De Vrije Rotterdammer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Vrije Rotterdammer"

Transcriptie

1 De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam. Redactie: Kees de Gruiter (hoofdredacteur). Kopij: Bestuur: Coolhaven 224-a, 3024 AN Rotterdam, tel/fax: , Van de voorzitter De Rotterdamse VVD beraadt zich op de toekomst. Het slechte resultaat van de verkiezingen in maart 2006 vraagt om een herbezinning en een aanvalsplan om sterk terug te komen. Waarom hadden te weinig kiezers vertrouwen in de VVD? Hoe bereiken we de kiezer? Wat gaan we ze vertellen? En belangrijker: wat gaan ze ons vertellen? Tijdens de ledenvergadering van 15 maart zijn vier speerpunten besproken waarop de VVD zich moet concentreren: de koers, de profilering, de actieve leden en de immigrantengemeenschappen. Voor de nieuwe koers gaat een commissie onder mijn leiding een plan van aanpak maken op basis van een kritische beschouwing van het verkiezingsprogramma en de verkiezingsuitslagen waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken met de deelgemeentelijke fracties en besturen. Bij de profilering moet er speciale aandacht zijn voor de deelgemeenten waar we niet meer vertegenwoordigd zijn in de deelgemeente en we dus onzichtbaar kunnen worden in de politiek van de directe omgeving. Tijdens de campagne hebben veel leden zich als vrijwilliger ingezet om een goed resultaat te behalen. Vanzelfsprekend is de teleurstelling groot, ook bij de kandidaten die niet gekozen zijn, het campagneteam... Er worden nu allerlei activiteiten opgezet om te voorkomen dat zij afhaken en om te zorgen dat nieuwe leden ook actief worden. Met het jongerencampagneteam wordt een Ambassadorsclub opgezet die jongeren met de praktische liberale politiek in aanraking brengt, maar ook alle anderen die actief zijn geweest of dat willen worden, kunnen rekenen op aansprekende activiteiten. Rotterdammers uit de immigrantengemeenschappen hebben massaal op de PvdA gestemd. Juist daaruit komen ondernemende mensen voort die de liberale waarden van het vrije individu en de eigen verantwoordelijkheid. Toch slagen we er onvoldoende in om deze nieuwe vrije Rotterdammers aan ons te binden. Ook daarop komen we in actie, niet om voormannen met een achterban vol stemmen te zoeken, maar om te laten zien dat de VVD een volkspartij is voor iedereen. Met deze aanpak hoopt en verwacht het bestuur dat het liberale geluid in Rotterdam zal klinken en gehoord zal worden. Simone Wolthuis Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Rotterdam en Politiek Café De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Rotterdam wordt gehouden op maandag 15 mei 2006 in Land van Waas, van Vollenhovenstraat 15c, te Rotterdam. De ALV begint om uur en het Politiek Café om uur. Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen verslagen vergaderingen 13 en 15 maart Jaarverslag 2005 Rekening en Verantwoording 2005 d.m.v. Financieel Jaarverslag 2005 Verslag van de kascommissie Decharge Bestuur voor het gevoerde financiële beleid Decharge leden kascommissie 2005 Benoeming leden en plaatsvervangende leden van de kascommissie 2006 Begroting Benoeming afgevaardigden naar de Algemene Ledenvergaderingen van de VVD 5. Bestuursmutaties: Benoeming Penningmeester en Bestuurslid PR 6. Ontwerp Technisch Advies Provinciale Staten 7. Voorlopige groslijst Rotterdamse kandidaten Provinciale Staten 8. Voorlopige groslijst Rotterdamse kandidaten Eerste Kamer 9. Voorlopige groslijst Rotterdamse kandidaten Tweede Kamer 10. Uit de gemeenteraad 11. W.v.t.t.k., 12. Rondvraag 12. Politiek Café, 13. Sluiting Politiek Café Ter afsluiting van de ALV vindt een Politiek Café plaats. Tijdens dit Politiek Café zal aan de hand van een aantal stellingen worden besproken welke standpunten Rotterdam zal innemen ten aanzien van het visiedocument Veiligheid, mede op basis van de zowel door Rotterdam, als door andere afdelingen ingediende amendementen, die tijdens de landelijke ALV op 19 en 20 mei a.s. in Noordwijkerhout aan de orde zullen worden gesteld. Vanaf 4 mei is het jaarverslag 2005 beschikbaar. Indien u een exemplaar wenst te ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken bij het secretariaat, Marja Kleiwegt, door een te sturen naar of door telefonisch contact op te nemen op Tevens kunt u hier vanaf 6 mei het visiedocument Koers opvragen.

2 2 De Vrije Rotterdammer, mei 2006 George bedankt! Door Minus Polak In 1970 werd George onze fractieassistent, het zesde lid dus van onze vijfmansfractie. Aanstonds werd er - naar aanleiding van de meestal milde maar soms wat cynische suggesties van de assistent - iets gestructureerder gewerkt. Dat was maar goed ook want de Rotterdamse politiek stond in 1977 op het punt om zich te transformeren in een afstotelijk systeem van onbarmhartige dwingelandij der almachtige PvdA. Nog in 1974 deed George doctoraal examen staatkundige economie, vermoedelijk daarbij zeer geruggesteund door de praktijklessen van zijn trotse fractievrienden George werd gemeenteraadslid en de PvdA kreeg de absolute meerderheid. George brandde los. Met vasthoudendheid, oplettendheid en deskundigheid ging hij aan de slag. Het was een groot genoegen naar hem te kijken en te luisteren. Een heel enkele keer wat al te wild maar doorgaans keurig binnen de grenzen. Zelf schreef hij in zijn uittredingsbrief aan de Burgemeester in 1977 dat het optreden van dat eenzijdig samengestelde College vaak ergernis en soms bewondering, maar nooit verveling bij hem opriep. Hij meende dat het nooit zo ver had mogen komen: een stad zonder kapsones vraagt om een college zonder kapsones; en dit college zit daar vol van. Zijn toenmalige afscheidsbrief is een juweel, zij het hier en daar wat overtrokken. Maar het blijft kostelijke lectuur De VVD en de Coolsingel lokken. George wordt weer raadslid en is inmiddels compagnon van de makelaarsfirma Zadelhoff. De politiek is wat rustiger en George is wat ouder. Er is bijna geen onderwerp van gemeentelijke zorg dat niet door George is besproken in de periode tot 1986, - knap, gevat, gedurfd vaak, een meester op het floret der interruptie, een ruiter langs de grote lijn. In 1986 wordt het hem te druk en verlaat hij het strijdperk. Hij wordt teruggeroepen in Mag ik mij ontslagen achten van het beschrijven van wat de liberalen meemaakten in de periode tot half maart 2006? U hebt dit allen van nabij kunnen volgen. Het dramatische verkiezingsresultaat bracht George ertoe om niet alleen als fractievoorzitter terug te treden maar ook de raad te verlaten. Was dat nodig? Was dat verstandig? Was het een Sternstunde in de geschiedenis van de Rotterdamse VVD? Alleen de laatste vraag durf ik volmondig met ja te beantwoorden. Ja, het vaarwel van George heeft veel emotionele trekken. Ik vraag mij af of dat voldoende tot uiting is gekomen in die VVD vergadering van 15 maart jongstleden. Een kort woord van de voorzitter, een bos bloemen voor George, veel stoom die afgeblazen wilde worden. Maar geen toespraakje waarin op de geweldige staat van dienst van de vertrekkende liberaal werd gewezen. Ik voel steeds meer dat ik, die aan het begin van Georges politieke loopbaan stond, op die avond iets had moeten zeggen. Ik heb mijn plicht verzaakt en probeer door dit pennenvruchtje mijn schuld in te lossen. De afdeling voorlichting van het stadhuis heeft alle gemeenteraadskandidaten van 2006 of eerder gevraagd in hun curriculum vitae aan te geven wat hun motivatie mocht zijn om lid te worden van de raad. George vult in a) een geweldige stad helpen mee te besturen en b) voorzitter worden van een tienmansfractie, ha, ha. Het antwoord sub a is niet verrassend. En sub b? Thorbecke zei al dat liberalen te vroeg wijs zijn en te vroeg het licht zien. Ha ha! George optima meritus est de re publica Roterodamensi. Als hij een volledige opleiding had gehad, zou hij begrijpen wat ik bedoel.

3 De Vrije Rotterdammer, mei Zelfbewust en liberaal de stad in Door Mark Harbers, fractievoorzitter VVD De dreun was hard. Ondanks vier jaar hard werken aan een liberaal Rotterdam hebben de Rotterdamse kiezers ons niet zien staan. In de gemeenteraad zijn we weer een zetel kwijtgeraakt en geëindigd op 3. In de deelgemeenten kwam de klap nog harder aan, met triest voorop de deelgemeenten Feyenoord en Charlois waarin de VVD deze periode niet in de raad vertegenwoordigd is. De nieuwe fractie zal dus nog harder moeten werken om ons liberale geluid te laten horen. Jeannette Baljeu, Stefan Hulman en ik zijn er klaar voor. Samen, naar ik hoop, met de deelgemeenteraadsleden en vele vrijwilligers in de Rotterdamse VVD-achterban. Na de verkiezingen hebben we met elkaar uitgewisseld wat de oorzaken geweest konden zijn voor het slechte verkiezingsresultaat. Aan de inzet van de vrijwilligers heeft het in ieder geval niet gelegen. Evenmin aan de organisatie van de campagne. Want beiden stonden als een huis. Landelijke trends kunnen een rol hebben gespeeld, maar we verschuilen ons er niet achter omdat Rotterdam juist de afgelopen periode veel medewerking kreeg van de landelijke VVD. Natuurlijk had de verkiezingsstrijd in Rotterdam al snel het karakter van een tweestrijd tussen Leefbaar Rotterdam en de PvdA, waarin alle andere partijen er niet meer toe leken te doen. Maar los daarvan hebben we veel opdrachten voor de komende jaren. De VVD is er voor elke Rotterdammer die iets van zijn leven wil maken. Te veel mensen in de stad, autochtoon en allochtoon, zien dat nog niet bij de VVD maar moeten dat de komende jaren wel in ons gaan herkennen. Met z n allen zullen we zelfbewust liberaal de stad in gaan. Niet achter de brede rug van de ene partij, of in de bijwagen van een ander. Maar gewapend met onze eigen denkbeelden en liberale idealen, en gevoed door wat Rotterdammers ons te vertellen hebben. Direct na de verkiezingen gaf George van Gent aan dat hij de verantwoordelijkheid nam voor het slechte verkiezingsresultaat. Hij heeft geen zitting genomen in de nieuwe gemeenteraad. Het getuigt van moed om zo n besluit te nemen. Op deze plek wil ik hem hartelijk bedanken voor zijn grote inzet als fractievoorzitter in de afgelopen raadsperiode en als lijsttrekker bij de verkiezingen. Een week na de verkiezingen begonnen de coalitieonderhandelingen. De gemeenteraadsfractie heeft daarbij slechts één toetssteen: ons verkiezingsprogramma. In een coalitie moeten we er dus toe doen en dat moet zichtbaar zijn in een akkoord waarin ons VVD-programma voldoende ingebed is. Het gaat ons daarbij om support voor hardwerkende Rotterdammers die iets van hun leven willen maken, die perspectief willen. En daarbij soms een zetje kunnen gebruiken. Veiligheid voor iedereen staat daarbij voorop. Het gaat om een stad die ondernemers koestert, om de banen te creëren die we hard nodig hebben. Om een Rotterdam met minder regels, minder overheidsbemoeienis waar mensen het prima zelf kunnen en de juiste overheidsbemoeienis als dat gepast is. Om een gemeente die waar voor zijn geld levert (en de belastingen niet verhoogt). Om een stad die goed bereikbaar is en er prachtig uit gaat zien. Een stad die de juiste huizen bouwt, vooral om midden en hogere inkomens aan de stad te binden. En vooral om kansen voor kinderen en jongeren om hun talenten te gebruiken. De eerste pogingen verliepen moeizaam. Leefbaar Rotterdam besloot niet aan een coalitie mee te doen. Informateur Piet Boekhoud probeerde aanvankelijk, op verzoek van de PvdA, een coalitie te smeden van PvdA, VVD, CDA en de SP. Een coalitie met de uitersten van de Rotterdamse politiek; voor de VVD ondenkbaar. Na een aantal weken van moeizame verkennende gesprekken besloot onze fractie, net als de SP, dat deze combinatie inderdaad onwerkbaar was. Er kwamen dus geen onderhandelingen over deze combinatie. Na wederom een verkennende ronde onderhandelen we sinds half april met CDA, PvdA en GroenLinks. Medio mei levert dat hopelijk een coalitieakkoord op waarin wij ons herkennen en een college met, naar het zich laat aanzien, twee VVD-wethouders. En dan kunnen we écht aan de slag. Om in 2010 de support te verdienen van iedereen die iets van zijn leven wil maken en ons daardoor te versterken in Rotterdam. Via de website, en in het volgende nummer van De Vrije Rotterdammer, is het actuele nieuws over de collegevorming te volgen.

4 4 De Vrije Rotterdammer, mei 2006 Er moet meer geborreld worden... Door Ruud Kruip, Voorzitter Commissie Inhoudelijke Discussie Borrelen en de VVD; het is onafscheidelijk. Er moet meer geborreld worden, in letterlijke en figuurlijke zin, maar vooral geestelijk geborrel in de vorm van discussie. Succesvolle ondernemingen ontstaan vaak uit irritatie, met de overtuiging dat iets beter kan. VVD Rotterdam kan ook beter en haar leden kunnen hierin van grote toegevoegde waarde zijn: de Commissie Inhoudelijke Discussie. Een commissie dus die de inhoudelijke discussie bevordert. In maart ben ik geïnstalleerd als bestuurslid Kamercentrale met als taak de Commissie Inhoudelijke Discussie definitief op de Rotterdamse politieke kaart te zetten. Enerzijds ben ik een team aan het vormen om deze opgave op te kunnen pakken, anderzijds heb ik mij de afgelopen weken bezig gehouden met het schrijven van een visiedocument. Mijn doel van de Commissie Inhoudelijke Discussie is alle leden de mogelijkheid bieden hun mening te ventileren en een bijdrage te leveren aan het beleid dat VVD Rotterdam zou moeten voeren. Dat moet leiden naar een groter vertrouwen in en draagvlak voor VVD Rotterdam bij bestaande (en tevreden) leden en naar extra nieuwe leden. Daarnaast wil ik meer (passieve) leden over de drempel (die het VVD-clubje nou eenmaal heeft en wat altijd zal blijven) heen helpen, om zich aan te sluiten bij de reeds actieve leden. Leden binden aan elkaar in het vertrouwen kennis tussen beide uit te (kunnen) wisselen en vooral te enthousiasmeren om actiever te zijn in locale politiek. Daartoe staat het volgende op de agenda: ledenwerving en -behoud: contact opnemen met alle leden! het organiseren van informele borrels en andere informele activiteiten. het organiseren van discussieavonden en het opzetten van en invulling geven aan een debatingclub. Activiteiten zonder actieve leden zijn geen activiteiten, discussie met gelijkgestemden is geen discussie et cetera. Ik daag u dus uit met mij de uitdaging aan te gaan: er moet meer geborreld worden! (het visiedocument is op te vragen bij het secretariaat van de VVD) Provinciale Statenverkiezingen Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de Centrale Ledenvergaderingen op 19 juni en 12 oktober 2006 van de provinciecentrale Zuid-Holland. In de vergadering van maandag 19 juni zal het uiteindelijke technisch advies worden vastgesteld en zal ook de lijsttrekker zich presenteren. Deze vergadering is van uur tot uur in Cultureel centrum het Kruispunt, Middenbaan 111, te Barendrecht. Het definitieve verkiezingsprogramma wordt tijdens de vergadering op donderdag 12 oktober vastgesteld. Aanvang van deze vergadering is uur in het Golden Tulip Hotel Toor, Stationsplein 2, te Alphen aan den Rijn. In de afgelopen periode konden VVD-leden in de provincie Zuid-Holland zich opgeven voor het lijsttrekkerschap voor de verkiezingen voor provinciale staten in Daar alleen hr F.D. (Erik) van Heijningen uit Dordrecht zich kandidaat heeft gesteld, vindt er geen ledenraadpleging plaats. Dat betekent dus dat hr F.D. van Heijningen volgend jaar de VVD-kandidatenlijst zal aanvoeren. Tot 14 mei 2006, uur kunnen leden zich aanmelden als kandidaat voor een plaats op de lijst van de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen. De ledenvergadering besluit welke leden, die zich hebben opgegeven voor de kandidatenlijst, worden doorgestuurd naar het bestuur van de provinciecentrale. De ledenvergadering moet dus akkoord gaan met de kandidaatstelling van deze personen. De kandidaatstellingscommissie is als volgt samengesteld: hr Ed Sinke (voorzitter), (kamercentrale Zuid- Holland-Noord), hr Bert Hubert (kamercentrale Den Haag) mw Marjolijn Bergmann (kamercentrale Dordrecht), hr Maarten van de Donk kamercentrale Rotterdam) De verkiezingsprogrammacommissie is als volgt samengesteld: Leden: hr Jan Anthonie Bruijn (voorzitter), hr Floor Vermeulen (secretaris), mw Irma Gehner, mw Jon Hermans, hr Peter Tanamal, hr Michel de Visser, mw Adriënne Vriesendorp, hr Ronald Vuyk, hr Herman Wilmer, hr Joost Rutteman -Adviseurs vanuit de Statenfractie: hr Frederik van der Dussen, hr Marco van der Sloot, hr John Waalring, hr Erik van Heijningen.

5 De Vrije Rotterdammer, mei Van de hoofdredacteur Op 1 mei 2006 stond het Westelijk Handelsterrein vol met zo n achthonderd VVD leden en belangstellenden die kwamen kijken en luisteren naar het debat tussen de drie kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen op 16 mei De sfeer was uitstekend en een groot deel van het publiek had duidelijk nog geen definitieve keus gemaakt. Dezelfde mensen die applaudisseerden als een kandidaat een sterk punt maakte, riepen boe als diezelfde kandidaat over de schreef ging. Ik vond dat Mark Rutte fouten maakte, maar het per saldo het beste deed. Jelleke Veenendaal was heel verfrissend en ging er vanuit haar underdog positie stevig tegenaan. Rita Verdonk hield zich goed staande tegen de (volgens Rutte zelf) vileine confrontatie met vermeend zwalken, maar zij verschool zich te veel achter Ben Verwaaijen, de CEO van British Telecom, die het verkiezingprogramma schrijft, zodra zij werd bevraagd op terreinen waarop zij zich onzeker voelde. Rita is niet rechtser dan Mark. Als ik rechts definieer als het streven naar een kleine overheid en veel eigen verantwoordelijkheid voor het individu, moet Mark s plan om de bijstand af te schaffen voor mensen die kunnen werken, behoorlijk rechts genoemd worden. Maar Rita appelleert aan de steeds breder gevoelde overtuiging dat wetten moeten worden uitgevoerd. Links komt steeds op voor gelukszoekers die zich niets aantrekken van onze wetten en rechterlijke uitspraken terwijl je ze nooit hoort over de mensen die het proberen en zich neerleggen bij de uitspraak van een rechter: pech gehad. Als Rita er in slaagt om duidelijk te maken dat bij haar de brutalen niet de halve wereld hebben, zal zij zeker veel stemmen trekken. Maar links komt ook op voor mensen die liever thuis in de bijstand zitten dan dat zij zich s morgens om half acht bij de Roteb melden met een bezem, terwijl je ze nooit hoort over de mensen van de Roteb die er trots op zijn dat zij zelfstandig in hun inkomen voorzien. Ik weet niet wie de partij het grootst maakt, maar daar laat ik mij niet door leiden. De linkse partijen koketteren met het liberale gedachtegoed en trekken stemmen van de vooruitstrevende kosmopolitische achterban van de VVD. Aan de conservatieve provinciale kant knabbelen Wilders en Pastors aan de achterban. De ene vleugel dek je af met Mark. De andere met Rita. Waar zit de grootste bedreiging? Is het erg als er een boze witte mannenpartij van vijf, zes, acht zetels naast de conservatieve flank van de partij zit? Is dat erger dan een groter links blok? Ik weet niet wie de VVD de meeste zetels kan bezorgen, maar voor het land is het belangrijk dat het linkse blok zo klein mogelijk blijft en dat de VVD nodig is om het land te besturen. De kans daarop is het grootst als Mark Rutte lijsttrekker wordt. Mijn stem gaat daarom naar Mark. Kees de Gruiter Links is big government en weinig eigen verantwoordelijkheid voor het individu. Rechts is small government en veel eigen verantwoordelijkheid voor het individu. Behoudend betekent dat het individu ondergeschikt is aan een verband: (de stam, de familie, de kerk, de vakbond, het ov, het volk, de partij...). Vooruitstrevend gaat voor de optimale vrijheid van het individu dat zijn aspiraties niet ondergeschikt maakt aan het streven van grotere verbanden.

6 6 De Vrije Rotterdammer, mei 2006 De verhoudingen in Hoek van Holland zijn als volgt: PvdA 5 zetels (+2), CDA 5 zetels (gelijk door restzetel), VVD 2 zetels (-2), Lijst Spaans 1 zetel (+1) Zuur is als de kiezer voorbij gaat aan een VVD die anderhalf jaar geleden met succes is gaan puinruimen nadat CDA en PvdA uiteen waren gegaan. Niet op basis van programmatische inzichten maar persoonlijke geschillen. De VVD heeft de deelgemeentelijke financiën weer op orde gemaakt en gezorgd dat plannen in werking konden worden gezet. Als je dan op twee stemmen na een restzetel misloopt is dit extra zuur. Nog nooit is er zoveel inzet gepleegd tijdens een campagne. Landelijke invloeden zijn de belangrijkste negatieve factor. Tijdens de eerste coalitiebesprekingen is een bewuste stap teruggedaan. PvdA en CDA de gelegenheid gevend recht te doen aan de wil van de kiezer. Opnieuw is gebleken dat VVD Hoek van Holland samenwerking tussen genoemde partijen nu niet mogelijk is. Vandaar dat de VVD opnieuw is betrokken bij de onderhandelingen. De VVD heeft haar verantwoordelijkheid genomen door de gesprekken op positieve en objectieve wijze te beginnen en af te ronden. Na gesprekken met alle partijen, heeft de VVD een bewuste keuze gemaakt voor samenwerking met het CDA. Uitgangspunt is het eigen verkiezingsprogramma van de VVD. Vernieuwing, transparantie en vertrouwen zijn hierin belangrijke uitgangspunten. De PvdA wordt bedankt voor hun positieve en constructieve bijdrage tijdens de coalitiebesprekingen en de VVD verwacht deze positieve houding terug te zien gedurende de komende coalitieperiode. De VVD gaat, net als het CDA, twee portefeuillehouders leveren. Wie dat zijn is nog niet bekend. VVD vormt coalitie in het Centrum met Leefbaar Rotterdam en CDA Na onderhandelingen met en zonder lunch, in hotellobby en in souterrain, aan tafel en aan de telefoon, met hartkloppingen en schaterlach, was de coalitie van de Centrumraad in Rotterdam op 5 april een feit. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door John Struijlaard (Leefbaar Rotterdam) als voorzitter en Marjolijn Masselink (VVD) en Joep Janssens (CDA). Belangrijke overeenkomsten die de coalitie hebben doen slagen waren haar gezamenlijke visie op welzijnsbeleid, zichtbaarheid van de Centrumraad voor de bewoners en een daadkrachtige bestuurscultuur. Tijdens de Centrumraadsvergadering van 24 april 2006 is het coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, de VVD en het CDA gepresenteerd. Uitgangspunt van het akkoord is een centrum voor iedereen die er voor kiest om in de grote stad te wonen en te werken, en daar wil genieten van zijn vrijheid. Een centrum waar het goed ondernemen is en waar een bezoeker zich welkom voelt. De VVD-fractie bestaat uit het tandem Rutteman-Van der Horst. Joost Rutteman brengt zijn ervaring mee uit de vorige Centrumraadsperiode en is fractievoorzitter. Richard van der Horst zet verse trapkracht in en neemt een flinke dosis ervaring mee als fractiemedewerker van de gemeenteraadsfractie van de VVD. Voor meer info: Er is in 2006 veel te beleven bij de VVD Rotterdam

7 De Vrije Rotterdammer, mei Coalitie PvdA-VVD in Kralingen-Crooswijk In Kralingen-Crooswijk heeft de VVD een zetel verloren en is gezakt van 4 naar 3 zetels. Grote winnaars waren PvdA (van 5 naar 8) en Leefbaar Rotterdam (van 0 naar 4). De grootste verliezer was Leefbaar Kralingen-Crooswijk (van 6 naar 1). Namens de VVD wordt Michel de Visser vice-voorzitter van de deelgemeente met de portefeuille: welzijn, sport en recreatie, kunst en cultuur en financiën. Er komt een dagelijks bestuur bestaande uit drie personen en de andere twee posten worden door de PvdA ingevuld. Omdat de PvdA weinig heil zag in een samenwerking met Leefbaar Rotterdam, zijn ze als eerste met de VVD gaan praten en dat heeft uiteindelijk tot een coalitie geleid. Erg gemakkelijk ging dat aanvankelijk niet. Als VVD wilden we alleen meedoen als we in elk geval één van de pijlers: buitenruimte/ruimtelijke ordening, welzijn of veiligheid volledig in portefeuille konden krijgen. Bovendien moesten er voor ons ook voldoende VVD-punten in het bestuursakkoord terugkomen. Uiteindelijk zijn we er behoorlijk uitgekomen. Het bestuursakkoord is voldoende liberaal. Er komt alleen betaald parkeren als dat iets oplost en in gebieden met hoge parkeerdruk worden indien mogelijk extra plaatsen aangelegd. De sloop en wederopbouw van Nieuw Crooswijk gaat door en er wordt stevig ingezet op veiligheid. Zo zal ondermeer de mogelijkheid voor cameratoezicht onderzocht worden. Verder is afgesproken dat alle financiële meevallers in de komende vier jaar besteed zullen worden aan de buitenruimte. Coalitie Hoogvliet doet recht aan verkiezingsuitslag De vorming van een coalitie tussen IBP en PvdA doet recht aan de verkiezingsuitslag. De verhoudingen in de deelraad veranderen hierdoor wel. Zo kon de vorige coalitie van IBP en CDA rekenen op 14 zetels, terwijl de nieuwe coalitie op 16 zetels stoelt. Het gevolg hiervan is een zeer kleine oppositie van 3 zetels, waarvan 2 voor het CDA en 1 voor de VVD. De VVD voelt zich prima thuis in de oppositie. Het biedt de unieke gelegenheid een herkenbaar, onafhankelijk en liberaal geluid te laten horen over de zaken die voor Hoogvliet van belang zijn. Van de coalitie mag veel worden verwacht. Enerzijds een voortzetting van beleid, omdat we in Hoogvliet nu eenmaal werken aan een langlopende vernieuwingsoperatie. Anderzijds is het hoog tijd voor nieuwe initiatieven op het gebied van jeugd en jongerenbeleid, een meer open proces van integratie, het verbeteren van de economische structuur en het vasthouden en versterken van de veiligheid en leefbaarheid in de Hoogvlietse buurten.

8 8 De Vrije Rotterdammer, mei 2006 Er is in 2006 veel te beleven bij de VVD Rotterdam Ook in 2006 biedt de VVD Rotterdam haar leden en geïnteresseerden wederom een gevarieerd aanbod van cursussen en trainingen. Hierbij treft u een overzicht van alle cursussen die worden aangeboden. Dinsdag 16 en 23 mei Parlementair Debatteren In deze training wordt het debatteren aangeleerd en geoefend aan de hand van de regels van het parliamentary debating. Een geweldig leuke, interactieve en leerzame training voor zowel nieuwe leden als ervaren politici. Donderdag 1 juni Geschiedenis van het liberalisme We kennen natuurlijk allemaal Thorbecke wel, maar wie was hij nu echt en wat heeft hij betekend voor ons land? Hoe is het liberalisme als politieke stroming ontstaan? (Her)ontdek de geschiedenis van de VVD! Donderdag 8 juni Liberale waarden Na een uitleg van en discussie over de grondslagen van het liberalisme is er uitgebreid gelegenheid om aan de hand van stellingen te discussiëren. Waarom is uw mening liberaal? Dit en hoe uw mening het best te onderbouwen leert u bij deze cursus. Dinsdag 20 en donderdag 22 juni Discussietechnieken 1 Denkt u tijdens discussies ook weleens: Had ik dat maar gezegd!. Door het aanleren van de regels en principes van de discussie zal dit u niet zo snel meer overkomen. Ook tijdens deze training is er uitgebreid ruimte voor discussie waarin onder andere aandacht wordt besteed aan actief luisteren, argumenteren en reageren. Dinsdag 22 augustus Politieke stromingen Waarin verschilt de VVD van bijvoorbeeld het CDA en D66 en waarom zijn we het eigenlijk zo vaak inhoudelijk oneens met Wouter Bos en de SP? In deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in de overeenkomsten en verschillen van de verschillende politieke stromingen in Nederland. Dinsdag 10 en donderdag 12 oktober Discussietechnieken 2 Nadat we u tijdens de cursus discussietechnieken 1 enthousiast hebben gemaakt over het discussiëren, leert u tijdens deze training onder andere omgaan met conflicten, de kunst van het onderhandelen en het herkennen en pareren van oneerlijke discussiemethoden. Donderdag 16 en dinsdag 21 Presentatietechnieken 1 Het houden van een goede presentatie en het spreken in het openbaar is lang niet zo eenvoudig als ervaren sprekers soms wel doen denken. Tijdens deze training krijgt u de kennis aangereikt om uw presentatietechniek te verbeteren. De aangeleerde kennis zal uitgebreid geoefend worden, want al doende leert men het meest!! Donderdag 7 december Liberalisme in de praktijk Deze cursus is het vervolg op de cursus liberale waarden. Het is een zeer praktijkgerichte cursus waarin door middel van discussie aan de hand van stellingen wordt geoefend met het liberaal onderbouwen van uw standpunt. Een vaardigheid die u in uw rol als politiek actief burger dagelijks in de praktijk kunt brengen!!!! Dinsdag 12 december Liberale theorieën Dit is dè cursus voor mensen die echt eens diep willen ingaan op de grondslagen van het liberalisme. Waarom vinden we nu eigenlijk ècht wat we vinden en is ons liberale manifest eigenlijk wel liberaal? Een hoogstaande cursus voor iedereen die het liberalisme een warm hart toedraagt. U ziet het, u hoeft zich in 2006 niet te vervelen! Ook in 2006 is het de VVD Rotterdam in samenwerking met de Haya van Somerenstichting weer gelukt deze cursussen voor een zeer aantrekkelijke prijs aan te bieden. De deelnemersbijdrage voor een ééndaagse cursus bedraagt 20,- en voor een tweedaagse cursus 40,-. Dit is inclusief koffie/thee en cursusmateriaal. De cursussen vinden plaats in wijkgebouw de Middelburgt, Plein 1953 in Rotterdam-Zuid. Deze lokatie is zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar en is ook goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Inschrijving voor één of meer van de bovenstaande cursussen kan via het secretariaat van de VVD Rotterdam, Coolhaven 224A, Rotterdam of per via U stuurt dan uw naam, adres, telefoonnummer en de cursus waarvoor u wilt inschrijven. Bij niet opkomen of korter dan twee weken voor aanvang van de cursus afmelden is de gehele deelnemersbijdrage verschuldigd. Dit om financieel verlies voor de partij te voorkomen aangezien de cursussen kostendekkend georganiseerd worden.

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Profiel van een raadslid

Profiel van een raadslid Profiel van een raadslid Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

Leidraad Lokale Netwerken

Leidraad Lokale Netwerken Leidraad Lokale Netwerken Januari 2016 Leidraad Lokale Netwerken stappenplan oprichting en formulieren Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige

Nadere informatie

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017 Procedure Kandidaatstelling GroenLinks Amsterdam Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil GroenLinks Amsterdam met een sterke, gevarieerde en aansprekende kandidatenlijst komen. Deze lijst zal worden

Nadere informatie

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen COALITIEVORMING Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen Na de gemeenteraadsverkiezingen bespreken de politieke fracties in de raad wie wethouder wordt en welke beleids-

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden?

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden? De zorgparagraaf Het sociale component Het economische beleid Duurzaamheid Onderwijs Het Europees beleid Om actief inbreng te kunnen leveren aan( maatschappelijke) discussies Om actief het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Nationaal Kiezers Onderzoek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Nationaal Kiezers Onderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek Nationaal Kiezers Onderzoek 00 VOOR U GAAT INVULLEN... AANWIJZINGEN VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST Bij de meeste vragen in de vragenlijst kunt u het antwoord dat

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Voorlopig secretaris P.C. Meijer Mossel 16, 1775 JB Middenmeer 0227-503559; meijerpc@quicknet.nl www.seniorenhollandskroon.nl

Voorlopig secretaris P.C. Meijer Mossel 16, 1775 JB Middenmeer 0227-503559; meijerpc@quicknet.nl www.seniorenhollandskroon.nl jaarverslag 2011 1 Voorlopig secretaris P.C. Meijer Mossel 16, 1775 JB Middenmeer 0227-503559; meijerpc@quicknet.nl www.seniorenhollandskroon.nl JAARVERSLAG 2011 POLITIEKE PARTIJ HOLLANDS KROON AANLOOPPERIODE

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 2 Voorwoord In dit boek staat informatie over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2015. Het boek gaat over

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 M.H.F. Schuurmans-Wijdeven mr. G.J. Jansen 31 maart 2015 Provincie Gelderland Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Inleiding

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen,

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen, Aan: De voorzitters en secretarissen van de VVD-afdelingen in het gebied van het waterschap Hollandse Delta Kopie: De secretarissen van de Kamercentrales Zuid-Holland Middelharnis, 7 maart 2014 Onderwerp:

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 Bestuurlijk Nederland blikt terug en kijkt vooruit Bijna 2600 benoemde en gekozen bestuurders van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Rapportage 27 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 5824 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die bij de Tweede Kamerverkiezingen in

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 1

Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Als PvdA vinden wij het belangrijk om samen te werken met bewoners en maatschappelijke organisaties. Op lokaal niveau zorgen we op die manier

Nadere informatie

De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012

De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 In plaats van een nieuwe peiling enkele dagen na de verkiezingen komen we vandaag met een analyse van de verkiezingsuitslag van 12 september. Op de dag

Nadere informatie

Presidium en in het verlengde daarvan Papendrechtse Raad functioneren anno 2015 ondemocratisch.

Presidium en in het verlengde daarvan Papendrechtse Raad functioneren anno 2015 ondemocratisch. Aan de voorzitter van de commisse ABZ T.a.v. de heer A. Vogel p/a gemeentehuis Papendrecht per e-mail via de griffier, de heer Bergmans. Papendrecht, maandag 9 februari 2015 Onderwerp: agendapunt 8 verzoek

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Digitale nieuwsbrief CDA Venlo

Digitale nieuwsbrief CDA Venlo Digitale nieuwsbrief CDA Venlo Editie 13 22 oktober 2011 Nieuw CDA raadslid stelt zich voor: Aissa Meziani Raadslid Aissa Meziani sinds 2006 actief in de gemeenteraad en vanaf september 2011 voor de CDA

Nadere informatie

Verslag van het informatieproces in de gemeente Tynaarlo

Verslag van het informatieproces in de gemeente Tynaarlo Verslag van het informatieproces in de gemeente Tynaarlo Naar aanleiding van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 Eelde, 4 april 2014 Jan Smits 1. De verkiezingsuitslag Op 19 maart 2014 vonden

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp 2013 Betrouwbaar, Betrokken en Besluitvaardig! Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter... 3 2. Terugblik op het jaar 2013... 4 2.1 Leden... 4 2.2 Bestuur...

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Verslag van bevindingen. Verkennende fase

Verslag van bevindingen. Verkennende fase Verslag van bevindingen Verkennende fase Informateur dhr. Koelewijn Veenendaal, 16 november 2016 1. Inleiding Aanleiding van deze verkennende fase is het aangeboden ontslag van de 5 wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Zo zet je sport op de lokale agenda. Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 Zet sport op de lokale agenda! ZOMER 2017 Politieke partijen schrijven

Nadere informatie

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Zo zet je sport op de lokale agenda. Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 Zet sport op de lokale agenda! ZOMER 2017 Politieke partijen schrijven

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

WELKOM Extra Ledenvergadering

WELKOM Extra Ledenvergadering WELKOM Extra Ledenvergadering Liberaal Heemskerk (29 oktober 2012) AGENDA 1. Opening (Luuth van der Scheer) 2. Nieuwe situatie raadsfractie Liberaal Heemskerk - partij organisatie (Luuth van der Scheer)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8 Tweede Kamerverkiezingen groep 7 en 8 inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De Tweede Kamer 6 5. Kiezen 7 6. De uitslag 8 7. De meerderheid 9 8. Het kabinet 10 9. De oppositie

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

De PVV in het land en in de peiling

De PVV in het land en in de peiling De PVV in het land en in de peiling Zowel in als in is de PVV in de laatste peilingen van Peil.nl lager uitgekomen dan bij de verkiezingen zelf. Een analyse naar de reden hiervan geeft een beter beeld

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks (CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks Afdeling Doetinchem e.o. 2014-2018 September/oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Uitgangspunten...4 1.1. Taken van een afdelingsbestuur...4 1.2. De functies

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat uitsluitend over: Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van Ootmarsum ALV Büchmania Organisatorische zaken, zoals aanmelden, route, lunch en

Nadere informatie

Gelderland Algemene Ledenvergadering

Gelderland Algemene Ledenvergadering Gelderland Algemene Ledenvergadering De volgende personen worden door het bestuur voorgedragen Voor de functie van vicevoorzitter Mevr. J.H.A (Anita) Sørensen uit Culemborg Beroep: Fractievoorzitter CDA

Nadere informatie

TK2017 en de grote invloed van EK2015 op de vorming van een nieuwe regering

TK2017 en de grote invloed van EK2015 op de vorming van een nieuwe regering TK2017 en de grote invloed van EK2015 op de vorming van een nieuwe regering Aan het eind van 2015 zijn we maximaal 15 maanden verwijderd van de volgende Tweede Kamerverkiezingen. De contouren van die verkiezingen

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem 2014 De VVD Kamer Centrale Haarlem Inhoud De... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Ondersteuning... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Utrecht -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van VV. (ransparant) (verheids) (anel) Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld

Nadere informatie

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014 Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014 1 Inleiding Dit jaarverslag 2014 van de PvdA Amsterdam West blikt terug op de activiteiten en resultaten in het afgelopen jaar. Het raakt alle onderdelen van de afdeling.

Nadere informatie

Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015

Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015 Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015 Mensbeelden, ideologieën, politieke partijen Politieke partijen Welke politieke partijen zijn er eigenlijk in Nederland en wat willen ze? Om antwoord

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Gelderland -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van VV. (ransparant) (verheids) (anel) Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld

Nadere informatie

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Naast kwantitatieve methoden in het onderzoek -een vraag stellen met antwoorden waaruit men kan kiezen en de resultaten in percentages worden uitgedrukt-

Nadere informatie

PERSBERICHT TOP-Onderzoek (7): Onderzoek onder alle Limburgse CDA-bestuurders in opdracht van Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.

PERSBERICHT TOP-Onderzoek (7): Onderzoek onder alle Limburgse CDA-bestuurders in opdracht van Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. ERSBERICH -nderzoek (7): nderzoek onder alle Limburgse CDA-bestuurders in (ransparant) (verheids) (anel) Limburgse afsplitsing van landelijk CDA heeft geen enkel draagvlak Uitspraak over vda-statenlid

Nadere informatie

Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag.

Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag. In beeld: De uitslag Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag. Leerdoel Kennis opdoen over de verkiezingsuitslag

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1 Inhoud De VVD Kamercentrale Haarlem... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4 Communicatie en Public Relations...

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

20 feb Onderzoek: 10 Jaar PVV

20 feb Onderzoek: 10 Jaar PVV 20 feb 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Jubileumonderzoek Maurice de Hond

Jubileumonderzoek Maurice de Hond Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Maurice de Hond als opiniepeiler zijn er 100 vragen gesteld, die zijn ingebracht door leden van Peil.nl. Hier staat een selectie van deze vragen. Op http://bit.ly/40jrpeiler

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden

Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden 2017 wordt voor de PvdA een heel belangrijk jaar. Allereerst hebben we op 15 maart 2017 de Tweede Kamer verkiezingen, waarbij duidelijk zal worden in hoeverre

Nadere informatie

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche?

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche? Landbouw, bosbouw en visserij Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Handel Vervoer & opslag Horeca Informatie en communicatie (ICT / media) Financiële dienstverlening Verhuur en handel

Nadere informatie

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Aanbeveling 1: Er moet nu worden doorgepakt met het hervormen van de partijorganisatie

Nadere informatie

Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie

Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie tekst 5 5 Het tweede kabinet-balkenende (CDA, VVD, D66) trad aan op 27 mei 2003. Op 30 juni 2006 bood minister-president Balkenende het ontslag

Nadere informatie

De weg naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015

De weg naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 De weg naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 Middelburg, 19 februari 2014 Bestuur gewest Zeeland PvdA Aty Harwijne-Vroomman, voorzitter Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Scouting en scholing...

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Rapport Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Slechts zwakke stijging opkomstintentie, meerderheid VVD, PvdA en C3 ver weg De spanning voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag

Nadere informatie

De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017

De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017 De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017 Al lange tijd wijs ik op de twee parallelle werelden, die zowel in Nederland als in andere landen, te zien is onder het electoraat. Er is een groep,

Nadere informatie

1 Hoe kan het, volgens u, dat Weert Lokaal de verkiezingen heeft gewonnen?

1 Hoe kan het, volgens u, dat Weert Lokaal de verkiezingen heeft gewonnen? Verkiezingen Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kwam Weert Lokaal als grote winnaar (8 zetels) uit de bus. Andere winnaars zijn de SP (+1 zetel) en D66 (+1 zetel). De VVD verliest 4 zetels, de PvdA 1

Nadere informatie