De Vrije Rotterdammer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Vrije Rotterdammer"

Transcriptie

1 De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam. Redactie: Kees de Gruiter (hoofdredacteur). Kopij: Bestuur: Coolhaven 224-a, 3024 AN Rotterdam, tel/fax: , Van de voorzitter De Rotterdamse VVD beraadt zich op de toekomst. Het slechte resultaat van de verkiezingen in maart 2006 vraagt om een herbezinning en een aanvalsplan om sterk terug te komen. Waarom hadden te weinig kiezers vertrouwen in de VVD? Hoe bereiken we de kiezer? Wat gaan we ze vertellen? En belangrijker: wat gaan ze ons vertellen? Tijdens de ledenvergadering van 15 maart zijn vier speerpunten besproken waarop de VVD zich moet concentreren: de koers, de profilering, de actieve leden en de immigrantengemeenschappen. Voor de nieuwe koers gaat een commissie onder mijn leiding een plan van aanpak maken op basis van een kritische beschouwing van het verkiezingsprogramma en de verkiezingsuitslagen waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken met de deelgemeentelijke fracties en besturen. Bij de profilering moet er speciale aandacht zijn voor de deelgemeenten waar we niet meer vertegenwoordigd zijn in de deelgemeente en we dus onzichtbaar kunnen worden in de politiek van de directe omgeving. Tijdens de campagne hebben veel leden zich als vrijwilliger ingezet om een goed resultaat te behalen. Vanzelfsprekend is de teleurstelling groot, ook bij de kandidaten die niet gekozen zijn, het campagneteam... Er worden nu allerlei activiteiten opgezet om te voorkomen dat zij afhaken en om te zorgen dat nieuwe leden ook actief worden. Met het jongerencampagneteam wordt een Ambassadorsclub opgezet die jongeren met de praktische liberale politiek in aanraking brengt, maar ook alle anderen die actief zijn geweest of dat willen worden, kunnen rekenen op aansprekende activiteiten. Rotterdammers uit de immigrantengemeenschappen hebben massaal op de PvdA gestemd. Juist daaruit komen ondernemende mensen voort die de liberale waarden van het vrije individu en de eigen verantwoordelijkheid. Toch slagen we er onvoldoende in om deze nieuwe vrije Rotterdammers aan ons te binden. Ook daarop komen we in actie, niet om voormannen met een achterban vol stemmen te zoeken, maar om te laten zien dat de VVD een volkspartij is voor iedereen. Met deze aanpak hoopt en verwacht het bestuur dat het liberale geluid in Rotterdam zal klinken en gehoord zal worden. Simone Wolthuis Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Rotterdam en Politiek Café De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Rotterdam wordt gehouden op maandag 15 mei 2006 in Land van Waas, van Vollenhovenstraat 15c, te Rotterdam. De ALV begint om uur en het Politiek Café om uur. Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen verslagen vergaderingen 13 en 15 maart Jaarverslag 2005 Rekening en Verantwoording 2005 d.m.v. Financieel Jaarverslag 2005 Verslag van de kascommissie Decharge Bestuur voor het gevoerde financiële beleid Decharge leden kascommissie 2005 Benoeming leden en plaatsvervangende leden van de kascommissie 2006 Begroting Benoeming afgevaardigden naar de Algemene Ledenvergaderingen van de VVD 5. Bestuursmutaties: Benoeming Penningmeester en Bestuurslid PR 6. Ontwerp Technisch Advies Provinciale Staten 7. Voorlopige groslijst Rotterdamse kandidaten Provinciale Staten 8. Voorlopige groslijst Rotterdamse kandidaten Eerste Kamer 9. Voorlopige groslijst Rotterdamse kandidaten Tweede Kamer 10. Uit de gemeenteraad 11. W.v.t.t.k., 12. Rondvraag 12. Politiek Café, 13. Sluiting Politiek Café Ter afsluiting van de ALV vindt een Politiek Café plaats. Tijdens dit Politiek Café zal aan de hand van een aantal stellingen worden besproken welke standpunten Rotterdam zal innemen ten aanzien van het visiedocument Veiligheid, mede op basis van de zowel door Rotterdam, als door andere afdelingen ingediende amendementen, die tijdens de landelijke ALV op 19 en 20 mei a.s. in Noordwijkerhout aan de orde zullen worden gesteld. Vanaf 4 mei is het jaarverslag 2005 beschikbaar. Indien u een exemplaar wenst te ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken bij het secretariaat, Marja Kleiwegt, door een te sturen naar of door telefonisch contact op te nemen op Tevens kunt u hier vanaf 6 mei het visiedocument Koers opvragen.

2 2 De Vrije Rotterdammer, mei 2006 George bedankt! Door Minus Polak In 1970 werd George onze fractieassistent, het zesde lid dus van onze vijfmansfractie. Aanstonds werd er - naar aanleiding van de meestal milde maar soms wat cynische suggesties van de assistent - iets gestructureerder gewerkt. Dat was maar goed ook want de Rotterdamse politiek stond in 1977 op het punt om zich te transformeren in een afstotelijk systeem van onbarmhartige dwingelandij der almachtige PvdA. Nog in 1974 deed George doctoraal examen staatkundige economie, vermoedelijk daarbij zeer geruggesteund door de praktijklessen van zijn trotse fractievrienden George werd gemeenteraadslid en de PvdA kreeg de absolute meerderheid. George brandde los. Met vasthoudendheid, oplettendheid en deskundigheid ging hij aan de slag. Het was een groot genoegen naar hem te kijken en te luisteren. Een heel enkele keer wat al te wild maar doorgaans keurig binnen de grenzen. Zelf schreef hij in zijn uittredingsbrief aan de Burgemeester in 1977 dat het optreden van dat eenzijdig samengestelde College vaak ergernis en soms bewondering, maar nooit verveling bij hem opriep. Hij meende dat het nooit zo ver had mogen komen: een stad zonder kapsones vraagt om een college zonder kapsones; en dit college zit daar vol van. Zijn toenmalige afscheidsbrief is een juweel, zij het hier en daar wat overtrokken. Maar het blijft kostelijke lectuur De VVD en de Coolsingel lokken. George wordt weer raadslid en is inmiddels compagnon van de makelaarsfirma Zadelhoff. De politiek is wat rustiger en George is wat ouder. Er is bijna geen onderwerp van gemeentelijke zorg dat niet door George is besproken in de periode tot 1986, - knap, gevat, gedurfd vaak, een meester op het floret der interruptie, een ruiter langs de grote lijn. In 1986 wordt het hem te druk en verlaat hij het strijdperk. Hij wordt teruggeroepen in Mag ik mij ontslagen achten van het beschrijven van wat de liberalen meemaakten in de periode tot half maart 2006? U hebt dit allen van nabij kunnen volgen. Het dramatische verkiezingsresultaat bracht George ertoe om niet alleen als fractievoorzitter terug te treden maar ook de raad te verlaten. Was dat nodig? Was dat verstandig? Was het een Sternstunde in de geschiedenis van de Rotterdamse VVD? Alleen de laatste vraag durf ik volmondig met ja te beantwoorden. Ja, het vaarwel van George heeft veel emotionele trekken. Ik vraag mij af of dat voldoende tot uiting is gekomen in die VVD vergadering van 15 maart jongstleden. Een kort woord van de voorzitter, een bos bloemen voor George, veel stoom die afgeblazen wilde worden. Maar geen toespraakje waarin op de geweldige staat van dienst van de vertrekkende liberaal werd gewezen. Ik voel steeds meer dat ik, die aan het begin van Georges politieke loopbaan stond, op die avond iets had moeten zeggen. Ik heb mijn plicht verzaakt en probeer door dit pennenvruchtje mijn schuld in te lossen. De afdeling voorlichting van het stadhuis heeft alle gemeenteraadskandidaten van 2006 of eerder gevraagd in hun curriculum vitae aan te geven wat hun motivatie mocht zijn om lid te worden van de raad. George vult in a) een geweldige stad helpen mee te besturen en b) voorzitter worden van een tienmansfractie, ha, ha. Het antwoord sub a is niet verrassend. En sub b? Thorbecke zei al dat liberalen te vroeg wijs zijn en te vroeg het licht zien. Ha ha! George optima meritus est de re publica Roterodamensi. Als hij een volledige opleiding had gehad, zou hij begrijpen wat ik bedoel.

3 De Vrije Rotterdammer, mei Zelfbewust en liberaal de stad in Door Mark Harbers, fractievoorzitter VVD De dreun was hard. Ondanks vier jaar hard werken aan een liberaal Rotterdam hebben de Rotterdamse kiezers ons niet zien staan. In de gemeenteraad zijn we weer een zetel kwijtgeraakt en geëindigd op 3. In de deelgemeenten kwam de klap nog harder aan, met triest voorop de deelgemeenten Feyenoord en Charlois waarin de VVD deze periode niet in de raad vertegenwoordigd is. De nieuwe fractie zal dus nog harder moeten werken om ons liberale geluid te laten horen. Jeannette Baljeu, Stefan Hulman en ik zijn er klaar voor. Samen, naar ik hoop, met de deelgemeenteraadsleden en vele vrijwilligers in de Rotterdamse VVD-achterban. Na de verkiezingen hebben we met elkaar uitgewisseld wat de oorzaken geweest konden zijn voor het slechte verkiezingsresultaat. Aan de inzet van de vrijwilligers heeft het in ieder geval niet gelegen. Evenmin aan de organisatie van de campagne. Want beiden stonden als een huis. Landelijke trends kunnen een rol hebben gespeeld, maar we verschuilen ons er niet achter omdat Rotterdam juist de afgelopen periode veel medewerking kreeg van de landelijke VVD. Natuurlijk had de verkiezingsstrijd in Rotterdam al snel het karakter van een tweestrijd tussen Leefbaar Rotterdam en de PvdA, waarin alle andere partijen er niet meer toe leken te doen. Maar los daarvan hebben we veel opdrachten voor de komende jaren. De VVD is er voor elke Rotterdammer die iets van zijn leven wil maken. Te veel mensen in de stad, autochtoon en allochtoon, zien dat nog niet bij de VVD maar moeten dat de komende jaren wel in ons gaan herkennen. Met z n allen zullen we zelfbewust liberaal de stad in gaan. Niet achter de brede rug van de ene partij, of in de bijwagen van een ander. Maar gewapend met onze eigen denkbeelden en liberale idealen, en gevoed door wat Rotterdammers ons te vertellen hebben. Direct na de verkiezingen gaf George van Gent aan dat hij de verantwoordelijkheid nam voor het slechte verkiezingsresultaat. Hij heeft geen zitting genomen in de nieuwe gemeenteraad. Het getuigt van moed om zo n besluit te nemen. Op deze plek wil ik hem hartelijk bedanken voor zijn grote inzet als fractievoorzitter in de afgelopen raadsperiode en als lijsttrekker bij de verkiezingen. Een week na de verkiezingen begonnen de coalitieonderhandelingen. De gemeenteraadsfractie heeft daarbij slechts één toetssteen: ons verkiezingsprogramma. In een coalitie moeten we er dus toe doen en dat moet zichtbaar zijn in een akkoord waarin ons VVD-programma voldoende ingebed is. Het gaat ons daarbij om support voor hardwerkende Rotterdammers die iets van hun leven willen maken, die perspectief willen. En daarbij soms een zetje kunnen gebruiken. Veiligheid voor iedereen staat daarbij voorop. Het gaat om een stad die ondernemers koestert, om de banen te creëren die we hard nodig hebben. Om een Rotterdam met minder regels, minder overheidsbemoeienis waar mensen het prima zelf kunnen en de juiste overheidsbemoeienis als dat gepast is. Om een gemeente die waar voor zijn geld levert (en de belastingen niet verhoogt). Om een stad die goed bereikbaar is en er prachtig uit gaat zien. Een stad die de juiste huizen bouwt, vooral om midden en hogere inkomens aan de stad te binden. En vooral om kansen voor kinderen en jongeren om hun talenten te gebruiken. De eerste pogingen verliepen moeizaam. Leefbaar Rotterdam besloot niet aan een coalitie mee te doen. Informateur Piet Boekhoud probeerde aanvankelijk, op verzoek van de PvdA, een coalitie te smeden van PvdA, VVD, CDA en de SP. Een coalitie met de uitersten van de Rotterdamse politiek; voor de VVD ondenkbaar. Na een aantal weken van moeizame verkennende gesprekken besloot onze fractie, net als de SP, dat deze combinatie inderdaad onwerkbaar was. Er kwamen dus geen onderhandelingen over deze combinatie. Na wederom een verkennende ronde onderhandelen we sinds half april met CDA, PvdA en GroenLinks. Medio mei levert dat hopelijk een coalitieakkoord op waarin wij ons herkennen en een college met, naar het zich laat aanzien, twee VVD-wethouders. En dan kunnen we écht aan de slag. Om in 2010 de support te verdienen van iedereen die iets van zijn leven wil maken en ons daardoor te versterken in Rotterdam. Via de website, en in het volgende nummer van De Vrije Rotterdammer, is het actuele nieuws over de collegevorming te volgen.

4 4 De Vrije Rotterdammer, mei 2006 Er moet meer geborreld worden... Door Ruud Kruip, Voorzitter Commissie Inhoudelijke Discussie Borrelen en de VVD; het is onafscheidelijk. Er moet meer geborreld worden, in letterlijke en figuurlijke zin, maar vooral geestelijk geborrel in de vorm van discussie. Succesvolle ondernemingen ontstaan vaak uit irritatie, met de overtuiging dat iets beter kan. VVD Rotterdam kan ook beter en haar leden kunnen hierin van grote toegevoegde waarde zijn: de Commissie Inhoudelijke Discussie. Een commissie dus die de inhoudelijke discussie bevordert. In maart ben ik geïnstalleerd als bestuurslid Kamercentrale met als taak de Commissie Inhoudelijke Discussie definitief op de Rotterdamse politieke kaart te zetten. Enerzijds ben ik een team aan het vormen om deze opgave op te kunnen pakken, anderzijds heb ik mij de afgelopen weken bezig gehouden met het schrijven van een visiedocument. Mijn doel van de Commissie Inhoudelijke Discussie is alle leden de mogelijkheid bieden hun mening te ventileren en een bijdrage te leveren aan het beleid dat VVD Rotterdam zou moeten voeren. Dat moet leiden naar een groter vertrouwen in en draagvlak voor VVD Rotterdam bij bestaande (en tevreden) leden en naar extra nieuwe leden. Daarnaast wil ik meer (passieve) leden over de drempel (die het VVD-clubje nou eenmaal heeft en wat altijd zal blijven) heen helpen, om zich aan te sluiten bij de reeds actieve leden. Leden binden aan elkaar in het vertrouwen kennis tussen beide uit te (kunnen) wisselen en vooral te enthousiasmeren om actiever te zijn in locale politiek. Daartoe staat het volgende op de agenda: ledenwerving en -behoud: contact opnemen met alle leden! het organiseren van informele borrels en andere informele activiteiten. het organiseren van discussieavonden en het opzetten van en invulling geven aan een debatingclub. Activiteiten zonder actieve leden zijn geen activiteiten, discussie met gelijkgestemden is geen discussie et cetera. Ik daag u dus uit met mij de uitdaging aan te gaan: er moet meer geborreld worden! (het visiedocument is op te vragen bij het secretariaat van de VVD) Provinciale Statenverkiezingen Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de Centrale Ledenvergaderingen op 19 juni en 12 oktober 2006 van de provinciecentrale Zuid-Holland. In de vergadering van maandag 19 juni zal het uiteindelijke technisch advies worden vastgesteld en zal ook de lijsttrekker zich presenteren. Deze vergadering is van uur tot uur in Cultureel centrum het Kruispunt, Middenbaan 111, te Barendrecht. Het definitieve verkiezingsprogramma wordt tijdens de vergadering op donderdag 12 oktober vastgesteld. Aanvang van deze vergadering is uur in het Golden Tulip Hotel Toor, Stationsplein 2, te Alphen aan den Rijn. In de afgelopen periode konden VVD-leden in de provincie Zuid-Holland zich opgeven voor het lijsttrekkerschap voor de verkiezingen voor provinciale staten in Daar alleen hr F.D. (Erik) van Heijningen uit Dordrecht zich kandidaat heeft gesteld, vindt er geen ledenraadpleging plaats. Dat betekent dus dat hr F.D. van Heijningen volgend jaar de VVD-kandidatenlijst zal aanvoeren. Tot 14 mei 2006, uur kunnen leden zich aanmelden als kandidaat voor een plaats op de lijst van de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen. De ledenvergadering besluit welke leden, die zich hebben opgegeven voor de kandidatenlijst, worden doorgestuurd naar het bestuur van de provinciecentrale. De ledenvergadering moet dus akkoord gaan met de kandidaatstelling van deze personen. De kandidaatstellingscommissie is als volgt samengesteld: hr Ed Sinke (voorzitter), (kamercentrale Zuid- Holland-Noord), hr Bert Hubert (kamercentrale Den Haag) mw Marjolijn Bergmann (kamercentrale Dordrecht), hr Maarten van de Donk kamercentrale Rotterdam) De verkiezingsprogrammacommissie is als volgt samengesteld: Leden: hr Jan Anthonie Bruijn (voorzitter), hr Floor Vermeulen (secretaris), mw Irma Gehner, mw Jon Hermans, hr Peter Tanamal, hr Michel de Visser, mw Adriënne Vriesendorp, hr Ronald Vuyk, hr Herman Wilmer, hr Joost Rutteman -Adviseurs vanuit de Statenfractie: hr Frederik van der Dussen, hr Marco van der Sloot, hr John Waalring, hr Erik van Heijningen.

5 De Vrije Rotterdammer, mei Van de hoofdredacteur Op 1 mei 2006 stond het Westelijk Handelsterrein vol met zo n achthonderd VVD leden en belangstellenden die kwamen kijken en luisteren naar het debat tussen de drie kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen op 16 mei De sfeer was uitstekend en een groot deel van het publiek had duidelijk nog geen definitieve keus gemaakt. Dezelfde mensen die applaudisseerden als een kandidaat een sterk punt maakte, riepen boe als diezelfde kandidaat over de schreef ging. Ik vond dat Mark Rutte fouten maakte, maar het per saldo het beste deed. Jelleke Veenendaal was heel verfrissend en ging er vanuit haar underdog positie stevig tegenaan. Rita Verdonk hield zich goed staande tegen de (volgens Rutte zelf) vileine confrontatie met vermeend zwalken, maar zij verschool zich te veel achter Ben Verwaaijen, de CEO van British Telecom, die het verkiezingprogramma schrijft, zodra zij werd bevraagd op terreinen waarop zij zich onzeker voelde. Rita is niet rechtser dan Mark. Als ik rechts definieer als het streven naar een kleine overheid en veel eigen verantwoordelijkheid voor het individu, moet Mark s plan om de bijstand af te schaffen voor mensen die kunnen werken, behoorlijk rechts genoemd worden. Maar Rita appelleert aan de steeds breder gevoelde overtuiging dat wetten moeten worden uitgevoerd. Links komt steeds op voor gelukszoekers die zich niets aantrekken van onze wetten en rechterlijke uitspraken terwijl je ze nooit hoort over de mensen die het proberen en zich neerleggen bij de uitspraak van een rechter: pech gehad. Als Rita er in slaagt om duidelijk te maken dat bij haar de brutalen niet de halve wereld hebben, zal zij zeker veel stemmen trekken. Maar links komt ook op voor mensen die liever thuis in de bijstand zitten dan dat zij zich s morgens om half acht bij de Roteb melden met een bezem, terwijl je ze nooit hoort over de mensen van de Roteb die er trots op zijn dat zij zelfstandig in hun inkomen voorzien. Ik weet niet wie de partij het grootst maakt, maar daar laat ik mij niet door leiden. De linkse partijen koketteren met het liberale gedachtegoed en trekken stemmen van de vooruitstrevende kosmopolitische achterban van de VVD. Aan de conservatieve provinciale kant knabbelen Wilders en Pastors aan de achterban. De ene vleugel dek je af met Mark. De andere met Rita. Waar zit de grootste bedreiging? Is het erg als er een boze witte mannenpartij van vijf, zes, acht zetels naast de conservatieve flank van de partij zit? Is dat erger dan een groter links blok? Ik weet niet wie de VVD de meeste zetels kan bezorgen, maar voor het land is het belangrijk dat het linkse blok zo klein mogelijk blijft en dat de VVD nodig is om het land te besturen. De kans daarop is het grootst als Mark Rutte lijsttrekker wordt. Mijn stem gaat daarom naar Mark. Kees de Gruiter Links is big government en weinig eigen verantwoordelijkheid voor het individu. Rechts is small government en veel eigen verantwoordelijkheid voor het individu. Behoudend betekent dat het individu ondergeschikt is aan een verband: (de stam, de familie, de kerk, de vakbond, het ov, het volk, de partij...). Vooruitstrevend gaat voor de optimale vrijheid van het individu dat zijn aspiraties niet ondergeschikt maakt aan het streven van grotere verbanden.

6 6 De Vrije Rotterdammer, mei 2006 De verhoudingen in Hoek van Holland zijn als volgt: PvdA 5 zetels (+2), CDA 5 zetels (gelijk door restzetel), VVD 2 zetels (-2), Lijst Spaans 1 zetel (+1) Zuur is als de kiezer voorbij gaat aan een VVD die anderhalf jaar geleden met succes is gaan puinruimen nadat CDA en PvdA uiteen waren gegaan. Niet op basis van programmatische inzichten maar persoonlijke geschillen. De VVD heeft de deelgemeentelijke financiën weer op orde gemaakt en gezorgd dat plannen in werking konden worden gezet. Als je dan op twee stemmen na een restzetel misloopt is dit extra zuur. Nog nooit is er zoveel inzet gepleegd tijdens een campagne. Landelijke invloeden zijn de belangrijkste negatieve factor. Tijdens de eerste coalitiebesprekingen is een bewuste stap teruggedaan. PvdA en CDA de gelegenheid gevend recht te doen aan de wil van de kiezer. Opnieuw is gebleken dat VVD Hoek van Holland samenwerking tussen genoemde partijen nu niet mogelijk is. Vandaar dat de VVD opnieuw is betrokken bij de onderhandelingen. De VVD heeft haar verantwoordelijkheid genomen door de gesprekken op positieve en objectieve wijze te beginnen en af te ronden. Na gesprekken met alle partijen, heeft de VVD een bewuste keuze gemaakt voor samenwerking met het CDA. Uitgangspunt is het eigen verkiezingsprogramma van de VVD. Vernieuwing, transparantie en vertrouwen zijn hierin belangrijke uitgangspunten. De PvdA wordt bedankt voor hun positieve en constructieve bijdrage tijdens de coalitiebesprekingen en de VVD verwacht deze positieve houding terug te zien gedurende de komende coalitieperiode. De VVD gaat, net als het CDA, twee portefeuillehouders leveren. Wie dat zijn is nog niet bekend. VVD vormt coalitie in het Centrum met Leefbaar Rotterdam en CDA Na onderhandelingen met en zonder lunch, in hotellobby en in souterrain, aan tafel en aan de telefoon, met hartkloppingen en schaterlach, was de coalitie van de Centrumraad in Rotterdam op 5 april een feit. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door John Struijlaard (Leefbaar Rotterdam) als voorzitter en Marjolijn Masselink (VVD) en Joep Janssens (CDA). Belangrijke overeenkomsten die de coalitie hebben doen slagen waren haar gezamenlijke visie op welzijnsbeleid, zichtbaarheid van de Centrumraad voor de bewoners en een daadkrachtige bestuurscultuur. Tijdens de Centrumraadsvergadering van 24 april 2006 is het coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, de VVD en het CDA gepresenteerd. Uitgangspunt van het akkoord is een centrum voor iedereen die er voor kiest om in de grote stad te wonen en te werken, en daar wil genieten van zijn vrijheid. Een centrum waar het goed ondernemen is en waar een bezoeker zich welkom voelt. De VVD-fractie bestaat uit het tandem Rutteman-Van der Horst. Joost Rutteman brengt zijn ervaring mee uit de vorige Centrumraadsperiode en is fractievoorzitter. Richard van der Horst zet verse trapkracht in en neemt een flinke dosis ervaring mee als fractiemedewerker van de gemeenteraadsfractie van de VVD. Voor meer info: Er is in 2006 veel te beleven bij de VVD Rotterdam

7 De Vrije Rotterdammer, mei Coalitie PvdA-VVD in Kralingen-Crooswijk In Kralingen-Crooswijk heeft de VVD een zetel verloren en is gezakt van 4 naar 3 zetels. Grote winnaars waren PvdA (van 5 naar 8) en Leefbaar Rotterdam (van 0 naar 4). De grootste verliezer was Leefbaar Kralingen-Crooswijk (van 6 naar 1). Namens de VVD wordt Michel de Visser vice-voorzitter van de deelgemeente met de portefeuille: welzijn, sport en recreatie, kunst en cultuur en financiën. Er komt een dagelijks bestuur bestaande uit drie personen en de andere twee posten worden door de PvdA ingevuld. Omdat de PvdA weinig heil zag in een samenwerking met Leefbaar Rotterdam, zijn ze als eerste met de VVD gaan praten en dat heeft uiteindelijk tot een coalitie geleid. Erg gemakkelijk ging dat aanvankelijk niet. Als VVD wilden we alleen meedoen als we in elk geval één van de pijlers: buitenruimte/ruimtelijke ordening, welzijn of veiligheid volledig in portefeuille konden krijgen. Bovendien moesten er voor ons ook voldoende VVD-punten in het bestuursakkoord terugkomen. Uiteindelijk zijn we er behoorlijk uitgekomen. Het bestuursakkoord is voldoende liberaal. Er komt alleen betaald parkeren als dat iets oplost en in gebieden met hoge parkeerdruk worden indien mogelijk extra plaatsen aangelegd. De sloop en wederopbouw van Nieuw Crooswijk gaat door en er wordt stevig ingezet op veiligheid. Zo zal ondermeer de mogelijkheid voor cameratoezicht onderzocht worden. Verder is afgesproken dat alle financiële meevallers in de komende vier jaar besteed zullen worden aan de buitenruimte. Coalitie Hoogvliet doet recht aan verkiezingsuitslag De vorming van een coalitie tussen IBP en PvdA doet recht aan de verkiezingsuitslag. De verhoudingen in de deelraad veranderen hierdoor wel. Zo kon de vorige coalitie van IBP en CDA rekenen op 14 zetels, terwijl de nieuwe coalitie op 16 zetels stoelt. Het gevolg hiervan is een zeer kleine oppositie van 3 zetels, waarvan 2 voor het CDA en 1 voor de VVD. De VVD voelt zich prima thuis in de oppositie. Het biedt de unieke gelegenheid een herkenbaar, onafhankelijk en liberaal geluid te laten horen over de zaken die voor Hoogvliet van belang zijn. Van de coalitie mag veel worden verwacht. Enerzijds een voortzetting van beleid, omdat we in Hoogvliet nu eenmaal werken aan een langlopende vernieuwingsoperatie. Anderzijds is het hoog tijd voor nieuwe initiatieven op het gebied van jeugd en jongerenbeleid, een meer open proces van integratie, het verbeteren van de economische structuur en het vasthouden en versterken van de veiligheid en leefbaarheid in de Hoogvlietse buurten.

8 8 De Vrije Rotterdammer, mei 2006 Er is in 2006 veel te beleven bij de VVD Rotterdam Ook in 2006 biedt de VVD Rotterdam haar leden en geïnteresseerden wederom een gevarieerd aanbod van cursussen en trainingen. Hierbij treft u een overzicht van alle cursussen die worden aangeboden. Dinsdag 16 en 23 mei Parlementair Debatteren In deze training wordt het debatteren aangeleerd en geoefend aan de hand van de regels van het parliamentary debating. Een geweldig leuke, interactieve en leerzame training voor zowel nieuwe leden als ervaren politici. Donderdag 1 juni Geschiedenis van het liberalisme We kennen natuurlijk allemaal Thorbecke wel, maar wie was hij nu echt en wat heeft hij betekend voor ons land? Hoe is het liberalisme als politieke stroming ontstaan? (Her)ontdek de geschiedenis van de VVD! Donderdag 8 juni Liberale waarden Na een uitleg van en discussie over de grondslagen van het liberalisme is er uitgebreid gelegenheid om aan de hand van stellingen te discussiëren. Waarom is uw mening liberaal? Dit en hoe uw mening het best te onderbouwen leert u bij deze cursus. Dinsdag 20 en donderdag 22 juni Discussietechnieken 1 Denkt u tijdens discussies ook weleens: Had ik dat maar gezegd!. Door het aanleren van de regels en principes van de discussie zal dit u niet zo snel meer overkomen. Ook tijdens deze training is er uitgebreid ruimte voor discussie waarin onder andere aandacht wordt besteed aan actief luisteren, argumenteren en reageren. Dinsdag 22 augustus Politieke stromingen Waarin verschilt de VVD van bijvoorbeeld het CDA en D66 en waarom zijn we het eigenlijk zo vaak inhoudelijk oneens met Wouter Bos en de SP? In deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in de overeenkomsten en verschillen van de verschillende politieke stromingen in Nederland. Dinsdag 10 en donderdag 12 oktober Discussietechnieken 2 Nadat we u tijdens de cursus discussietechnieken 1 enthousiast hebben gemaakt over het discussiëren, leert u tijdens deze training onder andere omgaan met conflicten, de kunst van het onderhandelen en het herkennen en pareren van oneerlijke discussiemethoden. Donderdag 16 en dinsdag 21 Presentatietechnieken 1 Het houden van een goede presentatie en het spreken in het openbaar is lang niet zo eenvoudig als ervaren sprekers soms wel doen denken. Tijdens deze training krijgt u de kennis aangereikt om uw presentatietechniek te verbeteren. De aangeleerde kennis zal uitgebreid geoefend worden, want al doende leert men het meest!! Donderdag 7 december Liberalisme in de praktijk Deze cursus is het vervolg op de cursus liberale waarden. Het is een zeer praktijkgerichte cursus waarin door middel van discussie aan de hand van stellingen wordt geoefend met het liberaal onderbouwen van uw standpunt. Een vaardigheid die u in uw rol als politiek actief burger dagelijks in de praktijk kunt brengen!!!! Dinsdag 12 december Liberale theorieën Dit is dè cursus voor mensen die echt eens diep willen ingaan op de grondslagen van het liberalisme. Waarom vinden we nu eigenlijk ècht wat we vinden en is ons liberale manifest eigenlijk wel liberaal? Een hoogstaande cursus voor iedereen die het liberalisme een warm hart toedraagt. U ziet het, u hoeft zich in 2006 niet te vervelen! Ook in 2006 is het de VVD Rotterdam in samenwerking met de Haya van Somerenstichting weer gelukt deze cursussen voor een zeer aantrekkelijke prijs aan te bieden. De deelnemersbijdrage voor een ééndaagse cursus bedraagt 20,- en voor een tweedaagse cursus 40,-. Dit is inclusief koffie/thee en cursusmateriaal. De cursussen vinden plaats in wijkgebouw de Middelburgt, Plein 1953 in Rotterdam-Zuid. Deze lokatie is zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar en is ook goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Inschrijving voor één of meer van de bovenstaande cursussen kan via het secretariaat van de VVD Rotterdam, Coolhaven 224A, Rotterdam of per via U stuurt dan uw naam, adres, telefoonnummer en de cursus waarvoor u wilt inschrijven. Bij niet opkomen of korter dan twee weken voor aanvang van de cursus afmelden is de gehele deelnemersbijdrage verschuldigd. Dit om financieel verlies voor de partij te voorkomen aangezien de cursussen kostendekkend georganiseerd worden.

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Uit de koker van Uit de koker van Praktijken van verkokering en ontkokering Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Vereniging van Overheidsmanagement Den Haag,

Nadere informatie

Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing

Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing 10e jaargang, nummer 1 maart 2012 Rotterdamse werklozen moeten aan de slag in de kassen pagina 10 Chris van der Meulen sprak met de Rotterdamse Occupy pagina 4 Op de helft... fractieleden kijken terug

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS

ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS Ontspoort nummer 34 oktober 2008 ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS ALGEMENE LEDENVERGADERING DATUM: WOENSDAG 19 NOVEMBER PLAATS: STAYOKAY, TIMORPLEIN 21 AANVANG: 19:30

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie