerd. Links komt steeds op voor gelukszoekers die zich niets aantrekken van onze wetten en rechterlijke uitspraken terwijl je ze nooit hoort over de mensen die het proberen en zich neerleggen bij de uitspraak van een rechter: pech gehad. Als Rita er in slaagt om duidelijk te maken dat bij haar de brutalen niet de halve wereld hebben, zal zij zeker veel stemmen trekken. Maar links komt ook op voor mensen die liever thuis in de bijstand zitten dan dat zij zich s morgens om half acht bij de Roteb melden met een bezem, terwijl je ze nooit hoort over de mensen van de Roteb die er trots op zijn dat zij zelfstandig in hun inkomen voorzien. Ik weet niet wie de partij het grootst maakt, maar daar laat ik mij niet door leiden. De linkse partijen koketteren met het liberale gedachtegoed en trekken stemmen van de vooruitstrevende kosmopolitische achterban van de VVD. Aan de conservatieve provinciale kant knabbelen Wilders en Pastors aan de achterban. De ene vleugel dek je af met Mark. De andere met Rita. Waar zit de grootste bedreiging? Is het erg als er een boze witte mannenpartij van vijf, zes, acht zetels naast de conservatieve flank van de partij zit? Is dat erger dan een groter links blok? Ik weet niet wie de VVD de meeste zetels kan bezorgen, maar voor het land is het belangrijk dat het linkse blok zo klein mogelijk blijft en dat de VVD nodig is om het land te besturen. De kans daarop is het grootst als Mark Rutte lijsttrekker wordt. Mijn stem gaat daarom naar Mark. Kees de Gruiter Links is big government en weinig eigen verantwoordelijkheid voor het individu. Rechts is small government en veel eigen verantwoordelijkheid voor het individu. Behoudend betekent dat het individu ondergeschikt is aan een verband: (de stam, de familie, de kerk, de vakbond, het ov, het volk, de partij...). Vooruitstrevend gaat voor de optimale vrijheid van het individu dat zijn aspiraties niet ondergeschikt maakt aan het streven van grotere verbanden.

6 6 De Vrije Rotterdammer, mei 2006 De verhoudingen in Hoek van Holland zijn als volgt: PvdA 5 zetels (+2), CDA 5 zetels (gelijk door restzetel), VVD 2 zetels (-2), Lijst Spaans 1 zetel (+1) Zuur is als de kiezer voorbij gaat aan een VVD die anderhalf jaar geleden met succes is gaan puinruimen nadat CDA en PvdA uiteen waren gegaan. Niet op basis van programmatische inzichten maar persoonlijke geschillen. De VVD heeft de deelgemeentelijke financiën weer op orde gemaakt en gezorgd dat plannen in werking konden worden gezet. Als je dan op twee stemmen na een restzetel misloopt is dit extra zuur. Nog nooit is er zoveel inzet gepleegd tijdens een campagne. Landelijke invloeden zijn de belangrijkste negatieve factor. Tijdens de eerste coalitiebesprekingen is een bewuste stap teruggedaan. PvdA en CDA de gelegenheid gevend recht te doen aan de wil van de kiezer. Opnieuw is gebleken dat VVD Hoek van Holland samenwerking tussen genoemde partijen nu niet mogelijk is. Vandaar dat de VVD opnieuw is betrokken bij de onderhandelingen. De VVD heeft haar verantwoordelijkheid genomen door de gesprekken op positieve en objectieve wijze te beginnen en af te ronden. Na gesprekken met alle partijen, heeft de VVD een bewuste keuze gemaakt voor samenwerking met het CDA. Uitgangspunt is het eigen verkiezingsprogramma van de VVD. Vernieuwing, transparantie en vertrouwen zijn hierin belangrijke uitgangspunten. De PvdA wordt bedankt voor hun positieve en constructieve bijdrage tijdens de coalitiebesprekingen en de VVD verwacht deze positieve houding terug te zien gedurende de komende coalitieperiode. De VVD gaat, net als het CDA, twee portefeuillehouders leveren. Wie dat zijn is nog niet bekend. VVD vormt coalitie in het Centrum met Leefbaar Rotterdam en CDA Na onderhandelingen met en zonder lunch, in hotellobby en in souterrain, aan tafel en aan de telefoon, met hartkloppingen en schaterlach, was de coalitie van de Centrumraad in Rotterdam op 5 april een feit. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door John Struijlaard (Leefbaar Rotterdam) als voorzitter en Marjolijn Masselink (VVD) en Joep Janssens (CDA). Belangrijke overeenkomsten die de coalitie hebben doen slagen waren haar gezamenlijke visie op welzijnsbeleid, zichtbaarheid van de Centrumraad voor de bewoners en een daadkrachtige bestuurscultuur. Tijdens de Centrumraadsvergadering van 24 april 2006 is het coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, de VVD en het CDA gepresenteerd. Uitgangspunt van het akkoord is een centrum voor iedereen die er voor kiest om in de grote stad te wonen en te werken, en daar wil genieten van zijn vrijheid. Een centrum waar het goed ondernemen is en waar een bezoeker zich welkom voelt. De VVD-fractie bestaat uit het tandem Rutteman-Van der Horst. Joost Rutteman brengt zijn ervaring mee uit de vorige Centrumraadsperiode en is fractievoorzitter. Richard van der Horst zet verse trapkracht in en neemt een flinke dosis ervaring mee als fractiemedewerker van de gemeenteraadsfractie van de VVD. Voor meer info: Er is in 2006 veel te beleven bij de VVD Rotterdam

7 De Vrije Rotterdammer, mei Coalitie PvdA-VVD in Kralingen-Crooswijk In Kralingen-Crooswijk heeft de VVD een zetel verloren en is gezakt van 4 naar 3 zetels. Grote winnaars waren PvdA (van 5 naar 8) en Leefbaar Rotterdam (van 0 naar 4). De grootste verliezer was Leefbaar Kralingen-Crooswijk (van 6 naar 1). Namens de VVD wordt Michel de Visser vice-voorzitter van de deelgemeente met de portefeuille: welzijn, sport en recreatie, kunst en cultuur en financiën. Er komt een dagelijks bestuur bestaande uit drie personen en de andere twee posten worden door de PvdA ingevuld. Omdat de PvdA weinig heil zag in een samenwerking met Leefbaar Rotterdam, zijn ze als eerste met de VVD gaan praten en dat heeft uiteindelijk tot een coalitie geleid. Erg gemakkelijk ging dat aanvankelijk niet. Als VVD wilden we alleen meedoen als we in elk geval één van de pijlers: buitenruimte/ruimtelijke ordening, welzijn of veiligheid volledig in portefeuille konden krijgen. Bovendien moesten er voor ons ook voldoende VVD-punten in het bestuursakkoord terugkomen. Uiteindelijk zijn we er behoorlijk uitgekomen. Het bestuursakkoord is voldoende liberaal. Er komt alleen betaald parkeren als dat iets oplost en in gebieden met hoge parkeerdruk worden indien mogelijk extra plaatsen aangelegd. De sloop en wederopbouw van Nieuw Crooswijk gaat door en er wordt stevig ingezet op veiligheid. Zo zal ondermeer de mogelijkheid voor cameratoezicht onderzocht worden. Verder is afgesproken dat alle financiële meevallers in de komende vier jaar besteed zullen worden aan de buitenruimte. Coalitie Hoogvliet doet recht aan verkiezingsuitslag De vorming van een coalitie tussen IBP en PvdA doet recht aan de verkiezingsuitslag. De verhoudingen in de deelraad veranderen hierdoor wel. Zo kon de vorige coalitie van IBP en CDA rekenen op 14 zetels, terwijl de nieuwe coalitie op 16 zetels stoelt. Het gevolg hiervan is een zeer kleine oppositie van 3 zetels, waarvan 2 voor het CDA en 1 voor de VVD. De VVD voelt zich prima thuis in de oppositie. Het biedt de unieke gelegenheid een herkenbaar, onafhankelijk en liberaal geluid te laten horen over de zaken die voor Hoogvliet van belang zijn. Van de coalitie mag veel worden verwacht. Enerzijds een voortzetting van beleid, omdat we in Hoogvliet nu eenmaal werken aan een langlopende vernieuwingsoperatie. Anderzijds is het hoog tijd voor nieuwe initiatieven op het gebied van jeugd en jongerenbeleid, een meer open proces van integratie, het verbeteren van de economische structuur en het vasthouden en versterken van de veiligheid en leefbaarheid in de Hoogvlietse buurten.

8 8 De Vrije Rotterdammer, mei 2006 Er is in 2006 veel te beleven bij de VVD Rotterdam Ook in 2006 biedt de VVD Rotterdam haar leden en geïnteresseerden wederom een gevarieerd aanbod van cursussen en trainingen. Hierbij treft u een overzicht van alle cursussen die worden aangeboden. Dinsdag 16 en 23 mei Parlementair Debatteren In deze training wordt het debatteren aangeleerd en geoefend aan de hand van de regels van het parliamentary debating. Een geweldig leuke, interactieve en leerzame training voor zowel nieuwe leden als ervaren politici. Donderdag 1 juni Geschiedenis van het liberalisme We kennen natuurlijk allemaal Thorbecke wel, maar wie was hij nu echt en wat heeft hij betekend voor ons land? Hoe is het liberalisme als politieke stroming ontstaan? (Her)ontdek de geschiedenis van de VVD! Donderdag 8 juni Liberale waarden Na een uitleg van en discussie over de grondslagen van het liberalisme is er uitgebreid gelegenheid om aan de hand van stellingen te discussiëren. Waarom is uw mening liberaal? Dit en hoe uw mening het best te onderbouwen leert u bij deze cursus. Dinsdag 20 en donderdag 22 juni Discussietechnieken 1 Denkt u tijdens discussies ook weleens: Had ik dat maar gezegd!. Door het aanleren van de regels en principes van de discussie zal dit u niet zo snel meer overkomen. Ook tijdens deze training is er uitgebreid ruimte voor discussie waarin onder andere aandacht wordt besteed aan actief luisteren, argumenteren en reageren. Dinsdag 22 augustus Politieke stromingen Waarin verschilt de VVD van bijvoorbeeld het CDA en D66 en waarom zijn we het eigenlijk zo vaak inhoudelijk oneens met Wouter Bos en de SP? In deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in de overeenkomsten en verschillen van de verschillende politieke stromingen in Nederland. Dinsdag 10 en donderdag 12 oktober Discussietechnieken 2 Nadat we u tijdens de cursus discussietechnieken 1 enthousiast hebben gemaakt over het discussiëren, leert u tijdens deze training onder andere omgaan met conflicten, de kunst van het onderhandelen en het herkennen en pareren van oneerlijke discussiemethoden. Donderdag 16 en dinsdag 21 Presentatietechnieken 1 Het houden van een goede presentatie en het spreken in het openbaar is lang niet zo eenvoudig als ervaren sprekers soms wel doen denken. Tijdens deze training krijgt u de kennis aangereikt om uw presentatietechniek te verbeteren. De aangeleerde kennis zal uitgebreid geoefend worden, want al doende leert men het meest!! Donderdag 7 december Liberalisme in de praktijk Deze cursus is het vervolg op de cursus liberale waarden. Het is een zeer praktijkgerichte cursus waarin door middel van discussie aan de hand van stellingen wordt geoefend met het liberaal onderbouwen van uw standpunt. Een vaardigheid die u in uw rol als politiek actief burger dagelijks in de praktijk kunt brengen!!!! Dinsdag 12 december Liberale theorieën Dit is dè cursus voor mensen die echt eens diep willen ingaan op de grondslagen van het liberalisme. Waarom vinden we nu eigenlijk ècht wat we vinden en is ons liberale manifest eigenlijk wel liberaal? Een hoogstaande cursus voor iedereen die het liberalisme een warm hart toedraagt. U ziet het, u hoeft zich in 2006 niet te vervelen! Ook in 2006 is het de VVD Rotterdam in samenwerking met de Haya van Somerenstichting weer gelukt deze cursussen voor een zeer aantrekkelijke prijs aan te bieden. De deelnemersbijdrage voor een ééndaagse cursus bedraagt 20,- en voor een tweedaagse cursus 40,-. Dit is inclusief koffie/thee en cursusmateriaal. De cursussen vinden plaats in wijkgebouw de Middelburgt, Plein 1953 in Rotterdam-Zuid. Deze lokatie is zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar en is ook goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Inschrijving voor één of meer van de bovenstaande cursussen kan via het secretariaat van de VVD Rotterdam, Coolhaven 224A, Rotterdam of per via U stuurt dan uw naam, adres, telefoonnummer en de cursus waarvoor u wilt inschrijven. Bij niet opkomen of korter dan twee weken voor aanvang van de cursus afmelden is de gehele deelnemersbijdrage verschuldigd. Dit om financieel verlies voor de partij te voorkomen aangezien de cursussen kostendekkend georganiseerd worden.

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Leidraad Lokale Netwerken

Leidraad Lokale Netwerken Leidraad Lokale Netwerken Januari 2016 Leidraad Lokale Netwerken stappenplan oprichting en formulieren Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 2 Voorwoord In dit boek staat informatie over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2015. Het boek gaat over

Nadere informatie

Voorlopig secretaris P.C. Meijer Mossel 16, 1775 JB Middenmeer 0227-503559; meijerpc@quicknet.nl www.seniorenhollandskroon.nl

Voorlopig secretaris P.C. Meijer Mossel 16, 1775 JB Middenmeer 0227-503559; meijerpc@quicknet.nl www.seniorenhollandskroon.nl jaarverslag 2011 1 Voorlopig secretaris P.C. Meijer Mossel 16, 1775 JB Middenmeer 0227-503559; meijerpc@quicknet.nl www.seniorenhollandskroon.nl JAARVERSLAG 2011 POLITIEKE PARTIJ HOLLANDS KROON AANLOOPPERIODE

Nadere informatie

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen,

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen, Aan: De voorzitters en secretarissen van de VVD-afdelingen in het gebied van het waterschap Hollandse Delta Kopie: De secretarissen van de Kamercentrales Zuid-Holland Middelharnis, 7 maart 2014 Onderwerp:

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks (CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks Afdeling Doetinchem e.o. 2014-2018 September/oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Uitgangspunten...4 1.1. Taken van een afdelingsbestuur...4 1.2. De functies

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem 2014 De VVD Kamer Centrale Haarlem Inhoud De... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Ondersteuning... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp 2013 Betrouwbaar, Betrokken en Besluitvaardig! Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter... 3 2. Terugblik op het jaar 2013... 4 2.1 Leden... 4 2.2 Bestuur...

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015

Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015 Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015 Mensbeelden, ideologieën, politieke partijen Politieke partijen Welke politieke partijen zijn er eigenlijk in Nederland en wat willen ze? Om antwoord

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8 Tweede Kamerverkiezingen groep 7 en 8 inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De Tweede Kamer 6 5. Kiezen 7 6. De uitslag 8 7. De meerderheid 9 8. Het kabinet 10 9. De oppositie

Nadere informatie

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1 Inhoud De VVD Kamercentrale Haarlem... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4 Communicatie en Public Relations...

Nadere informatie

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Naast kwantitatieve methoden in het onderzoek -een vraag stellen met antwoorden waaruit men kan kiezen en de resultaten in percentages worden uitgedrukt-

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat uitsluitend over: Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van Ootmarsum ALV Büchmania Organisatorische zaken, zoals aanmelden, route, lunch en

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

National Elections for the House of Representatives 2010

National Elections for the House of Representatives 2010 National Elections for the House of Representatives 2010 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 Datum december 2010 Auteur(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Aanbeveling 1: Er moet nu worden doorgepakt met het hervormen van de partijorganisatie

Nadere informatie

Gelderland Algemene Ledenvergadering

Gelderland Algemene Ledenvergadering Gelderland Algemene Ledenvergadering De volgende personen worden door het bestuur voorgedragen Voor de functie van vicevoorzitter Mevr. J.H.A (Anita) Sørensen uit Culemborg Beroep: Fractievoorzitter CDA

Nadere informatie

De SP fractie bezocht tijdens de 'Buurt OpStand' tour van december 2013 tot februari 2014 veel buurt en

De SP fractie bezocht tijdens de 'Buurt OpStand' tour van december 2013 tot februari 2014 veel buurt en BUURT OpStand BUURT OpStand De SP fractie bezocht tijdens de 'Buurt OpStand' tour van december 2013 tot februari 2014 veel buurt en bewonersinitiatieven in de stad. In de gesprekken wilden we er achterkomen

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Tiende nieuwsbrief. CDA e-mail nieuwsbrief 7 mei 2011. Met daarin: Eerste vergadering met Schagen, Zijpe en Harenkarspel

Tiende nieuwsbrief. CDA e-mail nieuwsbrief 7 mei 2011. Met daarin: Eerste vergadering met Schagen, Zijpe en Harenkarspel CDA e-mail nieuwsbrief 7 mei 2011 Tiende nieuwsbrief Met daarin: Eerste vergadering met Schagen, Zijpe en Harenkarspel Starterswoningen in Kerkbuurt Ruth Peetoom is nieuwe voorzitter CDA Besluit Haulo

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14 Haya van Somerenstichting Opleidingsgids 2011 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Opleiding en training 1.1 De Haya van Somerenstichting... 4 1.2 De doelstelling van de Haya van Somerenstichting... 4 1.3 Wat

Nadere informatie

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Voor: NPS/NOVA Hugo van der Parre Datum: 28 januari 2009 Project: 91804 Copyright: 2010. Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Water. Goed voor elkaar! Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie

Water. Goed voor elkaar! Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie Dit is een model profielschets voor ChristenUnie-kandidaten voor het algemeen en dagelijks bestuur van waterschappen. 1 Het model is opgesteld door

Nadere informatie

Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014. handreiking Presidium aan de onderhandelaars

Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014. handreiking Presidium aan de onderhandelaars Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014 handreiking Presidium aan de onderhandelaars Presidium gemeenteraad Woerden Januari 2014 Inleiding Het Presidium, zoals dat fungeerde in de raadsperiode van

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Wat deden we in 2013? Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg

Wat deden we in 2013? Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg Hierbij bied ik u het jaarverslag 2013 aan. Zoals u kunt lezen hebben wij als bestuur niet stil gezeten in 2013. Actief politiek bedreven en daarnaast aanwezig

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD 1 Inleiding. De gemeenteraad van Leeuwarden vindt het erg belangrijk dat de jeugd goed geïnformeerd wordt over wat de gemeente en de politiek

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen 2015 Algemene Beschouwingen 2015 -CDA Statenfractie Groningen- 24 juni 2015, alleen uitgesproken tekst is geldig Voorzitter, Vandaag spreken wij over de voorjaarsnota. Traditioneel een moment waarbij we spreken

Nadere informatie

Examen HAVO. Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl)

Examen HAVO. Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 9.00 12.00 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen;

Nadere informatie

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 Medio mei van dit jaar heeft RTV Maastricht het initiatief genomen om verkennende gesprekken te voeren met fractievoorzitters uit de Gemeenteraad

Nadere informatie

De Stichting Dier&Recht is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Ondergetekende is bevoegd namens de stichting te handelen.

De Stichting Dier&Recht is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Ondergetekende is bevoegd namens de stichting te handelen. Stichting Reclame Code Ter attentie van de Reclame Code Commissie Postbus 75684 1070 AR Amsterdam Amsterdam, 16 juli 2015 Geachte leden van de RCC, Hieronder treft u een klacht aan inzake aanprijzingen,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans.

Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans. Notulen vergadering 1 oktober 2008 Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans. Afwezig: Theo van Gasteren, Leonie Willemssen. 1. Opening

Nadere informatie

VERKIEZINGEN 2014. Draaiboek. Inhoud: - Inleiding - Planning - Budget - Opdracht kandidatencommissie - Profielen

VERKIEZINGEN 2014. Draaiboek. Inhoud: - Inleiding - Planning - Budget - Opdracht kandidatencommissie - Profielen VERKIEZINGEN 2014 Draaiboek Inhoud: - Inleiding - Planning - Budget - Opdracht kandidatencommissie - Profielen 5 e concept 20 maart 2013 Inleiding In deze notitie zijn de belangrijkste acties in de aanloop

Nadere informatie

3.1 Het Nederlandse kiesstelsel Politici hebben het mandaat van de kiezers om maatschappelijke kwesties te regelen Het kiesrecht is uitgebreid van:

3.1 Het Nederlandse kiesstelsel Politici hebben het mandaat van de kiezers om maatschappelijke kwesties te regelen Het kiesrecht is uitgebreid van: Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 3 Verkiezingen en kiesstelsels 3.1 Het Nederlandse kiesstelsel Politici hebben het mandaat

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Welcom Jaarverslag 2015

Welcom Jaarverslag 2015 Welcom Jaarverslag 2015 Voorwoord Het jaar voor ons jubileum is het jaar waarin we gewerkt hebben aan de verdere vernieuwing van Welcom Amsterdam. Een paar wapenfeiten om trots op te zijn: we ontwikkelden

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361 Initiatiefvoorstel Status: besluitvormend Agendapunt: * Onderwerp: Instelling Jongerenraad Datum: 22 juni 2015 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 361 Informant: Jan Rooijakkers j.rooijakkers@dalfsen.nl

Nadere informatie

Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest/Soesterberg (hierna PvdA Soest) Voorwoord

Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest/Soesterberg (hierna PvdA Soest) Voorwoord Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest/Soesterberg (hierna PvdA Soest) Voorwoord Soest, 15 mei 2011 Beste partijgenoten, Ik ben recentelijk namens de PvdA Soest naar een bijeenkomst geweest over

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Reputatiemanagement en CDA. Michael Sijbom, campagneleider/hoofd communicatie CDA

Reputatiemanagement en CDA. Michael Sijbom, campagneleider/hoofd communicatie CDA Reputatiemanagement en CDA Michael Sijbom, campagneleider/hoofd communicatie CDA Opzet presentatie 2 1. Trends en ontwikkelingen 2. Verkiezingen 2010: verval CDA en JPB 3. Wat doen bij reputatieschade

Nadere informatie

Trainingsaanbod 2012 (versie 8 maart)

Trainingsaanbod 2012 (versie 8 maart) Trainingsaanbod 2012 (versie 8 maart) Informatie bij: datum training Tijd Plaats Organisator Email organisator woensdag 14 maart 2012 Stromingen in de Politiek 1930-2200 Den Haag Inge Weel opleidingen@vvddenhaag.nl

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 13, nr. 5 DATUM: 29

Nadere informatie

Als je zelf klachten hebt over werk of een werksituatie, dan kun je een beroep doen op de Werknemersklachtenregeling.

Als je zelf klachten hebt over werk of een werksituatie, dan kun je een beroep doen op de Werknemersklachtenregeling. Een klacht, wat nu? Voorwoord Alle medewerkers in ons ziekenhuis zetten zich steeds zo goed mogelijk in voor een goede zorg- en dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat patiënten of bezoekers

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat over: Meld je aan voor de ALV en de wandeling in Ootmarsum Lessen van de dodo Activiteit zondag 3 mei a.s. Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving

Nadere informatie

RAPPORT Commissie VBV en lokale partijen

RAPPORT Commissie VBV en lokale partijen RAPPORT Commissie VBV en lokale partijen 1. DE OPDRACHT De opdracht aan de commissie Tijdens het voorjaarscongres van de VVD-Bestuurdersvereniging (hierna: VBV) op 29 mei 2015 heeft de ledenvergadering

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Maatschappijleer par. 1!

Maatschappijleer par. 1! Maatschappijleer par. 1 Iets is een maatschappelijk probleem als: 1. Het groepen mensen aangaat 2. Het samenhangt met of het is gevolg is van maatschappelijke verandering 3. Er verschillende meningen zijn

Nadere informatie

Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016. Dames en heren,

Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016. Dames en heren, Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016 Dames en heren, Allereerst hartelijk dank aan de Rob voor dit lezenswaardige rapport. Het doet me deugd dat de Rob zo veel punten heeft

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

#EXITPOLL BRABANT. Verslag van een exit poll bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 in de provincie Noord-Brabant.

#EXITPOLL BRABANT. Verslag van een exit poll bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 in de provincie Noord-Brabant. #EXITPOLL BRABANT Verslag van een exit poll bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 in de provincie Noord-Brabant. Mei 2011 Koen van der Krieken BA Dr. Marcel Boogers Dr. Julien van Ostaaijen

Nadere informatie

Advies Informatie Soest 2014

Advies Informatie Soest 2014 Advies Informatie Soest 2014 Geachte mevrouw Kemmerling, beste Yvonne, Bij deze heb ik het genoegen u mijn bevindingen in het kader van de informatie rond de vorming van een nieuw college in de gemeente

Nadere informatie

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING De Jan Schaper-leergang 2 Jan Schaper, in 1897 in Groningen gekozen als het eerste SDAP-raadslid in Nederland. Een van de 12 oprichters (de 12 apostelen) van de SDAP. Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

Het CDA waar wij voor staan. Dank u wel voor uw vertrouwen!

Het CDA waar wij voor staan. Dank u wel voor uw vertrouwen! 1 Het CDA waar wij voor staan Dank u wel voor uw vertrouwen! Ik ben echt vereerd dat u mij opnieuw mandaat geeft om uw voorzitter te zijn. Een mandaat om hard te blijven werken. Samen met u. Een mandaat

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

BB/U200900749 Lbr. 09/059

BB/U200900749 Lbr. 09/059 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Vacatures bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U200900749 Lbr. 09/059 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

Verkiezingsprocedure van het bestuur

Verkiezingsprocedure van het bestuur Verkiezingsprocedure van het bestuur Artikel 1 Het bestuur bestaat uit drie of vijf leden van wie er drie uit de bovenbouw moeten komen, deze drie zullen de functies voorzitter, penningmeester en secretaris

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

WERKGROEP CULTUURHISTORIE

WERKGROEP CULTUURHISTORIE Inhoud voor 2011 UITNODIGING... 2 AGENDA... 3 VERSLAG... 4 JAARVERSLAG 2011... 5 Werkgroep CultuurHistorie UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering van de WCH Dinsdag 10 april 2012 van 18.30-19.30

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom LIMBURG Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom Politieke uitspraak van het jaar - Limburg 3) Ik ben op alles voorbereid maar niet op politici die glashard

Nadere informatie